2014/2015

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2014/2015"

Väljavõte

1 2014/2015

2 Austatud koolilõpetajad! Kuhu suunduda edasi õppima ja missugune õppekava valida? Kas üleüldse on arukas minna õppima või on kasulikum minna hoopis tööle, kaugele maale ja loodetavasti tasuvale töökohale? Kas oskame anda nendele küsimustele arukad vastused, või kas sellistele küsimustele on lihtsad vastused üldse olemas? Sobiva õppekava valik ja selle kaudu elukutse leidmine peaks olema kindlasti kaalutletud otsus ja vaagida tuleb paljusid aspekte: individuaalsed võimed, huvi õppida ja omandada õppekavas nimetatud väljundid, hiljem töötada valitud kutsealal, trendid majandussektori arengus, töökohtade saadavus, töötasu suurus jm. Omandatud haridus ja hilisem töö mõjutavad teie identiteedi kujunemist, sellepärast ei tohiks valik olla juhuslik, vaid ikka teadlik ja ratsionaalne otsus, võttes arvesse individuaalseid huvisid ja võimekust. Niisiis, laiemas käsitluses tähendab hariduse omandamine uuele põlvkonnale võimaluste taastootmist, mis aitab realiseerida teie saavutusvajadust. TULE TUDENGIVARJUKS! Veeda üks päev koos Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilasega! Registreeri TTK vastuvõtu kodulehel vastuvott.tktk.ee USUS EST MAGISTER OPTIMUS Praktika on parim õpetaja Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) on riiklik rakenduskõrgkool aastast. Õppimine on tasuta. Lõpetanu saab rakenduskõrghariduse. Rakenduskõrgharidusõppes on 15% õppekavast praktikad. Kõrgkoolis õpib ligi 3000 üliõpilast. Õppeaeg 4 aastat. Õppetöö maht 240 ECTS AP. Õppetöö on eesti keeles. TTKs saab õppida päevases õppevormis ja kaugõppes. Kaugõppes toimub õpe kuus korda aastas kuuepäevaste sessioonidena. TTK üliõpilasesindus osaleb kooli juhtimises ja muudab koolielu huvitavamaks. TTK üliõpilaselamu asub Siidisaba 8. Aktiivne spordielu ja huvitegevus, folkgrupp Savijalakesed, kammerkoor. NB! TTK vastuvõtukord 2014/2015. õppeaastaks kinnitatakse a märtsis. Vastuvõtutingimustes on võimalikud muudatused. Vastuvõtt algab 25. juunil LAHTISTE USTE PÄEV KEVADISEL KOOLIVAHEAJAL! TULE TUDENGIVARJUKS 3 Kui te astute üle TTK lävepaku, siis ootab teid ees valik 13 õppekava vahel. Kõikides õppekavades on oluline roll nii üld-, alus- kui ka erialaainetel ja 15% õppekavade üldmahust moodustab praktika. TTKs omandatu annab teile kindla konkurentsieelise tööturul, samal ajal saate edasiõppimiseks kandideerida ka magistriõppesse nii Eestis kui ka välismaal. Oleme õppeprotsessi korraldamisel arvestanud erinevate sihtrühmade eripäraga, lisaks gümnaasiumilõpetajatele on oodatud kutseõppeasutuste lõpetajad ja need, kelle kõrgharidusõpingud on mingil põhjusel katkenud või kes soovivad omandada uusi kompetentse. Õppekavade arengus ja õppeprotsessi läbiviimisel teeme tihedat koostööd ettevõtetega. Elukutse valik on üks olulisemaid otsuseid, kuna see annab võimalused teile edasisel elu- ja karjäärikaarel liikumisel. Tuletan siinkohal veel kord meelde õppimise peamise eesmärgi: tulevaste tööülesannete täitmiseks on vaja omandada teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute kogum. Edu valikute tegemisel! Enno Lend Rektor ÕPPEKAVAD Tallinna Tehnikakõrgkoolis on 5 teaduskonda, milles saab omandada teadmisi 13 õppekaval. Õppida saab nii päeva- kui kaugõppes. Päevaõpe Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond rakendusarhitektuur tehnoökoloogia Ehitusteaduskond hoonete ehitus teedeehitus rakendusgeodeesia Mehaanikateaduskond elektritehnika masinaehitus tehnomaterjalid ja turundus Rõiva- ja tekstiiliteaduskond rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus Transporditeaduskond autotehnika transport ja logistika raudteetehnika

3 VÕTA VÕTA Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA). VÕTA puhul loeb eelkõige varem õpitu sisuline sobivus õppekavasse või vastavus kutsestandardile. Arvestada saab ainult selliseid pädevusi, mis vastavad õppekava ja arvestatava aine või mooduli õpiväljunditele. VÕTA abil saab õppekavas mõne aine või mooduli arvestada varasemate õpingute põhjal, kui samasisuline kursus on läbitud mõnes teises haridusasutuses või täienduskoolitusel. Enne varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotlemist peab taotleja tegema eneseanalüüsi ning koostama ja koguma tõendusmaterjali. VÕTA korra ja alusdokumendid leiab TTK kodulehelt õppetöö lingis. VÕTA taotlus tuleb esitada õppetooli juhile läbi õppeinfosüsteemi. VASTUVÕTUTINGIMUSED NB! Vastuvõtutingimustes on võimalikud muudatused. Tallinna Tehnikakõrgkooli saavad tulla õppima kesk- või keskeriharidusega Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis elamisloa alusel elavad isikud. Konkurss toimub keskharidust tõendava dokumendi matemaatika hinde ja lõputunnistuse keskmise hinde summa alusel. Kandideerimiseks nõutav minimaalne keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on 3,4. Lõputunnistuse keskmise hinde arvutamisel lähevad arvesse gümnaasiumi riikliku õppekava kohustuslikud ained. Pingerea alusel täidetakse üliõpilaskohad parimate kandidaatidega. Kandideerida saab kahele õppekohale. Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanutel peab eesti keele riigieksam olema vähemalt 70 palli. VASTUVÕTUTINGIMUSED 4 ETTEVALMISTUSKURSUSED Matemaatika kursus: tasuline kursus (210 eurot) maht 64 tundi toimumisaeg , laupäeviti Kursused lõpevad eksamiga. Kursuse lõpetanud saavad TTKsse kandideerimisel lisapunkte. Info ja registreerimine TTK kodulehel koolitused.tktk.ee Ettevalmistuskursused rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerijatele: tasuline kursus (200 eurot) maht 56 tundi, kokku 8 õppepäeva á 7 akadeemilist tundi toimuvad veebruarist maini laupäeviti üle nädala Kursuse täisulatuses läbinud saavad kandideerimisel ühe lisapunkti ning lõpphindamisel maksimaalse tulemuse saanud üliõpilaskandidaatidel ei ole joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamine nõutav. Info telefonil või Ene Golubeva, Registreerimine TTK kodulehel koolitused.tktk.ee Vajalikud töövahendid: harilik pliiats, kustutuskumm, kleeplint, käärid, lõikealus A3, lõikenuga, liimipulk, erinevad värvipaberid, A-2 formaadiga joonistuspaber. Enne sisseastumiskatseid toimub joonistamise ja üldkompositsiooni tasuline konsultatsioon sisseastujatele. Konsultatsioonile eelregistreerimine toimub sisseastumisdokumentide esitamisel vastuvõtus või telefoni teel. Rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerimisel tuleb lisaks sooritada joonistamise ja kompositsioonikatsed. TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna ettevalmistuskursustel täisulatuses osalenud saavad kandideerimisel ühe lisapunkti ning lõpphindamisel maksimaalse tulemuse saanud üliõpilaskandidaatidel ei ole joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamine nõutav. Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia ning transpordi ja logistika õppekavale kandideerimisel tuleb sooritada test. Sisseastumiseksamite, katsete ja testide ajakava ning nõuded sisu ja korralduse kohta avaldatakse interneti-aadressil hiljemalt 3. juunil Täiendavad konkursipunktid: matemaatika riigieksami tulemus; gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele ja 12. klassis üleriigilise matemaatika- ja füüsikaolümpiaadi lõppvoorus abiturientide arvestuses viie parema hulka tulnud kandidaatidele 3 lisapunkti; projekti TEHNOCUM huviringide töös osalenud gümnaasiumiõpilastele kandideerimisel hoonete ehituse ja masinaehituse ning tehnomaterjalide ja turunduse õppekava õppekohale üks punkt. Vastuvõtt eritingimustel: kutseõppeasutuste lõpetanud, kes soovivad jätkata õpinguid kutseõppeasutuses omandatud samal või lähedasel erialal, kandideerivad eraldi pingereas kutsekeskharidustunnistuse matemaatika hinde ja lõputunnistuse kohustuslike üldharidusainete keskmise hinde summa alusel. Kandideerimiseks nõutav minimaalne keskeriharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on 3,4. Pingerea alusel täidetakse üliõpilaskohad parimate kandidaatidega. Õppekohtade arvu kinnitab TTK nõukogu. 5 Info vastuvõtu kodulehel alates Tule tudengivarjuks! Registreeri vastuvõtu kodulehel vastuvott.tktk.ee Vastuvõtu ajakava: Vastuvõtuarvud ja täpne vastuvõtuajakava avaldatakse hiljemalt 1. märtsil a. Avaldusi saab esitada Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtukomisjonis alates 25. juunist a Pärnu mnt. 62, e-õppekeskuses (0 korrus) tööpäeviti kella ja interneti aadressil ööpäev läbi.

4 ÕPPEKORRALDUS Kutseõppeasutuste lõpetanud, kes kandideerivad kutseõppe õppekohtadele ja isikud, kelle lõputunnistuse andmeid ei ole riiklikus andmebaasis, peavad tulema isiklikult vastuvõtukomisjoni. Vastuvõtukomisjonis nõutavad dokumendid on järgmised: a) vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal); b) kesk- või keskeriharidust tõendav dokument (originaal ja koopia); c) riigieksamitunnistus; d) isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart); e) nimemuutusel vastav dokument. Täpsemat teavet vastuvõtukorra kohta saab lugeda TTK koduleheküljelt küsimused saab saata meilile või helistada Tere tulemast Tallinna Tehnikakõrgkooli! Lahtiste uste päev kevadisel koolivaheajal! TTK üliõpilaskohad täidetakse erialade lõikes konkursi korras. Vastuvõtmise kord ja konkureerimise tingimused määratakse kindlaks vastuvõtukorraga. Hea teada: Üliõpilaste õppetöö sisule ja tulemustele esitatavad nõuded on sõltumata õppevormist identsed. Üliõpilaste sooritatud teoreetiliste ja praktiliste õpingute ning omandatud teadmiste hindamine toimub arvestustel, eksamitel või kaitsmistel. Praktika osakaal õppekavades on suur. Kaugõppijad sooritavad praktika üldjuhul oma töökohal. See eeldab töötamist valitud erialal. Õppekava täitmisena on võimalik arvestada varasemaid õpitulemusi ja töökogemust. Kursuseprojektid, ainetööd ja kursusetööd kuuluvad avalikule kaitsmisele. Lõputöö kaitstakse avalikul kaitsmiskomisjoni istungil. Tallinna Tehnikakõrgkool on tuntud kool tuntud headuses. Eesti suurima riikliku rakendusliku kõrgkoolina ja ligi saja-aastase ajalooga kool pakub tehnilist ja inseneriharidust pea kolmele tuhandele üliõpilasele. KÕRGHARIDUSSTANDARD ÕPPEKORRALDUS KÕRGHARIDUSSTANDARD: 6 Tallinna Tehnikakõrgkool on riigi rakenduskõrgkool, kooli lõpetanu saab rakenduskõrghariduse ja võib soovi korral jätkata õpinguid magistriõppes; pakub 13 õppekava, neist 7 saab õppida ka kaugõppes; aastal 2010 läbisid TTK kõik õppekavagrupid üleminekuhindamise, mis tagab õppekavade läbimisel väljastatava diplomi riikliku tunnustatuse; õppekorraldus põhineb üliõpilase tahtel osaleda õppetegevuses ja sellest tuleneval kohustusel omandada õppekavaga määratletud ainetes teoreetilised ja praktilised teadmised ning oskused. Õppetöös osalemise alusel jagunevad üliõpilased: päevaõppe üliõpilased õppimine on üliõpilase põhitegevus; kaugõppe üliõpilased - õppimine on valdavalt üliõpilase iseseisev tegevus; eksternid (ei oma üliõpilase staatust). TTK õppekavade maht on 240 Euroopa ainepunkti, nominaalne õppeaeg neli aastat. Õppetöö alusdokument on õppekava. Õppeainete mahtu arvestatakse ainepunktides. Üks ainepunkt vastab 26 tunnile üliõpilase poolt aine omandamiseks tehtud tööle, millest kuni pool on auditoorne õppetöö. Suur osakaal on üliõpilaste iseseisval tööl. Õppeainete õppimise ja õpetamise vormideks on loengud, harjutused, praktikumid, projektid, referaadid, õppeekskursioonid, õpitoad jne. Õppeainete sisu ja maht on määratud ainekaartide ja programmidega. Õppeaasta koosneb päevaõppes kahest võrdse pikkusega semestrist, kumbki 16 nädalat. Kaugõppes on auditoorne õppetöö korraldatud õppekogunemistena. Õppeaastas on kuus kuuepäevast õppekogunemist. Õppetöö graafikud nii päeva- kui ka kaugõppe jaoks on üleval TTK koduleheküljel, samuti ka jooksvalt koostatavad tunniplaanid. Rakenduskõrgharidusõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Rakenduskõrgharidusõppe diplomi saamiseks peab üliõpilane: omama süsteemset ülevaadet eriala põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest oskama ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid erinevate erialade rakendusalades tundma eriala aktuaalseid probleeme Muu ja rakendusvõimalusi oskama sõnastada erialaga seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi oskama kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda ning seda kriitiliselt ja loovalt tõlgendada oskama eriala ülesannete lahendamisel etteantud raamides valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning etteantud informatsiooni põhjal modelleerida ja/või hinnata võimalikke tagajärgi näitama initsiatiivi projektide algatamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nende elluviimisel valdama tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid olema oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialastes aruteludes osalema olema valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse oskama ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale olema suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, olles valmis tegutsema oma kutsealal spetsialisti ülesannetes või ettevõtjana olema suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama Rakenduskõrgharidusõppe õppekava lõpetamisel saavutatavad õpiväljundid on kooskõlas Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemel kirjeldatud üldnõuetega. 7

5 ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND ARHITEKTUURI JA KESKKONNA- TEHNIKA TEADUSKOND Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas õpib hetkel 284 üliõpilast, neist päevaõppes 278 ja arhitektuuri eksternõppes 6. Teaduskonda juhib dekaan Hindrek Kesler. Õppetöö haarab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Teoreetilised teadmised saadakse loengute, seminaride, harjutustundide ja iseseisva töö ning teadustöö käigus. Praktilised oskused omandatakse erinevatel workshoppidel (sealhulgas rahvusvahelistel) ja õppepraktikatel, mis on arhitekti ja keskkonnaspetsialisti ettevalmistamise lahutamatu osa. Iga üliõpilane saab stuudiumi jooksul osa võtta vähemalt ühest rahvusvahelisest workshopist. Üliõpilastel on võimalus vahetusüliõpilasena õppida või viibida erialasel praktikal mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, omandades mitmekesiseid teadmisi. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab kiiresti leida töökoha arhitektuuribüroos, ettevõttes või omavalitsusasutuses. Teaduskonna lõpetanud töötavad valdavalt erialasel või erialale lähedasel tööl. Teaduskonna lõpetanud saavad rakenduskõrghariduse ning neil on õigus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides ja ülikoolides aasta 38 lõpetanud üliõpilasest jätkasid 11 õpinguid magistriõppes. ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas toimub 8 õppetöö kahe õppekava alusel: 9 rakendusarhitektuur tehnoökoloogia Ats Buddell IV kursuse rakendusarhitektuuri üliõpilane, osalenud rahvusvahelises workshopis Sitsiilias, Telliskivi workshopis ja TAB il ( Tallinna Arhitektuuribiennaal 2013 ). Õpib väga hästi.

6 ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND RAKENDUSARHITEKTUUR Arhitektuuri instituuti juhatab arhitekt Tomomi Hayashi. Instituudis töötavad arhitektid on mentoriteks vastsetele üliõpilastele. Mentor aitab süvendada üliõpilastel esimesest koolipäevast alates eriala tunnetust. Rakendusarhitektuuri õppekava õppepraktikad toimuvad nii koolis kui ka muudes asutustes. Maketipraktika jaguneb kaheks: sõrestikkonstruktsiooniga hooneelemendi loomine ja planeeringu maketi koostamine. Kevadsemestril toimub arhitektipraktika mõnes arhitektuuri- või arhitektibüroos. Õppekava läbinud arhitekt võib töötada nii riiklikes kui erafirmades mittevastutava arhitektina ja planeerijana; kohalikes omavalitsustes arhitekti, planeerimisspetsialisti või ehitusnõuniku abina ning täiendava pedagoogilise erialase ettevalmistuse korral õppejõuna rakenduskõrgkoolis. TTK lõpetanud arhitektid on tööturul hinnatud, sest nad on saanud tugeva praktilise ettevalmistuse oma erialal ning töötavad nimekates arhitektuuribüroodes. Virgo Runno lõputöö makett EKA uus maja vanas kohas. ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND Õppekava läbinu võib täiendada oma teadmisi magistriõppes arhitektuurse projekteerimise 10 ja planeerimise alal või pühenduda uurimis- ja teadustööle. 11 Suured asjad saavad alguse loovast mõttest, ava silmad ja sa näed, kuidas täitub ruum sinu ümber a rakendusarhitektuuri lõpetanud. Joonistamise ja maalimise praktikal süvendatakse koolis omandatud maalimis- ja joonistusoskusi. Vaatluspraktika viiakse läbi mõnes Euroopa linnas. Pildil meie üliõpilased Moskvas.

7 ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond Lõpetanute tööhõive ja edasiõpingud Muu 5% Töötavad mitteerialasel tööl 26% Magistriõppes 24% Töötavad erialal 45% Tehnoökoloogia üliõpilased tutvumas Kuusakoski jäätmekäitlustegevusega ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND TEHNOÖKOLOOGIA Tehnoökoloogia õppetooli juhataja on dotsent Agu Eensaar Tehnoökoloogia õppekava õppepraktikate hulka kuulub kolm ettevõttepraktikat. Kõik praktikad toimuvad mõnes erialaga seotud ettevõttes või omavalitsuses. Tehnoökoloogia õppekava läbinud üliõpilase erialased teadmised ja oskused annavad talle erialase kompetentsuse, et töötada muutuvas keskkonnatehnika ja jäätmetehnoloogia valdkonnas, peamiselt jäätmekäitlusettevõtetes spetsialistina ning omavalitsustes keskkonna- ja jäätmekäitlusspetsialistina. Tegemist on erialaga, mis õpetab meid käituma ümbritseva keskkonnaga vastutustundlikult ja arukalt. Tehnoökoloogia eriala hõlmab endas nii tehnilist, praktilist kui ka teoreetilist külge. Minu kogemused on ainult positiivsed, soovitan soojalt tehnoökoloogia erialale õppima tulla. Tauri Uusmaa (lõpetanud 2012)

8 ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND Miks tasub tulla TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonda õppima? Arhitekti kutse pakub loovat tööd. Keskkonnaspetsialisti kutse on üks neist elukutsetest, mis aitab tulevikus tagada stabiilse ja turvalise elukeskkonna. TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas õpetatavad erialad on praktilised ja võimaldavad lõpetajatel leida rakendust oma tulevases ametis. Suure osa õppetööst moodustab huvitav ja mitmekülgne praktika, mis tagab ettevalmistuse reaalseks tööeluks. Lõpetajate tööhõive on olnud kõrge ja nad on enamasti erialasel või erialale lähedasel tööl. Näiteid ettevõtetest, kus rakendusarhitektuuri õppekava lõpetanud töötavad: Kuressaare Linnavalitsuse AB Pluss, planeerimisosakond Ignar Fjuk AB Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri- ja AB Karisma linnakujunduse osakond AB Ansambel Paide Linnavalitsus TEMPT AB Künnapu ja Padrik KTA AB AB Raivo Puusepp, Nord Projekt AS Palm-E AB AB KAMP Arhitektid 14 AB Studio 3 AB Studio 3 Tehnoökoloogia üliõpilased NordPlus programmi projekti intensiivõppe nädalal Islandil, Pärnu EKE Projekt AB Emil Urbel 15 kus kõne all olid erinevad energiaallikad ja energiakasutus AB Kadarik ja Tüür Näiteid ettevõtetest, kus tehnoökoloogia õppekava lõpetanud töötavad: ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND Keskkonnainvesteeringute keskus Tallinna Linnavalitsuse keskkonnaamet AS Steri Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS Balti Keskkonnafoorum Doranova Baltic OÜ Novotrade Invest OÜ AS Tallinna Vesi OÜ E-Konsult AS Entec Eesti Keskkonnainspektsioon AS Toila V.V. Kesto OÜ Merko Ehitus AS Lisainfo: arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaani abi Ene Golubeva

9 EHITUSTEADUSKOND EHITUSTEADUSKOND Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonnas õpib hetkel 928 üliõpilast, neist päevaõppes 483 ja kaugõppes 445. Teaduskonda juhib professor Martti Kiisa. Õppetöö hõlmab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Suurt tähelepanu on pööratud infotehnoloogia rakendamisele ehituses, ehitustehnoloogiale, ehitusfüüsika probleemidele, majandus- ja juhtimisalastele ainetele, keeleõppele. Praktilised oskused omandatakse praktikumides, osalemisel rahvusvahelistes töötubades ja õppepraktikal, mis on rakendusinseneri ettevalmistamise lahutamatu osa. Nelja õppeaasta jooksul on valitud eriala lõpetamiseks vaja koguda 240 EAP, praktika moodustab õppetööst 15%. Õppepraktikate läbiviimiseks on teaduskonnal kasutada mitmed laborid: materjali-, tugevus-, geodeesia-, tehnoloogia- ja ehitusfüüsika labor, uutena tee- ja ehituskonstruktsioonide katsetamise laborid. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab lõpetanutel kiiresti leida erialast või erialalähedast töökohta aasta kevadel ehitusteaduskonna lõpetanutest töötab valdav enamus õpitud erialal või jätkab õpinguid magistriõppes aasta lõpetanutest asus magistriõppesse õppima 25%. EHITUSTEADUSKOND Kaisa Männamaa Kaalutud keskmine hinne 4,83

10 EHITUSTEADUSKOND Ehitusteaduskond a lõpetanute tööhõive 3% Mitteerialane töö 1% Töötu Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala a lõpetanute töökohad Meister Spetsialist 20% 5% 5% Projekteerija Teadustöö heast tasemest ehitusteaduskonnas annavad tunnistust mitmed rakendusuuringud, kõrgetasemelised publikatsioonid, patendid ja kasuliku mudeli tunnistused. Edukalt õppivatel tudengitel on võimalus õppida vahetusüliõpilasena mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, viibida erialasel praktikal või osaleda rahvusvahelistes projektides. Seda võimalust kasutavad ehitusteaduskonna üliõpilased aasta-aastalt üha rohkem. Teaduskonnal on head kontaktid nii üliõpilasvahetuse kui rahvusvaheliste projektide raames kõrgkoolidega Saksamaal, Taanis, Prantsusmaal, Portugalis, Kreekas, Leedus ja Soomes. Viimastel aastatel on paljud ehitusteaduskonna üliõpilased läbinud praktika Norras. EHITUSTEADUSKOND Erialane töö 96% Projektijuht 15% Peaspetsialist 20% Objektijuht 25% Teaduskonna lõpetanud omandavad rakenduskõrghariduse, saavad vastava diplomi ning neil on õigus jätkata õpinguid magistriõppes. Magistriõpinguid on võimalik jätkata nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide kõrg- ja ülikoolides. Alates aastast omistatakse hoonete ehituse õppekava läbinutele ehitusinseneri esmakutse (EKR 6. tase) ja teedeehituse eriala lõpetajatele teedeinseneri esmakutse (EKR 6.tase). Õppetöö ehitusteaduskonnas toimub kolme õppekava alusel: 18 Ehitusteaduskond Rakendisgeodeesia eriala a lõpetanute ametikohad Ehitusteaduskond Hoonete ehituse eriala a lõpetanute ametikohad Projekteerija Hoonete ehitus Teedeehitus Rakendusgeodeesia 19 Tehnik 20% Ehitusgeodeet 20% Juhatuse liige 11% 7% Objektijuht 22% Maakorraldaja 20% 7% 7% Töödejuhataja Eelarvestaja Projektijuht 21% Geodeet 40% Objektiinsener 25% Tellisvoodri veetiheduse testimine ehituslaboris

11 EHITUSTEADUSKOND HOONETE EHITUS Hoonete ehituse õppetooli juhi kohuseid täidab dotsent Aivars Alt. Hoonete ehituse õppekava täies mahus läbinu tunneb ehitusala mitmetahuliselt. Ta valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid; tunneb ehitustehnoloogiat; järgib ehitustegevust reguleerivaid seadusi, standardeid ja tehnilisi norme; oskab projekteerida hoone osi; juhtida ehitust; tunneb ehitusmaterjale ja nende omadusi, hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid, ettevõtluse aluseid jne. Hoonete ehituse õppekava lõpetanud töötavad töödejuhataja, objektijuhi, objektiinseneri, peaspetsialisti, projektijuhi, eelarvestaja, projekteerija või tehniku ametikohal sellistes ettevõtetes nagu Astlanda Ehitus OÜ, Amecon OÜ, AS Maru Ehitus, OÜ Metek, AS Merko Ehitus Eesti, YIT Ehitus, Kaamos Ehitus OÜ, Ramboll Eesti OÜ, Fund Ehitus OÜ, Seve Ehitus AS, Innopolis Insenerid OÜ, Nordecon AS. Ehituskonstruktsioonide katsetamise labori jõuraam. EHITUSTEADUSKOND TEEDEEHITUS Rajatiste õppetooli juhib lektor Rene Pruunsild. Teedeehituse õppekava eesmärgiks on tööturu poolt aktsepteeritud isikuomadustega teedeehitusinseneri ettevalmistamine. Õppekava täies mahus läbinu valdab erialaseks tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid; suudab töötada multidistsiplinaarses projektimeeskonnas; tunneb ning järgib teehoidu reguleerivaid seadusi, standardeid ja tehnilisi norme; tunneb ja valdab tee-ehitustehnoloogiaid, tee-ehitusmaterjale; oskab rakendada kvaliteedi juhtimise põhimõtteid ja tegevuskava; on kursis tee hoolduse põhinõuete ning ettevõtluse alustega; oskab kavandada tee projekteerimist ja juhtida tee-ehitusprojekti; oskab väljatöötatud projektlahendusi realiseerides arvestada sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu aspektidega; määrata-hinnata tee-ehitustööde maksumust jne. Ehitusteaduskonna tudengid Rõuge silla ehitusel Õppekava lõpetanud töötavad töödejuhataja, ehitusjuhi, objektijuhi, projektijuhi või spetsialisti ametikohal sellistes ettevõtetes nagu Maanteeamet, AS TREV-2, Lemminkäinen Eesti AS, AS Tref, AS Skanska, Nordecon AS, Ramboll Eesti OÜ, AS Teede Tehnokeskus.

12 EHITUSTEADUSKOND RAKENDUSGEODEESIA Rakendusgeodeesia õppetooli hoidja on dotsent Raivo Ranne. Rakendusgeodeesia õppekava läbinu valdab suhtlus- ja juhtimisoskusi, info- ning kommunikatsioonitehnoloogiaid; tunneb ettevõtluse aluseid; geodeetilisi töid reguleerivaid tehnilisi norme; suudab projekteerida ja teostada kõiki rakendusgeodeetilisi ning kõrgema geodeesiaga seotud töid; valdab graafikaprogramme; tunneb geodeetilisi instrumente ja teab nende kasutamise töövõtteid; suudab töödelda mõõtmistulemusi; koostada maa-alade detailplaneeringuid. Ainukesena TTK teaduskondadest on ehitusteaduskonnal oma üliõpilasselts, mis erinevate ürituste kaudu hoiab liikmeid kursis ehitusturul toimuvaga. Hetkel kuulub ühendusse Ericius sadakond liiget, sealhulgas mitmed vilistlased. Seltsi kohta leiab lisateavet koduleheküljelt Ehitusteaduskonna tudengid Ülemiste ristmiku ehitusel EHITUSTEADUSKOND Õppekava täies mahus läbinu võib töötada nii riiklikes kui ka erafirmades kõigis kõrgema geodeesia ja rakendusgeodeesia valdkondades grupijuhi, geodeetiliste tööde teostaja, kartograafi, geodeedi või maakorraldajana. Geodeesia eriala lõpetanud töötavad järgmistes ettevõtetes Sirkel&Mall OÜ, Hades Geodeesia OÜ, Raxoest OÜ, A Geo OÜ, OÜ Georam, Eltel Networks AS, Nordecon AS, Reib OÜ, Ida-Viru Geo OÜ, AR Geodeesia OÜ, Geodeesia24 OÜ, TOP Geodeesia OÜ, Hadwest OÜ, Reaalprojekt OÜ Miks tulla õppima ehitusteaduskonda? Ehitaja amet on üks vanimaid elukutseid. Õppekava vastab tööturu vajadustele. Vastutulelikud õppejõud. Kaasaegse tarkvara kasutamine arendab innovaatilist ja loovat mõtlemist. Vahetusüliõpilaste programm ERASMUS. Heal tasemel laborite olemasolu. Praktika lähedus suure osa õppetööst moodustab huvitav ja mitmekülgne praktika, mis tagab hea ettevalmistuse reaalseks tööeluks. Lõpetajate tööhõive on kõrge ja enamus töötab erialasel või sellega lähedasel alal. Ehitusteaduskonna lõpetanud on tööturul konkurentsivõimeline ja hinnatud tööjõud. Tutvus geodeetilise instrumendiga Lisainfo: ehitusteaduskonna dekaani abi Marje Asper

13 MEHAANIKATEADUSKOND Janar Jõgi Masinaehituse III kursuse üliõpilane, kellel on teaduskonna kõrgeim kaalutud keskmine hinne 4,88. Mehaanikateaduskonnas õpib hetkel 508 üliõpilast. Teaduskonda juhib dekaan Vello Vainola. Mehaanikateaduskonnas toimub õppetöö kolme õppekava alusel: masinaehitus tehnomaterjalid ja turundus elektritehnika MEHAANIKATEADUSKOND 4 aasta jooksul on õppekava lõpetamiseks vajalik läbida aineid 240 EAP ulatuses, sealhulgas sooritada praktikad. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab pärast tööle asumist kiiresti leida oma koha firmas aasta lõpetajatest 90% on leidnud endale erialase töö. MEHAANIKATEADUSKOND Edukalt õppivatel üliõpilastel on võimalus viibida vahetusüliõpilasena praktikal või õppida mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, omandades rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi. Lõpetanul on õigus Eestis kehtiva kutsestandardiga nõutud tingimuste olemasolul taotleda vastavat inseneri kvalifikatsiooni. Lõpetanud saavad rakenduskõrghariduse ning neil on õigus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides ja ülikoolides. Edasiõppimise võimalust kasutavad mehaanikateaduskonna lõpetanud aasta-aastalt üha 24 aktiivsemalt. 25 Mehaanikateaduskonna aastal lõpetanute magistriõpingud Ei jätkanud õpinguid 69% Jätkas magistriõppes 31% Näiteid magistriõppe erialadest, kuhu mehaanikateaduskonna üliõpilased õppima asuvad: Tallinna Tehnikaülikool: Tootearendus ja tootmistehnika Mehhatroonika Tööstustehnika ja juhtimine Elektriajamid ja jõuelektroonika Elektroenergeetika Keskkonnakorraldus Juhtimine ja turundus Tartu Ülikool: Ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine Ärijuhtimine

14 MEHAANIKATEADUSKOND MASINAEHITUS Masinaehituse õppetooli juhib lektor Toomas Talving. Masinaehituse õppekava on kooskõlas kaasaja tehnika arenguga ja seda täiustatakse pidevalt. Õpingute ajal saavad tudengid erialaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi kaasaegse tehnoloogiaga varustatud laborites, mille käigus neil kujunevad iseseisva ja meeskonnatöö hoiakud. Erialal õpetatakse masinaehituse tehnoloogiat, masin-projekteerimist, arvutiprogrammjuhtimist ning erinevaid projekteerimisprogramme (CAD/CAM programmid), tehnilist mõõtmist, freesimist, treimist, metallilõikepinkide käitamist, metallkonstruktsioonide koostamist ja erinevaid kaasaegseid keevitusmeetodeid. Näiteid ettevõtetest, kuhu masinaehituse lõpetanud on tööle asunud: AS Norma AS ABB AS Saku Metall AS Bestnet AQ Lasertool AS Jalax AS Vertex Estonia AS BLRT Group AS Finmec AS Tarkon AS Maru Metall AS Sami AS Silwi Autoehitus AS Etra Balti AS Baltflex AS E-Profiil AS Favor MEHAANIKATEADUSKOND Masinaehituse inseneri töö on suures osas meeskonnatöö, mis eeldab inimestelt avatust, omapoolset initsiatiivi, julget ja originaalset mõtlemist. Sõltuvalt töökohast tuleb masinaehituse inseneril oma igapäevases töös: 26 rakendada oma oskusi ja teadmisi ettevõtte tootmise üldise juhtimise valdkonnas; tegeleda töö vahetu korraldamisega töökohtadel; olla osaline uute toodete projekteerimisel ja tootmisse juurutamisel; leida teid tootmise efektiivsuse suurendamiseks; osata tasemel kasutada arvutustehnikat ja selle vahendeid nii projekteerimistöödel kui ka tootmis-tehnilises ettevalmistamise käigus. 27 Masinaehituse eriala lõpetanute populaarsemad ametikohad CNC pingioperaator CAD/CAM insener Tehnoloogiajuht/ Tehnoloogiainsener Müügijuht/ Müügiinsener 8% 8% 8% 7% 6% Projektijuht 6% Projekteerija Praktikum lõiketöötluse laboris Tehnoloog 12% Konstruktor 29% Tootmisjuht/ Tootmisinsener 16%

15 MEHAANIKATEADUSKOND TEHNOMATERJALID JA TURUNDUS Tehnomaterjalide ja tehnoloogia õppetooli juhib lektor Ruubo Roots. Tehnomaterjalid ja turundus koosneb kahest valdkonnast. Esimeses õpetatakse süvitsi tehnika- ja muudes valdkondades kasutatavaid materjale (metall, plast, keraamika, komposiidid jne), mis on tehnoloogilistes protsessides töödeldud, nende omadusi ja toodete valmistamise tehnoloogiaid. Turunduse ainete raames antakse ülevaade majanduse põhiprintsiipidest ja ettevõttemajanduse peamistest seostest, tegevustest ja toodete turustamisest, õpetatakse rahanduslik-õiguslikku juhtimist. Majandusained annavad aluse nii ettevõtte rajamiseks kui ka jooksvaks ja strateegiliseks juhtimiseks, samuti ekspert- ja turundustegevuse korraldamiseks. Tehnomaterjalid moodustavad õppekavas veidi suurema osakaalu kui turundus. Eriala on universaalne ja võimaldab turundusinseneril töötada kaasaegsetes ettevõtetes, mis toodavad, kasutavad või vahendavad kõrgtehnoloogilisi tehnomaterjale või seadmeid. Näiteid ettevõtetest, kuhu tehnomaterjalide ja turunduse lõpetanud on tööle asunud: AS Saint Gobain Ehitustooted AS ABB AS Etra Balti AS Alas-Kuul AS Saku Metall AS Mecro AS Saare Paat AS Saajos Balti AS Technobalt Eesti AS Favor OÜ Krimelte AS Baltic Workboats AS Norma AS FEB MEHAANIKATEADUSKOND Eriala on tänu mitmekülgsusele sobilik ka neidudele! Turundusinseneri töö on suures osas meeskonnatöö, mis eeldab inimestelt avatust, omapoolset initsiatiivi, julget ja originaalset mõtlemist, organiseerimisvõimet, suhtlemisoskust ja võõrkeelte oskust. Sõltuvalt töökohast tuleb turundusinseneril oma igapäevases töös tegeleda: 28 projektide juhtimise ja haldamisega; 29 rahaliste ressursside planeerimise ja hindamisega; toodete kvaliteedi kontrollimisega; tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamisega; klientidega läbirääkimisega jne. Mehaanikateaduskonna uus elektritehnika labor Tehnomaterjalide ja turunduse lõpetanute populaarsemad ametikohad Tehnoloog Konsultant/ Klienditeenindaja Osakonna juhataja 6% 6% 5% Tegevjuht 5% Müügijuht 28% Müügiesindaja 6% Projektijuht 9% Müügiinsener 11% 24% Müügikonsultant/ Müügiassistent Materjalide tõmbe- ja survetugevuse mõõtmine tehnomaterjalide laboris

16 MEHAANIKATEADUSKOND ELEKTRITEHNIKA aastal alustanud elektritehnika õppetooli juhib lektor Renè Nukki. Elektritehnika õppekava pakub nii teoreetilist ettevalmistust üldainete, eriala alusainete ja elektri valdkonda juba sügavamalt käsitlevate erialaainete (elektrimasinad, elektrivarustus, elektriaparaadid, jõuelektroonika, kõrgepingetehnika jne) näol, kui ka praktilist osa, mis koosneb mitmetest teoreetiliste loengute raames läbiviidavatest praktikumidest ja praktikatest ettevõtetes. Õppekava lõpetanu omandab rakendusliku kõrghariduse ja koos sellega ka elektriinseneri kvalifikatsiooni, mis vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 6. (Eestis veel praegu kehtiva kutsestandardi IV tase) tasemele. Õppekava on üles ehitatud toetudes kehtivale elektriinseneri kutsestandardile: elektrotehnika, elektroonika, automaatika, soojustehnika elektriaparaadid ja -masinad tarbijate elektrivarustus kõrgepingetehnika tööstuslikud elektriseadmed ja paigaldised automaatjuhtimine, protsesside automatiseerimine 30 dusega kandidaatide ees. 31 Elektriinseneri üks peamisi vastutusalasid on elektrivaldkonna seadustest ja standarditest tulenevate nõuete järgimine ning täitmise kontrollimine eesmärgiga tagada elektri- Elektritehnika aastal sisseastunud tudengid vastavad: alane ohutus ja paigaldiste nõuetekohasus. Kuna valdkond on kiirelt arenev, siis on selle valdkonna insenerid nõutud nii kodu- kui välismaa tööturul, ja seda nii spetsialisti kui ka juhi tasandil. Näiteid potentsiaalsetest töökohtadest Eestis: Võrguettevõtted: AS Eesti Energia AS Empower OÜ Elektrum OÜ Elektrilevi Tootmisettevõted: AS ABB AS Harju Elekter Tootjate esindused: AS ABB AG Siemens AS Schneider Electric Elektripaigaldusfirmad: AS Elwo AS YIT AS KH Energia-Konsult Miks tulin õppima mehaanikateaduskonda? Masinaehituse aastal sisseastunud tudengid vastavad: Kena kool ja hea asukoht Tallinna kesklinnas. Siin on sisseastumisel soodustingimused kutseõppeasutuse lõpetanutele. See on ainuke kool Eestis, kus saab masinaehitust rakendusliku kõrghariduse tasemel õppida. Kooli laborid on varustatud uusimate seadmetega, õpikeskkond on rahulik ja hubane. Hindan kõrgelt praktilist tööd, nii on ka kergem õpitut kinnistada. Saadav praktiline kogemus annab mulle palju kogemusi erinevates valdkondades, mistõttu tulevikus on tööturg lai. Masinaehitusinsenere on üle maailma väga vaja, seetõttu ei ole selles valdkonnas kun agi tööpuudust ja palgad on vägagi konkurentsivõimelised. Kindel tulevik on tagatud. Tehnomaterjalide ja turunduse aastal sisseastunud tudengid vastavad: Mitmed tuttavad on seda kõrgkooli soovitanud, sest koolil on ühiskonnas väga hea maine ning lõpetajate tööhõive 100%. Mulle meeldib, et omandan eriala, mitte teoreetilised teadmised. Tean, et minust saab KEEGI (loodetavasti turundusinsener). See eriala sobib ka naisterahvastele väga hästi. Suur praktikate osakaal teeb õpingud huvitavamaks ja lõbusamaks. Turunduse õppimine on kasulik, kuid siin saab turundusele lisaks veel tehnikavaldkon na hariduse, mis suurendab minu konkurentsivõimet tööturul ainult majandushari See eriala on uus. Kool asub mu kodule ja töökohale lähedal väga hea asukoht kesklinnas. Minu endine kool soovitas just TTKd ja elektritehnika õppekava valida. Siin on võimalik saada rakenduskõrgharidus, mis on tulevikule ja töökoha otsinguile mõeldes kasulikum kui lihtsalt kõrgharidus. Elektri valdkonnal on jätkuvalt kasvav tähtsus igas eluvaldkonnas, nt auto-, meditsiini-, kosmosetööstus, lennundus, tootmine jpt. Elektriinseneri haridusega on võimalik saada hästi tasustatav töökoht, sest elektriala insenere on ikka ja alati vaja. MEHAANIKATEADUSKOND Lisainfo: mehaanikateaduskonna dekaani abi Kirke Hiieleek

17 RÕIVA- JA TEKSTIILITEADUSKOND RÕIVA- JA TEKSTIILITEADUSKOND Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas õpib 318 üliõpilast, neist 132 kaugõppes. Teaduskonda juhib dekaan Mare-Ann Perkmann. Rõiva- ja tekstiiliteaduskond valmistab õmblusfirmadele, tekstiilitööstusele, naha- ja karusnahafirmadele ning kaubandusele ette spetsialiste inimesi, kes hoolitsevad selle eest, et me saaksime tunda end kaunina ja mugavalt oma rõivastuses ning sisustada hubaselt oma kodu. Rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas toimub õppetöö kahe õppekava alusel: rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia (spetsialiseerumistega) rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus Nominaalne õppeaeg on 4 aastat, 240 EAP Õppekavadel on ühised üld- ja alusained ning erialaained, mis spetsialiseerumistel erinevad oma sisult ja mahult. Teoreetilised teadmised omandatakse loengute, seminaride, projektide, harjutustundide, iseseisva töö ning rakenduslike uuringute käigus. Praktilised oskused saadakse õppepraktikatel teaduskonna hästisisustatud laborites ja erinevatel ettevõttepraktikatel õmblus-, tekstiili- ning kaubandusfirmades. Praktilised oskused saadakse õppepraktikatel teaduskonna hästisisustatud laborites ja erinevatel ettevõttepraktikatel õmblus-, tekstiili- ning kaubandusfirmades. 32 Suurem osa lõpetanutest on leidnud endale erialase töö. 33 Edukalt õppivatel üliõpilastel on võimalus vahetusüliõpilasena mitmes Euroopa Liidu riigis õppida või sooritada erialast praktikat. Üliõpilased saavad osaleda rakendusuuringutes. Teaduskonnal on kolm rakendusuuringu suunda: 1. Tekstiilkiudude- ja materjalide testimised. 2. Tehnilise dokumentatsiooni koostamine toote mudelitele. 3. Tööuuringud (töökorraldus ja normeerimine). RÕIVA- JA TEKSTIILITEADUSKOND Pärast lõpetamist saadakse rakenduskõrghariduse diplom ja õigus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui ka teiste riikide kõrgkoolides ja ülikoolides. Õpingute jätkamine 6% 22% Andmed puuduvad Kätlin Tauts, Getter Küttis ja Laura Oolma rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia IV kursus. Inseneride Moeshow 2013 võidukollektsiooni Scelus Sceleris autorid. Rõiva- ja tekstiiliteaduskonna a lõpetanute tööhõive ja edasiõpingud 25% Mitteerialasel tööl 47% Erialsel tööl

18 RÕIVA- JA TEKSTIILITEADUSKOND RÕIVASTE TEHNILINE DISAIN JA TEHNOLOOGIA (Spetsialiseerumistega) Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia õppetooli hoidja on Teele Peets. Spetsialiseerumine tehnilisele disainile Õpitakse kõike, mis puudutab õmblustoodete valmistamist protsessis ideest valmistoodangu müügini: toote kujundamist, toote tehnoloogiat, tootmise organiseerimist. Põhjalikud teadmised saadakse värvusõpetusest, kostüümikompositsioonist, lõikeõpetusest, materjaliõpetusest ja toote tehnoloogiast, samuti mudelite loomiseks ja tehniliste lahenduste väljatöötamiseks vajalikest arvutiprogrammidest. Lõpetanu võib töötada tootearenduses, tegeleda tootmis- ja äritegevuseks vajalike materjalide, seadmete, protsesside ning toodete sisseostuga ja müügiga tootmisettevõttes või hulgi- ja jaekaubanduses ostu- ja/või müügispetsialistina, tootejuhina jms ametikohtadel. Rõiva- ja tekstiiliteaduskonna lõpetanud on tunnustatud ja oodatud spetsialistid kõikides valdkonna ettevõtetes. Näiteid ettevõtetest, kus rõiva- ja tekstiiliteaduskonna lõpetanud töötavad: RÕIVA- JA TEKSTIILITEADUSKOND Loominguline ja tehniline külg käivad sõbralikult käsikäes, täiendades teineteist ideest Baltika Group AS Sangar kuni teostuseni. Baltika Tailor OÜ Nurme Vabrik Bellus Furniture OÜ AGN Õppekava läbinu valdab erinevaid konstrueerimissüsteeme ja oskab valmistada rõivaste Huppa OÜ Ottobock lõikeid, arvestades materjalide omadusi, töötlemis-tehnoloogiat ja tootmisseadmete võimalusi. H&M Toom Tekstiil AS Ilves-Extra AS Tigasmo Moeäri Lõpetanu võib töötada õmblusettevõtte tootearenduses konstruktorina, disaineri assistendina, OÜ Linette Retail Maja Eesti Disainerite 34 tootejuhina jms ametikohtadel. AS Profline Reet Aus 35 Spetsialiseerumisel tehnoloogiale on suurem rõhk tootmise analüüsil, planeerimisel ja tootmise korraldusel, tööuuringutel, normeerimisel, tootearendusel ja kvaliteedikorraldusel. Põhjalikud teadmised saadakse materjaliõpetusest, toote ja tootmise tehnoloogiast, samuti tootmises kasutatavatest vajalikest arvutiprogrammidest. Õppekava läbinu valdab tootmise efektiivset korraldamist, sh tootmise planeerimist, tootmisprotsesside projekteerimist, tootmise efektiivsuse analüüsi ja tööuurimist. Lõpetanu võib töötada tekstiili-, rõiva-, nahktoodete tootmisega tegelevas ettevõttes tootmis-tehnoloogina, tööuurijana, tootmise planeerijana, töökorraldajana või tootmisjuhina jms ametikohtadel. 3D kehaskänneriga saab figuurist täpse mudeli RÕIVA- JA TEKSTIILIALA RESSURSIKORRALDUS Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse õppekava juht on Diana Tuulik. Ressursikorralduse (ostu- ja müügitöö) õppekava alusel omandatakse teadmised rõiva- ja tekstiiltoodete materjalidest, disainist, tootmise tehnoloogiast, kvaliteedist, turundusest, logistikast, kaubandusest, teeninduspsühholoogiast jne.

19 RÕIVA- JA TEKSTIILITEADUSKOND Miks rõiva- ja tekstiiliteaduskond? Traditsioonilisel rõivaalal toimub areng virtuaaltehnoloogia suunas, seega ootab rõivaala valinuid ees tulevik, milles on innovatsiooni ja loovuse arendamist. Paindlikkus ja turulähedus on võtmesõnad, mis aitavad Eesti rõiva- ja tekstiilitööstusel püsida konkurentsivõimelisena Euroopa Liidus ning maailmas. Rõiva- ja tekstiiliala on globaalne lihtsustatult võib tootearendust näha ka nii: moekunstnik ühes, tehniline disainer teises, materjalide ostja kolmandas, kollektsiooni müüja neljandas, valmistajad-tootjad viiendas riigis või riikides. Seda kõike võimaldavad erialaprogrammid ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Teaduskonnas on õppinud ka noormehi Mida ma õpin ja kelleks ma saan? Oleme neljanda kursuse tudengid rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia erialal spetsialiseerumisega tehnoloogiale. Õpime, kuidas projekteerida ja juhtida tootmisprotsessi, erinevaid töökorraldusmeetodeid ja tööuurimist. Oleme õppinud kasutama kõige uuemaid erialaseid programme lõigete tegemiseks ning tehniliste jooniste ja moejooniste joonistamiseks. Ei puudu ka natuke loomingulisem pool, sealhulgas joonistamine, maalimine ning erinevad õmblusprojektid (kergete rõivaste projekt, naiste projekt, meeste projekt). Kolmandal kursusel kasutasime mõlemad võimalust Erasmusega välismaale vahetusüliõpilaseks ja praktikandiks minna. Paula Veske läks kuueks kuuks Saksamaale Adidase peakorterisse praktikale ja Kaisa Raska üheks semestriks Rootsi, Borås i tekstiiliülikooli vahetusüliõpilaseks. Peale uute tutvuste saime väga palju erialaseid teadmisi ja kogemusi ning teadmise, et tulevikus on meil teed lahti ja võimalusi palju. RÕIVA- JA TEKSTIILITEADUSKOND Miks tulla õppima rõiva- ja tekstiiliteaduskonda? Paula Veske, Kaisa Raska Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia (spetsialiseerumine tehnoloogiale) 4. kursuse üliõpilased. Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia eriala kursuse tudengid vastavad: 37 Kui sulle meeldivad rõivad. Rõivatööstus on üks suurimaid tööstusi maalimas. Palju nüansse, igaühele midagi. Võimaldab palju arenemisvõimalusi. Eriala nõuab palju kannatlikkust ja püsivust. Kui sind huvitab kunstiline, tehniline ja/või äriline pool rõivatööstusest, siis vali meid. Kõrgkool pakub võrdseid eeldusi magist riõppeks bakalaureuseõppega võrreldes. Meil on väga palju rahvusvahelisi sõprussuhteid Euroopas. Võrreldes teiste ülikoolidega on meil palju praktilist õpet. Lisainfo: rõiva- ja tekstiiliteaduskonna dekaani abi: Helina Prints

20 TRANSPORDITEADUSKOND Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonnas õpib hetkel 819 üliõpilast, neist päevaõppes 416 ja kaugõppes 403. Teaduskonda juhib dekaan Aimar Lukk. Transporditeaduskonnas toimub õppetöö kolme õppekava alusel: autotehnika transport ja logistika raudteetehnika Õppetöö haarab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Õpingute tihe seotus praktikaga aitab pärast tööle asumist kiiresti leida oma koha firmas. Transporditeaduskonna lõpetajatest suurem osa on leidnud endale erialase töö. Lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides ja ülikoolides. TRANSPORDITEADUSKOND TRANSPORDITEADUSKOND AUTOTEHNIKA Autonduse õppetooli juhib lektor Sven Andresen. Autotehnika õppekava võimaldab spetsialiseeruda: liikluskorralduse inseneriks; autode hoolduse ja remondi spetsialistiks. 38 Teoreetilise õppetöö käigus õpitakse esi- Autotehnika eriala lõpetanute mesel kursusel võõrkeeli, kõrgemat ametikohad matemaatikat, füüsikat, insenerigraafikat. 39 Vanematel kursustel erialaaineid: autode Müügiinsener üldehitust, diagnostikat, autode hoolduse Diagnostik/ ja remondi tehnoloogiat, tootearendust, Keretööde elektrik meister liikluse korraldust ja ohutust, ettevõtluse 6% ja majanduse aluseid, töö- ja keskkonnakaitse nõudeid. Suvine praktika viiakse konsultant 15% Tehniline 9% läbi autode müügi- ja hooldusfirmades ning autokoolides. 9% Allar Paat on autoetehnika IV kursuse tudeng, Toyota stipendiaat ja tema kaalutud keskmine hinne on 4,88. Stuudiumi lõpetamisel saab autotehnika õppekava lõpetaja rakenduskõrghariduse diplomi ja autoinseneri esmakutse. Samuti on õigus jätkata õpinguid magistriõppes. Tööjõuturg: pärast lõpetamist võib autoinsener töötada transpordiettevõtte juhina, müügi-, hooldus- ja remondiettevõtte spetsialistina või juhina. Samuti on võimalus tööle asuda autokooli juhina, liiklusõpetajana või kutsekooli autoeriala õpetajana. Luksepp/ meister 9% 12% 3% Tegevjuht/ juhataja 12% Liiklusõpetaja Garantiinõunik Hooldusnõunik 25% Paljud vilistlased on leidnud töökohad Elke Auto ASis, Mustakivi Auto ASis, Amserv Järve ASis hooldenõunikena, samuti AS SEBEs meistritena.

21 TRANSPORDITEADUSKOND Teaduskonna tehnokeskuses saavad tulevased autoinsenerid põhjalikult tutvuda autotehnika ja selle tehnoseisundiga parimatel võimsus- ja diagnostika stendidel. Vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja TTK vahelisele lepingule uurivad meie tudengid 507 elektriauto käekäiku. Autod on varustatud andmesalvestitega, millelt loetud informatsiooni põhjal analüüsime elektriautode kasutust. haldamist, veondust, ettevõtte ja rahvusvahelist logistikat, transpordiökonoomikat, turundust, ettevõtlust, õigusõpet, finantsjuhtimist, rahvusvahelist majandust. Praktikatel ettevõtetes omandatakse esmased tööoskused, erialased oskused ja saadakse tulevaseks tööks vajalik kogemus. Stuudiumi lõpetamisel saab transpordi ja logistika õppekava lõpetanu rakenduskõrghariduse diplomi, mis annab võimaluse taotleda Eesti volitatud inseneri staatust. Samuti on õigus jätkata õpinguid magistriõppes. TRANSPORDITEADUSKOND Tööjõuturg: pärast lõpetamist võib logistikainsener töötada veonduse ja ekspedeerimisega tegelevas ettevõttes spetsialistina või juhina, tootmisettevõttes hankeosakonna, laoosakonna juhina, planeerijana. Kogemused näitavad, et TTK transpordi- ja logistikainsenerid töötavad edukalt ka teistes majandussektorites. Valik lõpetanute töökohtadest: ACE Logistics Estonia AS, TNT, HAVI Logistics OÜ, DPD Eesti AS, Kühne&Nagel AS, Eesti Post AS. Praktiline õppetöö tehnokeskuses Logistika ja majanduse õppetooli juhib lektor Ain Tulvi. Transpordi- ja logistikainseneri õppekava valmistab põhjalikult ette spetsialiste transpordi- ja majandussektoris töötamiseks ning annab vajalikke teadmisi ning oskusi logistiliste- ja transpordiprotsesside korraldamisest ja juhtimisest. Õppekava on väljundipõhine ja jagatud erinevateks mooduliteks, mis toetavad teineteist ning mille läbimine annab parima tulemuse. Teoreetilise õppetöö käigus õpitakse esimesel kursusel keeli, kõrgemat matemaatikat, joonestamise aluseid, mikro- ja makroökonoomikat, kliendisuhete juhtimist jne. Vanematel kursustel õpitakse erialaaineid: tarneahela juhtimist, sellega seotud lepingute Vanem spetsialist Ekspordi assistent Transpordijuht Müügiesindaja/ Müügijuht 4% 4% 4% 4% 7% Veokorraldaja 26% Ekspedeerija 18% Transport ja logistika eriala lõpetanute ametikohad TTK ja TTÜ ühisvõistkond FS Team Tallinn osaleb tehnikaüliõpilaste rahvusvahelisel tootearendusvõistlusel Formula Student. Projektis osalemine annab üliõpilastele väga 40 head autotehnilised teadmised ja meeskonnatöö kogemused, mis on kindlasti kasulikud logistika suursündmus, millel on 41 ka hilisemas tööelus aasta suvel osales meeskond väga edukalt erinevatel võistlustel Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. AS Toyota Baltic toetab Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika õppekava üliõpilasi. Alates aasta sügisest maksab AS Toyota Baltic kolmele transporditeaduskonna autotehnika tudengile stipendiumi. Eelduseks on suvise praktika sooritus Toyota edasimüüjate juures ja edukas õppetöö. TRANSPORT JA LOGISTIKA FS Team Tallinn võidetud karikaga Logistikaseminar on alates aastast Tallinna Tehnikakõrgkooli III kursuse tudengite korraldatav igal aastal ligi 250 osavõtjat. Logistika-seminar toimub ka aasta kevadel, mil on tegemist 15. juubeliseminariga. Tänavustel logistikaeriala III kursuse tudengitel on uus õppeaasta alanud ja ettevalmistused aasta Logistikaseminariks juba käimas. Teaduskonna tehnokeskuses on kaasaegsete seadmete ja abivahenditega logistika laboratoorium. Logistika õppekava üliõpilased võivad tutvuda laomajanduse tehnoloogiaga ja kaasaegsete tehniliste vahenditega, tutvuda logistikas kasutatava dokumentatsiooni ja selle rakendamisega. Logistik/koordinaator 26% Ostujuht 4% Kategooriajuht

22 TRANSPORDITEADUSKOND RAUDTEETEHNIKA Raudteetehnika õppetooli juhib lektor Priit Siitan. Raudteetehnika õppekaval on väga suur ühisosa transpordi ja logistika õppekavaga. Õppekava annab põhjaliku ettevalmistuse vastavalt raudteeinseneri kutsekvalifikatsiooni nõuetele kahes suunas: raudteetranspordi tehnoloogia ja juhtimine raudteeliiklus ja ohutus Valikainete, praktikate ja lõputöö baasil on võimalik saada ettevalmistus järgmistes suundades: a lõpetanute tööhõive ja edasiõppimine Mitteerialasel tööl 25% Magistriõppes 12% TRANSPORDITEADUSKOND raudteeautomaatika ja kommunikatsioonitehnika, raudteeveerem ja veeremimajandus, raudtee ja raudteemajandus. Raudteetehnika õppekava muudeti põhjalikult aastal, arvestades tööturu vajadustega ja kooskõlastades muudatused raudtee-ettevõtete esindajatega. Erialases ettevalmistuses on suur rõhk pandud logistikale ning majanduse- ja ettevõtlusealasele ettevalmistusele. Raudteetehnika õppekavas on rakendatud arvuti- ja projektipõhine õppetöö kaasaegses õppetehnikaga ja raudteeliikluse simulaatoritega varustatud raudteelaboris. Lähiaastatel on plaanis muutuda raudteevaldkonna koolituskeskuseks ja luua kaasaegne raudteelabor raudteel kasutatavate signalisatsiooni- ja automaatikasüsteemide toimimise õpetamiseks. Erialasel tööl 63% Stuudiumi lõpetamisel saab raudteetehnika eriala lõpetanu rakenduskõrghariduse diplomi, Kui inimesel on soov omandada tehnikaalast transporditeaduskonna erialade lõpetajatel ja mis annab õiguse ja võimaluse taotleda IV ja V taseme raudteeinseneri kutsenimetusi, aga ka haridust ning ta soovib seda omandada viisil, oma eriala spetsialistidel alati võimalus tööd õiguse jätkata õpinguid magistrantuuris. Omades V taseme raudteeinseneri kutsenimetust, mis hõlmab endas ka palju praktikat, siis on leida. saab taotleda Eesti volitatud raudteeinseneri ja euroinseneri (Eur Ing) kutsenimetusi. TTK õige koht õppimiseks. Transport ja logistika õppekava esmakursuslaste Lisaks on lähiaastail kavas hakata korraldama vedurijuhtide baas- kui ka täienduskoolitust. mõtted: Tööjõuturg: stuudiumi läbinu võib töötada raudtee-ettevõttes või raudteetranspordiga tegelevas firmas spetsialistina või ka juhina. Edukalt õppivatel transporditeaduskonna tudengitel on võimalus vahetusüliõpilasena õppida mõne Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis või viibida erialasel praktikal. Samuti on võimalus osaleda paljudes rahvusvahelistes projektides. Toredaks traditsiooniks on saanud ka tudengite osalemine koos õppejõududega huvitavatel ja harivatel õppereisidel aasta kevadel käisid viis autotehnika tudengit Belgias ja Hollandis, kus külastati TTK partnerkõrgkooli ning veoautotehast DAF. Tudengid said praktiseerida inglise keelt, näha sealse kooli õppimistingimusi ja praktikalaboreid. Logistikatudengite aasta õppereis toimus oktoobrikuus Saksamaale, kus külastati ja tutvuti põhja-saksamaa transpordisõlmede ja sadamatega. Transporditeaduskonna tudengid on alates aastast osalenud Erasmus intensiivprojektides (IP). Projekti eesmärk on viia kokku Euroopa erinevate kõrgkoolide üliõpilased ja õppejõud. Programm võimaldab üliõpilastel õppida iseseisvalt kui ka grupiviisiliselt rahvusvahelises kollektiivis. Miks tulla õppima transporditeaduskonda? Autotehnika õppekava esmakursuslaste mõtted: Transporditeaduskond pakub head võimalust saada heaks autoinseneriks ning võimaldab kasutada selleks uhiuut tehnilist baasi. Tulin õppima transporditeaduskonda, kuna mind huvitavad masinad ja praktika osakaal on suur. Mul on kaks sõpra, kes on lõpetanud transporditeaduskonna autotehnika suuna ja nad soovitasid seda ka mulle. Transporditeaduskonnas õpetatavad erialad on tulevikusuunad, mis on kiirelt arenevad. Olenemata maailma majandusseisundist on Lisainfo: transporditeaduskonna dekaani abi Marju Viitmann Transpordil on Eestis suur osakaal ning Eesti arengu nimel on vaja rohkem spetsialiste, et võimalused realiseeruksid. Saab juurde uusi teadmisi transpordivaldkonnast. Hea tulevikukindlustus. Huvitavad õppeained, head lektorid, kindel töökoht tulevikus.

23 HUVITEGEVUS KEHAKULTUURIKESKUS TTK kehakultuurikeskus pakub tudengitele võimalust osaleda korvpalli, saalijalgpalli, võrkpalli ja saalihoki treeningutel. Olemas on jõusaal, Pilates jne. RAHVATANTSUANSAMBEL SAVIJALAKESED Kui sul on soov tantsida rõõmsal kujul ja kergel kujul, siis tule tantsima TTK nooruslikku segaseltskonda! Põhitegevuseks on koos tantsimine, aga mitte vähem tähtis ei ole ka ühine seltsielu matkad, stiilipeod, spordiüritused jne. ÕPPIMINE VÄLISMAAL Avatud ja väikeses ühiskonnas on rahvusvahelises keskkonnas õppimise ja praktiseerimise kogemus tööjõuturul oluline lisaväärtus. Tööandjad hindavad tulevase töötaja koostööoskust, silmaringi, keeleoskust ja kohanemisvõimet. TTKs õpib igal semestril Erasmus programmi toel välisüliõpilasi partnerkõrgkoolidest. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastel on suurepärane võimalus Erasmuse programmi toel sooritada praktika välisfirmades üle Euroopa või õppida ühe semestri partnerkõrgkoolis. TTK üliõpilaste seas on populaarsed Portugali, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi ja Türgi partnerkoolid. Praktikal käiakse Hispaania, Taani, Saksamaa, Kreeka, Soome ja Portugali ettevõtetes. ÕPPIMINE VÄLISMAAL Välisõpingutelt naasnud tudengid hindavad kõrgelt nii partnerülikoolide pakutud õpet, võimalust end proovile panna võõras riigis hakkama saamisel, aga ka uute sõprade leidmist. 44 TTK KAMMERKOOR Kui oled lauluhuviline, ühine sinagi TTK kammerkooriga, kus laulavad koos lahedad lauluinimesed. Repertuaar on seinast seina klassikalistest koorilauludest tänapäeva popmuusikani. Esinetakse eelkõige kõrgkooli aktustel, kontsertidel sõpruskooridega, laulupidudel ning korraldatakse ka koori enda kontserte. Esimest korda üksi võõras riigis teist keelt rääkivate inimeste seas elamine oli algul väga hirmutav, ent kokkuvõtteks andis see mulle väga palju. Läbitud praktika oli äärmiselt sisutihe ning õpetlik ja inspireeriv. Töötasin oma ala spetsidega, kelle juhendamine on oluliseks verstapostiks hariduse omandamisel. Rahvusvahelist õpikogemust pakuvad ka intensiivprogrammid, mille raames on üliõpilastel olnud võimalus käia tutvumas Portugali, Saksamaa, Leedu, Soome, Poola, Islandi jt riikide kõrgkoolide ja ettevõtetega. Erinevate projektide käigus on üliõpilastel võimalik osaleda rahvusvahelistes töögruppides koos teiste riikide tudengitega ja lahendada koostöös praktilisi ülesandeid. 45 HEUREKA HEUREKA on TTK üliõpilaste vabatahtlik teaduslik-tehniline ühing. Ühingusse on koondunud üliõpilased, kes on huvitatud teadus-tehnilistest uuringutest, eksperi- Kasulikku informatsiooni välismaal õppimise või praktika läbimise kohta leiab Tallinna Tehnikakõrgkooli kodulehel rahvusvaheliste suhete lingi alt ja teaduskondade lehtedelt. mentaalprojekteerimisest ja arendustegevusest suuremas mahus, kui seda võimaldab õppekava. Ühing korraldab igal aastal referaatide ja teadustööde esitluspäevi, kust parimad tööd saadetakse vabariiklikule üliõpilaste teadustööde konkursile. Parimad lähevad reisile mõnda naaberriiki, kus tutvutakse vaatamisväärsustega ja/ või uute ehitiste või rajatistega. HEUREKA liikmete jaoks on teadustööde tegemine suurepärane võimlaus olla kursus meid ümbritsevate tehnoloogiliste tegevuste ning arendustegevusega. Samuti on see suurepärane ettevalmistus lõputöö jaoks.

24 ÜLIÕPILASESINDUS 46 TTK ÜLIÕPILASESINDUS TTK Üliõpilasesindus (ÜE) askeldab kolmandal korrusel ruumis 310. Kõik üliõpilased on oma küsimuste ja ettepanekutega sinna alati oodatud. Samuti saab üliõpilasesindusest soetada endale kooli tekli. Kui on mure üliõpilaspileti või ISIC kaarti tellimisega, siis esimene koht kuhu pöörduda on kindlasti ÜE a kevadel said üliõpilased endale konkursiga ka lõpusõrmuse, mille tellimist vahendab samuti üliõpilasesindus. Üliõpilasesindus esindab TTK tudengeid kooli nõukogus, kus langetatakse kõige tähtsamad otsused, mis puudutavad nii õppekorraldust kui igapäevast elu. Oleme Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) ja Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua (TÜÜL) liikmed, mis annab meile võimaluse nii Tallinna kui kogu Eesti tudengeid puudutavatele teemadele kaasa rääkida. Peale selle korraldab ÜE koos aktiivliikmetega iga aasta väga palju üritusi, kuhu on alati kõik oodatud osalema kui ka korralduse osas kaasa lööma. Üliõpilasesindus on kümneliikmeline tudengiorganisatsioon. TTKs toimuvad üliõpilasesinduse valimised traditsiooniliselt igal kevadel - kandideerida võivad kõik TTK üliõpilased! Samas on tudengid alati oodatud esinduse töös aktiivliikmetena kaasa lööma. TTK ÜE on just see koht, kus ennast tõestada, uusi tutvusi sõlmida ja kogemusi hankida. Tulevane üliõpilane, mõtle kõrgkoolis on lahe. Ära maga seda aega maha! Meie ootame sind! 47 Lisainformatsioon:

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/27 Tallinna Tehnikakõrgkooli eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine MAJANDUSAASTA ARUANNE

LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/27 Tallinna Tehnikakõrgkooli eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine MAJANDUSAASTA ARUANNE LISA TTK nõukogu 26.03.2014 otsusele nr 1-15/27 Tallinna Tehnikakõrgkooli eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2013 31.12.2013 Aruandekohustuslase nimetus:

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool TALLINNA ÜLIKOOL Akadeemiline üksus: 1636 Informaatika instituut Õppekava nimetus eesti keeles INFORMAATIKA ÕPETAJA, KOOLI INFOJUHT 22.08.2002 (Õppekava kood) Õppekava nimetus inglise keeles (HTM registrisse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) EUROAKADEEMIA Keskkonnakaitse teaduskond 1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist 2. Õppekava nimetus inglise Environmental specialist keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe 4. Õppevorm(id)

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus MUDELPROJEKTEERIMINE MERKO EHITUSES Sammud BIM-i juurutamises 1 AS Merko Ehitus kontsern Baltimaade juhtiv ehituskontsern Pakub ehitusteenuseid ja teostab kinnisvaraarendust Eestis, Lätis, Leedus Aktsiad

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/6 "Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine" MAJANDUSA

LISA TTK nõukogu otsusele nr 1-15/6 Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine MAJANDUSA LISA TTK nõukogu 21.03.2018 otsusele nr 1-15/6 "Tallinna Tehnikakõrgkooli 2017. aasta eelarve täitmise ja majandusaasta aruande kinnitamine" MAJANDUSAASTA ARUANNE 01.01.2017 31.12.2017 Aruandekohustuslase

Rohkem

EESTI HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL

EESTI  HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL KINNITAN Valvo Paat EHTE rektor EHTE ÕPPEKORRALDUSEESKIRI SISUKORD 1 ÜLDSÄTTED... 3 1.1 Õppekorralduseeskirja reguleerimisala... 3 1.2 Õpetatavad kutse- ja erialad, haridustasemed... 3 2 ÕPPEKORRALDUSE

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem