Microsoft Word - Document in Unnamed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Document in Unnamed"

Väljavõte

1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Roferon-A, 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ), süstelahus süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga süstel sisaldab 3 miljonit rahvusvahelist ühikut alfa-2a interferooni* 0,5 milliliitris** (3 miljonit RÜ/0,5 ml). * toodetud Escherichia coli s rekombinantse DNA tehnoloogia abil ** Täidetud liiaga Teadaolevat toimet omav abiaine: Bensüülalkohol (10 mg/1 ml) Abiainete täielik loetelu vt lõik RAVIMVORM Süstelahus süstlis. Süstelahus on läbipaistev ja värvitu või kergelt kollakas. 4. KLIINILISED ANDMED 4.1 Näidustused Roferon-A on näidustatud järgmiste haiguste raviks: - Karvrakuline leukeemia. - Progresseeruv asümptomaatiline Kaposi sarkoom AIDSi-haigetel, kellel CD4 rakkude arv on üle 250/mm 3. - Kroonilises faasis Philadelphia kromosoom positiivne krooniline müeloidne leukeemia. Roferon-A ei sobi raviks nendele kroonilist müeloidset leukeemiat põdevatele patsientidele, kellel on identse HL-antigeeniga (human leukocyte antigen) sugulasi ja kellele on lähitulevikus planeeritud või võimalik allogeenne luuüdi siirdamine. Ei ole teada, kas sellise näidustuse puhul on sobiv Roferon-A d kasutada. - Naha T-rakuline lümfoom. Alfa-2a interferoon (Roferon-A) võib avaldada toimet patsientidele, kellel on progresseeruv haigus ja kes ei allu tavapärasele ravile või kellele see ei sobi. - Histoloogiliselt ja seroloogiliselt (viiruse replikatsiooni markerid, st HBV DNA- või HBeAg-positiivsed patsiendid) tõestatud krooniline hepatiit B täiskasvanud patsientidel. - Histoloogiliselt tõestatud krooniline hepatiit C täiskasvanud patsientidel, kellel on positiivsed HCV antikehad või HCV RNA ning kellel esineb kõrgenenud alaniinaminotransferaasi (ALT) tase seerumis ilma kaasneva maksapuudulikkuseta. 1

2 Alfa-2a interferooni efektiivsus hepatiit C ravis suureneb, kui ravimit kombineerida ribaviriiniga. Roferon-A d võib kasutada monoteraapiana vaid juhul, kui esineb ribaviriini talumatus või mõni vastunäidustus selle ravimi kasutamiseks. - Follikulaarne mitte-hodgkini lümfoom. - Kaugelearenenud neerurakuline kartsinoom. - Maliigse melanoomi (AJCC II aste: Breslow tuumor tihedusega üle 1,5 mm, mis ei ole levinud lümfisõlmedesse ega nahale) täiendav ravi pärast kirurgilist resektsiooni. 4.2 Annustamine ja manustamisviis Mitte kõik Roferon-A tugevused ei sobi kasutamiseks kõigi näidustuste korral, mis on märgitud lõigus 4.1. Iga näidustuse puhul tuleb valida soovitatavale annusele vastav Roferon-A tugevus. KARVRAKULINE LEUKEEMIA Algannus: 3 miljonit RÜ ööpäevas süstina naha alla nädala jooksul. Ravimtalumatuse tekkimisel vähendatakse ööpäevast annust 1,5 miljoni RÜ-ni ja/või muudetakse raviskeemi, manustades ravimit 3 korda nädalas. Säilitusannus: 3 miljonit RÜ 3 korda nädalas süstina naha alla. Ravimtalumatuse tekkimisel vähendatakse annust 1,5 miljoni RÜ-ni 3 korda nädalas. Ravi kestus: Ravi kestab ligikaudu 6 kuud, enne kui otsustatakse ravi jätkamise üle ravile allunud juhul või ravi katkestamise üle ravile mitteallunud juhul. Patsiente on ravitud kuni 20 kuud järjest. Ravi optimaalne kestus karvrakulise leukeemia korral on kindlaks määramata. Roferon-A minimaalne efektiivne annus karvrakulise leukeemia korral on kindlaks määramata. KAPOSI SARKOOM AIDSI KORRAL Roferon-A on näidustatud progresseeruva asümptomaatilise Kaposi sarkoomiga AIDSi-haigete raviks, kellel CD4 rakkude arv on > 250/mm 3. Reageerimine Roferon-A ravile on ebatõenäoline ja seda ei kasutata nendel AIDSi-haigetel, kellel CD4 rakkude arv on < 250/mm 3 või on esinenud oportunistlikke infektsioone või B-sümptomeid. Optimaalne annustamisskeem siiani puudub. Roferon-A d ei kasutata koos proteaasi inhibiitoritega, välja arvatud zidovudiiniga, kuna puuduvad andmed Roferon-A ja pöördtranskriptaasi inhibiitorite kombineeritud kasutamise ohutuse kohta. Algannus: Roferon-A d süstitakse naha alla ning annust suurendatakse vähemalt 18 miljoni RÜ-ni ja võimalusel 36 miljoni RÜ-ni ööpäevas nädala jooksul (18-aastastel ja vanematel patsientidel). Soovitatav annuse suurendamise skeem on järgmine: päev 3 miljonit RÜ ööpäevas; päev 9 miljonit RÜ ööpäevas; päev 18 miljonit RÜ ööpäevas, ja hea ravimtaluvuse korral: päev 36 miljonit RÜ ööpäevas. 2

3 Säilitusannus: Roferon-A d manustatakse nahaaluse süstina 3 korda nädalas patsiendile talutavas maksimaalses annuses, kuid mitte rohkem kui 36 miljonit RÜ. AIDSi-puhuse Kaposi sarkoomiga patsiendid, keda raviti Roferon-A ga annuses 3 miljonit RÜ ööpäevas, allusid ravile halvemini kui need, kes said ravimit vastavalt eespool toodud soovitustele. Ravi kestus: Raviefekti hindamiseks tuleb jälgida muutusi haiguskolletes. Ravi peab kestma nädalat, enne kui otsustatakse ravi jätkamise üle ravile allunud juhul või ravi katkestamise üle ravile mitteallunud juhul. Ravivastus ilmneb üldjuhul ligikaudu 3 kuu möödumisel ravi algusest. Patsiente on ravitud kuni 20 kuud järjest. Ravivastuse ilmnemisel tuleb ravi jätkata, kuni tuumor ei ole enam sedastatav. Ravi optimaalne kestus AIDSi-puhuse Kaposi sarkoomi korral on kindlaks määramata. Märkus: Roferon-A ravi katkestamisel on sageli täheldatud haiguse taasteket. KROONILINE MÜELOIDNE LEUKEEMIA Roferon-A on näidustatud kroonilises faasis oleva Philadelphia kromosoom-positiivse kroonilise müeloidse leukeemia raviks. Roferon-A ei sobi alternatiivseks raviks kroonilist müeloidset leukeemiat põdevatele patsientidele, kellel on identse HL-antigeeniga sugulane või kellele on planeeritud või lähitulevikus võimalik allogeenne luuüdi siirdamine. 60%-l kroonilises faasis CML haigetest saavutatakse Roferon-A ga eelnevast ravist sõltumatult hematoloogiline remissioon. Kahel kolmandikul neist patsientidest saavutatakse täielik hematoloogiline ravivastus hiljemalt 18 kuu jooksul alates ravi algusest. Erinevalt tsütotoksilisest kemoteraapiast on alfa-2a interferooniga võimalik saavutada püsiv üle 40 kuu kestev ravivastus. Ei ole veel teada, kas Roferon-A on selle näidustuse puhul efektiivne. Annustamine: 18-aastastele ja vanematele patsientidele manustatakse Roferon-A d naha alla nädala jooksul järgmiselt: päev 3 miljonit RÜ ööpäevas; päev 6 miljonit RÜ ööpäevas; päev 9 miljonit RÜ ööpäevas. Ravi kestus: Ravi peab kestma vähemalt 8 nädalat, soovitavalt 12 nädalat, enne kui otsustatakse ravi jätkamise üle ravile allunud juhul või ravi katkestamise üle ravile mitteallunud juhul, kui puuduvad muutused hematoloogilistes parameetrites. Ravile alluvaid patsiente tuleb ravida kuni täieliku hematoloogilise remissioonini või maksimaalselt 18 kuud. Täieliku hematoloogilise vastuse korral tuleb ravi jätkata annusega 9 miljonit RÜ ööpäevas (optimaalne annus) või 9 miljonit RÜ 3 korda nädalas (minimaalne annus), saavutamaks võimaliku lühima ajaga tsütogeneetilist remissiooni. Roferon-A ravi optimaalne kestus kroonilise müeloidse leukeemia korral on kindlaks määramata, kuigi tsütogeneetilist remissiooni on saavutatud 2 aastat pärast ravi alustamist. Roferon-A ohutus, efektiivsus ja optimaalne annus kroonilist müeloidset leukeemiat põdevatel lastel on kindlaks määramata. NAHA T-RAKULINE LÜMFOOM (CTCL) Alfa-2a interferoon (Roferon-A) võib toimida patsientidel, kes põevad progresseeruvat naha T-rakulist lümfoomi ja kes ei allu tavalisele ravile või ei talu seda. 3

4 Optimaalne annus on kindlaks määramata. Algannus: Roferon-A d süstitakse naha alla ning annust suurendatakse 18 miljoni RÜ-ni ööpäevas 12 nädala jooksul (18-aastastel või vanematel patsientidel). Soovitatav annuse suurendamise skeem on järgmine: päev 3 miljonit RÜ ööpäevas; päev 9 miljonit RÜ ööpäevas; päev 18 miljonit RÜ ööpäevas. Säilitusannus: Roferon-A d manustatakse nahaaluse süstina 3 korda nädalas patsiendile sobivas maksimaalses annuses, kuid mitte üle 18 miljoni RÜ. Ravi kestus: Ravi peab kestma nädalat, enne kui otsustatakse ravi jätkamise üle ravile allunud juhul või ravi katkestamise üle ravile mitteallunud juhul. Minimaalne ravikuuri kestus ravile allunud patsiendil peab olema 12 kuud, muutmaks saavutatud ravitulemust täielikuks ja püsivaks. Patsiente on ravitud kuni 40 kuud järjest. Optimaalne Roferon-A ravi kestus naha T-rakulise lümfoomi korral on kindlaks määramata. Hoiatus: Objektiivset kasvaja reageerimist ravile ei ole täheldatud ligikaudu 40%-l CTCLiga patsientidest. Osaline vastus on tavaliselt märgatav 3 kuu ja täielik vastus 6 kuu jooksul, kuigi mõnikord võib minna rohkem kui aasta, enne kui saavutatakse parim vastus. KROONILINE HEPATIIT B Roferon-A on näidustatud täiskasvanud patsientide raviks, kellel on histoloogiliselt tõestatud krooniline hepatiit B ja esinevad viiruse replikatsiooni markerid, st kes on positiivsed HBV DNA või HBeAg suhtes. Soovitatav annus: Optimaalne raviskeem on kindlaks määramata. Tavaline annus on 2,5...5,0 miljonit RÜ/m 2 kehapinna kohta, manustatuna naha alla 3 korda nädalas kuu jooksul. Annust võib korrigeerida vastavalt patsiendi ravimtaluvusele. Kui kuud kestnud ravi järel ei ole paranemist märgata, tuleks kaaluda ravi katkestamist. Lapsed: kroonilise hepatiit B-ga lastele on manustatud ohutult kuni 10 miljonit RÜ/m 2. Ravi efektiivsus on siiani tõestamata. KROONILINE HEPATIIT C ROFERON-A KOMBINATSIOONIS RIBAVIRIINIGA KORDUVPATSIENDID Roferon-A d manustatakse kombinatsioonis ribaviriiniga täiskasvanud patsientidele, kes põevad kroonilist hepatiit C-d ning on eelnevalt reageerinud monoteraapiale alfa-interferooniga, kuid kellel on pärast ravi lõppemist tekkinud retsidiivid. Annustamine: Roferon-A: 4,5 miljonit RÜ 3 korda nädalas, manustatuna naha alla 6 kuu jooksul. 4

5 Ribaviriini annustamine: Ribaviriini annus: mg ööpäevas kaheks annuseks jaotatuna (üks hommikul koos hommikusöögiga ja teine koos õhtusöögiga). Ribaviriini annustamine ja manustamisviis, vt ribaviriini ravimi omaduste kokkuvõtet. ESMASED PATSIENDID Alfa-2a interferooni toime hepatiit C ravis suureneb, kui seda kombineerida ribaviriiniga. Roferon-A d tuleb üksinda manustada peamiselt juhul, kui haige ei talu ribaviriini või kui see on talle vastunäidustatud. Annustamine: Roferon-A: 3...4,5 miljonit RÜ 3 korda nädalas, manustatuna naha alla vähemalt 6 kuu jooksul. Ravi jätkatakse veel 6 kuu jooksul patsientidel, kellel on 6 kuu möödudes negatiivne HCV RNA, kes on infitseeritud 1. genotüübiga ja kellel on kõrge ravieelne viiruse hulk veres. Ribaviriini annustamine: vt eespool. Arvesse tuleb võtta muid negatiivseid prognostilisi faktoreid (vanus üle 40 eluaasta, meessugu, liitelised fibroosid), pikendamaks ravi kestust 12 kuuni. Patsientidel, kellel ei ilmne 6 kuud kestnud ravi järel mingit viroloogilist vastust (HCV-RNA ei ole määratav), üldjuhul püsivat viroloogilist vastust ei saada (HCV-RNA ei ole määratav 6 kuud pärast ravi lõppu). ROFERON-A MONOTERAAPIA Roferon-A monoteraapiat kasutatakse peamiselt juhul, kui haige ei talu ribaviriini või on selle manustamine talle vastunäidustatud. Algannus: miljonit RÜ 3 korda nädalas, manustatuna naha alla 6 kuu jooksul sissejuhatava ravina vastavalt patsiendi taluvusele. Patsientide puhul, kellel ei ilmne ravivastust kuud kestnud ravi järel, tuleb kaaluda ravi katkestamist. Säilitusannus: Patsiendid, kellel on seerumi ALT normaliseerunud ja/või HCV RNA ei ole enam määratav, vajavad säilitusravina 3 miljonit RÜ Roferon-A d 3 korda nädalas täiendava 6 kuu või pikema aja jooksul, et kindlustada täielik ravivastus. Optimaalne ravi kestus on kindlaks määramata, kuid soovitatav on ravi jätkata vähemalt 12 kuu jooksul. Märkus: Enamikul patsientidest, kellel haigus pärast adekvaatset Roferon-A monoteraapiat retsidiveerub, juhtub see 4 kuu jooksul pärast ravi lõppu. FOLLIKULAARNE MITTE-HODGKINI LÜMFOOM Roferon-A pikendab kaugelearenenud follikulaarse mitte-hodgkini lümfoomi korral haigusvaba ja progressioonita perioodi, kasutatuna täiendavalt koos CHOP-sarnase kemoteraapiaga. Täiendava alfa-2a interferoon-ravi toime nende patsientide elulemuse pikendamisel ei ole kindlaks tehtud. Soovitatav annustamine: Roferon-A d manustatakse kombinatsioonis tavapärase kemoteraapiaga (tsüklofosfamiid, prednisoloon, vinkristiin, doksorubitsiin) 6 miljonit RÜ/m 2 naha alla iga 28-päevase ravitsükli päeval. 5

6 KAUGELEARENENUD NEERURAKULINE KARTSINOOM KOMBINATSIOON VINBLASTIINIGA Roferon-A ravi kombinatsioonis vinblastiiniga annab tavaliselt ravivastuse ligikaudu % patsientidest, aeglustades haiguse progresseerumist ja pikendades kaugelearenenud neerurakulise kartsinoomiga haigete eluiga. Soovitatav annustamine: Roferon-A d manustatakse naha alla 3 miljonit RÜ 3 korda nädalas esimesel nädalal, 9 miljonit RÜ 3 korda nädalas järgmisel nädalal ja seejärel 18 miljonit RÜ 3 korda nädalas. Vinblastiini manustatakse veeni vastavalt tootja juhistele annuses 0,1 mg/kg 1 kord 3 nädala jooksul. Kui haige ei talu Roferon-A manustamist annuses 18 miljonit RÜ 3 korda nädalas, võib annust vähendada 9 miljoni RÜ-ni 3 korda nädalas. Ravi peab jätkuma vähemalt 3 kuud, maksimaalselt 12 kuud või kuni haiguse progresseerumiseni. Täieliku ravivastusega patsientidel võib ravi lõpetada 3 kuud pärast täieliku ravivastuse saavutamist. KOMBINATSIOON BEVATSIZUMABIGA (AVASTIN) Soovitatav annustamine: 9 miljonit RÜ süstituna naha alla kolm korda nädalas kuni haiguse progresseerumiseni või kuni 12 kuu vältel. Roferon-A-ravi ohutust ja efektiivsust ei ole hinnatud üle 12 kuu kestnud kasutamise puhul. Ravi Roferon-A ga võib alustada väiksemas annuses (3 või 6 miljonit RÜ), soovitatava annuse 9 miljoni RÜ-ni peab siiski jõudma esimese kahe ravinädala jooksul. Kui Roferon-A annus 9 miljonit RÜ kolm korda nädalas ei ole talutav, võib annust vähendada minimaalse annuseni 3 miljonit RÜ kolm korda nädalas. Roferon-A d süstitakse pärast Avastin i infusiooni lõppu. Lisainformatsiooni saamiseks Avastin iga kombineeritud kasutamise kohta vt Avastin i ravimi omaduste kokkuvõte. KIRURGILISELT EEMALDATUD MALIIGNE MELANOOM Täiendav ravi Roferon-A väikeste annustega pikendab haigusvaba intervalli patsientidel, kellel pärast melanoomi (tuumori tihedus üle 1,5 mm) resektsiooni ei esine metastaase lümfisõlmedes ega kaugmetastaase. Soovitatav annustamine: Roferon-A d manustatakse naha alla annuses 3 miljonit RÜ 3 korda nädalas 18 kuu jooksul, alustades mitte hiljem kui 6 nädalat pärast operatsiooni. Talumatuse tekkimisel tuleb annust vähendada 1,5 miljoni RÜ-ni 3 korda nädalas. 4.3 Vastunäidustused Roferon-A on vastunäidustatud järgmistel juhtudel: - anamneesis ülitundlikkus rekombinantse alfa-2a interferooni või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes; - olemasolev raske südamehaigus või südamehaigus anamneesis. Otsest kardiotoksilist toimet ei ole tõestatud, kuid on tõenäoline, et Roferon-A manustamisega kaasnevad sageli ägedad, mööduvad mürgistusnähud (nt palavik, külmavärinad) võivad viia olemasoleva südamehaiguse ägenemiseni; - neeru-, maksa- või luuüdifunktsiooni raske häire; - epilepsia ja/või kesknärvisüsteemi talitluse (vt lõik 4.4); 6

7 - krooniline hepatiit kaugelearenenud dekompenseeritud maksahaiguse või -tsirroosiga; - krooniline hepatiit, mille raviks kasutatakse või on hiljuti kasutatud immunosupressiivseid ravimeid; - bensüülalkoholi, mis on üks Roferon-A süstelahuse komponent, on harvadel juhtudel seostatud kuni 3-aastastel lastel võimalikult surma põhjustava mürgistuse ja anafülaktiliste reaktsioonidega. Seetõttu ei tohi kasutada Roferon-A süstelahust enneaegsete imikute, vastsündinute, imikute või kuni 3-aastaste laste ravimiseks. Roferon-A lahus sisaldab 10 mg/ml bensüülalkoholi. Kombineeritud ravi ribaviriiniga: tutvuge ka ribaviriini kasutamisjuhistega, kui alfa-2a interferooni manustatakse kombinatsioonis ribaviriiniga kroonilist hepatiit C põdevate patsientide raviks. 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Et parandada bioloogiliste ravimpreparaatide kasutamise jälgitavust, tuleb manustatud preparaadi kaubanduslik nimetus registreerida (või märkida) selgelt patsiendi kaarti. Roferon-A d tuleb manustada vastavate haiguste ravis pädeva kvalifitseeritud arsti kontrolli all. Ravi Roferon-A ga ja selle tüsistuste ravi on võimalik üksnes vastavate diagnostiliste ja ravivõimaluste olemasolul. Patsiente tuleb informeerida mitte ainult ravi kasulikest toimetest, vaid ka võimalikest kõrvaltoimetest. Ülitundlikkus: kui ravi ajal Roferon-A ga või kombineeritud ravi ajal ribaviriiniga tekib ülitundlikkusreaktsioon, tuleb ravi katkestada ja rakendada otsekohe vajalikke ravivõtteid. Mööduva lööbe tõttu ei ole vaja ravi katkestada. Transplantatsiooni (nt neeru või luuüdi siirdamise) järgselt võib terapeutiline immunosupressioon nõrgeneda, sest interferoonidel on ka immunostimuleeriv toime. Sarnaselt teiste alfainterferoonidega on Roferon-A d saavatel patsientidel kirjeldatud transplantaadi äratõukereaktsiooni. Palavik/infektsioonid: Kuigi palavik võib olla seotud interferoonravi ajal sageli esineva gripitaolise sündroomiga, tuleb välistada muud püsiva palaviku põhjused, eeskätt rasked infektsioonid (bakteriaalsed, viirus- ja seeninfektsioonid), eriti neutropeeniaga patsientidel. Ravi ajal alfainterferoonidega (sh Roferon-A ga) on kirjeldatud tõsiste infektsioonide (bakteriaalsete, viirus- ja seennakkuste) teket. Viivitamatult tuleb alustada sobivat infektsioonivastast ravi ning kaaluda ravi katkestamist. Psüühika: patsientidel, kes saavad ravi interferoonidega (sh Roferon-A ga), võivad ilmneda rasked psühhiaatrilised kõrvaltoimed. Depressioon, suitsiidimõtted, suitsiidikatsed ja suitsiid võivad esineda eelneva psüühilise haiguse olemasolul või ilma. Roferon-A ga ravi saavaid kõiki patsiente tuleb jälgida depressiooniilmingute suhtes. Enne ravi alustamist tuleb patsiente informeerida depressiooni võimalikust tekkimisest ning patsiendid peavad otsekohe teatama igasugustest depressiooni nähtudest või sümptomitest. Sellistel juhtudel tuleks kaaluda psühhiaatrilise ravi rakendamist ja/või interferoonravi katkestamist. Aineid tarvitavad/kuritarvitavad patsiendid: HCV infektsiooniga patsientidel, kes on samaaegselt ainete (alkohol, kanep jms) tarbijad, on suurem risk psühhiaatriliste häirete või juba olemasolevate psühhiaatriliste häirete ägenemise tekkeks alfainterferoonravi ajal. Kui nendel patsientidel peetakse vajalikuks ravi alfainterferooniga, tuleb enne ravi alustamist hoolikalt hinnata kaasnevate psühhiaatriliste haiguste olemasolu ja muude ainete tarvitamise potentsiaali ning neid piisavalt ohjata. Vajadusel tuleb patsiendi hindamisel, ravimisel ja jälgimisel kaaluda interdistsiplinaarset lähenemist (sh psühhiaater või sõltuvushäirete spetsialist). Patsiente tuleb ravi ajal ja isegi pärast ravi lõppu hoolikalt jälgida. Psühhiaatriliste häirete või ainete tarvitamise taasilmnemisel või tekkimisel on soovitatav varajane sekkumine. 7

8 Silmad: nagu ka teiste interferoonide puhul, on Roferon-A ga ravi järgselt teatatud retinopaatiast, sealhulgas võrkkesta verevalumid, eksudaatidest ( vatitupsud ), papillödeemist, võrkkestaarteri või -veeni tromboosist ja nägemisnärvi neuropaatiast, mille tagajärjel võib tekkida nägemise kaotus. Silmade uuring tuleb teha kõikidele patsientidele, kelle kaebusteks on nägemise langus või kaotus. Kuna need silmakahjustused võivad tekkida seoses muude haigusseisunditega, soovitatakse suhkurtõve või hüpertensiooniga patsientidele teha silmade kontroll enne Roferon-A monoteraapia või ribaviriiniga kombinatsioonravi alustamist. Roferon-A monoteraapia või kombineeritud ravi ribaviriiniga tuleb katkestada patsientidel, kellel tekivad uued või süvenevad nägemis. Endokriinsüsteem: hüperglükeemiat on Roferon-A ga ravi ajal täheldatud harva. Kõigil patsientidel, kellel ilmnevad hüperglükeemia sümptomid, tuleb mõõta vere glükoosisisaldust ja jälgida seda pidevalt. Suhkurtõbe põdevatel patsientidel võib vajalikuks osutuda diabeedi raviskeemi korrigeerimine. Neeru-, maksa- või luuüdifunktsiooni kerge kuni keskmise raskusega häire korral tuleb hoolikalt jälgida nende elundite funktsioone. Maksafunktsioon: harvadel juhtudel on tekkinud kahtlus, et alfa-interferoon põhjustab hepatiiti põdevatel patsientidel eelnevalt olemasoleva autoimmuunhaiguse ägenemist. Seetõttu peab olema ettevaatlik autoimmuunhaiguse anamneesiga hepatiidipatsientide ravimisel. Kui neil patsientidel ilmnevad maksafunktsiooni, tuleb kaaluda autoantikehade määramist ja vajadusel ravi katkestada. Luuüdi supressioon: eriti ettevaatlik tuleb olla Roferon-A manustamisel raske müelosupressiooniga patsientidele ravim pärsib luuüdi, põhjustades leukotsüütide, eriti granulotsüütide ja trombotsüütide arvu, harvem hemoglobiinisisalduse vähenemist. See suurendab infektsiooni või verejooksu ohtu. Seetõttu tuleb patsiente vastavate muutuste suhtes põhjalikult jälgida ning regulaarselt teha vereanalüüse enne ravi algust ja perioodiliselt ravi ajal. Autoimmuunsus: alfainterferoonravi ajal on teatatud erinevate autoantikehade tekkest. Autoimmuunhaigused avalduvad interferoonravi ajal kliiniliselt sagedamini vastava eelsoodumusega inimestel. Olemasoleva autoimmuunhaiguse või selle anamneesiga patsiente tuleb jälgida nendele häiretele viitavate sümptomite suhtes, samuti on soovitatav autoantikehade ja TSH taseme määramine. Roferon-A d ei soovitata kasutada laste raviks, kuna ravimi ohutus ja efektiivsus lastel ei ole kindlaks tehtud. Kroonilist hepatiit B või hepatiit C põdevatel patsientidel, kes saavad hemodialüüsi või kellel on hemofiilia või kes on nakatunud HI-viirusega, ei ole ravimi efektiivsust tõestatud. Käesolev ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumit (23 mg) 0,5 ml kohta, s.o põhimõtteliselt "naatriumivaba". Kombineeritud ravi ribaviriiniga: tutvuge ka ribaviriini kasutamisjuhistega, kui alfa-2a interferooni manustatakse kombinatsioonis ribaviriiniga kroonilist hepatiit C põdevatele patsientidele. HIV koinfektsiooniga ja aktiivset retroviirusevastast ravi (Highly Active Anti-Retroviral Therapy, HAART) saavatel patsientidel võib olla suurem risk laktatsidoosi tekkeks. Roferon-A ja ribaviriini lisamisel HAART ravile peab olema ettevaatlik (vt ribaviriini ravimi omaduste kokkuvõte). HAART ravi saavatel koinfektsiooni ja kaugelearenenud tsirroosiga patsientidel võib olla suurem risk maksa dekompensatsiooni tekkeks ja surmaks. Ainult alfainterferoonide või alfainterferoonide ja ribaviriini kombinatsiooni lisamisel võib vastav risk nendel patsientidel veelgi suureneda. 8

9 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Kuna alfainterferoonid muudavad raku ainevahetust, võivad nad muuta ka teiste ravimite toimet. Ühes väikeses uuringus ilmnes Roferon-A toime spetsiifilistele mikrosomaalsetele ensüümsüsteemidele. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada. Alfainterferoonid võivad mõjutada oksüdatiivseid ainevahetusprotsesse; sellega tuleb arvestada nimetatud teel metaboliseeruvate ravimite samaaegsel määramisel. Spetsiifiline informatsioon seni puudub. Roferon-A võib aeglustada teofülliini kliirensit. Kuna Roferon-A mõjutab kesknärvisüsteemi funktsioone, võib tsentraalse toimega ravimite samaaegsel manustamisel esineda koostoimeid. Interferoonid võivad suurendada eelnevalt või samaaegselt manustatud ravimite neurotoksilist, hematotoksilist või kardiotoksilist toimet. Kombineeritud ravi ribaviriiniga: tutvuge ka ribaviriini kasutamisjuhistega, kui alfa-2a interferooni manustatakse kombinatsioonis ribaviriiniga kroonilist hepatiit C põdevate patsientide raviks. Neeruvähiga patsientidel läbi viidud kontrollitud kliinilise uuringu tulemused näitasid, et bevatsizumab (Avastin) ei avalda olulist mõju alfa-2a interferoon (Roferon-A) farmakokineetikale. 4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine Roferon-A ravi saavad mees- ja naispatsiendid peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Roferon-A kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Soovitatud kliinilisest annusest tunduvalt suuremate annuste manustamisel reesusahvidele tiinuse esimesel ja teisel kolmandikul täheldati iseeneslikke aborte esilekutsuvat toimet (vt lõik 5.3). Kuigi loomkatsetest ei ole ilmnenud ravimi teratogeenset toimet, ei saa välistada kahjulikku toimet lootele ravimi kasutamisel raseduse ajal. Roferon-A d tohib raseduse ajal kasutada üksnes juhul, kui selle kasulik toime naisele ületab võimaliku ohu lootele. Ei ole teada, kas ravim eritub inimese rinnapiima. Tuleb otsustada kas ajutiselt katkestada imetamine või lõpetada ravimi kasutamine, kaaludes ravimi olulisust emale. Kombineeritud ravi ribaviriiniga kroonilise hepatiit C-ga patsientidel Kõikidel ribaviriiniga kokku puutunud loomaliikudel on demonstreeritud olulisi teratogeenseid ja/või embrüotoksilisi toimeid. Rasedatel on ribaviriinravi vastunäidustatud. Peab olema äärmiselt ettevaatlik, et Roferon-A d koos ribaviriiniga saavad naispatsiendid või meespatsientide partnerid ei rasestuks. Viljastumisvõimelises eas naispatsiendid ja nende partnerid peavad mõlemad ravi ajal ja 4 kuu jooksul pärast ravi lõppu kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Meespatsiendid ja nende naispartnerid peavad mõlemad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid ravi ajal ja 7 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Palun tutvuge ribaviriini ravimi omaduste kokkuvõttega. 4.7 Toime reaktsioonikiirusele Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kuid sõltuvalt annusest ja manustamisskeemist ning patsiendi individuaalsest tundlikkusest võib Roferon-A aeglustada reaktsioonikiirust, avaldades mõju autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele. 4.8 Kõrvaltoimed Kombineeritud ravi ribaviriiniga: tutvuge ka ribaviriini kasutamisjuhistega, kui alfa-2a interferooni manustatakse kombinatsioonis ribaviriiniga kroonilist hepatiit C põdevate patsientide raviks. 9

10 Järgmised andmed kõrvaltoimete kohta põhinevad informatsioonil, mis on saadud erinevate (sageli eelnevale ravile resistentsete ja kaugelearenenud) pahaloomuliste kasvajate või kroonilise hepatiit B ja hepatiit C patsientide ravi kogemustest. Ligikaudu kahel kolmandikul vähihaigetest tekkis isutus ja pooltel iiveldus. Kardiovaskulaarseid ja pulmonaalseid häireid täheldati ligikaudu viiendikul vähihaigetest ja nendeks olid mööduv hüpotensioon, hüpertensioon, tursed, tsüanoos, südame rütmi, südamepekslemine ja valu rindkeres. Enamik vähihaigeid said ravi annustega, mis olid märkimisväärselt suuremad praegu soovitatavast annusest. See võib seletada kõrvaltoimete suuremat esinemissagedust ja raskust selles patsientide rühmas, võrreldes patsientidega, kellel oli hepatiit B, kus kõrvaltoimed on enamasti mööduva iseloomuga ning ravieelne seisund taastub nädala jooksul pärast ravi lõpetamist. Patsientidel, kellel on hepatiit B, täheldati kardiovaskulaarseid häireid väga harva. Hepatiit B-ga patsientidel annavad maksaensüümide aktiivsuse muutused tavaliselt märku patsiendi kliinilise seisundi paranemisest. Enamikel patsientidel tekkisid gripitaolised sümptomid: väsimus, palavik, külmavärinad, isutus, lihasvalu, peavalu, liigesvalu ja higistamine. Nimetatud ägedaid kõrvaltoimeid on üldjuhul võimalik vähendada või kõrvaldada samaaegse paratsetamooli manustamisega. Kõrvaltoimetel on tendents väheneda ravi jätkudes või seoses annuse vähendamisega, ehkki kestev ravi võib põhjustada letargiat, asteeniat ja väsimust. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras: Organsüsteem Infektsioonid ja infestatsioonid Vere ja lümfisüsteemi 2 Immuunsüsteemi Transplantaadi äratõukereaktsioon Endokriinsüsteemi Ainevahetus- ja toitumis Psühhiaatrilised Närvisüsteemi Väga sage ( 1/10) Leukopeenia Isutus Iiveldus Ebaoluline hüpokaltseemia Sage ( 1/100 kuni < 1/10) Trombotsütopeenia Aneemia Aeg-ajalt ( 1/1000 kuni < 1/100) Dehüdratsioon Elektrolüütide tasakaalu Depressioon Ärevus Vaimse seisundi muutused Segasusseisund Käitumis Närvilisus Mälu Une Peavalu Maitsehäire Neuropaatia Pearinglus Hüpesteesia Paresteesia Treemor Somnolentsus Harv ( 1/ kuni < 1/1000) Pneumoonia Herpes simplex 1 Agranulotsütoos Hemolüütiline aneemia Autoimmuunhäire Ägedad ülitundlikkusreaktsioonid 3 Hüpotüreoidism Hüpertüreoidism Kilpnäärmefunktsiooni Suhkurtõbi Hüperglükeemia Suitsiid Suitsiidikatse Suitsiidimõtted Kooma Tserebrovaskulaarne episood Krambid Mööduv erektsioonihäire Väga harv (< 1/10 000) Idiopaatiline trombotsütopeeniline purpur Sarkoidoos Hüpertriglütserideemia Hüperlipideemia Entsefalopaatia Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Neutropeenia 10

11 Silma kahjustused Kõrva ja labürindi kahjustused Südame Vaskulaarsed Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi Seedetrakti Maksa ja sapiteede Naha ja nahaaluskoe kahjustused Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Neerude ja kuseteede Üldised ja manustamiskoha reaktsioonid Kõhulahtisus Alopeetsia 5 Suurenenud higistamine Lihasvalu Liigesvalu Gripitaoline haigus Söögiisu langus Palavik Külmavärinad Väsimus Südame rütmi 4 Südamepekslemine Tsüanoos Oksendamine Kõhuvalu Iiveldus Suukuivus Rindkerevalu Tursed Nägemis Konjunktiviit Vertiigo Hüpertensioon Hüpotensioon Psoriaas 6 Sügelus Proteinuuria Rakkude arvu uriinis Isheemiline retinopaatia Hingeldus Köha Südameseiskus Müokardiinfarkt Kongestiivne südamepuudulikkus Kopsuturse Vaskuliit Pankreatiit Soolestiku motoorika Kõhukinnisus Düspepsia Kõhupuhitus Maksapuudulikkus Hepatiit Maksafunktsiooni Lööve Kuiv nahk Ninaverejooks Limaskestade kuivus Ninavoolus Süsteemne erütematoosne luupus Artriit Äge neerupuudulikkus 7 Neerukahjustus Võrkkestaarteri tromboos Nägemisnärvi neuropaatia Võrkkesta hemorraagia Võrkkestaveeni tromboos Võrkkesta eksudaadid Retinopaatia Papillödeem Peptilise haavandi ägenemine Seedetrakti verejooks (mitte-eluohtlik) Süstekoha nekroos Süstekoha reaktsioon 11

12 Uuringud Kehakaalu langus ALAT aktiivsuse Transaminaaside aktiivsuse Alkaalse fosfataasi aktiivsuse veres Vere kreatiniinisisalduse Vere uureasisalduse Vere bilirubiinisisalduse Vere kusihappesisalduse LDH sisalduse veres 1 (sealhulgas herpes labialis e ägenemine) 2 Müelosupressiooniga patsientidel täheldati sagedamini trombotsütopeeniat ja hemoglobiinisisalduse vähenemist. Rasked hematoloogilised kõrvalekalded normaliseerusid ravieelse tasemeni tavaliselt päeva jooksul pärast Roferon-A ravi lõpetamist. 3 (nt urtikaaria, angioödeem, bronhospasm ja anafülaksia) 4 sealhulgas atrioventrikulaarne blokaad 5 (pöörduv ravi lõpetamise järgselt; juuste väljalangemine võib jätkuda mitmeid nädalaid pärast ravi lõppu) 6 psoriaasi ägenemine või teke 7 (peamiselt neeruhaigusega vähihaigetel) tuvastatud turuletuleku järgselt Harva on alfainterferoone (sh Roferon-A), mida kasutatakse monoteraapiana või kombinatsioonis ribaviriiniga, seostatud pantsütopeenia ning väga harva aplastilise aneemia tekkega. Mõnel patsiendil võivad tekkida neutraliseerivad antikehad interferoonide vastu. Teatud haiguste (vähk, süsteemne erütematoosne luupus, herpes zoster) korral võivad inimese leukotsütaarse interferooni vastased antikehad moodustuda spontaanselt ka neil, kellele ei ole eksogeenset interferooni kunagi manustatud. Antikehade tekke kliiniline tähtsus ei ole täielikult välja selgitatud. Kliinilistes uuringutes, kus kasutati temperatuuril 25 C hoitud lüofiliseeritud Roferon-A d, on avastatud Roferon-A vastaste neutraliseerivate antikehade teke ligikaudu ühel viiendikul patsientidest. Ravile reageerinud hepatiit C-ga patsientidel, kellel tekivad neutraliseerivad antikehad, on täheldatud ravivastuse kadumist ravi ajal või selle kadumist varem kui patsientidel, kellel neid antikehi ei teki. Muid Roferon-A vastaste antikehade olemasolu kliinilisi tagajärgi ei ole dokumenteeritud. Antikehade tekke kliiniline tähtsus ei ole veel täielikult selge. Andmeid neutraliseerivate antikehade tekke kohta ei ole saadud kliinilistest uuringutest, kus kasutati temperatuuril 4 C hoitud lüofiliseeritud Roferon-A d või Roferon-A süstelahust. Hiirte mudelil suureneb aja jooksul lüofiliseeritud Roferon-A suhteline immunogeensus, kui materjali hoitakse temperatuuril 25 C; sellist immunogeensuse suurenemist ei täheldata juhul, kui lüofiliseeritud Roferon-A d hoitakse temperatuuril 4 C, soovitatud säilitamistingimustel. Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest kaudu. 4.9 Üleannustamine Üleannustamise kohta teated puuduvad, kuid interferooni suurte annuste korduv manustamine võib põhjustada sügavat letargiat, väsimust, masendust ja koomat. Sellisel juhul tuleb patsient jälgimiseks hospitaliseerida ja rakendada vastavat toetavat ravi. 12

13 Patsiendid, kellel Roferon-A manustamine on põhjustanud raskeid reaktsioone, paranevad ravi katkestamisel vastava toetava raviga tavaliselt mõne päeva jooksul. Kliinilistes uuringutes on koomat täheldatud 0,4% vähihaigetest. 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 5.1 Farmakodünaamilised omadused Farmakoterapeutiline rühm: ATC-kood: L03AB04. Immunostimulaatorid, interferoonid, Roferon-A omab paljusid nn inimese naturaalsete alfainterferoonpreparaatide toimeid. Roferon-A avaldab viirusvastast toimet, kutsudes esile raku resistentsuse viirusinfektsioonide suhtes ning moduleerides immuunsüsteemi toimemehhanisme viiruste neutraliseerimiseks või viiruste poolt nakatatud rakkude eliminatsiooniks. Roferon-A kasvajavastase toime põhimehhanism on teadmata. Samas on Roferon-A ga ravitud inimese kasvajarakkudes kirjeldatud erinevaid muutusi: HT 29 rakkudes täheldati DNA-, RNA- ja valgusünteesi olulist vähenemist. Kindlaks on tehtud ravimi antiproliferatiivne toime paljude inimesel esinevate kasvajate suhtes in vitro ning kasvu pärssiv toime mõnede nude-hiirtele siirdatud inimese kasvajarakkude suhtes. In vivo on testitud immuunpuudulikkusega nude-hiirtele siirdatud inimese teatud kasvajarakkude tundlikkust Roferon-A suhtes. Roferon-A in vivo antiproliferatiivset toimet on uuritud järgmistel kasvajatel: rinnanäärme kartsinoom, umbsoole adenokartsinoom, käärsoole kartsinoom ja eesnäärme kartsinoom. Antiproliferatiivse aktiivsuse aste varieerub. Erinevalt teistest inimese valkudest on paljud alfa-2a interferooni toimed osaliselt või täielikult pärsitud, kui neid testitakse teistel loomaliikidel. Siiski täheldati lehmarõugeviiruse vastase aktiivsuse indutseerumist reesusahvidel, keda oli enne ravitud alfa-2a interferooniga. Kliiniline efektiivsus ja ohutus Karvrakuline leukeemia Roferon-A terapeutilist toimet karvrakulise leukeemia ravis on demonstreeritud ulatuslikus 218 patsiendiga uuringus, kus 174 patsiendil hinnati ravimi toimet pärast ravinädalat. Ravitoimet täheldati 88%-l patsientidest (täielik ravivastus 33%, osaline ravivastus 55%). Kaposi sarkoom AIDSi korral Roferon-A toimet Kaposi sarkoomi ravis hinnati 364 patsiendil, kes said miljonit RÜ ööpäevas. Objektiivne ravivastus oli annusega seotud, jäädes vahemikku %; parim üldine ravitoime saavutati ööpäevase annusega 36 miljonit RÜ (13,3% täielik ravivastus, 12,2% osaline ravivastus). Kõrge ravieelne CD4 lümfotsüütide arv oli soodne prognostiline faktor; Roferon-A ravile reageeris 46% patsientidest, kellel CD4 rakkude arv oli > 400/mm 3. Reageerimine Roferon-A ravile oli elulemuse tähtsaim prognostiline tegur. Krooniline müeloidne leukeemia (CML) Roferon-A toimet hinnati 226 kroonilises faasis CMLiga patsiendil ja seda võrreldi 109 kemoteraapiat (hüdroksüuureat või busulfaani) saanud patsiendiga. Mõlema grupi patsientidel olid diagnoosimise hetkel soodsad tunnused (blaste veres alla 10%) ning interferoonravi alustati 6 kuu jooksul pärast diagnoosimist. Kroonilises faasis CMLiga patsientidest saavutab interferoonravi tulemusel hematoloogilise ravivastuse sama paljudel patsientidel ( %) kui standardsete keemiaravi skeemide puhul. Lisaks täheldati Roferon-A ga ravitud patsientidest 8%-l täielikku tsütogeneetilist ravivastust ja 38%-l osalist tsütogeneetilist ravivastust võrreldes 9% osalise tsütogeneetilise ravivastusega kemoteraapia ajal. Aeg leukeemia kroonilise faasi progresseerumisest blastse faasini oli pikem Roferon-A grupis (69 kuud) kui tavalise kemoteraapia grupis (46 kuud) (p < 0,001) nagu ka keskmine üldine elulemus (72,8 kuud vs 54,5 kuud, p = 0,002). 13

14 Naha T-rakuline lümfoom (CTCL) Roferon-A toimet hinnati 169 CTCLiga patsiendil, kellest enamik (78%) olid standardravi suhtes resistentsed või kellel oli pärast seda tekkinud retsidiiv. 85 uuritud patsiendi seas oli üldine reageerimine ravile 58% (20% täielik ravivastus, 38% osaline ravivastus). Ravile reageerisid erinevas staadiumis haigusega patsiendid. Täieliku ravivastuse keskmine kestus ravi algusest oli 22 kuud, 94% täieliku ravivastusega patsientidest olid remissioonis 9 kuu möödumisel. Krooniline hepatiit B Roferon-A toimet kroonilise hepatiit B ravis hinnati uuringutes, kus osales üle 900 patsiendi. Määrava tähtsusega kontrollitud uuringus randomiseeriti 238 patsienti nelja gruppi: patsiendid said kas 2,5 miljonit RÜ/m 2, 5,0 miljonit RÜ/m 2, 10 miljonit RÜ/m 2 Roferon-A d kolm korda nädalas või ei saanud üldse ravi. Ravi kestis nädalat, sõltuvalt ravivastusest, st HBeAg ja HBV DNA kadumisest seerumist. Patsiente jälgiti kuni 12 kuud pärast ravi lõppu. Püsiva ravivastuse osas [hepatiit B e-antigeeni (HBeAg) ja hepatiit B viiruse DNA (HBV DNA) kliirens] täheldati ravi saanud ja mittesaanud patsientide vahel statistiliselt olulist erinevust (37% vs 13%). Ravivastuse erinevused erinevate annusegruppide vahel ei omanud statistilist tähtsust (33%, 34% ja 43% vastavalt 2,5; 5,0 ja 10,0 miljonit RÜ/m 2 grupis). Seroloogilist ja viroloogilist ravivastust seostati maksa histoloogilise leiu märkimisväärse paranemisega pärast 12-kuulist ravivaba jälgimisperioodi. Krooniline hepatiit C Roferon-A toimet kroonilise hepatiit C ravis hinnati 1701 patsiendil, kellest 130 olid platseebot saavad kontrollisikud. Soovitatavate annuste kasutamisel viib Roferon-A täieliku biokeemilise ravivastuse saavutamiseni kuni 85% patsientidest; ravivastus püsis vähemalt 6 kuud pärast ravi, jäädes vahemikku % sõltuvalt haiguse ravieelsetest tunnustest, interferooni annusest ja ravi kestusest. Biokeemilist ravivastust Roferon-A-le seostatakse maksahaiguse olulise paranemisega, mida on näidanud ravieelselt ja -järgselt võetud maksabiopsia preparaadid. Nendel patsientidel, kellel ravivastus on püsinud kuud pärast ravi lõppu, on kirjeldatud ravitoime püsimist kuni 4 aasta jooksul. Alfa-2a interferooniga monoteraapia ja ribaviriiniga kombinatsiooni terapeutilist toimet võrreldi randomiseeritud kliinilises topeltpimeuuringus esmastel (eelnevalt mitteravitud) ja retsidiiviga patsientidel viroloogiliselt, biokeemiliselt ja histoloogiliselt dokumenteeritud kroonilise hepatiit C-ga. Kuus kuud pärast ravi lõppu hinnati püsivat biokeemilist ja viroloogilist ravivastust ning histoloogilise leiu paranemist. Retsidiiviga patsientidel täheldati püsiva viroloogilise ja biokeemilise ravivastuse statistiliselt olulist 10-kordset suurenemist (4%-lt 43%-ni; p < 0,01). Kombineeritud ravi kasulik toime väljendus ka ravivastuse osas HCV genotüübi või viiruse hulga algväärtuse suhtes. Kuigi püsiv ravivastus oli HCV genotüüp-1-ga patsientidel madalam kui üldpopulatsioonis (ligikaudu 30% vs 0% monoteraapia grupis), on selle patsientide grupi puhul eriti oluline ribaviriini ja alfa-2a interferooni kombineerimine. Lisaks oli kombineeritud ravi puhul enam väljendunud histoloogilise leiu paranemine. Esmastel patsientidel teostatud väikeses uuringus täheldati soodsaid tulemusi alfa-2a interferooni (3 miljonit RÜ 3 korda nädalas) kombineerimisel ribaviriiniga. Täiendava informatsiooni saamiseks ribaviriini farmakodünaamiliste omaduste kohta tutvuge palun ribaviriini ravimi omaduste kokkuvõttega. Follikulaarne mitte-hodgkini lümfoom Roferon-A toimet täiendava ravina tsütotoksilisele kemoteraapiale (tsüklofosfamiid, vinkristiin, prednisoloon ja doksorubitsiin) hinnati 122 kliiniliselt agressiivse madala või keskmise diferentseerumisastmega mitte-hodgkini lümfoomiga patsiendil ja seda võrreldi 127 sama kemoteraapiat saava kontrollisikuga. Mõlema raviskeemi puhul saavutati võrreldavad objektiivsed ravivastused, kuid Roferon-A d sisaldav skeem on efektiivsem ravitoime kadumiseni kuluva aja (p < 0,001) ja täieliku ravivastuse kestuse (p < 0,003) pikendamisel. 14

15 Neerurakuline kartsinoom Kombinatsioon vinblastiiniga Roferon-A ja vinblastiini kombinatsiooni efektiivsust võrreldi vinblastiini monoteraapiaga. Roferon-A ja vinblastiini kombinatsioon on lokaalselt kaugelearenenud või metastaseerunud neerurakulise kartsinoomi ravis efektiivsem kui vinblastiini monoteraapia. Keskmine elulemus oli Roferon-A ja vinblastiini kombinatsiooni saanud 79 patsiendil 67,8 nädalat ja vinblastiini saanud 81 patsiendil 37,8 nädalat (p = 0,0049). Üldine ravile reageerimine oli kombineeritud ravi saanud patsientide seas 16,5% ja monoteraapiat saanud patsientidel 2,5% (p = 0,0025). Kombinatsioon bevatsizumabiga (Avastin) Keskses III faasi uuringus võrreldi bevatsizumabi ja alfa-2a interferooni kombinatsiooni (N=327) platseebo ja alfa-2a interferooni kombinatsiooniga (N=322), mida kasutati esmavaliku ravina kaugelearenenud ja/või metastaatilise neerurakulise kartsinoomi ja eemaldatud neeruga patsientidel. Tabel 1: Uuringu BO17705 efektiivsuse tulemused Parameeter Pbo + IFN Bv + IFN Riskisuhe α p-väärtus (mediaanväärtus) N = 322 N = 327 Üldine elulemus 21,3 kuud 23,3 kuud 0,91 p = 0,3360 β (0,76...1,10) Progressioonivaba 5,4 kuud 10,2 kuud 0,63 p < 0,0001 β elulemus (0,52 0,75) Üldine ravivastuse määr γ 12,8% 31,4% N/A p < 0,0001 δ α - määratud kindlaks 95% usaldusvahemikuga. β - p-väärtus saadi logaritmilist astaktesti kasutades γ - referentspopulatsiooni moodustasid ravieelselt mõõdetava haigusega patsiendid [ITT N=289/306] δ - p-väärtus saadi χ2 testi kasutades Kirurgiliselt eemaldatud maliigne melanoom Roferon-A toimet primaarse nahamelanoomiga patsientidel (tuumori tihedus üle 1,5 mm, puudus levik lümfisõlmedesse) hinnati suures randomiseeritud uuringus, kus osales 253 patsienti, kes said Roferon-A d annuses 3 miljonit RÜ 3 korda nädalas 18 kuu jooksul, võrreldes 246 ravi mittesaanud kontrollisikuga. Pärast keskmist 4,4-aastast jälgimisperioodi täheldati retsidiivivaba perioodi olulist pikenemist (p = 0,035) Roferon-A ravi saanud patsientidel ei täheldatud samas kontrollisikutega võrreldes statistiliselt olulist erinevust üldise elulemuse osas (p = 0,059). Üldine ravitoime oli retsidiivi riski 25% vähenemine. 5.2 Farmakokineetilised omadused Alfa-2a interferooni kontsentratsioonid seerumis olid nii tervetel vabatahtlikel kui vähihaigetel individuaalselt väga erinevad. Roferon-A farmakokineetika loomadel (ahvid, koerad ja hiired) oli sarnane inimesega. Roferon-A farmakokineetika inimesel oli lineaarne annusevahemikus miljonit RÜ. Tervel inimesel oli alfa-2a interferooni poolväärtusaeg pärast 36 miljoni RÜ veeni manustamist 3,7...8,5 tundi (keskmine 5,1 tundi), jaotusruumala 0, ,748 l/kg (keskmine 0,4 l/kg) ja kogukliirens 2,14...3,62 ml/min/kg (keskmine 2,79 ml/min/kg). Pärast 36 miljoni RÜ manustamist lihasesse jäi maksimaalne kontsentratsioon seerumis vahemikku pikogrammi/ml (keskmine 2020 pikogrammi/ml) ja saabus keskmiselt 3,8 tunni pärast ning pärast 36 miljoni RÜ naha alla manustamist vahemikku pikogrammi/ml (keskmine 1730 pikogrammi/ml) ja saabus keskmiselt 7,3 tunni pärast. Pärast lihasesse või naha alla manustamist imendub üle 80% annusest. Alfa-2a interferooni farmakokineetika oli pärast ühekordset lihasesisest manustamist metastaseerunud vähiga või kroonilise hepatiit B-ga patsientidel sarnane tervete vabatahtlikega. 15

16 Seerumikontsentratsiooni annusest sõltuvat suurenemist täheldati kuni 198 miljoni RÜ annuse ühekordse manustamise järgselt. Alfa-2a interferooni jaotumise ja eritumise muutusi ei täheldatud ravimi kaks korda ööpäevas (0, miljonit RÜ), üks kord ööpäevas ( miljonit RÜ) või kolm korda nädalas ( miljonit RÜ) manustamisel kuni 28 päeva jooksul. Eritumine toimub peamiselt neerude kaudu. Metabolismi maksas ja järgnevat eritumist sapiga peetakse Roferon-A vähemtähtsaks eliminatsiooniteeks. Roferon-A manustamine lihasesse üks või enam korda ööpäevas kuni 28 päeva jooksul viis mõnel metastaseerunud vähiga haigel maksimaalse plasmakontsentratsiooni kordse suurenemiseni, võrreldes kontsentratsiooniga plasmas pärast ühekordset manustamist. Pärast korduvat manustamist ei täheldatud aga jaotumise või eritumise muutusi erinevate raviskeemide uurimisel. Lisainformatsiooni saamiseks ribaviriini farmakokineetiliste omaduste kohta tutvuge palun ribaviriini ravimi omaduste kokkuvõttega. 5.3 Prekliinilised ohutusandmed Inimese interferooni liigispetsiifilisuse tõttu on Roferon-A ga teostatud vähe toksikoloogilisi uuringuid. Roferon-A akuutset parenteraalset toksilisust on uuritud hiirtel, rottidel, küülikutel ja valgetuhkrutel veenisisestes annustes kuni 30 miljonit RÜ/kg ja lihasesisestes annustes kuni 500 miljonit RÜ/kg. Ühelgi uuritud loomaliigil ei täheldatud Roferon-A manustamisel erinevate manustamisviiside teel raviga seotud surmajuhtumeid. Soovitatud raviannustest märkimisväärselt suuremate annuste kasutamisel ei täheldatud muid kõrvaltoimeid kui iseeneslike abortide sagenemine ravimi manustamisel tiinetele reesusahvidele tiinuse esimesel ja teisel kolmandikul ning mööduvaid menstruaaltsükli häireid (sh pikaajalisi menstruatsioone) mittetiinetel ahvidel. Nende leidude tähtsus inimesele ei ole teada. Loomkatsetes ei ole leitud Roferon-A mutageenset toimet. Lisainformatsiooni saamiseks ribaviriini prekliiniliste ohutusandmete kohta tutvuge palun ribaviriini ravimi omaduste kokkuvõttega. 6. FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1 Abiainete loetelu Ammooniumatsetaat Naatriumkloriid Bensüülalkohol (10 mg/1 ml) Polüsorbaat 80 Jää-äädikhape Naatriumhüdroksiid Süstevesi 6.2 Sobimatus Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada. 6.3 Kõlblikkusaeg 2 aastat. 6.4 Säilitamise eritingimused Hoida külmkapis (2 C...8 C). 16

17 Mitte lasta külmuda. Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult. 6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 0,5 ml lahust süstlis (I tüüpi klaasist), millel on kolvi punnkork (butüülkummist), otsakate (butüülkummist), kolvivars (plastmassist), nõel (roostevabast terasest); pakendis on 1, 5, 6, 12 ja 30 süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks Mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal, kaasa arvatud nõelad ja süstlid, tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 7. MÜÜGILOA HOIDJA Roche Eesti OÜ Lõõtsa Tallinn 8. MÜÜGILOA NUMBER ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV Ravimiametis kinnitatud augustis

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Kyprolis, INN-carfilzomib

Kyprolis, INN-carfilzomib I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Zevalin, INN-Ibritumomab tiuxetan

Zevalin, INN-Ibritumomab tiuxetan I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zevalin, 1,6 mg/ml radiofarmatseutiline komplekt infusiooniks 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Zevalin i turustatakse komplektidena

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc

Microsoft Word - Norvir ET clean.doc LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Norvir, 80 mg/ml peroraalne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Norvir peroraalne lahus sisaldab 80 mg/ml ritonaviiri. Abiained

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Avonex, INN-Interferon Beta-1a

Avonex, INN-Interferon Beta-1a I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS AVONEX 30 mikrogrammi/0,5 ml süstelahus. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 0,5 ml süstel sisaldab 30 mikrogrammi (6 miljonit TÜ)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tuumormarkerite roll kasvajaliste haiguste diagnostikas ja ravis Marge Kütt AS Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor 12.10.2013, EBÜ koolitus Kasvajamarkeriteks võivad olla: Kasvajaspetsiifilised ained: kasvajaantigeenid,

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Spinraza, INN-nusinersen

Spinraza, INN-nusinersen I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS URSOSAN, 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 kõvakapsel sisaldab 250 mg ursodeoksükoolhapet. INN. Acidum ursodeoxycholicum

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TERVISHOIUTÖÖTAJATE INFOLEHT MITTE- ONKOLOOGILISTE NÄIDUSTUSTE KORRAL OLULINE TEAVE RIXATHON I (rituksimab) KOHTA XXX XX.XX.2018 Teave, mis aitab tervishoiutöötajatel hoolitseda patsientide eest, kes saavad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Bondenza, INN-ibandronic acid

Bondenza, INN-ibandronic acid I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Bondenza, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Accord, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 90 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Toujeo, INN-insulin glargine

Toujeo, INN-insulin glargine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Toujeo 300 ühikut/ml SoloStar, süstelahus pen-süstlis Toujeo 300 ühikut/ml DoubleStar, süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pangrol 25000, gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pangrol 25000 üks gastroresistentne kapsel sisaldab toimeainena

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OMNIC TOCAS, 0,4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks toimeainet prolongeeritult vabastav

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Soliris, INN-eculizumab

Soliris, INN-eculizumab I LISA 0BRAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Soliris 300 mg infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ekulizumab on NS0-rakuliinis rekombinant-dna-tehnikaga

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem