untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "untitled"

Väljavõte

1 2009R0206 ET Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 206/2009, 5. märts 2009, milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004 (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 77, , lk 1) Muudetud: Euroopa Liidu Teataja nr lehekülg kuupäev M1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 467/2013, 16. mai 2013 L M2 Komisjoni määrus (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013 L

2 2009R0206 ET KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 206/2009, 5. märts 2009, milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004 (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, võttes arvesse nõukogu 18. detsembri aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, ( 1 ) eriti selle artikli 3 lõiget 5, artikli 16 lõikeid 3 ja 4 ning artikli 17 lõiget 7, võttes arvesse nõukogu 16. detsembri aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, ( 2 ) eriti selle artikli 8 lõike 5 kolmandat taanet, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, ( 3 ) eriti selle artikli 25 lõike 2 punkte c ja d, ning arvestades järgmist: (1) Direktiiviga 97/78/EÜ on ette nähtud teatavate kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomsete saaduste veterinaarkontroll. (2) Kõnealuse direktiivi artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et kolmandatest riikidest ei tooda ühendusse ühtegi partiid, mille suhtes ei ole kohaldatud asjakohast veterinaarkontrolli (korrapärane kontroll), ja et partiid tuuakse ühendusse piiripunkti kaudu. (3) Vastavalt direktiivi 97/78/EÜ artiklile 16 ei kohaldata neid nõudeid toodete suhtes, mis kuuluvad reisijate pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks, kui nende kogus ei ületa vastavalt kõnealuses direktiivis kirjeldatud korrale kindlaksmääratavat kogust. Neid nõudeid ei kohaldata ka toodete suhtes, mis saadetakse väikeste partiidena eraisikutele, tingimusel et tooteid ei impordita kaubanduslikul eesmärgil ja nende kogus ei ületa vastavalt kõnealuses direktiivis kirjeldatud korrale kindlaksmääratavat kogust. (4) Komisjoni 17. aprilli aasta otsuses 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel ( 1 ) EÜT L 24, , lk 9. ( 2 ) EÜT L 18, , lk 11. ( 3 ) ELT L 165, , lk 1.

3 2009R0206 ET piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid, ( 1 ) on loetletud loomsed saadused, mille suhtes tuleb piiripunktides kohaldada veterinaarkontrolli. (5) Komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 (milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides) ( 2 ) artiklis 8 on heakskiidetud kolmandatest riikidest või nende osadest toodavatele inimtarbimiseks mõeldud toodetele kehtestatud korrapärasest veterinaarkontrollist vabastamise tingimusena kaalupiirang 1 kg. Kõnealuses artiklis nähakse ette ka kaalupiirangud muu hulgas Gröönimaalt ja Fääri saartelt Taanisse toodavate teatavate muude loomsete saaduste ning Venemaalt Soome ja Rootsi toodavate teatavate kalade puhul. (6) Otsuse 2007/275/EÜ II lisas on esitatud veterinaarkontrollist vabastatud liittoodete loetelu. Seega tuleks ka need tooted vabastada korrapärasest kontrollist, kui need kuuluvad reisija pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kui need saadetakse eraisikule väikepakis. (7) Seega on isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste sissetoomise suhtes kohaldatavad nõuded ja eriti kaalupiirangud sätestatud mitmes õigusaktis. Kõnealused nõuded peavad aga olema täitevasutustele, reisijatele ja üldsusele üheselt mõistetavad. Seetõttu on asjakohane lihtsustada ning koondada ühte määrusesse kõik sätted, mis käsitlevad loomsete saaduste liike ja koguseid, mille võib kaubanduslikul eesmärgil imporditavale kaubale kehtestatud veterinaarkontrollist vabastada. (8) Kõnealuste toodete sissetoomist reguleerivate meetmete kehtestamisel tuleb alati arvesse võtta võimalikku ohtu, et loomsete saadustega võidakse ühendusse tuua loomahaigusi. See, kui suurt ohtu see endast loomade tervisele kujutab, sõltub mitmest tegurist, nagu toote liik, loomaliik, millest toode on valmistatud, ning nakkusetekitaja olemasolu tõenäosus. (9) Üks kõige ohtlikum haigus, mida võidakse ühendusse tuua, on suu- ja sõrataud. Selle ühendusse toomise ohtu on hinnanud Euroopa Toiduohutusamet (EFSA). Kõnealune hinnang näitab selgelt, et suu- ja sõrataudi viirust võidakse ühendusse tuua koos liha ja lihatoodete ning piima ja piimatoodetega. (10) Et vältida selliste haiguste sissetoomist, on ühendus kehtestanud mitmeteks aastateks terviklikud eeskirjad, millega reguleeritakse elusloomade ja loomsete saaduste importimist kaubanduslikul eesmärgil. (11) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 745/2004 ( 3 ) on kehtestatud meetmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud liha ja lihatoodete ning piima ja piimatoodete sissetoomise suhtes. Vastavalt ( 1 ) ELT L 116, , lk 9. ( 2 ) ELT L 21, , lk 11. ( 3 ) ELT L 122, , lk 1.

4 2009R0206 ET kõnealusele määrusele ei tohi reisijad liha ja lihatooteid ning piima ja piimatooteid ühendusse tuua, kui need tooted ei vasta täielikult kaubanduslikku importi käsitlevatele ühenduse eeskirjadele. (12) Selleks et tagada ühenduse suu- ja sõrataudivaba staatuse säilimine, tuleks tulevikus kõnealusest põhimõttest kinni pidada. Seega tuleks reisijate veetavate liha ja lihatoodete ning piima ja piimatoodete koguseks, mille võib vabastada direktiivi 97/78/EÜ kohasest piiripunktides teostatavast korrapärasest veterinaarkontrollist, kehtestada 0 kg. (13) Käesolevas määruses sätestatud meetmed ei tohiks piirata ühenduse veterinaaria-alaste õigusaktide kohaldamist, mille eesmärk on teatavate loomahaiguste tõrje ja likvideerimine või milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid. (14) Käesolevas määruses sätestatud meetmed ei tohiks piirata nende õigusaktide kohaldamist, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel ( 1 ). (15) Ühtlasi on asjakohane tagada, et reisijatele ja üldsusele jagatakse teavet veterinaarkontrolli ja loomsete saaduste sissetoomise suhtes kehtestatud eeskirjade kohta. (16) Teatavate kolmandate riikide puhul võib väita, et nende geograafilise läheduse ja loomade tervisliku seisundi tõttu kujutavad need ainult minimaalset ohtu loomade tervisele ühenduses. Seetõttu tuleks sellistest riikidest pärit piiratud koguses liha ja lihatooteid ning piima ja piimatooteid ka edaspidi korrapärastest veterinaarkontrollist vabastada. (17) Lisaks sellele on teatavad ELiga piirnevad kolmandad riigid sõlminud ühendusega konkreetsed lepingud, mis käsitlevad ühenduse veterinaaria-alaste õigusaktide asjakohaseid aspekte. (18) Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe ( 2 ) artiklit 11 on muudetud põllumajandustoodetega kauplemise osas. Nende muudatuste tagajärjel lakkas veterinaarkontroll asjaomaste Šveitsist pärit saadetiste üle 1. jaanuaril (19) Vastavalt nõukogu otsusele 2007/658/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lisakokkuleppe sõlmimist, millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile, ( 3 ) lakkas veterinaarkontroll ka asjaomaste Liechtensteinist pärit saadetiste üle 1. jaanuaril (20) Seega ei tuleks direktiivis 97/78/EÜ sätestatud korrapäraseid veterinaarkontrolle teha kõnealustest kolmandatest riikidest, kes on sõlminud ühendusega erikokkulepped (k.a Andorra, Liechtenstein, Norra, San Marino ja Šveits), sissetoodavate isiklikuks ( 1 ) EÜT L 61, , lk 1. ( 2 ) EÜT L 114, , lk 132. ( 3 ) ELT L 270, , lk 5.

5 2009R0206 ET tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste suhtes, mille kogused jäävad allapoole teatavat künnist. Selleks et tagada reisijate varustamine täpse teabega, tuleks sellistest kolmandatest riikidest pärit toodete vabastamist kajastada kõigis asjaomastes üldsusele suunatud teabematerjalides. (21) Üldiselt arvatakse, et Horvaatia loomade tervislik seisund kujutab endast minimaalset ohtu ühenduse loomade tervisele. Horvaatiast toodavad loomsed saadused, mille kogus ei ületa teatavat künnist ja mis kuuluvad reisija pagasi hulka või mis saadetakse tarbijale väikepakis, tuleks vabastada direktiivis 97/78/EÜ sätestatud korrapärastest veterinaarkontrollidest. Selleks et tagada reisijate varustamine täpse teabega, tuleks Horvaatiast toodavate toodete vabastamist kajastada kõigis käesolevas määruses sätestatud asjaomastes üldsusele suunatud teabematerjalides. (22) Praegu Horvaatias esineva sigade klassikalise katku tõttu võivad aga ELi loomade tervist ohustada sealt pärit sealiha ja sealihatooted. Selle probleemi lahendamiseks nõustus Horvaatia võtma asjakohaseid meetmeid, tagamaks et kõnealuseid ühendusse toomiseks mõeldud ja reisijate poolt eraisikutele toodavaid või neile postiga saadetavaid tooteid ei viida tema territooriumilt välja. (23) Lisaks sellele tuleks täpsustada, et teatavate inimtarbimiseks mõeldud loomsete saaduste suhtes kohaldatavaid sätteid tuleks kohaldada ka loomade toitmiseks mõeldud loomsete saaduste suhtes, et reisijad või tarbijad ei saaks kõrvale hoiduda käesolevas määruses sätestatud eeskirjade järgimisest. (24) Tuleks edaspidigi kasutada selgeid mõjutusvahendeid, et vältida mittekaubanduslikul eesmärgil veetavate ja ühenduse tervishoiunõuetele mittevastavate loomsete saaduste ühendusse sissetoomist ilma nõutavat veterinaarkontrolli läbimata. Seetõttu peaks liikmesriigid kohaldama loomsete saaduste ühendusse toomist käsitlevaid eeskirju rikkunud isikute suhtes vajalikke karistusi ning jätma nende kanda kulud, sealhulgas toodete kõrvaldamise kulud. (25) Liikmesriigid peaksid ka edaspidi teavitama Euroopa Komisjoni käesolevas määruses sätestatud eeskirjade rakendamiseks kasutusele võetud mehhanismist. Esitatud teavet oleks võimalik kasutada ka käesolevas määruses sätestatud eeskirjade läbivaatamiseks. (26) Tagamaks, et teave loomsete saaduste ühendusse toomisele kehtestatud nõuete kohta jõuaks reisijate ja üldsuseni, peaks liikmesriigid ja rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad juhtima sellele üldsuse ja ühendusse suunduvate reisijate tähelepanu. (27) Pidades silmas raskusi andmete kogumisel postiteenistuste kohta, tuleks liikmesriikidele anda selle teabe esitamiseks rohkem aega.

6 2009R0206 ET (28) Ühenduse õigusaktide järjepidevuse ja selguse huvides on asjakohane muuta määruse (EÜ) nr 136/2004 artiklit 8 ning tunnistada kehtetuks määrus (EÜ) nr 745/2004. (29) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Sisu 1. Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad, mis käsitlevad mittekaubanduslikul eesmärgil veetavate isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist reisija pagasi hulgas, eraisikule saadetavas väikepakis või tarbija kaugtellimuse täitmisel (mis on tehtud näiteks posti, telefoni või Interneti teel). 2. Käesolevat määrust ei kohaldata Andorrast, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost ja Šveitsist toodavate isiklike saadetiste suhtes. Lisaks sellele ei kohaldata käesolevat määrust Fääri saartelt ja Islandilt toodavate isiklikuks tarbimiseks ettenähtud kalatoodete suhtes. Reisijatele asjakohase teabe andmiseks tuleb selliste kolmandate riikide puhul märkida kõikides teabematerjalides, et nendest riikidest pärit tooted on veterinaarkontrollist vabastatud. 3. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira ühenduse veterinaariaalaste õigusaktide kohaldamist, mille eesmärk on teatavate loomahaiguste tõrje ja likvideerimine või milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid. 4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määruse (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) rakendusaktides sisalduva asjakohase sertifitseerimiskorra kohaldamist. Artikkel 2 Eeskirjad isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomise kohta 1. Isiklikuks tarbimiseks veetavate inimtarbimiseks mõeldud loomsete saaduste suhtes, millele on osutatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 16 lõike 1 punktides a, b ja d ning artikli 16 lõikes 4, ei kohaldata kõnealuse direktiivi I peatükis sätestatud eeskirju, juhul kui on täidetud üks või mitu järgmist tingimust: a) need on loetletud I lisa 1. osas ja need ei kuulu otsuse 2007/275/EÜ reguleerimisalasse ning nende kogukaal ei ületa 0 kg suurust kaalupiirangut; b) need on loetletud II lisa 1. osas ja nende kogukaal ei ületa 2 kg suurust kaalupiirangut; c) need on roogitud värsked või valmiskalatooted või töödeldud kalatooted määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktide 3.5, 3.6 või 7.4

7 2009R0206 ET tähenduses ning nende kogukaal ei ületa 20 kg suurust kaalupiirangut või ühe kala kaalu, olenevalt sellest, kumb kaal on suurem; d) need on tooted, millele ei ole viidatud punktides a, b või c, või otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõikes 1, ja nende kogukaal ei ületa 2 kg suurust kaalupiirangut. 2. Lemmikloomade toitmiseks mõeldud loomsete saaduste suhtes, mida veetakse isiklikuks tarbeks, ei kohaldata direktiivi 97/78/EÜ I peatükis sätestatud eeskirju juhul, kui on täidetud üks või mitu järgmist tingimust: a) need on loetletud I lisa 2. osas ja nende kogukaal ei ületa 0 kg suurust kaalupiirangut; b) need on loetletud II lisa 2. osas ja nende kogukaal ei ületa 2 kg suurust kaalupiirangut. 3. Erandina lõike 1 punktidest a, b ja d ning lõikest 2 ei kohaldata kõnealuse direktiivi I peatükis sätestatud eeskirju M2, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt toodud isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste suhtes juhul, kui on täidetud üks või mitu järgmist tingimust: a) need on loetletud I lisas ja need ei kuulu otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõike 1 reguleerimisalasse ning nende kogukaal ei ületa 10 kg suurust kaalupiirangut; b) need on loetletud II lisas ja nende kogukaal ei ületa 10 kg suurust kaalupiirangut; c) nendele toodetele ei ole viidatud käesoleva artikli lõike 1 punktis c, lõike 3 punktides a või b või otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõikes 1 ja nende kogukaal ei ületa 10 kg suurust kaalupiirangut. Artikkel 3 Teave, mille liikmesriigid peavad edastama reisijatele ja üldsusele 1. Liikmesriigid tagavad, et kõikides ühenduse piiriületuskohtades juhitakse kolmandatest riikidest saabuvate reisijate tähelepanu ühendusse toodavate isiklike saadetiste suhtes kohaldatavatele veterinaarnõuetele. 2. Lõike 1 kohaselt reisijatele jagatav teave peab sisaldama vähemalt ühel III lisas esitatud hoiatusplakatil esitatud teavet ning olema paigutatud nähtavale kohale silmatorkavate teadaannete kujul; 3. Liikmesriigid võivad seda teavet täiendada, sealhulgas: a) IV lisas sätestatud teabega; b) kohalikele tingimustele vastava teabega ning direktiivi 97/78/EÜ alusel vastu võetud siseriiklike sätetega. 4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud teave tuleb esitada: a) vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, mille kaudu tooted ühendusse imporditakse;

8 2009R0206 ET b) ning ühes muus keeles, mida peab vajalikuks pädev asutus; teiseks keeleks võib olla naaberriigi keel või lennujaamade ja sadamate puhul keel, mida kõige tõenäolisemalt kasutavad saabuvad reisijad. Liikmesriigid tagavad, et üldsust teavitatakse nõuetest, mis on kehtestatud eraisikule väikepakis või lõpptarbijale kaugtellimuse alusel saadetavate loomsete saaduste ühendusse toomise suhtes. Artikkel 4 Teave, mida oma klientidele peavad esitama rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad ning postiteenistused Rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad, sealhulgas lennujaamade ja sadamate käitajad ning reisibürood, ning postiteenistused juhivad oma klientide tähelepanu käesolevas määruses kehtestatud eeskirjadele, esitades neile eelkõige artikli 3 kohaselt III ja IV lisas sätestatud teabe. Artikkel 5 Kontrollimine 1. Pädev(ad) asutus(ed) ja ametlike kontrollimiste eest vastutavad asutused korraldavad koostöös sadama ja lennujaama käitajatega ning muude isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste sisenemise kohtade eest vastutavate ettevõtjatega kõnealuste toodete tõhusa kontrollimise ühenduse piiriületuskohtades. 2. Lõikega 1 ette nähtud kontrollimise eesmärk on avastada isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste olemasolu ning kontrollida, kas artiklis 2 sätestatud tingimused on täidetud. 3. Lõikega 1 ettenähtud kontrollimise puhul võib isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste otsimiseks suurest reisijate isikliku pagasi hulgast kasutada ohupõhist lähenemisviisi, sealhulgas ka selliseid tõhusaid avastamisvahendeid nagu läbivalgustusseadmed ja otsimiskoerad, kui liikmesriigi pädev asutus peab seda vajalikuks. Artikkel 6 Karistused 1. Ametlikke kontrollimisi tegev(ad) pädev(ad) asutus(ed): a) tuvastab (tuvastavad) käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjadele mittevastavad isiklikud saadetised; b) konfiskeerib (konfiskeerivad) ja hävitab (hävitavad) need vastavalt siseriiklikele õigusaktidele. 2. Ametlikke kontrollimisi teostav(ad) pädev(ad) asutus(ed) võib (võivad) käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjadele mittevastavate isiklike saadetiste eest vastutavalt isikult nõuda kulude või karistuse kandmist.

9 2009R0206 ET Liikmesriigid tagavad, et isiklike saadetiste konfiskeerimise ja hävitamise suhtes kohaldatavates siseriiklikes õigusaktides määratakse kindlaks füüsilised või juriidilised isikud, kes vastutavad kõikide konfiskeeritud isiklike saadetiste hävitamiskulude eest. Artikkel 7 Aruandluskohustus 1. Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal aruande, milles esitatakse kokkuvõte käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjade tutvustamiseks ja kohaldamise tagamiseks võetud meetmetest ja nende rakendamise tulemustest. 2. Aruanne esitatakse V lisas esitatud tabeli kujul igale aastaaruande perioodile järgneva aasta 1. maiks. Aruandeperiood kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Artikkel 8 Muutmine Määruse (EÜ) nr 136/2004 artikkel 8 asendatakse järgmisega: Artikkel 8 Reisija pagasi hulka kuuluvate või eraisikule pakis saadetavate toodete erieeskirjad Reisija pagasi hulka kuuluvad või eraisikutele väikepakkides saadetavad loomsed saadused peavad vastama komisjoni määruses (EÜ) nr 206/2009 sätestatud nõuetele. (*) (*) ELT L 77, , lk 1. Artikkel 9 Kehtetuks tunnistamine Määrus (EÜ) nr 745/2004 tunnistatakse kehtetuks. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt VII lisas esitatud vastavustabelile. Artikkel 10 Üleminekusätted 1. jaanuarile 2011 eelnevate aruandeperioodide kohta võivad liikmesriigid esitada komisjonile tabeli, mis on täidetud vastavalt VI lisale, mitte vastavalt V lisale, nagu on ette nähtud artiklis 7, igale aastaaruande perioodile järgneva aasta 1. märtsiks. Aruandeperiood kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

10 2009R0206 ET Artikkel 11 Jõustumine ja kohaldamine Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

11 2009R0206 ET I LISA 1. OSA Artikli 2 lõike 1 punktis a viidatud loomsete saaduste loetelu CN-kood Kirjeldus Kvalifitseerumine ja selgitus ex grupp 2 ( ) Liha ja söödav rups Välja arvatud konnakoivad (CN-kood ) Piimatooted Kõik Loomasooled, -põied ja -maod (v.a kalade omad), terved või tükeldatud, värsked, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud Kõik, välja arvatud ümbrised Sulatatud searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv Kõik Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv Kõik Rasvasteariin, sulatatud searasva õli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli (emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata) Kõik Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata Kõik Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nende baasil valmistatud toiduained Kõik 1602 Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid Kõik Laktoos ja laktoosisiirup Kõik ex 1901 Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted ex 1902 Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta või muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, cannelloni; kuskuss, valmistoiduna või mitte Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted ex Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

12 2009R0206 ET ex 2004 CN-kood Kirjeldus Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted Kvalifitseerumine ja selgitus Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted ex 2005 ex 2103 Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted ex 2104 Supid ja puljongid, valmistised nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted ex Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota Ainult piima sisaldavad tooted ex 2106 Mujal nimetamata toiduvalmistised Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted 2. OSA Artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud loomsete saaduste loetelu CN-kood Kirjeldus Kvalifitseerumine ja selgitus 0511 Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3 ex 2309 Loomasöödana kasutatavad tooted Ainult lemmikloomatoit, koerte närimiskondid ja valmistoidud, mis sisaldavad liha või piima Märkused: veerg: kui veterinaarkontrolli käigus on vaja üle vaadata üksnes teatav osa mis tahes koodi alla kuuluvatest toodetest ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile ex (näiteks ex 1901: kontrollida tuleb ainult liha ja/või piima sisaldavaid tooteid) veerg: kasutatakse kaupade kirjeldusi, mis on sätestatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 1. lisa kirjelduse veerus. Lisaselgituste saamiseks ühise tollitariifistiku täpse kohaldamise kohta vaadake kõnealuse lisa viimast muudatust veerg: selles veerus täpsustatakse hõlmatud tooteid.

13 2009R0206 ET II LISA 1. OSA Artikli 2 lõike 1 punktis b viidatud isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsed saadused Väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja eriotstarbelised ravitoidud, tingimusel et: i) neid ei pea enne avamist jahutama, ii) need on lõpptarbijale müümiseks ettenähtud pakendis kaubanduslikud margitooted ja iii) pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses. 2. OSA Artikli 2 lõike 2 punktis b viidatud isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsed saadused Lemmikloomade eriotstarbelised ravitoidud, tingimusel et: i) neid ei pea enne avamist jahutama, ii) need on lõpptarbijale müümiseks ettenähtud pakendis kaubanduslikud margitooted ja iii) pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

14 2009R0206 ET M1 III LISA (Plakatid on kättesaadavad veebilehel pcad_importposters_en.html)

15 2009R0206 ET M1

16 2009R0206 ET IV LISA Artiklites 3 ja 4 osutatud teave 1. osa Infoleht Vältige loomade nakkushaiguste toomist ELi! Loomsed saadused võivad sisaldada patogeene, mis põhjustavad nakkushaigusi Haiguste ELi sissetoomise ohu tõttu on teatavate loomsete saaduste ELi toomise suhtes kehtestatud range kord. Seda korda ei kohaldata loomsete saaduste suhtes, mis liiguvad ELi 27 liikmesriigi vahel, ega nende suhtes, mis tuuakse sisse Andorrast, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost ja Šveitsist. Kõik eeskirjadele mittevastavad loomsed saadused tuleb ELi saabumisel ametlikuks kõrvaldamiseks loovutada. Selliste toodete deklareerimata jätmine võib kaasa tuua trahvi või kriminaalvastutusele võtmise. 1. Väikesed liha ja piima ning nendest valmistatud toodete kogused (v.a väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja inimeste või lemmikloomade eriotstarbelised ravitoidud) ELi võib tuua või saata üksnes isiklikuks tarbimiseks mõeldud liha ja piima ning nendest valmistatud tooteid (v.a väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja inimeste ja lemmikloomade eriotstarbelised ravitoidud), juhul kui need on pärit M2, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt, tingimusel et nende kaal ei ületa 10 kilogrammi inimese kohta. 2. Väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja eriotstarbelised ravitoidud ELi võib isiklikuks tarbimiseks tuua või saata väikelaste pulbrilisi piimasegusid, lastetoitusid ja eriotstarbelisi ravitoitusid, tingimusel et: need on pärit M2, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta ja et: toodet ei pea enne tarbimist jahutama; need on pakendis kaubanduslikud margitooted ja pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses; need on pärit muudest riikidest (v.a M2, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt) ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta ja et: toodet ei pea enne tarbimist jahutama; need on pakendis kaubanduslikud margitooted ja pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

17 2009R0206 ET Lemmikloomade ravitoidud ELi võib isiklikuks tarbimiseks tuua või saata lemmikloomade ravitoitusid, tingimusel et: need on pärit M2, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta ja et: toodet ei pea enne tarbimist jahutama; need on pakendis kaubanduslikud margitooted ja pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses; need on pärit muudest riikidest (v.a M2, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt) ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta ja et: toodet ei pea enne tarbimist jahutama; need on pakendis kaubanduslikud margitooted ja pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses. 4. Väikesed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud kalatoodete kogused ELi võib tuua või saata isiklikuks tarbimiseks ettenähtud kalatooteid (sh värske, kuivatatud, küpsetatud, soolatud või suitsutatud kala, teatavad karplased, nagu krevetid, vähid, mitteelusad rannakarbid ja austrid) tingimusel, et: värske kala on roogitud; kalatoodete või ühe kala kaal, olenevalt sellest, kumb on raskem, ei ületa kaalupiirangut 20 kilogrammi inimese kohta. Kõnealuseid piiranguid ei kohaldata kalatoodete suhtes, mis tulevad Fääri saartelt või Islandilt. 5. Väikesed muude inimtoiduks mõeldud loomsete saaduste kogused ELi võib tuua või saata muid loomseid saadusi, nagu mesi, elusad austrid, rannakarplased ja teod, ainult tingimusel, et: need on pärit M2, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta; need on pärit muudest riikidest (v.a M2, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt) ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta. Arvestada tuleb seda, et loomseid saadusi võib väikestes kogustes tuua mitme eespool nimetatud viie kategooria hulgast (vt punktid 1 5), tingimusel et need vastavad iga asjaomase kategooria kohta esitatud nõuetele. 6. Suuremad loomsete saaduste kogused Suuremaid loomsete saaduste koguseid võib ELi tuua või saata ainult siis, kui need vastavad kaubasaadetisi käsitlevatele nõuetele, mis hõlmavad: nõuetekohasel EÜ ametlikul veterinaarsertifikaadil sätestatud sertifitseerimisnõudeid; kaupade ja nõuetekohase dokumentatsiooni esitamist veterinaarkontrolle teostama volitatud ELi piiripunktidele ELi saabumisel.

18 2009R0206 ET Vabastatud loomsed saadused Eespool kirjeldatud nõudeid ei pea kohaldama järgmiste toodete suhtes: leiva- ja saiatooted, koogid, küpsised, šokolaad ja kondiitritooted (sealhulgas kompvekid), mida ei ole lihatootega segatud ega täidetud; lõpptarbija jaoks pakendatud toidulisandid; lihaekstraktid ja -kontsentraadid; kalaga täidetud oliivid; pasta ja nuudlid, mida ei ole lihatootega segatud ega täidetud; lõpptarbija jaoks pakendatud puljongitooted ning lõhna- ja maitseained; muud toiduained, mis ei sisalda värsket või töödeldud liha või piima ja milles on vähem kui 50 % töödeldud muna- või kalatooteid. 8. Kaitsealustest loomaliikidest valmistatud loomsed saadused Teatavate kaitse all olevate loomaliikide suhtes võivad olla kehtestatud lisapiirangud. Näiteks on tuurlaste kaaviari puhul kaalupiiranguks 125 grammi inimese kohta. 2. osa Video 1. osas esitatud teavet võib edastada ka video abil, mille Euroopa Komisjon avaldas järgmisel veebilehel:

19 2009R0206 ET V LISA Arvandmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste sissetoomist käsitlevate eeskirjade rakendamise tulemuste kohta

20 2009R0206 ET

21 2009R0206 ET

22 2009R0206 ET Aruanne tuleb esitada Euroopa Komisjonile hiljemalt igale aastasele aruandeperioodile vahetult järgneva aasta 1. maiks. Aruandeperiood algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Kokkuvõtlik koondteave on avaldatud Euroopa Komisjoni järgmisel veebilehel:

23 2009R0206 ET VI LISA Arvandmed liha ja piima oma tarbeks importi käsitlevate eeskirjade rakendamise tulemuste kohta

24 2009R0206 ET Aruanne tuleb esitada Euroopa Komisjonile hiljemalt igale aastasele aruandeperioodile vahetult järgneva aasta 1. märtsiks. Aruandeperiood algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril ning teave tuleb esitada igale eespool nimetatud aastasele aruandeperioodile vahetult järgneva aasta 1. märtsiks.

25 2009R0206 ET VII LISA Vastavustabel Määrus (EÜ) nr 745/2004 Käesolev määrus Artikli 1 lõige 1 Artikli 1 lõige 2 Artikli 1 lõige 3 Artikli 2 lõike 1 punkt a Artikli 1 lõige 4 Artikli 1 lõige 2 Artikkel 2 Artikli 2 lõike 1 punkt b Artikli 2 lõike 3 punkt a Artikli 3 lõige 1 Artikli 3 lõiked 1 ja 2 Artikli 3 lõige 2 Artikkel 4 Artikli 4 lõige 1 Artikkel 5 Artikli 4 lõige 2 Artikli 6 lõige 1 Artikli 4 lõige 3 Artikli 6 lõiked 2 ja 3 Artikli 5 lõige 1 Artikkel 7 Artikli 5 lõige 2 V ja VI lisa Artikkel 6 Artikli 7 lõige 1 Artikkel 11 Artikli 7 lõige 2 Artikkel 11 Artikli 7 lõige 3 I lisa II lisa III lisa IV lisa V lisa II lisa III lisa IV lisa V ja VI lisa I lisa

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühiskomitee otsus nr 216/2016, millega muudetakse EMP lepingu

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

CL2005R0183ET _cp 1..1

CL2005R0183ET _cp 1..1 2005R0183 ET 23.04.2016 004.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 183/2005, 12. jaanuar 2005,

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille aluse

ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille aluse 1.3.2006 ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMIJONI MÄÄRU (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille alusel koostatakse nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

ER

ER Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument 29.1.2016 A8-0359/2015/err01 ADDENDUM raportile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikute üle piiri liikumist reguleerivate liidu

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Jvtasu_2017_en0612

Jvtasu_2017_en0612 Rahandusministeerium Meie: 07.12.2016 nr 1.4-3/2257 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Austatud minister Maaeluministeerium esitab Teile kooskõlastamiseks maaeluministri määruse Toidu-

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

SANTE/10280/2018-EN ANNEX

SANTE/10280/2018-EN ANNEX ET I lisa Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud elusaid, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem