Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri a kohtuotsus D. N. hagis O. N. vastu kohustuse täitmiseks RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Tartu, 16. detsember a Kohtukoosseis Eesistuja Jaak Luik, liikmed Peeter Jerofejev ja Tambet Tampuu Kohtuasi D. N. hagi O. N. vastu kohustuse täitmiseks Vaidlustatud kohtulahend Tartu Ringkonnakohtu 25. mai a otsus tsiviilasjas nr Kaebuse esitaja ja kaebuse liik O. N. kassatsioonkaebus Tsiviilasja hind Riigikohtus krooni Menetlusosalised ja nende esindajad Riigikohtus Hageja D. N.(isikukood xxxxxxxxxxx) Kostja O. N. (isikukood xxxxxxxxxxx), esindaja vandeadvokaat Jekaterina Jevšina Asja läbivaatamise kuupäev 2. november a, kirjalik menetlus Resolutsioon 1.Tühistada Tartu Ringkonnakohtu 25. mai a otsus tsiviilasjas nr ning saata asi Tartu Ringkonnakohtule uueks arutamiseks. 2.Rahuldada kassatsioonkaebus. 3.Tagastada O. Nile kassatsioonkaebuselt 23. juunil a tasutud kautsjon 1500 (üks tuhat viissada) krooni. Asjaolud ja menetluse käik 1.D. N. (hageja) esitas 8. novembril 2006 Viru Maakohtule hagi O. N. (kostja) vastu, paludes võlaõigusseaduse (VÕS) 100 ja 101 lg 1 p 1 alusel kohustada kostjat täitma endale võetud kohustus võimaldada hagejale Narva linnas 2-toaline korter, mille hind oleks vähemalt krooni. Hagiavalduse kohaselt võttis kostja 17. märtsil 2004 endale kohustuse ühe aasta jooksul pärast kohustuse allkirjastamist võimaldada hagejale 2-toaline korter hinnaga krooni. Kostja ei ole võtnud tarvitusele mingeid meetmeid, et kohustust täita või saada nõusolek kohustuse täitmise ajatamiseks. Kostja kohustus sisaldab kahte omavahel seotud tingimust: 2-toaline korter ja selle hind krooni. Kohustus on täidetud kõikide tingimuste täitmisel, st kostja ei vabane kohustuse täitmisest, makstes hagejale välja krooni ja jättes võimaldamata 2-toalise korteri. Hageja on nõus vastu võtma kostjalt 2-toalise korteri, mis maksab rohkem kui krooni, kuna peab võimalikuks, et praegu on 2-toalise korteri hind Narvas kõrgem, kui on võlakirjas märgitud. Selline olukord tekkis kostja süül, kes ei täitnud võetud kohustust õigel ajal. Nimetatud olukord ühtib VÕS -ga 90, mille järgi kohustuse täitmisega seotud kulud kannab võlgnik. 2.Kostja hagi ei tunnistanud, leides, et ta on oma kohustuse täitnud. Kostja võttis kohustuse anda hagejale 2-toaline korter, mille hind oleks vähemalt krooni. Kostja võttis kohustuse selle tõttu, et hageja ei teinud laiskuse ja soovimatuse tõttu iseseisvalt midagi, et korterit leida. Kostja leidis Xxxxxxx xx-xxx asuva müügiloleva 1-toalise korteri hinnaga krooni. Sellel ajal oli see Narvas kõige kallim 1-toaline korter, kus oli tehtud ümberplaneering ja euroremont. Pooled vaatasid korteri üle ja mingit muud elamispinda hageja enam ei soovinud, kuigi korduvalt pakuti välja mõistlikumaid kortereid. Korteri ost-müük vormistati Jõhvi Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri a kohtuotsus D... Leht 1 / 5

2 notari Oksana Baueri juures. Kuna kostja ei saanud notari juurde tulla, sõidutas kostja tuttav Mihhail Varlamov hageja notari juurde. M. Varlamov maksis ka notariaalse tehingu eest. Hagi on esitatud selleks, et osutada kostjale survet elatise nõudest loobumiseks a juulis-augustis esitas kostja kohtutäiturile avalduse, milles palus täita kohtuotsus, millega hagejalt mõisteti välja elatis alaealisele lapsele. Seejärel helistas kostjale jurist, kes koostas hagejale hagiavalduse ja pakkus välja võimaluse, et kui kostja loobub elatisest, loobub hageja oma nõuetest. 3.Viru Maakohus jättis 12. veebruari a otsusega hagi rahuldamata ning menetluskulud hageja kanda. Maakohtu otsuse kohaselt sõlmisid pooled 30. märtsil 2004 abikaasade ühisomandis oleva vara jagamise lepingu, kinkelepingu ja asjaõiguslepingu, millega on tõendatud, et abikaasad jagasid Narvas Rahu asuva korteriomandi, mis oli nende ühisomandis, omavahel võrdsetes mõttelistes osades, mille tulemusena sai kumbki abikaasa ainuomandisse 1/2 mõttelist osa korteriomandist, ning et hageja kinkis endale ainuomandiõiguse alusel kuuluva 1/2 mõttelise osa korteriomandist kostjale. Abikaasad hindasid kingitava korteriomandi 1/2 mõttelise osa väärtuseks krooni. 28. aprilli a korteriomandi müügilepingu ja asjaõiguslepinguga on tõendatud, et hageja ostis Narvas Xxxxxxx xx-xxx asuva korteriomandi krooni eest. Kohtule on esitatud 17. märtsi a kohustuskiri, mille kohaselt kohustus kostja võimaldama hagejale krooni maksva 2-toalise korteri ühe aasta jooksul alates leppe allkirjastamisest. Hageja väidab, et pärast abielusuhete halvenemist ei saanud ta viibida kostjaga ühes korteris, kuid tal ei olnud kuhugi minna. Seetõttu leppisid pooled kokku, et kostja ostab hagejale korteri, kuhu ta kolib. Hageja ostis endale 1-toalise korteri krooni eest, korteri ostmiseks võetud laenu maksab ta üksinda. Kostja väidab, et ei mõelnud sõna «võimaldama» all korteri ostmist hageja jaoks, vaid korteri otsimist ja seda ta on teinud. Kostja kohustust maksta hagejale krooni kohustuskirjast ei nähtu. Hageja loobus 2-toalisest korterist, kuna 1-toalises korteris oli tehtud ümberplaneering ja euroremont, mistõttu oli 1-toalise korteri hind suurem kui 2- toaliste korterite hind Narvas. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 230 lg 1 kohaselt peab kumbki pool hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti. TsMS 231 lg-st 1 tulenevalt ei ole vaja tõendada asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks. Üldtuntuks võib kohus lugeda asjaolu, mille kohta saab usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vene-eesti seletav sõnaraamat eesti-vene sõnastikuga (Eestikeelne väljaanne. TEA, Tallinn, 2001) annab vene sõnale предоставить järgmise seletuse (lk 652, 2. veerg): ПРЕДОСТАВИТЬ, -влю, -ишь; -вленный; сов., кому-чему кого-что и с неопр. Сделать так, чтобы кто-н. мог пользоваться, распоряжаться кем-чем-н. или поступать каким-н. образом. П. семье отдельную квартиру. П. отпуск. П. полную свободу. Предоставьте мне выбирать самому. võimalust andma; (valdusse, käsutusse) andma; võimaldama. Kostja 17. märtsil 2004 allkirjastatud kohustuskiri ei ole leping VÕS 8 lg 1 mõttes, kuna puudub lepingu teine pool. Kohtule ei ole esitatud ka tõendeid, et poolte vahel tekkisid võlasuhted teistel alustel (VÕS 3). Tulenevalt VÕS 4 lg-st 1 on mittetäielik kohustus, mille võlgnik võib täita, kuid mille täitmist ei saa võlausaldaja temalt nõuda. Sama paragrahvi lõike 2 punkt 2 sätestab, et mittetäielik kohustus on kõlbeline kohustus, mille täitmine vastab üldisele arusaamale. Tunnistajate Valeri Belovi ja Aleksandr Mohhovi ütlustega on tõendatud, et pooled ei saanud pärast abielusuhete halvenemist elada ühes korteris ja kuna hagejal ei olnud kuskile kolida, andis kostja hagejale vaidlusaluse kohustuskirja. Kohus tõlgendas kostja 17. märtsi a kohustuskirja mittetäieliku kohustusena. Hagejal ei ole õigust kostjalt selle kohustuse täitmist nõuda. Seega puudub seaduslik alus hagi rahuldamiseks. 4.Hageja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, paludes maakohtu otsuse tühistada ning teha uus otsus, millega hagi rahuldada. 5.Kostja vaidles apellatsioonkaebusele vastu ja palus jätta selle rahuldamata ning ringkonnakohtu otsuse muutmata. Ringkonnakohtu lahend ja põhjendused 6.Tartu Ringkonnakohus tühistas 25. mai a otsusega maakohtu otsuse ja tegi uue otsuse, millega rahuldas hagi ning mõistis kostjalt hageja kasuks välja krooni. Menetluskulud jättis ringkonnakohus kostja kanda. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt kohaldas maakohus vääralt materiaalõiguse normi, kui leidis, et vaidlusalune dokument on mittetäielik kohustus, mille täitmist reguleerib VÕS 4 lg 1. Ringkonnakohus leidis, et kostja 17. märtsil a koostatud dokumendile tuleb kohaldada võlatunnistuse regulatsiooni. Tegemist on deklaratiivse võlatunnistusega. Võlatunnistusega soovisid pooled kinnitada, et kostjal on kohustus anda hagejale kindla väärtusega eluruum. Kohustus tulenes poolte tehtud tehingutest ühisvarasse kuulunud 4-toalise korteriga ja sama korteri kohta sõlmitud kokkulepetest. Kostja 17. märtsil 2004 koostatud võlatunnistuse sisuks oli hageja eluruumi saamise nõude tunnustamine, mis on sõltuvuses võlatunnistuse aluseks olevast põhikohustusest ning mis ei lõpetanud ega muutnud olemasolevat võlasuhet. Pooled vaidlevad võlatunnistuse sisu üle, st selle üle, millise kohustuse võlatunnistuse andja dokumendiga endale võttis. Kostja väitel oli tema tahe dokumendi koostamisel suunatud sellele, et abistada hagejat 2-toalise korteri (hinnaga vähemalt krooni) saamisel. Kostja väitel pidas tema võimaldamise või andmise all Leht 2 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri a kohtuotsus D...

3 silmas seda, et ta otsib korteri, pakub seda hagejale ja vajadusel aitab kaasa korteri omandiõiguse vormistamise toimingute tegemisel. Korteri väärtus krooni märgiti dokumenti selleks, et kostjal oli kohustus vaid heas korras elamiskõlblikke eluruume pakkuda. Kostja väitel koostas ta dokumendi üksnes seetõttu, et hageja ei soovinud iseseisvalt midagi teha selleks, et leida endale korter. Ringkonnakohus leidis, et hageja ei teadnud ega pidanudki teadma, et kostja tahe oli dokumendi koostamisel suunatud üksnes hageja abistamisele korteri otsimisel. Hageja esitatud väited ja hagi alusena esitatud asjaolud ning neid kinnitavad tõendid annavad aluse asuda seisukohale, et hageja sai kostja tahtest teisiti aru. Vaidlusaluse dokumendi tõlgendamisel tuleb lähtuda tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) 75 lg 1 teisest lausest ning kostja tahteavaldust tuleb tõlgendada nii, nagu tahteavalduse saajaga sarnane mõistlik isik seda samadel asjaoludel mõistma pidi. Pooled ei vaidle selle üle, et dokument koostati 17. märtsil Poolte abielulised suhted olid lõppenud ning pooled soovisid, et hageja koliks välja poolte ühisvaraks olevast korterist ja asuks elama teise korterisse. Hagejal ei olnud eluruumi, kuhu elama asuda. Hageja nõustus loobuma oma osast ühisvaras ja vabastama eluruumi tingimusel, et tal oleks eluruum, kuhu elama asuda. Ringkonnakohus leidis, et mõistlik isik oleks kostja tahteavaldust sellistes oludes tõlgendanud kui kohustuse võtmist muretseda krooni eest hagejale eluruum. Sellist arusaamist kinnitab ka 30. märtsil a koostatud abikaasade ühisomandis oleva vara jagamise leping, kinkeleping ja asjaõigusleping (kohtutoimiku I kd, lk 72). Nimetatud lepinguga deklareerisid abikaasad, et ühisomandis on 4-toaline korteriomand asukohaga Narva linn, Rahu 10, mis kuulub võrdsetes mõttelistes osades abikaasadele. Sama lepinguga kinkis hageja oma osa ühisvaraks olevast korteriomandist kostjale, kes võttis kingi vastu. Ka asjaolu, et hageja võttis üle ühisomandisse kuulunud korteriomandi krooni suuruse laenujäägi tasumise kohustuse, kuigi kinkis oma osa abikaasale, viitab sellele, et hageja sai aru, et abikaasa võttis endale kohustuse soetada oma raha eest krooni maksev eluruum. Mõlemad pooled on kinnitanud, et kostja soovis, et hageja vabastaks oma senise eluruumi. See asjaolu selgitab, miks hageja oli nõus laenu võtma soetatud eluruumi eest tasumiseks. Hageja seletuse kohaselt nõustus ta ostma 1-toalise korteri, kus elada senikaua, kuni kostja täidab 2-toalise korteri ostmise lubaduse. Ringkonnakohtu arvates tõendavad hageja arusaamist kostja tahtest ka tunnistajate ütlused. Maakohtus üle kuulatud tunnistaja V. Belovi seletuse kohaselt andis tema nõu, et kuna hageja vajab korterit, siis nõuaks ta võlakirja. Kostja pidi esitama korteri ja hageja pidi ostma endale korteri. Hageja ostis, aga tema abikaasa pidi ostma või hüvitama korteri maksumuse (kohtutoimiku I kd, lk 143). Tunnistaja A. Mohhovi seletuse kohaselt pakkus kostja hagejale, et viimane koliks korterist välja, ja kuna hagejal ei olnud kusagil elada, siis võttis kostja kohustuse osta temale korter. Tunnistaja väitel sai tema võlakirjast aru, et sõna «andma» pidi tähendama ostma 2-toalise korteri turuhinnaga. Hageja sai aru, et selle võlakirja järgi tuleb talle osta korter (kohtutoimiku I kd, lk 144). Teistsugusteks järeldusteks ei anna alust ka tunnistaja T. Pavlova seletus, mille kohaselt «hageja ütles mulle, et kolisid lahku ja 4-toaline jäi kostjale. Ostis 1-toalise, et oleks, kus elada ja võlakiri oli garantiiks, et 1-toaline on hageja oma. See võlakiri, see on tema 1-toalise korteri garantii Xxxxxxx aadressil» (kohtutoimiku I kd, lk 146). 17. märtsi a dokument ei ole tühine vorminõuete rikkumise tõttu, kuna tegemist ei ole kinnisasja müügi eellepinguga. Dokumendi sisuks oli krooni suuruse varalise kohustuse võtmine. Ringkonnakohtu arvates ei ole vaidluse lahendamisel olulised ka väited abikaasade muu vara jagamise kohta. Asjas on tõend ühisvarasse kuulunud 4-toalise korteriomandi jagamise kohta, ülejäänud vara jagamise kohta andmeid ei ole. Maakohtule esitatud hagiavalduses taotles hageja sissenõudmisele kuuluva kohustuse täitmist, kuid apellatsiooniastmes märkis, et kohustus tuleb täita ja kuna korteri muretses hageja ise, siis täitmisviisiks on rahaline nõue. Kostja ei ole hageja nõude kohta oma seisukohta väljendanud. Tegemist ei ole hagi muutmisega, vaid esialgse kohustuse täitmise asemel nõuab hageja nüüd rahalist hüvitist, mis on TsMS 376 lg 4 p 3 alusel lubatav. Menetlusosaliste põhjendused 7.Kostja esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse, paludes ringkonnakohtu otsuse tühistada ja jätta jõusse maakohtu otsus. Menetluskulud palub kostja välja mõista hagejalt. Ringkonnakohus ületas apellatsioonkaebuse piire, käsitledes kostja kohustust kui poolte ühisvara jagamise lepingust tulenevat kohustust. Ühisvara jagamise lepingust ei nähtu, et kinkelepingu eest võtab kostja endale kohustuse, mis tuleneb 17. märtsi a võlakirjast, ning et kui ta 2-toalist korterit hagejale ei võimalda, peab maksma krooni. Ringkonnakohus tugines tõendamata asjaoludele, kui leidis, et hageja võttis endale kohustuse tasuda krooni laenu, sest sellist tõendit kohtule ei esitatud. Kohus ei arvestanud kohtule esitatud 13. aprilli a laenulepingut EL, millega laenati pangalt eurot Xxxxxxx xx-xxx asuva korteri ostmiseks hagejale. Laenulepingu tagatiseks seati kostja Rahu tänava korter ja kostja on märgitud lepingusse kaaslaenusaajana. Sellega on kostja võimaldanud hagejale korteri. Ühisvara jagamise lepingust tuleneb, et pooled olid oma korteri hinnanud kroonile. Hageja ei vaidlustanud kohtus asjaolu, et korter oli halvas seisukorras ja vajas kapitaalremonti. Võlakirjas märgitud Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri a kohtuotsus D... Leht 3 / 5

4 kohustus ei saanud tuleneda ühisvara jagamise lepingust, kui vara maksis vähem sellest varast, mida pooled soetasid hagejale. Ringkonnakohus väljus apellatsioonkaebuse piiridest, kuna tegi otsuse, mis erines hageja nõudest, ega järginud poolte esitatud põhjendusi ega tõendeid. Hageja esitas maakohtule järgmised nõuded: 1) kohustada kostjat täitma endale võetud kohustus võimaldada hagejale Narva linnas 2-toaline korter, mille hind oleks vähemalt krooni; 2) jätta kohtukulud kostja kanda. Hageja jäi maakohtus oma nõuete juurde ega muutnud neid. Võlakirjast ei nähtu, et kostja pidi võimaldama hagejale korteri Narvas. Apellatsioonimenetluses ei esitanud hageja menetluskulude väljamõistmise nõuet. Ringkonnakohus rikkus TsMS 651 lg-t 1, mille kohaselt kontrollib ringkonnakohus apellatsiooni korras esimese astme kohtu otsuse seaduslikkust ja põhjendatust üksnes osas, mille peale on edasi kaevatud. See tõi kaasa väära kohtulahendi tegemise. Ringkonnakohus jättis hindamata kostja põhjenduse, et kinnisvara kohta lepingu sõlmimisel tuleb järgida lepingu notariaalset vormi asjaõigusseaduse (AÕS) 119 lg 1 järgi. Vorminõude rikkumisel on tehing TsÜS 83 lg 1 järgi tühine. 8.Hageja vaidleb kassatsioonkaebusele vastu, paludes jätta see rahuldamata. Kolleegiumi seisukoht 9.Kolleegium leiab, et ringkonnakohtu otsus tuleb TsMS 692 lg 1 p 2 alusel tühistada menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ning asi tuleb saata TsMS 691 p 2 alusel ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Kostja kassatsioonkaebus tuleb rahuldada. 10.Ringkonnakohus on leidnud, et hageja ei teadnud ega pidanudki teadma, et kostja tahe oli dokumendi koostamisel suunatud üksnes hageja abistamisele korteri otsimisel. Ringkonnakohus märkis, et mõistlik isik oleks kostja tahteavaldust tõlgendanud kui kohustuse võtmist muretseda krooni eest hagejale eluruum. Hageja seletuse kohaselt nõustus ta ostma 1-toalise korteri, sest kostja lubas osta hiljem 2-toalise korteri. Ringkonnakohtu arvates tõendavad hageja arusaamist kostja tahtest ka tunnistajate ütlused. Samas märgib ringkonnakohus otsuses, et 17. märtsi a dokument ei ole tühine vorminõuete rikkumise tõttu, kuna tegemist ei ole kinnisasja müügi eellepinguga. Kolleegium leiab, et ringkonnakohus ei ole küll tuvastanud, et kostja kohustus oleks suunatud kinnisasja omandamisele, kuid samas jättis ringkonnakohus selgelt tuvastamata, millele oli kostja kohustus siiski suunatud. Leides, et tegemist ei ole kokkuleppega kinnisasja omandamise kohta, jättis ringkonnakohus tuvastamata, missuguse kohustuse täitmise asemel nõudis hageja rahalist hüvitist. 11.Kolleegium märgib, et kui kostja kohustus korteri võimaldamiseks hagejale oleks suunatud kokkuvõttes kinnisasja omandamisele, peaks AÕS 119 lg 1 järgi võlatunnistus olema notariaalselt tõestatud. AÕS 119 lg 1 kohaselt peab tehing, millega kohustutakse omandama või võõrandama kinnisasja, olema notariaalselt tõestatud. Selle vorminõude rikkumisel on tehing TsÜS 83 lg 1 järgi tühine (vt Riigikohtu 24. aprilli a otsus tsiviilasjas nr , p 18; 10. novembri a otsus tsiviilasjas nr , p-d 27 29; 19. novembri a otsus tsiviilasjas nr , p-d ja 20. detsembri a otsus tsiviilasjas nr , p-d 15 ja 16). Kolleegium kordab oma varasemates lahendites väljendatud seisukohta, et tehingu seadusest tuleneva vorminõude järgimata jätmine kui lepingu tühisuse alus on asjaolu, mida kohus peab asja lahendamisel arvestama sõltumata sellest, kas pooled sellele selgesõnaliselt tuginevad (vt Riigikohtu 8. aprilli a otsus tsiviilasjas nr , p 13; 8. mai a otsus tsiviilasjas nr , p 14; 30. aprilli a otsus tsiviilasjas nr , p 14 ja 13. veebruari a otsus tsiviilasjas nr , p 21). Seega oleks poolte kokkulepe selles osas, mis puudutab kostja kohustust osta hagejale 2- toaline korter, tühine vorminõude rikkumise tõttu. TsÜS 85 kohaselt ei too aga tehingu ühe osa tühisus kaasa teiste osade tühisust, kui tehing on osadeks jagatav ja võib eeldada, et tehing oleks tehtud ka tühise osata. Asja uuel läbivaatamisel tuleb ringkonnakohtul hinnata ja tuvastada, mis oli kostja kohustuse sisuks. Kui ringkonnakohus tuvastab, et kostja kohustuse sisuks oli kinnisasja omandamine, tulnuks võlatunnistus selles osas notariaalselt tõestada ning on tühine vorminõude rikkumise tõttu. Kui aga ringkonnakohus tuvastab, et kohustuse sisuks oli see, et kostja finantseerib krooniga hageja korteriostu, siis jääks kostjal kohustus hageja korteriostu krooniga finantseerida kehtima. 12.Kolleegium märgib veel, et ringkonnakohus on vääralt leidnud, et see, et esialgse kohustuse asemel nõudis hageja rahalist hüvitist, on praegusel juhul TsMS 376 lg 4 p 3 alusel lubatav. TsMS 376 lg 4 p 3 alusel ei peeta hagi muutmiseks esialgu nõutud eseme asemel asjaolude muutumise tõttu teise eseme või muu hüve nõudmist. Seega ei peeta hagi muutmiseks olukorda, kui esialgu nõutud eseme asemel nõutakse teist eset või muud hüve asjaolude muutumise tõttu. Praegusel juhul ei nähtu, et asjaolud oleks muutunud kohtumenetluse ajal. Selline rikkumine on menetlusõiguse normi oluline rikkumine TsMS 669 lg 2 järgi ja toob TsMS 692 lg 1 p 2 järgi kaasa otsuse tühistamise. 13.Asja uuel läbivaatamisel tuleb ringkonnakohtul hinnata kõiki poolte esitatud väiteid, sh ka kostja väidet, et võlakirjas märgitud kohustus ei saa tuleneda ühisvara jagamise lepingust, kui vara maksis vähem sellest varast, mida pooled soetasid hagejale. 14.Kostja kassatsioonkaebuse rahuldamise tõttu tuleb talle TsMS 149 lg 4 esimese lause alusel tagastada kassatsioonikautsjon. 15.Menetluskulude jaotus poolte vahel tuleb lahendada asja uuel läbivaatamisel sõltuvalt selle tulemustest. Leht 4 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri a kohtuotsus D...

5 Jaak LUIK Peeter JEROFEJEV Tambet TAMPUU Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri a kohtuotsus D... Leht 5 / 5

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy)

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool BAKALAUREUSETÖÖ MENETLUSLIKUD PROBLEEMID MENETLUSKULUDE VÄLJAMÕISTMISEL TSIVIILKOHTUMENETLUSES Annelii Reinvart Juhendaja mag. iur. Kai Härmand Kaasjuhendaja

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ERAÕIGUSE ÕPPETOOL Liina Kruglova LAHUTATUD ABIKAASA ÜLALPIDAMINE Bakalaureusetöö Juhendaja: T. Göttig, L.L.M. Tallinn 2013 Sisukord SISUKORD...2 SISSEJUHATUS...3 1. LAHUTATUD

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RA

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RA TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RAHVUSVAHELISES ERAÕIGUSES Magistritöö Juhendaja MJur

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Tsiviilõiguse õppetool Kaisa Kangro KODUSE TESTAMENDI TÕLGENDAMINE: PÕHIMÕTTED, VAHENDID JA ERIREEGLID Magistritöö Juhen

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Tsiviilõiguse õppetool Kaisa Kangro KODUSE TESTAMENDI TÕLGENDAMINE: PÕHIMÕTTED, VAHENDID JA ERIREEGLID Magistritöö Juhen TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Tsiviilõiguse õppetool Kaisa Kangro KODUSE TESTAMENDI TÕLGENDAMINE: PÕHIMÕTTED, VAHENDID JA ERIREEGLID Magistritöö Juhendaja Mag iur Urve Liin Tartu 2015 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

STRUKTUUR

STRUKTUUR TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS ERAÕIGUSE INSTITUUT Kadi Kark PIIRATUD TEOVÕIMEGA TÄISEALISE ISIKU HUVIDE KAITSE EESTKOSTE SEADMISEL EESTI KOHTUPRAKTIKAS Magistritöö Juhendaja: Andra Olm Tallinn

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem