Microsoft Word - KASUTUSJUHEND 3450

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - KASUTUSJUHEND 3450"

Väljavõte

1 KASUTUSJUHEND DELL LATITUDE 3450 Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, Tallinn Tel: Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused: TALLINN: MAX 123 AS Aadress: Veerenni 58A, Tallinn Tel: TARTU: PC Expert (Infosüsteemide OÜ) Sõbra 56, Tartu Telefon: E-post: PÄRNU: PC Expert (Confemar OÜ) Lao 8-24, Pärnu Telefon: E-post:

2 ! HOIATUS. Ohutusjuhised Arvuti ja töökeskkonna kaitsmiseks võimalike kahjustuste eest ning enda ohutuse tagamiseks tuleb järgida alljärgnevaid ettevaatusabinõusid. OHUTUS. Üldpõhimõtted Arvuti hooldustöid tohib teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga tehnik. Alati tuleb paigaldus-juhiseid täpselt järgida. Kui vahelduvvooluadapterile lisaks kasutada veel pikendusjuhet, tuleb jälgida, et pikendusjuhtmega ühendatud kõikide seadmete voolutugevuste summa (amprites) ei ületaks pikendusjuhtmele lubatud voolutugevust. Mitte asetada esemeid arvuti tuulutusavadesse ega muudesse avaustesse. See võib tekitada arvuti sisekomponentide lühise ning põhjustada tulekahju puhkemise või elektrilöögi ohu. Arvutit ei tohi hoida sisselülitatuna ebapiisava õhuvahetuse tingimustes, nt suletud kohvris või kandekotis. Õhu juurdepääsu piiramine võib kahjustada arvutit või põhjustada tulekahju. Arvuti tuleb hoida radiaatoritest ja soojusallikatest eemal. Arvuti jahutusavasid ei tohi kinni katta. Vältida lahtiste paberilehtede asetamist arvuti alla; mitte asetada arvutit suletud seinakappi, voodile, diivanile ega vaibale. Arvutiga töötamiseks või aku laadimiseks ühendatud vahelduvvooluadapter tuleb kasutamise ajaks asetada hea õhuvahetusega kohta, nt kirjutuslauale või põrandale. Vahelduvvooluadapterit ei tohi katta kinni paberite või muude jahtumist takistavate esemetega; samuti ei tohi vahelduvvoolu-adapterit kasutada nii, et see paikneb kandekoti sees. Vahelduvvooluadapter võib arvuti normaalses kasutamisolukorras kuumeneda. Vahelduvvoolu-adapteri käsitsemisel arvuti kasutamise ajal või vahetult pärast töötamise lõpetamist tuleb olla ettevaatlik. Tuleb vältida sisselülitatud sülearvuti põhja pikemaajalist vahetut kokkupuudet nahaga. Arvuti põhi kuumeneb normaalses kasutamisolukorras (eriti vahelduvvooluadapteri kasutamise korral). Pikema-ajaline kokkupuude võib nahal põhjustada ebamugavust või isegi põletust. Arvutit ei tohi kasutada niisketes tingimustes; nt vanni, valamu või basseini läheduses ega ka niiskes keldris. Kui arvutil on sisseehitatud või lisatud modem (PC-kaart), tuleb äikese korral telefonijuhe pistiku-pesast lahti ühendada, et vältida äikese poolt tekitatavat võimalikku elektrilööki läbi telefoniliini. Et vältida elektrilöögi võimalust, ei tohi äikese ajal ühendada juhtmeid arvuti külge või arvuti küljest lahti ega teha hooldus- ega ümberseadistustöid. Mitte kasutada arvutit äikese ajal, välja arvatud juhul, kui kõik juhtmed on elektritoite pistikupesast lahti ühendatud ja arvuti töötab akutoitel. Kui arvutil on modem, peab modemi ühendamiseks kasutatav kaabel olema toodetud vähemalt 26 AWG mõõtmetega traadist ja FCC (USA Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni) standardile vastavast RJ-11 moodulpistikust. Enne arvuti all asuva mälumooduli kaane või mini-pci kaardi kaane avamist tuleb eemaldada kõik juhtmed elektritoitevõrgu pistikupesast ning ühendada lahti telefonijuhe. Kui arvutil on nii modemi RJ-11 ühenduspesa kui võrgukaabli RJ-45 ühenduspesa, tuleb veenduda, et telefonijuhe on ühendatud RJ-11 ühenduspesasse, mitte RJ-45 ühenduspesasse. PC-kaardid võivad normaalses kasutamisolukorras kuumeneda. PC-kaartide eemaldamisel pärast nende pikaajalist rakendumist tuleb olla ettevaatlik. Enne arvuti puhastamist tuleb see elektritoitest lahti ühendada. Puhastada arvutit veega niisutatud pehme lapiga. Puhastamiseks ei tohi kasutada vedelaid puhastusaineid ega aerosooli, mis võivad sisaldada tuleohtlikke aineid. OHUTUS. Elektritoide Selle arvutiga tohib kasutada ainult Delli poolt ettenähtud vahelduvvooluadapterit. Mõne muu vahelduvvooluadapteri kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Enne arvuti ühendamist elektritoitevõrguga tuleb kontrollida vahelduvvooluadapteri nimipinget ning veenduda, et märgitud pinge ja voolusageduse näitajad sobivad kasutatava elektritoite omadega.

3 Et arvuti kõikidest toiteallikatest eemaldada, tuleb arvuti välja lülitada, vahelduvvooluadapter elektritoite pistikupesast lahti ühendada ja akupesadest kõik akud välja võtta. Elektrilöögi vältimiseks tuleb vahelduvvooluadapter ja seadme toitejuhe ühendada korralikult maandatud pistikupesasse. Toitejuhtme pistik võib olla kolme kontakttikuga, et tagada maandatus. Mitte kasutada adapteri pistikuid ega eemaldada maandusharu toitejuhtme pistikust. Pikendusjuhtme kasutamisel peab see olema sobivat tüüpi: kas kahe või kolme kontakt-tikuga pistiku jaoks, vastavalt sellele, milline on vahelduvvooluadapteri toitejuhe. Jälgida, et vahelduvvooluadapteri toitejuhtme peal ei asetse esemeid ning et toitejuhe ei asu kohas, kus sellele on võimalik peale astuda või selle taha komistada. Kui kasutada harupesadega pikendusjuhet, tuleb olla ettevaatlik arvuti toitejuhtme pistikupesasse ühendamisel. Mõne pikendusjuhtme korral on võimalik pistik pistikupesasse valesti ühendada. Pistiku valesti ühendamine võib põhjustada pöördumatu kahjustuse arvutile, samuti võib põhjustada elektrilöögi ja/või tulekahju ohu. Veenduda, et toitepistiku maandusharu on pistikupesas ühendatud sobiva maanduskontaktiga. OHUTUS. Aku Kasutada ainult Dell akusid, mis on ette nähtud selle arvutiga jaoks. Muude akude kasutamine võib suurendada tulekahju või plahvatuse ohtu. Akusid ei tohi hoida taskus, käekotis ega muus kohas, kus kokkupuude metallesemetega (nt võtmed või kirjaklambrid) võib põhjustada akuklemmide lühistumise. Tekkiv liigvool võib põhjustada ülekuumenemise, tekitada kahjustusi akule ning põhjustada tulekahju või põletusi. Väärkasutamise korral võib aku olla tuleohtlik. Akut ei tohi lahti monteerida. Kahjustunud või lekkiva aku käsitsemisel tuleb olla eriti ettevaatlik. Kahjustunud akust lekkiv elektrolüüt võib põhjustada kehavigastusi. Hoida akut lastele kättesaamatus kohas. Arvutit ega selle akut ei tohi hoida radiaatori, kamina, ahju, elektrilise kütteseadme või muu soojust eraldava seadme läheduses ega muudes kohtades, kus temperatuur ületab 60 ºC (140 ºF). Ülekuumenemise korral võib aku plahvatada või lekkida ning võib põhjustada tulekahju. Akut ei tohi visata tulle ega olmejäätmete hulka. Aku võib plahvatada. Kasutatud aku utiliseerimiseks tuleb toimida vastavalt tootja juhistele või võtta ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõttega. Kasutusressursi ammendanud või kahjustunud aku tuleb viivitamatult utiliseerida. OHUTUS. Reisimine lennukiga Lennufirmade ja/või riiklike lennundusettevõtete kehtestatud reeglid võivad piirata arvuti kasutamist lennukis. Selliste reeglite kohaselt võib lennuki pardal olla keelatud kasutada selliseid elektroonikaseadmeid, mis on võimelised saatma ja vastu võtma raadiolaineid. - Juhul, kui Delli sülearvuti on varustatud Dell True Mobile või muu mobiilsidevahendiga, tuleb reeglitega vastavuse tagamiseks mobiilsidevahend enne lennukisse sisenemist välja lülitada ning järgida kõiki lennufirma personali juhiseid. - Lisaks võib kõigi elektroonikaseadmete kasutamine olla keelatud teatud kriitilistel lennufaasidel, nt õhkutõusmisel ja maandumisel. Lisaks võib mõni lennufirma määratleda kriitilist lennufaasi mis tahes hetkena, kui lennuk on maapinnale lähemal kui 3050 m ( jalga). Palun järgida lennufirma juhiseid elektroonikaseadmete kasutamise kohta. OHUTUS. Elektromagnetiline ühilduvus Ettenähtud elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks tuleb kasutada varjestatud signaalikaableid. Staatiline elekter võib kahjustada elektroonilisi komponente arvuti sees. Et vältida staatilisest elektrist tekkivaid kahjustusi, tuleb vabastada oma keha staatilisest laengust enne arvuti elektrooniliste komponentide (nt mälukaardi) katsumist. Staatilisest laengust vabanemiseks võib katsuda mis tahes värvimata metallpinda arvuti sisendväljundpaneelil. HOIATUS. Selle toote juhtmesoonte või sellega kaasasolevate juhtmete soonte käsitsemisel võib sattuda nahale pliid raskemetalli, mis võib põhjustada sünnitraumat või muid viljakusega seotud kahjustusi. Pärast juhtmete käsitsemist tuleb käed pesta.

4 Arvuti kasutamine Arvuti kahjustumise vältimiseks, tuleb järgida turvalise kasutamise juhiseid. Arvuti töövalmis seadmiseks tuleb see asetada tasasele pinnale. Reisimisel ei tohi arvuti läbida kontrolli koos muu pagasiga. Arvuti saata läbi röntgenläbivalgustus-süsteemi, kuid mitte mingil läbi metallidetektori. Kui arvutit kontrollitakse käsipagasina, peab olema kaasas laetud aku juhuks, kui palutakse arvuti sisse lülitada. Kui kõvaketas reisimise ajaks arvutist eemaldada, tuleb see mähkida materjali sisse, mis ei juhi elektrit (nt paber või riie). Kui kõvaketast kontrollitakse käsipagasina, tuleb olla valmis seda arvutisse sisestama. Kõvaketas võib läbida röntgenläbivalgustussüsteemi, kuid mitte mingil juhul ei tohi kõvaketas läbida metallidetektorit. Reisimisel ei tohi asetada arvutit pea kohal asetsevasse pagasiriiulisse, kus see võib libisema hakata. Arvuti ei tohi maha kukkuda ega muul viisil põrutada saada. Arvutit, selle akut ja kõvakestast tuleb kaitsta väliste ohtude, nt tolmu, mustuse, toiduainete, vedelike, kõrgete ja madalate temperatuuride ning otsese päikesevalguse eest. Arvuti viimisel teistsuguse temperatuuri ja niiskusega keskkonda võib arvuti peal ja sees toimuda kondenseerumine. Arvuti kahjustumise vältimiseks tuleb enne arvuti uuesti kasutamist oodata kuni niiskus on aurustunud. MÄRKUS. Arvuti viimisel madala temperatuuriga keskkonnast kõrgema temperatuuriga keskkonda või vastupidi, tuleb enne sisselülitamist lasta arvutil kohanduda toatemperatuuriga. Kui toitekaablit lahti ühendatakse, tuleb hoida kinni pistikupeast või selle küljes olevast tõmbetõkestist, mitte kaablist. Kaabli väljatõmbamisel hoida pistikupea otse, et vältida kontakt-tikkude paindumist. Samuti tuleb enne kaabli liidesesse ühendamist veenduda, et pistik ja pistikupesa asetsevad teineteise suhtes otse. Elektroonilisi komponente käsitseda ettevaatlikult. Hoida elektroonilisi komponente (nt mälumoodulit) servadest, mitte klemmidest. Enne mälukiibi eemaldamist emaplaadilt või seadise lahtiühendamist arvuti küljest tuleb arvuti välja lülitada ja vahelduvvooluadapteri kaabel lahti ühendada. Seejärel eemaldada aku akupesast või moodulipesast ning oodata 5 sekundit, et vältida emaplaadi kahjustamist. Puhastada ekraan puhta pehme lapi ja veega. Niisutada lappi veega ja pühkida ekraani ühes suunas, ülevalt alla. Eemaldada ekraanilt kiiresti niiskus ning hoida ekraan kuivana. Pikemaajaline kokkupuude niiskusega võib ekraani kahjustada. Ekraani puhastamiseks ei tohi kasutada aknapesuvahendit. OHUTUS. Arvuti ergonoomiline kasutamine! HOIATUS. Klaviatuuri vale või pikaajaline kasutamine võib põhjustada tervisehäireid.! HOIATUS. Kuvari või lisaekraani pikaajaline jälgimine võib põhjustada silmade ülekoormust. Töötamismugavuse ja -tõhususe tagamiseks tuleb järgida online kasutusjuhendi lisas esitatud ergonoomikajuhiseid. Pikemaajalisel kasutamisel kontoris on soovitatav arvutile lisada täismõõdus klaviatuur. OHUTUS. Arvuti sisemiste komponentidega töötamine Enne mälukiipide, mini-pci kaartide või modemite eemaldamist või paigaldamist tuleb teostada järgmised toimingud etteantud järjekorras. MÄRKUS. Kasutaja juurdepääs arvuti sisemusele on vajalik ainult mälukiipide, mini-pci kaardi, modemi, Bluetooth kaardi või varuaku paigaldamise korral. MÄRKUS. Pärast arvuti väljalülitamist ja enne seadise lahtiühendamist või mälukiipide, mini-pci kaardi, modemi, Bluetooth kaardi või varuaku eemaldamist tuleb oodata vähemalt 5 sekundit, et vältida emaplaadi kahjustumist.

5 1. Lülitada välja arvuti ja kõik lisaseadmed. 2. Et vähendada kehavigastuste tekkimise või elektrilöögi võimalust, tuleb arvuti ja lisaseadmete toitejuhtmed elektritoitevõrgu pistikupesast lahti ühendada. Samuti ühendada arvuti küljest lahti telefoni- või võrgukaablid. 3. Eemaldada peaaku akupesast ning vajaduse korral ka varuaku selle ühenduspesast. 4. Oma keha staatilisest laengust vabastamiseks tuleb katsuda mis tahes värvimata metallpinda arvuti tagaküljel. 5. Et maandada staatilist elektrilaengut (mis võib kahjustada arvuti sisekomponente), tuleb aeg-ajalt katsuda mõnda metallpinda ka arvutiga töötamise ajal. OHUTUS. Kaitse elektrostaatilise lahenduse eest Staatiline elekter võib kahjustada elektroonilisi komponente arvuti sees. Et vältida staatilisest elektrist tekkivaid kahjustusi, tuleb vabastada oma keha staatilisest laengust enne arvuti elektrooniliste komponentide (nt mälukaardi) katsumist. Staatilisest laengust vabanemiseks võib katsuda mis tahes värvimata metallpinda arvuti tagaküljel. Ka arvutiga töötamise ajal tuleb aeg-ajalt katsuda mõnda värvimata metallpinda arvuti tagaküljel, et vabaneda vahepeal kogunenud staatilisest laengust. Elektrostaatilisest lahendusest tekkivaid kahjustusi aitavad vältida ka järgmised ettevaatusabinõud: staatilise elektri suhtes tundlike komponentide tarnepakendist lahtipakkimisel tuleb jätta komponent antistaatilisse pakendisse kuni paigaldamiseni. Enne antistaatilise pakendi eemaldamist tuleb kindlasti oma keha staatilisest laengust vabastada tundliku komponendi transportimiseks tuleb see kõigepealt asetada antistaatilisse ümbrisesse või pakendisse käsitseda kõiki tundlikke komponente staatilise laengu eest kaitstud kohas. Võimaluse korral kasutada antistaatilisi põranda- ja tööpinnamatte. OHUTUS. Aku utiliseerimine Selles arvutis kasutatakse liitium-ioonakusid. Juhised liitium-ioonaku väljavahetamise kohta on peatükis Aku vahetamine. Akut ei tohi visata olmejäätmete hulka. Lähima utiliseerimiskoha aadressi saamiseks võtta ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõttega. Inglise keelset lisainformatsiooni ja kõige uuemaid draivereid leiab Delli ametlikust kasutajatoe veebilehelt support.dell.com. Sisestage oma arvuti seerianumber, s.o seitsme kohaline numbritest ja tähtedest koosnev kood või otsige mudeli järgi. Seerianumber / service-tag

6 Arvuti töövalmis seadmine! HOIATUS. Enne selles peatükis esitatud mis tahes tegevuse alustamist tuleb tutvuda käesoleva juhendi alguses esitatud ohutusjuhistega. 1 Pakkida lahti lisaseadmete karp. 2 Arvuti töövalmis seadmiseks vajalikud lisaseadmed asetada kättesaadavasse kohta. Lisaseadmete karp sisaldab muuhulgas arvuti dokumentatsiooni ning kasutaja tellitud lisaseadmeid (nt lisakaarte, kettaseadmeid või akusid) ja tarkvara. 3 Ühendada vahelduvvooluadapter arvuti ühenduspesasse ning toitejuhe elektritoite pistikupesasse. 4 Avada arvuti kaas ja vajutada arvuti sisse lülitamiseks käivitusnuppu. Märkus. Arvutit ei tohi ühendada dokiga enne, kui arvuti on vähemalt ühe korrasisse ja välja lülitatud. Arvuti töövalmis seadmine! HOIATUS. Enne selles peatükis esitatud mis tahes tegevuse alustamist tuleb tutvuda käesoleva juhendi alguses esitatud ohutusjuhistega. 1 Pakkida lahti lisaseadmete karp. 2 Arvuti töövalmis seadmiseks vajalikud lisaseadmed asetada kättesaadavasse kohta. Lisaseadmete karp sisaldab muuhulgas arvuti dokumentatsiooni ning kasutaja tellitud lisaseadmeid (nt lisakaarte, kettaseadmeid või akusid) ja tarkvara. 3 Ühendada vahelduvvooluadapter arvuti ühenduspesasse ning toitejuhe elektritoite pistikupesasse. 4 Avada arvuti kaas ja vajutada arvuti sisse lülitamiseks käivitusnuppu. Märkus. Arvutit ei tohi ühendada dokiga enne, kui arvuti on vähemalt ühe korra sisse ja välja lülitatud. 6

7 Sinu arvuti 1. Mikrofon 2. Kaamera oleku tuli 3. Kaamera 4. Sisse lülitamise nupp 5. VGA ühenduspesa 6. Võrgukaabli pesa 7. HDMI ühenduspesa 8. USB 3.0 pesad (2) 9. Kõrvaklappide ühenduspesa 10. Puutehiir 11. Sõrmejäljelugeja (valikuline) 12. Kõlarid 13. Seadme oleku tuli 14. Aku oleku tuli 15. Mälukaardilugeja 16. USB 2.0 pesa 17. Elektritoite pesa 7

8 18. Turvakaabli pesa 19. Arvuti seerianumber Arvuti aku vahetamine Aku asetseb arvuti põhjakaane all. See tuleb enne eemaldada. Vaata ka siit> Lülita enne põhjakaane eemaldamist arvuti välja. Enne taas sisse lülitamist veendu, et kõik kruvid on kinnitatud. Soovi korral võta ühendus lähima Delli lähima müügi-ja teeninduskeskusega. 1. Eemalda kõik kruvid, mis hoiavad põhja kinni. 2. Eemalda põhja kaas alustades äärtest avamisega. Hea oleks kasutada teravat töövahendit, mida saaks põhja eemaldamisel kasutada, lükates selle ääre alla. 3. Eemalda kruvid (1), eemalda aku (2). 4. Eemalda kruvid (1), aku eemaldamiseks tõsta ja lükka aku arvutist (2)(3). 5. Seejärel aseta uus aku oma kohale. 8

9 6. Pressi akul näidatud kohale (vaata pilti) 7. Kinnita kruvid. 8. Kinnita põhjakaas, kinnita kruvid.! HOIATUS. Ei tohi sulgeda arvuti jahutusavasid, asetada sinna esemeid ega lasta tolmul sinna koguneda. Arvutit ei tohi hoida sisse lülitatuna ebapiisava õhuvahetuse tingimustes, nt suletud kohvris. Õhu juurdepääsu piiramine võib kahjustada arvutit või põhjustada tulekahju. Arvuti kuumenedes lülitub sisse ventilaator. Ventilaatori müra on normaalne ja ei viita probleemidele ventilaatoriga või arvutiga.! HOIATUS: Enne kui alustate mõne tegevusega käesolevas paragrahvis, lugege ohutusteavet, mis saadetakse teie arvutisse. Lisateavet vt / regulatory_compliance.! HOIATUS: Kogu maailmas töötab AC adapter (vahelduvvooluadapter) vooluvõrgus. Pistikute võimsus ja pistikupesad on riigiti erinevad. Sobimatu kaabli või valesti ühendatud kaabli ühendamine seinakontakti või pistikupessa võib põhjustada tulekahju või kahjustada seadet.!hoiatus: Kui te soovite lõpetada laadimise AC adapteriga (vahelduvvooluadapteriga), võtke kinni adapteri otsikust, mitte kaablist ja tõmmake kindlalt, kuid õrnalt vältides kaabli kahjustamist. Kui te soovite AC adapteri kaablit kokku pakkida, siis järgige, et ühenduspesa ja AC adapteri kaabli ühenduskoht oleks sirge, mitte nurga all. Nii väldite kaabli kahjustusi. 9

10 MÄRKUS: Mõningaid seadmed ei pruugi olla, ainult eraldi tellitavad. 1. Ühendage AC adapteri (vahelduvvooluadapteri) pistik arvuti ja pistikupesaga. 2. Ühendage võrgukaabel (valikuline). 3. Ühenda USB-seadmeid, näiteks hiir või klaviatuur (valikuline). 4. Arvuti käivitamiseks avage ekraan ja vajutage sisse arvuti toitenuppu (Power Button). MÄRKUS: Soovitatav on, et te lülitate arvuti sisse ja välja vähemalt üks kord enne kui hakkate kaarte installeerima, dokite või ühendate muu välise seadme, näiteks printeri. 10

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_E5550

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_E5550 KASUTUSJUHEND DELL LATITUDE E5550 Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO KASUTUSJUHEND OPTIPLEX 9020 ALL IN ONE Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_7010

KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_7010 KASUTUSJUHEND DELL OPTIPLEX 7010 (Mini-Tower, Desktop, Small Form, Ultra Small Form) Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend

Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada. ETTEVAATUST: ETTEVAATUST

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: P86F Regulatiivne tüüp: P86F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend

OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: D18M Regulatiivne tüüp: D18M005 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

Rohkem

Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend

Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: P75F Regulatiivne tüüp: P75F010 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC

Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft,

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

User Guide

User Guide Riistvara teatmik HP ProDesk 400 G2.5 SFF Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows on Microsofti ettevõtete rühma USA-s registreeritud kaubamärgid. Käesolevas

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai

1 RP-WF830E_EB(VQT4N46-1)_tombo_ ai EESTI RP-WF830 RP-WF830W Täname, et ostsite selle toote! Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend tuleviku tarvis alles. Kasutusjuhend Raadiosageduslik juhtmeta stereokõrvaklappide

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 500 J 700 J 800 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus...

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja HP Inc. kasutab seda litsentsi alusel. Intel,

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem