Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Riigi raamatupidamise üldeeskiri"

Väljavõte

1 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud seisuga Üldpõhimõtted a) Sihtfinantseerimist tegevuskuludeks kajastatakse tuludes (saaja) ja kuludes (andja) sel perioodil, millal toetuse saaja teeb kulutused, milleks oli ette nähtud (tagatakse tulude ja kulude vastavus). b) Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastavad saajad, kes koostavad finantsaruandeid lähtuvad rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS), kohustusena, amortiseerides selle tuluks põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Andjad ja vahendajad kajastavad toetust kuluna sel momendil, kui toetuse saaja teeb kulud või soetab põhivara, milleks oli ette nähtud. c) Tegevustoetused, mis on antud üldisemalt põhikirjalisteks tegevusteks, kajastatakse kassapõhisel momendil tuluna (saaja) ja kuluna (andja). Sihtfinantseerimisena mõistetakse projektipõhist finantseerimist, mida iseloomustab kindel eesmärk koos näitajatega, mille alusel eesmärgi täitmist mõõdetakse, ajakava ja rahaline eelarve. Toetuse andja või vahendaja nõuab projekti kohta detailset aruandlust koos kulutuste kohta andmete esitamisega ning raha ülejääk nõutakse projekti lõppedes saajalt tagasi. Põhivara soetamiseks antud sihtfinantseerimisena käsitletakse neid projektipõhiselt antud, vahendatud ja saadud toetusi, mille tingimuseks on ühest aastast pikema kasuliku elueaga ning soetusmaksumusega alates üldeeskirja 41 lõikes 1 määratud alampiirist varade kasutuselevõtmine toetuse saaja poolt sõltumata sellest, kas toetuse saaja peab raamatupidamisarvestust ja võtab vara põhivarana bilansis arvele või mitte. Näiteks kajastatakse andja ja vahendaja poolt sihtfinantseerimisena põhivara soetamiseks kodumajapidamistele antud toetusi elamispinna ehitamiseks ja renoveerimiseks vms. Tegevustoetuse korral võib toetuse saaja seda kasutada suuremal määral oma äranägemisel mitmesugusteks põhikirjalisteks tegevusteks, sh kas tegevuskulude või investeeringute soetamiseks. Toetusega võib kaasneda aruandlus tehtud kulutuste kohta, kuid see võib ka puududa. Eelarveaasta lõpuks järelejäänud raha võib nõuda tagasi, kuid sageli jäetakse see saajale järgmise perioodi kulutuste katteks. Alates lubatud lihtsustused Alates võib minna üle toetuste allika koodi lihtsustatud kasutusele, millega võib kaasneda ka nõuete, saadud ja antud ettemaksete ja kohustuste kontode lihtsustatud kajastamine ning Euroopa Liidu fondidest saadud toetuste korral ka TP-koodi lihtsustatud kasutamine. Ülemineku võib teha järk-järgult, st seni arvele võetud nõuded ja kohustused sulgeda lähtudes varem kasutatud kontodest ning neile lisatud TPkoodidest ja allika koodidest ning uute toetuste puhul võtta kasutusele lubatud lihtsustused. Alates võis hakata lihtsustatud põhimõttel kasutama järgmisi allika koode: 39 saadud välistoetused ja nende vahendamine 60 saadud kodumaised toetused ja ja nende vahendamine 81 saastekvootide müügi tulud ja nende vahendamine Statistikaameti soovil minnakse a esimesel võimalusel samm tagasi, kasutades edaspidi lihtsustatud põhimõttel järgmisi allika koode: 21 saadud EL struktuuritoetused ja nende vahendamine 39 saadud muud välistoetused ja nende vahendamine 60 saadud kodumaised toetused ja ja nende vahendamine 81 saastekvootide müügi tulud ja nende vahendamine Kui allika koode kasutatakse lihtsustatult, võib jätta kasutamata nõuete, saadud ja antud ettemaksete ja kohustuste kontod , , , , , , , ja kasutada kaasfinantseerimise vahendite puhul kontosid , , , , , , , allika koodiga 60 ja kontosid , ja ilma allika koodita.

2 Toetuste korral, mis saadakse otse EL fondidest, võib kasutada TP-koodi , jättes kasutusest kõrvale TP-koodid Kontod sihtfinantseerimiste kajastamiseks Sihtfinantseerimist jaotatakse kodumaiseks ja välismaiseks. Välismaiseks loetakse sealjuures ka sellistelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadud toetusi, mille esindus on Eestis (näiteks Punase Risti Eesti Esindus, UNISEF Eesti Esindus vms). Kodumaise toetuse eriliik on välismaise sihtfinantseerimise, kui see on ette nähtud lisaks välismaisele sihtfinantseerimisele. Märkus. Kui toetuse kaasfinantseerijaks on lepingu kohaselt mingi teine välismaine üksus või rahvusvaheline organisatsioon, siis kajastatakse see välismaise sihtfinantseerimisena, mitte kaasfinantseerimisena. Kodumaist kaasfinantseerimist kajastatakse tuludes ja kuludes eraldi kontodel lahus muudest kodumaistest sihtfinantseerimistest (v.a lubatud lihtsustus kontol ). Allika koodina võib alates kasutada koodi 60 või välismaise sihtfinantseerimise fondi allika koodi, millele lisati. Nõuete, makstud ettemaksete, kohustuste ja saadud ettemaksete kontodel võib kajastada kaasfinantseerimist samuti eraldi kontodel. Alternatiivina on lubatud seda kajastada sihtfinantseerimise kontodel (103550, , , , , , , ), kui kasutatakse ühtlasi allika koodi 60. Kui kaasfinantseerimist kajastatakse kontodel , , , , , , , , siis võib kajastada seda allika koodiga 60 või välismaise sihtfinantseerimise fondi allika koodiga, millele lisati. Toetuse andja või vahendaja poolt näidatud välismaine peab võrduma toetuse saaja poolt näidatud välismaise sihtfinantseerimisega. Toetuse andja või vahendaja poolt näidatud kodumaine peab võrduma toetuse saaja poolt näidatud kodumaise kaasfinantseerimisega. Samas võivad need erineda jaotuse poolest tegevuskuludeks ja põhivara soetamiseks. Erinevus võib olla tingitud sellest, et toetuse andja või vahendaja pole uurinud täpselt, kuidas toetuse saaja toetuse põhivara soetuseks ja tegevuskuludeks saadud toetuseks jaotab. Toetuse saaja peab kajastama toetust vastavuses oma tegelike kulutustega olenevalt, kui palju ta kulutas põhivara soetamiseks (võttis arvele põhivarana) ja tegevuskuludeks (kajastas perioodi kuludena). Näide 1. Sihtfinantseerimise jaotamine välismaiseks sihtfinantseerimiseks ja kodumaiseks kaasfinantseerimiseks Toetuse vahendaja kajastab saaja TP koodiga järgmisi kontosid ja summasid: (75 % välismaine tegevuskuludeks) (25 % kodumaine tegevuskuludeks) (75 % välismaine põhivara soetamiseks) (25 % kodumaine põhivara soetamiseks) Kokku välisabi ( ) , kokku kodumaine ( ) , kokku antud toetust Toetuse saaja finantseerib toetusega arve kogusummas , see tähendab, et ta ise finantseerib veel täiendavalt eurot ja saab tagasi maksuametist käibemaksu ,67. Seega omafinantseeringu summa on ,33. Arve koosneb järgmistest summadest: ehitustööd uurimistööd ,33 käibemaks ,67 Kokku Arve summade jaotamiseks koostab toetuse saaja arve komponentideks jaotumise arvestuse: Otstarve Arve summa Välismaine Kodumaine Omafinantseerimine Põhivara

3 soetuseks Tegevuskuludeks , ,33 Kokku , ,33 Käibemaks , ,67 Kokku Saadud toetus kajastatakse saaja poolt järgmistel kontodel, TP koodiks pannakse toetuse vahendaja kood: Kokku välismaine (kontod ja , andja kontod ja ) ja (kontod ja , andja kontod ja ) lähevad kokku vahendaja poolt näidatuga, kuid jaotus põhivara soetuseks ja tegevuskuludeks ei klapi. Sihtfinantseerimist kajastatavad saajad järgmistel kontodel: Konto Nimetus Selgitus Saamata Saamata sihtfinantseerimise nõue tegevuskuludeks, kui kulud on tehtud ja on tekkinud õigus toetust saada Saamata Saamata kaasfinantseerimise nõue tegevuskuludeks, kui kulud on tehtud ja on tekkinud õigus toetust saada, kontot ei pea kasutama, kui kaasfinantseerimise nõuded kajastatakse allika koodiga 60 kontol Saamata põhivara Saamata sihtfinantseerimise nõue põhivara soetamiseks, kui kulud on Saamata põhivara Saamata tegevuskuludeks Saamata põhivara soetuseks Sihtfinantseerimise tagasimaksekohustused Kaasfinantseerimise tagasimaksekohustused Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed Kaasfinantseerimiseks saadud ettemaksed tehtud ja on tekkinud õigus toetust saada Saamata kaasfinantseerimise nõue põhivara soetamiseks, kui kulud on tehtud ja on tekkinud õigus toetust saada, kontot ei pea kasutama, kui kaasfinantseerimise nõuded kajastatakse allika koodiga 60 kontol Pikaajalised nõuded tegevuskulude sihtfinantseerimiseks, kui kulud on tehtud ja on tekkinud õigus toetust saada, kuid see ei laeku järgmise 12 kuu jooksul. Pikaajalised nõuded sihtfinantseerimise eest, kui põhivara on soetatud ja on tekkinud õigus toetust saada, kuid see ei laeku järgmise 12 kuu jooksul Sihtfinantseerimine anti ja saaja tegi kulutused, kuid hiljem selgub, et teatud tingimused jäid täitmata ja toetus nõuti tagasi Kaasfinantseerimine anti ja saaja tegi kulutused, kuid hiljem selgub, et teatud tingimused jäid täitmata ja toetus nõuti tagasi, kontot ei pea kasutama, kui kaasfinantseerimise tagasimaksekohustused kajastatakse allika koodiga 60 kontol Sihtfinantseerimise andja või vahendaja on teinud toetuse saajale ettemakse (v. a ) tegevuskulude sihtfinantseerimiseks, kuid bilansipäeva seisuga ei ole kulusid tehtud Sihtfinantseerimise andja või vahendaja on teinud toetuse saajale ettemakse tegevuskulude kaasfinantseerimiseks, kuid bilansipäeva seisuga ei ole kulusid tehtud, kontot ei pea kasutama, kui kaasfinantseerimise ettemaksed kajastatakse allika koodiga 60 kontol Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed Sihtfinantseerimise andja või vahendaja on teinud toetuse saajale ettemakse (v. a ) põhivara sihtfinantseerimiseks, kuid bilansipäeva seisuga ei ole põhivara veel soetatud (sh ei ole arvele võetud lõpetamata ehitust) Põhivara Kaasfinantseerimise andja või vahendaja on teinud toetuse saajale

4 kaasfinantseerimiseks saadud ettemaksed Kodumaine (soetusmaksumus) Kodumaise amortisatsioon Välismaine (soetusmaksumus) Välismaine sihtfinantseerimise kogunenud kulum ettemakse põhivara kaasfinantseerimiseks, kuid bilansipäeva seisuga ei ole põhivara veel soetatud (sh ei ole arvele võetud lõpetamata ehitust), kontot ei pea kasutama, kui kaasfinantseerimise ettemaksed kajastatakse allika koodiga 60 kontol Saadud kodumaine põhivara soetamiseks (v. a ), mille tingimused on täidetud (põhivara on soetatud, sh on arvele võetud lõpetamata ehitus) (TP kood on kas avaliku sektori üksuse kood või algusega 8) Kodumaise sihtfinantseerimise kogunenud kulum, kasutatakse amortisatsiooni arvestamiseks kontolt , korrespondeeruv konto Saadud välismaine põhivara soetamiseks, mille tingimused on täidetud (põhivara on soetatud, sh on arvele võetud lõpetamata ehitus) (TP kood on sihtfinantseerimise aastal kas avaliku sektori üksuse kood või algab 9-ga, hiljem alati algusega 9) Kasutatakse amortisatsiooni arvestamisel kontolt , TP kood algab alati 9-ga, korrespondeeruv konto Kaasfinantseerimine Saadud kodumaine, mis kaasneb välismaise sihtfinantseerimisega põhivara soetamiseks (TP kood on alati avaliku sektori üksuse kood), kontot ei pea kasutama, kui kaasfinantseerimise tulevaste perioodide tulud kajastatakse kontol Kaasfinantseerimise kogunenud kulum Kodumaine tegevuskuludeks Välismaine tegevuskuludeks Kaasfinantseerimine tegevuskuludeks Tagasi nõutud kodumaine (miinusega) Tagasi nõutud välismaine (miinusega) Põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtfinantseerimise amortisatsioon Põhivara soetamiseks saadud välisabi amortisatsioon Põhivara soetamiseks saadud kaasfinantseerimise amortisatsioon Kasutatakse amortisatsiooni arvestamisel kontolt , TP kood on alati avaliku sektori üksuse kood, korrespondeeruv konto , kontot ei pea kasutama, kui kaasfinantseerimise kogunenud amortisatsioon kajastatakse kontol Tulu kodumaisest sihtfinantseerimisest (v. a kaasfinantseerimisest) tegevuskuludeks (TP kood on kas avaliku sektori üksuse kood või kood algusega 8) Tulu välismaisest sihtfinantseerimisest tegevuskuludeks (TP kood on kas avaliku sektori üksuse vahendaja kood või kood algusega 9) Tulu välismaise sihtfinantseerimisega kaasnevast kodumaisest kaasfinantseerimisest tegevuskuludeks (TP kood on avaliku sektori üksuse kood) Varem kontogrupis 3500 kajastatud kodumaise sihtfinantseerimise, sh kaasfinantseerimise tulu vähendamine, kui selgub, e kõiki toetuse saamise tingimusi ei olnud täidetud Varem kontogrupis 3500 kajastatud välismaise sihtfinantseerimise tulu vähendamine, kui selgub, et kõiki toetuse saamise tingimusi ei olnud täidetud Korrespondeerub kontoga , TP kood on kas avaliku sektori üksuse kood või algab 8-ga Korrespondeerub kontoga , TP kood algab alati 9-ga Korrespondeerub kontoga , TP kood on alati avaliku sektori üksuse kood

5 Tehingupartnerite koodid sihtfinantseerimiste kajastamisel Saajad kajastavad saamist toetuse andja koodiga, kui seda saadakse otse andjalt, või vahendaja koodiga, kui seda saadakse vahendaja kaudu. Kui toetuse andja või vahendaja on avaliku sektori üksus, siis tekib saldoandmikus temaga vahe juhul, kui sihtfinantseerimist saadi põhivara soetamiseks. Sihtfinantseerimise saamise aastal seisneb vahe selles, et toetuse andja kajastab kulu, aga saaja kajastab kohustust. Niipea, kui toetuse saaja alustab amortisatsiooni arvestamist, kajastub ka see vahena, sest toetuse andja amortisatsiooni ei arvesta. Et vähendada sihtfinantseerimise kohustuse kajastamise tõttu tekkivaid vahesid, kajastatakse välismaist sihtfinantseerimist, mis saadi avaliku sektori üksuse kaudu, järgmiselt: a) välismaise sihtfinantseerimise amortisatsiooni kajastatakse alati mitteresidendi TP koodiga, mis algab 9-ga (nii kontol kui ka kontol ); b) välismaise sihtfinantseerimise saamise aastale järgneval aastal vahetatakse kontol sihtfinantseerimise vahendaja kood välja mitteresidendi koodi vastu. Näide 2. Tehingupartnerite koodide kajastamine sihtfinantseerimise kohustustes ja selle amortiseerimisel Üksus sai aruandeaastal KIK kaudu välismaist sihtfinantseerimist Ühtekuuluvusfondist põhivara soetamiseks ja kodumaist kaasfinantseerimist Raha kanti üle toetuse saajale ja toetuse saaja kandis selle üle ehitajale (vajalik täpsustada kontogrupis 257 kajastatava rahavoo koodi selgitamiseks, vt käesoleva juhendi osa, kus selgitatakse rahavoo koodide kasutamist). Üksus arvestas samal aastal amortisatsiooni välismaiselt sihtfinantseerimiselt ja kaasfinantseerimiselt Üksus kajastas 1. aastal saldoandmikus: Vahede aruandes summaarset vahet KIK-ga ei jää, kuid vahe jääb kohustuste ning tulude-kulude osas. 2. aastal arvestas üksus amortisatsiooni välismaiselt sihtfinantseerimiselt ja kaasfinantseerimiselt Üksus kajastas 2. aastal saldoandmikus: Alates 2. aastast jääb vahe ainult kodumaise toetuse osas, välismaise sihtfinantseerimise osas vahet ei jää. Vahe säilib, kuni kodumaine on lõplikult amortiseeritud. Kui kvartali lõpu seisuga jääb toetuse saajal nõudeid või kohustusi (v. a kontoklassis 257) toetuse andja või vahendaja ees, on soovitav saata toetuse andjale või saajale teatis vastavate sihtfinantseerimise saldode kohta (sh ka tulude kohta). Aasta lõpu seisuga on sellisel juhul teatise saatmine saaja poolt kohustuslik. Teatis

6 saadetakse e-postiga toetuse andja või vahendaja raamatupidamise kontaktisikule hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuariks. Näide 3 Sihtfinantseerimise teatis Dokumendi nr 9 Kuupäev Teataja tehingupartneri kood Teataja nimetus Teatise saaja tehingupartneri kood Teatise saaja nimetus Teatis TP Ettevõtluse Arendamise SA 2014 III kv kohta Projekti number EU29714 EU28430 EU27971 Saadud ettemaksu saldo III kv alguses 0,00 0,00 0,00 Meie nõuded III kv alguses , , ,65 Tehtud kulutusi 2014 III kv 1431,86 298,92 348, kajastatud tulud ja pikaajalised saadud sihtfinantseerimise kohustused III kvartalis K kodumaine SF tegevuskulu ,92 K kodumaine SF põhivara - 60 K välismaine SF tegevuskulu ,86 K välismaine SF põhivara ,50 Oleme saanud raha III kv ,78 0, ,00 Meie nõuded seisuga , , ,15 D saamata SF tegevuskulud 0, ,34 0,00 D saamata põhivara SF 0,00 0, ,15 Saadud ettemaksu saldo III kv lõpus 0,00 0,00 0,00 Teatise edastaja Liis Lilles, tel Sihtfinantseerimise kontodel kasutatavad tegevusala koodid Sihtfinantseerimise saaja lähtub tegevusala koodi valikul alati sellest, milliseks tegevusalaks ta toetust sai (oma tegevuse kood). Kui toetuse andja või vahendaja kasutab teistsugust tegevusala koodi, siis ei anna see saajale põhjust tegevusala koodi muutmiseks, kuid ilmselt kajastab toetuse andja või vahendaja vale tegevusala koodi, kuna tema peab koodi valikul lähtuma sellest tegevusalast, milleks toetust anti. Sihtfinantseerimise kontodel kasutatavad allika koodid Kodumaist sihtfinantseerimist, v.a kaasfinantseerimist, kajastavad nii saajad, andjad kui ka vahendajad alati allika koodiga 60, kui kontol on allika kood nõutav.

7 Välismaist sihtfinantseerimist ja selle juurde kuuluvat kaasfinantseerimist kajastavad nii saajad, vahendajad kui ka andjad ühesuguse allika koodiga, mis näitab ära fondi, millisest toetust saadi ja millist fondi ühtlasi kaasfinantseeriti (allika koodid 21 kuni 39). Alternatiivina võib allika koodi kajastada lihtsustatult. Lihtsustatud kajastamise korral kasutatakse ainult järgmisi allika koode: 21 saadud EL struktuuritoetused ja nende vahendamine 39 saadud muud välistoetused ja nende vahendamine 60 kodumaised toetused, sh välistoetuste (olenemata, millist fondi kaasfinantseeriti) 81 saastekvootide müügist saadud tulud Saldoandmikus võivad saaja ning andja või vahendaja poolt näidatud allika koodid erineda, kuid välistoetustena näidatud osa ja kodumaise toetusena näidatud osa (sh ) peavad võrduma. Sihtfinantseerimise kontodel kasutatavad rahavoo koodid Rahavoo koodid on nõutavad ainult kontogrupi 257 kontodel. Sihtfinantseerimise saamisel kajastatakse rahavoo koode järgmises tähenduses: RV 05 RV 01 RV 19 laekub rahana toetuse saajale, kes kannab selle ise põhivara müüjale Sihtfinantseerimine ei laeku rahana toetuse saajale, vaid toetuse andja või vahendaja kannab selle otse tarnijale, kellelt üksus saab põhivara Sihtfinantseerimine saadakse kaupade või teenustena, kusjuures keegi ei maksa selle eest otseselt põhivarade annetajale raha Märkus. Põhivara võetakse kontogrupi 154 või 155 arvele kahel esimesel juhul RV koodiga 01, kolmandal juhul RV koodiga 19. RV kood võimaldab täpsustada rahavoo aruannet, esitades sihtfinantseerimise rahavoo aruandes ainult juhul, kui kontogrupis 257 on RV kood 05. Sihtfinantseerimise kontogrupis 257 kasutatavad muud sagedamini kasutatavad rahavoo koodid: RV 00 algsaldod RV 11 (sobib ka RV 49) amortisatsiooni arvestus (D K ) RV 12 mahakandmine (näiteks D K ) Kui mitterahalise sihtfinantseerimisena antakse üle mitteamortiseeruv põhivara (nt. maa), kajastatakse saadud tulukontol , kuna puudub võimalus kohustus tuluks amortiseerida saadud põhivara kasuliku eluea jooksul. Näide 4. Täiendav näide enamlevinud küsimuste alusel - Välismaine koos kaasfinantseerimisega kodumaise vahendaja kaudu põhivara soetamiseks, toetuse saaja arvestus Äriühingul on leping EAS-ga (TP ) rajatiste rekonstrueerimise sihtfinantseerimiseks ERDF fondist, kusjuures välismaist sihtfinantseerimist saadakse 60%, kaasfinantseerimist 20% ja omafinantseering on 20%. Lisaks tasub äriühing käibemaksu, mille ta saab arvata sisendkäibemaksuks ja mida seetõttu abikõlbulikus ei loeta. Välismaine ja ei liigu läbi äriühingu, vaid kantakse EAS poolt otse ehitajale (TP ) pärast seda, kui äriühing on oma osa üle kandnud. Ehitajaga sõlmitud lepingu kohaselt on ehitustööde maht kokku , millele lisandub käibemaks. Ehitajale makstakse enne tööde algust ettemakse 20% ulatuses tööde mahust, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde kohta tehakse vahearveid, kusjuures iga vahearvega suletakse ehitustööde kogumaksumusele vastav proportsionaalne osa ettemaksetest, kuid jäetakse ühtlasi 10% arve mahust üle kandmata garantiina tööde tähtaegse ja kvaliteetse lõpetamise eest.

8 Näite lihtsustamiseks eeldatakse, et ehitajalt saadakse arved ühel ja samal aastal ja garantiitasu makstakse järgmisel aastal. Märkus. Et ei tekiks saldode vahesid EAS ja äriühingu vahel, esitab äriühing ehitajalt saadud arved kiiresti EAS-le edasi ja saadab igal etapil lisaks EAS-le e-kirja, et teatada omapoolsetest kannetest. Äriühing on võtnud kasutusele allika koodi lihtsustatud kajastamise. A. Ettemaksearve: Ettemaks tööde eest Käibemaks Kokku Saaja tasub ettemakse (omafinantseerimise) ja kajastab ettemakse tegemise päeval: Saaja saab EAS-lt hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks teate, et ka EAS on omapoolse toetuse kandnud otse ehitajale üle. Saaja kajastab selle kuupäevaga, millal EAS tegi ülekande: B. Vahearve: 3 kuu pärast saab äriühing ehitajalt vahearve järgmistes summades: Teostatud tööd Käibemaks Kuulub tasaarveldamisele ettemaksega ja ettemakselt arvestatud käibemaksuga Jääb tasumata garantiirahana Tasuda Saaja koostab ettemaksearve jaotuse: Otstarve Arve summa Välismaine Kodumaine Omafinantseerimine Põhivara soetuseks Käibemaks Kokku Äriühing koostab vahearve jaotuse arvestusega, et teostatud tööde hulgas olid ka uurimistööd summas ,- järgmiselt: Otstarve Arve summa Välismaine Kodumaine Omafinantseerimine Põhivara soetuseks Tegevuskuludeks Käibemaks Kokku Tasaarveldatakse põhivara soetuse ettemakse

9 Tasaarveldatakse käibemaksu ettemaksega Jääb garantiirahaks põhivara eest Ülekandeks Äriühing kajastab vahearvel näidatud tööde lõpetamise kuupäevaga: Kajastatakse kohustus koos garantiirahaga (mis on ka kohustus tarnija ees) Paralleelkanne toetuse kajastamiseks vahearvel näidatud tööde lõpetamise kuupäevaga: Kajastatakse nõue koos garantiirahaga Äriühing teeb omapoolse makse ehitajale Hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäeval saab äriühing EAS-lt teate, et EAS on toetuse vahearve alusel kandnud raha otse ehitajale. Äriühing kajastab EAS ülekande kuupäevaga: Peale kannet jääb võlgnevus tarnijale garantiitasu summas Peale kannet jääb nõue toetajale garantiitasu osas, mis kaetakse välismaisest sihtfinantseerimisest ja kaasfinantseerimisest C. Lõplik arve: 3 kuu pärast (samal aastal) saab äriühing ehitajalt lõpliku arve järgmistes summades: Teostatud tööd Käibemaks Kuulub tasaarveldamisele ettemaksega

10 ja ettemakselt arvestatud käibemaksuga Jääb tasumata garantiirahana Tasuda Saaja koostab lõpparve jaotuse: Otstarve Arve summa Välismaine Kodumaine Omafinantseerimine Põhivara soetuseks Käibemaks Kokku Tasaarveldatakse põhivara soetuse ettemakse Tasaarveldatakse käibemaksu ettemakse Jääb garantiirahaks põhivara eest Ülekandeks Saaja kajastab vahearvel näidatud tööde lõpetamise kuupäevaga: Kajastatakse kohustus koos garantiirahaga (mis on ka kohustus tarnija ees) Paralleelkanne toetuse kajastamiseks tööde lõpetamise kuupäevaga: Kajastatakse nõue koos garantiirahaga Saaja teeb omapoolse makse ehitajale Hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäeval saab äriühing EAS-lt teate, et ta on toetuse lõpparve alusel kandnud raha otse ehitajale. Äriühing kajastab ülekande kuupäevaga: Peale kannet jääb võlgnevus tarnijale garantiitasu summas Peale kannet jääb nõue toetajale garantiitasu summas

11 12. kuu pärast kannab äriühing üle omapoolse garantiisumma ehitajale kuu pärast saab äriühing EAS-lt teatise, et ka EAS on kandnud omapoolse toetuse garantiisumma ulatuses ehitajale üle. Äriühing kajastab EAS ülekande kuupäevaga: Saadud/antud tegevustoetused Saadud ja antud tegevustoetusi kajastada laekumise/ülekandmise momendil kontodel (saaja) ja (andja).

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA Raamatupidamise

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.10.2012 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 13.07.2014 Avaldamismärge: RT IV, 13.12.2013, 18 Vastu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012432 tänava nimi/number: Kooli tn 5 linn: Haapsalu linn vald: Haapsalu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80102393 tänava/talu nimi, Mardi 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem