Juhend küsimustikule vastamiseks ja juhend dokumendivahetuse klassifitseerimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Juhend küsimustikule vastamiseks ja juhend dokumendivahetuse klassifitseerimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium"

Väljavõte

1 Juhend küsimustikule vastamiseks ja juhend dokumendivahetuse klassifitseerimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

2 Relika Metsallik-Koppel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju Tallinn 13. märts 2014 Austatud Relika Metsallik-Koppel Käesolev juhend on koostatud AS PricewaterhouseCoopers Advisors ( PwC ) poolt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja PwC vahel 3. detsember 2014 sõlmitud lepingule ( Leping ). Juhend on koostatud i väljatöötamise eesmärgil. Oleme Projekti raames teostanud kokkulepitud tööd ajavahemikus Juhendis sisalduv info pärineb mitmest aruandes detailsemalt kirjeldatud allikast ja me ei ole Projekti raames hinnanud nende infoallikate usaldusväärsust ega testinud sealt pärineva info tõepärasust. Meie töö näol pole tegu kindlust andva audiitorteenusega ja selles sisalduvat finantsega muu info õigsuse osas pole läbi viidud kontrollprotseduure. Seetõttu ei vastuta PwC juhendi täpsuse ega täielikkuse osas. Käesoleva juhendi sisu pole lubatud teha kättesaadavaks teistele isikutele, välja arvatud Lepingus sätestatud juhtudel ning vastavatel tingimustel. PwC kannab aruandega seoses õiguslikku vastutust Lepingus sätestatud ulatuses üksnes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja mitte ühegi teise osapoole ees, kes võib oma otsustes olla tuginenud selles juhendis sisalduvale teabele või seisukohtadele. Juhendit puudutavates küsimustes võtke palun ühendust Mihkel Lauk, ja või Teet Tender, ja Täname Teid ja Teie töötajaid meeldiva koostöö eest. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Teet Tender AS PricewaterhouseCoopers Advisors AS PricewaterhouseCoopers Advisors, Pärnu mnt 15, Tallinn, Registrikood: T: , F: ,

3 Sisukord 1. Juhend infosüsteemi omanikule dokumendivahetusviiside küsimustikule vastamiseks Juhend X-tee teenuste mõõtmiseks Juhend dokumendivahetusviisi määramine MKM-i DHS-i näitel Juhend ametliku suhtluse klassifitseerimiseks Metoodika Kasutuslugu 1 - Päästeinfosüsteem Kasutuslugu 2 - Kalanduse infosüsteem Kasutuslugu 3 - Eelnõude infosüsteem Kasutuslugu 4 Andmevahetus süsteemide vahel üle X-tee Kasutuslugu 5 - Riigihangete register Kasutuslugu 6 - Riiklik pensionikindlustuse register Kasutuslugu 7 - Aadressiandmete süsteem Kasutuslugu 8 - Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega Kasutuslugu 9 Facebook Kasutuslugu 10 Automaatne paberkiri Kasutuslugu 11 - Majandustegevuse register Lk 3 / 38

4 1. Juhend infosüsteemi omanikule dokumendivahetusviiside küsimustikule vastamiseks Küsimustik koosneb kahest osast. Esimene küsimustik kogub üldist informatsiooni asutuse kohta ja aitab määrata, millised infosüsteemid kuuluvad küsitluse skoopi. Küsitlus on suunatud avaliku sektori asutustele, kes kasutavad DHS-i või on infosüsteemi haldaja RIHA järgi. (Vt. Tabel 2) Teine küsimustik keskendub infosüsteemidele, sealhulgas DHS-idele. Selle eesmärgiks on kaardistada erinevad dokumendivahetusviisid ja nende maht iga infosüsteemi puhul eraldi. Infosüsteemi spetsiifilisele küsimustik on suunatud infosüsteemi omanikule või peakasutajale. Küsimustikud on käesolevas dokumendis koostatud universaalsena ja korduvalt kasutatavana. Seetõttu ei ole küsimustes kasutatud küsitluse perioodi. Küsimustikuga saadetakse kaaskiri, kus defineeritakse ära periood, mille kohta andmeid kogutakse. Küsitluse periood on vajalik lisada ka reaalse küsimustiku juurde, millega andmeid koguma hakatakse. Küsimustikule vastamise tegevused: 1) Tutvu mõistetega dokumendivahetust ja sellega seotud mõisteid tõlgendatakse väga erinevalt. (Vt. Tabel 1. Dokumendivahetuse mõisted) 2) Määratle info- ja dokumendihaldussüsteemid. Dokumendihaldussüsteemid, mida asutus kasutab ja kus registreeritakse üle asutuse piiride toimuvat ametlikku suhtlust. Infosüsteemid, mille haldaja RIHA järgi on Teie asutus ja mis sisaldavad ametlikku suhtlust. Tegevus aitab määratleda küsimustikule vastamise skoobi. Küsitluse skoobis ei ole infosüsteemid, mis teenindavad asutuse sisest suhtlust. 3) Määratle dokumendid, mis moodustavad ametliku suhtluse dokumendihaldus- ja infosüsteemis. Analüüsi infosüsteemis või DHS-is olevaid dokumente ja tee kindlaks, kas need on osa ametlikust suhtlusest. (Vt. Tabel 7. Klassifikaatori ja kasutuslugude vahelised seosed). 4) Määratle dokumendivahetussündmused infosüsteemides. (Vt. Tabel 7. Klassifikaatori ja kasutuslugude vahelised seosed). 5) Täida asutuse üldine küsimustik. (Vt. Tabel 2. Asutuse üldine küsimustik) 6) Määratle mõõtmisvõimalused. Milliste andmeobjektidega saab kindlaks teha erinevaid dokumendivahetusviise, mille abil saab ametlikku suhtlust kokku lugeda. 7) Võrdsusta mõõtmisvõimalused dokumendivahetusviiside klassifikaatoriga (DVVK). (Vt. Tabel 7. Klassifikaatori ja kasutuslugude vahelised seosed) 8) Otsusta, millistes X-tee teenustes toimub dokumendivahetus. (Vt. Juhend X-tee teenuste mõõtmiseks) 9) Liida kokku dokumendivahetussündmused. 10) Täida infosüsteemi spetsiifiline küsimustik iga infosüsteemi kohta eraldi. (Vt. Tabel 3) Lk 4 / 38

5 Tabel 1. Dokumendivahetuse mõisted Mõiste Tõendatav ametlik suhtlus Varjatud ametlik suhtlus Dokument Dokumendivahetus Dokumendivahetussündmus (DVS) Edastamine Mõõtmiskoht E-vorm Kasutuslugu Selgitus Asutuse ja kodaniku; asutuse ja ettevõtja; või asutuse ja asutuse vaheline suhtlus, mis on taasesitataval kujul tõendatav. Asutust võib ametlikus suhtluses esindada oma volituste piires ka ametnik. Asutuse ja kodaniku; asutuse ja ettevõtja; või asutuse ja asutuse vaheline suhtlus, mis ei ole taasesitataval kujul tõendatav. Dokument on mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõendamiseks. (Arhiiviseadus) Ühesuunaline dokumendi teisaldamine ühelt osapoolelt teisele. Väikseim kommunikatsioonisündmuste jada, mis on vajalik ühe dokumendi teisaldamiseks. Kommunikatsioonisündmused on: saatmine, edastamine ja vastuvõtt. Dokumendi edastussündmus füüsilise või elektroonilise kanali kaudu. Edastamine määratleb dokumendivahetusviisi. Kommunikatsioonisündmus, mille käigus tekivad taasesitamist võimaldavad faktandmed dokumendi saatmise või vastuvõtmise kohta. Sellisteks sündmusteks on saatmine ja vastuvõtt. E-vorm on veebilehitseja kaudu kasutatav andmete sisestamise ja edastamise vahend. E-vormide hulka ei loeta täidetavate andmeväljadega faile (nt. pdf, xls). Kasutuslugu on abstraktsioon, millega tähistatakse teatud kasutajarühmale või kasutajate tüübile sisuliselt terviklikku, tähendust omavat suhtlust, reaalsuse tükki. Dokumendivahetussündmusele klassifikaatori määramine. Kui klassifitseerimine pole võimalik, siis kirjeldatakse olukorrad selliselt, et neid on võimalik võrdsustada dokumendivahetussündmusega. Lk 5 / 38

6 Tabel 2. Asutuse üldine küsimustik Küsimuse tähis Küsimus Selgitus Vastus A1 Asutuse nimi [Tekst] A2 Andmete esitaja ees- ja perekonnanimi [Tekst] A3 Kontakt e-posti aadress [E-posti aadress] A4 Asutuse tüüp Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri järgi (RKOARR); mpleks [Valiku variandid - valitsusasutus, ameti /inspektsiooni kohalik asutus, valitsusasutuste hallatav riigiasutus, valla või linna ametiasutus ja valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, põhiseaduslik institutsioon, sõjaväeliselt korraldatud asutus või riigitulundusasutus.] Dokumendihaldussüsteem, mida Teie asutus kasutab ja mis sisaldab ametlikku suhtlust Ametlik suhtlus: Asutuse ja kodaniku; asutuse ja ettevõtja; või asutuse ja asutuse vaheline suhtlus, mis on taasesitataval kujul tõendatav. [Ei ole küsimus] A5 Palun nimetage dokumendihaldussüsteem(id): Palun nimetage ainult need dokumendihaldussüsteemid, kus nimetatud perioodil [kuupäeva vahemik] (IV kvartal) registreeriti ametlikku suhtlust. Kui DHS on registreeritud RIHAs ( siis kasutage sama nimetust. Iga nimetatud DHSi kohta palun täitke eraldi infosüsteemi spetsiifiline küsimustik. [Tekst] Infosüsteemid, mille haldaja RIHA järgi on Teie asutus ja mis sisaldavad ametlikku suhtlust Ametlik suhtlus: Asutuse ja kodaniku; asutuse ja ettevõtja; või asutuse ja asutuse vaheline suhtlus, mis on taasesitataval kujul tõendatav. Riigi infosüsteemi haldussüsteem (RIHA): [Ei ole küsimus] Lk 6 / 38

7 Küsimuse tähis Küsimus Selgitus Vastus A6 A7 Palun loetlege infosüsteemid, mille haldaja RIHA järgi on Teie asutus ja mis sisaldavad ametlikku suhtlust. Kas asutusel on oma sotsiaalmeedia kanal, mida kasutatakse avalikkusega suhtlemiseks? A7.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige saadud ja asutuse poolt tehtud sotsiaalmeedia postituste arv: Palun nimetage ainult need infosüsteemid, kus nimetatud perioodil [kuupäeva vahemik] (IV kvartal) registreeriti ametlikku suhtlust. Palun kasutage sama nimetust, mis RIHAs. Iga nimetatud infosüsteemi kohta palun täitke eraldi infosüsteemi spetsiifiline küsimustik. Näiteks info jagamine Facebook-i, Twitter-i või LinkedIn-i kaudu. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus sotsiaalmeedia kasutamisega. Sotsiaalmeedia statistikat saab vaadata asutuse sotsiaalmeedia kanali haldur. Facebooki lehel on seda võimalik teha logides sisse asutuse profiilina. Seejärel on võimalik valida Statistika (Ing k. Insights). Seejärel on võimalik alamkategoorias teha valik Posts, kus on võimalik statistikat eksportida ja postitusi vaadata. Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus sotsiaalmeedia kasutamisega. [Tekst] [Jah/Ei] [Number] Lk 7 / 38

8 Tabel 3. Küsimustik dokumendivahetuse mõõtmiseks infosüsteemis Küsimuse tähis Küsimus Selgitus Vastus B1 Asutuse nimi Infosüsteemi ametlik nimetus, soovitatavalt see, mis on kirjas RIHA-s. [Tekst] B2 Andmete esitaja ees- ja perekonnanimi [Tekst] B3 Kontakt e-posti aadress [e-posti aadress] B4 Asutuse tüüp Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri järgi (RKOARR); B5 Infosüsteemi nimetus (sh DHS) Kui on RIHAs registreeritud, siis palun sisestage sama nimetus, mis RIHAs [Valitsusasutus, ameti /inspektsiooni kohalik asutus, valitsusasutuste hallatav riigiasutus, valla või linna ametiasutus ja valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, põhiseaduslik institutsioon, sõjaväeliselt korraldatud asutus või riigitulundusasutus.] [Tekst] B6 Infosüsteemi lühinimetus RIHA-s Kui on RIHAs registreeritud [Tekst] B7 Kas infosüsteemi luuakse dokumente suulise informatsiooni põhjal? B7.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige suuliselt edastatud dokumentide arv: B8 Kas infosüsteemi registreeritakse/sisestatakse paberkandjal edastatud dokumente? Näiteks kodanike suulised avaldused või telefonikõned. Suuline dokumendivahetus saab olla ainult ühesuunaline asutusse sisse. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Suuline andmevahetus Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Suuline andmevahetus Näiteks: Infosüsteemi sisestatakse saabunud paberkandjal dokumendid. Infosüsteemis loodud/registreeritud dokumendid edastatakse paberkandjal. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Paberkandjal [Jah/Ei] [Number] [Jah/Ei] Lk 8 / 38

9 Küsimuse tähis Küsimus Selgitus Vastus B8.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige paberkandjal edastatud dokumentide arv: B9 Kas infosüsteemis loodud/registreeritud dokumente edastatakse e-kirjaga? Kas infosüsteemis registreeritakse/sisestatakse e- kirjaga edastatud dokumente? B9.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige edastatud e-kirjade arv: B10 Kas infosüsteem on liitunud Dokumendivahetuskeskusega (DVK)? B10.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige DVK kaudu edastatud dokumentide arv: andmevahetus Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Paberkandjal andmevahetus Dokumendivahetus e-posti teel saab olla nii asutusse sisse kui asutusest välja. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus elektronpostiga Siia lahtrisse sisestage ainult number. Kui e-kirjaga edastatakse mitu dokumenti = 1 edastamine. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus elektronpostiga Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vajaliku numbri leiate DVK statistika koondtabelist MKMi veebis. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu B11 Kas infosüsteem on liitunud X-teega? Kui IS ei ole X-teega liitunud, siis ei kuulu vastamisele küsimused B11.1 ja B11.2 Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus üle X-tee B11.1 Kas infosüsteem võtab vastu dokumente, mida edastatakse veebivormi vahendusel X-tee kaudu? B Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige veebivormi abil üle X-tee edastatud dokumentide arv: Täidetud veebivorm edastatakse infosüsteemi üle X-tee. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus veebivormi abil üle X-tee Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus veebivormi abil üle X-tee B11.2 Kas infosüsteemil on X-tee teenuseid? X-tee teenuste kirjeldused on leitavad RIHA-st. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus süsteemide vahel üle X-tee [Number] [Jah/Ei] [Number] [Jah/Ei] [Number] [Jah/Ei] [Jah/Ei] [Number] [Jah/Ei] Lk 9 / 38

10 Küsimuse tähis B B12 Küsimus Selgitus Vastus Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige dokumendivahetuse maht süsteemide vahel üle X-tee: Kas infosüsteem on liidestatud mõne teise infosüsteemiga vahetult, ei kasutata ametlikuks suhtluseks X-teed? B12.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige dokumendivahetuse maht süsteemide vahel: B13 Kas infosüsteemis toimub failivahetus teise infosüsteemiga X-teed kasutamata? B13.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige vahetatud dokumentide arv: B14 Kas infosüsteem võtab vastu dokumente, mida edastatakse veebivormi vahendusel X-teed kasutamata? B14.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige veebivormi abil edastatud dokumentide arv: B15 Kas infosüsteem jagab ühist andmebaasi teiste asutuste infosüsteemidega? Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vajaliku numbri leiate X- tee statistika koondtabelist. (Vt. Juhend X-tee teenuste mõõtmiseks). Liitke kokku ainult nende teenuste päringute arv, kus DVVK rakendamine sai väärtuseks Jah. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus süsteemide vahel üle X-tee Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus süsteemide vahel X-teed kasutamata Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus süsteemide vahel X-teed kasutamata Näiteks üle ftp serveri edastatavad dokumendid; Omniva e- tähtkiri, kui ei saadeta üle DVK; iseteenindusportaali kaudu edastatud dokumendid. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Failivahetus X-teed kasutamata Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Failivahetus X-teed kasutamata Täidetud veebivorm edastatakse infosüsteemi otse (X-tee vahenduseta). Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus veebivormi abil X-teed kasutamata Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus veebivormi abil X-teed kasutamata Vt juhend Kasutuslugu 8 - Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega [Number] [Jah/Ei] [Number] [Jah/Ei] [Number] [Jah/Ei] [Number] [Jah/Ei] Lk 10 / 38

11 Küsimuse tähis Küsimus Selgitus Vastus B15.1 Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun märkige dokumendivahetuse maht süsteemide vahel: B16 B17 B18 Kas on mingeid dokumendivahetusi, mis jäid katmata eelmiste küsimustega? Kommentaarid ja selgitused kõikide vastuste kohta: Palun hinnake ajakulu, mis teil kulus vajalike andmete kättesaamiseks küsimustikule vastamisel Siia lahtrisse sisestage ainult number. Vaata juhendist Tabel 7 klassifitseering Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega Kui jah, siis sisestage number ja lisage selgitus. Hinnatavad kategooriad: Suulise info põhjal loodud dokumendid Paberkandjal edastatud dokumendid E-kirjade arv DVK kaudu edastatud dokumendid Veebivormi abil üle X-tee edastatud dokumendid Andmevahetuse maht süsteemide vahel üle X-tee Andmevahetuse maht süsteemide vahel X-teed kasutamata Failivahetus X-teed kasutamata Dokumendivahetus veebivormi abil X-teed kasutama Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega Vastusevariandid: 1. Dokumendivahetusviis IS-is puudub 2. Ajakulu oli mõistlik 3. Ajakulu oli ebamõistlik 4. Andmeid ei ole võimalik IS-ist ilma klassifikaatori rakendamiseta kätte saada [Number] [Tekst] [Tekst] [raadionupud] Lk 11 / 38

12 1.1. Juhend X-tee teenuste mõõtmiseks Tee kindlaks, millised on infosüsteemi X-tee teenused, lugedes läbi see juhend ja vastates all esitatud kolmele küsimusele. Näiteks Retseptikeskuse X-tee teenused, mis RIHA-s on kirjeldatud: Rets.hl7document 1, Rets.retsepti_vaatamine_apteek 2, Rets.soodustuse_tapsustamine 3 jne. Lisa nimekiri teenustest all oleva tabeli esimesse tulpa (Vt. Tabel 4. Näidis X-tee teenuste nimekiri). Tabelis on hetkel kaks näidet Retseptikeskuse infosüsteemist. Rohkem näiteid on võimalik leida kaasustest (Vt. Tabel 8). Tabeli täitmiseks vasta kolmele küsimusele: Äriline/Tehniline Kas teenusel saab olla äriline sisu ühe osapoole jaoks? Äriline sisu sõltub teenuse ja infosüsteemi eesmärgist. Seda peab suutma infosüsteemi omanik defineerida. Infosüsteemides on ka teenuseid, mille eesmärgiks on protsesside tehniline toetamine, näiteks andmete sünkroniseerimine või kuvamine, ilma et sellele järgneks muid tegevusi. Vastus läheb tabeli teise tulpa. Ärilisuse sagedus Kas teenust kasutatakse ärilisel eesmärgil? Millise tõenäosusega kasutatakse teenust, et ärilist eesmärki saavutada. Positiivsed variandid on enamasti ja üldjuhul sellised, mille tõenäosus on üle 66%. Negatiivsed variandid on harva ja mitte kunagi, mille tõenäosus on alla 66%. Vastus läheb tabeli kolmandasse tulpa. Omaduse püsivus Kas sellest tekib mingi püsiv omadus, millega saab midagi tõendada? Kui seda omadust ei teki või see ei ole püsiv on tegu mittepüsiva omadusega. Vastus läheb tabeli neljandasse tulpa. Nende kolme vastuse põhjal tuleb otsustada, kas teenus on selline, mille päringutele vastamist tuleb mõõta. Teenusel peab olema äriline sisu. Enamusel juhtudest, kui teenust kasutatakse, peab olema äriline eesmärk. Selle tulemusena peab tekkima püsiv omadus. Kui need tingimused on täidetud, siis tuleb märkida DVVK rakendamise kohta (viies tulp) Jah ja X-tee päringud kokku lugeda kui dokumendivahetused. Väljavõtte küsitluses oleva perioodi X-tee teenuste kasutuse kohta teeb RIA. Küsitlusele vastaja peab väljavõttest leidma oma mõõtmisele kuuluvad X-tee teenused ja vastavad numbrid kokku liitma. Nende teenuste puhul, kus DVVK rakendamise kohta (viies tulp) saadi vastuseks Ei, pole vaja X-tee päringuid kokku lugeda Lk 12 / 38

13 Tabel 4. Näidis X-tee teenuste nimekiri X-tee teenus Äriline/ Tehniline Ärilisuse sagedus Omaduse püsivus DVVK rakendamine Rets.hl7document Äriline Enamasti Püsiv Jah Teenuse kaudu esitatakse retsepte retseptikeskusele salvestamiseks või küsitakse olemasolevate retseptide infot retseptikeskusest. Rets.retsepti_vaatamine_apteek Äriline Alati Mittepüsiv Ei Retseptide vaatamine apteegile- näiteks ostja palub, et apteeker vaataks tema ravimeid. Võib järgneda ravimi ostmine, aga ei pruugi. Jne. Kirjeldus Selgitus Dokumendivahetuste arv Teenus katab praktiliselt kõigi ülejäänud retseptiga opereerivate andmekogu X-tee teenuste funktsionaalsuse. (Vt. Tabel 8. Retseptikeskuse infosüsteemi X-tee teenused) Sisuks alati äriliselt oluline "retsepti koosseis". Mitte püsiv, sest selle info põhjal tehakse valik, kas seda retsepti hakatakse ostma (teenus: broneerimine) või valitakse mõni teine retsept [ei loeta] 4 X-tee päringud, mis on saabunud rets.hl7document teenusele 2013 I kvartali jooksul. Lk 13 / 38

14 1.2. Juhend dokumendivahetusviisi määramine MKM-i DHS-i näitel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi dokumendihaldussüsteemis on kasutusel järgmised saatmisviisi kategooriad: Tabel 5. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi dokumendi saatmisviisi kategooriad Saatmisviisi kategooria DHS-is. E-post Post Faks Käsipost Tähitult E-tähtkiri DVK EIS ADIT Osalusveeb Vastavus dokumendivahetusviisi klassifikaatorile ja mõõtmine Tuleb kokku liita e-posti teel edastatud dokumentide arv ja võrdsustada see DVVK 321 Andmevahetus elektronpostiga, Tuleb kokku liita posti teel edastatud dokumentide arv ja võrdsustada see DVVK 2 Paberkandjal andmevahetus Tuleb kokku liita faksi teel edastatud dokumentide arv ja võrdsustada see DVVK 2 Paberkandjal andmevahetus Tuleb kokku liita käsiposti teel edastatud dokumentide arv ja võrdsustada see DVVK 2 Paberkandjal andmevahetus Tuleb kokku liita tähitud posti teel edastatud dokumentide arv ja võrdsustada see DVVK 2 Paberkandjal andmevahetus Tuleb kokku liita e-tähtkirjaga edastatud dokumentide arv ja võrdsustada see DVVK 325 Failivahetus X-teed kasutamata Liidetakse DVK statistika asutuse DHS-i kohta, mis on kättesaadav MKM-i veebis. Tulemus võrdsustatakse Andmevahetus üle X- tee DVK kaudu EIS-i dokumendivahetust ei mõõdeta DHS-is. ADIT-i dokumendivahetust ei mõõdeta DHS-is Osalusveebi dokumendivahetust ei mõõdeta DHS-is. Põhjendus E-post on võrdeline andmevahetusega elektronposti teel. Loetakse kokku e-posti saatmised, mitte adressaatide arv. Tavalise posti teel dokumendivahetuseks kasutatakse paberit ja seega tegu on paberkandjal andmevahetusega. Faksi teel dokumendivahetuseks kasutatakse paberit ja seega tegu on paberkandjal andmevahetusega. Käsiposti teel dokumendivahetuseks kasutatakse paberit ja seega tegu on paberkandjal andmevahetusega. Tähitud posti teel dokumendivahetuseks kasutatakse paberit ja seega tegu on paberkandjal andmevahetusega. Dokument laetakse ülesse Omniva e-teenindusse, lõppkasutaja logib sinna sisse ja saab faili alla laadida. Kuna dokumendi edastamise aluseks on faili üles või alla laadimine ja selleks ei kasutata x-tee teenuseid, on tegu failivahetusega X-teed kasutamata. Mõned DHS-id (nt: Amphora) on Omniva iseteenindusega liidestatud DVK kaudu. DHS kasutab dokumendi edastamiseks dokumendivahetuskeskust (DVK) ja seetõttu kajastub dokumendivahetuste arv DVK statistikas. Eelnõude infosüsteem on keskne infosüsteem ja seda ei loeta DHS-is, dokumendivahetuste kohta annab infot Riigikantselei. ADIT-isse saadetud dokumendid kajastuvad DVK statistikas. DVK statistika aruanne on kättesaadav MKM-i veebis.. Keskne infosüsteem ja seda ei loeta DHS-is, Osalusveebi kaudu toimunud dokumendivahetuste kohta annab infot Riigikantselei. Lk 14 / 38

15 2. Juhend ametliku suhtluse klassifitseerimiseks Pärast klassifikaatori rakendamist infosüsteemis tuleb dokumendivahetussündmused võrdsustada erinevate klassifitseeringutega. Selleks: 1) Tutvu mõistetega dokumendivahetust ja sellega seotud mõisteid tõlgendatakse väga erinevalt. (Vt. Tabel 1. Dokumendivahetuse mõisted) 2) Tutvu klassifikaatoriga Klassifikaator on aluseks, et mõõta tõendatavat ametlikku suhtlust, seepärast tuleb infosüsteemides rakendada seda kõigil juhtudel ühte moodi. (Vt. Error! Reference source not found.) 3) Määratle dokumendid, mis moodustavad ametliku suhtluse. Analüüsi infosüsteemis olevaid dokumente ja tee kindlaks, kas need on osa ametlikust suhtlusest. 4) Määratle dokumendivahetussündmused infosüsteemides. (Vt. Tabel 7. Klassifikaatori ja kasutuslugude vahelised seosed). 5) Määratle mõõtmisvõimalused. Milliste andmeobjektidega saab kindlaks teha erinevaid dokumendivahetusviise, mille abil saab ametlikku suhtlust kokku lugeda. 6) Võrdsusta dokumendivahetusviisid klassifikaatoriga (DVVK). (Vt. Error! Reference source not found.) 7) Kui üheselt pole võimalik määratleda dokumendivahetusviisi, võrdsustan üldisema taseme klassifikaatoriga. 8) Kui pole võimalik määratleda üheselt, kas tegu on paberil või elektroonilise dokumendivahetusega võrdsustan paberkandjal andmevahetusega. 9) Otsusta oma X-tee teenuste mõõtmine. (Vt. Juhend X-tee teenuste mõõtmiseks) Lk 15 / 38

16 2.1. Metoodika Klassifikaatori määramise ja võrdsustamise juhendis kasutame kasutuslugusid, mis töörühmaintervjuudes esile tõsteti. Juhendis on joonisel esitatud protsess koos interaktsioonidega, millele järgneb selle kirjeldus. Joonisel on numbritega esile toodud dokumendivahetussündmused (edaspidi: DVS). Seejärel järgneb konkreetse DVS-i kirjeldus koos klassifitseerimisega ja võrdsustamise juhendiga. Tabel 6. Kasutuslugude tingmärkide seletus Tingmärk Seletus Dokumendivahetussündmus (DVS). Dokumendivahetuse mõõtmisel tekivad protsessi mõõtmispunktid. Info- või dokumendihaldussüsteem. Dokumendivahetussündmuse osaline ametnik või kasutaja. Dokumendivahetusviis e-posti teel. Dokumendivahetusviis paberkandjal andmevahetus. Dokumendivahetusviis e-vorm. Dokumendi edastamine failiga. Dokumendivahetusviis verbaalselt. Dokumendivahetusviis andmevahetus päringute saatmise ja vastamisega. Dokumendi liikumine. Lk 16 / 38

17 Tabel 7. Klassifikaatori ja kasutuslugude vahelised seosed DVVK kood Klassifitseering Selgitavad märkused 1 Suuline andmevahetus Infosüsteemis registreeritakse suulisel teel saabunud päringud ja vastused. Klassifitseerimisele kuuluvad nii telefonikõned kui ka kliendikontakt ja personaalsed pöördumised. Näiteks 5 : 2 Paberkandjal andmevahetus 3 Elektrooniline andmevahetus 31 Andmevahetus üle X- tee Ametnik saab isikult telefoni teel teabe ja koostab selle põhjal dokumendi ning lisab selle IS-i. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 1.1. Lõppkasutaja (kodanik, ettevõtja, teise asutuse ametnik) saab dokumendi paberkandjal. Siia alla kuuluvad: lihtkiri, tähtkiri, väljastusteatega tähtkiri, isiklik üleandmine, dokumendivahetus kulleriga ja faks. Näiteks: Ametnik sisestab talle posti teel saadetud informatsiooni iseteeninduskeskkonna e-vormi vahendusel kalanduse infosüsteemi. Ametnik võtab DHS-ist dokumendi ja saadab selle e-kirja või tavakirjaga kasutajale. Ametnik saadab dokumendi automaatselt DHS-ist Omniva e- teenindusse, et see edastataks kasutajale paberkandjal. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 2.2. ja DVS 2.3. ja DVS Lõppkasutaja saab dokumendi kätte elektrooniliselt. Näiteks: Ametnik sisestab talle elektron posti teel saadetud informatsiooni iseteeninduskeskkonna e-vormi vahendusel kalanduse infosüsteemi. Ametnik laeb kirja DHS-ist alla ja lisab IS-i. Ametnik laeb dokumendi IS-ist alla ja lisab selle DHS-i. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 2.2. DVS 3.1. ja DVS 3.4. Lõppkasutaja saab dokumendi kätte elektrooniliselt, edastamiseks kasutatakse X-teed. 311 Andmevahetus üle X- tee DVK kaudu Dokument vahetatakse kasutades dokumendivahetuskeskust (DVK). Näiteks: Ametnik saadab dokumendi DHS-ist DVK kaudu Eelnõude infosüsteemi. Eelnõude infosüsteem saadab dokumendi DVK kaudu DHS-i. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 3.2. DVS 3.3. ja DVS Siin ja edaspidi on tegu kasutuslugudes leiduvate dokumendivahetussündmuste näidetega. Nimekiri ei ole mingil juhul lõplik. Selle eesmärk aidata infosüsteemi omanikul siduda tema dokumendivahetussündmusi klassifikaatoriga. Lk 17 / 38

18 DVVK kood Klassifitseering 312 Andmevahetus veebivormi abil üle X- tee 313 Andmevahetus süsteemide vahel üle X- tee 32 Andmevahetus X-teed kasutamata 321 Andmevahetus elektronpostiga 322 Andmevahetus faksi teel elektrooniliselt 323 Andmevahetus veebivormi abil X-teed kasutamata 324 Andmevahetus süsteemide vahel X- teed kasutamata 325 Failivahetus X-teed kasutamata Selgitavad märkused Kasutaja sisestab dokumendi iseteeninduskeskkonda e-vormi vahendusel. Dokument saadetakse üle X-tee. Näiteks: Protsess: Ettevõtja täidab veebivormi ja saadab selle üle X- tee Majandustegevuse registrisse. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS Infosüsteem saadab päringuid X-tee kaudu ja saab andmeid X-tee kaudu. Näiteks: Tervise infosüsteem saadab päringu üle X-tee Retseptikeskuse infosüsteemi. Retseptikeskuse infosüsteem saadab vastuse üle X-tee. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 4.1. Lõppkasutaja saab dokumendi kätte elektrooniliselt, edastamiseks ei kasutata X-teed. Lõppkasutaja saab dokumendi kätte e-postiga. Näiteks: Ametnik saadab otse DHS-ist e-kirja kasutajale. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 2.4. Lõppkasutaja saab dokumendi kätte elektrooniliselt saadetud või elektrooniliselt vastu võetud faksi teel Faksi saatmine toimub arvuti programmi abil või võetakse see vastu arvuti programmiga. Sellisel juhul ei kasutata faksi masinat. Sellist kaasust ei tuvastatud. Lõppkasutaja sisestab dokumendi iseteeninduskeskkonda e-vormi vahendusel. Dokumenti ei vahetata X-tee kaudu või esitatakse see otse asutuse infosüsteemi. Näiteks: Kasutaja sisestab dokumendi iseteeninduskeskkonna e-vormi vahendusel. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 2.1. Infosüsteem saadab päringu teise infosüsteemi teenusele ja saab vastuse. Päringute vahetamiseks ei kasutata X-teed. Näiteks: Infosüsteem (IS) saadab päringu üle avaliku veebiliidese Aadressiandmete süsteemi. Aadressiandmete süsteem saadab vastuse avaliku veebiliidese kaudu. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 7.1. Dokumendi vahetamiseks kasutatakse failide üles ja alla laadimist. Näiteks faili laadimine veebilehele või iseteeninduskeskkonda, et lõppkasutaja saaks selle alla laadida, või faili vahetamine FTP serveri abil. Näiteks: Eesti Maksu- ja Tolliamet laeb dokumendi FTP serverisse. Riiklik pensionikindlustuse registri laeb faili FTP serverist alla ja uuendab oma andmebaasi. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 6.1. ja DVS 6.2. Lk 18 / 38

19 DVVK kood Klassifitseering 326 Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega 327 Andmevahetus sotsiaalmeedia kasutamisega 4 Andmevahetus määratlemata viisil Selgitavad märkused Mitu infosüsteemi on liidestatud ühe andmebaasi külge ja jagavad seda. Ühine SQL andmebaas. Näiteks: Infosüsteemid võtavad ja lisavad andmebaasi dokumente. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 8.1. Asutuse töötajad teevad postitusi sotsiaalmeedia kanalisse või vastavad sinna saadetud küsimustele. Näiteks: Kodanik postitab kommentaari linnavalituse Facebooki lehele. Ametnik vastab kodaniku kommentaarile Facebookis. Vaata lisaks järgmisi dokumendivahetussündmusi: DVS 9.1. ja DVS 9.2. Eksisteerib tunnetus või teadmine, et dokumente vahetatakse, aga ei suudeta (ei ole võimalik) määratleda viisi. Lk 19 / 38

20 2.2. Kasutuslugu 1 - Päästeinfosüsteem Joonis 1. Päästeinfosüsteem Päästeinfosüsteem (PAIS) eesmärk on päästeasutuse ülesannetega seotud toimingute ja menetlustega seotud andmete kogumine ühtsesse andmekogusse päästeasutuse ülesannete efektiivseks ja kiireks täitmiseks ning tõhusa järelevalve korraldamiseks. Inimene helistab hädaabinumbril 112 ja räägib ametnikuga, kes kõne ja pääste- või kiirabiväljakutse registreerib PAIS-is. DVS 1.1. Protsess: Ametnik saab isikult telefoni teel teabe ja koostab selle põhjal dokumendi PAIS-i. Suuline andmevahetus (DVVK 1) Suuline andmevahetus (DVVK 1) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastava klassifikatsiooniga dokumendivahetussündmused ISis. dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suuline andmevahetus märgitakse üles. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lk 20 / 38

21 2.3. Kasutuslugu 2 - Kalanduse infosüsteem Joonis 2. Kalanduse infosüsteem Kalanduse infosüsteem (KIS-AGRI) on Põllumajandusministeeriumi juures. Selle abil esitatakse kalapüügiga seotud andmeid (püügipäevikud, lossimisdeklaratsiooni, esmakokkuostu ja üleandmise andmed). Kalur saab andmeid esitada täites iseteeninduskeskkonnas e-vormi või alternatiivina on kaluril võimalus vorm alla laadida, täita see oma arvutis ning e-kirjaga ametnikule saata. Kolmas alternatiiv on võimalus vorm alla laadida, printida ja paberil täita ning tavapostiga ametnikule saata. Ametnik võtab talle saadetud vormi ja sisestab andmed KIS-AGRI-i e-vormi kaudu. Andmete registreerimine toimub KIS-AGRI-is ja seejärel saadetakse dokumendid edasi DHS-i. Menetlus toimub DHS-is ja sealt saadetakse kalurile tehtud otsused, haldusaktid ja kirjavahetus kasutades e-kirja või paberkirja. DVS 2.1. Protsess: Kalur sisestab dokumendi iseteeninduskeskkonna e-vormi vahendusel. Andmevahetus veebivormi abil X-teed kasutamata (DVVK 323) Andmevahetus veebivormi abil X-teed kasutamata (DVVK 323) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastava klassifikaatoriga dokumendivahetussündmused KIS- AGRI-is. dokumendivahetussündmused, mis on tehtud kasutajate poolt, kes ei ole ametnikud. Eelduseks on, et süsteemis suudetakse eristada ametnikke, kasutajaid ning DVS-e. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lk 21 / 38

22 DVS 2.2. Protsess: Ametnik sisestab talle saadetud informatsiooni iseteeninduskeskkonna e-vormi vahendusel kalanduse infosüsteemi. Paberkandjal andmevahetus (DVVK 2) Paberkandjal andmevahetus (DVVK 2) Dokument saabus ametnikule posti teel ja ametnik klassifitseerib manuaalselt Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) Dokument saabus ametnikule e-kirjaga ja ametnik klassifitseerib dokumendivahetussündmused, mis on tehtud ametniku poolt, kes ei ole kasutajad. Eelduseks on, et suudetakse eristada ametnikke ja kasutajaid. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetussündmused KIS-AGRI-is. DVS 2.3. Protsess: Ametnik võtab DHS-ist dokumendi ja saadab selle e-kirja või tavakirjaga kasutajale. Paberkandjal andmevahetus (DVVK 2) Paberkandjal andmevahetus (DVVK 2) Ametnik saadab dokumendi posti teel, ametnik klassifitseerib manuaalselt Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) dokumendivahetussündmused. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Ametnik saadab dokumendi e-kirjaga, ametnik klassifitseerib vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetussündmused DHS-is. Lk 22 / 38

23 DVS 2.4. Protsess: Ametnik saadab otse DHS-ist e-kirja kasutajale. Andmevahetus elektronpostiga (DVVK 321) Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) Ametnik saadab dokumendi e-kirjaga, kasutades DHS-I funktsionaalsust. Infosüsteem klassifitseerib automaatselt dokumendivahetussündmused. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetussündmused DHS-is. Lk 23 / 38

24 2.4. Kasutuslugu 3 - Eelnõude infosüsteem Joonis 3. Eelnõude infosüsteem Eelnõude infosüsteem (EELNOUD) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutuste vaheline kooskõlastamine, edastamine ja valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. Peale riigisiseste dokumentide on EELNOUD-es kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid. Eelnõude infosüsteemi omanik on Riigikantselei. Dokumendi edastamiseks on ametnikul mitu võimalust. Esiteks saab ta dokumendi alla laadida oma DHS-ist ja seejärel üles laadida EELNOUD-i, kus ta kirjeldab sellega seonduvad metaandmed ja saadab teistele valitsusasutustele. Teine võimalus on otse DHS-ist saata dokument EELNOUD-i kasutades selleks DVK-d. Vastuvõtmise puhul on sarnased võimalused. Ametnik saab dokumendi EELNOUD-ist alla laadida ja seejärel lisada oma DHS-i. Alternatiivina saab Eelnõude infosüsteemi saata dokumendi otse DHS-i, kasutades DVK-d. DVS 3.1. Protsess: Ametnik laeb kirja DHS-ist alla ja lisab EELNOUD -i. Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) Ametnik klassifitseerib manuaalselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetussündmused DHS-is. Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suudetakse eristada elektrooniliselt ja paberil dokumente. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lk 24 / 38

25 DVS 3.2. Protsess: Ametnik saadab dokumendi automaatselt DHS-ist EELNOUD-i. Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu (DVVK 311) Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu (DVVK 311) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastava klassifikaatoriga dokumendivahetussündmused DHSis. dokumendivahetussündmused, kus dokument saadetakse DVK-sse. Eelduseks on, et süsteemis suudetakse eristada DVKsse saadetud dokumente. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. DVS 3.3. Protsess: EELNOUD saadab dokumendi DHS-i DVK vahendusel. Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu (DVVK 311) Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu (DVVK 311) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastava klassifikaatoriga dokumendivahetussündmused DHSis. dokumendivahetussündmused, kus dokument on saabunud DVK kaudu. Eelduseks on, et süsteemis suudetakse eristada DVK-st saabunud dokumente. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. DVS 3.4. Protsess: Ametnik laeb dokumendi EELNOUD -ist alla ja lisab selle DHS-i. Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) Ametnik klassifitseerib manuaalselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetussündmused DHS-is. dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suudetakse eristada elektrooniliselt ja paberil saabunud dokumente. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lk 25 / 38

26 2.5. Kasutuslugu 4 Andmevahetus süsteemide vahel üle X-tee Üks keerukamaid tegevusi on otsustada kas X-tee teenuste päringuid lugeda kokku või mitte. See on tingitud mitmest asjaolust. Esiteks päringuid tehakse mitme eesmärgiga, näiteks mõnikord on eesmärgiks andmete õigsuse kontroll, kuid puudub vajadus dokumenti vahetada. Teisel juhul toimub süsteemide vahel andmete sünkroniseerimine ja ka sellisel juhul ei toimu dokumendivahetus. Andmevahetuse mõõtmiseks süsteemide vahel tuleb X-tee teenuse pakkujal vaadata, millist eesmärki konkreetne X-tee teenus omab. Selle jaoks on olemas kontrollküsimus. Kontrollküsimuseks oleks: Kas teenuse käivitamisel tekib üldjuhul (vähemalt 66% juhtudest) ühele suhtluse osapooltest püsiv äriline sisu? 1. Kas teenusel saab olla äriline sisu ühe osapoole jaoks? Äriline sisu on sõltub teenuse ja infosüsteemi eesmärgist. Seda peab suutma infosüsteemi omanik defineerida. Infosüsteemides on ka teenuseid, mille eesmärgiks on protsesside tehniline toetamine, näiteks andmete sünkroniseerimine või kuvamine, ilma et sellele järgneks muid tegevusi. 2. Kas teenust kasutatakse ärilisel eesmärgil? Millise tõenäosusega kasutatakse teenust, et ärilist eesmärki saavutada. Positiivsed variandid on enamasti ja üldjuhul, mille tõenäosus on üle 66%. Negatiivsed variandid on harva ja mitte kunagi, mille tõenäosus on alla 66%. 3. Kas sellest tekib mingi püsiv omadus, millega saab midagi tõendada? Kui seda omadust ei teki või see ei ole püsiv on tegu mittepüsiva omadusega. Juhul kui kõigile kolmele küsimusele saab vastata jaatavalt tegu on ärilise teenusega, seda kasutatakse enamasti ärilistel eesmärkidel ja selle tulemusel tekib püsiv omadus - tuleb see dokumendivahetuses kokku lugeda. Näitlikustamiseks kasutame Retseptikeskuse infosüsteemi. Joonis 4. Retseptikeskuse ja Tervise infosüsteemi (digilugu) andmevahetus Retseptikeskuse infosüsteem (RETS) äriline eesmärk on võimaldada retseptide ja meditsiiniseadmete elektroonilist väljakirjutamist ja /või digitaliseerimist, koondarve koostamist ning töötlemist Lk 26 / 38

27 Tabel 8. Retseptikeskuse infosüsteemi X-tee teenused X-tee teenus DVVK rakendamine Äriline/ Tehniline Ärilisuse sagedus Omaduse püsivus Kirjeldus Rets.hl7document Jah Äriline Enamasti Püsiv Teenuse kaudu esitatakse retsepte retseptikeskusele salvestamiseks või küsitakse olemasolevate retseptide infot retseptikeskusest. Rets.retsepti_vaatamine_apteek Ei Äriline Alati Mittepüsiv Retseptide vaatamine apteegile- Ostja palub, et apteeker vaataks tema ravimeid? Võib järgneda ravimi ostmine, aga ei pruugi. Rets.soodustuse_tapsustamine Ei Äriline Harva Mittepüsiv Soodustuse täpsustamine - retsepti väljakirjutamiseks toimub soodustuse täpsustamine. Rets.broneerimine Jah Äriline Alati Püsiv Ostja on kinnitanud, et ta soovib ravimit osta ning peale selle toimingu tegemist toimub ravimi müük. St paberil ostja esitaks apteekrile retsepti. Selgitus Teenus katab praktiliselt kõigi ülejäänud retseptiga opereerivate andmekogu teenuste funktsionaalsuse. Sisuks alati äriliselt oluline "retsepti koosseis". Mitte püsiv, sest selle info põhjal tehakse valik, kas seda retsepti hakatakse ostma (teenus: broneerimine) või valitakse mõni teine retsept. Retsepti müümisel saab apteek valideerida, milline soodustus konkreetse retsepti ja ravimipakendi puhul patsiendile kehtiks. Teenuse tulemusena teeb apteek valiku, kas ostuga jätkatakse (myygiinfo_maaramine) või tühistatakse (broneering). Seetõttu ei ole see püsiv. Retsepti olekut muudetakse keskses süsteemis, et apteek saaks selle müügiga tegeleda. Tekib püsiv omadus, mis muudab teiste päringute sisu, kui keegi teine apteek sooviks sama retsepti müüma hakata. Teenuse omanik võib ka otsustada, et ei ole püsiv omadus, sest see ärilise omaduse püsivus on piiratud 15 minutiga, millele peab järgnema Lk 27 / 38

28 X-tee teenus DVVK rakendamine Äriline/ Tehniline Ärilisuse sagedus Omaduse püsivus Kirjeldus Rets.myygiinfo_maaramine Jah Äriline Alati Püsiv Retseptile müügiinfo määramine - Ravim on ostjale müüdud. St paberil- apteek esitab andmed selle kohta, millise ravimi ta on müünud. Rets.retseptide_loetelu_apteek Ei Äriline Enamasti Mittepüsiv Retseptide loetelu apteegile. Rets.ravimpreparaadid Ei Tehniline Mitte kunagi Selgitus müügi kinnitamine või broneeringu vabastamine. Sisuliselt kassatehingu kinnitamine. Apteegis retseptide sirvimise esimene samm. Vajalik ühe retsepti valimiseks, mille detailvaadet avada. Ei ole püsiv Mittepüsiv Ravimpreparaadid Tehniline info, ravimpreparaatide loendi küsimiseks (filtreerimiseks). Rets.soodustuse_kysimine Ei Äriline Alati Mittepüsiv Soodustuse küsimine Analoogne "soodustuse_tapsustamine" teenusele. Sedapuhku arsti poolne kasutusjuht. Vahesamm selleks, et aidata arstil retsepti dokument koostada ja kinnitada. Rets.retsepti_kinnitamine_arst Jah Äriline Alati Püsiv Retsepti kinnitamine arsti poolt- arst väljastab patsiendile retsepti. Retsepti kinnitamine arsti poolt. Luuakse uus retsept kesksüsteemi. Lk 28 / 38

29 Teenused, mille puhul on DVVK rakendamine saanud jah märkuse klassifitseeritakse. DVS 4.1. Protsess: Põlva haigla infosüsteem saadab päringu üle X-tee RETS-i. RETS saadab vastuse üle X-tee. Andmevahetus süsteemide vahel üle X-tee (DVVK 313) Andmevahetus süsteemide vahel üle X-tee (DVVK 313) Teenuse omanik valib välja teenused, mis kuuluvad klassifitseerimisele. Infosüsteem klassifitseerib automaatselt valitud teenuste vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused RETS-is. Lugemine toimub ainult päringule vastaja poolel. dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suudetakse eristada saadetud päringuid (dokumente). Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lugemine toimub ainult päringule vastaja poolel. Lk 29 / 38

30 2.6. Kasutuslugu 5 - Riigihangete register Joonis 5. Riigihangete registri dokumendivahetus Riigihangete register (RHR) kogub, töötleb ja avalikustab riigihangete alast infot ning pakub hankijatele keskkonda, kus hankeid korraldada ja pakkujatele võimalust neis osaleda. Hankele registreerunud pakkuja täidab küsimuse esitamiseks RHR-is veebivormi (dokumendi) ja saadab selle. RHR saadab dokumendi DVK kaudu DHS-i. Kui dokumendi saatmine üle DVK pole võimalik saadab RHR dokumendi e-postiga hankijale, kes lisab selle DHS-i. DVS 5.1. Protsess: Pakkuja täidab veebivormi ja saadab selle. Andmevahetus veebivormi abil X-teed kasutamata (DVVK 323) Andmevahetus veebivormi abil X-teed kasutamata (DVVK 323) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastavate klassifikaatoritega DVS-id RHR-is. Lugemine toimub ainult veebivormi vastuvõtja poolel. dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suudetakse eristada X-tee kaudu saabunud veebivorme. Lugemine toimub ainult veebivormi vastuvõtja poolel. Lk 30 / 38

31 DVS 5.2. Protsess: RHR saadab dokumendi üle DVK hankija DHS-i. Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu (DVVK 311) Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu (DVVK 311) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused DHS-is. dokumendivahetussündmused, kus dokument saadetakse DVK-sse. Eelduseks on, et süsteemis suudetakse eristada DVKsse saadetud dokumente. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. DVS 5.3. Protsess: RHR saadab dokumendi e-kirjaga hankijale, hankija lisab dokumendi DHS-i. Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) Elektrooniline andmevahetus (DVVK 3) Dokument saabus ametnikule e-kirjaga ja ametnik klassifitseerib manuaalselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused DHS-is dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suudetakse eristada elektroonilisi ja paberil dokumente DHS-is. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lk 31 / 38

32 2.7. Kasutuslugu 6 - Riiklik pensionikindlustuse register Joonis 6.Riiklik pensionikindlustuse registri dokumendivahetus Riiklik pensionikindlustuse register (PKR) ülesanne on tagada andmete olemasolu riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramiseks ja maksmiseks, elatisabi määramiseks ja maksmiseks ning riigile üleläinud elatisnõuete sissenõudmiseks. Maksu- ja tolliameti infosüsteem koostab väljavõtte laekunud sotsiaalmaksust. Väljavõte laetakse ülesse turvalisse FTP serverisse. Riiklik pensionikindlustuse register laeb faili alla FTP serverist ja uuendab selle abil oma andmebaasi. 7 DVS 6.1. Protsess: EMTA laeb dokumendi FTP serverisse. Failivahetus X-teed kasutamata (DVVK 325) Failivahetus X-teed kasutamata (DVVK 325) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused EMTA infosüsteemis dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et FTP-sse laadimisi suudetakse eristada. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. DVS 6.2. Protsess: PKR laeb faili FTP serverist alla ja uuendab oma andmebaasi. Failivahetus X-teed kasutamata (DVVK 325) Failivahetus X-teed kasutamata (DVVK 325) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused PKR-is dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et FTP-st laadimisi suudetakse eristada. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. 7 Kirjeldatud kasutusjuht muutub varsti kuna Riiklik pensionikindlustuse register on läbimas uuenduskuuri. Lk 32 / 38

33 2.8. Kasutuslugu 7 - Aadressiandmete süsteem Joonis 7. Aadressiandmete süsteemi dokumendivahetus Aadressiandmete süsteem (ADS) on andmekogude pidamist kindlustav süsteem. Süsteemi eesmärk on tagada aadressobjektide ühene identifitseerimine nii nende asukohas kui ka erinevates andmekogudes ning muuta võrreldavaks erineval ajal ja eri põhimõtetel esitatud koha-aadressid. Ühtlasi on ADS-i ülesandeks tagada ka koha-aadresside määramise ja aadressiandmete töötlemise funktsioonide ühetaoline korraldus. Vanad infosüsteem on ühendatud aadressiandmete süsteemi kasutades avalikku veebiliidest.is saadab aadressiandmete süsteemi päringu dokumendi saamiseks. ADS saadab dokumendi. 8 DVS 7.1. Protsess:. Infosüsteem (IS) saadab päringu üle avaliku veebiliidese ADS-i. ADS saadab vastuse avaliku veebiliidese kaudu. Andmevahetus süsteemide vahel X-teed kasutamata (DVVK 324) Andmevahetus süsteemide vahel X-teed kasutamata (DVVK 324) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused infosüsteemis. dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suudetakse eristada saadetud päringuid (dokumente). Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. 8 X-tee kaudu liitumiseks on aadressiandmete süsteemi teenusliides (ADSV5), see on uuemate süsteemide puhul eelistatud lahendus. Lk 33 / 38

34 2.9. Kasutuslugu 8 - Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega Joonis 8. Jagatud andmebaasi dokumendivahetus Üks andmebaas on kasutusel mitme infosüsteemi poolt samaaegselt. Mitu infosüsteemi on liidestatud ühe andmebaasi külge ja jagavad seda. Infosüsteemid võtavad ja lisavad andmebaasi dokumente samaaegselt. Sellist kasutusjuhtu Eestis ei tuvastatud ja dokumendivahetussündmus on abstraktne. DVS 8.1. Protsess: Infosüsteemid võtavad ja lisavad andmebaasi dokumente. Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega (DVVK 326) Andmevahetus jagatud andmebaasi kasutamisega (DVVK 326) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused andmebaasis. dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suudetakse eristada saadetud päringuid (dokumente). Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lugemine toimub ainult andmebaasis. Lk 34 / 38

35 2.10. Kasutuslugu 9 Facebook Joonis 9. Facebooki dokumendivahetus Tartu Linnavalitsus postitab uudiseid oma Facebooki lehele ja vastab inimeste kommentaaridele. Vastuseid käsitletakse dokumentidena, millel on tõendusväärtus. Facebookist saadud vastuseid kasutatakse ka hilisemas suhtluses linnvalitsusega. DVS 9.1. Protsess: Isik postitab kommentaari linnavalituse Facebooki lehele. Andmevahetus sotsiaalmeedia kasutamisega (DVVK 327) Klassifitseerimisvõimalus puudub. Andmevahetus sotsiaalmeedia kasutamisega (DVVK 327) dokumendivahetussündmused Facebook-is. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. DVS 9.2. Protsess: Ametnik vastab isiku kommentaarile Facebookis. Andmevahetus sotsiaalmeedia kasutamisega (DVVK 327) Klassifitseerimisvõimalus puudub. Andmevahetus sotsiaalmeedia kasutamisega (DVVK 327) dokumendivahetussündmused Facebook-is. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lk 35 / 38

36 2.11. Kasutuslugu 10 Automaatne paberkiri Joonis 10. Automaatne paberkiri Omniva e-teeninduses Omniva pakub võimalust liidestada e-teenindus asutuse DHS-i või iseteenindusega. Seeläbi saab saata asutus paberil kirja automaatselt. Asutus koostab kirja sisu ja sisestab aadressid. Kirja printimise, pakkimise ja saatmise eest vastutab Omniva. DVS Protsess: Ametnik saadab dokumendi automaatselt DHS-ist Omniva e-teenindusse. Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu (DVVK 311) Andmevahetus üle X-tee DVK kaudu (DVVK 311) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastava klassifikaatoriga dokumendivahetus-sündmused DHS-is. dokumendivahetussündmused, kus dokument saadetakse DVK-sse. Eelduseks on, et süsteemis suudetakse eristada DVKsse saadetud dokumente. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. DVS Protsess: Omniva prindib ja pakendab kirja ja saadab isikule. Paberkandjal andmevahetus (DVVK 2) Paberkandjal andmevahetus (DVVK 2) Dokument saadetakse isikule paberil, infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused Omniva e-teeninduses. dokumendivahetussündmused, kus asutus on saatnud kirja paberil edastamiseks. Kokku loetud sündmused võrdsustatakse klassifikaatoriga. Lk 36 / 38

37 2.12. Kasutuslugu 11 - Majandustegevuse register Ettevõtja täidab eesti.ee keskkonnas veebivormi ehitusettevõtja vastutava spetsialisti kinnitus kasutades Ametlikud vormid (EVORMID) infosüsteemi. Seejärel saadetakse veebivorm üle X-tee majandustegevuse registrisse (MTR2), kus toimub registreerimine ja menetlus. Joonis 11. Veebivormi saatmine majandustegevuse registrisse DVS Protsess: Ettevõtja täidab veebivormi ja saadab selle üle X-tee MTR2-te. Andmevahetus veebivormi abil üle X-tee (DVVK 312) Andmevahetus veebivormi abil üle X-tee (DVVK 312) Infosüsteem klassifitseerib automaatselt vastavate klassifikaatoritega dokumendivahetus-sündmused MTR2-es. Lugemine toimub ainult veebivormi vastuvõtja poolel. dokumendivahetussündmused. Eelduseks on, et suudetakse eristada X-tee kaudu saabunud veebivorme. Lugemine toimub ainult veebivormi vastuvõtja poolel. Lk 37 / 38

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll (07.05.2019) Tallinn 14.05.2019 nr 26-3/19-0106/3712 Algus: 13.00 Lõpp: 16.40 Juhatas: Liivi Karpištšenko Protokollis: Svea Žurba (Tallinna Majanduskool) Võtsid

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Sotsiaalkindlustusameti Peadirektori.04.2017 käskkirjaga nr 99-k Lisa 5 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus Klienditeeninduse peaspetsialist Klienditeeninduse osakond

Rohkem

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus 2 SISUKORD 3 4 Kolm sammu hankijate kaasamiseks hankijaid 2. Kujunda sõnum igale grupile erinevaid hankijagruppe, korduvalt 7 Milliseid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem