Kinnitatud EOLi juhatuse otsusega Korrigeeritud EOLi juhatuse otsusega Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglid 2018 Orienteeru

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kinnitatud EOLi juhatuse otsusega Korrigeeritud EOLi juhatuse otsusega Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglid 2018 Orienteeru"

Väljavõte

1 Kinnitatud EOLi juhatuse otsusega Korrigeeritud EOLi juhatuse otsusega Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglid 2018 Orienteerumisjooksu võistlusreeglid Rattaorienteerumise võistlusreeglid Suusaorienteerumise võistlusreeglid Lisareeglid Kehtivad alates

2 Sisukord Sisukord 2 1 Põhimõisted 3 2 Üldreeglid 4 3 Korraldustaotlused 5 4 Võistluste kava 5 5 Võistlusklassid 5 6 Osavõtt 6 7 Kulud 6 8 Teave võistluste kohta 7 9 Võistlusteks registreerimine 8 10 Transport 9 11 Stardijärjekord 9 12 Maastik Kaardid Rajad Keelatud ja kohustuslikud alad ja teed Raja legend Kontrollpunkti paigutus ja varustus Märkevahendid Varustus Start Finiš ja ajaarvestus Tulemused Auhinnad Aus mäng Kaebused Protestid Žürii Edasikaebamine Kompensatsioonid Järelevalve Aruandlus Reklaami- ja sponsortegevus Ajakirjandus Lisareeglid nööri- ja tugiraja võistluste korraldamiseks Lisareeglid rogainivõistluste korraldamiseks Lisareeglid valikorienteerumisvõistluste korraldamiseks Lisareeglid märkeorienteerumise (MO) võistluste korraldamiseks Lisareeglid suusaorienteerumise sprinditeate ja sprindi segateate korraldamiseks Lisareeglid orienteerumisjooksu sprinditeate korraldamiseks Peamised täpsustused võrreldes a võistlusreeglitega 35 Lk 2 / 35

3 1 Põhimõisted 1.1 Orienteerumine on spordiala, kus võistleja läbib iseseisvalt liikudes ning kaarti ja kompassi kasutades maastikul tähistatud kontrollpunktid. Kontrollpunktide asukohta enne starti võistlejale teada ei anta. Mõiste võistleja tähendab alljärgnevas nii üksikisikut kui ka võistkonda. 1.2 Orienteerumisvõistlusi liigitatakse distsipliini järgi: orienteerumisjooks (OJ), suusaorienteerumine (SO), rattaorienteerumine (RO), muu (rogain, täpsusorienteerumine jt); võistluste aja järgi: päevased (esimene start antakse vähemalt 1 tund pärast päikesetõusu ja viimane vähemalt 150% eeldatavast võiduajast enne päikeseloojangut), öised (esimene start antakse vähemalt 1 tund pärast päikeseloojangut ja viimane vähemalt 200% eeldatavast võiduajast enne päikesetõusu), kombinatsioon öisest ja päevasest võistlusest; võistluste iseloomu järgi: individuaalvõistlused, teatevõistlused (kaks või rohkem võistkonnaliiget läbivad raja järjestikku, rajal on korraga ainult üks võistkonnaliige ning igaüks läbib üldjuhul ainult ühe etapi), võistkonnavõistlused (kaks või rohkem võistkonnaliiget läbivad raja koos); tulemuste selgitamise järgi: ühe stardikorraga võistlused (paremusjärjestuse määrab ühe stardi tulemus), mitme stardikorraga võistlused (paremusjärjestuse määravad mitme samal või mitmel päeval toimunud stardi tulemused), kvalifikatsioonidega võistlused (võistlus koosneb eel- ja lõppvõistlusest, paremusjärjestus selgub lõppvõistluse tulemusena); kontrollpunktide läbimise järjekorra järgi: suundorienteerumine (kontrollpunktide läbimise järjekord on määratud, liikumistee valib võistleja ise), märkeorienteerumine (võistleja läbib tähistatud raja ja teeb märked õigetes kontrollpunktides), valikorienteerumine (võistleja valib ise kontrollpunktide läbimise järjekorra ja liikumistee etteantud kontrollaja jooksul), kombineeritud võistlused; raja pikkuse ja raja tehniliste nõudmiste järgi: sprint, lühirada, lühendatud tavarada, tavarada, pikk rada, muud. Märkus: Kui nii maastikule kui kaardile on märgitud tähistus, mis abistab orienteerujat orienteerumissooritusel, ja kontrollpunktid asuvad tähistusel, nimetatakse seda nöörirajaks (NR). Lk 3 / 35

4 Kui nii maastikule kui kaardile on märgitud tähistus, mis abistab orienteerujat orienteerumissooritusel ja kõik kontrollpunktid (KPd) asuvad tähistuse läheduses, nimetatakse seda tugirajaks (TR). (Vt p 34. Lisareeglid nööri- ja tugiraja võistluste korraldamiseks). stardikorralduse järgi: eraldistardist võistlused (samas arvestuses võistlejad stardivad võrdsete ajaintervallide järel), ühisstardist võistlused (samas arvestuses võistlejad stardivad koos), viitstardist võistlused (samas arvestuses võistlejad stardivad erinevate, tavaliselt eelnevate võistlustulemuste põhjal tekkinud ajavahede järel), vaba stardiajaga võistlused (võistlejad stardivad endale sobival ajal või korraldaja poolt ette antud ajaintervallide järel). 1.3 Mõisted EOLi klubi tähendab Eesti Orienteerumisliidu (EOL) liiget Võistlus hõlmab kõiki võistluse sportlikke ja korralduslikke tegevusi Eesti meistrivõistlused (EMV) on võistlus, kus selgitatakse orienteerumise Eesti meistritiitlite omanikud EOLi võistlus (EOLV) on võistlus, mille korraldamist koordineerib EOL EOLi edetabeli võistlus (ET) on võistlus, mille tulemusi arvestatakse EOLi edetabeli koostamisel EOLi edetabel on EOLi koodi omavate orienteerujate reastamine individuaalsete võistlustulemuste põhjal EOLi kalendrivõistlus (EK) on võistlus, mille EOL või klubid on registreerinud EOLi elektroonilisse võistluste kalendrisse Võistluste inspektor korraldab võistluse järelvalvet. Inspektor määratakse korraldaja poolt ja EOLi võistlustel töötab inspektor EOLi voliniku alluvuses EOLi volinik teostab järelvalvet EOLi võistlustel, ta on EOLi ametlik esindaja, kelle kinnitab EOLi juhatus Korraldaja tähendab nii võistlust läbiviivat organisatsiooni ja kitsamalt võistluse korraldamisel tegutsevat isikut Kohtunik on korraldaja poolt määratud ja tema alluvuses tegutsev isik, kelle ülesandeks on reeglitest kinni pidamise jälgimine, rikkumiste fikseerimine ning ohtlike alade puhul võistlejate hoiatamine Žürii vaatab läbi ja lahendab proteste, EOLi võistlustele kinnitab žürii EOLi juhatus IOF (International Orienteering Federation) tähendab Rahvusvahelist Orienteerumisföderatsiooni. 2 Üldreeglid 2.1 Käesolevad reeglid on kohustuslikud Eesti meistrivõistlustel (EMV), EOLi võistlustel (EOLV) ja kõigil EOLi edetabelivõistlustel (ET). Ülejäänud EOLi kalendrivõistlustel (EK) ja kõigil teistel orienteerumisvõistlustel on nende reeglite järgimine soovitav. Reeglite iga punkt, mille ees pole lisamärget, on kehtiv kõigil loetletud võistlustel. Reeglite punkt, mis kehtib ainult ühel või mitmel loetletud võistlusel, on märgitud vastava(te) lühendi(te)ga punkti numbri ees. Reeglite punktid, mis kehtivad ainult suusaorienteerumise või rattaorienteerumise võistlustel, on märgitud vastavalt Lk 4 / 35

5 lühenditega SO või RO. Kui selliselt märgitud punktid on vastuolus reeglite üldpunktidega, tuleb juhinduda märgitud punktidest. 2.2 Eestis korraldatavatel IOFi võistlustel tuleb järgida IOFi võistlusreegleid. 2.3 Võistluse korraldaja võib kehtestada lisanõudeid, mis ei ole käesolevate reeglitega vastuolus. Kõik kehtestatavad lisanõuded peab heaks kiitma võistlusele määratud EOLi volinik, tema puudumisel võistluse inspektor. 2.4 Käesolevad reeglid ja võistlusteks kehtestatud lisanõuded on kohustuslikud kõigile võistlejaile, võistkondade esindajatele, korraldajatele, kohtunikele ja teistele isikutele, kes on seotud korraldamise või võistlemisega. 2.5 Nende reeglite tõlgendamine võistlejate, korraldajate, kohtunike ja žürii poolt peab lähtuma sportliku õigluse põhimõttest. 3 Korraldustaotlused 3.1 Igal EOLi klubil on õigus taotleda EOLi ja IOFi võistluse või muu ürituse korraldamist. Taotluse esitamisel tuleb ära näidata võistluse juht, kes ühtlasi vastutab, et kohtunikud ja korraldusmeeskonna liikmed on piisavalt kompetentsed viimaks võistlust läbi käesolevate reeglite ja/või IOFi võistlusreeglite kohaselt. 3.2 Taotlus tuleb esitada EOLi vastaval vormil ja peab sisaldama kogu nõutavat teavet. 3.3 [EMV, EOLV] Eesti meistrivõistluste ja EOLi võistluste korralduskonkursi kuulutab EOLi juhatus välja hiljemalt kaks aastat enne vastavate võistluste kavandatud toimumise aega. EOLi juhatus võib nõuda tasu võistluste korraldusõiguse eest. Tasu suurus peab olema näidatud korralduskonkursi kutses. 3.4 [EMV, EOLV] EOLi juhatus võib tühistada antud korraldusõiguse, kui korraldav klubi satub vastuollu reeglite, EOLi voliniku või inspektori ettekirjutuste või taotluses näidatud teabega. Sellisel juhul ei ole korraldajal õigust kahjutasule. 3.5 [EMV, EOLV] Iga klubi võib esitada rohkem kui ühe taotluse, järjestatuna eelistusjärjekorras. 3.6 Iga klubi võib taotleda tema poolt korraldatava võistluse kinnitamist EOLi edetabelivõistluseks. 3.7 [EK] Taotlusi võistluse lülitamiseks EOLi kalendrisse saab teha EOLi kodulehel internetis Andmete õigsuse eest kalendris vastutab võistlust korraldav klubi. 4 Võistluste kava 4.1 [EMV, EOLV] Võistluste toimumise aja ja kava kohta esitab korraldaja ettepaneku ning selle kinnitab EOLi juhatus. 4.2 [EMV] Eesti meistrivõistlusi orienteerumisjooksus, suusaorienteerumises ja rattaorienteerumises viiakse läbi igal kalendriaastal ja neid korraldavad EOLi klubid. Eesti meistrivõistluste üldjuhendi kinnitab EOLi juhatus. 5 Võistlusklassid 5.1 Võistlustel on võistlusklassid vastavalt võistlejate soole, vanusele ja tasemele. Naised võivad võistelda meeste võistlusklassides. Lk 5 / 35

6 5.2 Alla 21-aastased võistlejad kuuluvad oma vanuseklassi selle kalendriaasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda oma vanuseklassist vanemates vanuseklassides kuni põhiklassini (kaasa arvatud) aastased ja vanemad võistlejad kuuluvad oma vanuseklassi selle kalendriaasta algusest, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda oma vanuseklassist nooremates vanuseklassides kuni põhiklassini (kaasa arvatud). 5.4 Naiste ja meeste põhiklassideks on vastavalt N21 ja M Kui võistlusklassi on registreerunud väga palju võistlejaid, võib selle jaotada paralleelklassideks. Eliitklassidesse jaotamine peab toimuma võistlejate varasemate tulemuste alusel. 5.6 Võistlustel võivad olla järgmised vanuseklassid: N8, M8, N10, M10, N12, M12, N14, M14, N16, M16, N17, M17, N18, M18, N20, M20, N21, M21, U23N, U23M, N35, M35, N40, M40, N45, M45, N50, M50, N55, M55, N60, M60, N65, M65, N70, M70, N75, M75, N80, M80, M85. On lubatud vanuseklassid N9, M9, N11, M11, N13, M13 tingimusel, et N8, M8, N10, M10, N12, M12, N14, M14 on olemas. Eelregistreerimiseta klassi tähiseks on O (otse). 5.7 Iga vanuseklass võib olla jaotatud tasemeklassideks vastavalt raja pikkusele või raskusastmele. Tasemeklasse raja raskusastme järgi nimetatakse: E (eliit), A, B ja C (algajad). Eliitklassid on ainult vanuseklassis 21. Tasemeklasse raja pikkuse järgi nimetatakse: pikem rada: P (pikk) ja lühem rada: L (lühike). Tasemeklassi valib võistleja võistlusele registreerumisel. Võistluse juhendiga võib sätestada piiranguid eliitklassi registreerumiseks. 6 Osavõtt 6.1 [EMV, ET] Võistleja võib hooaja, s.o perioodi jooksul ühes distsipliinis esindada ainult ühte EOLi klubi. Orienteerumisjooksus, suusaorienteerumises ja rattaorienteerumises on lubatud hooaja jooksul esindada erinevaid EOLi klubisid. 6.2 [EMV] Eesti meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Vabariigi kodanikud ja EOLi klubide liikmed, kui Eesti meistrivõistluste üldjuhendiga ei ole sätestatud teisiti. 6.3 Teatevõistlustel osalev EOLi klubi peab määrama korraldaja nõudel võistkonna esindaja, kes on selle klubi võistlejate kontaktisikuks korraldajatega. Võistkonna esindaja kannab hoolt selle eest, et kogu teave jõuaks õigeaegselt võistlejateni. 6.4 Võistlejad osalevad oma vastutusel. 6.5 Kõigil on õigus võistlustel osaleda võistlusjuhendis avaldatud tingimustel. 7 Kulud 7.1 Võistluse korraldamise kulud kannab korraldaja. Kulude katmiseks võib korraldaja kehtestada osavõtutasu. 7.2 [EMV, EOLV] Suurimad lubatud osavõtutasud kinnitab EOLi juhatus ja need sätestatakse Eesti meistrivõistluste üldjuhendis. 7.3 Iga klubi või võistleja vastutab ise osavõtutasu tasumise eest võistlusjuhendis määratud viisil ja tähtajaks. Lk 6 / 35

7 7.4 Iga klubi või võistleja kannab ise hoolt oma majutuse, toitlustuse, võistlusele kohale jõudmise, võistluskeskusse ja starti jõudmise eest. Kui korraldajapoolne transport stardipaikadesse on kohustuslik, peab selle maksumus olema osavõtutasu sees. 7.5 Elektroonilise märkesüsteemiga võistlusel võib korraldaja nõuda märkimisvarustuse laenutamisel renditasu ja tagatisraha. Renditasu ja tagatisraha suurus jm tingimused peavad olema näidatud võistluskutses. 7.6 EOLi voliniku lähetuskulud kannab EOL. Voliniku ülalpidamise eest kontrollkäikude ja võistluse ajal hoolitseb korraldaja. 7.7 Dopingukontrolliga seotud kulutused kannab nende tellija. 8 Teave võistluste kohta 8.1 Kogu teave ja kõik tseremooniad peavad olema vähemalt eesti keeles. Ametlik teave tuleb anda kirjalikult võistlusjuhendi, võistluskutse ja võistlusinfo kujul. EOLi juhatus võib kehtestada kirjaliku teabe edasiandmiseks kohustuslikud dokumendivormid. Vältimatutel asjaoludel võib teavet anda ka suuliselt. 8.2 Võistlusjuhend ja/või võistluskutse avaldatakse vähemalt korraldaja kodulehel internetis ja nende avalikuks saamisest teavitatakse üldlevinud infokanalite kaudu avalikkust. 8.3 [EMV, EOLV] Võistlusjuhendi esitab korraldaja EOLi volinikule kinnitamiseks hiljemalt 3 kuud enne võistlust ning see peab sisaldama vähemalt järgnevat: Võistluse nimetus ja liik. Võistluste juhi, võistluste inspektori ja EOLi voliniku nimed. Aadress, telefon ja e-posti aadress teabe saamiseks. Võistluspaik. Keeluala skeem. Võistluste kuupäevad. Võistlusklassid ja piirangud. Võistluse iseärasused. Kasutatav märkesüsteem. Lubatud kõrvalekalded reeglitest, mis on kinnitatud EOLi juhatuse poolt Registreerimise aadress ja viimane kuupäev. Võistlejate osavõtutasud. Osavõtutasu tasumise kord ja viimane kuupäev. 8.4 [EMV, EOLV] Võistluskutse avaldatakse hiljemalt 2 kuud enne võistlust ning sisaldab vähemalt järgnevat: Kogu punktis 8.3 loetletud teave. Majutuse, toitlustuse ja pesemise võimalused. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnad. Korraldajate poolt pakutava majutuse broneerimise viimane kuupäev. Maastiku ja võimalike ohtude kirjeldus. Kaartide mõõtkava, samakõrgusjoonte lõikevahe ja kaartide valmimise aasta. Maastikust olemasolev eelmine orienteerumiskaart vähemalt resolutsioonis 300 dpi, või selle puudumisel maastikutüüpi iseloomustav kaardinäidis. Kasutatava kaardi ja raja leppemärkide erandid / modifitseeringud. Võistluse ajakava. Lk 7 / 35

8 Iga raja ligikaudne pikkus. Startide ligikaudsed kaugused võistluskeskusest. Tähistuse alguskoht võistluspaika kohalesõiduks. Korraldaja lisanõuded. [RO] Korraldaja kehtestatud nõuded maastikul liikumise osas väljaspool kaardile kantud teid ja radu. 8.5 [EMV, EOLV] Võistlusinfo avaldatakse hiljemalt kaks päeva enne võistlust internetis korraldaja koduleheküljel ja pannakse välja võistluskeskuses võistluspäeva hommikul. See sisaldab vähemalt järgnevat: Korraldust juhtivate isikute nimed koos ametinimetustega. Žürii olemasolul selle liikmete nimed. Kaebuste ja protestide esitamise koht ja isik ning nende esitamise hiliseim võimalik aeg. Majutamise ja toitlustamise üksikasjad. Maastiku hetkeiseloomustus ja võimalike ohukohtade kirjeldus. Kõikide individuaalradade ja teatevahetuste pikkused, KPde ja joogipunktide arvud. Klasside jaotumine startide vahel, startide kaugused võistluskeskusest ja tähistus startidesse. Riietumise ja pesemise võimalused. Soojendusala asukoht. Märke- ja ajavõtusüsteemi kasutamise üksikasjad. Autasustatavate arvud klasside kaupa. Ametlike tulemuste avaldamise aeg ja koht. (Eel)stardikorraldus. Stardiprotokollid. Info numbrite kasutamise, asukoha ja kinnitamise nõuete kohta. Lisalegendide olemasolu eelstardis. [SO, RO] Võistluskaardi suurus. [SO] Suusaradade kogupikkus. [SO] Erineva kvaliteediga suusaradade osatähtsus võistlusmaastikul protsentides. [SO] Suusaradade ettevalmistamise aeg. [SO] Lumekihi paksus ja olukord erinevatel maastikuosadel. [SO] Info suuskade vahetamise võimalikkuse kohta ja varustusala olemasolu, selle paiknemine ja muud tingimused (varustuse toomise kellaaeg, koht, varustuse tähistus jm). 8.6 Võistluse edasilükkamisest või ärajätmisest tuleb teatada vähemalt kolm päeva ette interneti teel, võistlusele registreerunud klubidele ja EOLi kontorisse. 8.7 Võistluse peab ära jätma, kui võistluse stardihetkel on võistlusmaastiku külmemas kohas õhutemperatuur madalam kui 20 C. 9 Võistlusteks registreerimine 9.1 Registreerimine toimub võistlusjuhendis määratud tingimustel. Iga võistleja kohta tuleb esitada järgmised andmed: EOLi kood, eesnimi, perekonnanimi, klubi, võistlusklass, märkevahendi number või selle rendisoov. Võistleja saab ühel võistlusel üheks võistluspäevaks registreeruda ainult ühe korra ühte võistlusklassi. Lk 8 / 35

9 9.2 Hilinenud registreerimistest võib korraldaja keelduda või nõuda nende eest lisatasu. Lisatasu suurus peab olema näidatud võistlusjuhendis. 9.3 Korraldaja võib keelata võistleja või võistkonna startimise, kui osavõtutasu ei ole tasutud või ei ole saavutatud kokkulepet selle tasumise kohta. 9.4 Võistlustele registreerunud, kuid mittestartiva võistleja asendamisel on eelisõigus sama klubi võistlejatel. Korraldajal on õigus nõuda selle eest lisatasu. Lisatasu suurus peab olema näidatud võistlusjuhendis. 9.5 [EMV, EOLV] Teatevõistluse nimeline registreerimine lõpeb korraldaja poolt määratud kellajaks, kuid mitte hiljem kui võistlusele eelneval päeval kell Pärast nimelise registreerimise tähtaja möödumist on võistleja nime ja/või jooksujärjekorra muutmine võimalik ainult mõjuva põhjuse korral, kuid mitte hiljem kui üks tund enne teatevõistluse algust. 9.6 Korraldaja võib jätta stardiprotokolli hilinenud registreerijate tarbeks vabu kohti. 9.7 [EMV, EOLV] Võistlustele registreerimine algab vähemalt üks kuu enne võistluse algust ning registreerimise lõpptähtaeg on mitte vähem kui viis päeva enne võistluse algust. 10 Transport 10.1 Kui korraldaja poolt on kehtestatud nõue ametliku transpordi, parkimisala jm kasutamise kohta, tuleb seda järgida. 11 Stardijärjekord 11.1 Eraldistardist stardivad ühe klassi võistlejad üksikult võrdsete ajavahemike tagant. Ühisstardi korral stardivad klassi kõik võistlejad üheaegselt; teatevõistlustel kehtib see esimese vahetuse võistlejate kohta. Viitstardi korral stardivad võistlejad üksikult eelmiste tulemustega määratud stardijärjekorras ja stardiintervallidega [EMV] Stardijärjekorra vabad kohad peavad olema paigutatud protokolli algusesse [EMV, EOLV] Stardijärjekorra loosimise peab kinnitama EOLi volinik [EMV, EOLV] Stardijärjekord tuleb teatavaks teha vähemalt 3 päeva enne võistlust võistluste kodulehel Muude võistluste stardijärjekord tuleb teatavaks teha vähemalt 24 tundi enne startide algust võistluse koduleheküljel. Viitstardiga võistlusel tuleb stardijärjekord avaldada nii kiiresti kui võimalik. Kui lõppvõistlus toimub eelvõistlusega samal päeval, tuleb lõppvõistluse stardijärjekord teatavaks teha vähemalt 1 tund enne esimest starti [EMV] Eraldistardi intervall on määratud alljärgnevalt, kui võistlusjuhendiga ei ole kehtestatud teisiti [OJ] tavarajal 3 minutit, lühirajal 2 minutit ja sprindis 1 minut [RO] tavarajal 3 minutit, lühirajal 2 minutit ja sprindis 2 minutit. EOLi voliniku nõusolekul võib sprindis kasutada 1-minutilist stardiintervalli [SO] tavarajal 2 minutit, lühirajal 2 minutit ja sprindis 1 minut. Korraldaja koos EOLi volinikuga võivad vajadusel muuta stardiintervalle Kõikide eraldistartide järjekord tuleb loosida juhuslikult, kui võistlusjuhendiga ei ole kehtestatud teisiti. Lk 9 / 35

10 11.8 [EMV] Eraldistardis ei tohi sama klubi võistlejad startida järjestikku samale rajale. Kui nad on loositud startima järjestikku, vahetab neile järgnev võistleja koha viimasega neist. Kui see juhtub stardijärjekorra või stardigrupi lõpus, vahetab neile eelnev võistleja koha esimesega neist. Võistlusjuhend võib sätestada stardijärjekorra määramise korra, mille puhul võistlejate klubilist kuuluvust ei arvestata ja sama klubi võistlejad võivad startida järjestikku [EMV, SO] Erakordsete ilmastiku olude tõttu võib korraldaja EOLi voliniku nõusolekul stardiaega ja stardikorraldust muuta [EMV] Eelvõistluse stardijärjekorra loosimisel peavad olema täidetud järgmised tingimused: Igal stardiajal peab startima niipalju võistlejaid kui on paralleelradu. Erandiks on viimased stardiajad. Eelvõistluse koosseisud peavad olema võimalikult võrdse tugevusega. Võistlejate tugevuse määramise aluseks on EOLi edetabel. Ühe ja sama klubi võistlejad ei tohi startida samale paralleelrajale järjestikku [EMV] Lõppvõistluse stardijärjekord peab olema vastupidine eelvõistlusel saavutatud tulemustele: parimad kohad saanud võistlejad stardivad viimastena. Võrdsete tulemuste korral heidetakse liisku. Erinevates eeljooksudes sama koha saanud võistlejad stardivad järjestikku vastavalt oma jooksu järjenumbrile: näiteks 1, 2, 3 jne, suurima järjenumbriga eeljooksu võitja stardib järelikult viimasena Enne ühisstartide loosimist tuleb stardinumbrid jaotada erinevatele hajutusvariantidele. Hajutusvariandid tuleb hoida saladuses kuni viimase võistleja startimiseni [EMV, OJ] Sprinditeates peab esimest ja viimast vahetust läbima naine. 12 Maastik 12.1 Võistlusmaastik peab olema sobiv vastavale distsipliinile ja vastava tasemega orienteerumisvõistluse korraldamiseks Võistlusmaastik peaks olema eelnevalt kasutamata orienteerumisvõistlusteks ja treeninguteks nii kaua kui võimalik Võistluse korraldaja peab maastiku kasutamise kooskõlastama kohaliku omavalitsuse ja maavaldajatega, samuti teiste võimalike huvigruppidega. Kui võistlusmaastik hõlmab kaitseala, tuleb võistluse korraldamine kooskõlastada kaitseala valitsejaga [EMV, EOLV] Võistlusmaastik tuleb treeninguteks ja igasuguseks kaardiga liikumiseks sulgeda niipea, kui selle kasutamine on otsustatud. Korraldaja peab esitama EOLile suletava piirkonna skeemi. Maastik loetakse suletuks hetkest, millal suletud piirkonna asukoht avaldatakse internetis Võistluspiirkonnas tuleb täita keskkonna- ja looduskaitse, jahinduse, metsanduse jm. reegleid. 13 Kaardid 13.1 Võistluskaardid ning rajad ja muud täiendused kaardil tuleb joonistada ja trükkida vastavalt IOFi orienteerumiskaartide (ISOM 2017), sprindiorienteerumiskaartide (ISSOM 2007), rattaorienteerumiskaartide (ISMTBOM 2010) või suusaorienteerumiskaartide (ISSkiOM 2014) leppemärkidele. Lk 10 / 35

11 13.2 [OJ] Pika raja, tavaraja, lühiraja ja teatevõistluste kaartide mõõtkava on 1: või 1: [EMV, EOLV] Võistlusklassides MN60 ja vanemad võib EOLi voliniku nõusolekul kasutada kaarti mõõtkavas 1: Mõõtkavas 1: kaart peab olema 1,5-kordne suurendus 1: mõõtkavaga kaardist. Mõõtkavas 1:7 500 kaart peab olema 2-kordne suurendus 1: mõõtkavaga kaardist. Sprindikaartide mõõtkava on 1:5 000 või 1: [EMV, EOL] Orienteerumisjooksus on klasside MN16, MN18, MN20 ja MN21 pika raja ja tavaraja kaardid mõõtkavas 1: Teistes klassides võib kasutada kaarte mõõtkavas 1: [RO] Võistluskaartide lubatud mõõtkavad: Sprint: 1:5 000, 1:7 500 või 1: Lühirada, teatevõistlus ja ühisstardist võistlused: 1:7 500, 1: või 1: Tavarada: 1:15 000, erandkorras 1: EOLi voliniku loal Rattaorienteerumisvõistluste kaartide mõõtkavad, distantsid ja kaardi leppemärkide suurendusastmed Mõõtkava Lubatud distantsid Kõikide leppemärkide suurendus 1: tavarada (erandjuhul) 1,00 1: lühirada, tavarada, teade, ühisstardist võistlus 1,00 1: sprint, lühirada, teade, sprinditeade, ühisstardist võistlus 1,50 1:7 500 sprint, lühirada, sprinditeade, teade 1,50 1:5 000 sprint, sprinditeade 1, [SO] Pika raja ja tavaraja kaartide mõõtkava on 1:15 000, 1: või 1: Lühiraja ja teatevõistluste kaartide mõõtkava on 1: või 1: Sprindi ja sprinditeate kaartide mõõtkava on 1: Suuremamõõtkavaliste kaartide puhul suurendatakse radade ja muid leppemärke erinevalt: mõõtkava 1: muid leppemärke suurendatakse 1,2 korda; 1: muid leppemärke suurendatakse 1,5 korda; 1:7 500 radade leppemärke suurendatakse 1,33 korda ning muid leppemärke 1,5 korda; 1:5 000 radade leppemärke suurendatakse 1,5 korda ning muid leppemärke 1,5 korda. Suusaorienteerumisvõistluste kaartide mõõtkavad, distantsid ja leppemärkide suurendusastmed Mõõtkava Lubatud distantsid Rajaleppemärkide suurendus Muude leppemärkide suurendus 1: pikk rada, tavarada 1,00 1,00 1: pikk rada, tavarada 1,00 1,20 1: tavarada, lühirada, teade 1,00 1,50 Lk 11 / 35

12 1:7 500 lühirada, teade 1,33 1,50 1:5 000 sprint, sprinditeade 1,50 1, Orienteerumiskaardi samakõrgusjoonte lõikevahe on 5,0 m, erandjuhul 2,5 m. Sprindiorienteerumiskaartidel 2,5 või 2,0 m. Ratta- ja suusaorienteerumiskaartidel 5,0 m, erandjuhul 2,5 m [EMV, EOLV] Pärast võistluskaartide trükkimist maastikul tekkinud muudatused tuleb kanda parandustena kaartidele, kui need mõjutavad raja läbimist võistluse käigus. Kui maastikul tekkinud olulisi muutusi võistluskaartidele ei kanta, peab vastavate parandustega näidiskaart olema välja pandud eelstardis [OJ] Võistluskaart peab olema kaitstud niiskuse ja rebenemise eest Kui võistlusmaastikust on olemas varasem orienteerumiskaart, tuleb see avalikustada võistluskutses ja internetis ning võistluspäeval võistluspaigas avaldatavas võistlusinfos [EMV, EOLV] Võistluspäeval ei ole mitte kellelgi lubatud võistluskeskuses varasemate orienteerumiskaartide kasutamine mistahes eesmärgil, kui korraldaja pole võistlusinfos sätestanud teisiti Võistluskaart peab olema parasjagu nii suur, kui on vajalik raja kujutamiseks kaardil [RO, SO] Võistluskaart tohib olla trükitud mitteniiskuskindla paberi puhul ainult ühele leheküljele. Niiskuskindla paberi kasutamisel võib kaart olla trükitud mõlemale leheküljele. Võistluskaardi suurus peaks võimaluse korral olema maksimaalselt A4 suurusega. 14 Rajad 14.1 Võistlusrajad planeeritakse vastavalt IOFi radade planeerimise põhimõtetele (Principles of Course Planning) ning EOLi vastavasisulistele juhenditele Võistlusraja raskusaste peab vastama võistluse ja võistlejate tasemele [OJ] Võistlusraja pikkus mõõdetakse linnulennulise vahemaana stardist läbi kõikide kontrollpunktide finišini, kaldudes sellest kõrvale vaid füüsiliselt läbimatutest tõketest (kõrged tarad, järved, ületamatud järsakud jms) ja keelatud aladest möödumiseks ning tähistatud lõikude läbimiseks [OJ EMV sprint ja sprinditeade, RO EMV, SO EMV] Võistlusraja pikkuse info antakse edasi nii linnulennulise vahemaana kui ka vahemaana mööda lühimat optimaalset liikumisteed Võistlusraja summaarne tõus mõõdetakse mööda optimaalset liikumisteed [SO] Võistlusraja summaarne tõus ei tohi ületa 6% kogu raja pikkusest mööda lühimat optimaalset liikumisteed Kvalifikatsioonide paralleelrajad peavad olema võimalikult sarnased nii pikkuselt kui raskustasemelt Teatevõistlustel tuleb kasutada hajutust, kombineerides kontrollpunkte võistkonniti erinevalt, kuid kokkuvõttes peavad kõik võistkonnad läbima sama raja samas suunas Individuaalvõistlustel võib kasutada hajutust, kombineerides mitmeringilisel rajal kontrollpunkte erinevalt, kuid kokkuvõttes peavad kõik võistlejad läbima sama raja. Lk 12 / 35

13 Vanuse klass Tavarada Ühisstart Lühirada Teate etapp Sprint Sprinditeat e etapp Vanuseklass Pikk rada Tavarada (EMV) Tavarada Öine tavarada (EMV), lühendatud tavarada Teate etapp (EMV) Lühirada Sprint, sprinditeate etapp [OJ] Orienteerumisjooksu ühepäevase võistluse rajapikkuse planeerimisel peab lähtuma järgmistest võitja võistlusaegadest minutites (naiste aeg/meeste aeg): / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / [RO] Rattaorienteerumise ühepäevase võistluse raja pikkuse planeerimisel peab lähtuma järgmistest võitja võistlusaegadest minutites (naiste aeg / meeste aeg): / / / / / / / / / / / / 12 Lk 13 / 35

14 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / [SO] Suusaorienteerumise ühepäevase võistluse rajapikkuse planeerimisel peab lähtuma järgmistest võitja võistlusaegadest minutites (naiste aeg/meeste aeg): Vanuse - klass Tavarada Lühirada Teate etapp Sprint Sprinditeate etapp / / / / 10 5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Võistlusklasside tasemeklassideks jagamise korral kehtivad tabelites olevad võitja võistlusajad vastava vanuseklassi kõrgeima tasemeklassi kohta. Sama vanuseklassi iga madalama tasemeklassi planeeritav võiduaeg võib olla kuni 30% võrra väiksem ning soovitavalt raskusastmelt lihtsam Rajad peavad olema kaardile kantud vastavalt IOFi orienteerumiskaartide, sprindiorienteerumiskaartide, rattaorienteerumiskaartide ja suusaorienteerumiskaartide nõuetele [OJ] Orienteerumisjooksu raja kaardile märkimisel on lubatud kanda KP juurde lisaks järjekorranumbrile ka selle tunnusnumber [RO, SO] Rattaorienteerumise või suusaorienteerumise raja märkimisel kaardile peab olema kantud KP juurde selle järjekorranumber koos tunnusnumbriga [RO] Rattaorienteerumise radade planeerimisel peaks lähtuma sellest, et teeradadelt lahkumine ei too võistlejale edu kiireima optimaalse liikumistee ees. Lk 14 / 35

15 15 Keelatud ja kohustuslikud alad ja teed 15.1 Kõikidel võistlusega seotud isikutel tuleb täpselt järgida korraldaja poolt keskkonna kaitsmiseks kehtestatud reegleid ja juhtnööre. Maastikul liikudes tuleb vältida maastikule ja taristule kahju tekitamist Keelatud või ohtlikud alad, keelatud teed, keelatud joonorientiirid jm peavad olema märgitud võistluskaardil vastavate leppemärkidega ning vajadusel olema kirjeldatud võistlusinfos. Vajaduse korral peab need tähistama ka maastikul. Võistleja ei tohi järgnevatesse aladesse siseneda, neid objekte ületada ega mööda neid objekte liikuda. Orienteerumisjooksu ISOM 2017 kaardistusstandardit kasutatavatel võistlustel: ISOM 520 Keeluala ISOM 708 Ületamatu piirjoon ISOM 709 Keeluala ISOM 711 Keelatud trass Orienteerumisjooksu ISSOM 2017 kaardistusstandardit kasutatavatel võistlustel: ISSOM 201 Ületamatu kalju ISSOM Ületamatu veekogu ISSOM 309 Ületamatu soo ISSOM 421 Läbimatu taimestik ISSOM Ületamatu müür ISSOM 524 Ületamatu tara ISSOM Hoone ISSOM Keeluala ISSOM 534 Inimtekkeline ületamatu joonobjekt ISSOM 707 Ületamatu piirjoon ISSOM 709 Keeluala ISSOM 714 Ajutine ehitis või ajutiselt suletud ala Rattaorienteerumise ISMTBOM 2010 kaardistusstandardit kasutatavatel võistlustel: ISMTBOM 707 Ületamatu piirjoon ISMTBOM 709 Keeluala ISMTBOM 711 Keelatud trass ISMTBOM 844 Keelatud takistus, ületamatu takistus Suusaorienteerumise ISSkiOM 2014 kaardistusstandardit kasutatavatel võistlustel: ISSkiOM Ületamatu veekogu ISSkiOM 809 Keelatud trass, ületatav ISSkiOM 814 Keelatud trass, ületamatu Samuti on suusaorienteerumisvõistlustel keelatud järgnevad kaardil näidatud ISOM 2017 leppemärgid ISOM 520 Keeluala ISOM 708 Ületamatu piirjoon ISOM 709 Keeluala Lk 15 / 35

16 ISOM 711 Keelatud trass 15.3 Kohustuslikud rajalõigud ja ületuskohad peavad olema selgelt kaardile märgitud ning maastikul tähistatud. Võistleja peab läbima täies pikkuses ettenähtud kohustusliku rajalõigu või ületuskoha Kui maastikul on põllumaad, millele on külvatud, millel on kasvav või koristamata põllusaadus, mida läbida ei tohi, siis see info peab olema kirjeldatud võistlusinfos ning nimetatud ala märgitud võistluskaardil ka keelualana Avatav värav, mis oli suletud asendis, tuleb pärast läbimist sulgeda [RO] Väljaspool võistluskaardile kantud teid ja radu sõitmine on reeglina lubatud, kui see pole korraldaja poolt eritingimusena keelatud. Mistahes muudatused selle reegli osas, k.a rattaga jooksmise või ratta kandmise lubamine või keelamine, peab olema võistluskutses eraldi välja toodud Raja planeering ei tohi võistlejat ahvatleda läbima keelatud või ohtlikke alasid ega joonorientiire. Kui raja planeering siiski võimaldab võistlejat keelatud või ohtlikke alasid läbides saavutada eelist, on korraldaja kohustatud panema nendesse kohadesse kohtuniku, kes fikseerib p rikkumise või ohtliku ala korral hoiatab võistlejat [RO] Väljaspool kaardistatud ala on sõitmine või muul viisil liikumine keelatud. 16 Raja legend 16.1 Kontrollpunkti täpne asukoht määratakse kontrollpunkti kirjeldusega. Raja kõikide KPde kirjeldused moodustavad legendi Legend tuleb anda IOFi legendisümbolites (International Specification for Control Descriptions, IOF 2018) Legend, antuna raja läbimise järjekorras, trükitakse või kinnitatakse võistluskaardi esiküljele. Kui võistluskaardi esiküljel ei ole piisavalt ruumi rajalegendi trükkimiseks või kinnitamiseks, on lubatud selle kandmine tervikuna kaardi tagaküljele [OJ EMV, OJ EOLV] Võistlustel, kus ei kasutata hajutust, antakse legend ka eelstardis [RO] Rattaorienteerumises legendi ei kasutata. KPd, mis paiknevad väljaspool teid ja radu, peavad olema paigutatud objektidele, mida on võimalik võistluskaardilt lihtsasti tuvastada [SO] Suusaorienteerumises legendi ei kasutata. KP märkimisvahendi asukoha suusaraja suhtes määrab KP leppemärgi rõnga keskel asuv täpp. 17 Kontrollpunkti paigutus ja varustus 17.1 Kaardil märgitud KP tuleb maastikul selgelt tähistada ning varustada märkevahenditega, mis võimaldavad võistlejatel tõestada selle läbimist KP tuleb märgistada tähisega, millel on avatud põhjadega korrapärase kolmnurkse püstprisma kuju. Tähise ruudukujulised 30 cm küljepikkusega tahud tuleb jagada diagonaalselt kaheks: üks osa peab olema valge, teine oranž (PMS 165) [EMV, EOLV] Öisel orienteerumisvõistlusel peab tähisel olema igast suunast nähtav helkur Tähis tuleb paigutada kaardil märgitud objektile vastavalt kontrollpunkti kirjeldusele. Tähis peab olema võistlejale nähtav hetkel, kui ta näeb kirjeldatud kohta. Lk 16 / 35

17 17.5 Samal võistlusel peab kõikide KPde tähise ja märkevahendite paigutus olema samasugune Märkevahend peab asuma tähise juures ja olema võistlejale hõlpsalt leitav ja kasutatav KP asukoht ning tähise paigutus peab olema niisugune, et punktis olev võistleja ei lihtsustaks teistel läheduse olevatel võistlejatel oluliselt kontrollpunkti leidmist [RO, SO] KPd paigutatakse üldjuhul sõidetavate alade, teede ja radade peale või äärde. Vastasel juhul peab kaardilt olema üheselt arusaadav, millisel objektil kontrollpunkt asub [SO] Suusaorienteerumise võistlustel peab tähis olema suusaraja kohal või vahetult raja ääres nii, et see ei segaks suusatamist [OJ, SO] KPd ei tohi olla teineteisele linnulennult lähemal kui 30 meetrit, kaardi mõõtkavade 1:5000 ja 1:4 000 puhul lähemal kui 15 meetrit [RO] Rattaorienteerumises ei tohi KPd olla teineteisele linnulennult lähemal kui 50 meetrit KP tuleb varustada tunnusnumbriga, mis paigutatakse nii, et võistleja näeb märkides selgelt tunnusnumbrit. Kasutada ei tohi tunnusnumbreid, mis on väiksemad kui 31. Numbrid peavad olema musta kirjaga valgel taustal, 3 10 cm kõrged ja 5 10 mm jämeduse joonega. Numbrid, mis võivad näida loetavad mõlemat pidi, tuleb alla joonida [SO, RO] KP tunnusnumber peab olema nähtav erinevatest liikumissuundadest Märkevahendite arv KPs peab olema piisav [OJ, EMV, EOLV] Kui orienteerumisjooksus on eeldatav võitja aeg üle 30 minuti, peab iga 25 minuti järel, arvestades võitja kiirust, olema joogipunkt. Välja arvatud lühiradadel [RO, EMV, EOLV] Kui rattaorienteerumises on eeldatav võitja aeg üle 60 minuti, peab kogu rajal olema vähemalt üks joogipunkt [SO, EMV, EOLV] Kui suusaorienteerumises on eeldatav võitja aeg üle 45 minuti, peab iga 30 minuti järel, arvestades võitja kiirust, olema joogipunkt Joogipunktides peab olema vähemalt sobiva temperatuuriga puhas joogivesi. Kui pakutakse teisi jooke, tuleb need selgelt eristada ja tähistada KPdes, kus võib olla probleeme tähise ja märkevahendite turvalisusega, peab olema valve KPd tuleb paigutada põhimõttel, et teisel pool ületamiseks keelatud objekti ei ole võimalik märget kirja saada. 18 Märkevahendid 18.1 Kasutada tuleb IOFi poolt heakskiidetud märkesüsteeme. Seisuga 1. jaanuar 2018 on nendeks: SPORTident märkesüsteem, SPORTident puutevaba märkesüsteem Air+, EMIT märkesüsteem, EMIT puutevaba märkesüsteem emitag komposter. Lk 17 / 35

18 18.2 [EMV, EOLV, ET] Kasutatakse SPORTident elektroonilist märkesüsteemi või SPORTident puutevaba märkesüsteemi Air Elektroonilise märkesüsteemi kasutamisel peab võistleja kasutama stardiprotokolli kantud numbriga kiipkaarti. Stardiprotokolli kantust erineva numbriga kiipkaardi kasutamisest tuleb teatada võistluse sekretariaati enne startimist. Kui see nõue pole täidetud, võidakse võistleja tulemus tühistada. Võistluskeskuses ja stardis väljapandud stardiprotokollid peavad sisaldama võistlejate kiipkaartide numbreid Võistlejatel peab olema võimalus tutvuda kasutatava märkesüsteemiga enne starti. Kasutatav märkesüsteem ja kasutamise täpsustused tuleb avaldada võistluskutses Võistleja vastutab ise märke tegemise eest KPs asuvate vahenditega. Elektroonilise märkesüsteemi kasutamisel vastutab võistleja oma kiipkaardi mälu tühjendamise ja kontrollimise eest enne starti ning märkimise eest stardis ja finišis, kui korraldaja on nii ette näinud SPORTident märkesüsteemi kasutamisel peab igas KPs olema lisaks SI-jaamale ka komposter, mis on varuseadmeks. Kui võistleja elektroonilisel märkimisel tagasisidesignaali ei saa, peab ta tegema kompostriga märke oma võistluskaardile ning finišeerides teatama sellest finišikohtunikele SPORTident märkesüsteemi kasutamisel peab võistluskaardil olema vähemalt kolm reservlahtrit (R) kompostrimärgete tegemiseks Kõik märked peavad olema selgelt tuvastatavad ja tõestama, et kõik KPd on läbitud ettenähtud korras. Märke puudumisel või kiipkaardi kaotamisel või KPde läbimisel vales järjekorras võistleja tulemus tühistatakse. Erandjuhul, kui märke puudumine ei ole põhjustatud võistleja valest käitumisest, võib kasutada KP läbimise tõestamiseks KP-kohtuniku poolt kogutud tõendeid või kaamerasalvestusi või lugeda andmeid märkeseadme mälust. SPORTident märkesüsteemi kasutamisel tähendab see seda, et kui (üks) seade ei tööta, peab võistleja tegema märke varuseadmega. Kui võistleja teeb märke liiga kiiresti ilma tagasisidesignaalita, siis tema tulemus tühistatakse (isegi kui jaama mälus on kirje võistleja kiibi numbrist) Korraldaja poolt võistlejale laenutatud kiipkaart tuleb tagastada kohe pärast võistluse lõpetamist või korraldaja poolt määratud tingimustel. 19 Varustus 19.1 Riietuse valik on vaba. Võistluse jooksul on ainsad võistlejale lubatud orienteerumisvahendid kompass, korraldaja poolt antav kaart ja legend Stardinumber peab olema selgelt nähtav ning kinnitatud korraldaja poolt määratud kohale. Stardinumbreid ei tohi voltida ega lõigata [EMV] Vähemalt põhiklassides on stardinumbri kasutamine kohustuslik. Stardinumbri suurus on maksimaalselt cm, numbrite kõrgus soovitavalt vähemalt 14 cm (SO: cm, teksti kõrgus vähemalt 10 cm) Võistlejal on lubatud kasutada GPS teekonna salvestajat või GPS vastuvõtjaga kella, millel pole kaarti näitavat ekraani. GPS teekonna salvestajat või GPS vastuvõtjaga kella ei tohi kasutada navigeerimiseks. Korraldajal on õigus võistlusjuhendiga sätestada taoliste GPS vastuvõtjaga seadmete kasutamise täielikku keeldu. Korraldajal on õigus nõuda võistlejal rajal kanda töötavat GPS teekonna salvestajat, kui see on võistlusjuhendi ja stardiprotokolliga sätestatud. Lk 18 / 35

19 19.5 [RO] Stardinumbriga antakse kaasa kinnitusvahendid numbri kinnitamiseks rattale Stardipiirkonnas tohib sidevahendeid kasutada ainult kokkuleppel korraldajaga [SO] Võistleja peab läbima raja täielikus suusavarustuses kas suusatades või suusavarustust kandes. Purunenud varustust võib võistleja vahetada ja jätta purunenud varustuse raja kõrvale. Korras varustust võib vahetada ainult korraldaja poolt määratud varustusealas [RO] Võistlejad peavad kandma rattakiivrit kogu distantsi läbimise jooksul. Võistlejad on ise vastutavad oma ratta tehnilise seisundi ja sõidukõlbulikkuse eest. Võistlejad peavad startima täielikult komplekteeritud rattaga ning läbima raja ja kõik KPd rattaga sõites, seda kandes või lükates. Võistlejad võivad rajale kaasa võtta vajalikke varuosi, samuti saada neid kaasvõistlejatelt, kuid mitte kolmandatelt isikutelt. 20 Start 20.1 Individuaalvõistlustel on tavaliselt eraldistart, teatevõistlustel ühisstart Eraldistardist võistlustel võib stardile eelneda eelstart, mis on vajalik legendi vms ettevalmistamiseks ja liikumiseks starti. Stardipiirkonnas peab olema nähtaval kohal stardiprotokoll Lõppvõistluse esimene start peab olema mitte varem kui 2,5 tundi pärast eelvõistluse viimast starti Stardis peab olema nähtaval võistlusaega näitav kell. Kui eelstardis olev kell näitab võistlusajast erinevat aega, peab selle juures olema selgitav lisatahvel Start tuleb paigutada nii, et startimata võistlejad ja teised isikud ei näe radasid, võistlejate teevalikut ja suunda esimesse kontrollpunkti Võistleja võtab võistluskaardi ise stardihetkel või veidi hiljem, kui kaardid asuvad stardijoone taga [RO] Teatevõistlustel ja viitstardiga võistlustel antakse kaardid stardihetkel, ühisstardiga võistlustel 15 sekundit enne starti ning individuaalvõistlustel 1 min enne starti. Stardihetkel peavad nii võistleja kui jalgratas seisma paigal ning vähemalt üks jalg peab puudutama maapinda kuni stardihetkeni [RO] Ühisstardiga võistluse stardikoridor peab olema planeeritud nii, et võistlejad saavad ohutult startida. Võistlejad on stardijoone taga jagatud ridadesse, igas reas on 4 kuni 10 võistlejat vastavalt stardikoha võimalustele [SO] Eraldistardist individuaalvõistlustel ja ühisstardist võistlustel antakse võistlejaile kaardid 15 sekundit enne starti. Viitstardiga võistlustel antakse võistlejale kaart stardihetkel Võistleja vastutab ise õige kaardi võtmise eest. Kaardil peab olema võistleja stardinumber või nimi või raja nimetus Kui võistlusrada ei alga stardist, tuleb selle algus tähistada maastikul ilma märkevahenditeta kontrollpunkti tähisega. Stardist peab sellesse punkti viima tähistatud lõik, mille läbimine on võistlejatele kohustuslik [SO] Eraldistardi ja jälitusstardi korral peab stardijoonele mahtuma vähemalt 2 võistlejat ja raja laius olema vähemalt esimesed m vähemalt 3 m Kui võistleja hilineb starti oma süül, lubatakse tal startida niipea kui võimalik, arvestades võimalikku mõju võistlejate stardijärjekorrale (kuni stardi sulgemiseni). Ühisstardiga võistlusel lubatakse hilinejatel startida 15 min jooksul pärast stardihetke. Lk 19 / 35

20 Tulemuse arvutamisel lähtutakse sellest stardiajast, millal võistleja oleks stardiprotokolli järgi pidanud startima Võistlejale, kes jääb starti hiljaks korraldaja süül, antakse uus stardiaeg, arvestades võimalikku mõju võistlejate stardijärjekorrale Keelatud on startida võõra nime all Teatevõistlusel toimub teatevahetus võistkonna liikmete vahelise puudutuse või kaardi üleandmisega. Iga võistleja tohib läbida ainult ühe etapi, välja arvatud võistlused, kus võistlusjuhendiga on määratud võistkonnaliikmete läbitavate etappide arv ja järjekord teisiti Kui teatevõistkond on tunnistanud oma tulemuse tühistamist või kui võistkonna tulemuse tühistamise on žürii kinnitanud, ei tohi korraldaja enam selle võistkonna liikmeid starti lubada. Juhul kui tühistatud võistkonna võistleja edasivõistlemine võib mõjutada oluliselt võistluse käiku, on korraldajal õigus peatada selle võistkonna võistleja raja suvalises punktis Teatevõistlustel, pärast võitja võistkonna lõpetamist, võib anda veel startimata võistlejatele ühisstardi. Ühisstardi aeg tuleb teatada võistlusinfos või võistluse informaatori poolt vähemalt 15 min enne ühisstarti Korraldaja võib määrata karantiini ala vältimaks, et veel startimata võistlejad saaksid informatsiooni raja kohta. Korraldaja määrab ajavahemiku, millal võistlejad ja esindajad peavad olema karantiinialas. Korraldaja peab tagama alas piisavad tingimused (tualett, varjualune, jook, soojendusala jm). Võistlejail on keelatud mistahes vahenditega, sh suuliselt, kirjalikult ja telekommunikatsiooniseadmetega info hankimine väljastpoolt karantiiniala. Kui võistleja või esindaja soovib siseneda karantiinialasse pärast sulgemise tähtaega, siis korraldaja võib sisenemise keelata Korraldaja võib määrata soojendusala, mis tuleb avaldada võistlusinfos. 21 Finiš ja ajaarvestus 21.1 Võistleja jaoks lõpeb võistlus finišijoone ületamisel Finišikoridor peab olema selgelt tähistatud. [OJ] Viimased 20 m peab olema sirge. [SO] Finišiala peab olema selgelt tähistatud ja võimalikult sirge viimased m. Vähemalt 2 üksteisest eraldatud suusarada laiusega kumbki 3 m peavad olema tähistatud nähtavalt. Tähistus ei tohi vigastada suuski. [RO] Viimased 200 m enne finišijoont peab olema sirge Finišijoon peab olema lõpetaja liikumissuunaga risti ning lähenevale võistlejale selgesti nähtav. Finišikoridori laius peab võimaldama möödumist finišijooneni ja selle laius on [OJ] minimaalselt 1,5 m, ühisstardi korral 3 m; [SO] 6 m; [RO] 5 m. EOLi volinikuga kooskõlastatult võib koridori laiusi vähendada Elektroonilise märkesüsteemiga võistlusel esitab võistleja pärast finišeerimist oma kiipkaardi korraldajale andmete maha lugemiseks [EMV, EOL] Finišis võetakse võistluskaardid ära kõigilt võistlejailt, kes finišeerivad enne stardi sulgemist Pärast stardi sulgemist finišis võistluskaarte üldjuhul enam ära ei võeta ning enne stardi sulgemist äravõetud kaardid tagastatakse võistlejaile, kui võistlusinfos ei ole märgitud teisiti. Lk 20 / 35

21 21.7 [EMV] Võistleja finišiaeg mõõdetakse, kui võistleja ületab finišijoone või võistleja teeb märke finišijoonele paigutatud märkeseadmel või kui kasutatakse valguskiirt: [OJ] võistleja katkestab kehaga valguskiire, mis on paigutatud maapinnast cm kõrgusele. [SO] võistleja jalg ületab finišijoone ja katkestab valguskiire, mis on lumepinnast 25 cm kõrgusel. Märkeseadmete arv finišijoonel peab olema piisav ning korraldaja peab tagama nendega mõõdetavate aegade sünkroonsuse. Ühis- või viitstardist võistlusel, kui lõpetamise järjekord määrab võistlejate lõpliku paremusjärjestuse, paigutatakse märkeseade finišijoone taha ning korraldaja peab tagama finišijoone ületanud võistlejate järjekorra säilitamise finišimärke tegemiseni. Võistleja finišiajaks võib sel juhul lugeda finišimärke tegemise aja, mitte finišijoone ületamise aja. Teatevõistlustel kehtib see viimase vahetuse võistlejate kohta; eelnevate vahetuste võistlejate finišiajad võidakse fikseerida ka enne finišijoont või viimases kontrollpunktis tehtava märke järgi Mõõdetud finišiajad ümardatakse allapoole täissekundini, kui võistlusjuhendis ei ole määratud teisiti. Kui finišiaeg fikseeritakse täpsemalt kui 1 sek, tuleb võistleja stardiaeg fikseerida sama täpsusega On soovitatav kasutada ühtset ajasüsteemi ja EOLi poolt heakskiidetud ajavõtusüsteeme ja protsesse. Võistluste stardi- ja finišikellad peavad kuuluma samasse täpsusklassi (täpsus 0,5 sek või parem). Korraldaja peab tagama ajavõtuseadmete sünkroonsuse võistluse ajal [EMV] Seadmete kellad ei tohi erineda rohkem kui fikseeritav ajavõtutäpsus võistluse jooksul. Juhul, kui ajavõtusüsteemina kasutatakse SPORTident puutevaba märkesüsteemi Air+, peab korraldaja kasutama sellega paralleelselt läbi terve võistluse sõltumatut dubleerivat ajavõtusüsteemi [OJ EMV] Eraldistardiga sprindivõistlusel tuleb klassides MN21 fikseerida aeg 1/10- sekundilise täpsusega. Tulemused ümardatakse allapoole täis-kümnendik-sekundini Korraldaja võib määrata iga klassi jaoks kontrollaja. Kontrollaeg ei või olla alla 200% vastava klassi eeldatavast võitja ajast Finišis peavad olema esmaabivahendid ja isik, kes on võimeline andma esmaabi [EMV, EOLV] Finišis peab kogu võistluse kestel olema väljaõppinud meditsiinitöötaja 22 Tulemused 22.1 Võistluste ajal avaldatakse iga klassi jooksvad tulemused võistluspaigas [EMV, EOLV] Võistluse ajal antakse finišeerinud võistlejaile kätte väljavõte nende etapiaegadest Võistleja tulemuseks on kogu raja läbimise aeg, millesse ei või teha muudatusi etapiaegade põhjal, kui lõpptulemusest eemaldatav lõik ei ole eelnevalt avaldatud (nt lühike lõik tiheda liiklusega tee ületamiseks). Ametlikud tulemused peavad sisaldama kõigi registreerunud võistlejate tulemusi. Tulemuseks loetakse ka katkestamist, tühistamist, kontrollaja ületamist ja mittestartimist. Teatevõistlusel peavad tulemused Lk 21 / 35

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

VÕISTLUSINFO 2019 LINNAROGAIN.pages

VÕISTLUSINFO 2019 LINNAROGAIN.pages 6. TALLINNA LINNAROGAIN VÕISTLUSINFO 6. aprill 2019 VÕISTLUSKESKUS asub Tallinnas, Kopli linnaosas, Tallinna Kunstigümnaasiumis - Kopli 102a - http://koplikool.ee/en/home/ Asukoht ja ühistranspordi peatused:

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

SH_Rogaini_AjaO

SH_Rogaini_AjaO Rogaini A ja O Sissejuhatus Rogaini Mis on rogain? * Rogain on võistkondlik valikorienteerumine * Kontrollpunktid(edaspidi KP-d) paiknevad maastikul laiali * KP-d on märgitud paberkaardile ehk orienteerumiskaardile

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 05. augustil 2017. a Läänemaal, Lihula vallas KR Racing Läänemaa rahvasprint 2017 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 86/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 17. juulil

Rohkem

(Microsoft Word - maastikurattav\365istluse l\344biviimise tingimused_vol7.docx)

(Microsoft Word - maastikurattav\365istluse l\344biviimise tingimused_vol7.docx) EJL VÕISTLUSKALENDRIS REGISTREERITUD RAHVASPORTLASTELE AVATUD MAASTIKURATTAVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE TINGIMUSED I Üldist Maastikurattamaratoni (jalgrattasport kõigile) pikkuse määrab võistluse korraldaja

Rohkem

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega 2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND GROSSI TOIDUKAUBAD VIRU RALLI 2011 viiakse läbi vastavuses FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksi ja tema lisadega (FIA Spordikoodeks), 2011.a. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste üldjuhendiga (Üldjuhend),

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI ORIENTEERUMISLIIT registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI ORIENTEERUMISLIIT registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80040568 tänava nimi, maja number: Regati 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012 Võistlusjuhend Keila Rahvasprint 1+1 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr 65/RS "Keila Rahvasprint 2012" on EAL KV 3.etapp, Moskvich Liiga Sprindikarika 5 etapp ning Lääne Regiooni

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED UDO TOMANNI MÄLESTUSVÕISTLUS 13.-14.09.2019 ARAVETE KARDIRADA VÕISTLUSJUHEND Eesti Kardiliit Aadress:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 04. augustil 2018. a Pärnumaal, Lääneranna vallas Lääneranna 1+1 rahvasprint 2018 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 72/RHS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 09. juulil

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Eesti Orienteerumisliit

Eesti Orienteerumisliit ARENGUKAVA 2013-2017 1/26 Eesti Orienteerumisliit ARENGUKAVA 2013-2017 Arengukava on kinnitatud EOLi üldkogul 23. märtsil 2013 ARENGUKAVA 2013-2017 2/26 1. SISUKORD 1. Sisukord... 2 2. Eesti Orienteerumisliidu

Rohkem

Kuidas kasutada programmi „RaceManager”

Kuidas kasutada programmi „RaceManager” 2016/03/01 21:47 1/11 Kuidas kasutada programmi RaceManager Kuidas kasutada programmi RaceManager Programm: RaceManager Versioon: 0.0 2012.06.xxx Kuupäev: 01.03.2012 (Tarmo Klaar) Koduleht: http://www.tak-soft.com/tooted/sport/rm

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja 26. 27. veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist võib osaleda 1 võistleja. Ehitusviimistleja

Rohkem

090

090 Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon Mootorkelgu komisjoni võistlusmäärused EMV ja EKV MOOTORKELGU KROSSIS 2015/2016 1. DEFINITSIOON 2. MOOTORKELGUD JA VÕISTLUSKLASSID 2.1 Mootorkelgud 2.2 Klassid 3. VÕISTLUSTE

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem