Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)"

Väljavõte

1 L 95/56 Euroopa Liidu Teataja EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 12.3, (7) Otsust EKP/2004/2 ( 2 ) tuleb muuta selle arengu kajastamiseks, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, ( 1 ) eelkõige selle artikli 25 lõiget 2 ja artikli 26 lõiget 12, ning arvestades järgmist: (1) EKP ja selle otsuseid tegevate organite sisekorraldust tuleb kohandada seoses uute nõuetega, mis tulenevad määrusest (EL) nr 1024/2013, et selgitada järelevalveotsuste ettevalmistamises ja vastuvõtmises osalevate asutuste koostööd. (2) Tuleb koostada tegevusjuhend, mis sätestaks eetikastandardid, millest EKP nõukogu liikmed ja neile määratud asendusliikmed saaksid juhinduda oma ülesannete täitmisel. (3) Asutada tuleb kõrgetasemeline auditikomitee, et tugevdada sise- ja väliskontrolli ning veelgi tugevdada EKP ja eurosüsteemi juhtimist. (4) Kodukorra artikkel 21 sätestab, et töösuhted EKP ja tema töötajate vahel määratakse töölepingutingimuste ja ametieeskirjadega. Töölepingutingimusi ja ametieeskirju on muudetud, et hõlmata reeglid kandidaatide valimiseks ja ametisse nimetamiseks. Seetõttu tuleb kodukorra artikkel 20 personali valiku, ametisse nimetamise ja edutamise kohta kehtetuks tunnistada. (5) Samuti tuleb teha väiksemaid tehnilisi ja redaktsioonilisi parandusi seoses aluslepingu ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklite uue nummerdusega. (6) Järelevalveotsuseid võetakse vastu üldmenetluses, näiteks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõikel 7 põhineva korralduse alusel, ja nende otsuste suhtes ei kohaldata vastuväidete mitte-esitamise menetlust määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 8 alusel. ( 1 ) ELT L 287, , lk 63. Artikkel 1 Euroopa Keskpanga kodukorra muutmine Otsust EKP/2004/2 muudetakse järgmiselt. 1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega: Artikkel 1 Mõisted 1.1. Käesolev kodukord täiendab Euroopa Liidu toimimise lepingut ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja. Ilma et see mõjutaks artikli 1.2 sätteid, kasutatakse käesoleva kodukorra mõisteid aluslepingu ja põhikirja tähenduses Mõisteid osalev liikmesriik, riiklik pädev asutus ja riiklik määratud asutus kasutatakse nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga) (*) tähenduses. (*) ELT L 287, , lk 63. 2) Lisatakse järgmine artikkel 5a: Artikkel 5a EKP nõukogu liikmete tegevusjuhend 5a.1. EKP nõukogu võtab oma liikmetele järgimiseks vastu ja ajakohastab tegevusjuhendi, mis avaldatakse EKP veebilehel. 5a.2. Iga keskpanga president peab tagama, et temaga kaasas olevad isikud artikli 3.2 tähenduses ja asendajad artikli 3.3 tähenduses allkirjastavad deklaratsiooni tegevusjuhendi järgimise kohta enne EKP nõukogu koosolekutel osalemist. ( 2 ) 19. veebruari aasta otsus EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80, , lk 33).

2 Euroopa Liidu Teataja L 95/57 3) Artikkel 9 asendatakse järgmisega: nõukogu auditikomitee ning sätestab selle pädevuse ja koosseisu. Artikkel 9 Eurosüsteemi/EKPSi komiteed 9.1. Komiteed asutab ja lõpetab EKP nõukogu. Need aitavad kaasa EKP otsuseid tegevate organite töös ja annavad aru nõukogule juhatuse kaudu Krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalvega seotud poliitika kohta annavad komiteed, kes aitavad kaasa EKP töös seoses EKP-le määrusega (EL) nr 1024/2013 pandud ülesannetega, aru järelevalvenõukogule ja kohastel juhtudel EKP nõukogule. Järelevalvenõukogu paneb aseesimehele kohustuse anda ettenähtud korras selle tegevuse kohta aru EKP nõukogule EKP juhatuse kaudu Komiteed koosnevad kuni kahest liikmest igast eurosüsteemi RKPst ja EKPst, kelle määrab vastava keskpanga president ja EKP juhatus Kui komiteed aitavad kaasa EKP otsuseid tegevate organite töös seoses EKP-le määrusega (EL) nr 1024/2013 pandud ülesannetega, peavad nad kaasama igast liikmesriigist ühe liikme keskpangast ja ühe liikme riiklikust pädevast asutusest, kelle nimetab ametisse vastava keskpanga president pärast riikliku pädeva asutusega konsulteerimist, kui riiklik pädev asutus ei ole keskpank. 5) Artikkel 11.3 asendatakse järgmisega: Juhiste andmiseks EKP personali liikmetele ja juhatuse liikmetele võtab EKP juhatus vastu ja ajakohastab tegevusjuhendi ning avaldab selle EKP veebilehel. 6) Lisatakse järgmised artiklid: IVa PEATÜKK JÄRELEVALVEÜLESANDED Artikkel 13a Järelevalvenõukogu Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 1 alusel asutatakse järelevalvenõukogu EKP siseorganina, mis hakkab tegelema EKPle pandud krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalve ülesannete kavandamise ja täitmisega (edaspidi järelevalveülesanded ). Järelevalvenõukogu ülesanded ei mõjuta EKP otsuseid tegevate organite pädevust EKP nõukogu kehtestab komitee volitused ja määrab nende eesistujad. Eesistuja on üldjuhul EKP personali liige. Nii nõukogul kui ka juhatusel on õigus nõuda komiteedelt eritemaatilisi uurimistöid. EKP annab komiteedele sekretariaadi abi Iga eurosüsteemivälise liikmesriigi keskpank võib komitee koosolekutel osalemiseks määrata samuti kuni kaks personali liiget, kui käsitletav asi kuulub EKP üldnõukogu pädevusvaldkonda ning kui komitee eesistuja ja EKP juhatus peavad seda asjakohaseks Kui komitee eesistuja ja EKP juhatus peavad asjakohaseks, võib komitee koosolekutel osalema kutsuda ka teiste liidu institutsioonide ja organite esindajaid ja mis tahes kolmandaid isikuid. 4) Lisatakse järgmine artikkel 9b: Artikkel 13b Järelevalvenõukogu koosseis 13b.1. Järelevalvenõukogu moodustavad esimees, aseesimees, neli EKP esindajat ja üks esindaja iga osaleva liikmesriigi riiklikust pädevast asutusest. Kõik järelevalvenõukogu liikmed tegutsevad liidu kui terviku huvides. 13b.2. Kui osaleva liikmesriigi riiklik pädev asutus ei ole keskpank, võib järelevalvenõukogu vastav liige tuua esindaja oma liikmesriigi keskpangast. Hääletamisel loetakse ühe liikmesriigi esindajaid üheks liikmeks. 13b.3. Pärast järelevalvenõukogu ärakuulamist võtab EKP nõukogu vastu järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehe ametisse nimetamise ettepaneku, mis esitatakse Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks. Artikkel 9b Auditikomitee Selleks et tugevdada olemasolevat sise- ja väliskontrolli ning veelgi tugevdada EKP ja eurosüsteemi juhtimist, asutab EKP 13b.4. Järelevalvenõukogu esimehe töölepingutingimused, eelkõige tema palk, pension ja sotsiaalkindlustustagatised, määratakse lepingus EKPga ja selle kinnitab EKP nõukogu.

3 L 95/58 Euroopa Liidu Teataja b.5. Järelevalvenõukogu aseesimehe ametiaeg on viis aastat ja seda ei pikendata. See ei kesta kauem tema ametiajast EKP juhatuse liikmena. 13b.6. EKP nõukogu määrab juhatuse ettepanekul järelevalvenõukogusse neli EKP esindajat, kes ei täida vahetult rahapoliitikaga seotud ülesandeid. Artikkel 13d Järelevalvenõukogu töökord Järelevalvenõukogu võtab vastu oma töökorra pärast EKP nõukoguga konsulteerimist. Töökord peab tagama osalevate liikmesriikide võrdse kohtlemise. Artikkel 13e Artikkel 13c Hääletamine määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 7 alusel Otsuse eelnõu vastu võtmiseks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõike 7, Euroopa Liidu lepingu artikli 16, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 238 lõike 3 ja protokolli (nr 36) Üleminekusätete kohta alusel kohaldatakse järgmisi reegleid: i) kuni 31. oktoobrini 2014 loetakse otsused vastu võetuks, kui poolt hääletab vähemalt 50 % järelevalvenõukogu liikmetest, kes esindavad vähemalt 74 % kaalutud häälte koguarvust ja 62 % kogurahvastikust; ii) alates 1. novembrist 2014 loetakse otsused vastu võetuks, kui poolt hääletab vähemalt 55 % järelevalvenõukogu liikmetest, kes esindavad vähemalt 65 % kogurahvastikust. Blokeeriv vähemus peab hõlmama vähemalt nende järelevalvenõukogu liikmete miinimumarvu, kes esindavad 35 % kogurahvastikust, pluss üks liige; selle puudumisel loetakse saavutatuks kvalifitseeriv häälteenamus; Järelevalvenõukogu liikmete tegevusjuhend 13e.1. Järelevalvenõukogu võtab oma liikmetele järgimiseks vastu ja ajakohastab tegevusjuhendi, mis avaldatakse EKP veebilehel. 13e.2. Iga liige peab tagama, et temaga kaasas olevad isikud, asendajad ja tema keskpanga esindajad allkirjastavad deklaratsiooni tegevusjuhendi järgimise kohta enne järelevalvenõukogu koosolekutel osalemist. Artikkel 13f Järelevalvenõukogu koosolekud Järelevalvenõukogu koosolekud toimuvad tavaliselt EKP ruumides. Järelevalvenõukogu koosolekute toimingud esitatakse EKP nõukogule teadmiseks vahetult pärast nende vastu võtmist. Artikkel 13g iii) 1. novembrist 2014 kuni 31. märtsini 2017 loetakse otsused riikliku pädeva asutuse esindaja taotlusel või EKP esindaja taotlusel järelevalvenõukogus vastu võetuks, kui poolt hääletab vähemalt 50 % järelevalvenõukogu liikmetest, kes esindavad vähemalt 74 % kaalutud häälte koguarvust ja 62 % kogurahvastikust. iv) Iga EKP nõukogu poolt ametisse nimetatud nelja EKP esindaja kaal võrdub osalevate liikmesriikide riiklike pädevate asutuste esindajate mediaankaaluga, mis arvutatakse lisas sätestatud meetodi alusel. v) Esimehe ja aseesimehe häälte kaal on null ja loeb ainult enamuse määramiseks järelevalvenõukogu liikmete arvu osas. Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 4 osutatud ülesannete täitmiseks vajalike otsuste vastuvõtmine 13g.1. Järelevalvenõukogu esitab EKP nõukogule otsuste eelnõud määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 4 osutatud ülesannete täitmiseks, millele tuleb lisada seletuskiri otsuse eelnõu tausta ja põhjendatuse kohta. Need otsuste eelnõud edastatakse samal ajal asjaomaste osalevate liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele, teavitades neid ka EKP nõukogule antud tähtajast kooskõlas artikliga 13g.2. 13g.2. Otsuse eelnõu artikli 13g.1 tähenduses loetakse vastu võetuks, kui EKP nõukogu pole sellele kümne päeva jooksul vastuväiteid esitanud. Eriolukordades määrab mõistliku ajavahemiku EKP nõukogu, kuid see ei ole üle 48 tunni. EKP nõukogu põhjendab oma vastuväiteid kirjalikult. Otsus edastatakse järelevalvenõukogule ja asjaomaste liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele.

4 Euroopa Liidu Teataja L 95/59 13g.3. Euroalaväline osalev liikmesriik teatab EKP-le mis tahes põhjendatud vastuväitest järelevalvenõukogu otsuse eelnõule viie tööpäeva jooksul alates otsuse eelnõu saamisest kooskõlas artikliga 13g.1. EKP president edastab põhjendatud vastuväite EKP nõukogule ja järelevalvenõukogule viivitamata. EKP nõukogu otsustab asja viie tööpäeva jooksul alates põhjendatud vastuväitega seotud teabe saamisest ja võtab järelevalvenõukogu poolt koostatud hinnangus esitatud põhjendusi arvesse täiel määral. Otsus edastatakse järelevalvenõukogule ja asjaomaste liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele koos kirjalike selgitustega. 13g.4. Euroalaväline osalev liikmesriik teatab EKP-le mis tahes põhjendatud vastuväitest EKP nõukogu vastuväitele järelevalvenõukogu otsuse eelnõule viie tööpäeva jooksul alates otsuse eelnõu saamisest kooskõlas artikliga 13g.2. EKP president edastab põhjendatud vastuväite EKP nõukogule ja järelevalvenõukogule viivitamata. EKP nõukogu esitab oma arvamuse liikmesriigi poolt väljendatud põhjendatud vastuväitele 30 päeva jooksul ning kinnitab oma vastuväidet või võtab selle tagasi, tuues põhjendused. Otsus oma vastuväidet kinnitada või see tagasi võtta edastatakse asjaomaste liikmesriikide riiklikele pädevatele asutustele. Kui EKP nõukogu võtab oma vastuväite tagasi, loetakse järelevalvenõukogu otsuse eelnõu vastu võetuks vastuväite tagasivõtmise kuupäeval. oma põhjendusi kirjalikult asjaomasele riiklikule pädevale asutusele või riiklikule määratud asutusele viie tööpäeva jooksul alates teate esitamisest EKP-le. 13h.2. Kui EKP nõukogu kavatseb järelevalvenõukogu ettepanekul, võttes arvesse asjaomase komitee ja sisestruktuuri algatust ja materjale, kohaldada rangemaid kapitalipuhvri nõudeid või muid rangemaid süsteemse või makrotasandi usaldatavusriskidele suunatud meetmeid kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 5 lõikega 2, teatab ta oma kavatsustest asjaomasele riiklikule pädevale asutusele või riiklikule määratud asutusele vähemalt kümme tööpäeva enne selle otsuse tegemist. Kui asjaomane riiklik pädev asutus või riiklik määratud asutus teatab EKP-le kirjalikult oma põhjendatud vastuväitest viie tööpäeva jooksul alates teate kättesaamisest, edastatakse see teade viivitamata pärast järelevalvenõukogu sekretariaadis kättesaamist EKP nõukogule ja järelevalvenõukogule. EKP nõukogu otsustab asja järelevalvenõukogu poolt ette valmistatud ettepaneku põhjal, võttes arvesse asjaomase komitee ja sisestruktuuri algatust ja materjale. Otsus edastatakse asjaomasele riiklikule pädevale asutusele või riiklikule määratud asutusele. 13h.3. EKP nõukogul on õigus artiklites 13h.1 ja 13h.2 sätestatud järelevalvenõukogu ettepanek heaks kiita, see tagasi lükata või seda muuta. EKP nõukogul on samuti õigus nõuda, et järelevalvenõukogu esitaks artiklites 13h.1 ja 13h.2 sätestatud ettepaneku või teeks konkreetse analüüsi. Kui järelevalvenõukogu ei esita nõutud ettepanekuid, võib EKP nõukogu teha otsuse ilma järelevalvenõukogu ettepanekuta, võttes arvesse asjaomase komitee ja sisestruktuuri algatust ja materjale. Artikkel 13h Määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 5 osutatud ülesannete täitmiseks vajalike otsuste vastuvõtmine 13h.1. Kui riiklik pädev asutus või riiklik määratud asutus teatab EKP-le oma kavatsusest kohaldada kapitalipuhvri nõudeid või muid süsteemse või makrotasandi usaldatavusriskidele suunatud meetmeid kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 5 lõikega 1, edastatakse see teade pärast järelevalvenõukogu sekretariaadis kättesaamist viivitamata EKP nõukogule ja järelevalvenõukogule. Järelevalvenõukogu teeb EKP nõukogule ettepaneku, võttes arvesse asjaomase komitee ja sisestruktuuri algatust ja materjale, asja otsustamiseks kolme tööpäeva jooksul. Kui EKP nõukogu ei nõustu talle teatatud meetmega, selgitab ta Artikkel 13i Otsuste tegemine määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 14 lõigete 2 4 alusel Kui riiklik pädev asutus teatab EKP-le oma otsuse eelnõust määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 14 lõike 2 alusel, edastab järelevalvenõukogu otsuse eelnõu koos omapoolse hinnanguga viie tööpäeva jooksul EKP nõukogule. Otsuse eelnõu loetakse vastu võetuks, kui EKP nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid 10 tööpäeva jooksul alates EKP-le teatamisest; seda tähtaega võib pikendada põhjendatud juhtudel ühekordselt sama pikaks ajaks.

5 L 95/60 Euroopa Liidu Teataja Artikkel 13j Üldraamistik määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 7 alusel EKP nõukogu võtab vastu otsuseid üldraamistiku kohta, et sätestada praktiline korraldus määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 rakendamiseks, konsulteerides riiklike pädevate asutustega ja võttes aluseks järelevalvenõukogu ettepaneku väljaspool vastuväidete mitte-esitamise menetlust. 13l.3. EKP nõukogu konsulteerib osalevate liikmesriikide eurosüsteemiväliste RKPde presidentidega enne vastuväidete esitamist järelevalvenõukogu ette valmistatud otsuse eelnõule, mille adressaadiks on riiklikud pädevad asutused seoses euroalavälistes osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutustega. Sama kehtib siis, kui asjaomane riiklik pädev asutus teavitab EKP nõukogu oma põhjendatud vastuväidetest järelevalvenõukogu otsuse eelnõule. Artikkel 13k Rahapoliitika ja järelevalveülesannete lahusus 13l.4. Kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse I peatükis sätestatud EKP nõukogu koosolekute üldsätteid ka EKP nõukogu koosolekutele, mis on seotud järelevalveülesannetega. 13k.1. EKP täidab talle määrusega (EL) nr 1024/2013 pandud ülesandeid, ilma et see mõjutaks tema ülesandeid seoses rahapoliitikaga ja mis tahes muid ülesandeid, ning nendest lahusolevatena. Artikkel 13m Sisestruktuur seoses järelevalveülesannetega 13k.2. EKP võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada rahapoliitika ja järelevalvefunktsioonide lahusus. 13m.1. EKP juhatuse pädevus seoses EKP sisestruktuuriga EKP personaliga hõlmab ka järelevalveülesandeid. EKP juhatus konsulteerib sisestruktuuri osas järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehega. Kohaldatakse vastavalt artikleid 10 ja k.3. Rahapoliitika ja järelevalvefunktsioonide lahusus ei välista nende kahe tegevusvaldkonna vahelist teabevahetust, mis on vajalik EKP ja EKPSi ülesannete täitmiseks. 13m.2. Järelevalvenõukogu võib kokkuleppel juhatusega asutada ja lõpetada ajutisi allstruktuure, näiteks töörühmi või töökondi. Nad aitavad kaasa järelevalveülesannete töös ja annavad aru järelevalvenõukogule. Artikkel 13l EKP nõukogu koosolekute korraldus seoses järelevalveülesannetega 13l.1. EKP nõukogu koosolekuid seoses järelevalveülesannetega peetakse eraldi korralistest EKP nõukogu koosolekutest ja nende päevakord on erinev. 13m.3. EKP president konsulteerib järelevalvenõukogu esimehega ja nimetab seejärel EKP personali liikme järelevalvenõukogu ja juhtkomitee sekretäri ametisse. Sekretär abistab esimeest või tema äraolekul aseesimeest järelevalvenõukogu koosolekute ettevalmistamisel ja vastutab nende koosolekute käigu kujundamise eest. 13l.2. Järelevalvenõukogu ettepanekul koostab EKP juhatus päevakorra eelnõu ja saadab selle koos järelevalvenõukogu koostatud asjaomaste dokumentidega EKP nõukogule ja muudele volitatud osalejatele vähemalt kaheksa päeva enne asjaomast koosolekut. Seda ei kohaldata eriolukordades, mil EKP juhatus tegutseb vastavalt asjaoludele. 13m.4. Sekretär teeb EKP nõukogu järelevalveülesannetega seotud koosolekute ettevalmistamisel koostööd EKP nõukogu sekretäriga ja vastutab nende koosolekute käigu kujundamise eest.

6 Euroopa Liidu Teataja L 95/61 Artikkel 13n Aruanne määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 20 lõike 2 alusel EKP nõukogu võtab vastu Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja eurorühmale esitatava aastaaruande kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 20 lõikega 2 järelevalvenõukogu poolt EKP juhatuse kaudu esitatud ettepaneku alusel. kaastööd. EKP juhatuse pädevuses on teha lõplikud parandused EKP arvamuste eriti tehnilistes küsimustes ja lisada muutunud asjaolud või parandused. EKP arvamustele kirjutab alla president. Krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalvega seotud EKP arvamuste osas võib EKP nõukogu konsulteerida järelevalvenõukoguga. 9) Artikkel 17.8 asendatakse järgmisega: Artikkel 13o EKP esindajad Euroopa Pangandusjärelevalves 13o.1. Järelevalvenõukogu ettepanekul nimetab EKP president ametisse EKP esindaja Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogusse või kutsub ta tagasi kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu 24. novembri aasta määruse (EL) nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ) (*) artikli 40 lõike 1 punktiga d Põhikirja artiklis 34 määratud õigusaktide suhtes kohaldatakse 15. aprilli aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (*). (*) EÜT 17, , lk 385/58. 10) Lisatakse järgmine artikkel: 13o.2. President nimetab ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalvenõukogusse keskpanganduse kogemusega teise esindaja. (*) ELT L 331, , lk 12. Artikkel 17a Järelevalveülesannetega seotud EKP õigusaktid 17a.1. Kui määruse (EL) nr 1024/2013 ja käesolevas artikli alusel vastu võetud määrustes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse järelevalveülesannetega seotud EKP õigusaktidele artiklit 17. 7) Artikkel 15.1 asendatakse järgmisega: EKP järgmise majandusaasta eelarve võtab nõukogu vastu enne iga majandusaasta lõppu kooskõlas juhatuse ettepaneku ja kõikide tema kehtestatud põhimõtetega. Järelevalveülesannete kulud tuleb eelarves eristada ja nende osas konsulteeritakse järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehega. 8) Artikkel 17.5 asendatakse järgmisega: EKP arvamused võtab vastu EKP nõukogu, ilma et see piiraks põhikirja artikli 43 teise lõike ja artikli 46.1 esimese taande kohaldamist. Siiski võib eriolukordades EKP arvamusi vastu võtta juhatus, välja arvatud juhul, kui vähemalt kolm keskpanga presidenti soovivad, et konkreetse arvamuse vastuvõtmise pädevus jääks nõukogule; seejuures tuleb arvestada nõukogu esitatud märkusi ja üldnõukogu 17a.2. EKP suunised, mis on seotud järelevalveülesannetega määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 3 ja artikli 6 lõike 5 punkti a alusel, võtab vastu EKP nõukogu ning nendest teatab ja need allkirjastab nõukogu nimel EKP president. Riiklikele pädevatele asutustele teatatakse faksi, elektronposti, teleksi teel või paberkandjal. 17a.3. EKP juhised, mis on seotud järelevalveülesannetega määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 3, artikli 6 lõike 5 punkti a, artikli 7 lõigete 1 ja 4, artikli 9 lõike 1 ja artikli 30 lõike 5 alusel, võtab vastu EKP nõukogu ning nendest teatab ja need allkirjastab nõukogu nimel EKP president. Otsustes tuuakse aluseks olevad põhjendused. Riiklikele krediidiasutuste järelevalve eest vastutavatele pädevatele asutustele teatatakse faksi, elektronposti, teleksi teel või paberkandjal. 17a.4. EKP otsused järelevalve alla kuuluvate üksuste ja selliste üksuste kohta, mis on taotlenud tegevusluba krediidiasutusena tegutsemiseks, võtab vastu EKP nõukogu ja need allkirjastab nõukogu nimel president. Otsustest teatakse otsuste adressaatidele.

7 L 95/62 Euroopa Liidu Teataja ) Artikkel 18 asendatakse järgmisega: Artikkel 18 Aluspingu artikli 128 lõikes 2 sätestatud menetlus Aluslepingu artikli 128 lõikes 2 sätestatud heakskiit tuleb EKP nõukogul anda järgmise aasta jaoks iga aasta viimase kvartali jooksul ühe otsusena kõikide osalevate liikmesriikide jaoks. 12) Artikkel 20 jäetakse välja. 13) Artikkel 23.1 asendatakse järgmisega: EKP otsuseid tegevate organite ja mis tahes muude nende asutatud komiteede või rühmade, järelevalvenõukogu, selle juhtkomitee ja ajutise allstruktuuri menetlused on konfidentsiaalsed, välja arvatud juhul, kui EKP nõukogu volitab presidenti avalikustama arutelude tulemuse. Enne sellise järelevalvenõukogu, selle juhtkomitee ja ajutise allstruktuuri menetlusega seotud otsuse tegemist konsulteerib president järelevalvenõukogu esimehega. 14) Artikli 23.3 esimene lause asendatakse järgmisega: EKP koostatud või tema hoitavad dokumendid on salastatud ning neid käsitletakse kooskõlas ametisaladuse ja konfidentsiaalse teabe juhtimise siseeeskirjadega. 15) Lisatakse järgmine artikkel: Artikkel 23a Järelevalveülesannetega seotud ametisaladuse reeglid konfidentsiaalsuse ja 23a.1. Järelevalvenõukogu, juhtkomitee ja järelevalvenõukogu asutatud allstruktuuri liikmete suhtes kohaldatakse põhikirja artiklis 37 sätestatud ametisaladuse nõudeid, k.a pärast ülesannete lõppemist. 23a.2. Vaatlejatel ei ole juurdepääsu konkreetsete asutustega seotud konfidentsiaalsele teabele. 23a.3. Järelevalvenõukogu, juhtkomitee ja järelevalvenõukogu asutatud allstruktuuri koostatud dokumendid on EKP dokumendid ja neid salastatakse kooskõlas artikliga ) Lisas osutatud tekst moodustab lisa. Artikkel 2 Jõustumine Käesolev otsus jõustub 24. jaanuaril Frankfurt Maini ääres, 22. jaanuar 2014 EKP president Mario DRAGHI

8 Euroopa Liidu Teataja L 95/63 LISA LISA (vastavalt artikli 13c alapunktile iv) 1. Artikli 13c alusel toimuva hääletuse jaoks määratakse neli EKP esindajat punktide alusel allpool, osalevate liikmesriikide kaalutud häälte mediaan kaalutud häälte kriteeriumi alusel, osalevate liikmesriikide rahvaarvu mediaan rahvaarvu kriteeriumi alusel ja hääletus järelevalvenõukogus osalemise korral liikmete arvu kriteeriumi alusel. 2. Tõusvas järjestuses osalevatele liikmesriikide protokolli (nr 36) (ülemineku sätete kohta) artiklis 3 määratud kaalutud häälte järjestuse puhul määratakse kaalutud häälte mediaan kaalutud häälte keskmisena paaritu arvu osalevate liikmesriikide puhul ja paarisarvu korral kahe keskmise numbri keskmisena, mis ümardatakse lähima täisarvuni. Osalevate liikmesriikide kaalutud häälte koguarvule lisatakse kaalutud hääle mediaan neli korda. Tulemuseks saadakse kaalutud häälte koguarv. 3. Rahvaarvu mediaan määratakse samal põhimõttel. Selleks kasutatakse Euroopa Liidu Nõukogu avaldatud numbreid kooskõlas nõukogu 1. detsembri aasta otsuse 2009/937/EL (millega võetakse vastu nõukogu kodukord) (*) III lisaga ning artiklitega 1 ja 2. Osalevate liikmesriikide kogurahvaarvule lisatakse osalevate liikmesriikide rahvaarvu mediaan neli korda. Tulemuseks saadakse kogurahvaarv. (*) ELT L 325, , lk 35.

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Ühtse järelevalvemehhanismi kvartaliaruanne 2014/4

Ühtse järelevalvemehhanismi kvartaliaruanne 2014/4 ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE Edusammud ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel 2014 / 4 Euroopa Keskpank, 2014 Aadress Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Saksamaa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate L 25/34 29.1.2019 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

Rohkem

ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE

ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE ÜHTSE JÄRELEVALVEMEHHANISMI KVARTALIARUANNE Edusammud ühtse järelevalvemehhanismi määruse praktilisel rakendamisel 2014 / 3 Euroopa Keskpank, 2014 Aadress Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Saksamaa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons

Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons 3.3.2012 Euroopa Liidu Teataja L 64/13 OTSUSED KOMISJONI OTSUS, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201 2.9.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 293/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2014, mis käsitleb

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht L 204/100 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta

SUUNISED SISEJUHTIMISE KOHTA EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Suunised sisejuhtimise kohta 1. Järgimis- ja aruandluskohustus Käesolevate suuniste staatus 1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010 1 artikli 16 kohaselt väljastatud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

EUROOPA MAJANDUSKOMISJON

EUROOPA MAJANDUSKOMISJON ÜRO Euroopa Majanduskomisjon EUROOPA MAJANDUSKOMISJON KESKKONNAPOLIITIKA KOMITEE Keskkonna- ja haridusministrite kõrgtasemeline kohtumine (Vilnius, 17. 18. märts 2005) (Strateegia punktid 5 ja 6) UNECE

Rohkem