European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum"

Väljavõte

1 European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid Kapitaligarantii: investeerimisportfellil ei ole kapitaligarantiid. Portfellivalitseja: Mandatum Life Insurance Company Limited algustähtaeg: Müügiperiood: jooksev Investeerimisperiood: jooksev Osaku hinna arvutamine: portfellivalitseja arvutab investeerimisportfelli osaku hinna igal pangapäeval (Soome pangapäeval) aastane haldustasu: 1,5% üldkirjeldus Investeerimisportfell on investeerimisobjekt, mida omab Mandatum Life Insurance Company Limited (edaspidi Kindlustusandja ), ja mida saab siduda investeerimisriskiga elukindlustuslepinguga ning kus investeerimisportfelli varad investeeritakse allkirjeldatud strateegia kohaselt. Investeerimisportfell ei jaota tulu, vaid kasum suurendab investeerimisportfelli osaku väärtust. tootlus põhineb investeerimisportfelli varade tootlusel. Kui käesolevates investeerimisportfelli tingimustes ei ole sätestatud teisiti, kehtivad investeerimisportfellile investeerimisriskiga elukindlustuse lepingus investeerimisobjekte käsitlevad sätted. investeerimisstrateegia varad on investeeritud kogu maailma aktsiatesse ning aktsiatega seotud instrumentidesse. Investeerimisportfell võib fikseeritud tulumääraga investeeringuid kasutada ainult portfelli sularahapositsiooni haldamiseks. Aktsiate ja aktsiatega seotud instrumentide osakaal investeerimisportfelli koguväärtusest võib olla vahemikus 75% - 125%. varasid võib investeerida järgmistesse väärtpaberitesse: 1) Aktsiad ja aktsiatega seotud instrumendid, nagu vahetusvõlakirjad, optsioonilepingud, töötajate ostuoptsioonid, märkimisõigused, hoidmistunnistused ja warrant id. 2) Standardsed ja mittestandardsed tuletisinstrumendid, mille alusvaraks võivad olla väärtpaberid, hoiused krediidiasutustes, tuletislepingud, finantsindeksid, vahetuskursid, investeerimisfondide või eurofondide osakud ja valuutad. Investeerimisfond võib investeerida tuletisinstrumentidesse, et portfellihaldust efektiivsemaks muuta ja/või end turuolukorra muutuste vastu kaitsta. Tuletisinstrumente kasutatakse investeerimisportfelli osaku stabiilse arengu kindlustamiseks. Tuletisinstrumente võib nii müüa (välja kirjutada) kui ka osta. Mittestandardse tuletislepingu vastaspooleks võib olla ettevõte, kelle tegevuse stabiilsuse üle teostatakse Euroopa Liidu seadusandlusega kooskõlas olevat järelvalvet või ettevõte, mis allub Euroopa Liidu seadusandlusele ja on sellega vastavuses. Sellisteks ettevõteteks võivad olla krediidiasutused, investeerimisettevõtted ja kindlustusseltsid Euroopa Majanduspiirkonnast ning samuti krediidiasutused ülejäänud OECD riikidest (tingimuste koostamise hetkel Austraalia, Kanada, Tšiili, Iisrael, Lõuna-Korea, Jaapan, Mehhiko, Šveits, Türgi, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriigid). Kui tehingu vastaspooleks on 4. punktis täpsustatud krediidiasutus, siis ei või mittestandardsetesse tuletislepingutesse investeerimisest tulenev tehingu vastaspoole risk sama tehingu vastaspoole puhul ületada 10% investeerimisportfelli varadest ning muudel juhtudel 5% investeerimisportfelli varadest. 3) Väärtpaberid, mille emiteerimise tingimustes seisab, et väärtpaberid muutuvad aasta jooksul pärast emiteerimist kaubeldavateks, juhul kui kauplemine suure tõenäosusega ka ühe aasta jooksul algab. Punktides 1-3 viidatud väärtpaberid ning standardsed tuletislepingud on avalikult kaubeldavad ametlikel börsidel või kaubeldakse nendega turgudel, mida reguleeritakse, mis tegutsevad regulaarselt, mida tunnustatakse ning mis on avatud investeeringuteks Euroopa Majanduspiirkonna või OECD liikmesriikidele. 4) Krediidiasutuste hoiused, kui hoius on

2 nõudmisel tagasimakstav või seda saab tühistada ja see kuulub maksmisele vähemalt 12 kuu jooksul ning kui krediidiasutuse alaline asukoht on Euroopa Majanduspiirkond või OECD liikmesriik. Ühe krediidiasutuse poolt väljastatud hoiustesse võib olla investeeritud maksimaalselt 20% investeerimisportfelli varadest. 5) Investeerimisfondi osakud või eurofondide osakud, mis on autoriseeritud Soomes või teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis ning mis vastavad UCITS direktiivi nõuetele vastavalt oma alalisele asukohale ning mille reeglites on lubatud investeerida maksimaalselt 10% oma varadest teise investeerimisfondi või eurofondi osakutesse. 6) Väärtpaberid ja rahaturuinstrumendid, mida ei ole täpsustatud punktides 1, 3 ja 5; kõige rohkem 10% investeerimisfondi varade ulatuses. Ühe emitendi väärtpaberitesse ei tohi olla investeeritud üle 10% investeerimisportfelli varadest. Tehingu vastaspoole kogurisk ühe emitendi väärtpaberitest, kõnealuse ettevõtte hoiustest ja sellistest mittestandardsetest tuletislepingud, millega kaasneb kõnealust ettevõtet puudutav tehingu vastaspoole risk, ei tohi ületada 20% investeerimisportfelli varadest Investeeringud sama emitendi väärtpaberitesse, mis ületavad 5% investeerimisportfelli varadest, ei tohi kokkuvõttes ületada 40% investeerimisportfelli varadest. See piirang ei kehti hoiustele, investeerimisfondi ettevõtete ja eurofondide osakutele ega sellistele mittestandardsetele tuletislepingutele, mille vastaspooleks on krediidiasutus, nagu kirjeldatud 4. punktis. Muudele investeeringutele vaatamata võib tuletisinstrumente osta või müüa maksimaalselt 100% ulatuses investeerimisportfelli koguriskist, mis on arvutatud olukorras, kus kõik investeerimisportfelli varad on väärtpaberiturgudele investeeritud. Tuletuslepingute riskipositsiooni järgitakse igapäevaselt kasutades investeerimisportfelli tagatisenõuet ning delta suhtarvu. Väärtpaberi tagatisenõue ei tohi ületada 30% investeerimisportfelli varade väärtusest. varade väärtusest ei tohi üle 25% anda välja väärtpaberitega tagatud laenudena, juhul kui arveldamine toimub arvelduskojas või seadusega määratud vastavas välisriigi asutuses. Kui arveldamine toimub mujal, siis peab tehingu vastaspool olema seadusele vastav väärtpaberitega kaubitseja ning tehingu tingimused peavad vastama turu tingimustele ning olema üldiselt teada. Piirang ei kehti laenulepingutele, mida saab katkestada ning mis viitavad väärtpaberitele, mida saab nõudmisel koheselt taastada. Investeerimisportfell võib investeerimisportfelli tegevuste huvides ajutiselt laenu võtta ning laenu summa ei tohi ületada 10% investeerimisportfelli varadest. Investeerimisportfell võib investeerimisportfellile kehtivatest piirangutest hoiduda maksimaalselt kuuekuulise perioodi algusest alates investeerimisportfelli tegevuse algusest. piiranguta arvutamisel ei võeta arvese teiste investeerimisfondide ega eurofondide varasid. Investeeringute piiranguid ei pea järgima, kui kasutatakse investeerimisportfelli varade hulgas leiduvate väärtpaberite märkimisõigusi. riskipositsiooni jälgitakse võlakirjainvesteeringute osas modifitseeritud kestvuse alusel ning teiste investeerimisobjektide osas delta suhtarvu alusel. võrdlusindeks tootlust võrreldakse võrdlusindeksiga. Võrdlusindeksit on täpsemalt kirjeldatud investeerimisportfelli tutvustuses. pikaajaline eesmärk on võrdlusindeksi tootlust ületada. riskiprofiil mõjutavad aktsiainvesteeringutele omane tulurisk, kapitalirisk ning valuutarisk. Tuluriski ja kapitaliriski tõttu võib investor investeeritud kapitali osaliselt või täielikult kaotada väärtust arvutatakse regulaarselt selles sisalduvate investeerimisobjektide hetkelise turuväärtuse alusel. väärtuses kajastuvad muutused aktsia-, valuuta- ja võlakirjaturgudel ning see võib lühiajaliselt märkimisväärselt kõikuda. ei kata investorite kompensatsioonifond, hoiuste garantiifond ega muud riiklikud hoiuste tagamise fondid Investorite sihtgrupp Investeerimisportfell sobib investoritele, kes soovivad teenida võlakirjaturgudest suuremat tulu ning on valmis võtma aktsiainvesteeringutega seonduvat riski. Tasud ja kulud aastane haldustasu on 1,5%. haldustasu ja muud investeeringutega seonduvad kulud, kaasa arvatud kauplemistasud, mistahes maksud ja muud seadusest tulenevad tasud arvestatakse osaku väärtuse arvutamisel investeerimisportfelli väärtusest igapäevaselt maha ning neid ei debiteerita eraldi. Samuti arvestatakse maha investeerimisfondide ning teiste portfelli instrumentide tasud ning neid võetakse arvesse ka osaku väärtuse arvutamisel. väärtuse arvutamine väärtuse arvutamisel lahutatakse investeerimisportfelli varadest selle kohustused, kaasa arvatud haldustasud ja investeeringutega seonduvad kulud. väärtust arvestatakse eurodes. Väärtpaberite, rahaturuinstrumentide ja standardiseeritud tuletislepingute väärtus põhineb hetkelisel turuväärtusel. Investeerimisfondide ja eurofondide osakute väärtuseks on viimane teadaolev osaku väärtus. Hoiuste väärtuse arvestamisel võetakse aluseks nende põhikapital ning põhikapitalile lisandunud kogunenud intress. valuutas nomineeritud varad ja kohustused

3 konverteeritakse eurodesse Euroopa Keskpanga ametliku valuutakursi alusel. Mittestandardsete tuletislepingute ja teiste investeerimisobjektide, mille usaldusväärset hetkelist turuväärtust ei ole teada, ning eelnevalt mitte mainitud investeerimisobjektide väärtust hinnatakse objektiivsete kriteeriumite alusel. sulgemishind arvutatakse igal Soome pangapäeval. Seoses muutuste, turuhäirete või muude põhjustega, mis investeerimisportfelli investeeringuid võivad mõjutada, on Kindlustusandjal õigus investeerimisportfelli väärtuse arvutamine peatada seniks, kuni seda on taas võimalik teha tavapärasel moel. osaku väärtuse arvutamine osaku väärtuse arvutamiseks jagatakse portfelli väärtus ringluses olevate osakute arvuga. osaku väärtuse võib jagada osadeks. osak koosneb kümnest tuhandest (10 000) võrdse suurusega osast. osaku väärtus väljendatakse eurodes. osaku viimane teadaolev väärtus on portfellihalduri või kindlustusandja kodulehel. osakute märkimine ja nende piirangud osaku märkimine tähistab kliendi kindlustuslepingusse tehtud uue makse või sealse olemasoleva summa sidumist investeerimisportfelli osaku väärtusega. lunastamine tähendab seda, et kindlustuslepingu summa seotakse investeerimisportfellist lahti või viiakse teise investeerimisportfelli või investeerimisobjekti üle. Kindlustusandjal on õigus jätta investeerimisportfelli osakutele tehtud märkimised aktsepteerimata. Kindlustusvõtjatel on õigus realiseerida oma investeerimisportfellis olevad varad vastavalt kindlustustingimustele ja investeerimisportfelli tingimustele. Kindlustusandjal on õigus investeerimisportfellile tehtud märkimisest keelduda, kui korralduses puudub märkimiseks vajalik info. Kindlustusandja väljastab soovi korral rohkem infot selle kohta, kuidas investeerimisportfelli osakute märkimine toimib välismaal või muus valuutas kui euro. osaku lunastamishind määratakse selle päeva valuutakursi alusel, mil investeerimisobjektide lunastamiskorraldus registreeriti, ning seda võetakse arvesse investeerimisportfelli väärtuse arvutamisel. Lunastamisväärtus krediteeritakse kindlustuslepingusse pärast lunastamise toimumist, kõige varem järgmisel pangapäeval. Lunastamiskorraldused täidetakse nende laekumise järjekorras. Kindlustusandjal on õigus määrata minimaalne osakute arv ja summa eurodes, mida on korraga võimalik märkida ja lunastada. Lunastamiskorraldust saab tühistada ainult Kindlustusandja nõusolekul. Kindlustusandjal on õigus lunastamisi piirata turuhäirete korral ja muudel samalaadsetel põhjustel. tegevuse lõpetamine Kindlustusandjal on õigus investeerimisportfelli tegevus lõpetada. Sel juhul on kindlustusvõtjal kohustus kindlustusandjale mõistliku perioodi jooksul ette teatada, millisesse investeerimisobjekti soovib ta oma investeeringud paigutada. Kui kindlustusvõtja seda ei tee, siis on kindlustusandjal õigus investeerimisportfelli kogunenud varad paigutada enda valitud investeerimisobjekti. ja selle osakute omamine ning portfelli ja osakutega kaasnevad õigused Investeerimiskindlustuse lepinguga seotud investeerimisportfell või selle osakute omandiõigus ei kuulu kindlustusvõtjale ega soodustatud isikutele. Investeerimiskindlustusega seotud investeerimisportfelli osakute ja investeerimis-instrumentide omandiõigus kuulub kindlustusandjale. mõjutavad muudatused ja kehtivad piirangud Kindlustusandjal on õigus piirata ka investeerimisportfelli osakute lunastamist või märkimist, kui see piirang loetakse vajalikuks teiste kindlustusvõtjate huvide kaitsmiseks. Kindlustusandjal on õigus ilma investori nõusolekuta teha väikseid muudatusi investeerimisportfelli tingimustes, mis on tingitud nt muudatustest investeeringutes, seadusandluses, eeskirjades või turuolukorras. Kindlustusandja teavitab kindlustusvõtjat nendest muudatustest kodulehel. maksustamine Kui investeerimisportfelli või sellega seotud investeeringute suhtes kehtivad otsesed või kaudsed maksud või muud tasud, mis määratakse seadusega või riigi ametiasutuste poolt ning mida peab maksma Kindlustusandja, on Kindlustusandjal õigus arvestada vastav summa maha investeerimisportfellist. investeeringud võivad kuuluda maksustamisele, mis võib investeerimisobjekti väärtust mõjutada. Tähtajad Kui käesolevate tingimuste kohaselt määratud tähtaeg ei ole pangapäev, käsitatakse tähtajana sellele järgnevat pangapäeva. ga seonduvad riskid TURURISK Investeerimisobjekte mõjutavad tururiskid, mis on seotud majanduse üldise arenguga. Teisisõnu on tegu

4 teguritega, mis mõjutavad väärtpaberite emitentide finantspositsiooni. Seetõttu mõjutab üldiste majandusväljavaadete muutumine ka investeeringute väärtust. TULURISK tootlus sõltub sellega seotud turu tootlusest, mis võib investeerimisperioodi käigus kõikuda. Alusvara tootluse suhtes pole võimalik garantiisid anda. Investeeringute minevikutootlus ei taga sarnast tulu tulevikus. Investeering investeerimisportfelli ei ole võrdväärne otseinvesteeringuga sellega seotud turule. Investor ei pruugi täielikult kasu lõigata aktsiatelt või aktsiaindeksites sisalduvatest aktsiatelt makstavatest dividendidest. INTRESSIRISK Intressiriski põhjustab investeerimisportfelli väärtuse muutus, mis tuleneb turu intressimäärade muudatusest. KREDIIDIRISK Krediidirisk on väärtpaberi emitendi varalise seisundi halvenemine, mis ilmneb väärtpaberi emitendi või muu laenusaaja võimetusest oma kohustusi täita. Krediidiriski materialiseerumise korral võivad investorid oma investeeringutest osaliselt või täies mahus ilma jääda. TEHINGU VASTASPOOLE RISK Tehingu vastaspoole risk tekib finantskokkuleppe või teise osapoole finantseerimisel või tuletistehingute korral ning materialiseerub, kui vastaspool ei suuda või ei taha oma lepingujärgseid kohustusi täita. Vastaspoolega sõlmitud kokkuleppe turuväärtus on riskiga seotud. Investorid riskivad investeeringu osalise või täieliku kaotamisega, kui tehingu vastaspoole risk teise osapoole maksejõuetuse tõttu enne investeeringu lunastamist materialiseerub. VALUUTARISK Kui investeerimisportfellis on investeeringuid, mis on nomineeritud muudes valuutades kui euro, võivad portfelli tootlust mõjutada valuutakursside muutused. TURU LIKVIIDSUSRISK Turu likviidsusrisk tähendab, et investeeringut ei ole võimalik hetkelise turuväärtuse juures realiseerida või investeeringutele pole võimalik turuväärtust määrata, kuna turgudel puudub vajalik kauplemismaht või börs ei funktsioneeri häirete tõttu tavapärasel viisil. Turuhäirete tagajärjel võib investeeringu turuväärtuse määramine toimuda tavapäratul ajal ja viisil. Kommentaarid investeerimisriskiga kindlustuslepingu kohta Investeerimine on alati seotud riskiga. Investeerimisriskiga kindlustuslepingu tootlus sõltub kindlustusvõtja valitud investeerimisobjektide tootlusest. Investeeringute väärtus võib ajas tõusta ja langeda ning kindlustusvõtja kannab täielikku vastutust enda investeerimisotsuste eest. Silmas tuleks pidada, et eelnevate perioodide tootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus. Kindlustuslepingu kulusid ei ole investeerimisobjekti tootluse, tasude ja kulude arvutamisel arvesse võetud. ei kata investorite kompensatsioonifond, hoiuste garantiifond ega muud riiklikud hoiuste tagamise fondid. Kindlustusvõtja otsustab ise vabatahtlikult investeerimiskindlustuse lepinguga seotud alusvara valiku üle vastavalt oma investeerimiseesmärgile, kannab täielikku vastutust oma investeerimisotsuste eest ning võib osaliselt või täielikult kaotada investeerimiskindlustuse lepingusse tasutud kindlustusmaksed. Kindlustusandja esindajad ei vastuta kindlustuslepinguga seotud alusvara valiku ja selle väärtuse kujunemise eest. Kindlustusandjal on kindlustusperioodi jooksul õigus muuta kindlustuse alusvara valikut. Kogu investeerimiskindlustuse alusvaraga seotud teave on kindlustusvõtjale edastatud ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa võtta kui soovitust konkreetse väärtpaberi märkimiseks, hoidmiseks või vahetamiseks või muudeks investeerimisobjekti väärtust mõjutavateks tegevusteks. Kindlustusvõtja kohustub nii enne kindlustuslepingu sõlmimist kui ka lepingu muutmisel ning investeerimisobjektide valimisel või vahetamisel põhjalikult tutvuma kindlustuslepingu ja investeeringutega seotud dokumentidega, sh kindlustustingimustega, hinnakirjadega. Mandatum Life Insurance Company Limited äritegevust, finantsseisundit, tulemusi ja investeerimisportfelli investeeringute turuväärtust võivad mõjutada muutused õigusaktides ja protseduurides ning kohtuotsused. Investorid kannavad ka maksumäärade ja maksustamisseaduste muutusega seotud riski. STOXX-i ja selle Litsentsiandjate ainus suhe Mandatum Life iga on STOXX Europe Small 200 NTR indeks ja sellega seotud kaubamärk seoses käesoleva ga. STOXX ja selle Litsentsiandjad: ei sponsoreeri, toeta, müü ega reklaami indeksiga seotud ; ei soovita või teistesse väärtpaberitesse investeeringuid teha; ei vastuta mingil moel indeksiga seotud tähtaegade, mahu ega hindade eest, ega võta selles osas vastu mingeid otsuseid; ei vastuta mingil moel indeksiga seotud investeerimisportfelli halduse ega turundamise eest; ei võta STOXX Europe Small 200 NTR indeksi koostamisel ja arvutamisel arvesse indeksiga seotud ega selle investorite vajadusi ega oma mingeid sellega seotud kohustusi. STOXX-il ja selle Litsentsiandjatel pole indeksiga seotud osas mingeid kohustusi: väljasta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ning loobuvad kõigist garantiidest seoses: kasumiga, mida indeksiga

5 seotud investorid või kolmandad isikud STOXX Europe Small 200 NTR indeksi või selle indeksis leiduva info kasutamise abil teenivad; STOXX Europe Small 200 NTR indeksi info täpsuse või täielikkusega; STOXX Europe Small 200 NTR indeksi või selle indeksis leiduva info kasutatavusega ärilistel eesmärkidel või sobivusega konkreetseks eesmärgiks. vastuta mistahes vigade, väljajätmiste või häirete eest STOXX Europe Small 200 NTR indeksi või selle indeksis leiduva info osas. vastuta mistahes kaotatud kasumite või kaudsete, karistatavate, erakordsete või osapoole teo tagajärjest tulenevate kahjude eest; isegi kui STOXX ja selle Litsentsiandjad on antud võimalustest teadlikud. Litsentsileping Mandatum Life Insurance Company ja STOXX vahel kehtib vaid Mandatum Life Insurance Company ja STOXX, mitte indeksiga seotud ja muude kolmandate isikute kasuks MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED EESTI FILIAAL VIRU VÄLJAK 2, 10111, TALLINN RG-KOOD TEL

Microsoft Word - Finnish-Sweden Aggressive tutvustus

Microsoft Word - Finnish-Sweden Aggressive tutvustus Finland-Sweden 5/0 Agressive Tootlus ja kindlus Soome ja Rootsi ettevõtetest Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum Life Finland-Sweden 5/0 Agressive Portfellivalitseja: Mandatum

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud soome keeles. Juhul, kui esinevad erinevused soome- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks soomekeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Microsoft Word - EST Annual Public SFCR Report

Microsoft Word - EST Annual Public SFCR Report SOLVENTSUSE JA FINANTSSEISUNDI ARUANNE 2016 1 2016. aasta solventsuse ja finantsseisundi aruande sisukord KOKKUVÕTE... 4 A. ÄRITEGEVUS JA TULEMUSED... 5 A1. ÄRITEGEVUS... 5 A2. KINDLUSTUSTULEMUSED... 6

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 378_Globaalsed_Titaanid_ylevaade [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 378_Globaalsed_Titaanid_ylevaade [Compatibility Mode] Investeerimishoius Globaalsed Titaanid Hea alternatiiv, kui turud on rahutud Investeerimishoius Globaalsed Titaanid Investeerimishoius 378 Globaalsed Titaanid EUR Müügiperiood 02.07.2013 26.08.2013 Hoiustamisperiood

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Eesti finantsturu ülevaade 2016

Eesti finantsturu ülevaade 2016 Eesti finantsturu ülevaade 2016 Sakala 4 15030 Tallinn Telefon: + 372 668 0500 Faks: + 372 668 0501 E-post: info@fi.ee Veebileht: www.fi.ee Ülevaade põhineb Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31.12.2010 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx 2018. AASTA NELJANDA KVARTALI VAHEARUANNE Nimi MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond Registrikood 80206477 Aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn Telefon 667 1800 Elektronpost Veebileht Majandusaasta Juhatuse

Rohkem