EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul {SWD(2017) 236 final} {SWD(2017) 237 final} ET ET

2 1. ETTEPANEKU TAUST Ettepaneku põhjused ja eesmärgid SELETUSKIRI Võitlus maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu on üks Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete, mille eesmärk on luua süvendatud ja õiglasem ühtne turg. Komisjon on viimastel aastatel esitanud mitu algatust, et edendada õiglasemat maksusüsteemi. Läbipaistvuse suurendamine on Euroopa Komisjoni maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemise strateegia üks põhiline alus. Teabevahetus maksuasutuste vahel on otsustava tähtsusega, et anda neile vajalikku teavet oma kohustuste tõhusaks täitmiseks. Liikmesriikidel on üha raskem kaitsta oma riigi maksubaasi, kuna maksuplaneerimise struktuurid muutuvad üha keerukamaks ning kasutavad ära kapitali ja isikute suurenenud liikuvust siseturul. Turu nõuetekohast toimimist kahjustavad seega moonutused ja õigluse puudumine. Üldiselt koosnevad need kahjulikud struktuurid skeemidest, mis toimivad eri jurisdiktsioonides ning millega liigutatakse maksustatav tulu soodsamasse maksukeskkonda või vähendatakse üldist maksukoormust. Selle tulemusena väheneb sageli oluliselt liikmesriikide maksutulu, mis takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist. Hiljuti lekkinud info, sealhulgas Panama dokumendid, on näidanud, et teatavad vahendajad on aktiivselt aidanud oma klientidel kasutada agressiivset maksuplaneerimist, et vähendada maksukoormust ja varjata raha välismaal. Kuigi osa keerulistest tehingutest ja organisatsioonilistest struktuuridest võivad täita täiesti õiguspärast eesmärki, on selge ka see, et teatud tegevused, sealhulgas off-shore-skeemid, ei pruugi olla õiguspärased ja mõnedel juhtudel võivad olla isegi ebaseaduslikud. Kasutatakse erinevaid ja keerukaid struktuure, mis sageli on seotud äriühingutega, mis asuvad madalate maksudega ja vähese läbipaistvusega jurisdiktsioonides, et suurendada distantsi tegelike tulusaajate ja nende varade vahel, eesmärgiga tagada madalad maksud või maksude puudumine ja/või kuritegelikul teel saadud tulu pesemine. Teatavad maksumaksjad kasutavad maksu- või pangasaladuseparadiisides registreeritud varifirmasid, millele nimetatakse varidirektor, et peita oma vara ja sissetulekut, mis sageli pärineb ebaseaduslikust tegevusest, ning varjata ettevõtte tegelike omanike (tegelike tulusaajate) identiteeti. ELis kehtib ka ühine aruandlusstandard väliskontode kohta, mis sätestati nõukogu 9. detsembri aasta määruses (EL) 2014/107 1 ja mida kohaldatakse seoses maksustamisperioodidega alates 1. jaanuarist Seetõttu on oluline, et teave, mis võib kõnealuse direktiivi kohaldamisalast välja jääda, saadaks vahendajatelt, kellele pannakse kohustus anda aru võimalike agressiivse maksuplaneerimise skeemide kohta. Õigusakti ettepanek täiendab muid eeskirju ja algatusi, näiteks neljandat rahapesuvastast direktiivi 2 ja selle praegust läbivaatamist, mille eesmärk on suurendada läbipaistvust ja 1 2 Nõukogu 9. detsembri aasta direktiiv (EL) 2014/107, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, , lk 1 29). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks ET 2 ET

3 vähendada ebaselgust tegelike tulusaajate puhul. Eesmärk on suurendada läbipaistvust ja juurdepääsu õigele teabele varases etapis, kuna see peaks võimaldama ametiasutustel parandada oma riskianalüüsi kiirust ja õigsust ning selle põhjal teha õigeaegseid ja teadlikke otsuseid oma maksutulude kaitsmise kohta. Kui maksuhaldurid saavad teavet võimaliku agressiivse maksuplaneerimise kohta enne, kui seda rakendatakse, peaks neil olema võimalik skeeme jälgida ja reageerida maksudega seotud ohtudele, võttes asjakohased meetmed probleemide lahendamiseks. Selleks tuleks teave saada ideaaljuhul eelnevalt, st enne kui skeemi rakendatakse ja/või kasutatakse. See võimaldaks asutustel õigeaegselt selliseid skeeme hinnata ja vajaduse korral reageerida, sulgedes õiguslikud lüngad ja hoides ära maksutulu saamata jäämise. Lõppeesmärk on luua mehhanism, millel on hoiatav mõju; st mehhanism, mille abil takistada vahendajatel selliste skeemide väljatöötamist ja turustamist. Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega On tehtud mitmeid üleskutseid, et EL võtaks juhtrolli kõnealuses valdkonnas ja uuriks täiendavalt vahendajate rolli. Euroopa Parlament on kutsunud üles võtma tugevamaid meetmeid vahendajate suhtes, kes aitavad kaasa maksudest kõrvalehoidumise skeemidele 3. Liikmesriigid kutsusid aasta aprillis toimunud mitteametlikul ECOFINi kohtumisel 4 kaaluma algatusi kohustusliku avalikustamise eeskirjade kohta, juhindudes OECD/G20 maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti 12. meetmest 5, eesmärgiga luua maksudest kõrvalehoidumise skeemides vahendajatena toimijate jaoks tõhusamad takistavad asjaolud aasta mais esitas nõukogu järeldused välisstrateegia ja maksulepingute kuritarvitamise vastaste meetmete kohta 6. ECOFIN kutsus komisjoni üles kaaluma seadusandlikke ettepanekuid kohustusliku avalikustamise eeskirjade kohta, juhindudes OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti 12. meetmest, eesmärgiga luua maksudest kõrvalehoidumise või maksustamise vältimise skeemides vahendajatena toimijate jaoks tõhusamad takistavad asjaolud 7. Eesmärgiga parandada läbipaistvust soovitatakse riikidel OECD/G meetmega kehtestada agressiivse maksuplaneerimise kohustusliku avalikustamise kord, kuid ei määratleta miinimumnõudeid, mida tuleks täita. 12. meedet käsitlev lõpparuanne avaldati maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise meetmete paketi raames aasta oktoobris. OECD soovitatud maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastased meetmed kiitis heaks G20 ning ELi liikmesriigid on OECD liikmetena võtnud kohustuse neid rakendada. Lisaks on praegune G20 eesistuja Saksamaa määratlenud maksukindluse ühena oma prioriteetidest 8. Andes maksuametitele õigeaegset teavet võimaliku agressiivse maksuplaneerimise kavandamise ja kasutamise koha, oleks neile täiendav vahend, et võtta asjakohaseid meetmeid teatavate maksuplaneerimise skeemide vastu, mis lõppkokkuvõttes suurendab õiguskindlust ning on täielikult kooskõlas G20 prioriteetidega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, , lk 73). Euroopa Parlamendi resolutsioon maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta (2016/2038(INI)) //EP//TEXT+TA+P8-TA DOC+XML+V0//EN Mitteametlik ECOFINi kohtumine 22. aprillil OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekt BEPS (2015): Public Discussion Draft BEPS Action 12: Mandatory Disclosure Rules. Täiendavaid selgitusi vaata ka sõnastikust. Euroopa Liidu Nõukogu (2016), Nõukogu järeldused, milles käsitletakse komisjoni teatist tõhusa maksustamise välisstrateegia kohta ning komisjoni soovitust maksulepingute kuritarvitamise vastaste meetmete rakendamise kohta, (2016. aasta mai ECOFINi järeldused) aasta mai ECOFINi järeldused, punkt 12. G20 prioriteedid: ET 3 ET

4 2016. aasta juuli teatises täiendavate meetmete kohta läbipaistvuse suurendamiseks ning maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks 9 on välja toodud komisjoni hinnang prioriteetsete meetmete kohta lähikuudel nii ELi kui rahvusvahelisel tasandil. Läbipaistvuse suurendamine vahendajate poolt on üks valdkond, kus tulevikus meetmeid võetakse. Kavandatavas õigusaktis käsitletakse maksustamise läbipaistvuse üldist poliitilist prioriteeti, mis on eeltingimus selleks, et tõhusalt võidelda maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja agressiivse maksuplaneerimise vastu. Juba mitu aastat tagasi leppisid ELi liikmesriigid kokku mitmetes õigusaktides läbipaistvuse valdkonnas, mille osana peavad riiklikud maksuhaldurid tegema tihedat koostööd teabe vahetamisel. Nõukogu direktiiviga 2011/16/EL 10 asendati direktiiv 77/799/EMÜ 11 ja sealt sai alguse halduskoostöö edendamine ELi maksuhaldurite vahel. Kõnealuse direktiiviga loodi kasulikud vahendid paremaks koostööks järgmistes valdkondades: teabevahetus taotluse alusel; omaalgatuslik teabevahetus; automaatne teabevahetus ammendava nimekirja alusel; osalemine haldusuurimistes; üheaegsed kontrollid; ning maksuotsustest teistele maksuhalduritele teatamine. Automaatne teabevahetus on kavandatud õigusakti oluline osa, kuna ette on nähtud, et vahendajate poolt maksuhalduritele avaldatud teavet vahetatakse seejärel automaatselt teiste ELi maksuhalduritega. See on viimane paljudest ELi algatustest, milles sätestatakse nõue kohustusliku automaatse teabevahetuseks maksustamise valdkonnas. Nõukogu 15. veebruari aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta: kõnealuse direktiiviga nähakse alates 1. jaanuarist 2015 ette kohustuslik automaatne teabevahetus, kui teave on kättesaadav, tulu ja kapitali viie finantstegevusega mitteseotud kategooria puhul: 1) palgatööst saadud tulu, 2) juhtide tasud, 3) muude ELi direktiividega hõlmamata elukindlustustooted, 4) pensionid ning 5) kinnisomand ja kinnisvaratulu. Nõukogu 16. detsembri aasta direktiiv 2014/107/EL 12 finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta liikmesriikide vahel, mis põhineb OECD ühisel aruandlusstandardil, millega nähakse ette automaatne teabevahetus mitteresidentide finantskontode puhul. Nõukogu 8. detsembri aasta direktiiv (EL) 2015/ automaatse teabevahetusega piiriüleste eelotsuste puhul. seoses kohustusliku Nõukogu 25. mai aasta direktiiv (EL) 2016/ seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksuhaldurite vahel riikidepõhiste aruannete puhul Euroopa komisjoni teatis täiendavate meetmete kohta läbipaistvuse suurendamiseks ning maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemisekscom(2016) 451 final, (Panama teatis). Nõukogu 15. veebruari aasta direktiiv (EL) 2011/16 maksustamisalase halduskoostöö kohta (ELT L 64, , lk 1). Nõukogu 19. detsembri aasta direktiiv 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise valdkonnas (EÜT L 336, , lk 15 20). Nõukogu 9. detsembri aasta direktiiv (EL) 2014/107, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, , lk 1). Nõukogu 8. detsembri aasta direktiiv (EL) 2015/2376, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 332, , lk 1). Nõukogu 25. mai aasta direktiiv (EL) 2016/881, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 146, , lk 8). ET 4 ET

5 Komisjoni 12. aprilli aasta ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/ seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt. Kavandatud eeskirjadega sätestatakse tulumaksualase teabe avaldamine, mis annaks laiemale üldsusele juurdepääsu hargmaiste ettevõtjate maksudega seotud andmetele riikide kaupa. See ettepanek on veel arutlusel parlamendis ja nõukogus seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Kokkulepped liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 16 finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta, mis põhinevad OECD ühisel aruandlusstandardil. Tuleks selgitada, et ELi tasandil olemasolevad maksualased õigusaktid ei sisalda selgesõnalisi sätteid, millega kohustataks liikmesriike vahetama teavet neile teadaolevate maksudest kõrvalehoidumise ja/või maksustamise vältimise skeemide kohta. Halduskoostöö direktiivis sisaldub liikmesriikide maksuhaldurite üldine kohustus anda teatavatel tingimustel teiste liikmesriikide maksuhalduritele omal algatusel teavet. See hõlmab saamata maksutulu liikmesriigis või saadud kasumi kunstlikku ülekandmist ühe ettevõtjate grupi siseselt. Käesoleva algatuse eesmärk on saada jälile võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemidele, nõudes vahendajatelt avalikustamist ja kohustuslikku automaatset teabevahetust. Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega (poliitikavaldkonnaga seotud võimalikud tulevased algatused) Võimaliku agressiivse maksuplaneerimise eelneva avaldamise hoiatavat mõju saaks tõhustada, kui kohustus avaldada teavet maksuhaldurile laieneks audiitoritele, kes ametlikult kinnitavad maksumaksja finantsaruandeid. Audiitorid puutuvad oma ametiülesannete täitmisel kokku suure hulga andmetega. Osana sellest võivad nad avastada skeeme, mida võib käsitada agressiivse maksuplaneerimisena. Võimalik kasu nende skeemide avalikustamisest ametiasutustele täiendaks sarnaste skeemide kohustuslik avalikustamine vahendajate, st kavandajate, edendajate, nõustajate jne poolt. Selliseid algatusi võib tulevikus teha õigusaktide kaudu. 2. ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS Õiguslik alus Otsese maksustamise valdkonnas on seadusandlike algatuste õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 115. Kuigi artiklis 115 ei ole selget viidet otsesele maksustamisele, viidatakse selles riiklike õigusaktide ühtlustamise direktiividele, mis otseselt mõjutavad siseturu rajamist või toimimist. Et see tingimus oleks täidetud, on vaja, et otsese maksustamise valdkonnas kavandatavate ELi õigusaktide eesmärk oleks siseturu toimimise olemasolevate ebakõlade kõrvaldamine. Paljudel juhtudel tähendaks see, et ELi meetmeid kasutataks üksnes piiriüleste juhtumitega tegelemisel. Läbipaistvuse puudumine soodustab teatavate vahendajate tegevust, kes tegelevad agressiivse maksuplaneerimise skeemide edendamise ja müügiga, millel on piiriülene mõju. Selle tulemusena tuleb liikmesriikidel seista silmitsi sellise kasumi ümberpaigutamisega, mis saadakse nende territooriumil ja oleks seal maksustatav, kuid see kantakse üle madala maksumääraga jurisdiktsioonidesse, mis toob sageli kaasa liikmesriikide maksubaasi kahanemise. Lisaks põhjustab selline olukord ebaausat maksukonkurentsi ettevõtjatele, kes Komisjoni 12. aprilli aasta ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/0107 (COD), millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt. Mõned sellised kokkulepped, mis puudutavad teatavaid kolmandaid riike Euroopas, sõlmib liit. ET 5 ET

6 keelduvad sellises ebaseaduslikus tegevuses osalemast. Lõpptulemuseks on moonutused siseturu toimimises. Sellest järeldub, et sellist olukorda on võimalik lahendada ainult ühtse lähenemisviisi kaudu, mille eesmärk on parandada siseturu toimimist, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 115. Subsidiaarsus Kogemused näitavad, et siseriiklikud sätted agressiivse maksuplaneerimise vastu võitlemiseks ei ole kuigi tõhusad. Seda seetõttu, et märkimisväärne arv maksustamise vältimiseks loodud struktuure on piiriülese mõõtmega ning samas kasvab ka kapitali ja isikute liikuvus, eriti integreeritud turul, nagu ELi siseturg. On ilmne vajadus ELi tasandi ühiste meetmete järele, mis parandaks praegust olukorda, ning need võiksid tulemuslikult täiendada olemasolevaid algatusi selles valdkonnas, eelkõige halduskoostöö direktiivi kontekstis. See on seda enam tõsi, kuna olemasolevad siseriikliku tasandi õigusaktid on osutunud läbipaistvuse suurendamisel ainult osaliselt tõhusaks. Siseturg vajab tugevaid mehhanisme, et käsitleda seaduselünki ühtsel viisil ja kõrvaldada olemasolevad moonutused, tagades, et maksuhaldurid saavad asjakohast teavet piiriülese mõjuga agressiivse maksuplaneerimise kohta õigeaegselt. Arvestades, et avalikustamise eesmärk on teavitada maksuhaldurit skeemidest, mis hõlmavad mitut jurisdiktsiooni, on vaja, et mis tahes algatus hõlmaks meetmeid ELi tasandil, et tagada probleemile ühtne lähenemisviis. Liikmesriikide omal algatusel koordineerimata tegevus looks vahendajate avalikustamiseeskirjade rägastiku. Selle tulemusena ebaõiglane maksukonkurents liikmesriikide vahel püsiks. Isegi kui üks liikmesriik on seotud võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemi või skeemidega kolmanda riigiga, on olemas piiriülene element, mis võib põhjustada moonutusi siseturu toimimisel. Siseturu ülesehituse eelduseks on inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise põhimõte ja see on seotud kasuga, mis tuleneb äriühingu tulumaksu käsitlevatest direktiividest. Sellest järeldub, et siseturu kaitse tegelik tase on üldiselt määratletud viitega nõrgimale liikmesriigile. Seega mõjutab piiriülene võimalik agressiivne maksuplaneerimine, mis hõlmab ainult üht liikmesriiki, tegelikult kõiki liikmesriike. Kui selle elemendi üle otsustamine jäetaks liikmesriikide üksikute algatuste hooleks, tähendaks see, et mõned riigid otsustaksid tegutseda, kuid teised mitte. Eelkõige on see nii seetõttu, kuna BEPSi 12. meede ei ole miinimumstandard ja seega võib rakendamine ELis oluliselt erineda. Avaliku konsultatsioonile vastanud 131 sidusrühmast leidis 39, et ELi meetmeteta ei viidaks sisse läbipaistvusnõudeid ning 107 sidusrühma märkis, et on tõenäoline või väga tõenäoline, et viidaks sisse erinevad läbipaistvusnõuded. Aruandekohustuse kehtestamine ELi õigusaktidega, mis oleks seotud teabe vahetamisega, aitaks lahendada tuvastatud probleeme ja aidata parandada siseturu toimimist. Veelgi enam, avalikustamise meetmed ELi tasandil annaksid lisaväärtust võrreldes üksikute liikmesriikide algatustega kõnealuses valdkonnas. Kui võimaliku agressiivse maksuplaneerimise avalikustamisega kaasneb ka teabevahetus, võimaldab see maksusasutustel saada täieliku pildi piiriüleste tehingute mõjust üldisele maksubaasile. Seepärast on teabevahetamise süsteemi tõhususe ja täielikkuse tagamisel EL paremas olukorras kui üksikult tegutsevad liikmesriigid. ET 6 ET

7 Proportsionaalsus Kavandatavad poliitikavahendid piirduvad piiriüleste võimalike agressiivsete maksuplaneerimise skeemidega. Arvestades, et kindlakstehtud moonutused siseturu toimimises laienevad üldjuhul ühest liikmesriigist väljapoole, on probleemide tõhusaks lahendamiseks minimaalselt vaja ühiseid eeskirju piiriüleste olukordade jaoks ELis. Seega on kavandatud eeskirjad proportsionaalne võimalus täheldatud probleemi lahendamiseks, sest need ei lähe aluslepingute eesmärgi tagada paremini toimiv ja moonutusteta siseturg saavutamiseks vajalikust kaugemale. Vahendi valik Käesoleva ettepaneku õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 115, mis sätestab sõnaselgelt, et selle valdkonna õigusaktide vorm on direktiiv. Seepärast ei ole lubatud kasutada mis tahes muud liiki ELi õigusakti, kui tegemist on otsese maksustamise valdkonnas siduvate eeskirjadega. Lisaks on kavandatav direktiiv alates aastast viies halduskoostöö direktiivi muudatus; see on jätkuks nõukogu direktiividele 2014/107/EL, (EL) 2015/2376, (EL) 2016/881 ja (EL) 2016/ JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED Hindamised Kavandatava õigusaktiga muudetakse halduskoostöö direktiivi, et näha ette kohustuslik avalikustamine võimaliku agressiivse maksuplaneerimise korral ja laiendada automaatset teabevahetust maksuhaldurite vahel, et hõlmata sellised skeemid. Kavandatud muudatused on seotud uue teemaga, et suurendada liikmesriikide jõupingutusi maksudest kõrvalehoidumiste ja maksupettuste piiramisel. Kavandatud muudatused ei käsitle aluseks oleva õigusakti (halduskoostöö direktiivi) kindlakstehtud puuduste kõrvaldamist, vaid pigem laiendavad selle kohaldamisala täiendava teemaga, kus vajadus meetmete järele põhineb OECD tööl seoses 12. meetmega ja komisjoni konsultatsioonidel sidusrühmadega. Halduskoostöö direktiivi ei ole siiani hinnatud. Esimene aruanne selle küsimuse kohta esitatakse 1. jaanuariks Seejärel peab komisjon esitama aruande direktiivi kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga 5 aasta järel. Liikmesriigid on kohustatud edastama komisjonile teavet, mis on vajalik halduskoostöö tõhususe hindamiseks, ning statistilisi andmeid. Õigusakt on kavandatud võimalikult kulutõhusalt. Ettenähtud raamistik võimaldab vajalike kohanduste järel kasutada teabevahetuseks olemasolevaid IT-vahendeid, mis loodi algselt teabe vahetamiseks piiriüleste eelotsuste kohta (DAC 3). Konsulteerimine sidusrühmadega 10. novembril 2016 käivitas Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni, et koguda tagasisidet selle kohta, milliseid ELi meetmeid oleks vaja, et luua takistusi sellistele nõustajatele ja vahendajatele, kes aitavad kaasa võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemidele. Esitati mitmeid võimalikke lahendusi ja sidusrühmad andsid tagasisidet 131 vastuses. Kõige rohkem vastuseid saadi äriliitudelt / ettevõtjate ühendustelt / kutseliitudelt (27% vastustest) ja ET 7 ET

8 eraisikutelt (20% vastustest). Geograafiliselt saadi kõige rohkem vastuseid Saksamaalt, mis moodustas 24% kõigist vastustest. 46 vastuses nenditi, et nad on saanud maksualast nõustamist ja rohkem kui pooltel juhtudel oli see saadud maksunõustajatelt suurim erialane rühm (52%). Lisaks mainis 30 vastajat, et nad annavad maksualast nõu ning pooled neist väitsid, et nad on säilitanud kontaktid maksuhalduritega. Liikmesriigid Kavandatava õigusakti põhimõtted on kooskõlas rahvusvahelise maksustamise valdkonna suundumustega, kuna need sisaldusid OECD/G20 maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastases projektis. Enamik liikmesriike kuulub OECDsse, kes korraldas ajavahemikus ulatuslikud avalikud konsultatsioonid sidusrühmadega iga maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastase meetme kohta. Sellest tulenevalt on liikmesriigid, kes on OECD liikmed, osalenud pikkades ja üksikasjalikes aruteludes OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmete kohta ja seega tuleks arvestada, et liikmesriikidega on selle algatuse puhul piisavalt konsulteeritud. Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat korraldas 2. märtsil 2017 IV töörühma koosoleku ning liikmesriikidel oli võimalus arutada võimaliku agressiivse maksuplaneerimise avalikustamist vahendajate poolt, millele järgneb automaatne teabevahetus maksuhaldurite vahel. Lisaks korraldas komisjon sihipärased arutelud liikmesriikide esindajatega, kellel on juba kogemusi seoses kohustuslike avalikustamise eeskirjadega riiklikul tasandil. Mõjuhinnang Komisjon viis läbi asjakohaste poliitikavariantide mõjuhinnangu, mis sai õiguskontrollikomiteelt positiivse arvamuse 24. mail 2017 (SEC(2017) 307) 17. Õiguskontrollikomitee esitas mitmeid soovitusi, mida on arvesse võetud lõplikus mõjuhinnangu aruandes (SWD( ) 18. Erinevaid poliitikavariante hinnati tõhususe, tulemuslikkuse ja sidususe seisukohast võrreldes baasstsenaariumiga. Probleem on selles, kuidas kavandada proportsionaalne süsteem kõige agressiivsemate maksuplaneerimise vormide vastu. OECD aruandes maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise 12. meetme kohta on esitatud lähenemisviisid, mida maksuhaldurid on kasutanud mitmes jurisdiktsioonis üle maailma, sealhulgas kolm kohustusliku avalikustamise korda ELis, ehk täpsemalt Iirimaal, Portugalis ja Ühendkuningriigis. Avaliku konsultatsiooni käigus esitati sidusrühmadele loetelu poliitikavariantidest. Mõned variandid puudutasid asjaomast õigusakti liiki kavandatava algatuse puhul. Kaalutleti kas õigusakt või pehme õigus soovituse või tegevusjuhendi kujul on optimaalsed lahendused. Variantide puhul, mis põhinevad kohustuslikel eeskirjadel, kutsuti sidusrühmi üles kaaluma võimalust leppida kokku ühises raamistikus maksuhaldurile teabe avalikustamiseks või avalikustamise sidumisega automaatse teabevahetusega kõigi ELi maksuhaldurite vahel. Pärast sidusrühmadega peetud konsultatsioone sai selgeks, et kõik poliitikavariandid, mis hõlmavad siduvaid eeskirju, tooks kaasa sarnase tulemuse. Seega (kohustuslik) andmete ET 8 ET

9 avalikustamine võimaldaks alati mingis vormis teabevahetust. Seda seetõttu, et omaalgatuslik teabevahetus moodustab osa halduskoostöö direktiivi üldraamistikust. Teabevahetus on erinevates vormides olemas kõigi poliitikavariantide puhul, mis hõlmavad andmete avalikustamist. Lisaks leiti, et poliitikavariantide ainus tõeline võrdlus saab tegelikkuses aset leida olukorras, kus on olemas kohustus avaldada teavet võimaliku agressiivse maksuplaneerimise kohta (koos teabevahetusega), ja olukorras, kus sellist kohustust ei ole, st status quo. Teabevahetuse piiramine üksnes võimalusega vahetada teavet omaalgatuslikult ei oleks kooskõlas mitmete algatustega, mida komisjon on viimasel ajal teinud läbipaistvuse valdkonnas. Seega hõlmab teabevahetuse raamistik automaatset teabevahetust nii eeskirjade puhul, millega rakendatakse ELis ühist aruandlusstandardit (CRS), kui ka piiriüleste eelotsuste puhul. Eelistatud poliitikavariant Eelistatud variant on nõue, et liikmesriigid i) kehtestavad sõnaselgelt oma riigi maksuhalduritele kohustuse avalikustada võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemid, millel on piiriülene element; ning ii) tagavad, et oma riigi maksuhaldurid vahetavad seda teavet automaatselt teiste liikmesriikide maksuhalduritega mehhanismi kaudu, mis on kehtestatud halduskoostöö direktiiviga. Eelistatud poliitikavariandi eelised Nõue teatada kohustusliku avalikustamise korra raames suurendab survet vahendajatele, et nad hoiduksid agressiivse maksuplaneerimise skeemide väljatöötamisest, turustamisest ja rakendamisest. Samuti ei soovi maksumaksjad luua või kasutada selliseid skeeme, kui nad teavad, et nendest tuleb teatada kohustusliku avalikustamise korra kohaselt. Maksuhalduritel on praegu piiratud teadmised välismaistest maksuplaneerimisskeemidest ning selline avalikustamine võiks anda neile ajakohast teavet, et oleks võimalik kiiresti reageerida, võttes meetmeid ning tehes õigusandlikke ja/või regulatiivseid muudatusi. Lisaks võiks andmeid kasutada riskide hindamiseks ja auditeerimiseks. Need eelised aitaks liikmesriikidel kaitsta oma maksubaasi ja suurendada/koguda maksutulu. Kohustusliku avalikustamise kord aitab ka luua võrdsed tingimused ettevõtjatele, kuna suuremad äriühingud kasutavad selliseid skeeme tõenäolisemalt kui VKEd, et hoiduda maksudest piiriüleses kontekstis. Ühiskondlikust vaatenurgast tagab kohustusliku avalikustamise süsteem õiglasema maksukeskkonna, võttes arvesse eespool nimetatud eeliseid. Eelistatud poliitikavariandi kulud Ettepaneku kulud riigi maksutuludele sõltuvad sellest, kuidas liikmesriigid kohandavad oma õigusakte ja eraldavad rahalisi vahendeid oma avalikustamiskohustuse täitmiseks. Siiski on ette nähtud, et olemasolevad aruandlus- ja teabevahetussüsteemid, nagu maksualaste eelotsuste keskregister, loovad raamistiku, mis võib hõlmata automaatset teabevahetust riiklike ametiasutuste vahel seoses avaldatavate maksuplaneerimisskeemidega. Kulud vahendajatele peaks olema väga piiratud, kuna avalikustatav teave on tõenäoliselt olemas teabelehtedel, millega skeeme maksumaksjatele reklaamitakse. Ainult piiratud ET 9 ET

10 asjaoludel peaksid maksumaksjad ise teatama sellistest skeemidest ja kandma aruandluskohustusega seotud kulud. Õigusloome kvaliteet Ettepanek on kavandatud selliselt, et vähendada vahendajate, maksumaksjate ja riigiasutuste regulatiivne koormus miinimumini. Seega on eelistatud poliitikavariant proportsionaalne võimalus täheldatud probleemi lahendamiseks, sest see ei lähe aluslepingute eesmärgi tagada paremini toimiv ja moonutusteta siseturg saavutamiseks vajalikust kaugemale. Ühised eeskirjad piirduvad minimaalselt vajaliku ühise raamistiku loomisega potentsiaalselt kahjulike skeemide avalikustamiseks. Näiteks: i) Eeskirjades sätestatakse selged kohustused, et vältida topeltaruandlust. ii) iii) iv) Ühised eeskirjad piirduvad piiriüleste võimalike agressiivsete maksuplaneerimise skeemidega. Teatatud maksuskeeme ei tule avaldada, üksnes automaatne teabevahetus ELi liikmesriikide vahel. Karistuste määramine direktiivi ülevõtvate siseriiklike õigusnormide rikkumise eest jääb liikmesriikide suveräänse kontrolli alla. Ühtlustatud lähenemisviis jõuab punktini, kus pädevad siseriiklikud ametiasutused saavad teada potentsiaalselt agressiivsetest skeemidest. Seejärel on liikmesriikide otsustada, kuidas nad tegelevad ebaseaduslike skeemidega. Õigusakt Seadusandlike võimaluste puhul on kaalutud kolme varianti: i. komisjoni soovitus (mittesiduv õigusakt), et julgustada liikmesriike kehtestama kohustuslik avalikustamise kord ning äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühmale viitamine; ii. iii. ELi käitumisjuhend vahendajatele (mittesiduv õigusakt) teatud reguleeritud kutsealade puhul; ELi direktiiv (siduv instrument), millega nõutakse liikmesriikidelt, et nad kehtestaksid kohustusliku avalikustamise korra koos teabe vahetamisega. Variantide kaalumisel leiti, et eelistatud poliitikavariant on direktiivi vormis. Analüüs näitab, et kõnealusel võimalusel on selged eelised tõhususe, tulemuslikkuse ja sidususe seisukohast, kuna see aitaks lahendada tuvastatud probleeme kõige vähem kulukalt. Lisaks on direktiiv parem kui võimalus üldse meetmeid mitte võtta. 4. MÕJU EELARVELE Vt finantsselgitus 5. MUU TEAVE Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu automaatse teabevahetuse tõhususe kohta ja tegelikult saavutatud tulemused. Liikmesriigid peavad käesoleva direktiivi ET 10 ET

11 hindamiseks esitama ka asjakohase teabe ja statistiliste andmete loetelu, mille on kindlaks määranud komisjon kooskõlas artikli 26 lõikes 2 sätestatud korraga (rakendusmeetmed). Iga viie aasta järel alates 1. jaanuarist 2013 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. Käesoleva ettepaneku (millega muudetakse halduskoostöö direktiivi) tulemused kaasatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavasse hindamisaruandesse, mis avaldatakse 1. jaanuaril Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul) Ei kohaldata Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus Kavandatud õigusakt hõlmab peamiselt järgmisi elemente. Avalikustamine maksuhalduritele koos automaatse teabevahetusega Kavandatava direktiiviga pannakse vahendajatele kohustus avalikustada võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemid, kui nad sellistes skeemides osalevad oma kutsetegevuse raames neid välja töötades ja edendades. Kohustus on piiratud piiriüleste olukordadega, st olukordadega, mis hõlmavad kas rohkem kui üht liikmesriiki või liikmesriiki ja kolmandat riiki. Üksnes sellises olukorras esineb võimalik mõju siseturu toimimisele, mis õigustab vajadust kehtestada ühtne eeskirjade kogum ning mitte jätta kõnealune küsimus liikmesriikide tasandil lahendatavaks. Kavandatud meetmete maksimaalse tõhususe tagamiseks ning võttes arvesse teatatavate skeemide piiriülest mõõdet, tuleks avalikustatud teavet vahetada automaatselt riiklike maksuhaldurite vahel. Tegelikkuses toimub teabevahetus eeskirjade kohaselt nii, et avalikustatud skeemid saadetakse keskregistrisse, millele on juurdepääs kõigil liikmesriikidel. Komisjonil on samuti piiratud juurdepääs vahetatud teabele (samal tasemel, kui piiriüleste eelotsuste puhul), et jälgida direktiivi nõuetekohast toimimist. Kellel lasub avalikustamiskoormus Avalikustamiskohustus puudutab selliseid isikuid (st füüsilisi või juriidilisi isikud või juriidilise isiku staatuseta üksuseid), kes on vahendajad. Vahendaja puudumine direktiivi tähenduses Avalikustamiskohustus ei kuulu vahendaja puhul täitmisele, kui tegemist on kutsesaladusega või vahendaja lihtsalt ei asu Euroopa Liidus. Samuti ei pruugi vahendajat olla, kui maksumaksja kavandab ja rakendab skeemi ettevõttesiseselt. Sellisel juhul maksuhaldur ei kaota võimalust saada teavet maksudega seotud skeemidest, mis võivad olla seotud agressiivse maksuplaneerimise struktuuridega. Avalikustamiskohustus on sel juhul maksumaksjal, kes skeemi kasutab. Vahendajana või maksumaksjana kvalifitseerub rohkem kui üks isik On tavaline, et vahendaja asub mitmes liikmesriigis büroona, ettevõttena jne, ning kaasab ka teatavate skeemide korral teisi kohalikke sõltumatuid maksunõustajaid. Sellisel juhul esitab nõutavad andmed maksuhaldurile vaid vahendaja, kes kannab vastutust maksumaksja(te) ees seoses skeemide väljatöötamise ja rakendamisega. Kui kohustus esitada teavet lasub maksumaksjal ning avalikustatavat piiriülest maksuskeemi kavatseb kasutada rohkem kui üks seotud osapool, on teabe esitamine selle maksumaksja ülesanne, kes vastutas vahendajaga skeemi kokkuleppimise eest. ET 11 ET

12 Avalikustamise aeg ja automaatne teabevahetus Kuna avalikustamine saavutab oma eeldatava hoiatava mõju paremini, kui asjaomane teave jõuab maksuhalduritele varakult, on kavandatavas õigusaktis ette nähtud, et piiriülesed skeemid tuleb avalikustada enne kui neid tegelikult rakendatakse. Vahendajad avalikustavad skeemid 5 päeva jooksul alates päevast, mil skeemid maksumaksjale rakendamiseks kättesaadavaks said. Kui avalikustamine on vastutava vahendaja puudumisel nihkunud maksumaksjale, on avalikustamise tähtaeg veidi hilisem: 5 päeva alates päevast, mil piiriülest skeemi või esimest sammu skeemide seeriast rakendati. Sellele järgnev automaatne teabevahetus nende skeemide kohta toimub kord kvartalis. Tänu selle teabe varasemale avalikustamisele saavad maksuhaldurid, kes on kõige tugevamalt skeemidega seotud, piisavalt andmeid, et võtta maksustamise vältimise vastu varakult meetmeid. Tunnuste loetelu selmet defineerida agressiivne maksuplaneerimine Agressiivse maksuplaneerimise mõiste defineerimine võib osutuda tarbetuks. Seda seetõttu, et agressiivse maksuplaneerimise struktuurid on aastate jooksul muutunud iseäranis keeruliseks ning neid kohandatakse ja muudetakse pidevalt, et reageerida maksuhaldurite vastumeetmetele. Seetõttu sisalduvad kavandatavas õigusaktis sellised tehingute omadused ja elemendid, mis annavad selgelt märku maksustamise vältimisest või kuritarvitustest. Neid omadusi ja elemente nimetatakse tunnusteks ja piisab vaid ühe olemasolust, et skeemist tuleks maksuhalduritele teatada. Automaatne teabevahetus ELi ühise teabevõrgu (CCN) kaudu Seoses kohustusliku automaatse teabevahetuse toimimisega osutatakse kavandatavas direktiivis nõukogu direktiiviga 2015/2376/EL kehtestatud mehhanismile, st ühisele teabevõrgule (CCN). See moodustab teabevahetuse ühise raamistiku ja sel eesmärgil laiendatakse selle kohaldamisala. Teave salvestatakse maksustamise valdkonna halduskoostöö turvalises keskregistris. Liikmesriigid kehtestavad mitu tegutsemiskorda, sealhulgas meetmed, millega ühtlustatakse kogu vajaliku teabe edastamine tüüpvormi loomise teel. Määratakse kindlaks kavandatava teabevahetuse keelelised nõuded ja CCN-võrgu vastav ajakohastamine. Tõhusad karistused rikkumiste eest riiklikul tasandil Kavandatav õigusakt jätab liikmesriikide ülesandeks kehtestada karistused, mida kohaldatakse nende riiklike eeskirjade rikkumise korral, millega käesolev direktiiv võetakse üle siseriiklikusse õiguskorda. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et ühist raamistikku rakendataks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Rakendusmeetmed Selleks et tagada ühetaolised tingimused kavandatud direktiivi rakendamisel ja täpsemalt kohustuslik automaatne teabevahetus maksuhaldurite vahel, on komisjonile antud rakendusvolitused järgmistes küsimustes: i. Võtta vastu piiratud arvus osadega tüüpvorm, sealhulgas keeleline korraldus; ii. Võtta vastu vajalik tegutsemiskord maksualase halduskoostöö keskregistri uuendamiseks. ET 12 ET

13 Kõnealuseid volitusi kasutatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 182/2011. Delegeeritud õigusaktid Selleks et käsitleda võimalikku vajadust ajakohastada tunnuseid, mis põhinevad avalikustamisest saadud teabel, on antud komisjonile õigus võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290. ET 13 ET

14 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 113 ja 115, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust 1, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 2, toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Selleks et võtta arvesse uusi algatusi maksustamise läbipaistvuse valdkonnas liidu tasandil, on nõukogu direktiivi 2011/16/EL 3 viimaste aastate jooksul korduvalt muudetud. Sellega seoses võeti nõukogu direktiiviga (EL) 2014/107 4 kasutusele finantskontosid käsitleva teabe aruandluse ühine standard Euroopa Liidus. Kõnealuse standardiga, mille töötas välja OECD ülemaailmse foorumi raames, nähakse ette automaatne teabevahetus finantskontode kohta, mis kuuluvad mittemaksustatavatele residentidele, ning luuakse raamistik sellise teabevahetuse jaoks kogu maailmas. Direktiivi 2011/16/EL muudeti nõukogu direktiiviga (EL) 2015/2376, 5 millega nähti ette automaatne teabevahetus piiriüleste maksualaste eelotsuste puhul, ja nõukogu direktiivi 2016/881/EL, 6 millega nähti ette avalikustamine ja kohustuslik automaatne teabevahetus maksuhaldurite vahel hargmaiseid ettevõtjaid käsitlevate riigipõhiste aruannete puhul. Olles teadlik, millist kasu võib rahapesu käsitlev teave maksuhalduritele tuua, pandi nõukogu direktiiviga (EL) 2016/ liikmesriikidele ELT C,, lk. ELT C,, lk. Nõukogu 15. veebruari aasta direktiiv (EL) 2011/16 maksustamisalase halduskoostöö kohta (ELT L 64, , lk 1). Nõukogu 9. detsembri aasta direktiiv (EL) 2014/107, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, , lk 1). Nõukogu 8. detsembri aasta direktiiv (EL) 2015/2376, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 332, , lk 1). Nõukogu 25. mai aasta direktiiv (EL) 2016/881, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 146, , lk 8). Nõukogu 6. detsembri aasta direktiiv (EL) 2016/2258, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele (ELT L 342, , lk 1). ET 14 ET

15 kohustus anda maksuhalduritele juurdepääs finantsasutuste poolt klientide suhtes kohaldatavatele hoolsusmeetmetele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2015/849/EL 8. Kuigi direktiivi 2011/16/EL on mitu korda muudetud, et suurendada võimalusi, mida maksuhaldurid saavad kasutada võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumisega, tuleb veel tugevdada olemasoleva maksustamisraamistiku teatavaid läbipaistvuse aspekte. (2) Liikmesriikidel on üha raskem kaitsta oma riigi maksubaasi kahanemise eest, kuna maksuplaneerimise struktuurid on muutunud erakordselt keerukateks ning kasutavad sageli ära nii kapitali kui ka isikute suurenenud liikuvust siseturul. Üldiselt koosnevad need struktuurid skeemidest, mis toimivad eri jurisdiktsioonides ning millega liigutatakse maksustatav tulu soodsamasse maksukeskkonda või vähendatakse üldist maksukoormust. Selle tulemusena väheneb sageli oluliselt liikmesriikide maksutulu, mis takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist. Seetõttu on oluline, et liikmesriikide maksuhaldurid saaksid põhjalikku ja asjakohast teavet võimaliku agressiivse maksuplaneerimise kohta. Kõnealune teave võimaldaks maksuhalduritel kiiresti reageerida kahjulikele maksutavadele ning kaotada seaduselüngad, kehtestades õigusakte või tehes asjakohaseid riskihinnanguid ja maksuauditeid. (3) Arvestades, et enamik võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemidest hõlmab rohkem kui üht jurisdiktsiooni, annaks sellise teabe avalikustamine täiendavaid positiivseid tulemusi, kui teavet vahetatakse ka liikmesriikide vahel. Teabevahetus maksuasutuste vahel on otsustava tähtsusega, et anda neile vajalikku teavet, mis võimaldab võtta meetmeid, kui täheldatakse agressiivset maksuplaneerimist. (4) Tunnistades, et läbipaistev raamistik äritegevuse arendamiseks võib aidata kaasa maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vähendamisele siseturul, on komisjon kutsutud üles käivitama algatusi võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemide kohustuslikuks avalikustamiseks kooskõlas OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti 12. meetmega. Sellega seoses on Euroopa Parlament nõudnud karmimaid meetmeid vahendajate suhtes, kes aitavad kaasa skeemidele, mis võivad viia maksudest kõrvalehoidumise ja maksude vältimiseni. (5) On vajalik meelde tuletada, kuidas teatavad finantsvahendajad ja muud maksunõustajad on aktiivselt aidanud oma klientide raha välismaal varjata. Kuigi nõukogu direktiiviga 2014/107/EL 9 kehtestatud ühine aruandlusstandard on märkimisväärne edusamm maksualase läbipaistvuse raamistiku loomises liidus, vähemalt seoses finantskontosid puudutava teabega, on selles parandamisruumi. (6) Piiriülest mõõdet omavate potentsiaalselt agressiivse maksuplaneerimise skeemide avalikustamine aitaks tõhusalt kaasa õiglase maksukeskkonna loomisele siseturul. Vahendajate kohustus teavitada maksuhaldureid teatavatest piiriülestest skeemidest, mida saab kasutada maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil, oleks samm õiges suunas. Terviklikuma poliitika kujundamiseks oleks oluline, et teise sammuna pärast avalikustamist vahetaksid maksuhaldurid teavet oma kolleegidega teistes 8 9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, , lk 73). Nõukogu 9. detsembri aasta direktiiv (EL) 2014/107, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, , lk 1). ET 15 ET

16 liikmesriikides. Selline kokkuleppe peaks tõhustama ka ühise aruandlusstandardi tõhusust. Väga oluline on anda komisjonile juurdepääs piisavale hulgale teabele, et ta saaks kontrollida käesoleva direktiivi nõuetekohast toimimist. Komisjoni juurdepääs teabele ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile mis tahes riigiabist. (7) Tunnistatakse, et potentsiaalselt agressiivsete piiriüleste maksuplaneerimise skeemide avalikustamine saavutaks oma kavandatud hoiatava mõju paremini, kui asjakohane teave jõuaks maksuhalduriteni varases etapis, st enne kui avalikustatud skeeme tegelikult rakendatakse. Kui avalikustamiskohustus jääb maksumaksjate kanda, oleks otstarbekas kehtestada kohustus avalikustada piiriülesed võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemid veidi hiljem, kuna maksumaksjad ei pruugi olla skeemi jõustumise ajal selle olemusest teadlikud. Liikmesriikide ametiasutuste töö hõlbustamiseks peaks avalikustamisele järgnev teabe automaatne vahetamine toimuma kord kvartalis. (8) Selleks, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ja hoida ära lüngad kavandatud eeskirjade raamistikus, peaks avalikustamise kohustus lasuma kõikidel osalejatel, kes on tavaliselt kaasatud avalikustatava piiriülese tehingu või tehingute seeria väljatöötamisse, turustamisse, korraldamisse või haldamisse, ning samuti neil, kes abistavad või nõustavad. Samuti ei tohiks jätta tähelepanuta seda, et teatavatel juhtudel ei oleks vahendajal kohustust avalikustada, kuna tegemist on kutsesaladusega, või vahendajat ei ole näiteks seetõttu, et maksumaksja kavandab ja rakendab skeemi ise. Oleks oluline, et sellisel juhul maksuhaldur ei kaotaks võimalust saada teavet maksudega seotud skeemidest, mis võivad olla seotud agressiivse maksuplaneerimisega. Sellistel juhtudel tuleks avalikustamiskohustus suunata maksumaksjale, kes saab skeemist kasu. (9) Agressiivse maksuplaneerimise skeemid on aastate jooksul muutunud iseäranis keeruliseks ning neid kohandatakse ja muudetakse pidevalt, et reageerida maksuhaldurite vastumeetmetele. Seda arvesse võttes oleks tõhusam, et võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemide tuvastamisel lähtutaks tehingute selliste omaduste ja elementide nimekirjast, mis kujutavad endast tõsist märki maksustamise vältimisest või kuritarvitustest, selmet defineerida agressiivne maksuplaneerimine. Neid märke nimetatakse tunnusteks. (10) Kuna õigusakti esmane eesmärk peaks olema tagada siseturu nõuetekohane toimimine, oleks ülioluline, et reguleerimine liidu tasandil ei läheks kaugemale sellest, mis on vajalik kavandatud eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu peaksid avalikustamise ühised eeskirjad piirnema ainult piiriüleste olukordadega, st olukordadega, mis hõlmavad kas rohkem kui üht liikmesriiki või liikmesriiki ja kolmandat riiki. Sellistes olukordades esineb võimalik mõju siseturu toimimisele, mis õigustab vajadust kehtestada ühtne eeskirjade kogum ning mitte jätta kõnealune küsimus liikmesriikide tasandil lahendatavaks. (11) Arvestades, et avalikustatud skeemid peaksid olema piiriülese mõõtmega, oleks oluline vahetada asjakohast teavet teiste liikmesriikide maksuhalduritega, et tagada käesoleva direktiivi maksimaalne tõhusus agressiivse maksuplaneerimise takistamisel. Mehhanismi, mida kasutatakse teabe vahetamiseks piiriüleste eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete puhul, tuleks kasutada ka selleks, et hõlmata kohustuslik automaatne teabevahetus liidu maksuhaldurite vahel piiriüleste võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemide puhul. (12) Automaatse teabevahetuse lihtsustamiseks ja ressursside tõhusaks kasutamiseks peaks teabevahetus toimuma liidu loodud ühise teabevõrgu (CCN) kaudu. Teave salvestataks ET 16 ET

17 maksustamise valdkonna halduskoostöö turvalises keskregistris. Liikmesriigid rakendaksid ka mitmed praktilised kokkulepped, sealhulgas meetmed, millega ühtlustatakse kogu vajaliku teabe edastamine tüüpvormi loomise teel. Samuti määrataks kindlaks kavandatava teabevahetuse keelelised nõuded ja CCN-võrgu vastav ajakohastamine. (13) Selleks et parandada käesoleva direktiivi tõhusust, peaksid liikmesriigid kehtestama karistused käesolevat direktiivi rakendavate siseriiklike eeskirjade rikkumise eest ning tagama, et neid karistusi ka praktikas rakendatakse ning et karistused on proportsionaalsed ja neil on hoiatav mõju. (14) Selleks et täiendada või muuta käesoleva direktiivi teatavaid vähemolulisi elemente, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et ajakohastada tunnuseid, kandes tunnuste loetellu võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemi või skeemid, pidades silmas ajakohastatud teavet kõnealuse skeemi või kõnealuste skeemide kohta, mis on saadud selliste skeemide kohustuslikust avalikustamisest. (15) Selleks et tagada ühetaolised tingimused käesoleva direktiivi rakendamiseks, eelkõige seoses automaatse teabevahetusega maksuhaldurite vahel, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et võtta vastu piiratud arvu osadega tüüpvorm, sealhulgas keeleline korraldus. Samadel põhjustel tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et võtta vastu vajalik p tegutsemiskord maksualase halduskoostöö keskregistri uuendamiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/ (16) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/ artikli 28 lõikele 2. Isikuandmete mis tahes töötlemine käesoleva direktiivi raamistikus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ 12 ja määrusele (EÜ) nr 45/2001. (17) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. (18) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki parandada siseturu toimimist, takistades piiriüleste agressiivse maksuplaneerimise skeemide kasutamist ei saa piisaval määral saavutada liikmesriikide poolt iseseisvalt ja koordineerimatult, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, kuna see on suunatud skeemidele, mis on välja töötatud, et potentsiaalselt kasutada turu ebatõhusust, mis tuleneb erinevate siseriiklike maksueeskirjade omavahelistest seostest, võib liit võtta meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale, pidades eelkõige silmas, et see on piiratud piiriüleste skeemidega kas rohkem kui ühe liikmesriigi või liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, , lk 13). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, , lk 1). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, , lk 31). ET 17 ET

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2018 COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm Fiscalis {SWD(2018) 323 final}

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise 1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONI

Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONI Euroopa Liidu C 461 Teataja 59. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 10. detsember 2016 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED Euroopa Komisjon

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of EUROOPA KOMISJON Brüssel, 23.2.2017 COM(2016) 759 final/2 2016/0375 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM (2016) 759 final of 30.11.2016 Concerns all language versions. The text shall read

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamisel. Samas on jätkuvalt tõkkeid

Rohkem