Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi"

Väljavõte

1 Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja geograafiliste segmentide» kinnitamine [otsus nr 1-1] Juhendi «Segmendiaruandlus raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja geograafiliste segmentide» kinnitamine Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna 5. jaanuari a protokolliline otsus nr 1-1 Raamatupidamise seaduse (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26 28, 355; 92, 1604; 1996, 40, 773; 42, 811; 49, 953; 1998, 59, 941; 1999, 55, 584; 101, 903) paragrahvi 38 lõike 1 alusel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkond otsustab: 1.Kinnitada juhend «Segmendiaruandlus raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja geograafiliste segmentide». 2.Kehtestada käesoleva juhendi rakendamine vahe- ja aastaaruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad pärast 1. jaanuari a. Varasem rakendamine on soovitatav. 3.Avaldada Riigi Teataja Lisas juhendi «Segmendiaruandlus raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja geograafiliste segmentide» terviktekst (juurde lisatud). Esimees Rita ILISSON Kinnitatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna 5. jaanuari a protokollilise otsusega nr 1-1 SEGMENDIARUANDLUS RAAMATUPIDAMISE ARUANDES KAJASTATUD ANDMETE ESITAMINE JA AVALIKUSTAMINE ÄRI- JA GEOGRAAFILISTE SEGMENTIDE LÕIKES Käesolev juhend käsitleb segmendiaruandlust, s.o raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamist ja avalikustamist äri- ja geograafiliste segmentide. Juhend koosneb seitsmest osast. A. Mõisted B. Segmendiaruandluse üldnõuded C. Segmendi tulud, kulud ja äritulem D. Segmendi vara ja kohustused E. Esmane ja lisanduv segmendiaruandlus F. Aruandev segment G. Avalikustamisele kuuluvad andmed segmentide Juhend laieneb äriühingule, kelle aktsiad on börsil noteeritud või kelle väärtpaberitega kaubeldakse avalikul turul või kes taotleb luba oma väärtpaberite avalikuks emissiooniks (edaspidi aruandekohustuslane). Raamatupidamiskohustuslane, kes ei ole kohustatud segmendiaruandlust avalikustama, kuid teeb seda, lähtub käesolevast juhendist. Käesolevast juhendist lähtutakse vahe- ja aastaaruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad pärast 1. jaanuari a. Varasem rakendamine on soovitatav. A. MÕISTED A1. Äritegevus aruandekohustuslase põhitegevusalad ja muu tegevus, mis ei ole seotud aruandekohustuslase investeerimis- ja finantseerimistegevusega. Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esit... Leht 1 / 7

2 A2. Ärisegment aruandekohustuslase osa, mis toodab või osutab teatud toodet/teenust või teatud toodete/ teenuste gruppi ning mille tasuvus ja riskid erinevad teiste aruandekohustuslase osade vastavatest näitajatest. Ärisegmendi määratlemisel lähtutakse: a) toodete või teenuste omadustest; b) tootmisprotsesside omadustest; c) toodete või teenuste tarbijate omadustest; d) toodete või teenuste turustamisviiside omadustest; e) tegevusala regulatoorse keskkonna omadustest, näiteks pangandus, kindlustus või kommunaalteenused. Samasse ärisegmenti ei lülitata erineva tasuvuse ja riskidega äritegevusi. A3. Geograafiline segment aruandekohustuslase osa, mis toodab või osutab teatud toodet/teenust või teatud toodete/teenuste gruppi teatud majanduskeskkonnas ning mille tasuvus ja riskid erinevad teistes majanduskeskkondades tegutsevate aruandekohustuslase osade vastavatest näitajatest. Geograafilise segmendi määratlemisel lähtutakse: a) majanduslike ja poliitiliste tingimuste sarnasusest; b) äritegevuse seotusest eri geograafilistes piirkondades; c) äritegevuste lähedusest (kaugusest); d) erilistest riskidest, mis on seotud äritegevusega teatud majanduskeskkonnas; e) valuutatehingute regulatsioonidest; f) potentsiaalsetest valuutakursiriskidest. Geograafilise segmendi määratlemisel võetakse aluseks kas tegevuse asukohtvõi turgude asukoht. Üldjuhul viitab äriühingu organisatoorne ja juhtimisarvestuse struktuur sellele, kas peamised geograafilised riskid tulenevad tegevuse asukohast või turgude asukohast. Geograafiline segment võib olla määratletud riikide, vastava regiooni riikide või ühe riigi regioonide, kuid samasse geograafilisse segmenti ei lülitata erineva tasuvuse ja riskidega majanduskeskkondi. A4. Aruandev segment äri- või geograafiline segment, mis on määratletud käesolevas juhendis toodud mõistete põhjal ning mille kohta esitatakse aruandlus, mis kuulub avalikustamisele raamatupidamise aruande lisades. B. SEGMENDIARUANDLUSE ÜLDNÕUDED 1.Segmendiaruandluse koostamise ja avalikustamise eesmärk on tagada aruandeinformatsiooni tarbijatele aktuaalse, olulise, usaldusväärse ja võrreldava informatsiooni saamine. 2.Aruandekohustuslane lähtub käesolevast juhendist segmendiaruandluse koostamisel ja avalikustamisel aastaaruande lisades. Käesoleva juhendi nõuded rahuldatakse eraldiseisva raamatupidamise aruande lisa koostamisel. Võrreldavuse printsiibist lähtuvalt esitatakse aruandeaasta ja eelneva majandusaasta andmed. 3.Aruandekohustuslane, kelle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatakse kontserni ja emaettevõtte arvnäitajad, koostab ja avalikustab segmendiaruandluse konsolideeritud baasil. 4.Segmendi tulu ja äritulem, mis esitatakse vahearuande lisades, esitatakse vastavalt käesolevas juhendis toodud mõistetele ja käsitlustele. 5.Segmendi tulude, kulude, vara ja kohustuste esitamise aluseks on aruandekohustuslase juhtimisarvestuses kirjendatud andmed eeldusel, et juhtimisarvestuses fikseeritakse segmendi otsesed tulud ja kulud ning segmendile usaldusväärsetel ja objektiivsetel alustel jaotatavad tulud, kulud, vara ja kohustused. Märkus. Suvalistel ja subjektiivsetel alustel jaotatud tulud, kulud, vara ja kohustused ei täida segmendiaruandluse eesmärki. Näide. Kulu jaotamine usaldusväärsel ja objektiivsel alusel Pensionikulu arvestused tehakse aruandekohustuslase tasemel ja jaotatakse segmentidele palga ja demograafiliste näitajate alusel. 6.Kui segmendiaruandlust esitatakse konsolideeritud baasil, esitatakse segmendi vara ja kohustused kontsernisiseses maksumuses. Aluseks on emaettevõtte ostuanalüüsis fikseeritud vara ja kohustuste maksumused, mida on tavakohaselt korrigeeritud ja ajatatud juhendi ERS 10 Krediidiasutuste konsolideeritud aruandluse koostamise ja esitamise juhend (revideeritud 2000)või ERS 16 Konsolideeritud aruandluse koostamise juhendkohaselt. 7.Segmendiaruandluse koostamisel lähtutakse raamatupidamise sise-eeskirjades kinnitatud põhimõtetest, kirjendamisel ja kajastamisel rakendatud käsitlustest ning segmendiaruandluse spetsiifilistest arvestusprotseduuridest ja alustest, mille kohaselt segmente määratletakse ja segmendiaruandlust koostatakse. Leht 2 / 7 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esit...

3 Märkus. Segmendiaruandluse spetsiifilised arvestusprotseduurid on näiteks segmendi määratlemise alused, segmentidevaheliste tehingute hinnapoliitika ning tulude ja kulude jaotamise alused. 8.Segmendi tulud, kulud, vara ja kohustused arvestatakse enne segmentidevaheliste nõuete, kohustuste, tulude ja kulude ning aruandekohustuslase seisukohalt realiseerimata kasumite ja kahjumite elimineerimist. Segmendisisesed sisekäibed jne elimineeritakse tavakorras. 9.Segmentidevaheliste tehingute hinnapoliitika alused ja muudatused avalikustatakse lisades. Kui hinnapoliitikat muudetakse, avatakse selgitus ja muudatuste mõju. Eelnevate perioodide segmendiaruandluses toodud näitajaid ei korrigeerita. 10.Kui aruandekohustuslane rakendab uut arvestusmeetodit, lähtutakse juhendis ERS 7 Raamatupidamise aastaaruande kasumiaruande kirjete sisu (revideeritud 2000)osas D toodud käsitlusest. Kui arvestusmeetodi muudatus oleks oluliselt mõjutanud eelneva perioodi segmendiaruandluses esitatud andmeid, korrigeeritakse võrreldavuse printsiibist lähtuvalt eelneva perioodi kohta avalikustatud andmeid. 11.Kui muudetakse segmentide määratlemise või tulude ja kulude jaotamise aluseid, korrigeeritakse võrreldavuse printsiibist lähtuvalt eelneva perioodi kohta avalikustatud andmeid. 12.Segmendiaruandluses avalikustatakse, millised tooted või teenused kuuluvad igasse ärisegmenti ja milline on iga geograafilise segmendi haare esmases ja lisanduvas segmendiaruandluses. C. SEGMENDI TULUD, KULUD JA ÄRITULEM 13. Segmendituludon aruandekohustuslase kasumiaruandes kajastatud aruandeperioodi tulud, mida saab usaldusväärsetel ja objektiivsetel alustel segmendile jaotada. Segmentidevahelistest tehingutest tekkinud tulu tuuakse eraldi välja. Segmendi tulud ei ole: a) erakorralised tulud; b) finantstulud, sh segmentidevaheline intressitulu, kui segmendi põhitegevuseks ei ole finantstegevus; c) investeeringutega seotud kasumid ja kahjumid, sh kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumid ja kahjumid, kui segmendi põhitegevuseks ei ole finantstegevus. Märkus. Segmendi tulud hõlmavad kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit või kahjumit, kui need kasumid ja kahjumid on kajastatud põhitegevuse tuluna aruandekohustuslase kasumiaruandes. 14. Segmendi kuludon segmendi tegevuskulud, mis tulenevad segmendi põhitegevusest ja mida saab usaldusväärsetel ja objektiivsetel alustel segmendile jaotada, sh kulud tehingutest teiste segmentidega. Segmendi kulud ei ole: a) erakorralised kulud; b) finantskulud, kui segmendi põhitegevuseks ei ole finantstegevus; c) kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum; d) tulumaks; e) üldhalduskulud, peakontori kulud ja teised aruandekohustuslase kulud, mida ei saa usaldusväärselt ja objektiivselt segmentidele jaotada. 15.Kui segmendi põhitegevuseks on finantstegevus, esitatakse intressitulu ja -kulu netosummana segmendiaruandluses ainult juhul, kui need näitajad esitatakse netosummana aruandekohustuslase kasumiaruandes. 16. Segmendi äritulemon segmendi tulud miinus segmendi kulud. Segmendi äritulem arvestatakse enne vähemusosaluse fikseerimist. D. SEGMENDI VARA JA KOHUSTUSED 17. Segmendivaraon vara, mida kasutatakse segmendi põhitegevuses ja mida saab usaldusväärsetel ja objektiivsetel alustel segmendile jaotada. Segmendi vara hulka ei arvata tulumaksunõudeid ega vara, mida kasutatakse peakontori või aruandekohustuslase tasemel. Märkus. Kui segmendi põhitegevuseks on finantstegevus ja segmendi tulem sisaldab finantstulusid, sh kapitalisosaluse meetodil arvestatud kasumit või kahjumit, loetakse segmendi varaks see vara, millest need finantstulud on tekkinud. 18.Segmendi vara arvestatakse ja hinnatakse nende arvestusmeetodite ja hindamisaluste baasil, mida rakendatakse aruandekohustuslase bilansi koostamisel. 19.Segmendi varaks loetakse segmendi põhitegevuses kasutatav käibevara, materiaalne põhivara, sh kapitalirendi tingimustel renditud põhivara ja immateriaalne põhivara, kui selle varaga seonduvad kulud on lülitatud segmendi kuludesse. Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esit... Leht 3 / 7

4 20.Segmendi vara hulka arvatakse ka vara, mida kasutatakse kahe või enama segmendi poolt, kui vara maksumust saab usaldusväärsetel ja objektiivsetel alustel segmentidele jaotada. 21. Segmendi kohustusedon kohustused, mis tulenevad segmendi põhitegevusest ja mis on usaldusväärsetel ja objektiivsetel alustel segmendile jaotatavad. Segmendi kohustuste hulka ei arvata tulumaksukohustust. 22.Segmendi kohustusteks loetakse võlad hankijatele ja mitmesugused võlad, viitvõlad, ostjate (tellijate) ettemaksed kaupade või teenuste eest, garantiikohustus ning teised kaupade ja teenustega seotud eraldised. 23.Segmendi kohustuste hulka ei kuulu laenud, kapitalirendi kohustused ja teised kohustused, mis on seotud aruandekohustuslase finantseerimistegevusega, mitte segmendi põhitegevusega. Märkus. Kui segmendi põhitegevuseks on finantstegevus ja segmendi äritulem sisaldab intressikulusid, siis loetakse nende intressikuludega seonduvad kohustused segmendi kohustusteks. E. ESMANE JA LISANDUV SEGMENDIARUANDLUS 24.Aruandekohustuslane avalikustab andmed ärisegmentide ja geograafiliste segmentide, kuid üks nendest alustest on tema esmane alus ja teine on lisanduv alus. 25.Kui aruandekohustuslase tegevuse tasuvus ja riskid on eelkõige seotud tema toodete või teenustega, on ärisegmendid esmase segmendiaruandluse subjektid. Kui aruandekohustuslase tegevuse riskid ja tasuvus on eelkõige seotud tema tegevuse või turgude asukohaga, on geograafilised segmendid esmase segmendiaruandluse subjektid. 26.Esmase segmendiaruandluse aluse määramisel lähtutakse aruandekohustuslase juhtimisarvestuses fikseeritud segmentidest (kulukoht, kulukandja, turg jne) ja sellest, millistel alustel aruandekohustuslase osad annavad aru juhtimisorganitele. Üldjuhul vastab segment juhtimisarvestuses eraldi väljatoodud tegevuse osa või lõiguga. 27.Kui aruandekohustuslase tegevuse tasuvus ja riskid on oluliselt seotud nii tema toodete või teenustega kui ka tema tegevuse või turu asukohaga, on ärisegmendid esmase segmendiaruandluse subjektid. Märkus. Kui aruandekohustuslast juhitakse nn maatriks juhtimisstruktuuri alusel, viitab see sellele, et tegevuse tasuvus ja riskid on oluliselt seotud nii toodete või teenustega kui ka tegevuse või turgude asukohaga. Maatriks juhtimisstruktuuriga aruandekohustuslane võib esitada esmase segmendiaruandluse nõuetele vastava aruandluse nii ärisegmentide kui geograafiliste segmentide. 28.Kui aruandekohustuslase juhtimisorganile ei anta aru toodete/teenuste või toodete/teenuste gruppide ega tegevuse või turu asukohtade, vaid teistel alustel (näiteks kontserni kuuluvate äriühingute ), peab aruandekohustuslase juhtimisorgan hindama, kas tegevuse tasuvus ja riskid on eelkõige seotud toodete või teenustega või tegevuse või turu asukohaga, ning valima esmase segmendiaruandluse aluse. F. ARUANDEV SEGMENT 29.Segmendiaruandluses võib esitada kaks või enam juhtimisarvestuses eristatud segmenti, mis on oluliselt sarnased ühe aruandva segmendina. Juhtimisarvestuses eristatud segmendid on oluliselt sarnased, kui: 1) on alust eeldada, et nende tasuvus on pikemas perspektiivis sarnane; 2) neil on käesolevas juhendis toodud mõistete kohaselt sarnased omadused. 30.Juhtimisarvestuses eristatud segment on aruandev segment, kui enamus segmendi tuludest on tulud ostjatelt ning: a) segmendi tulud, sh tulud tehingutest teiste segmentidega, moodustavad 10% või rohkem kõikide segmentide tuludest kokku (sh sisekäibed); b) segmendi äritulem (s.o kasum või kahjum) moodustab 10% või rohkem kõikide kasumis olevate või kahjumis olevate segmentide äritulemist, lähtudes sellest, milline on suurem; c) segmendi vara moodustab 10% või rohkem kõikide segmentide varast. Märkus.10% piirmäära kasutatakse aruandvate segmentide määratlemisel. Selle piirmäära rakendamine ei tähenda seda, et 10% on olulisuse määramise kriteeriumiks raamatupidamise aruannete koostamisel. 31.Kui aruandekohustuslase juhtimisarvestuses eristatud segment ei ole aruandev segment punktis 28 toodud kriteeriumide kohaselt, võidakse: a) segmendi näitajad avalikustada, hoolimata nende suurusest või b) segment liita ühe või mitme sarnase segmendiga, mis ei vasta punktis 28 toodud kriteeriumidele või c) segmendi näitajad esitada segmendiaruandluses toodud jaotamata tulude, kulude, vara ja kohustuste kirjetel. 32.Aruandvatele segmentidele jaotatud tulud peavad ületama 75% aruandekohustuslase kasumiaruandes kajastatud tuludest. Kui see nõue ei ole rahuldatud, kaasatakse lisanduvaid aruandvaid segmente kuni vähemalt 75% aruandekohustuslase tuludest on jaotatud aruandvatele segmentidele. 33.Kui juhtimisorganid hindavad, et eelmise aruandeperioodi segmendiaruandluses esitatud aruandev segment on jätkuvalt oluline, hoolimata sellest, et tema tulud, äritulem ja vara ei vasta punktis 28 toodud kriteeriumidele, esitatakse segmendi näitajad jooksva aruandeperioodi segmendiaruandluses. Leht 4 / 7 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esit...

5 34.Kui aruandeperioodi segmendiaruandlusesse kaasatakse uus segment, mis rahuldab punktis 28 toodud kriteeriume, siis võrreldavuse saavutamiseks korrigeeritakse eelmise aruandeperioodi kohta esitatud segmendiaruandlust. G. AVALIKUSTAMISELE KUULUVAD ANDMED SEGMENTIDE LÕIKES 35.Esmase segmendiaruandluse alusel aruandvate segmentide esitatakse: a) segmendi tulud; Märkus. Aruandva segmendi aruandeperioodi tulud ostjatelt ja tehingutest teiste segmentidega näidatakse eraldi ridadel. b) segmendi äritulem; Märkus.Kui aruandekohustuslasel on võimalik näidata segmendi puhaskasumit või -kahjumit või mõnda teist tuleminäitajat lisaks segmendi äritulemile ilma suvaliste ja subjektiivsete jaotusteta, siis tuleks need andmed eraldi esitada. Kui näitaja arvutamisel on kasutatud arvestusmeetodeid, mis ei ole aruandekohustuslasele omased, avatakse vastava näitaja arvutamisel rakendatud arvestusmeetod. c) segmendi vara bilansiline maksumus; d) segmendi kohustused; e) segmendi materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisväljaminekud ; f) segmendi äritulemisse lülitatud materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum; g) teised mitterahalised kulud, mis mõjutavad segmendi äritulemit; Märkus.Kui aruandekohustuslane koostab ja esitab rahavoogude aruande segmentide, siis ei pea näitama eraldi segmendi tulemisse lülitatud materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit (f) ja teisi mitterahalisi kulusid, mis mõjutavad segmendi äritulemit (g). Rahavoogude aruande koostamine ja esitamine segmentide on soovitav. h) lisainformatsioon oluliste tulude ja kulude kohta, mis võimaldab saada segmendi äritulemist õige ja õiglase ülevaate; i) investeering ning investeerija osa kapitaliosaluse meetodil arvestatud sidusettevõtte kasumist või kahjumist; Märkus 1.Iga kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringu kuuluvus segmendi raamesse hinnatakse individuaalselt. Märkus 2.Kui kapitaliosaluse meetodil arvestatud sidusettevõtte kasum või kahjum näidatakse aruandva segmendi tuluna, avalikustatakse vastav investeering aruandva segmendi. j) aruandekohustuslase ja aruandvate segmentide informatsiooni esitamisel tekkiv vahe jaotamata tulude, äritulemi, vara ja kohustuste osas, millega ühildatakse: 1) segmentide tulud aruandekohustuslase tuludega ostjatelt; 2) segmentide äritulem aruandekohustuslase ärikasumi (-kahjumiga); 3) segmentide vara ja kohustused aruandekohustuslase vara ja kohustustega. 36.Kui ärisegment on esmane segmendiaruandluse alus, avalikustatakse järgmised andmed lisanduvas segmendiaruandluses: a) segmendi tulud geograafilises lähtuvalt turgude asukohast iga geograafilise segmendi kohta, mille tulud on 10% või rohkem aruandekohustuslase tuludest ostjatelt; b) segmendi vara geograafilises lähtuvalt tegevuse asukohast iga geograafilise segmendi kohta, mille vara on 10% või rohkem aruandekohustuslase varast; c) segmendi materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisväljaminekud aruandeperioodil geograafilises lähtuvalt tegevuse asukohast iga geograafilise segmendi kohta, mille vara on 10% või rohkem aruandekohustuslase varast. 37.Kui geograafiline segment on esmane segmendiaruandluse alus, avalikustatakse iga ärisegmendi kohta, mille tulud on 10% või rohkem aruandekohustuslase tuludest ostjatelt või mille vara on 10% või rohkem aruandekohustuslase varast: a) ärisegmendi tulud ostjatelt; b) ärisegmendi vara; c) ärisegmendi materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisväljaminekud. 38.Kui tegevuse asukoht on esmane segmendiaruandluse alus ja turgude asukoht erineb tegevuse asukohast, avalikustatakse tulud turgude asukohtade, kui turu asukoha tulud on 10% või rohkem aruandekohustuslase tuludest ostjatelt. 39.Kui turgude asukoht on esmane segmendiaruandluse alus ja tegevuse asukoht erineb turgude asukohast ja tegevuse asukoha tulud ostjatelt ja vara moodustavad 10% või rohkem aruandekohustuslase vastavatest näitajatest, avalikustatakse: a) segmendi vara tegevuse asukohtade alusel; b) materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisväljaminekud aruandeperioodil tegevuse asukohtade alusel. 40.Kui segment, mille kohta informatsioon esitatakse aruandekohustuslase juhtimisorganile, ei ole aruandev segment käesoleva juhendi mõistes, kuid segmendi tulud moodustavad 10% või rohkem aruandekohustuslase ostjatelt saadud tuludest, avalikustatakse: a) segmendi tulud ostjatelt; Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esit... Leht 5 / 7

6 b) segmendi tulud teistelt segmentidelt. AVALIKUSTAMISELE KUULUVAD ANDMED ÄRISEGMENTIDE LÕIKES NING GEOGRAAFILISES LÕIKES TEGEVUSE JA TURGUDE ASUKOHTADE ALUSEL Esmane segmendiaruandlus Esmane segmendiaruandlus geograafilises tegevuse asukohtade alusel Esmane segmendiaruandlus geograafilises turgude asukohtade alusel Esmases aruandluses esitatakse: Esmases aruandluses esitatakse: Esmases aruandluses esitatakse: Tulud ostjatelt Tulud ostjatelt tegevuse asukohtade Tulud ostjatelt turgude asukohtade Tulud teistelt segmentidelt Tulud teistelt segmentidelt tegevuse asukohtade Tulud teistelt segmentidelt turgude asukohtade Segmendi äritulem ärisegmentide Segmendi äritulem tegevuse asukohtade Segmendi äritulem turgude asukohtade maksumuses Segmendi kohustused ärisegmentide Segmendi tulemisse lülitatud materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum ärisegmentide Teised mitterahalised kulud, mis mõjutavad segmendi äritulemit, Investeerija osa kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumist (kahjumist) sidusettevõtetesse Jaotamata tulud, äritulem, vara ja kohustused Lisanduvas aruandluses esitatakse: Tulud ostjatelt turgude asukohtade maksumuses tegevuse asukohtade tegevuse asukohtade Tabel maksumuses tegevuse asukohtade Segmendi kohustused tegevuse asukohtade tegevuse asukohtade Segmendi tulemisse lülitatud materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum tegevuse asukohtade Teised mitterahalised kulud, mis mõjutavad segmendi äritulemit, tegevuse asukohtade Investeerija osa kapitaliosaluse arvestatud kasumist (kahjumist) sidusettevõtetesse tegevuse asukohtade Jaotamata tulud, äritulem, vara ja kohustused tegevuse asukohtade Lisanduvas aruandluses esitatakse: Tulud ostjatelt maksumuses Tulud ostjatelt turgude asukohtade, kui see on tegevuse asukohtadest erinev maksumuses turgude asukohtade Segmendi kohustused turgude asukohtade turgude asukohtade Segmendi tulemisse lülitatud materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum turgude asukohtade Teised mitterahalised kulud, mis mõjutavad segmendi äritulemit, turgude asukohtade Investeerija osa kapitaliosaluse arvestatud kasumist (kahjumist) sidusettevõtetesse turgude asukohtade Jaotamata tulud, äritulem, vara ja kohustused turgude asukohtade Lisanduvas aruandluses esitatakse: Tulud ostjatelt maksumuses maksumuses tegevuse asukohtade, kui see on turgude asukohast erinev tegevuse asukohtade, kui see on turgude asukohast erinev Samuti avalikustatakse: Samuti avalikustatakse: Samuti avalikustatakse: Kui äri- ja geograafilise segmendi, mis ei ole aruandev segment (kuna enamuse tuludest moodustavad Kui äri- ja geograafilise segmendi, mis ei ole aruandev segment (kuna enamuse tuludest moodustavad Kui äri- ja geograafilise segmendi, mis ei ole aruandev segment (kuna enamuse tuludest moodustavad Leht 6 / 7 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esit...

7 tulud teistelt segmentidelt), tulud ostjatelt on 10% või rohkem äriühingu tuludest, esitatakse segmendi kohta tulud ostjatelt ja teistelt segmentidelt Segmentidevaheliste tehingute hinnapoliitika alused ja muudatused Segmendi arvestusmeetodite muudatused tulud teistelt segmentidelt), tulud ostjatelt on 10% või rohkem äriühingu tuludest, esitatakse segmendi kohta tulud ostjatelt ja teistelt segmentidelt tulud teistelt segmentidelt), tulud ostjatelt on 10% või rohkem äriühingu tuludest, esitatakse segmendi kohta tulud ostjatelt ja teistelt segmentidelt Segmentidevaheliste tehingute hinnapoliitika alused ja muudatused Segmendi arvestusmeetodite muudatused Segmentidevaheliste tehingute hinnapoliitika alused ja muudatused Segmendi arvestusmeetodite muudatused Ärisegmentide tooted/teenused Ärisegmentide tooted/teenused Ärisegmentide tooted/teenused Geograafilise segmendi haare Geograafilise segmendi haare Geograafilise segmendi haare Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esit... Leht 7 / 7

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem