ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga."

Väljavõte

1

2 ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

3 t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch yffoctobipaetb, ITO BTB neiatahiio BTOH Kuura eo cropohh ees KoHOHCTopiH npenatctbiä HO HiclieTca. PeBeai.. Bujnroj>oj B t 11 cehtaöpa 1897 r. AeoeccopT»: Fpa^-B HreaeTpeni.."Ne a oftispetapa: A. KöaepTb ENSV Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu I tttfttub Schnakenburz'! trnmojas, Fnriewis, I90fi.

4 ABD-Vaamst. o bdeghiiklmns prsstuwaöoü 'B ^ ^«^, / 3GH IKLWNO PRSTUW AQOU

5 0 c t u «2> es 65 0 a u c i j 0 u 0 u ni n 0t 0 cn 0it nn ni na am niit

6 jmnl / /// // F ma me la lc ju nui ja no lai na mu nu nael aim!

7 I fl s w 4 a w v a w s l m ö i tt 0 $ natt Wai sal u wõi an sein lai on loll. j d MDH b p <SSw r

8 ni na saks fee ta tai lai saun sul rul muld arm lust. glsbhmnitp arm lund saun ja haug luts oun sai saks paks wai auu leib! alpuüobeolmn r piits lvi hull kurb 0 ohk nool haud mees l m n o

9 hang haaw hunt Ats mets look parm. au ni iu ii eu aa ea IM U en hunt, hulk, mult, hilp, halp, halw, salss, mäng, säng, märg, juht, jaht, jook, joot, nool, muhk, hull koer on ju surnud. fa soo hein pea Ja /&<? necn Aea mauk, kurb, koer, laud, karw, kõrw, jälk, jalg, king, kink, kang, tael, kits, kiin, lind, laul, leib, saun, kuiw, look, mets. mees, parm, põrm, tast, sant.

10 9 a l k t m n o p r s s t u w alt, wald, kang, tang, ltll, pill. koll, toll, ett, uss, kass, poiss, tuhk. tolm, üks, taks, kott, lott, põll, põld, õnn, on, uus, kuub, laps, ^lops, hiir, piir, tamm, samm, kott, tonn. ae au en on un aed, aeg, auu, haud, enno, enne, on, õun, hea, pea, tea, no, nn, na, nii, aas, aak, ais, arm, ees, head, pead, lai, lõi, tõi, nui, koi, sai, käi, latt, tall, pall, pott, kokk, sokk. supp, wokk, piik.

11 0 10 Lill, leib, leib, käib, wõib, soi, kukk, täkk, lukk, lakk, tükk, takk, tekk, kupp, nupp, kauss, waag, waak, saag, saak, peaks, seaks, puss, jutt, juut, sant, kes, kus, sui, kui, nui, küll. jf & J> Ait, org, %aan, Jaak, Kai, Mats, Sett, Hans, Paul, Ann, Mai, Tiim, Saam, Kain, Laos, Part, Rutt, Tõnts, Lott, 3toa, laar, saar, püss, süst, nus, uur, kork, uks, ropp. Pee-ter on laisk poiss. A-ned ja ka-nad. Mih-kel, Rein ja Paul lä-he-wad koo-li. Ber-ta lä-hed met-fa mar-jule. Aa-dam ja Ee-wa o-li-wad e^i-me-sed i-ni-me-sed. 3tai-ni lin-na noor-mees. In-mal teab lõik as-jad ju-ba et-te ä-ra. Mutt tus-tib mul-da ü-les. Iõ-gi on sü-gaw.

12 11 Lee-na msn-gib ti-te-qa. O-ja we-si on mahal. Saar on me-res ja faa-re Pün on lö-wa. Uur til-fub tas-kus. Laew on me-re peal. Wil-lem on laisk ja hoo-le-tu. Rii-a linn sei-sab Dün na jõe ää-res. Kain lõi o-ma?wen-na Aa-be-li ma-ha. J&4<ma<)ta ema iiaimeit nai ijeennafe U-dnZwaob maha. Iü-ri pe-seb saa-ni< Kaarel u-jubdwä-ga heas-ti, a-ga Hans ^eijos-ka su-gu-mu-jn-da. Hind-rel män-gib pal-liga, a-ga^iu-han pnnst ho-bu-sega. E-ma arm ja i-sahool.^ In-ba nä-gin uugnu-be. ^O-ras kaswab hal-jen-da-des. Mi-nn o-nn on wä-ga ri-tas mees.3 Iee-fus on Iu-ma-la poeg. Kes te-gi, i-fe te-gi. ~ >innaa /enaawaa Aeiae* taewa a//.

13 12 «r Dres-den on Sak-si ku-ning-rii-gi pea-linn. Ee-de-ni aed o-li Aa-da-ma ja Ee-wa e-si-me-ne e-lu a-se. Tu-li põ-leb ah-jus. md' --Jaata J-6fit4ü4 ta KM* Aaapat ea&t. Mis Han-su-ke ei o-le op-pi-nud, je-da Hans e-nam wa-na-du-ses il-mas-gi ei v-pi. Nälg on wä-ga ki-be kan-na-ta-da. Ka-sed kas-wa-wad met-sas, a-ga marjad met-sa all. Kes te-gi, i-se te-gi. Õ-pi, laps, wirgas-te lu-gc-ma ja kir-ju-ta-ma. Tal-lin-na Ü-temis-te järw on wä-ga sü-gaw. Õis on kena. A-ra nae-ra wa-na pead. Õö-pik lau-lab kaa-si-kus. Ämblik on tark loom. ama Ja ftažfaj <m tamaile AanadaJ. Öö on möö-da läi-nud, a-ga Päew on li-gi tul-nud. E-la-gem auu-sas-te kui päe-wa a-jal. Ie-hoo-wa on si-nu-ga.

14 13 ab eb ob ub äb õb öb üb ba be bo bu bä bõ bõ bu ad ed od ud äd cd 'öd üd da de do du dä dõ dö du ai etj oi ui äi öi öi üi aa. eg ig og uq äg õg ög üg ah eh ih oh uh äh õh öh üh ak ek ik ot uk äk õk ök ük al el il oi ul al õl öl ül am em im >om um äm om om üm ait ea iii on uu äu õu öu uu ap ev ip op up ap õp öp üp ar er ir or ur är õr ör ür at et it ot ut [ät õt öt üt aw ew iw ow uw äw õw öw üw ba be bi bo bu bä bõ bö bu da de di do du dä dõ dö du ga ge gi go gu gä gö gö qü ha he hi Ho hu hä hõ hö hü ka ke ki ko ku kä kõ kö ku la le nn mo mu mä mo mo mü na ne ni no nu nä nõ nö nü pa pe pi po pu pä põ pö pu ra re ri ro ru rä rõ rö rü sa se si so su sä so so sü ta te ti to tu tä to to tu wa we wi wo wu wa wb wö wü. Küll on ke-na kar-ja-maa-del, mar-ja-maa-del i-lu-sal, ei o-le seal ei kee-la-jat, ei maa-de mar-ja nop-pi«jat.

15 14 Iüts ae! Tule siia! ^hüüdis ema. Säh, siin annan sulle lugemise-raamatu. Wöta kätte ja loe, mis seal sees on!" Laps waatas raamatu sisse ja ütles: )h ema, seda ma ei wõi teha; see on wäga raske!" Katsu aga, lapsuke," ütles ema. Eqa puu ühe laastuga ei lange!" Jüts luges ühe sõna ja weel ühe sõna ja siis weel ühe sõna. Ta läks rõõmu pärast punaseks kui päewa poolt õun. Tema luges nüüd jänesest, rebasest ja ka lõwist. Oh sa kallis aeg! See oli rõõm. J Kruus. Jänes elab põllu peal ja metsas. Tal on pikad kõrwad, lühike saba ja ümmargune pea. Tema kuuleb hästi ja jookseb wiledasti. Jänese esimesed jalad on lühemad kui tagumised. Sellepärast wõib ta ülesmäge paremini jooksta kui allamäge. Sagedasti teeb ta kikki ja waatab enese ümber. Jänes magab lahtiste silmadega. Tema on wäga arg loom, ja sellepärast sõimatakse teda argpüksiks." Wäikest krabinat kuuldes pühib ta metsa. Temal on palju waenlasi, nõnda kui; koerad, rebased, hundid, kullid ja weel mõned muud loomad.

16 15 Jänese toit on rohi, ristikhein, oras ja kapsad Kui nälg käes, siis lepib ta ka haawa okste ja koorega. Õunapuu-aias wõib ta suurt kahju teha. Tema liha söödakse; nahast tehtakse mütsisid ja karwadest wilti. J. Krnus. Jänese õhkamine. Oh kui rasked on mu päewad! Seda kõik mu wennad näewad. Mind kui lindu püüetakse, Sagedast' ka müüetakfe. Täna sai mind jääger näha. Püüdis mulle tüli teha; Ütles: ^Hurdad, minge sinna! Jänes kargab sinna, tänna; Nahk ja pea saab teile antud, Liha, see saab mõisa kantud! Kui ma kuulsin seda juttu. Kargasin siis õige ruttu; Tahtsin end küll ära peita. Koerad hoopis kaugel' jätta. Siisgi nad mind kinni wõtsid. Jäägri juurde jälle totsid. Kui mind jäägri juurde toodi. Sadulasse warsti poodi; Wiidi mõisa herra ette; Pärast anti koka kätte.

17 16 Laul tänasest. Ma olen wäike karjane, Mul loodud laulja keel. Sest laulan kui üks lõoke Ja rõõmus minu meel. Ma waatan taewa ülesse. Siis tuleb meelde see. Et seal üks hea karjane, Ma tema talleke. Sind kallis taewa karjane. Ma tänan südamest Et hoiad, kaitsed heldeste Mind oma tallekest. Lapse hommiku palwe. Sinu nimel, oh Issand Jeesus, tõusin ma sel päewal üles. Oh hoia ja kaitse mind ka sel tänasel päewal. Sa oled mind äralunastanud; hoia ja kaitse minu hinge kõige kurja eest, et ma wõiksin Sinu sõnakuulelik laps olla ja Jumala kartuses suuremaks kaswaba, nii et ma Sinu ja kõige inimeste ees armas oleksin. Aamen.

18 Wiisil: 17 Jumal maa jct taewa looja. Sinu nimel ärkan üles, ^>ulle laulan kiitust ka, Kanna oma armu süles Issand, mind sel päewal Sa, Sina minu Jeesuke, Mina >utn lapsuke. Sööma ajal. Onne sööma. Kõikide silmad lootwad Issand Sinu peale ja Sina annad neile nende rooga omal ajal. Sina teed lahti omad helded ja rohked käed ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. Issand Jumal ja laewane Isa! õnnista neid sinatseid oma andeid, mis meie Sinu rohkest armust wastu wõtame, ja wii meid wiimaks oma taewa lauale, mis Sa meile oled tõotanud, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Wiisil: Hoia meid ja õnnista. Sinu poole tõstame Silmad, helde Jeesuke: Õnnista, mis andnud Sa, Meile oma armuga. Märast sööma. Tänage Issandat, sest Tema on hea ja Tema heldus kestab igawest. luete täname Sind, oh Issand Jeesus, selle söögi ja joogi eest, mis Sa meile armust jagad. Oh sööda siis ka meie hinge oma taewa mannaga. Aamen.

19 W imi^l: 1$ Mu süda ärka üles. Auu andkem Jumalale, Weel laulgem kiites Tale. Kes jälle heldust näitnud. Ja meie kõhud täitnud. Oh Jumal, Sinu sõna. See magus hinge manna. Ka meie hinged toitku, Meid õige tee pääl hoidku. Ohtu Palwe. Kes Ieesuga tääb magama. See tõuseb üles rõõmuga. Mina tänan Sind, armas taewane Isa, et Sa mind sel päewal armulikult oled hoidnud ja kaitsnud. Anna mulle kõik mu patud andeks, mis ma täna olen teinud ja Sind seega kurwastanud, ning ära waata mitte nende peale. Oh Jeesus! Sinu hooleks annan ma ennast ka sellel tulewase! ööl. Hoia ja kaitse mind, et ma rahuliste wõin magada ja Sind kiites ja tänades homme jälle ülesse tõusta. Sinu hoole alla annan ma oma ihu ja hinge, oma wanemaid ja omaksid, ning kõike ristirahwast. Aamen. Wiisil: Jeesus, tale minule. Pane mind nüüd warjule Oma tiiwa alla Sa, Siis wõin ilma mureta Une woodis puhata.

20 Meie ristiusu õpetuse wiis peatükki. Gftmcne peatiill. Jumala kümnest kasust. Esimene käsk. Mina olen Issand, sinu Jumal. Snl ei pea mitte teisi jumalaid olema nunn kõrwas. Mis see on? Meie veame Jumalat üle kõige asjade kartma, armastama ja tema peale lootma. Teine käsk. Sina ei pea Issanda oma Jumala uime mitte ilma asjata suhu wõtma; sest Issand ei jäta seda nnhtlemata, kes tema uime kurjuste pruugib.

21 20 Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie tema nime juures mitte ei nea, ei wannu, ei lausu, ei waleta ega peta; waid et meie seda kõige häda sees appi hüüame, palume, kiidame ja tänanie. Kolmas käsk. Sina pead pühapäewa pühitsema. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie jutlust ja Jumala sõua ei põlga; waid et meie seda pühaks peame, heal meelel kuuleme ja õpime. 3teljas käsk. Sina pead mna isa ja oma ema auustama, et sinu käsi hästi käib ja sina kaua elad maa peal. Mis see on? Meie veame Jumalat kartma ja armastama, ct meie oma wanemaid ja isandaid ei põlga ega wihasta; waid et meie neid austame, ueid teenime, nende sõua kuuleme ja neid armsaks ja kalliks peame. Wiies kask. Sina ei pea mitte tapma. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese ihule ühtegi kahju ega kurja ei tee; waid et meie teda aitame ja temale head teeme kõiges ihu hädas. Kuues käsk. Sina ei pea mitte abielu rikkuma. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie kasinaste ja puhtaste elame kõnedes ja tegudes; ja et igaüks peab oma abikaasat armastama ja auustama.

22 21 Seitsmes käsk. Sina ei pea mitte warastama. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese raha ehk wara ei wõta. ei ka kawala kauba ega petise tööga eneste poole ei kisu; waid et meie tema wara ja peatoidust aitame kaswatada ja hoida. Kaheksas käsk. Sina ei pea mitte ülekohut tunnistama oma ligi' lnese wasta. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese peäle mitte kawalaste ei waleta, teda mitte ära ei anna. keelt ei peksa ega kurje kõnesid tema peale ei tõsta; waid et nieie tema eest kostame, kõik head temast kõneleme, ja kõik asjad heaks kääname. Üheksas käsk. Sina ei pea mitte himustama oma ligimese koda. Mis see on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese pärandust ehk koda kawalusega ei püüa ega õiguse uimel eneste poole ei kisu; waid et meie teda aitame, et tema seda enesele wõiks pidada. Kümnes käsk. Sina ei pea mitte himustama oma ligimese naist, sulast, ümmardajat, weisid ega muud, mis tema päralt on. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese naist, peret ega weisid ära ei awatelc ega wägisi ei wõta; waid ei meie neid manitseme. et nemad paigale jaäwad ja teewad, mis nende kohus on. Mis ütleb nüüd Jumal kõigist neistsinasist käsludest? Tema ütleb nõnda: Mina Issand, sinu Junial, olen üks püha wihaga Ininal, kes wanemate patu nuhtleb

23 22 laste katte kollnandast ja neljandast põlwest saadik, nende kätte, kes mind wihkawad; ac\a neile, kes mind armastawad ja minu kasud pealvad, teen mina head tuhandest põlwest saadik. 9JHI see on < Jumal ähwardab nuhelda kõiki, kes neistsiuasist käskudest üle astuwad^ seepärast peame meie tema wiha kartma ja ei mitte nendesinaste käskude wastu tegema; aga tema tõutab armu ja kõik head kõigile, kes uecd kasud peawad; seepärast peame meie teda la armastama, tema peale laotiua ja hea meelega tema käsku mööda tegema. Teine peatiiik. Pühast ristiusust. Esimene õpetus. joomisest. Miaa usun Juniata Isa, Kõiqcwägewauta, taewa ja maa Looja sisse. Mis see onv Milla usun. et Jumal mind ja kõik loomad on loonud, nutile ihn \a hinge, silmad, kõrwad ja kõik liikmed, mõistuse ja kõik meeled on annud, ja weel hoiab; peale selle riided ja kingad, söömise ja joomise, koja ja inaja, naese ja lapse, põllu, weised ja kõik wara, kõik ihu ja elu tarwidusi ja toidust rohkeste ja igapäewa annab; ja kõige häda ja karja eest hoiab ja kaitseb; ja seda kõik teeb tema isalikust jumalikust armust ja heldusest, ja ei mitte seepärast, et nuua seda wäärt ehk teeuiuud oleu. Selle eest on minu kohus teda kiita, tänada, teenida ja tema sõna kuulda. See on tõeste tõsi. Teine õpetus. punastamise st. Mina usun Jeesuse Kristilse, Jumala ainusündinud Poja, meie Issanda sisse, kes ou saadud Pühast Wai-

24 28 must, ilmale toodud neitsist Maariast, kaunatcrnud Pontsiuse Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, ana läinud põrguhauda, kolmandal päewal jälle ülestõusnud surnuist, üles läinud taewa, istub Iulnala, oma kõigewägewama Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elawate ja surnute peale. Mis see ou? Mina usun, et Jeesus Kristus, tõsine Jumal, omast Isast igaweste sündinud, ja ka tõsine inimene, neitsist Maariast ilmale toodud, minu Issaud on, kes mind, ärakadunud ja hukkamõistetud inimese, on peästnud ja lunastanud, kõigest patust, surmast ja kuradi wäest, ei mitte kulla ega hõbedaga, waid oma püha kalli werega ja oma ilmasüüta kannatamise ja furmaga; et mina tenia oma pidin olema, tema riigis tema all elama ja teda teenima igaweses õiguses, wagaduses ja õndsuses, nõnda kui tema on üles tõusnud surmast, elab ja walitseb igaweste. See on tõeste tõsi. Kolmas õpetus. pühitsemisest. Miaa usun Püha Waimu sisse, üht püha ristikogudust, pühade osasaamist, pattude andeksandmist, liha ülestõusmist ja igawest elu. Aamen. Mis fee on? Mina usun, et mina omast meelest ja wäest mitte ei wõi Jeesuse Kristuse, oma Issanda; sisse uskuda ega tema juure saada; waid Püha Waim on mind ewangeliumi läbi tutsuuud, oma annetega walgustanud, õige usu sees pühitsenud ja hoidnud; nõnda kui tema tõik püha ristikogudust maa peäl kutsub, kogub, walgustab, pühitseb ja Jeesuse Kristuse juures õige ja ainu usu sees hoiab; sessamas ristikoguduses tema minule ja kõigile usklikkudele igapäew kõik patud rohkeste audeks aunad, ja wiimsel päewal mind ja kõik surnud ülesäratab. ja minule, kõige usklikkudega Kristuses, igawese elu annab. See on tõeste tõsi.

25 24 Kolmas ptatütt Püha Meie Isa palwe. Meie Isa, kes sa oled taewas, pühitsetud saagu sinu uimi, siuu riik tulgu, siuu talstmiiie sündigu, kui taewao, nõnda ka maa peal, meie igapäewast leiba anim meile täuapäew, ja anna uieile audeks meie wõlad, tui meie andeks mumme oma wõlglastele, ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse, waid peasta meid kurjast ära: sest sinu päralt on riik ja wägi ja auu iaaweste. Aaiueu. Esimesed palwe sõnad. 3Jfew Isa, kes sa oled taewas. Mis see on? Jumal tahab meid seeläbi arniulikult kutsuda, et meie peame uskuma teha meie õige Isa ja meid tema õiged lapsed olewat; et meie julgeste ja kindla lootusega teda peame paluma. uõnda fiit armsad lapsed oma armast isa paluwad. Esimene palwe. Pühitsetud saagu siuu uimi. Mis see Ott? Jumala nimi on küll iseenesest püha; aga meie palume sessinases palwes, et ta ka meie juures saaks pühitsetud. Kuidas sünnib see? Kui Jumala sõua selgeste ja puhtaste õpetatakse ja meie ka puhaste tui Inmala lapsed seda mööda elame; seks aita meid, armas taewane Isa! Aga kes teist wiisi õpetab ja elab, kui Jumala sõna õpetab, see ei pühitse mitte meie seas Jumala nime; selle eest hoia meid, armas taewane Isa! Teine palwe. Siuu riik tulgu. Mis see on? Jumala riik tuleb küll ilina meie palweta iseenesest; aga meie palume sessinases palwes, et ta la meie juure tuleks.

26 Kuidas sünnib see? Kui taewane Isa oma Püha Waimu meile annab, et meie lema püha sõna tema armu läbi usume ja Jumala meele pärast elame siin ajalikult ja seal igaweste. Kolmas palwe. Sinu tahtmine sündigu, fui taewas, nõnda ka maa peal. Mis see on? Jumala hea ja armuline tahtmine sünnib küll ilma meie palweta; aga meie palume sessinases palwes, et ta ka meie juures sünniks. Kuidas sünnib see? Kui Jumal kõik kurja nõuu ja tahtmist rikub, ja keelab neid, kes meid ei taha lasta Jumala nime pühitseda ega tema riiki meie juure tulla, kui on kuradi, «mailma ja meie liha tahtmine; waid kinnitab ja hoiab meid kindlaste omas sõnas ja usus meie ütsani; see on tema armuline ja hea tahtmine.. Neljas palwe. Meie igapäewast leiba anna meile tänapäelv. Mis see on? Jumal annab igapäewase leiwa küll ilma meie palweta kõigile kurja inimestele; aga meie palrnne sessinases palwes, et tema meile annaks seda mõista ja tänuga wastu wõtta meie igapäewast leiba. Mis on igapäewane leib? Koik, mis meie ihu toiduseks ja ülespidamiseks tarwis läheb; söömine, joomine, riided, kingad, koda, maja, põld, weised, raha, wara, wäga abikaasa, wagad lapsed, wäga pere, wagad ja truuid ülemad, hea walitsus, hea ilm, rahu,.terwis, auus elu, head sõbrad, truuid naabrid, ja muud niisugused asjad. Wiies palwe. Ja anna meite andeks meie wõlad, kui meie andeks anname oma wõlglastele.

27 26 Mis (ee on? Meie palume fessinafes valwes, et taewane Isa mitte ei tahaks waadata meie pattude peale ega nende varast meile seda keelda. mis meie palume; sest meie ep ole seda mitte wäärt, mis meie palume, ega pole seda ka mitte teeninud» waid tema tahaks meile seda kõik armust anda, sest et meie lgapaew palju pattu teeme ja küll selget nuhtlust teenime; siis tahame meie ka südamest andeks anda ja heal meelel head teha neile, kes meie wastu eksiwad. Kuues p a l w e. Ja ära saada u:eid mitte kiusatuse sisse. Mis fee on? Jumal ei kiusa küll kedagi, aga meie palume sessinases palwes. et Jumal meid tahaks hoida ja üles pidada, et kurat, maailm ja meie liha meid ei peta ega saada ebausu, meeleäraheitmise ja mõne muu suure patu ja häbi sisse; ja kui meid seega peaks kiusatama. et meie kummatagi wiimselt ära wõidame ja tummust slimne Seitsmes p a l w e. Waid peasta meid kurjast ära. Mis fee on? Meie palume sessinases palwes kui ühel hoobil, et taewane Isa meid tahaks peasta kõigesugusest ihu ja hinge, waranduse ja auu kahjust; ja wiimaks. kui meie surma tunnike tuleb, õndsa otsa meile anda ja armuga sestsinasest hädaorust enese juure taewa wõtta. Wiimsed palwe sõnad. Sest sinu päralt on riik ja wägi ja auu iqaweste. Aamen. Mis on aamen? See on. et mina pean kindlllste uskuma, et taewane Isa meie palwed heldeste on wastu wõtnud ja kuulnud; sest et tema ise meid on käskinud nõuda paluda ja tõotanud, et tema meid tahab kuulda. Aamen, aamen, see on: jah, jah, see peab tõeste nõnda sündima.

28 Neljas peatükk Püha ristimise sakrament. 1. Mis on ristimine? Ristimine ei ole mitte paljas wesi, waid niisugune wesi, mis Jumala kasus on seatud ja Jumala sõnaga ühte pandud. Mt^Iumala sõna7scc on? Kui meie Issand Jeesus ^Kristus ütleb Matteuse raamatu wiimses peatükis: Minge ja tehke jüngriks kõik rahwad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Wailuu nime sisse. 2. Mis annab ehk saadab ristimine? Tema saadab pattude audeksaudmist, peästab ära surmast ja kuradist, ja annab igawest õndsust kõigile, kes usuwad, nõnda kui Jumala sõnad ja tõutused kuulutawad. Missugused on need Jumala sõnad ja tõutused? Kui meie Issaad Jeesus Kristus ütleb Markuse raamatu wiimses peatükis: Kes usub ja teda ristitakse, see peab õndsaks saama, aga kes ei usu, sebu peab hukka mõistctama. 3. Kuidas wõib wesi uii suuri asju teha? Wesi ei tee seda tõeste mitte, waid Jumala sõna, mis weega ja wee juures on. ja usk, mis sedasama Jumala sõna wee sees usub; sest ilma Jumala sõnata on wesi paljas wesi, ja ei mitte ristimine; aga Jumala souaga on ta ristimine, see on üks elu wesi täis armu ja uuesüudimise pesemme Püha Waimu sees. kuida püha Paulus ütleb Tiituse raamatu kolmandas peatükis: Jumal on meid õndsaks teinud uuesündimise pesemise ja Püba Waimu uuendamise läbi, keda tema on wälja walanud meie peale rohkeste Jeesuse Kristuse, meie Õnnistegija, läbi, et meie, tema armu läbi õigeks tehtud, igawese elu pärijaiks pidime saama lootuse järele; see on ustaw sõna. 4. Mis täheudab niisugune weeristimiue? See tähendab, et wana Aadam meie sees igapäewase kahetsemise ja patustpöörmise läbi peab ära uputatud saama ja surema, kõige pattude ja kurja himudega, ja igapäew jäll ette

29 28 tulema ja üles tõusma uus inimene, kes õiguses ja puhtuses Jumala ccs peab igaweste elama. Kus see on kirjutatud? Püha Paulus ütleb omas raamaius Rooma rahwale kirjutatud, kuuendas peatükis: Meie oleme Kristusega maha mactud ristimise läbi surma sisse, et otsegu Kristus'on üles äratarud surnuist Isa auu läbi, meie ka^ nõnda peame uues elus käima. Wiies peatükk. Püha altari sakrament. 1. Mis on altari sakrament? Tee on meie Issanda Jeesuse Kristuse tõsine ihu 'ja weri, leiwa ja wiina all meile ristirahwaa süüa ja juua, Kristuse enese seatud. Kus see on kirjutatud? Nõnda kirjutawad pühad ewangelistid Martens, Markus, Luukas, ja püha Paulus: Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, kui teda ära anti, wõttis leiwa, tänas, murdis, ja andis oma jüngritele ja ütles- Wõtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks!" Selsamal kombel wõttis tema ka karika parast õhtu. söömaaega, tänas ja andis oma jüngritele ja ütles:

30 29 Wõtke ja jooge kõik sealt seest; seesinane karikas on uus seadus minu weres, mis teie eest ara walatakse pattude andeksandmiseks; seda tehke nii mitu korda, kui teie sest joote, minu mälestuseks!" 2. Mis kasu on meil seesugusest söömisest ja joomisest? Seda näitawad meile need sõnad: Mis teie eest antakse ja"ära walatakse vattude andeksandmiseks"; fee on. et meile sakramendis pattude andeksandmist, elu ja õndsust nende sõnade läbi antakse; sest kus pattude andeks andmist on. seal on ka elu ja õndsust. 3. Kuidas wõid ihulik söömine ja joomine Niisugusid suuri asju teha? Söömine ja joomine ci tee seda tõeste mitte, waid need sõnad:,.mis teie eest antakse ja ära walatakse pattude andeksandmiieks": need sõnad on ihuliku söömise ja joomisega ühes ülem asi sakramendis; ja kes neidsamu sõnu usub. sel on, mis nemad tunnistawad: pattude andeksandmine. 4. Kes wõtab auusaste seesinase sakramendi wastu? Paastuda ja ihu poolest ennast walmistada, on küll üks kaunis wälispidine kombe; aga see on õieti ja hästi walmistatnd. kes neid sõnu usub: Mis teie eest antakse ja ära walatakse pattude andeksandmiseks"; aga kes neid sõnu ei usu. ehk kaksipidi mõtleb, see cp ole mitte wäärt ega hästi walmistatud. sest see sõna: Teie eest!" nõuab selgid ustlikka südameid.

31 30 Jeesuse uimi. N t i f i t: Mu elu Krisms ise. See nimi Jeesus annat On iga lapsele, Üks paradiis ta mnllo See nimi tõeste. Nii kaua, kui ma elan See nimi armsaks jääb, Mu ülem rõõm ka wiimaks, Kui hing siit üles lüäb. Ja miiniga kui palju Neid on siin ilma peal, Kes rohket rõõmu tundwad Sest kallist niinest meel. Siin usume Ta sisse, Ei film näe Teda teal. Mis rõõm. kui Teda taewas Siis näha saame seal.

32 31 Kirja wahe märgid., komma, lühike kinnipidamise mürk, ; semikoolon, pikein kinnipidannse märk. : koolon, näituse mark.. punkt, pikem kinnipidamise märk, kni endised, ka jutu ehk kõne lõpu märk.? küsimise märk.! õhkamise märk. " jutu märgid. () [] llamrid ehk sulgumise märgid, kus wahel feletataw sõna seisab. - ehk - ühendamise märk. mõtlemise kriips ehk märk. '''kustutusmärt. :,: kordajad märgid, mis sõna ehk ütelust, mille järel nad seisawad, weel teist korda käsiwad lusseda ehk, laulda. * i juure lisanduse märk, millest teises kohas seletust antakse. paragrahw ehk jao märk.

33 32 Aa Bb Dd Ee Gg Hh Ii Jj Kt Ll Mm 3tn Oo Pp Rr Sss F? %«Wu, s& d- &«Tt Uu Ww Ää Öö Öö Üü / 2 J cy 9 JO.

34 33 Ladina eht Rooma numbrid. 7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII f XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXX XL L LX LXX LXX XC C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM M Rehkenduse arwn märgid. 4- (plus) kokkuarwamise märk; tähendab kuus ja kaks. (minus) mahaarwamise märk; 9 3 tähendab 9-saft wõta 3 ära. X kaswatainise märk; 5X4 tähendab 5 korda 4. : jaqamise märk; 2:10 tähendab 2 on 10 sees. «-- wõrdlemise märk; tähendab 5 ja 3 on 8.

35 34 Ladina teele trüti tähed. u ltl» lr IM ix II u s lih Aa Bb tse Dd Ee ehw Gg Hh li.lj lill LI Mm \n Oo Pp Ii Ii Kt Ll Vim Nn Oo Pp Qq ltl'ss TI lii Vv Ww Xx ku Rr Ss Tt Uu hwau Ww iks Yy Zz M Oo 00 Üll. ipsilon tset Ää Õö Oö üü. Eesti-teele kottu tirjutamine. 'anna/aa an tfefo, #am /ema && &n Xud:/. *46 &n

36 35 Suured jci wäikesed Wenekeele kirjutuse ja trüki tähed. ' ' r' jsc Aa 56 BB Tr AA Ee JKÄ (Aa) (Bb) (Ww! (Gg) (Dd) (Ee, (Sche) 33 NN ii KK M MM HH (Se) (Ii) (Ii) (Kl) (21) (Ntm) (Nn) /y ^7~ ^o^f CZTT H a* Oo Nn Pp Gc TT Yy ««(Oo) (Pp) <Rr, (Ssj (Tt) (Uu) (ehw) r Xx Uu HH (ilm Mm (Iha) (tse, (tsche) (schav (schtscha) T*T> blw bb "fet, 33 ffiio (jer) (jeröi jierj) ljätjj (Ee) (Ju) flfl 8e Vv Mii <Ia ja) <hwita) «isntsa) <iskratkoi) %

37 1 kord 1 on 1 2 X 1 = 2 3 X l H 4 X X 1 = '» 6 x i = <; T X I = 7 8 X 1 = 8 9 X! = 9 10 x l = 10 1 forb 4 on 2 X 4 = 4 8! 3X x ze 5X X 4 = 24 7 x 4 = 28 j 8 X 4 = 32 9 X ^ = X 4 = Uks - kord - üks. 1 forb 2 on 2 2 X 2 = 4 3 X X X 2 = 10 6 X X 2 = 14 8 X 2 = 16 9 X X 2 = 20 1 forb ö on õ 2 X X 5 = 15 4 X 5 = 20 5 X 5 CB 25 6 X 5 = 30 7 X X 5 = 40 9 X 5 = X 5 = 50 1 fort» 3 on 3 2 X 3 = 6 3 X 3 = 9 4 X X 3 «= 15 6 X 3 = 18 7 X 3 = 21 8 X X 3 = X kõrb 6 on 6 2 X 6 = 12 3 X 6 = 18 4 X X 6 = 30 6 X 6 = 36 7 X X 6 48!' X 6 = X 6 = 60 1 kõrb 7 on 7 t forb 8 on 8! forb 9 on 9 2 X ' = H 2 X 8 = 16 2><9= 18 3 X 7 = 21 3 X 8 = 24 3 X 9 = 27 4 X 7 «28 4 X 8 = 32 4 X 9 = 36 5 X X 8 = 40 5 X 9 = 45 4 X 7 = 42 6 X 8 = 48 6 X 9 = 54 7 X 7 = 49 7 X 8 -B 56 7 X 9 = 63 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 9 X 7 = 63 9 X 8 = 72 9 X 9 = Xi X 8 = X forb 10 on X 100 = X 1000 ~- 10, X 10,000 -= 100, X 100,000 = ebf 1000 X 1000 = 1,000,000.

38 37 Snnr üks-kord üks. 1 kord 10 on kord 13 on 13 1 kord 160, = 20 2 X 13 = 26 2 X 16 =g = 80 3 X 13 = L 48 4 X X 13 = = 64 5 X 10 = 50 5 X 13 = = 80 6 X 10 = 60 6 X 13 = = 96 7 X 10 = 70 7 X 13 = = X X 16 = X 10 = 90 9 X = X X 13 = X 16 = kord 11 on 11 1 kord 14 on 14 1 kord 17 on X 11 = 22 2 X 14 = = * 34 3 X X 14 = 42 3 X 17 = X X 14 = 56 4 X 17 = 72 5 X 11 = 55 5 X =^ = 66 6 X = = 77 7 X = X = = X X 14 = X 17 = = X 11 ^ x 14 = X 1 kord 12 an 12 1 kord 15 on 15 1 kord 18 on 18 2 X 12 = 24 2 X = 36 3 X 12 = 36 3 X 15 = = 54 4 X 12 = 48 4 X 15 = = 72 5 X 12 = 60 3 X 15 = = 90 6 X 12 = 72 6 X = X 12 = X 15 == =~ X 12 = 96 8 X 15 = 120 i 8 18 = X 12 = X = X 12 = X ! 10 X 18 = 180

39 1 kord 19 on 19 2 X X 19 = 57 4 X 19 = 76 5 X L9 ; 95 6 X 19 ae X l.9, X 19 = X 19 = X kord 20 on 20 2 X 20 ea 40 3 X 20 = X 20 = 80 5 X 20 = X V 90 ^ X 20 = X X 20 = kord 24 on 24 2 X X X 24 = X 24 = X 24 3S X 24 -.;: X X X 24 ~ 240 i kord 25 on 25 2 X X X 25 ^r= X 25 = X X 25 = X 25 =_^ X X kord 50 on 50 2 X 50 = X X 50 = X X 30 ^ :100 7 X 50= X X 50 = x 50 = kord 60 on 60 2 X 60 = X 60 = X 60 = X X 60= X X X 60 = X 60 = 600

40 39 Sikfo Kirjutuse t, Trüki t. Eesttk. t. ^? ot Keeles juured A / B & D G F G H J K % M W ^ ^ ilillli ja lliljutnse tühed. Kiijuluse!, Trüki!, (ieätif.' > Q ^ R it S ^- St & U ^ W 3 y~ y Of ' / > 'j&s&sšfši-

41 s 40 Kollsll Keeles weikese!» triiki ja kirjutuse tähed. Kirjutuse l. Trüki t. Crestik. t. s s b c d e f g»» k l m n / y 4 tf?2 71 Kirjutuse t. Trüki t. Eestil y 7- s y 0 P r I t ii v w x /' y /?^l a> y %

42

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld-U. Hansoni kuluga 1910. Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910. IHM. Д II- nmnm t Suured ja weikesed träft tähed. AVDGGHIK8 M N O PR S T U W Ä Õ Ö Ü abdeghisklmn oprsstuwäõöü Juured ja weitcfcd

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Ч -

Ч - Ч - UBD eht lugema opmise raamat..3 3 -Я Neljas trükk. Jurjewi lima«1904. Trükitu Ed. Mäesepp'a raanmtukaupluse kuluga. Къ папечатанію этой кнпгп со стороны Лифл. Ев. Лютер, консисторіи препятствій не

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Jt учф *

Jt учф * Jt учф * Ig Tõnissoni i *J Il a b NVJ't!l

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art

Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art BA 2018 Kunstnikupositsioon Seisan Mustamäel Akadeemia

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid:

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 2.03. Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem