ET ET ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ET ET ET"

Väljavõte

1 ET ET ET

2 EUROOPA KOMISJON Brüssel KOM(2010)371 lõplik 2010/0199 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta SEK(2010)846 SEK(2010)845 ET ET

3 SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST Direktiiv 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta 1 võeti vastu aastal selleks, et täiendada investeerimisteenuste direktiivi, 2 mis reguleeris sel ajal investeerimisteenuste pakkumist ELis. Investeerimisteenuste direktiiv asendati vahepeal finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga 3. Investeeringute tagamise skeemide direktiivis on sätestatud klientidele, kes saavad investeerimisteenuseid investeerimisühingutelt (sh krediidiasutustelt), õigus saada hüvitist eriasjaoludel, kus ühing ei ole suuteline tagastama raha või finantsinstrumente, mida ta hoiab kliendi nimel. Kümme aastat pärast investeeringute tagamise skeemide direktiivi jõustumist ja vahetult pärast finantskriisi on õige aeg investeeringute tagamise skeemide direktiivi toimimine läbi vaadata. Ei ole konkreetseid tõendeid, mis näitaksid, et finantskriisi tõttu oleks esitatud rohkem hüvitisnõudeid investeeringute tagamise skeemide direktiivis ettenähtud skeemidest. Viimastel aastatel on komisjon siiski saanud arvukalt investorite kaebusi investeeringute tagamise skeemide direktiivi kohaldamise kohta, kus on paljudel olulistel juhtudel investoritele tekkinud suuri kahjusid. Kaebused on põhiliselt seotud skeemide kaitse ulatusega ja nende rahastamisega ning hilinemistega hüvitise saamisel. Investeeringute tagamise skeemide direktiivi läbivaatamine on ühes hoiuste tagamise skeemide direktiivi 4 läbivaatamisega ja kindlustusvõtjate kaitse kontrollimisega ühtlasi oluline element komisjoni poliitikas tugevdada ELi finantsteenuste õiguslikku raamistikku, nagu on sätestatud teatises Euroopa majanduse elavdamine 5. Selles võetakse arvesse ka G- 20 tasandil seatud eesmärki käsitleda võimaliku õiguslikust raamistikust ja järelevalvesüsteemidest möödahiilimise probleemi, ning eesmärki taastada investorite usaldus finantssüsteemi vastu. See algatus on osa suuremast hüvitamist ja tagatisskeeme käsitlevast paketist, kuhu kuulub kaks ettepanekut investorikaitse skeeme käsitleva direktiivi ja hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi muutmiseks ning kindlustuse tagamise skeemide valge raamat. 2. KONSULTEERIMINE HUVITATUD ISIKUTEGA Käesolev algatus on kõikide suuremate sidusrühmadega, sealhulgas väärtpaberituru reguleerijate, turuosaliste, riikide investorikaitse skeemide ja tarbijatega peetud ulatusliku ja pideva dialoogi ja arutelu tulemus. Arvamuste esitamise üleskutse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/9/EÜ, 3. märts 1997, investeeringute tagamise skeemide kohta (EÜT L 84, , lk 22). Nõukogu direktiiv 93/22/EMŰ, 10. mai 1993, väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta (EÜT L 141, , lk 27 46). Direktiiv 2004/39/EÜ (ELT L 145, , lk 1 44). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/19/EÜ, 30. mai 1994, hoiuste tagamise skeemide kohta (EÜT L 135, , lk 5). Komisjoni teatis kevadisele Euroopa Ülemkogule Euroopa majanduse elavdamine KOM(2009) 114, ET 2 ET

4 raames korraldati avalik arutelu 9. veebruarist 8. aprillini Riikide investorikaitse skeemidele saadeti küsimustikud ja nendega peeti koosolek 9. veebruaril septembril 2009 toimus vastavasisuline kohtumine tööstusharu ja investorite ühenduste seisukohtade kogumiseks. See töö rajaneb ka Euroopa väärtpaberiturgude eksperdirühmalt (ESME) 8 ja Euroopa väärtpaberikomitee (ESC) 9 märkustel ja arvamustel. Lisaks kasutatakse selles OXERA uuringu Description and assessment of the national investor compensation schemes established in accordance with Directive 1997/9/EC (veebruar 2005) 10 tulemusi. 3. MÕJU HINDAMINE Kooskõlas parema õigusloome poliitikaga viis komisjon läbi poliitiliste valikuvõimaluste mõju hindamise. Poliitikavalikud olid peamiselt seotud skeemide rahastamise, väljamaksete tegemise tähtaja, kaitse ulatuse ja hüvitise suurusega. Iga poliitilist valikuvõimalust hinnati järgmiste kriteeriumide põhjal: investorikaitse ja investorite usaldus, võrdsed võimalused ELis pakutavate eri tüüpi investeeringute või teenuste kaitseks ning kuluefektiivsus, see tähendab, mil määral saavutatakse valikuvõimalusega taotletud eesmärgid, mis võimaldavad väärtpaberituru toimimist tasuval ja tõhusal viisil Komisjoni talitused said 70 arvamusavaldust. Mittekonfidentsiaalseid arvamusi saab vaadata komisjoni veebisaidilt: Kaks küsimustikku riikide investorikaitse skeemide toimimise kohta saadeti aasta juunis ja novembris. Euroopa väärpaberiturgude eksperdirühm oli komisjoni nõuandeorgan, kuhu kuuluvad väärtpaberiturgudel tegutsejad ja selle valdkonna eksperdid. Komisjon asutas kõnealuse eksperdirühma aasta aprillis vastavalt komisjoni 30. märtsi aasta otsusele 2006/288/EÜ, millega asutatakse Euroopa väärtpaberiturgude ekspertrühm, kes annab õiguslikke ja majanduslikke nõuandeid väärtpabereid käsitlevate ELi direktiivide kohaldamise kohta (ELT L 106, , lk 14 17). Euroopa väärtpaberikomitee, mis asutati komisjoni otsusega 2001/528/EÜ (EÜT L 191, , lk 45), täidab nii komiteemenetluse (nõukogu 28. juuni aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, , lk 23), muudetud otsusega 2006/51/EÜ (ELT L 200, , lk 11)) ja poliitilise nõustaja funktsioone väärtpaberite alal. See koosneb liikmesriikide kõrgetasemelistest esindajatest ja selle esimees on komisjoni esindaja. Arutelud toimusid Euroopa väärtpaberikomitee koosolekutel 14. novembril 2008, 11. veebruaril 2009 ja 15. juulil Uuring on kättesaadav aadressil OXERA uuringus avaldatud arvamused ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohta. OXERA on eraettevõte, kellega Euroopa Komisjon sõlmis lepingu uuringu tegemiseks. Uuringus väljendatud seisukohtade ja arvamuste eest vastutab ettevõte. Euroopa Komisjon ei toeta OXERA aruannet, vaid kasutab seda teabeallikana investeeringute tagamise skeeme käsitleva direktiivi läbivaatamiseks. Komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud dokumendile Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1997/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta - SEK (2010) 845. ET 3 ET

5 4. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG 4.1. Õiguslik alus Ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõikel Subsidiaarsus ja proportsionaalsus Liikmesriigid ei suuda ettepaneku eesmärke piisavalt täita. Praegune ELi raamistik näeb ette ainult minimaalse ühtlustamise põhimõtted, jättes selle edasiarendamise liikmesriikide otsustada. Mõnes liikmesriigis esinenud probleemid siiski näitavad, et direktiivi eesmärkide täitmise tagamiseks ELis on vaja täiendavat ja märkimisväärselt ulatuslikumat ühtlustamist ELi tasandil. Peamine probleem direktiivi kohaldamisel ongi suur kaalutlusruum, mille see liikmesriikidele annab. Ettepaneku eesmärk on parandada investeerimisteenuste ühtse turu õiget toimimist, suurendades investorikaitse ja investorite usaldust ELis. Eelkõige on selle eesmärk parandada investeeringute tagamise skeemide direktiivi toimimist praktikas, selgitada investeeringute tagamise skeemide direktiivi kohaldamisala, võttes arvesse finantskriisi ja hiljutisi muudatusi ELi regulatiivses keskkonnas, vähendada puudusi õiguslikus raamistikus ja erinevusi investeerimisühingute klientide ja pangas hoiustajate kaitses. Skeemide toimimises riikide tasandil praegu esinevaid erinevusi silmas pidades, esitatakse ettepanekus ühised eeskirjad, et tagada ühtlustatus skeemide rahastamises ja igapäevases tegevuses; samadel alustel nähakse äärmusliku võimalusena ette ka riikide skeemide vaheline laenumehhanism skeemide vajaduste ajutiseks rahuldamiseks, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse range kontrolli all ja kohustusega laenud tagasi maksta maksimaalselt viie aasta jooksul. Peale selle on selliseid probleeme, nagu see, et praegu ei ole ette nähtud hüvitist investoritele, kes ei saa depositooriumi või kolmanda isiku poolt maksmata jätmise tõttu oma vara tagasi või kaotavad eurofondis oma osakute või aktsiate väärtuses: see tuleb lahendada ELi tasandil, sest muud lahendused võivad killustada investorite kaitset ELi turgudel. Võttes arvesse, et investeerimisteenuste osutamine on piiriülene tegevus, tuleks investeerimisühinguid kohelda eri liikmesriikides ühtemoodi, kui ühingud ei tagasta klientide vara; investoritele peaks olema kõikides liikmesriikides tagatud ühesugune kaitsetase. See ühtne lähenemisviis on vajalik selleks, et vältida võrdsete võimaluste probleeme eri liikmesriikide investeerimisühingute vahel ja konkurentsi moonutamist pankade ja investeerimisühingute vahel. Veel üks element seondub asjaoluga, et hoiuste tagamise skeemide direktiivi (direktiiv 94/19/EÜ 12 ) muutmisega suurendati pangas hoiustajate kaitset. Peale selle muudetakse hoiuste tagamise skeemide toimimist, et ühtlustada kaitse kohaldamisala ulatust, väljamaksmise korda ja ajastust, rahastamismehhanisme ja vastastikuse solidaarsuse tagamist skeemide vahel. Kaitse suurendamine pangahoiuste sektoris ei tohiks õõnestada investeerimisühinguid. Seetõttu on vaja hinnata investorite kaitse taset ELi tasandil, võtta arvesse turgude olukorda ELis ja regulatiivseid muudatusi ELi tasandil, millel võivad olla tagajärgi investeeringute valdkonnas. Ettepanekus võetakse arvesse, et mõlema direktiiviga saavutatakse eri põhieesmärgid. Hoiuste tagamise skeemide direktiivi peamine eesmärk on panganduse stabiilsus, sest pankadel on ära jooksmise oht, kui hoiustajad usuvad, et nende hoiused ei ole tagatud, ja püüavad oma 12 EÜT L 135, , lk ET 4 ET

6 hoiuseid välja võtta samal ajal. Investeeringute tagamise skeemide direktiiv kaitseb investoreid pettuseohu või haldusliku ametiseisundi kuritarvitamise või töös tehtud vea vastu, mille tõttu investeerimisühing ei suuda klientidele vara tagastada. Ettepanek säilitab valdkondlike õigusaktide spetsiifilisuse. Ettepanek on proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas, kuna kõiki lahendusi on hinnatud kuluefektiivsuse seisukohast ja nendes võetakse arvesse liikmesriikide turgude eripärasid. Ettepanek ei lähe kaugemale, kui on soovitud eesmärkide saavutamiseks vajalik; nimelt jätab see minimaalse ühtlustamise põhimõtted vajaduse korral alles, näiteks seoses tingimustega, mille kohaselt peavad tagatisskeemide liikmed skeemi osamakse tegema. Riikide skeemide vahelise laenusüsteemi kehtestamine on proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas, kuna see ei mõjuta liikmesriikide eelarvepädevust, see on äärmuslik meede, mida kasutatakse tingimusel, et eelnevalt on kasutatakse muid rahastamismehhanisme (tavapäraseid või täiendavaid osamakse liikmetelt), see annab laenamise võimaluse ainult tingimusel, et makstakse intresse ja laenu võtval skeemil on tagasimaksmise kohustus, mis on ajaliselt ja mahult piiratud Ettepaneku üksikasjalik selgitus Finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga vastavusse viimine Direktiiviga hõlmatud teenused ja klientide klassifikatsioon artikli 1 lõige 2 ja I lisa Investeeringute tagamise skeemide direktiivi kohaldamisala on praegu määratletud ristviitega investeerimisteenustele, nagu need on määratletud investeerimisteenuste direktiivis 13. Investeeringute tagamise skeemide direktiiv kaitseb investoreid, kui ühing ei suuda seoses investeerimisteenustega kliendi nimel hoitavaid finantsinstrumente või raha tagastada. Finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga tunnistati investeerimisteenuste direktiiv kehtetuks ja laiendati valdkondlike õigusaktidega hõlmatud teenuste ulatust (näiteks mitmepoolse kauplemissüsteemi käitamine kuulub praegu finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi reguleerimisalasse). Tekkinud on ka mitmeid tehnilisi küsimusi, nagu ühingutele pakutava kaitse ulatus olenevalt nende tegevusloa ulatusest (st kas ühingul on või ei ole lubatud kliendi vara hoida). Muudatusettepanek selgitab, et kõik finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga hõlmatud investeerimisteenused ja tegevusalad peaksid kuuluma investeeringute tagamise skeemide direktiivi ja et kui ühingud hoiavad de facto kliendi vara (olenemata nende tegevusloa piirangutest või nende investeerimisteenuse laadist), peaks klientidel olema õigus saada investeeringute tagamise skeemide direktiivi alusel hüvitist. See õigus oleks olenemata sellest, kas ühing teeb seda oma tegevusloale seatud piiranguid (nt mis keelab tal kliendi vara hoida või sõlmida tehinguid jaeklientidega) rikkudes ja olenemata ühingu investeerimisteenuse laadist (nt kas ta käitab mitmepoolset kauplemissüsteemi). See meede võimaldab jaeinvestoritel eeldada, et ühingud on investeeringute tagamise skeemide direktiiviga hõlmatud, ilma et neil oleks vaja kontrollida ühingu tegevusloa üksikasjalikke tingimusi. See muudab investeeringute tagamise skeemide direktiivi kohaldamise 13 Artikli 1 lõige 2 viitab direktiivi 93/22/EMÜ (investeerimisteenuste direktiiv) artikli 1 lõikes 1 määratletud investeerimisteenustele ja selle direktiivi lisa C jao lõikes 1 osutatud teenustele. ET 5 ET

7 liikmesriikides ka järjepidevamaks, mis aitab tagada investeeringute tagamise skeemide direktiivi nõuetekohase toimimise. Veel üks muudatusettepanek, mis tuleneb finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi sätetest, puudutab klientide klassifitseerimist. Investeeringute tagamise skeemide direktiiv on tõepoolest potentsiaalselt kohaldatav kõikide investorikategooriate suhtes. Teadjamad kliendid on tavaliselt võimelised valima vahendajad, kellele nad oma vara usaldavad, ja jälgima nende tegevust. Lisaks on hüvitise piirangu tõttu teatava summaga (praegu eurot) direktiivi tüüpiline sihtrühm väikeinvestorid 14. Seetõttu võib praegu olla liikmesriikide õigusaktides sätestatud, et kutselised ja institutsionaalsed investorid 15 võib investeeringute tagamise skeemide direktiivi I lisa alusel kaitseta jätta 16. Kuna aga investeeringute tagamise skeemide direktiiv on finantsinstrumentide turge käsitlevast direktiivist varasem, siis ei lange investeeringute tagamise skeemide direktiivis esitatud kutseliste ja institutsionaalsed investorite loetelu kokku vastava loeteluga finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis 17. See võib teha olukorra keerukaks hüvitamise ajal, kus teenuste osutamise jaoks kutselisteks klientideks klassifitseeritud kliendid ei pruugi kokku langeda klientidega, kelle võib investeeringute tagamise skeemide direktiivi kohaselt kaitseta jätta. Ettepanek viib investeeringute tagamise skeemide direktiivis oleva klientide klassifikatsiooni vastavusse finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis määratletud kutselisteks peetavate klientide mõistega. See muudab seisukohta järjepidevamaks, selgemaks ja lihtsamaks tagatisskeemide ja investorite jaoks, sest kaks direktiivi on seega omavahel kooskõlas. Kutselistena käsitatavate klientide mõistega vastavusse viimine tagab kindluse ja annab parema kaitse keskmise suurusega ettevõtjatele, kes võivad praegu olla investeeringute tagamise skeemide direktiiviga sätestatud kaitsest ilma jäetud ja on finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel tavaliselt klassifitseeritud pigem jaeklientideks 18. Ristviide finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis määratletud kutselise kliendi mõistele võimaldab investeeringute tagamise skeemide direktiivi automaatselt kohandada finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi tulevaste muudatustega Kolmandast isikust kontohalduri maksevõimetuks muutumine artikli 2 lõige 2, artikkel 12 Investeeringute tagamise skeemide direktiiv kaitseb investoreid, kui ühing ei ole võimeline kliendi nimel seoses investeerimisteenustega hoitavaid finantsinstrumente või raha tagastama. Finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel saab Vt näiteks viide väikeinvestoritele direktiivi 97/9/EÜ põhjenduses 4. Selliste investorite loetelu on esitatud direktiivi 97/9/EÜ I lisas. Direktiivi 97/9/EÜ artikli 4 lõige 2 ja I lisa. Finantsinstrumentide turge käsitlev direktiiv II lisa. Praegu võivad ühingud, mis vastavad vähemalt kahele järgmistest kriteeriumidest, direktiivi 97/9/EÜ alusel alati hüvitist nõuda: bilansimaht eurot, netokäive eurot, keskmine töötajate arv 50. Finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel võib kutselisteks klientideks per se klassifitseerida ainult suuremad ühingud, mis vastavad vähemalt kahele järgmistest kriteeriumidest: bilansimaht eurot, netokäive eurot, omavahendid eurot. Sellest tulenevalt kitsendaks finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivis määratletud mõistete vastuvõtmine nende ühingute klassi, mille võib direktiivi 97/9/EÜ alusel hüvitise kohaldamisalast välja jätta. ET 6 ET

8 finantsinstrumente hoida kahel viisil: i) seda teeb kliendi finantsinstrumente hoidev investeerimisühing ise, või ii) kontohaldur ( kolmandast isikust kontohaldur ), kelle tavaliselt valib ühing 19. Investoritel võib seega olla oht, et mitte ainult ühing, vaid tõenäoliselt ka kontohaldur muutvad maksevõimetuks. Juhul kui kolmandast isikust kontohaldur ei ole võimeline finantsinstrumente oma kliendile tagastama, ei maksta kliendile investeeringute tagamise skeemide direktiiviga kehtestatud tagatisskeemist mingit hüvitist. See on nii seetõttu, et investeeringute tagamise skeemide direktiivi praeguses kohaldamisalas on tagatisskeemid kättesaadavad ainult investoritele, kelle finantsinstrumendid on investeerimisühing kaotanud otseselt investeerimisühingu rahalise olukorraga seotud põhjustel. Seetõttu on finantsinstrumendi ostnud investoritele investeeringute tagamise skeemide direktiiviga tagatud kaitsetase erinev sõltuvalt sellest, kas nende vara hoiab ühing ise või kolmandast isikust kontohaldur. Ettepanekuga muudetakse artikli 2 lõiget 2, et laiendada hüvitist investoritele nõuete eest seoses sellega, et ühing ei tagasta finantsinstrumente, kuna kolmandast isikust kontohaldur muutub maksevõimetuks. See meede kõrvaldab võimaliku puuduse, mis tekib, kui kontohaldur jätab eelnimetatud kohustused täitmata. Investeerimisühingutele jääb kohustus võtta kõik mõistlikud sammud, et vara kontohaldurilt tagasi saada. Ettepanek ei muuda artiklit, et lisada sellise institutsiooni maksevõimetuks muutumine, kus investeerimisühing raha hoiustab. Selle erinevuse põhjus on, et direktiivis 2006/73/EÜ, millega rakendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat direktiivi, on sätestatud väga range loetelu institutsioonidest, kuhu kliendi vahendeid võib paigutada (keskpank, krediidiasutus, kolmandas riigis tegevusloa saanud pank või tunnustatav rahaturufond) 20. See eristab fonde finantsinstrumentidest, mille puhul võib, tingimusel et asjaomane investeerimisühing vastab nõuetekohase hoolsuse kriteeriumidele, määrata reguleerimata üksusi hoiustama kliendi finantsinstrumente. See erinev kord õigustab erinevat kohtlemist investeeringute tagamise skeemide direktiivi alusel Eurofondi depositooriumi maksevõimetuks muutumine artikli 1 lõige 4, artikli 2 lõige 1, artikli 2 lõige 2b, artikkel 4a, artikkel 5, artikli 10 lõige 1, artikkel 12 Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofondid) 21 valitsemine ei ole finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel investeerimisteenus. Seetõttu ei kata investeeringute tagamise skeemide direktiiv eurofonde ja nende osakuomanikke juhtudel, kus kahju tekib eurofondi depositooriumi või allhalduri poolt maksmata jätmise tõttu. See olukord on sisuliselt siiski võrreldav punktis kirjeldatud olukorraga, kus kahju tekib investeerimisühingu halduri või allhalduri maksvõimetuks muutumise tõttu Direktiivi 2006/73/EÜ, millega rakendatakse direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega, artiklid 16 ja 17. Direktiivi 2006/73/EÜ artikkel 18. Direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, , lk 32 96). ET 7 ET

9 Järelikult annab kavandatud meede eurofondide valitsejatele õiguse hüvitisele investorikaitse skeemist, kui vara eurofondile ei tagastata seetõttu, et eurofondi depositoorium või allhaldur muutub maksvõimetuks. Artikli 1 lõikes 4 määratletud mõiste investor hõlmab osakuomanikku eurofondis ja mitmeid artikleid muudetakse, et need hõlmaksid eurofondi depositooriumi või allhaldurit (artiklid 2, 4, 5, 10, 12). Kuna ettepanek näeb ette kaitse eurofondidele või nende depositooriumidele või allhalduritele, peaksid selle kaitse kohaldamisala laiendamise maksumuse kandma pigem need üksused kui investeerimisühingud. Lisaks arvestades, et investeeringute tagamise skeemide direktiivis ette nähtud kaitset otsustati laiendada, on juhul, kui kolmandast isikust kontohaldur, keda kasutatakse investeerimistegevusega seoses, muutub maksevõimetuks, otstarbekas riski käsitleda samamoodi nagu probleemide korral eurofondi depositooriumidega või allhalduritega. See meede annab teatava kaitse eurofondide investoritele. Samas tuleks seda täiendada nende õigusaktide muutmisega, mis reguleerivad eurofondide depositooriumide toimimist eurofondide direktiivi alusel, 22 et ühtlustada veelgi depositooriumide ülesandeid ja nende vastutuskorda. Komisjon valmistab praegu ette selle õigusakti võimalikke muudatusi Nende nõuete hüvitamata jätmine, mille puhul on tegemist turu kuritarvitamisega artikkel 3 ja artikli 9 lõige 3 Investeeringute tagamise skeemide direktiivi artikli 3 kohaselt jäetakse skeemist välja nõuded juhtudel, kus on tehtud rahapesus süüdimõistev kohtuotsus, 24 aga mitte nende investorite nõuded, kes on seotud turu kuritarvitamisega. Investeeringute tagamise skeemide direktiivi artikli 3 muutmisega jäetakse sõnaselgelt katteta hüvitisnõuded juhtudel, kus investor on teinud tehinguid, mis on keelatud direktiiviga 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise kohta 25. Investorid, kes on toime pannud selliseid tegusid, tuleks hüvitisest ilma jätta, kuna neil ei peaks olema direktiiviga tagatud üldist kaitset Hüvitise suurus artikli 4 lõige 1 ja artikli 2 lõige 3 Investeeringute tagamise skeemide direktiivi artikli 4 lõikega 1 ühtlustatakse miinimumhüvitis ( eurot) igale investorile. Kui investeeringute tagamise skeemide direktiiv kehtestati, siis peeti piisavaks viia see hüvitise suurus vastavusse hoiuste tagamise skeemide direktiivis kehtestatud hüvitise suurusega (sel ajal ) 26. Aga euro suurust hüvitise piirmäära ei ole kunagi kohandatud, et see kajastaks inflatsiooni või suuremat finantsinstrumentide valikut Euroopa investoritele alates investeeringute tagamise skeemide direktiivi jõustumisest. Lisaks muudeti hiljuti hoiuste tagamise skeemide direktiivi, et sätestada vähemalt Direktiivi 2009/65/EÜ artiklid ja Asjaomane õigusloomeettepanek, millele eelneb arutelu, peaks vastu võetama aasta kevadeks. Rahapesu mõiste määratleti nõukogu 10. juuni aasta direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta, artiklis 1. Direktiiv tunnistati kehtetuks direktiiviga 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L 309, , lk 15 36). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ, 28. jaanuari 2003, siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta (ELT L 96, , lk 16 25). Direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta artikkel 7. ET 8 ET

10 eurot hoiustajale krediidiasutuse kohta, mille määra tõstetakse kindla summani eurot 27. Komisjon teeb ettepaneku muuta artikli 4 lõiget 1, et suurendada hüvitise summat euro suuruse kindla summani. See summa kehtestati selleks, et võtta arvesse inflatsiooni tagajärgi ELis ja viia hüvitise suurus paremini vastavusse jaeklientide investeeringute keskmise väärtusega ELis. Hüvitise suuruseks tuleks kehtestada kindel summa, et vältida spekulatsiooni ja seda, et investorite valikut mõjutaks eri liikmesriikides tagatud kaitse erinev ulatus. Kuna mõnes liikmesriigis on praegu hüvitise summa suurem, nähakse kolmeks aastaks ette varasemate õiguste kaitse klausel, et võimaldada neil kohanduda euro suuruse kaitsetasemega. Krediidiasutuste puhul võib tekkida kahtlusi, kas seoses investeerimisteenustega tuleb pangas hoiustatavat raha kaitsta pigem investeeringute tagamise skeemide direktiivi alusel kui hoiuste tagamise skeemide direktiivi alusel. Nii pangandus kui ka investeerimisteenuseid osutavate pankade erilaadist tulenevate võimalike ebakindluse juhtude käsitlemiseks muudetakse investeeringute tagamise skeemide direktiivi artikli 2 lõiget 3, et täpsustada, et kahtluse korral tuleb investorile hüvitist maksta hoiuste tagamise skeemide direktiivi alusel (mis nägi ette suurema kaitse ulatuse). See kaitseks investoreid tõhusalt ja vähendaks muret võrdsete võimaluste pärast Rahastamise põhimõtted artikkel 4a Investeeringute tagamise skeemide direktiiviga skeemide rahastamise osas (nt investeeringute kaotuse korral eelnev või tagantjärele rahastamine) jäetud suur kaalutlusruum ja suured erinevused selles, kuidas on rahastamine üksikutes liikmesriikides korraldatud, tekitab arvukalt probleeme. See õõnestab investorikaitset ja investorite usaldust investeerimisühingute kasutamise vastu (kui investorid ei ole kindlad, et maksmata jätmise korral on ette nähtud piisavad rahalised vahendid nende nõuete rahuldamiseks). See kahjustab ka siseturu õiget toimimist, kui investorikaitse tõenäosus ja ühingutelt nõutavad osamaksud on liikmesriigiti väga erinevad sõltuvalt sellest, kas üksikud rahastamiskorrad on piisavad. Lisatakse uus artikkel, milles täpsustatakse investorikaitse skeemide rahastamise aluspõhimõtteid. Selle sätte kohaselt eelkõige: peaks põhimõtteliselt skeemide rahastamise kulusid kandma jätkuvalt turuosalised; tuleks skeeme piisavalt rahastada võrdeliselt nende võimalike kohustustega; kehtestatakse piisava rahastamise tagamiseks kõikide skeemide jaoks minimaalne rahastamise sihttase. See rahastamise sihttase rahastatakse tervikuna eelnevalt. Võttes arvesse praegusi erinevusi riikide tasandil, tuleks rahastamise sihttase algselt saavutada kümne aastaga; 27 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi aasta direktiiv 2009/14/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (ELT L 68, , lk 3 7). ET 9 ET

11 tuleks juhul, kui konkreetsetel juhtudel eelrahastamisest skeemi kohustuste täitmiseks ei piisa, tagada täiendavad osamaksunõuded skeemiga kaitstud üksustelt. Need ei tohiks siiski liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsust ohtu seada; kui need rahastamisallikad on ammendatud, võib skeem kasutada teistest tagatisskeemidest laenamise võimalust, nagu on täpsemalt kirjeldatud järgmises punktis 4.3.7; tuleb tagada mitu rahastamisallikat, sealhulgas laenuvõimalused; skeemid peaksid avaldama üksikasjalikku teavet oma rahastamistasemest. Mõne punkti üksikasjalikku rakendamist täpsustatakse delegeeritud õigusaktide kaudu, mida komisjon võtab vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel. Skeemide avalikustatavad üksikasjad täpsustab tulevane Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA) 28 tehniliste standardite kaudu. See meede on proportsionaalne, kuna selle tulemusel on skeemide rahastamine rohkem ühtlustatud, see ei tee ülemääraseid ettekirjutusi ega ole liiga üksikasjalik ja võimaldab siiski liikmesriikidele teatavat paindlikkust põhimõtete praktikas rakendamisel. Suurem ühtlustamine parandab investeerimisteenuste ühtse turu õiget toimimist, vähendades erinevusi investeerimisühingute ja investorite kohtlemises eri liikmesriikides. See vähendab ka ohtu, et skeemil ei ole oma kohustuste täitmiseks piisavalt vahendeid, ja suurendab seega tarbijakaitset ja investorite usaldust investeerimisteenuste kasutamise vastu Äärmuslik vahend riikide skeemide vaheline laenumehhanism artikkel 4b Liikmesriikide vahel ühtsete rahastamiseeskirjade kehtestamisega koos riikide skeemide vaheliste koostöökokkulepete sõlmimine annab investoritele suurema kaitse ja edendab investori usaldust investeerimisteenuste vastu. Süsteem põhineb riikide skeemide vahelise solidaarsuse põhimõttel. Vastavalt ettepanekus kavandatud artiklile võetakse skeemide vaheline laenumehhanism kasutusele äärmusliku vahendina. Need meetmed peaksid andma skeemidele varuks alternatiivse rahastamisallika, eritingimustel ja ajutiselt. Need võimaldavad ka riikide skeemide lähedasemat suhet ja paremat kestvat kooskõlastamist ning on stiimuliks arendada välja ühtlasemad tavad ja töökorrad. Laenuskeemi üksikasjalikud rahastamise põhimõtted ja tagasimaksmise kohustus (keskmise tähtajaga) piiravad moraalset riski väiksemate ja paremini rahastatud skeemide vahel. Täpsemalt: 28 Euroopa Komisjon võttis aasta oktoobris vastu õigusaktiprojektide paketi finantssektori järelevalve tugevdamiseks Euroopas. Õigusaktiga luuakse uus Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) riskide tuvastamiseks finantssüsteemis tervikuna. Sellega asutatakse ka Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem (ESFS), mis koosneb riiklikest järeelvalveasutustest ja kolmest uuest Euroopa järelevalveasutusest panganduse, väärtpaberituru ja kindlustuse ning tööandjapensioni sektorites. ESMA on üks kolmest Euroopa järelevalveasutusest õigusaktide paketis. Asjaomane õigusloomeettepanek on kättesaadav järgmisel lingil: ET 10 ET

12 skeemidel peaks olema õigus laenata teistest skeemidest, kui nende vahendid ei ole nende otseste vajaduste katmiseks piisavad; igas tagatisskeemis peab olema teatud osa eelnevast rahastamisest kättesaadav laenamiseks teistele skeemidele; peaks kõik laenutaotlused saama ESMA, kes hindab, kas asjaomased nõuded on täidetud, ja kui on, siis edastab taotluse teistele skeemidele; tuleks laenud laenu andnud skeemidele tagasi maksta vähemalt viie aasta jooksul pärast laenu taotlemist. Laenudelt peaks kogunema intress; intressimäär peab olema võrdne EKP laenamise püsivõimaluse määraga; laenumehhanism peaks piirduma direktiiviga hõlmatud nõuetega. Näiteks ei saa skeemid laenu võtta vajaduste katteks, mis tekivad maksmata jätmisest selliste üksuste poolt, kes ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse; selleks et vältida ELi tasandil laenu andmiseks kättesaadavate vahendite kiiresti ammendamist, võib igal juhul kasutada 20 % limiiti laenuandmiseks eraldatud osast Hüvitise piirmäär ( kaaskindlustuse põhimõte ) artikli 4 lõige 4, artikli 8 lõige 1 Investeeringute tagamise skeemide direktiivi artikli 4 lõige 4 lubab liikmesriikidel piirata hüvitise summa suurust kindlaksmääratud protsendimääraga (vähemalt 90 %) investori nõudest. See tähendab, et kliendilt võidakse nõuda, et ta kannaks osa kahjust (hüvitise piirmäära raames). Selle investeeringute tagamise skeemide direktiivis jäetud valikuvõimaluse põhjus oli ergutada investoreid investeerimisühinguid piisavalt hoolikalt valima 29. Aga väidetavalt on ebareaalne oodata jaeinvestoritelt, et nad oleksid võimelised kindlaks määrama, millise ühingu puhul on pettuse või süsteemide toimimatuse tõenäosus suurem või väiksem. Selle artikli 4 lõikes 4 sätestatud valikuvõimaluse välja jätmine suurendab investorikaitset investeeringute tagamise skeemide direktiivi alusel, sest kliendid ei pea enam kandma osa kahjust, kui ühingus esineb pettusi või muid probleeme ühingu süsteemide või kontrollidega. Peale selle jäetakse investorite paremini kaitsmiseks välja säte, mis annab liikmesriikidele võimaluse jätta tagatisskeemist hüvitamata vahendid muudes kui liikmesriikide vääringutes. See annab investoritele parema kaitse, sest see tagab, et klientide vahendid on skeemiga kaitstud, olenemata sellest, mis vääringutega on tegemist Väljamaksete tegemise tähtaeg artikkel 2, artikli 9 lõige 2 Investeeringute tagamise skeemide direktiivi artikli 9 lõige 2 kehtestab tagasimaksmiseks range tähtaja (niipea kui võimalik ja hiljemalt kolme kuu jooksul). Aga see tähtaeg hakkab jooksma alles alates nõude kõlblikkuse ja summa kindlakstegemisest. See tähendab, et see ei ole seotud kuupäevaga, millal ühing 29 Vt direktiivi põhjendus 13. ET 11 ET

13 kuulutatakse maksevõlglaseks. Nõuete töötlemine võtab märkimisväärselt kauem aega kui kehtestatud ajalimiidid, võimalikult kuni mitu aastat, nagu näitavad hiljutised juhud. Seega praktikas võtab märkimisväärselt kaua aega, enne kui investor saab hüvitist. See õõnestab investorikaitset ja investori usaldust. Artikli 9 lõike 2 muutmise ettepanekus kehtestatakse skeemidele kohustus maksta nõude esialgse hindamise põhjal ajutiselt osalist hüvitist, kui väljamakse hilineb teatavast perioodist kauem. Osalise makse suurus ulatub kolmandikuni nõude esialgsest hinnangust. Jääk makstakse välja hiljem, kui nõue on täielikult kontrollitud. Skeemidel peab olema ka võimalik ajutiselt väljamakstud summasid tagasi saada, kui hiljem tehakse kindlaks, et nõue ei olnud tegelikult kehtiv. Artiklit 2 muudetakse ka selleks, et selgitada, et pädev asutus peab kolme kuu jooksul tegema otsuse, kas ühing on võimeline oma kohustusi investorite ees täitma. See on ette nähtud selleks, et leevendada muret seoses üksikjuhtudega, kus selle otsuse tegemine võib pädevatel asutustel väga palju aega võtta. Ettepanekuga ettenähtud viivitustes võetakse arvesse erinevust olukordade vahel, mis on hõlmatud investeeringute tagamise skeemide direktiivi alusel, ja mis on hõlmatud hoiuste tagamise skeemide direktiivi alusel, kus hoiustajatele tuleb raha tagasi maksta 20 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, millal asutused määravad kindlaks, et krediidiasutused ei ole võimelised hoiuseid tagasi maksma. Direktiiviga hõlmatud pettuste, ametiseisundi kuritarvitamiste või töös esinevate probleemide korral on tagatisskeemides vaja pikemat tähtaega, et rekonstrueerida üksikute investorite positsiooni Investorite teavitamine artikli 10 lõige 1 Investeeringute tagamise skeemide direktiivi artikli 10 lõige 1 nõuab, et liikmesriigid tagaksid, et investeerimisühingud annavad olemasolevatele ja võimalikele investoritele teavet asjaomase investorikaitse skeemide kohta, sealhulgas pakutava kaitse suuruse ja ulatuse kohta. Teavet tuleb anda kergesti mõistetavalt. Siiski on probleeme tekitanud see, kuidas on liikmesriigid seda sätet praktikas rakendanud. Artikli 10 lõiget 1 muudetakse, et nõuda direktiiviga tagatud kaitse laiendamise tulemusel ka eurofondide valitsejatelt, et nad annaksid investoritele selgelt ja kergesti mõistetavalt teavet selle kohta, mida skeemid tegelikult tagavad (nt investeerimisrisk ei ole tavaliselt tagatud). Käesoleva ettepaneku alusel täiendatakse investeerimisühingute praegust kohustust anda uutele klientidele tagatisskeemide kohta teavet, nõudes üksikasjalikumat teavet selle kohta, mida investeeringute tagamise skeemide direktiivi alusel hüvitatakse ja kuidas direktiivi kohaldatakse piiriülestes olukordades, ka eurofondide puhul. See nõuab konkreetselt, et nad selgitaksid täpselt, et teatavate kahjude (nt investeerimisriskist tulenevad) eest investeeringute tagamise skeemide direktiivi alusel hüvitist ei maksta. 5. MÕJU EELARVELE Ettepanek ei mõjuta liidu eelarvet. ET 12 ET

14 2010/0199 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut 30, olles edastanud õigusakti eelnõu riikide parlamentidele, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 31, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning arvestades järgmist: (1) Komisjoni taotlusel 25. veebruaril 2009 J. de Larosière i juhitud kõrgetasemelise ekspertiderühma avaldatud aruandes järeldati, et järelevalveraamistikku tuleb tugevdada selleks, et vähendada tulevikus finantskriisi ohtu ja selle raskust, ning soovitati kaugeleulatuvaid reforme Euroopa finantssektori järelevalvestruktuuris, sealhulgas luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, mis hõlmab kolme Euroopa järelevalveasutust: üht väärtpaberituru sektori, üht kindlustussektori ja tööandjapensioni sektori jaoks ning üht pangandussektori jaoks; ning soovitas luua Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. Komisjon tegi 4. märtsi aasta teatises Euroopa majanduse elavdamine ettepaneku tugevdada ELi finantsteenuste õiguslikku raamistikku, eelkõige suurendada investorikaitset. Komisjon tegi aasta septembris õigusaktide paketi ettepaneku, et luua uued asutused, sealhulgas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA), et aidata eelkõige kaasa ELi õigusaktide järjepidevale kohaldamisele ning kvaliteetsete ühiste regulatiivsete ja järelevalvestandardite ja -tavade kehtestamisele. (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi aasta direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta 32 on vaja muuta, et säilitada usaldus finantssüsteemi vastu ja investoreid paremini kaitsta, pidades silmas muudatusi Euroopa Liidu õiguslikus raamistikus, arenguid finantsturgudel ja probleeme ELT C [ ], [ ], lk [ ]. ELT C [ ], [ ], lk [ ]. EÜT L 84, , lk ET 13 ET

15 kõnealuse direktiivi kohaldamisel liikmesriikides juhtudel, kus investeerimisühingud ei ole võimelised klientide nimel hoitavat vara tagastama. (3) Direktiiviga 97/9/EÜ täiendati vastuvõtmise ajal nõukogu 10. mai aasta direktiivi 93/22/EMÜ väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta, 33 tagamaks, et iga liikmesriik kehtestab investorikaitse süsteemi, et tagada ühtlustatud minimaalne kaitsetase, vähemalt väikeinvestoritele, juhul kui investeerimisühing ei ole võimeline täitma oma kohustusi klientide ees. Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli aasta direktiiviga 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, 34 tunnistati kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, kehtestati sellega uus investeerimisteenuste ja tegevusalade loetelu, et see hõlmaks kogu investoritele orienteeritud tegevusalade valikut ja tagaks sellisel tasemel ühtlustamise, mis on vajalik selleks, et anda investoritele kõrge kaitsetase ja võimaldada investeerimisühingutel pakkuda teenuseid kogu Euroopa Liidus. Seetõttu on vaja viia direktiiv 97/9/EÜ vastavusse direktiiviga 2004/39/EÜ, millega tagatakse, et kõikide investeerimisteenuste osutamine ja kõik investeerimistegevusalad on jätkuvalt skeemide alusel piisavalt kaitstud. (4) Direktiivis 97/9/EÜ võeti selle vastuvõtmise ajal arvesse hoiuste tagamise skeemide kaitse ulatust ja nende toimimist, nagu need on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai aasta direktiiviga 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta 35. Järelikult on asjakohane direktiivi 94/19/EÜ muudatusi jätkuvalt arvesse võtta. (5) Investorid ei pruugi teada investeerimisühingute tegevuslubade piiranguid, seega on vaja neid kaitsta juhtudel, kus investeerimisühingud toimivad oma tegevusluba rikkudes, nimelt hoides kliendi vara või osutades teenuseid teatavat tüüpi klientidele oma tegevusloa tingimuste vastaselt. Seetõttu peaksid skeemid kaitsma klientide vara, mida investeerimisühingud seoses investeerimistegevusega de facto hoiavad. (6) Komisjoni 10. augusti aasta direktiivi 2006/73/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega, 36 kohaselt on investeerimisühingutel lubatud hoiustada klientide nimel hoitavaid finantsinstrumente kontodel, mis neil on avatud kolmanda isiku juures. Kolmanda isiku suhtes ei rakendata tingimata eriõigusakte ega järelevalvet. Olenemata direktiivis 2006/73/EÜ sätestatud tingimuste täitmisest võib kolmanda isiku poolt rahaliste kohustuste täitmata jätmine kahjustada investorite õigusi, kui see isik ei ole võimeline finantsinstrumente investeerimisühingule tagastama. Investori usalduse tugevdamiseks on asjakohane, ilma et see piiraks kohaldatavaid liikmesriikide vastutuskorda, laiendada direktiiviga 97/9/EÜ ette nähtud hüvitist juhtudele, kus investeerimisühing ei ole võimeline kliendi finantsinstrumente tagastama, kuna kolmas isik, kelle juures EÜT L 141, , lk ELT L 145, , lk EÜT L 135, , lk ELT L 241, , lk ET 14 ET

16 investeerimisühing või selle kontohaldurid finantsinstrumente hoiavad, jätab oma rahalised kohustused täitmata. (7) Direktiiviga 2006/73/EÜ on nõutud, et investeerimisühingud hoiaksid klientide vahendeid, mis nad saavad, kolmanda isiku juures avatud kontol või kontodel. Kolmas isik piirdub järgmiste üksustega: keskpank, krediidiasutus või kolmandas riigis tegevusloa saanud pank või tunnustatav rahaturufond. Direktiiviga 2006/73/EÜ tagatud range korra tõttu ei ole vaja laiendada skeemide kaitse ulatust juhtudele, kus kolmandad isikud, kelle juures vahendeid hoitakse, muutuvad maksevõimetuks. (8) Kuna hüvitise summa on direktiivi 94/19/EÜ alusel nüüd suurem kui käesoleva direktiivi alusel, on vaja anda investoritele suurim kaitse juhtudel, kus pankades hoitavat vara võiks kaitsta mõlema direktiiviga 94/19/EÜ ja 97/9/EÜ. Seetõttu tuleks nendel juhtudel investorile hüvitist maksta direktiivi 94/19/EÜ alusel. (9) Hüvitiseks makstud vahendite tagasisaamiseks on investoritele depositooriumi või kolmanda isiku poolt maksmata jätmise korral hüvitismakseid tegevatel skeemidel likvideerimismenetluste korral regressiõigus investorite, investeerimisühingu või vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (edaspidi eurofond ) õigustele nende tehtud maksete summa ulatuses. Direktiiviga ei tohiks vähendada investeerimisühingute või eurofondide kohustust nõuda vara depositooriumilt või haldurilt tagasi. (10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli aasta direktiiviga 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 37 on nõutud, et eurofondi vara peab kindlalt hoidma depositoorium. Kui depositoorium või üks selle allhalduritest jätab oma rahalised kohustused täitmata ega ole võimeline tema hoole all hoiul olevaid finantsinstrumente tagastama, kahjustab see eurofondi osakute või aktsiate väärtust. Selles olukorras kaitse suurendamiseks, peab eurofondi osakuomanikel ja aktsionäridel olema sama suur kaitse, nagu oleks siis, kui nad investeeriksid otse asjaomastesse finantsinstrumentidesse, juhul kui finantsinstrumente hoidev üksus ei ole enam võimeline neid instrumente tagastama. Eurofondi osakuomanikud ja aktsionärid peaksid saama hüvitist eurofondi väärtuse kaotamise eest. Samas peaks nad saama eurofondi osakud või aktsiad alles jätta, et säilitada oma õigus neid välja osta, kui nad seda sobivaks peavad. (11) Direktiivi 97/9/EÜ kohaselt ei hüvitata investorikaitse skeemidega nõudeid, mis tekivad seoses tehingutega, kus on tehtud süüdimõistev kohtuotsus rahapesu eest Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri aasta direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta 38 tähenduses. Samuti on sobiv jätta hüvitamata nõuded juhtudel, kus asjaomane vara on saadud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari aasta direktiiviga 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta 39 keelatud tegevusega, milles nõude esitaja osales ELT L 302, , lk ELT L 309, , lk 15. ELT L 96, , lk 16. ET 15 ET

17 (12) Miinimumhüvitis kehtestati aastal ja seda ei ole sellest alates muudetud. Selle summa tuleks tõsta euroni, et võtta arvesse arenguid finantsturgudel ja liidu õiguslikus raamistikus. Selles summas võetakse arvesse inflatsiooni tagajärgi liidus ja vajadust viia hüvitise suurus paremini vastavusse jaeklientide investeeringute keskmise väärtusega liikmesriikides. Investoritele antud kaitse suurendamiseks on vaja kaotada praegune liikmesriikide valikuvõimalus piirata või jätta hüvitamata vahendid muudes kui liikmesriikide vääringutes. (13) Selle tagamiseks, et investorid saavad käesoleva direktiiviga sätestatud hüvitise ja kõikides liikmesriikides võrreldaval tasemel investorikaitse, on vaja kehtestada skeemide rahastamist reguleerivad ühised eeskirjad. Skeeme tuleks rahastada võrdeliselt nende kohustustega. Tuleks tagada vajalikul tasemel eelrahastamine ja skeemidel peaks olema sobiv kord oma rahastamise sihttaseme hindamiseks ja saavutamiseks enne direktiivi 97/9/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate kahjude tekkimist. Ühine minimaalne rahastamise sihttase tuleks saavutada kümne aastaga. (14) Vajaduse korral peaks erakorraline osamaksunõue skeemi liikmetele või juurdepääs laenuallikatele, nagu kommertspangad või riigiasutused ärilistel alustel, tagama selliste vajaduste õigeaegse katmise, mida liikmetelt enne kahjude tekkimist kogutud vahendid ei taga. (15) Skeemid toimivad praegu liikmesriigiti väga erinevalt ja käesoleva direktiivi eesmärk on suurem ühtlustamine, võimaldades samas liikmesriikidele teatavat paindlikkust skeemide üksikasjaliku korralduse osas. Komisjonil peaks olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusaktid skeemide toimimise teatavate põhijoonte kohta vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290. Delegeeritud õigusaktid tuleks eelkõige vastu võtta seoses võimalike kohustuste kindlaksmääramise meetoditega, alternatiivse rahastamiskorraga, mis peab skeemidel olemas olema, et nad saaksid vajaduse korral lühiajalist rahastamist, ning seoses skeemidega kaitstud üksuste osamaksude arvutamise kriteeriumidega ja teguritega, mida arvesse võtta täiendavate osamaksude võime hindamisel, et liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsust mitte ohtu seada. Selleks et kindlaks määrata tingimused, millal kohaldada skeemide rahastamist käsitlevaid sätteid, peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega / asutatud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus [ESMA] 40 välja töötama tehnilised standardid seoses skeemide avaldatavate andmete üksikasjadega. (16) Selleks et investorid saaksid hüvitist õigel ajal, tuleks liidus äärmusliku võimalusena kehtestada riikide skeemide vaheline laenumehhanism. Süsteem peaks sisaldama skeemide jaoks võimalust laenata erandjuhul, kui nende rahastamisest tuleb ajutistelt puudu, vahendeid teistelt skeemidelt. Selleks peaks igas skeemis olema kättesaadav teatav osa eelrahastamisest laenamiseks teistele skeemidele. (17) Laenumehhanism ei tohiks mõjutada liikmesriikide eelarvepädevust. Laenuskeemid peaksid saama kasutada käesolevas direktiivis sätestatud laenuvõimalust pärast rahastamise sihttase saavutamiseks kogutud vahendite ammendamist ja pärast täiendavaid osamaksunõudeid oma liikmetele. Tunnistades investorikaitse skeemide järelevalvet liikmesriikide tasandil, peaks ESMA aitama saavutada eesmärki lihtsustada investeerimisühingute ja eurofondide tegevust, tagades samal ajal 40 ELT L... ET 16 ET

18 investorite tõhusa kaitse. Selleks peaks ESMA kinnitama, et käesoleva direktiiviga kehtestatud investorikaitse skeemide vahelise laenamise tingimused on täidetud, ning avaldama käesolevas direktiivis sätestatud rangete piirmäärade alusel igale skeemile laenata tulevad summad, algsed intressimäärad ning samuti laenu kestuse. Sellega seoses peaks ESMA koguma ka teavet investorikaitse skeemide kohta, eelkõige nende tagatava raha ja finantsinstrumentide mahu kohta, mille kinnitavad pädevad asutused. Asutus peaks teavitama muid investorikaitse skeeme nende kohustusest laenu anda. (18) Laenamisprotsessi lihtsustamiseks peaks liikmesriik, juhul kui liikmesriigis on asutatud rohkem kui üks skeem, määrama ühe skeemi selle liikmesriigi laenuandjaks skeemiks ja teavitama sellest Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust. Laenuvõtmine peaks piirduma direktiivist 97/9/EÜ tuleneva hüvitise ulatusega. (19) Tuleb tagada, et kõiki laenu andmiseks kättesaadavaid vahendeid võib kasutada laenu taotlevatelt skeemidelt saadud arvukate taotluste rahuldamiseks. Selleks ei tohiks ükski laen ületada laenuandmiseks kättesaadavate vahendite eelnevalt kindlaks määratud künnist. (20) Hüvitamisprotsessi kiirendamiseks peaks pädev asutus võimalikult kiiresti kindlaks tegema asjaolu, et investeerimisühing ei suuda täita oma kohustusi, mis tulenevad investorite nõuetest. (21) Hüvitisnõude kõlblikkuse ja summa suuruse kindlaksmääramiseks vajalikud menetlused, mis sageli sõltuvad riigi haldus- ja maksejõuetusseadustest, võivad tekitada pikki viivitusi investoritele maksmisel. Maksetähtaegade lühendamiseks on vaja tagada, et süsteemides või olukordades, kus nõude kõlblikkuse ja summa sõltub maksejõuetus- või kohtumenetlustest seoses üksustega, kes ei täida oma kohustusi, peaksid skeemid olema võimelised nendel menetlustel osalema. Lisaks tuleks üle 12 kuu pikkuste viivituste korral ette näha kohustus maksta osa hüvitisest ajutiselt välja, et investorid saaksid osa nõutud hüvitisest. Tuleb ette näha mehhanismid raha skeemidele tagasimaksmiseks juhul, kus on tõendatud, et nõue ei olnud kõlblik. (22) Direktiiviga 97/9/EÜ on liikmesriikidel lubatud kutselised ja institutsionaalsed investorid kaitseta jätta, aga asjaomane loetelu ei ole vastavuses direktiivis 2004/39/EÜ esitatud investeerimisühingute klientide klassifikatsiooniga. Selleks et tagada direktiivide 97/9/EÜ ja 2004/39/EÜ järjepidevus, lihtsustada tagatisskeemide hindamist ja piirata võimalik kaitseta jätmine ettevõtjate puhul ainult suurettevõtjatega, peaks direktiiv 97/9/EÜ olema kohaldatav investorite suhtes, keda peetakse vastavalt direktiivile 2004/39/EÜ kutselisteks klientideks. (23) Komisjonile tuleks anda volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt. Delegeeritud õigusaktid tuleks vastu võtta eelkõige selleks, et määrata kindlaks skeemides kehtestatavate rahastamise sihttaseme arvutamine ja selle rahastamise sihttaseme muutmise meetod, riikide tagatisskeemide vahel laenuandmiseks kättesaadavate vahendite künnisest protsendimäära arvutamise meetod, investorite nõuete käsitlemise menetlus ja tehnilised kriteeriumid käesolevas direktiivis osutatud sündmuste tagajärjel eurofondi väärtuse languse arvutamiseks. Komisjon peaks olema samuti volitatud laenu andmiseks kättesaadavate vahendite protsendimäära delegeeritud õigusaktide abil muutma, võttes arvesse finantsturgudel toimuvaid arenguid. ET 17 ET

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turg

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turg EUROOPA KOMISJON Brüssel, 20.10.2011 KOM(2011) 656 lõplik 2011/0298 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 15.9.2010 KOM(2010) 484 lõplik 2010/0250 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 13.7.2009 KOM(2009) 362 lõplik 2009/0099 (COD) Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem