Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon"

Väljavõte

1 Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult kättesaadav Elisa esinduses ja Elisa Koduleheküljel. Klienditelefon Elisa klienditoe telefon Iseteenindus Elisa Koduleheküljel asuv internetipõhine klienditeeninduskeskkond. Isikuandmed Elisa valduses olevad Kliendi isiklikud andmed (Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed), kontaktandmed (Kliendi aadress, sidevahendite andmed, e-posti aadress) ja andmed Kliendi poolt Teenuse tarbimise kohta (Teenuse kasutamise maht ja ajalugu, Kliendi maksedistsipliin). Kiipkaart Elisa poolt Kliendile väljastatud kiipkaart, mis Terminalseadmesse sisestatult võimaldab kasutada Teenuseid Poolte vahel kokku lepitud tingimustel. Elisa Ülddokumentides ja Lepingutes on Kiipkaarti nimetatud ka SIM-kaardiks või digitv kaardiks. Kirjalik vorm Vähemalt Kliendi poolt omakäeliselt või digitaalallkirjaga allkirjastatud dokument. Elisa esindaja allkiri sellisel dokumendil võib olla tiražeeritud ning see loetakse Poolte vahel võrdseks Elisa esindaja originaalallkirjaga või digitaalallkirjaga, kui Klient ei nõua viivitamatult Elisa esindaja omakäelist allkirja või digitaalallkirja. Elisa võib Kliendilt võtta Kliendi omakäelise allkirja paberkandja asemel elektroonilise seadme ekraanile ning selline Kliendi allkiri loetakse Poolte vahelistes suhetes võrdseks originaalallkirjaga. Kliendileping Kirjalik leping Elisa ja füüsilise või juriidilise isiku vahel, mille sõlmimisega isik asub Elisa Kliendiks. Klient Elisaga kehtiva Kliendilepingu alusel lepingulises suhtes olev füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb suhtes Elisaga isiklikult või oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis on Kliendiks saamise eelduseks füüsilise isiku puhul täisealisus ning nii füüsilise kui juriidilise isiku puhul võlgnevuste puudumine Elisa ja mistahes teiste isikute ees. Leping Kliendileping, Teenuse osutamise leping või muu Kliendi ja Elisa vahel sõlmitud leping. Liin Tehniliste seadmete kogum, mis ühendab Lõpp-punkti Ühenduspunktiga. Liitumispunkt vt. Lõpp-punkt Lõpp-punkt Füüsiliselt kindlaks määratud punkt, kus Kliendile on loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Võrgule. Lõpp-punkti nimetatakse Elisa dokumentides ka Liitumispunktiks. PIN-kood Numbrikombinatsioon või muu parool, mille sisestamisega vastavas keskkonnas või seadmes Klient kinnitab oma soovi tellida või tühistada Teenuseid, muuta enda poolt valitud andmeid või teostada muid selles keskkonnas osundatud toiminguid. Pool Elisa või Klient, koos Pooled. Seade Elisa poolt Kliendile kasutamiseks antud või müüdud seade koos selle lisaseadmetega, mis on vajalik Teenuste tarbimiseks. Teenuse tingimused Elisa Koduleheküljel asuv dokument, mis on Pooltele järgimiseks kohustuslik ning mis tehniliselt ja sisuliselt määratleb Teenuste kirjeldust, parameetreid ja kasutamistingimusi, Teenustele esitatavaid kvaliteedinõudeid, Kliendile pakutavaid hooldusteenuseid, Kliendi lõppseadmele esitatavaid nõudeid, samuti Teenustega seotud teiste Teenuste kasutamise võimalusi. Elisa Elisa Teleteenused AS, registrikoodiga , asukohaga Sõpruse pst 145, Tallinn 13417, kes tegutseb suhtes Kliendiga oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu. Elisa Kodulehekülg Elisa interneti kodulehekülg aadressil Klassik TV üle õhu Antenniga vastuvõetav maapealsel ringhäälinguvõrgul põhinev tasuline digitaaltelevisiooni- ja andmesideteenus. Teenus Elisa poolt Kliendile osutatav igasugune teenus, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaabelleviteenus, andmesideteenus, püsiliiniteenus, telefoniteenus ja Klassik TV üle õhu teenus. Teenuse osutamise leping Kliendi ja Elisa vahel sõlmitav leping Teenuse osutamiseks (Elektroonilise side seaduse tähenduses liitumisleping või sideteenuse leping). Terminalseade Tehniline vastuvõtuseade või selle osa, mis läbi Ühenduspunkti ühendatuna võimaldab saata, vastu võtta või töödelda signaale. Võrk Elektroonilise side võrk ehk ülekandesüsteem koos selle tööks vajalike lülitusseadmete ning muude tugisüsteemidega, mis võimaldab signaalide edastamist ja suunamist kaabli kaudu, samuti raadio, optiliste või muude elektromagnetiliste vahenditega. Sellisteks võrkudeks

2 on näiteks telefonivõrk, andmesidevõrk, ringhäälinguvõrk ja kaabellevivõrk. Võrgu kaudu osutab Elisa Kliendile Teenust. Võrgu olemasolu või selle rajamine on Teenuse osutamise eelduseks. Ühenduspunkt Kliendi Terminalseadme Liiniga ühendamise koht. Ülddokumendid Üldtingimused, Hinnakiri ja Teenuse tingimused. Üldtingimused Käesolevad Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused Üldtingimustes ja muudes Pooltevahelisi suhteid puudutavates dokumentides defineeritud mõisted omavad samas kontekstis sama tähendust ka teistes Poolte vahel kasutatavates dokumentides, kui neid ei ole seal teisiti defineeritud. Ainsuses olevad sõnad võivad kontekstist olenevalt tähendada mitmust ja vastupidi Üldtingimusi kohaldatakse Elisa ja Kliendi vahelistest õigussuhetest tulenevate õiguste kasutamisel ja kohustuste täitmisel kuni kõigi selliste kohustuste kohase täitmiseni. Üldtingimustes ja Lepingutes reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust Ülddokumentide ning Lepingu vastuolu korral kohaldatakse Lepingus sätestatut Võimalike mitmetimõistmiste puhul Ülddokumentide ja/või Lepingu eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst. 2. Lepingud 2.1. Kliendileping Kliendilepingus määratletakse Poolte kontaktandmed ja muud rekvisiidid. Kehtiv Kliendileping on koos Üldtingimustega Pooltevahelise õigussuhte aluseks. Kliendilepingu kehtivus on eelduseks muude Pooltevaheliste Lepingute sõlmimisele ja kehtivusele Kliendileping sõlmitakse ja muudetakse kirjalikus vormis Teenuse osutamise leping Teenuse osutamise leping sõlmitakse Kliendi liitumiseks Võrguga ja Teenuste kasutamiseks Elisa tagab Liini ühendamise Võrguga 10 tööpäeva jooksul Teenuse osutamise lepingu sõlmimisest, kui Klient on täitnud endale Lepinguga võetud kohustused, või Poolte vahel kokku lepitud muuks tähtajaks Võrguga liitumisel tasub Klient liitumistasu ja tasu ühendamisega seonduvate tööde ja tarvikute eest vastavalt Hinnakirjale Teenuse osutamise leping sõlmitakse kirjalikult. Teenuse osutamise leping loetakse sõlmituks suuliselt, kui Klient on avaldanud soovi Teenuste tarbimiseks ja Elisa on asunud Kliendile Teenust osutama, kui kumbki Pool ei nõua Teenuse osutamise lepingu sõlmimist kirjalikus vormis Teenuse osutamise lepingu muutmine toimub kirjalikus vormis. Teenuse osutamise lepingu muutmine võib toimuda ka Klienditelefonil või e-posti teel esitatud sooviavalduse alusel, kui kumbki Pool ei nõua Teenuse osutamise lepingu muutmist kirjalikus vormis. Teenuse osutamise lepingu alusel tehingute tegemine või teenuse osutamise lepingu muutmine võib toimuda ka Iseteeninduses või Kliendi poolt PIN-koodi sisestamisega vastavas Elisa keskkonnas. Sellistel juhtudel loetakse tehing tehtuks või leping muudetuks alates sellest hetkest, kui Iseteeninduses tehti vastav valik või Elisa keskkonnas sisestati PIN-kood Elisal on õigus Lepingu tingimusi ja Ülddokumente ühepoolselt muuta, kui muudatus on tingitud sidevaldkonna tehnilisest ja sisulisest arengust (sh nt kasutatavate tehnoloogiate muutumisest, tehnilisest innovatsioonist, teenuse funktsionaalsuse või keskkonna muutmisest jne), toodete või teenuste hinnakujunduse muudatustest, Lepingu tingimuste või Ülddokumentide kehtestamise aluseks olnud asjaolude muutusest (sh nt muudatused toodete või teenuste ülesehituses, sisendkuludes, parameetrites, teenindusprotsessides, muudatused autoriõigustes või autoriõiguste lõppemine, kanali edastajatega- või tootjatega kokkuleppe mitte saavutamine jne), klientidele Teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest, vajadusest ajakohastada või selgitada Teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid, muudatustest õigusaktides, riiklike institutsioonide otsusest või ettekirjutusest, jõustunud kohtuotsusest või muudest Teenuste osutamisega seonduvatest olulistest asjaoludest, muuhulgas on Elisal õigus muuta Lepingu tingimusi või Ülddokumente õigusaktides fikseeritud juhtudel Elisa teavitab Lepingu tingimuste või Üldtingimuste muudatustest klienti Elisa iseteenindusbüroo vahendusel vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette. Elisa pealkirjastab Lepingu tingimuste või Ülddokumentide muutmise teate kui ˮLepingu muutmineˮ ning märgib teatesse muudetavad tingimused, Kliendi õiguse muudatusega mittenõustumisel leping leppetrahvita üles öelda,

3 tingimuste muutmise põhjuse ja õigusliku aluse. Kliendil on võimalik vastavasisulise sooviavalduse esitamisel valida variant, et täiendav teade Lepingu tingimuste või Ülddokumentide muudatuse kohta saadetaks Kliendi poolt selleks otstarbeks avaldatud e-posti aadressile või paberkandjal Kliendi poolt määratud postiaadressile. Lisateavet Lepingu tingimuste või Ülddokumentide muudatusega seonduva kohta on Kliendil võimalik saada Elisa esindustest, volitatud esindajatelt, kodulehelt või Elisa infotelefonilt Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil 1 kalendrikuu jooksul muudatuste kohta teate avaldamisest õigus lepinguline suhe Elisaga üles öelda, teatades sellest Elisale ja täites kõik senisest Pooltevahelisest lepingulisest suhtest tulenevad kohustused. Kui Klient ei ütle 1 kalendrikuu jooksul üles lepingulist suhet Elisaga, loetakse, et Klient on vaikimisi avaldanud oma tahet aktsepteerida muudatused ja ei oma Elisa vastu pretensioone muudatuste osas. 3. Võrguga ühendamise tingimused ja tehniline valmisolek 3.1. Klient on kohustatud kindlustama Terminalseadmele ja vajadusel muudele Teenuse tarbimiseks vajalikele Seadmetele nõuetekohase elektritoite ja Teenuse tingimustes näidatud internetiühenduse. Teenuse kasutamisel seadme vahendusel, mis ei ole Elisa poolt Kliendile üle antud, vastutab Klient sellise seadme nõuetekohase toimimise eest Teenuse tarbimisel ise Teenuse kvaliteetseks toimimiseks peavad Kliendile kuuluvad seadmed ja ühenduses kasutatavad kaablid vastama Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele ning olema sobilikud antud Teenuse tarbimiseks Juhul, kui Klient ei asu Elisa levialas, on Pooltel õigus kokku leppida Teenusega liitumise eritingimustes Teenuse osutamise lepingu sõlmimisega annab Klient Elisale õiguse Võrgu ja Liini väljaehitamiseks Kliendi asukohas või hoones kuni Lõpp-punktini või kokkuleppel Kliendiga kuni Terminalseadmeni Liitumispunkt asub Teenuse osutamise lepingus sätestatud Teenuse osutamise aadressiga samas hoones, kui Teenuse osutamise lepingus ei ole sätestatud teisiti. Erisusena on Klassik TV üle õhu teenuse osutamisel Liitumispunktiks antenn, mille abil Klient Klassik TV üle õhu teenust vastu võtab Klassik TV üle õhu teenuse signaali vastuvõtmiseks vajaliku tehnilise valmiduse, selle kvaliteedi ja sellega seonduvate kulude eest vastutab Klient. Juhul kui Klient sellist tehnilist valmidust ei loo või alal ei hoia, ei saa Elisa Klassik TV üle õhu teenust osutada, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. 4. Kiipkaart 4.1. Elisa annab Kliendile Lepingu alusel õiguse kasutada Kiipkaarti, mille abil koos vastava Seadmega on Kliendil tehnilise võimaluse olemasolul juurdepääs Poolte vahel kokkulepitud Teenustele Kiipkaart on Elisa omand. Klient hoiab Kiipkaarti heaperemehelikult ja vastutab selle säilimise eest. Lepingu lõppedes tagastab Klient Kiipkaardi Elisale. Klient ei või Kiipkaarti kolmandale isikule laenata, rendile anda, müüa ega muul viisil edasi anda. Klient on kohustatud koheselt informeerima Elisa Kiipkaardi kaotamisest või vargusest Klient võib Kiipkaarti kasutada Teenuste tarbimiseks ainult Kliendi isiklikuks tarbeks Eesti Vabariigis Elisa vastutab Kiipkaardi korrektse toimimise eest vaid Elisa poolt heakskiidetud ja Teenuse tingimustes kirjeldatud Terminalseadmes. Elisal on õigus rakendada süsteemi, mille kohaselt vastab ühele Kiipkaardile üks kindlaksmääratud Terminalseade ning Kiipkaart on kasutatav vaid sellises Terminalseadmes ja Terminalseadmes on kasutatav vaid see Kiipkaart Klient vastutab selle eest, et temale antud Kiipkaardiga või Kiipkaardil ei tehta järgmisi keelatud toiminguid (sellise rikkumise puhuks on Üldtingimuste punktis 10 kehtestatud sanktsioonid): Kiipkaardi kasutamine seadmes, mis võimaldab selle jagamist, mitmekordistamist või muul viisil Kiipkaardi abil tarbitava Teenuse kättesaadavaks tegemist kolmandatele isikutele; Kiipkaardil oleva tarkvara dekodeerimine, kopeerimine või muutmine; Programmidele või Teenustele juurdepääsu hankimine, millele juurdepääs ei ole Poolte vahel kokku lepitud. 5. Kliendi õigused ja kohustused 5.1. Kliendil on õigus: Saada Elisa esindustest ja Klienditelefonilt teavet esitatud arvete, Teenuste ja Hinnakirja kohta, samuti võimalike häirete kohta Teenuste osutamisel ja kasutamisel Kasutada Teenuseid vastavuses sõlmitud Lepingutega, muuta tellitud Teenuste sisu Teenuse tingimustes kirjeldatud Teenuse raames ilma Lepingut muutmata ja lõpetada igal

4 ajal Leping või Kliendileping vastavuses seaduse, Üldtingimuste, Lepingu ja Pooltevaheliste kokkulepetega Nõuda Teenuse osutamise piiramist vastavalt Teenuse tingimustes sätestatud tingimustele ja korrale Lepingu eseme Lepingu tingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele Taganeda väljaspool Elisa äriruume või sidevahendi teel sõlmitud Lepingust 14 päeva jooksul juhul kui Klient ei ole oma taganemisõigusest loobunud. 14-päevase tähtaja kulgemine algab Lepingu sõlmimisest või Lepingu alusel saadu Kliendile üleandmisest Teha ettemakseid (millest ei arvestata intresse) ja saada tagasi enammakstud summasid Klient kohustub: Tasuma liitumise, osutatud Teenuste, teostatud tööde ja paigaldatud materjalide eest, samuti tasuma Seadme ostuhinna ja Seadme üüritasu Elisa Hinnakirja ja esitatud arvete kohaselt, sealhulgas tasuma ka tähtaegselt tasumata arvete sissenõudmisega seotud kulutuste eest ja Kliendi poolt süüliselt põhjustatud Võrgu rikete kõrvaldamise eest Informeerima Elisat koheselt kas kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis enda isiku- või kontaktandmete muutumisest, samuti muudest asjaoludest, mis võivad takistada või mõjutada Lepingu ja Üldtingimuste nõuetekohast täitmist ning esitama Elisale Teenuse osutamiseks ja Lepingute sõlmimiseks vajalikud ja asjakohased andmed ja dokumendid Informeerima Elisat: kolmandale isikule antud volituse lõppemisest (koheselt); Võrgu riketest (koheselt pärast rikkest teadasaamist); talle kasutamiseks antud Seadme puudustest (hiljemalt 2 kuu jooksul alates puuduste avastamisest) talle kasutamiseks antud Seadme rikkest, vargusest, kaotsiminekust või hävimisest ja tema PINkoodi teatavaks saamisest kolmandale isikule (koheselt) Kasutama Teenuste tarbimiseks ainult Elisa poolt aktsepteeritud ja Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele vastavaid Terminalseadmeid ning Seadmetes ainult Teenuse tingimustes kirjeldatud tarkvara Kasutama Kliendi valdusesse antud Elisa omandis olevaid Seadmeid (sealhulgas Terminalseadmeid ja Kiipkaarte) sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult ning tagastama need vastava Lepingu lõppemisel Elisale Kandma Kliendile kuuluva Terminalseadme ühenduse ja Kliendile kuuluva Terminalseadme rikke kõrvaldamise kulud, välja arvatud juhul, kui rike on tekkinud Elisa süül Hoidma konfidentsiaalsena talle kasutada antud PIN-koode ja muid paroole ning tagama, et need ei satuks kolmandate isikute kasutusse Võimaldama Elisale töökorras oleku kontrollimiseks, hooldus- ja remonditöödeks ligipääsu Kliendi valduses olevale Võrgu osale ja Liinile kuni Lõpp-punktini, rikke puhul kuni Terminalseadmeni Hoidma töökorras Liini, Klassik TV üle õhu teenuse puhul ka Lõpp-punkti Kasutama Teenuseid ainult sihtotstarbeliselt ja viisil, mis ei tekita kahju Elisale ega kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või heade kommetega, ning vältima sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevaid tegusid (sellise rikkumise puhuks on Üldtingimuste punktis 10 kehtestatud sanktsioonid): Ligipääsu tekitamine ressurssidele, millele ligipääs ei ole Kliendile lubatud (eelkõige kuid mitte ainult FTP illegaalne kasutamine, serveri majutus ja selle mittekokkulepitud kasutamine); Teenuste tarbimise võimaldamine kolmandatele isikutele väljaspool vastavas Lepingus sätestatud Ühenduspunkti asukohta tasu eest või tasuta või Teenuse tingimuste sätteid rikkudes ilma Elisa eelneva kirjaliku nõusolekuta; Võrgus või sellega ühendatud seadmetes paiknevate andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi, kaubamärkide vms. mis tahes kasutamine, kui see ei ole Kliendile lubatud, või nende kasutamine keelatud viisil; Kolmandate isikute poolt koostatud või kogutud andmete või nende terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine; Võrgu või sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirivate arvutiviiruste, programmide või muu tarkvara levitamine või kasutamine; Võrgu vahendusel kolmandatele isikutele soovimatute sõnumite saatmine, sealhulgas masspostitus;

5 Andmete või materjalide kopeerimine või edastamine, mis tekitavad serveritele ja Võrgule võrreldes tavapärase koormusega järsu koormuse tõusu; Andmete, veebilehekülgede või elektronposti sõnumite mis tahes viisil levitamine või levitamisele kaasa aitamine, mis on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva vms. iseloomuga; TCP/IP paketi päise või elektronposti teel saadetud sõnumi päise võltsimine mis tahes meetodil ja mis tahes ulatuses; Arvutiandmetesse ebaseaduslik sekkumine, Terminaliseadme identifitseerimisvahendi ebaseaduslik kõrvaldamine või muutmine, arvutisüsteemi toimimise takistamine ning nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse levitamine; Arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamine ning infoühiskonna teenuse ja meediateenuse ebaseaduslik vastuvõtmine. 5.3.Kui Elisa on Kliendile andnud kasutamiseks Seadme, on Klient kohustatud: kasutama Seadet heaperemehelikult ja vastavalt Seadme sihtotstarbele, järgima Seadme kasutusjuhendit, varustama Seadet elektritoitega vastavalt Seadme kasutusjuhendile ja kõrvaldama omal kulul Seadme puuduse, mille saab kõrvaldada Seadme harilikuks säilitamiseks vajaliku hooldamisega; tagama Elisa vastutava töötaja juurdepääsu Seadmele selle töökorras oleku kontrollimiseks ning hooldus- ja remonditöödeks; tegema kõik temast oleneva, et vältida Seadme vargust, kaotsiminekut, hävimist ja rikkumist ning hüvitama Elisale Seadme varguse, hävimise, kaotsimineku või rikkumisega tekitatud kahju, mis vastab Seadme väärtusele; Lepingu lõppemisel tagastama Seadme Elisale seisundis, milles ta selle sai, arvestades normaalset kulumist. 6. Isikuandmete kaitse 6.1 Elisa töötleb Isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusnormide ja Üldtingimustega. Isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks Elisa Teleteenused AS. Klient saab tutvuda Elisa volitatud töötlejate ja nende kontaktandmetega Elisa esindustes ja Koduleheküljel Elisa töötleb Isikuandmeid Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, Kliendi teenindamiseks ja äriliseks teabevahetuseks Oma allkirjaga Lepingul kinnitab Klient, et: Klient annab Elisale nõusoleku tema Isikuandmeid töödelda Tellides või kasutades Teenust, mis eeldab Kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud selle Teenuse osutamisega, nõustub Klient enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud Teenuse kasutamiseks ning sellisest Teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmiseks Klient nõustub tema Isikuandmete edastamisega isikutele, kes tegelevad trükkimise, postitamise, arvelduse korraldamise, Teenuste osutamise, Teenuste turustamise või Kliendi teenindamisega ja kes töötlevad Isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses Elisaga sõlmitava lepingu alusel Klient nõustub tema poolt Lepingu rikkumise korral Lepingu täitmisega seotud Isikuandmete avaldamisega maksehäireregistris või avaldamisega kolmandatele isikutele õiguskaitsevahendite rakendamiseks, sealhulgas krediidiinformatsiooni või võlanõudeid käsitlevatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale Kliendil on õigus saada informatsiooni oma Isikuandmete koosseisu ja allika, nende töötlemise eesmärgi kohta, samuti selle kohta, kellele tema Isikuandmeid on edastatud. Kliendil on õigus nõuda valede ja ebatäpsete Isikuandmete muutmist ja oma Isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui nende töötlemise eesmärk on saavutatud Lepingu täitmise eesmärgil nõustub Klient tema ja Elisa klienditeeninduse vaheliste telefonikõnede salvestamise ja säilitamisega Kliendil on õigus kirjalikult võtta tagasi nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks, kui õigus Isikuandmete töötlemiseks ei tulene seadusest. Juhul kui Isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendile Teenuse osutamiseks, saab Klient võtta tagasi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, lõpetades Kliendilepingu ja muud Lepingud vastavalt selliste Lepingute lõpetamise korrale.

6 7. Elisa õigused ja kohustused 7.1. Elisal on õigus: Teha muudatusi Teenuste koosseisus Teha täiendusi ja muudatusi Hinnakirjas, kui muutmise vajadus tuleneb õigusaktide muutmisest või kui pärast sideteenuse lepingu sõlmimist muutuvad lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb sideettevõtjal lepingu täitmise kulude oluline suurenemine või vähenemine. Lisaks sellele võib Elisa võimaldada oma klientidele ajutisi allahindlusi või muid soodustusi Teha Võrkudes tehnilisi või Teenuse kasutamist mõjutavaid muudatusi Piirata Kliendi suhtes Lepingu alusel Teenuse osutamist, kui: Klient on hilinenud Lepingu alusel osutatud Teenuse eest tasumisega üle 14 päeva või ületab temale kehtestatud krediidilimiiti; Klient on Võrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava Terminalseadme; Klient häirib Terminalseadme kasutamisega Võrgu tööd või teisi Teenuse kasutajaid; Teenuse osutamise piiramine on vajalik Võrgu seadme või rajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks; Klient rikub oluliselt Lepingu tingimusi, kusjuures Lepingu tingimuste oluliseks rikkumiseks loetakse ka Üldtingimuste punktide 4.5. ja rikkumist; piirang tuleneb seadusest Lõpetada Teenuse osutamise piiramine koheselt, kui selle aluseks olnud asjaolu on ära langenud Takistada varastatud või kaotatud Terminalseadme kasutamist Võrgus Piirata Kliendi poolt edastatavate või vastu võetavate andmete koguselist mahtu, kui see on vajalik Võrgu toimimise tagamiseks, kolmandate isikute õiguste kaitsemiseks, seadusega kehtestatud eeskirjade täitmise võimaldamiseks või muul olulisel põhjusel Teatada õiguskaitseorganitesse Kliendi teost, mis võib kvalifitseeruda süüteona Elisa kohustub: Väljastama Kliendile Kliendi soovil informatsiooni Kliendi Lepingute ja Elisa poolt töödeldavate Isikuandmete kohta Sulgema Elisa poolt avaldatud Isikuandmed, mille õigsus on Kliendi poolt vaidlustatud, kuni õigete Isikuandmete väljaselgitamiseni Teavitama viivitamatult ebaõigete Isikuandmete parandamisest või Isikuandmete sulgemisest või anonüümseks muutmisest Klienti ja kolmandaid isikuid, kellele Isikuandmeid on edastatud Kui Üldtingimused või Leping sätestab, et Kliendi poolset tegevusetust (näiteks pretensiooni mitte-esitamist) käsitletakse juriidilist tagajärge omava tahteavaldusena, näitab Elisa Kliendile saadetavas teates sellise asjaolu kohta ära tähtaja ja viisi, mille jooksul ja kuidas Kliendil on võimalus niisugust tagajärge vältida Hoidma Võrgu töökorras ja osutama Kliendile Teenuseid vastavuses Lepingu tingimustega ja Eesti Vabariigis kehtestatud kvaliteedinõuetega Tagama Teenuse osutamise Lõpp-punktis iga Lepingu alusel teatud arvule Terminalseadmetele (arv on Teenuse tingimustes osundatud), kui Lepingus ei ole kokku teistsugune arv Kõrvaldama Võrgu rikke mõistliku aja jooksul pärast rikkest teadasaamist Kõrvaldama Liini rikke mõistliku aja jooksul pärast rikkest teadasaamist Hinnakirjajärgse tasu eest või (juhul kui rikke tekkimises on süüdi Elisa) tasuta Informeerima Klienti punkti kohasest Teenuse osutamise piiramisest e-posti teel ja vajadusel kodulehel vähemalt 5 tööpäeva ette, teatades ühtlasi piiramise põhjused ja aja. Punktides ja sätestatud juhtudel informeerib Elisa Klienti kirja või e-posti teel ette, välja arvatud juhul kui Teenuse osutamise piiramisega viivitamine võib põhjustada kahju Elisale või kolmandatele isikutele Mitte piirama Teenuse osutamist, kui Klient kõrvaldab enne Teenuse osutamise piiramise algust kavandatava piiramise aluseks olnud asjaolu eeldusel, et Elisa on piiramise aluseks olnud asjaolu äralangemisest informeeritud Lõpetama Teenuse osutamise piiramise 2 tööpäeva jooksul, kui selle aluseks olnud asjaolu on ära langenud eeldusel, et Elisa on piiramise aluseks olnud asjaolu äralangemisest informeeritud Elisa ei vastuta: Kliendile edastatavate televisiooni- ja raadioprogrammide sisu ega nende vastavuse eest programmitootja lubatud saatekavale; kolmandate isikute teenuste sisu eest, mida Elisa võib Kliendile vahendada;

7 Kliendi ja tema andmete turvalisuse eest Internetiga seonduvate Teenuste kasutamisel, juhul, kui vastavad andmed ei ole kaitstud tulenevalt Teenuste tarbimisel kasutatavate Kliendile kuuluvate seadmete ebaturvalisusest; Kliendi soovil Liiniga või Terminaliseadmetega ühendatud seadmete töökorras oleku ja nõuetekohase toimimise eest ning selliste seadmete mittenõuetekohasest toimimisest tulenevate kulude eest; puuduste eest Klassik TV üle õhu teenuse kvaliteedis, mis võivad olla põhjustatud ilmastikutingimustest või teenuse tarbimise asukoha muudest tunnustest, mis on kirjeldatud Teenuse tingimustes Klassik TV üle õhu teenuse raames ostetud või üüritud Seadme kasutamise võimalikkuse eest väljaspool Elisa Koduleheküljel märgitud leviala Kliendi suhtes kehtestatud krediidilimiidi jälgimise ja krediidilimiidi ületamisel Teenuse osutamise piiramise ning sellest tuleneva võimaliku kahju eest Televisiooni- ja raadioprogrammide edastajatest tingitud saadete või ülekannete (k.a. spordiülekannete) blokeeringute ning katkestuste eest; 8. Müügigarantii 8.1. Elisa annab müüdud Seadmele kaheaastase garantii, kui Poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti. Garantii tähtaeg hakkab kulgema Seadme üleandmisest Kliendile Garantii annab Kliendile garantiitähtaja jooksul õiguse nõuda Seadme tasuta parandamist või asendamist, kui Seade ei vasta Lepingu tingimustele materjali- või tootmisvea tõttu ning Seadet on kasutatud ja hooldatud ainult vastavuses kasutusjuhendiga Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, tagastab Klient Seadme garantiist tulenevate õiguste teostamiseks Elisa esindusse. 9. Teenustasud ja arvelduste kord 9.1. Teenustasud ja muud Klientidele ühtsed hinnad ja tasud on kehtestatud Hinnakirjas. Kliendi igakuisel arvel sisaldub Hinnakirjas sätestatud suuruses eluruumi võrguhooldustasu vastaval perioodil Lepingu sõlmimisel võib Elisa nõuda Kliendilt tagatismakset või ettemakset, kui isik ei vasta Elisa poolt Lepingu sõlmimiseks esitatud kõigile nõuetele või kui isik on olnud eelnevalt Elisale võlgu või isiku krediidivõimelisuse hinnang ei ole piisav. Sellistelt tagatis- ja ettemaksetelt ei või Klient nõuda intresse, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti Elisa võib Kliendile määrata vastavalt Teenuse tingimustele krediidilimiidi, mille ületamisel loetakse, et Klient ei ole temale osutatud Teenuse eest õigeaegselt tasunud. Sellisest krediidilimiidist informeerib Elisa Klienti Lepingu sõlmimisel või krediidilimiidi määramisel koheselt Elisa väljastab Kliendile arve tasuta paberkandjal või elektrooniliselt (e-arvena). E-arved edastab Elisa Kliendile Iseteeninduses, Kliendi poolt määratud e-posti aadressile või muul Poolte poolt kokkulepitud viisil. Elisa saadab Kliendile väljastatud paberarve Kliendi soovil postiga Kliendi näidatud aadressil Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti temale esitatud arve õigeaegse tasumise kohustusest. Kliendil on võimalus saada informatsiooni tasumisele kuuluva summa kohta Elisa klienditeenindustest ja Iseteeninduse kaudu Klient on kohustatud Teenuse eest tasuma arvel näidatud tähtajaks Elisa ei piira Teenuse osutamist, kui Klient vaidlustab kirjalikult osutatud Teenuse tasu suuruse enne maksetähtpäeva saabumist ning tasub õigeaegselt osutatud Teenuste eest osas, milles ta tasu ei vaidlusta. Kui selline tasu või selle suuruse vaidlustamine Kliendi poolt osutub alusetuks, on Klient kohustatud tasumata summa tasuma hiljemalt järgmiseks maksetähtpäevaks Arveldusi puudutavaid taotlusi, avaldusi ja kaebusi on Kliendil võimalik esitada Elisale kirjalikult Elisa esindustes, kirja teel aadressil Sõpruse pst 145, Tallinn või e-posti teel. Elisa vastab sellistele pöördumistele 15 kalendripäeva jooksul või annab sama aja jooksul teada vastamise aja, juhul kui tähtaegne vastamine ei ole võimalik Elisa võib Kliendile esitada arve Kliendi poolt tellitud erakorraliste või ühekordsete tehingute või Teenuste eest koos igakuise arvega Kui Klient peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma Elisa kulutusi võlasissenõudmisele ja viivist, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel sissenõutavaks muutunud viivise ning lõpuks põhikohustuse katteks.

8 9.11. Klient maksab Teenuse kasutamise kuutasu ka aja eest, mil Teenuse osutamine oli piiratud vastavuses punktiga , välja arvatud kui Teenuse osutamine oli piiratud võlgnevuse tõttu või punkti alusel Teenuse kasutamise puhul väljaspool Eesti Vabariiki lähtuvad Pooled muu hulgas välisoperaatori poolt kehtestatud hinnatingimustest Klient vastutab Teenuste tasumise eest juhul, kui ta on võimaldanud kasutada oma Terminalseadet, Kiipkaarti või PIN-koodi kolmandatel isikutel või määranud PIN-koodi selliselt, et kolmandatel isikutel on PIN-koodiga kaitstavatele Teenustele juurdepääs (näiteks jättes muutmata algse PIN-koodi seadistuse). Samuti vastutab Klient Teenuste tasumise eest Kiipkaardi või Terminalseadme kaotamise või varguse puhul niikaua, kuni ta on informeerinud Elisa juhtunust Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib Elisa teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. 10. Sanktsioonid Kumbki Pool võib nõuda teiselt Poolelt rahalise maksega viivitamise korral viivist tähtaegselt laekumata summalt 0,05% kalendripäevas Üldtingimuste punktides 4.5. ja sätestatud Kliendi kohustuste rikkumisel on Elisal õigus nõuda Kliendilt igakordsel rikkumisel leppetrahvi summas kuni (kolm tuhat) eurot ning kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei kata. Seejuures vastutab Klient rikkumiste eest tema valduses olevate Terminalseadmete abil, samuti rikkumiste eest Liinil, mille kaudu Elisa osutab Kliendile Teenust, kui Klient ei tõenda, et tema ei vastuta sellise rikkumise eest Üldtingimuste punktis 9.6. sätestatud Kliendi kohustuse rikkumisel on Elisal lisaks muudele Ülddokumentides, Lepingus ja seaduses nimetatud õiguskaitsevahenditele õigus nõuda Kliendilt igakordsel rikkumisel Hinnakirjas sätestatud võlahaldustasu tasumist. Lisaks sellele on Elisal õigus anda nõue Kliendi vastu sissenõudmiseks inkassoteenust osutavale isikule. Sellisel juhul on Elisal õigus nõuda ja Kliendil kohustus tasuda Elisale leppetrahv vastavalt Hinnakirjale. Samuti on Elisal õigus nõuda ja Kliendil kohustus hüvitada Elisale nõude sissenõudmisega seotud kulutused, mida leppetrahv ja viivised ei kata Pooled on kohustatud täitma Lepingust selle kehtivuse ajal tulenenud kohustused ka pärast Lepingu kehtivuse lõppu. Rahalise maksega viivitamise korral jätkub viivise ja võlahaldustasu arvestamine ka pärast Lepingu kehtivuse lõppu kuni makse täieliku tasumiseni. 11. Pooltevaheline suhtlus Lepingute sõlmimisel ja omavahelises suhtluses on Klient või tema esindaja ja Elisa esindaja kohustatud teise Poole nõudmisel oma isiku identifitseerima. Klient või tema esindaja identifitseerib oma isiku isikut tõendava dokumendi abil, Elisa esindaja Elisa poolt väljastatud kehtiva töötõendi abil Füüsilisest isikust Kliendi esindajaks võib olla volitatud isik, kes omab sellekohast kirjalikku volikirja. Juriidilisest isikust Kliendi esindajaks võib olla Kliendi seadusejärgne esindaja, prokurist või volitatud isik, kes omab sellekohast kirjalikku volikirja Poolte vaheline suhtlus toimub isiklikult, telefoni, e-posti, faksi või kirja teel, lisaks on Elisal õigus saata Kliendile lühiteateid tekstsõnumiga telefoni teel. Teise Poolega suhtlemisega seonduvad otsesed kulud (nt telefoni- ja postikulud) kannab Pool ise kui Hinnakirjas ei ole sätestatud teisiti Kliendil on võimalik esitada Elisale pretensioone, taotlusi, avaldusi, kaebusi ja muid pöördumisi Elisa esindustes, kirja teel aadressil Sõpruse pst 145, Tallinn või e-posti teel. Elisa vastab sellistele pöördumistele 15 kalendripäeva jooksul Kiireloomulised rikketeated tuleb Kliendil esitada Elisa Klienditelefonile Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kliendil on muuhulgas võimalus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti poole. Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada eelnimetatud läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele seadusjärgses kohtus.

9 12. Lepingu lõppemine Klient saab nii Kliendilepingu kui Teenuste osutamise lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest soovist Elisale koos oma isikukoodi, viitenumbri ja lõpetatava Lepingu numbriga kas isiklikult Elisa esinduses, kirjalikult või e-posti teel, Iseteeninduse või Klienditelefoni kaudu Elisal on õigus Teenuse osutamise leping üles öelda kui Teenuse osutamist on piiratud punkti alusel, välja arvatud punkti ja alusel, ja piiramise alus ei ole ära langenud 1 kuu jooksul. Piiramise alus loetakse mitte ära langenuks ka juhul, kui Elisa on Teenuse osutamist piiranud punkti alusel vähemalt teistkordselt Teenuse osutamise leping lõpeb automaatselt ja Elisa lõpetab Teenuse osutamise, kui lõpeb või lõpetatakse Kliendi ja Elisa vaheline Kliendileping Lepingu ülesütlemisel Kliendi või Elisa poolt maksab Klient tasu Elisa poolt osutatud Teenuste eest kuni Teenuse osutamise lõppemiseni. Juhul, kui Klient ütleb Lepingu üles enne kuu lõppu ning Teenuse osutamise leping sisaldab kuupõhist tasu, siis tasub Klient kuupõhise tasu täiskuu eest Lepingu lõppemisel tagastab Klient Elisale omal kulul kõik Kliendi valduses olevad Elisale kuuluvad Seadmed ja Kiipkaardid (isiklikult või volituse alusel Elisa esindusse, või kutsudes Elisa esindaja Seadme tagastamiseks ja tasudes visiidi eest Hinnakirja järgi). Seadme või Kiipkaardi mittetagastamisel kohustub Klient hüvitama Elisale Seadme või Kiipkaardi väärtuse Elisa poolt esitatava arve alusel Hiljemalt 2 kuud pärast Lepingu lõppemist esitab Elisa Kliendile lõpparve osutatud Teenuste eest kuni Lepingu lõppemiseni ja vajadusel Kliendi poolt tagastamata Elisale kuuluvate Seadmete ja Kiipkaardi eest. 13. Vääramatu jõud Juhul kui Teenuse osutamine või Poolte muude kohustuste täitmine on osaliselt või täielikult takistatud või võimatu vääramatu jõu tõttu, ei vastuta kohustust rikkuv Pool oma kohustuse rikkumise eest. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Vajadusel peab Pool, kelle kohustuste täitmine on sel viisil häiritud, teist Poolt sellest mõistlikul viisil informeerima Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, eelkõige aga sõda, üldrahutus, streik või blokaad, loodusõnnetused ja erakorralised ilmastikuolud, elektrivarustuse ja raadioside häired, kolmandate isikute võrgu tark- või riistvara ootamatud rikked, kolmandate isikute õigusvastane, lepinguvastane või hea usu ja tava vastane käitumine ning muudatused õigusaktides.

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G.991.2 määratletud tehnoloogia baasil osutatav teenus, mis võimaldab kas asümmeetrilist (eri

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD 24.05.2017 WD nr 2017/1-11.2/16 1.1. Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Tingimused) on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping ), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2)

Microsoft Word - ringraja-ja-rajatiste-renditingimused-v-6 (2) RINGRAJA ja RAJATISTE RENDITINGIMUSED (edaspidi Tingimused) Kehtivad alates 31.10.2016. 1. DEFINITSIOONID 1.1. Tingimused- Käesolevad tingimused, mis on kõigi ja u vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; El

Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; El Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; Elioni sidevõrgu lõpp-punkt Elioni sidevõrgu punkt, kus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem