Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised"

Väljavõte

1 Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse kood ja LEI kood (juriidilise isiku ülemaailmne tunnus) viitavad tasuvõlgnikule 2. Lahtri Rahaloomeasutuse kood täitmine on kohustuslik. LEI kood on kohustuslik, välja arvatud juhul, kui tasuvõlgnikuks on filiaal. Sel juhul jäetakse see lahter tühjaks. Varade koguväärtus ja koguriskipositsiooni väärtus esitatakse eurodes täissummadena. Kummagi vormi tulpa Märkused kasutavad järelevalvealused üksused andmete tõlgendamiseks vajaliku lisateabe või muu teabe esitamiseks riiklikule pädevale asutusele. Esimesena tuleb täita koguriskipositsiooni vorm 3. Tasutegurite arvutamisel võetakse arvesse usaldatavusnõuete kohast konsolideerimist. Seepärast tuleb tasutegurite arvutamisel muude varade hulgas arvesse võtta ka investeerimisühingute varasid, kui investeerimisühingud kuuluvad pangagruppi kõrgeimal konsolideerimistasemel. Arvandmete esitamine Kummaski vormis esitatakse arvandmed absoluutväärtustena Vormide tekst on eesti keeles kättesaadav Euroopa Keskpanga 11. veebruari aasta otsuse (EL) 2015/530 (iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise metoodika ja korra kohta (EKP/2015/7)) I ja II lisas. Tasuvõlgnik on EKP jaoks kontaktpunktiks kõigis iga-aastase järelevalvetasuga seotud küsimustes. Vt Tasuvõlgnik. See võimaldab tasutegurite vormiga seotud kontrollimehhanismidel nõuetekohaselt toimida. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 1

2 Andmete kvaliteedi kontroll Andmekvaliteedi tagamise protsessi, mille käigus võrreldakse koguriskipositsiooni ja varade koguväärtuse näitajaid EKP käsutuses olevate regulatiivsete andmetega, selgitatakse juhiste järgnevates osades. 2 Koguriskipositsiooni vormi täitmise juhised Vormis tuleb täita asjakohased kollased väljad. Kõik hallid väljad jäetakse tühjaks. Tabeli päises esitatakse järgmine teave: Vaatlusperiood: koguriskipositsiooni vormis on ainus võimalik kuupäev 31/12/ Kuupäev (vormi esitamise kuupäev): kohustuslik väli, kuhu märgitakse koguriskipositsiooni vormi esitamise kuupäev. Nimi: krediidiasutuse või pangagrupi nimi on kohustuslik väli, kuhu märgitakse tasuvõlgniku nimi (tasu maksev krediidiasutus/filiaal/üksus, mis on määratud kogu grupi tasuvõlgnikuks). Rahaloomeasutuse (tasuvõlgniku) kood: kohustuslik väli. LEI (tasuvõlgnik) kood: kõigi tasuvõlgnike puhul kohustuslik väli, v.a filiaalid. Filiaalide puhul jäetakse väli täitmata. Rea väljad täidetakse vastavalt asutuse liigile järgmiselt. 1. Asutuse liik = (1): järelevalve alla kuuluv grupp, kellel ei ole mitteosalevates liikmesriikides ega kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjaid, rakendab Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/530 (EKP/2015/7) artikli 7 lõike 1 punktis a kehtestatud metoodikat. Andmekvaliteedi tagamise eesmärgil võrreldakse riskipositsiooni summat koguriskipositsiooni värskeimate näitajatega, mille EKP on saanud riiklike pädevate asutuste esitatud regulatiivsetest aruannetest (COREP C 02.00, rida, tulp ) aruandeperioodi kohta, mis lõppes 31. detsembril Aruandvad üksused peavad tagama, et tasutegurite vormis esitatud väärtus on kooskõlas andmetega, mis esitatakse regulatiivsetes aruannetes riiklikele pädevatele asutustele. Kui aruandev üksus leiab, et tasutegurite vormis ja riiklikule pädevale asutusele suunatud värskeimas regulatiivses aruandes esitatud koguriskipositsiooni näitajates on lahknevusi, peab ta esitama riiklikule pädevale asutusele koguriskipositsiooni kõige ajakohastatuma näitaja. Kui lahknevused tuvastab EKP andmete kvaliteedi kontrollimise käigus, esitatakse 4 Kehtib tasuteguritega seotud andmete kogumisel aastal. Üldjuhul peavad tasuvõlgnikud esitama tasutegurite andmed möödunud aasta 31. detsembri seisuga. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 2

3 aruandvale üksusele (tema riikliku pädeva asutuse kaudu) nõue lahknevusi selgitada.. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution A TOTAL RISK EXPOSURE Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL RISK EXPOSURE 1 Source for risk exposure amount Risk exposure amount Comments COREP C 02.00, row 020 CONTRIBUTION OF SUBSIDIARIES in non-participating Member States or third countries COREP C 06.02, col 250 (SUM) 1021 Entity Entity Entity Entity 1025 Entity N TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT of the supervised group deducting the CONTRIBUTION OF SUBSIDIARIES in non-participating Member States or third countries: is equal to minus Asutuse liik = (2): tasu maksev krediidiasutus, kes ei ole järelevalve alla kuuluva grupi osa, rakendab Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/530 (EKP/2015/7) artikli 7 lõike 1 punktis c kehtestatud metoodikat. Andmekvaliteedi tagamise eesmärgil võrreldakse riskipositsiooni summat koguriskipositsiooni värskeimate näitajatega, mille EKP on saanud riiklike pädevate asutuste esitatud regulatiivsetest aruannetest (COREP C 02.00, rida, tulp ) aruandeperioodi kohta, mis lõppes 31. detsembril Aruandvad üksused peavad tagama, et tasutegurite vormis esitatud väärtus on kooskõlas andmetega, mis esitatakse regulatiivsetes aruannetes riiklikele pädevatele asutustele. Kui aruandev üksus leiab, et tasutegurite vormis ja riiklikule pädevale asutusele suunatud värskeimas regulatiivses aruandes esitatud koguriskipositsiooni näitajates on lahknevusi, peab ta esitama riiklikule pädevale asutusele koguriskipositsiooni kõige ajakohastatuma näitaja. Kui lahknevused tuvastab EKP andmete kvaliteedi kontrollimise käigus, esitatakse aruandvale üksusele (tema riikliku pädeva asutuse kaudu) nõue lahknevusi selgitada. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 3

4 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution B TOTAL RISK EXPOSURE Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL RISK EXPOSURE 2 Source for risk exposure amount Risk exposure amount Comments COREP C 02.00, row 020 CONTRIBUTION OF SUBSIDIARIES in non-participating Member States or third countries COREP C 06.02, col 250 (SUM) 1021 Entity Entity Entity Entity 1025 Entity N TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT of the supervised group deducting the CONTRIBUTION OF SUBSIDIARIES in non-participating Member States or third countries: is equal to minus Asutuse liik = (3): tasu maksvate filiaalide koguriskipositsioon on null kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41 5 ) artikli 10 lõike 3 punkti a alapunktiga ii. Seepärast märgib aruandev üksus koguriskpositsiooni lahtrisse nulli (tasutegurite vormi rida, tulp ).. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Branch A TOTAL RISK EXPOSURE Date 30/06/2017 MFI Code IT TOTAL RISK EXPOSURE 3 Source for risk exposure amount Risk exposure amount Comments COREP C 02.00, row CONTRIBUTION OF SUBSIDIARIES in non-participating Member States or third countries COREP C 06.02, col 250 (SUM) 1021 Entity Entity Entity Entity 1025 Entity N TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT of the supervised group deducting the CONTRIBUTION OF SUBSIDIARIES in non-participating Member States or third countries: is equal to minus Asutuse liik = (4): järelevalve alla kuuluv grupp, kellel on mitteosalevates liikmesriikides ja/või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjaid, rakendab Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/530 (EKP/2015/7) artikli 7 lõike 1 punktis b kehtestatud metoodikat, mis võimaldab grupi koguriskipositsioonist maha arvata mitteosalevates liikmesriikides ja/või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate osa. Rea tulpa märgitakse koguriskipositsiooni väärtus. 5 Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41; ELT L 311, , lk 23). koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 4

5 Rea 020 tulpa märgitakse mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõtjate osa, mis on esitatud vormis COREP C (tulp 250). Ridade 1021 N tulpa märgitakse nende mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõtjate osa, mida ei ole esitatud vormis COREP C 06.02, kuid mis on loetletud tasutegurite vormis. Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/ II lisa II osa sätetega kehtib järgmine kord: Krediidiasutus või investeerimisühing esitab andmed üksuse osa kohta, kui tema osa koguriskipositsioonis on üle 1% konsolideerimisgrupi koguriskipositsioonist või kui tema osa koguomavahendites on üle 1% konsolideerimisgrupi koguomavahenditest. Kõnealust künnist ei kohaldata tütarettevõtjate või allkonsolideerimisgruppide suhtes, kelle omavahendeid (omavahenditena aktsepteeritud vähemusosalused või täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse või teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid) võetakse arvesse konsolideerimisgrupi omavahendites. Seepärast tuleb andmed mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõtjate osa kohta, mida ei esitatud asjaomase aasta lõpu seisuga vormis COREP C (konsolideerimisgrupi maksevõime), esitada ridade 1021 N tulbas. Ridadele 1021 N (üksus 1 kuni üksus N) märgitakse mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõtjate nimed (allpool toodud näites on krediidiasutuse C juurde kuuluvad üksused lisatud krediidiasutustena C1, C2 ja C3). Rea tulp võrdub rida miinus rida 020 miinus ridade 1021 N summa. 6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, 16. aprill 2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, , lk 1). koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 5

6 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution C TOTAL RISK EXPOSURE Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ TOTAL RISK EXPOSURE 4 Source for risk exposure amount Risk exposure amount Comments COREP C 02.00, row 020 CONTRIBUTION OF SUBSIDIARIES in non-participating Member States or third countries COREP C 06.02, col 250 (SUM) Institution C Institution C Institution C Entity 1025 Entity N TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT of the supervised group deducting the CONTRIBUTION OF SUBSIDIARIES in non-participating Member States or third countries: is equal to minus Eespool toodud näites on järelevalve alla kuuluva grupi koguriskipositsioon eurot (kirje Koguriskipositsioon rida tulp ). Grupp otsustas valida võimaluse maha arvata mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõtjate osa. Tütarettevõtjad, kelle osa koguriskipositsioonis on üle 1 % konsolideerimisgrupi koguriskipositsioonist, on esitatud vormis COREP C Selle tulemusel saadakse kogusummaks eurot (kirje Koguriskipositsioon rida 020 tulp ). Kolm tütarettevõtjat, kelle osa koguriskipositsioonis on alla 1%, märgitakse ridadele 1021, 1022 ja 1023 ning kogusummaks on eurot. Tasutegurite kindlaksmääramisel kasutatav koguriskipositsioon arvutatakse automaatselt rea tulbas. See tulemus saadakse, lahutades rea tulbas esitatud koguriskipositsioonist rea 020 tulbas märgitud koguriskipositsiooni ja ridade summa. Eespool toodud näites saadakse arvutuse kogusummaks eurot. See on koguriskipositsiooni suurus, mida võetakse arvesse tasutegurite määramisel. Andmekvaliteedi tagamise eesmärgil võrreldakse koguriskipositsiooni esialgset summat (näites eurot) koguriskipositsiooni värskeimate näitajatega (vorm COREP C 02.22, rida, tulp ), mille EKP on saanud regulatiivsetest aruannetest. Koguriskipositsiooni summat rea 020 tulbas võrreldakse näitajatega, mis on esitatud vormis C ning mille EKP on saanud regulatiivsetest aruannetest. Aruandvad üksused peavad tagama, et tasutegurite vormis esitatud väärtus on kooskõlas andmetega, mis esitatakse regulatiivsetes aruannetes riiklikele pädevatele asutustele. Kui aruandev üksus leiab, et tasutegurite vormis ja riiklikule pädevale asutusele suunatud värskeimas regulatiivses aruandes esitatud koguriskipositsiooni näitajates on lahknevusi, peab ta esitama riiklikule pädevale asutusele koguriskipositsiooni kõige ajakohastatuma näitaja. Kui lahknevused tuvastab EKP andmete kvaliteedi kontrollimise käigus, esitatakse aruandvale üksusele (tema riikliku pädeva asutuse kaudu) nõue lahknevusi selgitada. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 6

7 3 Varade koguväärtuse vormi täitmise juhised Vormis tuleb täita asjakohased kollased väljad. Kõik hallid väljad jäetakse tühjaks. Tabeli päises esitatakse järgmine teave: Vaatlusperiood: majandusaasta lõpp (kõik asutused, välja arvatud filiaalid). Filiaalide puhul on ainus võimalik kuupäev 31/12/ Kuupäev (vormi esitamise kuupäev): kohustuslik väli, kuhu märgitakse varade koguväärtuse vormi esitamise kuupäev. Nimi (krediidiasutuse või pangagrupi nimi): see väli on seotud koguriskipositsiooni vormi vastava väljaga. Rahaloomeasutuse (tasuvõlgniku) kood: see väli on seotud koguriskipositsiooni vormi vastava väljaga. LEI (tasuvõlgnik) kood: see väli on seotud koguriskipositsiooni vormi vastava väljaga. Rea väljad täidetakse vastavalt asutuse liigile järgmiselt. 1. Kui aruandev üksus esitab varade koguväärtuse kooskõlas Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (ühtse järelevalvemehhanismi määrus; EKP/2014/17) 8 artikliga 51, rakendab ta Asutuse liigi tulbas rea täitmisel üht järgmistest meetoditest. (i) Asutuse liik = (1): kui järelevalve alla kuuluv üksus moodustab järelevalve alla kuuluva grupi osa, määratakse tema varade koguväärtus kindlaks järelevalve alla kuuluva grupi usaldatavusjärelevalve raames koostatud konsolideeritud aastalõpuaruande põhjal (FINREP F 01.01, rida 380, tulp ) kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõikega 1. Aruandvad üksused peavad tagama, et tasutegurite vormis esitatud väärtus on kooskõlas andmetega, mis esitatakse regulatiivsetes aruannetes riiklikele pädevatele asutustele. Kui aruandev üksus leiab, et tasutegurite vormis ja riiklikule pädevale asutusele suunatud värskeimas regulatiivses aruandes esitatud varade koguväärtuse näitajates on olulisi lahknevusi, peab ta esitama riiklikule pädevale asutusele varade koguväärtuse kõige ajakohastatuma näitaja. Kui olulised lahknevused tuvastab EKP andmete kvaliteedi kontrollimise käigus, esitatakse 7 8 Kehtib tasuteguritega seotud andmete kogumisel aastal. Üldjuhul peavad tasuvõlgnikud esitama tasutegurite andmed möödunud aasta 31. detsembri seisuga. Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus; EKP/2014/17, ELT L 141, , lk 1 50). koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 7

8 aruandvale üksusele (tema riikliku pädeva asutuse kaudu) nõue lahknevusi selgitada. Aruandvad üksused, kes valivad varade koguväärtuse vormil asutuse liigiks (1), peavad olema valinud koguriskipositsiooni vormil asutuse liigiks (1) või (4).. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution A TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Confirmation of auditor's verification (Yes/No) Total assets Comments TOTAL ASSETS in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus 033 minus Total assets of all group entities established in participating Member States Intragroup positions among supervised entities established in participating 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional Goodwill included in the consolidated financial statements of the parent undertaking of a supervised group - obligatory Goodwill allocated to subsidiaries established in non-participating Member states or third countries - optional Total assets for a supervised entity or supervised group classified as less significant on the basis of an ECB decision made in accordance with Article 6(4) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 70(1) and Article 71 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 10(3)(d) of Regulation (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41). (ii) Asutuse liik = (2): kui järelevalve alla kuuluv üksus moodustab järelevalve alla kuuluva grupi osa ning kui varade koguväärtust ei ole võimalik punktis i osutatud andmete põhjal kindlaks määrata, määratakse varade koguväärtus kindlaks liidus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/ kohaldatavate rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) alusel koostatud kõige värskemate auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete põhjal. Kui sellised aruanded puuduvad, määratakse varade koguväärtus kindlaks riigisiseste raamatupidamisseaduste kohaselt koostatud konsolideeritud aastaaruannete põhjal (vt määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõige 2). Aruandvad üksused, kes valivad varade koguväärtuse vormil asutuse liigiks (2), peavad olema valinud koguriskipositsiooni vormil asutuse liigiks (1) või (4). 9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/2002, 19. juuli 2002, rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, , lk 1). koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 8

9 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution D TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Confirmation of auditor's verification (Yes/No) Total assets Comments TOTAL ASSETS in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus 033 minus Total assets of all group entities established in participating Member States Intragroup positions among supervised entities established in participating 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional Goodwill included in the consolidated financial statements of the parent undertaking of a supervised group - obligatory Goodwill allocated to subsidiaries established in non-participating Member states or third countries - optional Total assets for a supervised entity or supervised group classified as less significant on the basis of an ECB decision made in accordance with Article 6(4) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 70(1) and Article 71 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 10(3)(d) of Regulation (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41). (iii) Asutuse liik = (3): kui järelevalve alla kuuluv üksus ei moodusta järelevalve alla kuuluva grupi osa, määratakse varade koguväärtus kindlaks usaldatavusjärelevalve raames koostatud individuaalse aastalõpuaruande põhjal (FINREP F 01.01, rida 380, tulp ) kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõikega 3. Aruandvad üksused peavad tagama, et tasutegurite vormis esitatud väärtus on kooskõlas andmetega, mis esitatakse regulatiivsetes aruannetes riiklikele pädevatele asutustele. Kui aruandev üksus leiab, et tasutegurite vormis ja riiklikule pädevale asutusele suunatud värskeimas regulatiivses aruandes esitatud varade koguväärtuse näitajates on olulisi lahknevusi, peab ta esitama riiklikule pädevale asutusele varade koguväärtuse kõige ajakohastatuma näitaja. Kui olulised lahknevused tuvastab EKP andmete kvaliteedi kontrollimise käigus, esitatakse aruandvale üksusele (tema riikliku pädeva asutuse kaudu) nõue lahknevusi selgitada. Aruandvad üksused, kes valivad varade koguväärtuse vormil asutuse liigiks (3), peavad olema valinud koguriskipositsiooni vormil asutuse liigiks (2). koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 9

10 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution B TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Confirmation of auditor's verification (Yes/No) Total assets Comments TOTAL ASSETS in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus 033 minus Total assets of all group entities established in participating Member States Intragroup positions among supervised entities established in participating 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional Goodwill included in the consolidated financial statements of the parent undertaking of a supervised group - obligatory Goodwill allocated to subsidiaries established in non-participating Member states or third countries - optional Total assets for a supervised entity or supervised group classified as less significant on the basis of an ECB decision made in accordance with Article 6(4) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 70(1) and Article 71 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 10(3)(d) of Regulation (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41). (iv) Asutuse liik = (4): kui järelevalve alla kuuluv üksus ei moodusta järelevalve alla kuuluva grupi osa ning kui varade koguväärtust ei ole võimalik punktis iii osutatud andmete põhjal kindlaks määrata, määratakse varade koguväärtus kindlaks liidus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 kohaldatavate rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) alusel koostatud kõige värskemate auditeeritud raamatupidamise aastaaruannete põhjal. Kui sellised aruanded puuduvad, määratakse varade koguväärtus kindlaks riigisiseste raamatupidamisseaduste kohaselt koostatud aastaaruannete põhjal (vt määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõige 4). Aruandvad üksused, kes valivad varade koguväärtuse vormil asutuse liigiks (4), peavad olema valinud koguriskipositsiooni vormil asutuse liigiks (2). koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 10

11 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution E TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Confirmation of auditor's verification (Yes/No) Total assets Comments TOTAL ASSETS in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus 033 minus Total assets of all group entities established in participating Member States Intragroup positions among supervised entities established in participating 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional Goodwill included in the consolidated financial statements of the parent undertaking of a supervised group - obligatory Goodwill allocated to subsidiaries established in non-participating Member states or third countries - optional Total assets for a supervised entity or supervised group classified as less significant on the basis of an ECB decision made in accordance with Article 6(4) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 70(1) and Article 71 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 10(3)(d) of Regulation (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41). (v) Asutuse liik = (5): kui järelevalve alla kuuluv üksus on mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse filiaal, määratakse varade koguväärtus statistiliste andmete põhjal, mis esitatakse Euroopa Keskpanga määruse (EÜ) nr 25/2009 (EKP/2008/32) 10 alusel (vt määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõige 5). Audiitor peab kinnitama tasu maksva filiaali varade koguväärtust, kontrollides asjakohasel viisil filiaali finantskontosid. Aruandvad üksused, kes valivad varade koguväärtuse vormil asutuse liigiks (5), peavad olema valinud koguriskipositsiooni vormil asutuse liigiks (3). 10 Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 25/2009, 19. detsember 2008, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2008/32), EÜT L 15, , lk 14, ajakohastatud Euroopa Keskpanga määrusega (EÜ) nr 1071/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33), ELT L 297, , lk 1. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 11

12 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Branch A TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT Confirmation of auditor's verification (Yes/No) Total assets Comments TOTAL ASSETS in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) 5 Yes 020 TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus 033 minus Total assets of all group entities established in participating Member States Intragroup positions among supervised entities established in participating 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional Goodwill included in the consolidated financial statements of the parent undertaking of a supervised group - obligatory Goodwill allocated to subsidiaries established in non-participating Member states or third countries - optional Total assets for a supervised entity or supervised group classified as less significant on the basis of an ECB decision made in accordance with Article 6(4) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 70(1) and Article 71 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 10(3)(d) of Regulation (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41). 2. Kui aruandev üksus esitab varade koguväärtuse kooskõlas Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/530 (EKP/2015/7) artikli 7 lõike 2 punktiga a või punktiga b, täidab ta Asutuse liigi tulbas rea 020 järgmiselt. (i) Asutuse liik = (6): järelevalve alla kuuluva grupi puhul, kellel on tütarettevõtjad ainult osalevates liikmesriikides, kasutatakse varade koguväärtuse kindlaksmääramiseks aruandluspakette, mida järelevalve alla kuuluvad üksused kasutavad pangagrupi tasandil konsolideeritud aruannete koostamiseks. Audiitor peab kinnitama järelevalve alla kuuluva grupi varade koguväärtust, kontrollides asjakohasel viisil aruandluspakette. 11 Aruandvad üksused, kes valivad varade koguväärtuse vormil asutuse liigiks (6), peavad olema valinud koguriskipositsiooni vormil asutuse liigiks (1). (ii) Asutuse liik = (7): tasu maksva krediidiasutuse puhul, kes ei ole järelevalve alla kuuluva grupi osa ja kelle emaettevõtja on asutatud mitteosalevas liikmesriigis või kolmandas riigis, kasutatakse varade koguväärtuse kindlaksmääramiseks aruandluspakette, mida tasu maksvad krediidiasutused kasutavad pangagrupi tasandil konsolideeritud aruannete koostamiseks. Audiitor peab kinnitama tasu maksvate krediidiasutuste varade koguväärtust, kontrollides asjakohasel viisil aruandluspakette. 12 Aruandvad üksused, kes valivad varade koguväärtuse vormil asutuse liigiks (7), peavad olema valinud koguriskipositsiooni vormil asutuse liigiks (2) Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/530 (EKP/2015/7). artikli 7 lõike 2 punkt a. Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/530 (EKP/2015/7). artikli 7 lõike 2 punkt b. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 12

13 (kehtib ka asutuse liigi (7) puhul, kui tehakse muudatus kirjes Asutuse liik ). CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution A TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Confirmation of auditor's verification (Yes/No) Total assets Comments TOTAL ASSETS in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) 020 TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision 6 Yes TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus 033 minus Total assets of all group entities established in participating Member States Intragroup positions among supervised entities established in participating 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional Goodwill included in the consolidated financial statements of the parent undertaking of a supervised group - obligatory Goodwill allocated to subsidiaries established in non-participating Member states or third countries - optional Total assets for a supervised entity or supervised group classified as less significant on the basis of an ECB decision made in accordance with Article 6(4) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 70(1) and Article 71 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 10(3)(d) of Regulation (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41). 3. Kui aruandev üksus esitab varade koguväärtuse kooskõlas Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/530 (EKP/2015/7) artikli 7 lõike 3 punktiga b, täidab ta Asutuse liigi tulbas rea järgmiselt. (i) Asutuse liik = (8): järelevalve alla kuuluv grupp, kellel on mitteosalevates liikmesriikides ja/või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjaid ning kes otsustab kasutada võimalust arvata nende tütarettevõtjate näitajad maha järelevalvetasu arvutamiseks esitatud varade koguväärtuse näitajast, rakendab Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2015/530 (EKP/2015/7) artikli 7 lõike 3 punktis b kehtestatud metoodikat. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 13

14 . CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution C TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Confirmation of auditor's verification (Yes/No) Total assets Comments TOTAL ASSETS in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) Comment on submitted data 020 TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: 8 Yes is equal to 031 minus 032 plus 033 minus Total assets of all group entities established in participating Member States Intragroup positions among supervised entities established in participating Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional Goodwill included in the consolidated financial statements of the parent undertaking of a supervised group - obligatory Goodwill allocated to subsidiaries established in non-participating Member states or third countries - optional Total assets for a supervised entity or supervised group classified as less significant on the basis of an ECB decision made in accordance with Article 6(4) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 70(1) and Article 71 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 10(3)(d) of Regulation (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41). Selle näite puhul ei pea täitma kirje Varad kokku rea tulpa (see sisaldab automaatset valemit: varade koguväärtuse rida 031 tulp miinus rida 032 tulp pluss rida 033 tulp miinus rida 034 tulp ). See näitaja väljendab varade koguväärtust, mida võetakse arvesse tasuteguri määramisel. Valides rea tulbas asutuse liigiks (1), kinnitab aruandev üksus, et varade koguväärtus on kindlaks määratud järelevalve alla kuuluva grupi usaldatavusjärelevalve raames koostatud konsolideeritud aastalõpuaruande põhjal (FINREP F 01.01, rida 380, tulp ) kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõikega 1. Andmete kvaliteedi kontrollimisel kasutatakse terve pangagrupi varade koguväärtuse esialgset näitajat, mis on esitatud rea tulbas (eespool toodud näites eurot). Esitatud summat võrreldakse varade koguväärtuse värskeimate näitajatega, mille EKP on saanud regulatiivsetest aruannetest. Aruandvad üksused peavad tagama, et tasutegurite vormis esitatud väärtus on kooskõlas andmetega, mis esitatakse regulatiivsetes aruannetes riiklikele pädevatele asutustele. Kui aruandev üksus leiab, et tasutegurite vormis ja riiklikule pädevale asutusele suunatud värskeimas regulatiivses aruandes esitatud varade koguväärtuse näitajates on olulisi lahknevusi, peab ta esitama riiklikule pädevale asutusele varade koguväärtuse kõige ajakohastatuma näitaja. Kui olulised lahknevused tuvastab EKP andmete kvaliteedi kontrollimise käigus, esitatakse aruandvale üksusele (tema riikliku pädeva asutuse kaudu) nõue lahknevusi selgitada. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 14

15 Aruandvad üksused, kes valivad varade koguväärtuse vormil asutuse liigiks (8), peavad olema valinud koguriskipositsiooni vormil asutuse liigiks (1) või (4). 4. Kui aruandev üksus esitab varade koguväärtuse järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi kohta, mis on määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 kohaselt ning koosmõjus määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 70 lõikega 1 ja artikliga 71 ning määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 10 lõike 3 punktiga d tehtud EKP otsuse kohaselt liigitatud vähem oluliseks, täidab ta Asutuse liigi tulbas rea 040 järgmiselt. (i) Asutuse liik = (9): eelmises lõigus kirjeldatud EKP otsuse kohaselt vähem oluliseks liigitatud järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi koguvarade tasutegur ei ületa 30 miljardit eurot. Tasuteguri määramisel võetakse arvesse näitajat, mis on eespool toodud näites esitatud rea 040 tulbas. Valides rea tulbas asutuse liigiks (1), kinnitab aruandev üksus, et varade koguväärtus on kindlaks määratud järelevalve alla kuuluva grupi usaldatavusjärelevalve raames koostatud konsolideeritud aastalõpuaruande põhjal (FINREP F 01.01, rida 380, tulp ) kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõikega 1. Andmete kvaliteedi kontrollimisel kasutatakse terve pangagrupi varade koguväärtuse esialgset näitajat, mis on esitatud rea tulbas (eespool toodud näites eurot).. CALCULATION OF FEES Reference period 31/12/2016 NAME Institution F TOTAL ASSETS Date 30/06/2017 MFI Code IT ABCDEFGHIJ Confirmation of auditor's verification (Yes/No) Total assets Comments TOTAL ASSETS in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) Comment on submitted data 020 TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(2)(a) or (b) of this Decision TOTAL ASSETS in accordance with Article 7(3)(b) of this Decision: is equal to 031 minus 032 plus 033 minus Total assets of all group entities established in participating Member States Intragroup positions among supervised entities established in participating 032 Member States (from reporting packages used for the elimination of balances for group reporting purposes) - optional Goodwill included in the consolidated financial statements of the parent undertaking of a supervised group - obligatory Goodwill allocated to subsidiaries established in non-participating Member states or third countries - optional Total assets for a supervised entity or supervised group classified as less significant on the basis of an ECB decision made in accordance with Article 6(4) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 70(1) and Article 71 of Regulation (EU) No 468/2014 (ECB/2014/17) and Article 10(3)(d) of Regulation (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41) Comment on submitted data koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 15

16 Täiendavad aruandlusnõuded Aruandvad üksused, kes esitavad varade koguväärtuse asutuse liigi (8) või (9) jaoks kehtestatud meetodi kohaselt, esitavad varade koguväärtuse ka rea tulbas kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikliga 51. Aruandvate üksuste puhul, kes kasutavad asutuse liigi (5), (6), (7) või (8) jaoks kehtestatud meetodit, peab järelevalvealune üksus täitma tulba 020 Audiitorkontrolli kinnitus, et märkida, kas esitatud andmed on audiitori poolt kinnitatud. Audiitorkontrolli kinnitus (tulp 020) Audiitor kohustub kinnitama andmeid koguvara konkreetse osa, konto või kirje kohta. Alltoodud järelevalve alla kuuluvate üksuste ning järelevalve alla kuuluvate gruppide puhul on audiitoril järgmised kohustused. Asutuse liigi (5) jaoks kehtestatud meetodi kohaselt esitatud andmete puhul esitab audiitor arvamuse, kas statistilised andmed, mille alusel on tuletatud koguvarade tasutegur, annavad õige ja õiglase ülevaate kooskõlas asjaomase finantsaruandluse raamistikuga. Seepärast peab tasu maksva filiaali esitatud varade koguväärtuse näitaja (mis on arvutatud Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) kohaselt esitatud statistiliste andmete 13 alusel) kinnitama välisaudiitor. Välisaudiitor peab kinnitama tasu maksva filiaali varade koguväärtuse näitaja, kontrollides asjakohasel viisil tema finantsaruannet (Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/530 (EKP/2015/7)). Audiitor saab selle nõude täita, kinnitades koguvarade suurust kokkulepitud menetluse kohaselt. Asutuse liigi (6) ja (7) jaoks kehtestatud meetodi kohaselt esitatud andmete puhul esitab audiitor arvamuse, kas asjaomased aruandluspaketid, mille alusel on tuletatud koguvarade väärtus, annavad õige ja õiglase ülevaate kooskõlas asjaomase finantsaruandluse raamistikuga. See nõue loetakse täidetuks, kui audiitor on esitanud vähemalt negatiivse kinnituse. Asutuse liigi (8) jaoks kehtestatud meetodi kohaselt esitatud andmete puhul kui tasuvõlgnik kasutab seadusega nõutavaid finantsaruandeid peab audiitor kinnitama, et varade koguväärtuse näitaja vastab varade koguväärtuse näitajale, mis on avaldatud üksikute järelevalve alla kuuluvate üksuste seadusega nõutavates auditeeritud finantsaruannetes. Kui tasuvõlgnik kasutab aruandluspakette, peab audiitor kinnitama iga-aastase järelevalvetasu 13 Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) preambuli seitsmenda põhjenduse kohaselt võib riikide keskpankadel olla vajadus koguda tegelikult andmeid esitavalt üldkogumilt statistilist teavet, et täita EKP statistikanõudeid laiemas statistikaaruandluse raamistikus, mille riikide keskpangad loovad omal vastutusel vastavalt liidu või siseriiklikule õigusele või kehtiva tava kohaselt ja mis täidab ka muid statistilisi eesmärke, kui see ei kahjusta EKP statistikanõuete täitmist. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 16

17 arvutamisel kasutatud varade koguväärtuse näitaja, kontrollides asjakohasel viisil aruandluspakette. Kõigil juhtudel peab audiitor kinnitama, et andmete agregeerimisel ei ole kõrvale kaldutud menetlusest, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga otsuses (EL) 2015/530 (EKP/2015/7). Samuti peab ta kinnitama, et tasuvõlgniku tehtud arvutused on vastavuses arvestusmeetodiga, mida kasutatakse tasu maksvate üksuste grupi andmete konsolideerimisel. koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised 17

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli 7.11.2018 L 277/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1624, 23. oktoober 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise korra

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus 3 2.1 Ulatus ja kohaldamine 3 2.2

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

Ühtse järelevalvemehhanismi kvartaliaruanne 2014/4

Ühtse järelevalvemehhanismi kvartaliaruanne 2014/4 ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE Edusammud ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel 2014 / 4 Euroopa Keskpank, 2014 Aadress Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Saksamaa

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

DUMMY

DUMMY 26.11.2014 Teataja L 340/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/15) (2014/810/EL) EUROOPA

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht L 204/100 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 13.7.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus 1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010 1 artikli 16 kohaselt väljastatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

CL2016D0010ET bi_cp 1..1

CL2016D0010ET bi_cp 1..1 02016D0010 ET 31.10.2016 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE

ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE Edusammud ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel 2014 / 3 Euroopa Keskpank, 2014 Aadress Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Saksamaa

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201 2.9.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 293/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2014, mis käsitleb

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem