Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22."

Väljavõte

1 Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kogu ametlik nimi on eesti keeles "Mittetulundusühing Eesti Reservohvitseride Kogu" ja lühendnimi EROK. Nime mitteametlik tõlge inglise keelde on The Reserve Officers Association of Estonia Kogu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn Kogu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril Kogu on mittetulundusühing, tal on oma pangaarve, pitsat Kogul on oma lipp, rinnamärk, teenetemärk ja logo Kogul on piirkondlikud osakonnad ja sektsioonid Kogu on erakonnaväline - erakondade ja teiste poliitiliste ühenduste ning nende esindajate erakondlik tegevus Kogus on keelatud. 2. KOGU EESMÄRGID 2.1. Kogu on asutatud üldistest riigikaitselistest huvidest lähtudes ja Kogu eesmärgid on: kasvatada ja süvendada rahva kaitsetahet; taotleda ühiskonnas üksmeelt riigikaitse alal; suurendada Eesti kaitsevõimet; tõsta kaitseväe prestiiži; koondada reservohvitsere ning arendada oma liikmetest vaimselt ja kehaliselt eeskujulikud ohvitserid; esindada ja kaitsta oma liikmete huve; heategevuslik hariduse, spordi ja riigikaitselise tegevuse toetamine avalikes huvides Oma eesmärkide saavutamiseks Kogu: teeb koostööd teiste organisatsioonidega Eestis ja välisriikides; arendab suhteid kaitseväe, eriti selle ohvitseridega; osaleb võimalust mööda seaduseelnõude koostamisel, mis puudutavad kaitsejõudude arengut ning reservohvitsere ja avaldab nende kohta arvamust; korraldab oma liikmete erialast ettevalmistust ja enesetäiendamist; edendab kehakultuuri ja sporti, korraldab võistlusi; arendab seadustega lubatud majandustegevust; korraldab korjandusi ning avalikke, sealhulgas ka tasulisi üritusi riigikaitsega seotud tegevuste toetamiseks; osutab sponsortoetust, teeb annetusi ja kingitusi; võib vastu võtta toetust riigieelarvest; teeb selgitustööd, osaleb riigikaitset puudutavates aruteludes ja avaldab arvamust riigikaitsekorralduse kohta; korraldab riiklike ja kaitseväe tähtpäevade tähistamist; võib avaldada arvamust reservohvitseride teenistuskäigu kohta; täidab rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi; tegeleb heategevusega; teeb muid seadusega ettenähtud toiminguid.

2 3. LIIKMESKOND 3.1. Kogu liikmeks saab astuda reservis olev ohvitser, kes on andnud Eesti kaitseväelase tõotuse ja kes soovib kaasa aidata Kogu eesmärkide saavutamisele, järgides Kogu põhikirja ja muid Kogu tegevust reguleerivaid dokumente Kogu liikmeks vastuvõtmiseks taotleja: esitab Kogu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Kogu põhikirja; tasub kogu üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses sisseastumismaksu Kogu liikmeks vastuvõtmise otsustab Kogu juhatus Kogu juhatus on kohustatud liikmeks vastuvõtmise otsustama mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast punktis 3.2. kehtestatud nõuete täitmist. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et vastuvõtmise otsustaks Kogu üldkoosolek Kogu liikmete arvestuse korraldab Kogu juhatus Kogu liikmel on õigus: osaleda kõikidel Kogu korraldatud üritustel; osaleda Kogu organi või esinduse liikme valimistel põhikirjas kehtestatud korras; sõlmida Koguga tööleping; saada Kogu organitelt teavet Kogu tegevuse kohta; pöörduda oma liikmeõiguste kaitseks Kogu üldkoosoleku poole Kogu liige on kohustatud: järgima Kogu tegevuses osalemisel Kogu põhikirja ja organite otsuseid ning kuuluma omal valikul ühte Kogu piirkondlikku osakonda; igati kaasa aitama Kogu eesmärkide elluviimisele; olema teenistuses ja eraelus teistele eeskujuks; tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses Kogu liikmemaksu; teatama Kogu juhatusele oma elukoha aadressi, isikukoodi, sõjaväelise auastme ja teised juhatuse poolt nõutud andmed ning pärast nende muutumist teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul; järgima teiste liikmetega suhtlemisel lisaks üldkehtivatele headele kommetele ka kaitseväeliste kommete ja suhtlemise nõudeid; hoidma kõrgel ohvitseri au ja väärikust ning Kogu mainet; osalema Kogu üldkoosolekutel ning võtma aktiivselt osa Kogu piirkondlike osakondade või sektsioonide tööst teavitama koheselt EROK juhatust tema suhtes jõustunud süüdimõistvast kohtuotsusest tahtlikult toimepandud kuriteo eest või muu kuriteo eest, mis teeb võimatuks kaitseväe ohvitserina tegutsemise Kogu liige vastutab Kogu põhikirjas sätestatud korras: ohvitserile sobimatu ja ebaväärika käitumise ja Kogu maine kahjustamise korral; Kogu põhikirja ja Kogu otsustes võetud kohustuste mittetäitmise korral; Kogu konfidentsiaalsusnõude rikkumise korral; Kogule varalise kahju tekitamisel seaduses ettenähtud korras ja ulatuses Peale liikme- ja sisseastumismaksu võib panna varalisi kohustusi Kogu liikmele ainult üldkoosoleku otsusega.

3 3.10. Kogust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus kustutab väljaastunu Kogu liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul, arvates avalduse saamise päevast Liikme võib Kogust välja arvata juhatuse otsusega: kui ta on jätnud vähemalt ühe majandusaasta eest Kogu liikmemaksu tasumata; kui ta ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi Kogu üldkoosolekul või ühe aasta jooksul Kogu või piirkondliku osakonna poolt korraldatud üritustel; kui taon korduvalt jätnud täitmata Kogu põhikirja sätteid; kui ta on oluliselt kahjustanud Kogu või kaitseväe reservohvitseri mainet; Kogu aukohtu ettepanekul; kui ta ei vasta punktis 3.1 sätestatud nõuetele, sealhulgas enam kui kaheks järjestikuseks aastaks tegevteenistusse kutsumise tõttu; kui ta on süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteos Kogu liikme väljaarvamise otsustab Kogu juhatus oma koosolekul või Kogu aukohtu ettepanekul, teatades juhatuse koosoleku toimumisest 14 päeva (2 nädalat) väljaarvatavale liikmele ette, kellel on õigus koosolekul osaleda sõnaõigusega Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 otsustusvõimelise juhatuse liikmetest Kogust välja arvatud liikmele teatab juhatus 14 päeva (2 nädala) jooksul kirjalikult tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest Kogu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda tema väljaarvamise otsuse läbivaatamist väljaarvamisele järgneva Kogu üldkoosoleku poolt ning taotleda Kogu liikmeks ennistamist Kogu auliikmeks võib üldkoosolek valida isikuid, kellel on riigikaitses või Kogu ees silmapaistvaid teeneid Juhatuse otsusega võib isikuid, kes ei vasta punktis 3.1. nimetatud nõuetele, võtta tavalises korras Kogu toetajaliikmeks. Toetajaliikmeks võivad olla kursandid, välisriikide ohvitserid, tegevteenistuses olevad kaitseväelased ning teised riigikaitsehuvilised füüsilised isikud Au- ja toetajaliikmed ei ole põhikirja tähenduses Kogu liikmed, kuid neil on Kogus liikmetega võrdsed õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus ja õigus olla valitud. 4. ÜLDKOOSOLEK 4.1. Kogu kõrgeim organ on Kogu liikmete üldkoosolek Üldkoosolekul võivad hääleõigusega osaleda kõik Kogu liikmed Üldkoosoleku ainupädevuses on: põhikirja muutmine; eesmärgi muutmine; esimehe ja peasekretäri valimine, välja arvatud põhikirja punktis sätestatud juhul; teiste juhatuse liikmete valimine, välja arvatud põhikirja punktis sätestatud juhul; juhatuse asendusliikmete valimine; vanematekogu liikmete valimine;

4 aukohtu liikmete valimine, välja arvatud põhikirja punktis sätestatud juhul; aukohtu asendusliikmete valimine; Kogu aasta-eelarve kinnitamise otsustamine; majandusaasta ja raamatupidamise aruande ning juhatuse tegevusaruande kinnitamise otsustamine; liikmelisuse otsustamine põhikirja punktides 3.4. ja nimetatud juhtudel; Kogu organite dokumentide kinnitamise otsustamine vastavalt põhikirjale; Kogu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise üldise korra kinnitamine Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kord aastas Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui: seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Kogu liikmetest; seda nõuavad Kogu huvid; kui seda taotleb juhatus Kui juhatus ei kutsu eelmise punkti alapunktis nimetatud asjaoludel üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Kogu juhatus liikmetele üks kuu ette juhatuses registreeritud Kogu liikme elukoha või e-posti aadressil Üldkoosolek on kinnine - sellel võivad viibida ainult Kogu liikmed. Kui üldkoosolek nii otsustab, võivad sellel osaleda külalised Isikuga seotud hääletamine (valimine) on kinnine (salajane). Muul juhul on hääletamine kinnine, kui seda nõuab kasvõi üks Kogu liige Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Kogu liikmetest Juhul, kui üldkoosolekul ei osale või ei ole esindatud punktis 4.11 sätestatud nõutav arv Kogu liikmeid, on sama päevakorraga kokkukutsutud uus üldkoosolek (korduskoosolek) otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/10 Kogu liiget. Korduskoosoleku kutse võib Kogu liikmetele edastada koos esmase üldkoosoleku kutsega Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis olid teatavaks tehtud üldkoosoleku kokkukutsumisel või millistes otsuse tegemist on taotlenud enam kui pool üldkoosolekul osalevatest Kogu liikmetest. Isiku valimise korral võib üldkoosolek valida nende kandidaatide hulgast, kes on kandideerimiseks andnud oma kirjaliku nõusoleku ning kes on kandidaadina kirjalikult üles seatud vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Kandidaatide registreerimist korraldab juhatus Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Kogu iga liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult Kogu liige Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalevatest Kogu liikmetest või nende esindajatest ja Kogu põhikiri ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5 4.16. Kogu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjas sätestatud Kogu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, kusjuures muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema kirjalik Kogu liikmeks taotleja taotluse läbivaatamine põhikirja punkti 3.4 alusel otsustatakse Kogu üldkoosoleku poolt vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate Kogu liikmete häältega Kogu liikme väljaarvamise või ennistamise otsus põhikirja punktides 3.15 alusel on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate Kogu liikmete häältega Kogu igal liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Kogu otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Kogu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Kogu majandusaasta ega raamatupidamise aruande kinnitamise otsustamisel. Kogu liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada Kogu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Nende liikmete hääli ei arvestata sellisel juhul esindatuse määramisel. 5. VANEMATEKOGU 5.1. Vanematekogu on üldkoosoleku poolt Kogu liikmete seast kuni kaheks (2) aastaks valitav seitsme (7) kuni üheksa (9) liikmeline organ, kes täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosolekute vahelisel ajal Kogu põhikirja punktis 5.3 sätestatud ulatuses. Vanematekogu liikmeid võib tagasi kutsuda 2/3 üldkoosolekul viibivate või esindatud liikmete häältega Vanematekogu tegevust juhib ja korraldab Vanematekogu esimees, kelle valivad endi hulgast Vanematekogu liikmed lihthäälteenamusega. Vanematekogu peamisteks funktsioonideks on: EROK tegevusstrateegia kujundamine; EROK juhatuse töö kontrollimine Vanematekogu on pädev otsustama kõiki küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku või muu organi ainupädevusse. Muuhulgas kuulub vanematekogu pädevusse: erakorraliselt tagasiastunud või punkti tähenduses väljalangenud Kogu esimehe või peasekretäri juhatusest tagasikutsumine ning nende asemele juhatuse liikmete seast uue Kogu esemehe või peasekretäri valimine. Vanematekogu poolt valitud Kogu esimehe ja peasekretäri volitused kestavad uue Kogu esimehe või peasekretäri valimiseni üldkoosoleku poolt; erakorraliselt tagasiastunud või punktide 6.5 ja 6.6 tähenduses juhatuse liikme tagasikutsumine ning juhatuse liikme (välja arvatud Kogu esimehe ja peasekretäri) asemele juhatuse asendusliikmete seast uue juhatuse liikme valimine. Vanematekogu poolt valitud juhatuse liikme volitused kestavad uue juhatuse liikme valimiseni üldkoosoleku poolt; erakorraliselt tagasiastunud või punkti 7.12 tähenduses väljalangenud aukohtu liikme tagasikutsumine ning aukohtu liikme asemele aukohtu asendusliikmete seast uue aukohtu liikme valimine. Vanematekogu poolt valitud aukohtu liikme volitused kestavad uue aukohtu liikme valimiseni üldkoosoleku poolt; Kogu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Kogu esindaja määramine; Kogule kuuluvate kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

6 teistes mittetulundusühingutes, sihtasutustes ja äriühingutes osalemise otsustamine Vanematekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 4 korda aastas. Vanematekogu koosoleku kutsub kokku Vanematekogu esimees vastavalt Vanematekogu tööplaanile või juhatuse esimehe ettepanekule. Vanematekogu koosolek on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Vanematekogu liikmetest. Vanematekogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks Vanematekogu esimehe hääl. Vanematekogu koosolekud on avatud, välja arvatud juhul kui Vanematekogu teisiti otsustab. Vanematekogu töökord on sätestatud Kogu kodukorras. 6. JUHATUS 6.1. Kogu igapäevast tegevust juhib ja esindab põhikirjast ning üldkoosoleku ja Vanematekogu otsustest lähtudes Kogu juhatus, milles on viis (5) kuni üksteist (11) liiget. Kogu juhatus koosneb esimehest, peasekretärist ja vähemalt kolmest (3) liikmest. Juhatusele valitakse kuni kolm (3) asendusliiget Juhatuse liikmed valitakse väljakuulutatud ametikohtadele kandideerijate seast üldkoosoleku poolt Kogu liikmete seast kaheks (2) aastaks, välja arvatud punktides ja sätestatud juhtudel. Juhatuse asendusliikmed valitakse üldkoosoleku poolt Kogu liikmete seast kaheks (2) aastaks. Ametikoha täitjale võidakse esitada ametijuhendiga sätestatud põhjendatud kompetentsinõue Juhatuse pädevusse kuulub: Kogu igapäevase tegevuse juhtimine: uute liikmete vastuvõtmise otsustamine, välja arvatud põhikirja punkti 3.4 teises lauses sätestatud juhul; toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustamine; liikme Kogust väljaarvamine, välja arvatud põhikirja punktis 3.15 sätestatud juhul; erandkorras tähtajaliste liikmemaksusoodustuste tegemine; piirkondlike osakondade asutamine; erialasektsioonide asutamine; muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine Kogu esimehel ja peasekretäril on õigus esindada Kogu kõigis õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed võivad õigustoimingutes esindada Kogu ühiselt Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosolek või Vanematekogu igal ajal, kui juhatuse liige ei täida oma kohustusi või muul mõjuval põhjusel, samuti Vanematekogu põhikirja punktides ja sätestatud alustel Juhatuse liige loetakse muuhulgas juhatusest väljalangenuks, kui: ta on Kogust väljaastunud või välja arvatud; ta ei ole osalenud neljal järjestikusel korralisel juhatuse koosolekul või ei ole aruandeaastal osalenud vähemalt kuuel juhatuse koosolekul Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega Juhatuse liige ei saa oma kohustuste täitmise eest hüvitust, kui üldkoosoleku otsus ei näe ette teisiti.

7 6.9. Kogu juhatus peab andma Kogu osakondade j.t. organite juhtidele ning Kogu liikmetele piisavat teavet Kogu juhtimisest. Kogu juhatus esitab nõutud informatsiooni Vanematekogu esimehele hiljemalt üks (1) nädal enne Vanematekogu koosolekut Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest Kogu esimees juhib ja korraldab üldkoosoleku ja juhatuse tööd. Esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid peasekretär Juhatuse koosolekust võivad võtta sõnaõigusega osa piirkondlike osakondade ja sektsioonide esimehed Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosoleku osalevatest juhatuse liikmetest ja põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks Kogu esimehe hääl Juhatus võib vastu võtta otsuse ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult 2/3 juhatuse liikmetest Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Kogu aasta-eelarve ja oma tegevuse aruande Juhatus võib sõlmida töölepingu Kogu palgalisele tööle võetava isikuga Juhatus võib aukohtu ettepanekul või omaalgatuslikult Kogu liiget, kes ei täida põhikirjalisi kohustusi: hoiatada ja selgitada ohvitserile sobimatu käitumise olemust; keelata EROK rinnamärgi kandmine kuni üheks aastaks; teha ettepanek vormikandmise õiguse äravõtmiseks kuni üheks aastaks; teha ettepanek auastme alandamiseks; arvata Kogust välja Juhatuse liige täidab oma kohustusi vajaliku hoolsusega üldtunnustatud kutseoskuste tasemel, oma võimetele vastavalt ning Kogule parimal viisil. 7. AUKOHUS 7.1. Aukohus on muu organ mittetulundusühingute seaduse tähenduses. Aukohus koosneb üldkoosoleku poolt kaheks (2) aastaks valitud viiest liikmest ja asendusliikmetest, kes ei kuulu juhatusse või revisjonikomisjoni Aukohtule valitakse kaks asendusliiget, kes asendavad aukohtu liikmeid nende väljalangemisel Aukohtu liikmed valivad endi seast esimehe, kes korraldab aukohtu tööd Aukohtu liige võib osaleda Kogu muu organi valimisel. Teise organi liikmeks valitud aukohtu liige astub aukohtu koosseisust viivitamatult tagasi ja tema asemele astub punktis sätestatud korras asendusliige, kuni üldkoosolek valib uue liikme Kogu liikme kohta kaebuse laekumisel algatab aukohus menetluse, kontrollib kaebuse asjaolusid ning annab oma hinnangu aukohtu motiveeritud otsuses Aukohus võib kohaldada Kogu liikme suhtes põhikirja p.6.17 loetletud mõjutusvahendeid.

8 Kogu liikme Kogust väljaarvamise otsuse kinnitab juhatus. Kui juhatus oma motiveeritud otsusega jätab aukohtu otsuse Kogu liikme Kogust väljaarvamise kohta kinnitamata, alustab aukohus uuesti menetlust ning tema teistkordne otsus jõustub vastuvõtmisel ja loetakse Kogu liikmele teatavaks tehtuks otsuse saatmisel Kogu liikme elukoha või e-posti aadressil Aukohus tõlgendab vaidluse korral Kogu sees Kogu põhikirja ja lahendab Kogu liikmete vahelisi vaidlusi Aukohus võib algatada menetluse ja anda oma hinnangu Kogu liikme käitumisele ja tegutsemisele omaalgatuslikult või juhatuse ja teiste liikmete ettepanekul. Aukohus võib teha vaheotsuse aukohtu menetluse ajaks Kogu liikmel EROK rinnamärgi kandmise õiguse peatamiseks või teha ettepaneku vormikandmise õiguse peatamiseks Aukohtu koosoleku kodukorra koostavad selle liikmed ja esitavad kinnitamiseks üldkoosolekule Aukohus võib teha üldkoosolekule või juhatusele ettepaneku liikme väljaarvamiseks Kogust või liikme ennistamiseks Kogusse Aukohus on pädev andma hinnangut ja tegema otsustusi kui aukohtu koosolekust võtab osa vähemalt kolm aukohtu liiget. Aukohtu otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalnud liikmetest. Aukohtu otsus Kogu liikme suhtes kelle asja menetleti jõustub selle vastuvõtmisel ja loetakse teatavaks tehtuks otsuse saatmisel Kogu liikme elukoha või e-posti aadressil. Otsus liikme Kogust väljaarvamise kohta jõustub põhikirja p.7.6 tingimusel Aukohtu liige loetakse väljalangenuks, kui ta on kogust väljaastunud või väljaarvatud või ta ei ole osalenud neljal järjestikusel aukohtu koosolekul. 8. PIIRKONDLIKUD OSAKONNAD 8.1. Kogu jaguneb territoriaalsuse põhimõttel piirkondlikeks osakondadeks. Osakondade arvu ja piirid kinnitab Kogu juhatus Osakonna tegevust juhib Kogu juhatuse poolt kinnitatud esimees Osakond tegutseb vastavalt kodukorrale, mille kinnitab Kogu juhatus. 9. SEKTSIOONID 9.1. Vähemalt 5 Kogu tegev-, toetaja- ja auliiget võivad taotleda sõjaväelise eriala, üksusepõhise või vanuselise koondumise põhimõttest lähtudes Kogu sektsiooni moodustamist, esitades vastava kirjaliku taotluse Kogu juhatusele Sektsiooni moodustamise ja lõpetamise otsustab Kogu juhatus vastava taotluse laekumisele järgneval korralisel koosolekul Sektsiooni tegevust juhib sektsiooni liikmete poolt valitud ja Kogu juhatuse poolt kinnitatud esimees. 10. KOGU VARA Kogu vara moodustub:

9 liikmemaksudest; annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest; sihtotstarbelistest eraldistest; lepingute täitmisest saadud tulust; varast, mille teine isik võõrandab Kogu kasuks; varast, mille Kogu võõrandab enda kasuks; muust seaduslikust tulust ja varast Kogule riigieelarveliste vahendite eraldamine ja kasutamine toimub seaduses sätestatud korras Kogu juhatus võib Kogu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata vanematekogu otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel Kogu juhatus korraldab Kogu raamatupidamise ja koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aruande seaduses sätestatud korras Kogu majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks valib kogu üldkoosolek kolmeks aastaks vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni või nimetab audiitori, kes viib vähemalt üks kord aastas läbi kontrollimise ning annab sellest aru üldkoosolekule. Revisjonikomisjoni liikmed ei tohi kuuluda Kogu juhtorganitesse Revisjonikomisjonil ja audiitoril on õigus nõuda ja saada raamatupidamis- ja muid vajalikke Kogu tegevust puudutavaid dokumente ning kontrollida finantsdistsipliini täitmist Juhatus esitab raamatupidamise aruande üldkoosolekule kolme kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Aruandele lisatakse revisjonikomisjoni arvamus. Kui Kogul on audiitor, lisatakse aruandele audiitori järeldusotsus Aruannete kinnitamise otsustab üldkoosolek. Majandusaasta kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed Kogu ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest. Kogu liikmed ei kanna varalist vastutust Kogu varaliste kohustuste eest Kogu ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma juhtimis- või kontrollorganite liikmele, ühingule annetusi teinud isikule või selle isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega järgmistele eelloetletud isikutega seotud isikutele: abikaasale, elukaaslasele, otsejoones (vanem, vanavanem, laps, lapselaps) või külgjoones (õde, vend) sugulasele. 11. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE ja LÕPETAMINE Kogu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras Kogu lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, antakse allesjäänud vara mõnele teisele samalaadse eesmärgiga tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja kantud Eesti ohvitseride mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Põhikiri on vastu võetud Eesti Reservohvitseride Kogu asutamiskoosolekul 22. juunil a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 25. aprillil a.

10 Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 17.mail a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 13. veebruaril a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 10. veebruaril a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 05. mail a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 07. märtsil a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 12. märtsil a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 16. veebruaril a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 17. märtsil a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 14. veebruaril a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosolekul 27. veebruaril a. Põhikiri on muudetud Eesti Reservohvitseride Kogu üldkoosoleku 04. mail 2017 a.

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori 16.06.2015.a käskkirjaga nr 121 1. Nimetus ja asukoht (1) Õpilasesinduse ametlik nimetus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem