Eramaja rekonstrueerimine Väärt nõuanded, praktilised näpunäited ja kogu vajalik info kodu korrastamiseks kredex.ee

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eramaja rekonstrueerimine Väärt nõuanded, praktilised näpunäited ja kogu vajalik info kodu korrastamiseks kredex.ee"

Väljavõte

1 Eramaja rekonstrueerimine Väärt nõuanded, praktilised näpunäited ja kogu vajalik info kodu korrastamiseks kredex.ee

2

3 SISUKORD SIGNE SARIK Ehitusprotsess samm-sammult 4 EGLE TAMM, BRITA KARIN ARNOVER Miljööväärtuslikul alal hoone renoveerimine nõuab hoolt ja põhjalikke teadmisi 7 Teeme kodud korda! Eestis läheb 50% energiast elamutele. See on kulu nii keskkonnale kui ka meie rahakottidele. Rääkimata hoonete säilimisest, sest suur osa neist on ehitatud ajavahemikus tollaste ehitusstandardite järgi. Kasutusiga saab pikendada vaid majade korrastamisega. Mida rohkem rekonstrueerimist edasi lükata, seda enam kulub aega ja raha hoonete korrastamisele tulevikus. Aga millest alustada ja mida silmas pidada, kui hakkad kodu korda tegema? Selle kohta saabki infot sellest teatmikust. Anname ülevaate kõigest olulisest, millega väikeelamu omanik kokku võib puutuda, alustades soojustamise põhitõdedest ja küttesüsteemi valikust ning lõpetades targa maja lahenduste ja ohutusega. Kirjutame lahti ehitusprotsessi etapid, räägime miljööaladel ja muinsuskaitse all olevate hoonete korrastamisest, taastuvenergiast ja ventilatsioonist. Teatmikust leiab põnevat lugemist iga väikeelamu omanik või ka lihtsalt valdkonnast huvituja. KredEx on juba 18 aastat seisnud hea selle eest, et Eesti inimesed saaksid hõlpsamini soetada ja renoveerida oma kodu. Lisaks rahalisele toele oleme tellinud ja teinud palju energiatõhususe uuringuid ning välja töötanud senisest paremaid juhendmaterjale. Loodan, et leiate näpunäiteid, ideid või lihtsalt indu, et kodu korrastada. Korras kodus on mõnus elada. TRIIN REINSALU, KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht MIHKEL ANNUS Tulevik kuulub taastuvenergiale 10 ANDRES MEESAK Seitse küsimust päikesepaneelide kohta 12 MARTIN THALFELDT Kvaliteetne ventilatsioonisüsteem hea tervise eeldus 13 TARGO KALAMEES Soojustus milline lahendus valida? 16 PAUL KLÕŠEIKO Hoonesisene soojustamine 18 MARTIN THALFELDT Soe hoone ja tõhus küttesüsteem vajavad terviklikku lähenemist 19 TalTechi hoonete sisekliima ja veetehnika inseneriõpe 21 JAAK JAANSO Ohutu elukeskkond on igaühe südameasi 22 HEIKKI PARVE Tallinna majad saavad riigi toel üle minna turvalisele elektrisüsteemile 26 KAAREL TRUU Ehitamine ja rekonstrueerimine muinsuskaitsealal 28 KAREN SCHMIDT Tark maja eeldab läbimõeldud arhitektuurseid lahendusi 30 Vastutav projektijuht Joonas Kerge, , Teostus Postimees Grupp AS Trükk Kroonpress AS Esikaanel olev maja on terviklikult rekonstrueeritud, tuginedes muuhulgas siin lehes kirjeldatud parimatele praktikatele. KAIMO KALDA, KRISTO HÜTT KredExi käenduse või toetuse abil energiatõhus kodu 33

4 4 EHITUSPROTSESS EHITUSPROTSESS

5 EHITUSPROTSESS SAMM-SAMMULT EHITUSPROTSESS 5 Enne majaehitusega alustamist tuleb täita erinevad tingimused ning taotleda vajalikud load. Mida ja millises järjekorras täpselt on vaja teha? Tulenevalt krundi suurusest, asukohast ja ligipääsetavusest võib iga olukord olla küll pisut erinev, kuid üldnõuded on siiski samad. SIGNE SARIK, Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Ehitusõigus ja detailplaneering Olemasolevale krundile peab olema kehtestatud ehitusõigus. See kirjeldab konkreetse krundi ehituslikke tingimusi, arvestades krundi sihtotstarvet, suurust, piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi ja võimalikke piiranguid. Ehituslikud tingimused võivad määratleda planeeritava hoone suuruse, katuse kuju, materjalide eelistusi, hoonete hulka ja paiknemist kinnistul ning trassivõrkude lahendusi. Enne krundi soetamist tasub kohalikust omavalitsusest uurida, milline ehitusõigus krundil kehtib ja milliste piirangutega peab arvestama. Ehitusõiguse määrab kohalik omavalitsus. See hõlmab planeeringuid ja projekteerimistingimusi ning samuti võib seal välja tuua erinevad piirangud. Ehituse planeerimisel võib aega kuluda detailplaneeringuga seotud küsimustele. Kui kinnistul kehtib viiest aastast vanem detailplaneering, on võimalik taotleda projekteerimistingimusi. Kui kinnistul kehtib ainult üldplaneering, siis tuleb alati taotleda projekteerimistingimusi. Projekteerimistingimuste taotlus tuleb esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu või paberil kohalikule omavalitsusele. Menetlemiseks kulub kuni 30 päeva; kui kaasatakse naabrid või korraldatakse avalik menetlus, siis kauemgi. Ehitusprojekt, ehitusluba ja ehitusteatis Kui krundil on kehtiv ehitusõigus, tuleb vastavalt sellele koostada ehitusprojekt. Ehitusprojekti peab koostama pädev isik ning pädevust saab kontrollida kutsekoja kodulehel olevas kutseregistris. Endale võib üksikelamu projekteerida, kui olete asjatundlik ja tunnete ehitusprojektile esitatavaid nõudeid, projekteerimisnorme ja standardeid, sest lisaks sellele, et ehitate endale kodu, peab hoone vastama ka näiteks tuleohutuse ja energiatõhususe nõuetele. Enamik ehi- Tartu linna korraldatava konkursi «Aasta parim ehitis 2018» võitja uue üksikelamu alagrupis. Tartu linn, Kandiküla, Kase-Juhani tee 1. Foto: Erge Jõgela tamist ja projekteerimist reguleerivaid vajalikke määrusi on leitavad Riigi Teatajast. Ehitusprojekt esitatakse omavalitsusele vähemalt eelprojekti mahus asendiplaan, seletuskiri, korruste plaanid, vaated, lõige, katuse ja vundamendi plaan. Tehnosüsteemide tööpõhimõtteid kirjeldatakse seletuskirjas. Kui tegu on esmakordse hoone püstitamisega, tuleb ehitusprojekt kindlasti kooskõlastada trassi valdajatega. Projekt tuleb esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu või paberil otse omavalitsusele ning läbivaatamise eest tasuda riigilõiv. Kohalik omavalitsus kontrollib ehitusprojekti vastavust kehtivale ehitusõigusele, hindab ehitusprojektis esitatud lahenduste ohutust ning vastavust energiamärgise nõuetele. Kui kohalikul omavalitsusel tekib kahtlus, et projekti järgi pole võimalik nõuetele vastavat hoonet püstitada, võib kohalik omavalitsus nõuda ehitusprojektile ekspertiisi koostamist. Lisaks võib ta projekti läbivaatamisse kaasata trassi valdajaid ja teisi pädevaid ametkondi, näiteks Päästeametit, Keskkonnaametit, Põllumajandusametit, vajadusel naaberkinnistu omanikud. Üldjuhul menetleb kohalik omavalitsus ehitusprojekti 30 päeva, ent kui on vaja kaasata teisi osapooli, võib protsess võtta kauem aega. Ehitusprojekti heakskiitmisel väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa. Kui ehitusluba väljastada ei saa, lükkab kohalik omavalitsus projekti tagasi ning esitab projekti koostajale või kinnistu omanikule märkused ja ettepanekud. Peale ehitusloa saamist tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitamise alustamise teatis. Teatisel tuleb märkida ehitamise alustamise kuupäev, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija andmed. Teatise esitamisel kehtib ehitusluba seitse aastat, kui teatist ei esitata, kehtib ehitusluba viis aastat. Enne a saadud ehitusluba, mille kohta on esitatud ehitamise alustamise teatis, kehtib tähtajatult. Mõnel puhul, näiteks siis, kui paigaldatakse kogumismahuti või rajatakse salvkaev, ei ole vaja ehitusluba taotleda ning piisab ehitusteatisest. Samuti ei ole ehitusteatise menetlemise eest vaja maksta riigilõivu. See, kas ja millise hoone või rajatise püstitamiseks on vaja taotleda ehitusluba või ehitusteatist, on määratletud ehitusseadustikus.

6 6 EHITUSPROTSESS Tartu linna korraldatava konkursi «Aasta parim ehitis 2017» võitja ümberehitatud ja laiendatud üksikelamute alagrupis. Tartu linn, Päeva tn 21. Fotod: Arhitektuuri ja ehituse osakond Kui planeeritakse olemasoleva üksikelamu ümberehitamist, kus soovitakse soojustada soklit ja hoone fassaadi, ehitada eluruumideks välja katusekorrus, paigaldada katuseaknaid, lisada katusele vintskappe, paigaldada õhksoojuspumpasid, päikesepaneele, muuta hoone küttesüsteemi, ehitada juurde katusega terrass, siis tuleb selle kohta koostada ehitusprojekt ja esitada ehitusteatis ning riigilõivu tasuma ei pea. Kui lisaks soovitakse laiendada hoonet rohkem kui 33% olemasolevast mahust, siis tuleb enne taotleda omavalitsusest projekteerimistingimused, seejärel koostada ehitusprojekt ja taotleda ehitusluba. Energiamärgis Ehitusloa taotlemisel esitatakse ehitusprojekti andmetele tuginev energiamärgis kohalikule omavalitsusele läbivaatamiseks. Energiamärgist võib koostada ainult pädevust omav isik või projekteerija ning see laetakse üles ehitisregistrisse. Väikeelamute puhul võib kasutada energiatõhususe tõendamisel lihtsustatud meetodit. Sel puhul määratakse energiatõhususarvu väärtus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga. Hoone valmimisel on võimalik koostada uus energiamärgis, millega tõestatakse, et tänu heale ehituskvaliteedile ja tehnoloogiale paranes projektijärgne energiaklass a võib püstitada madalenergiahoonet (B-klass), mis on energiatõhusate ja taastuvenergiatehnoloogia lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille puhul ei eeldata lokaalset elektri tootmist taastuvast energiaallikast. Alates aastast 2020 hakkab kehtima liginullenergiahoone (A-klass) püstitamise nõue, mis on energiatõhusate ja taastuvenergiatehnoloogia lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone. Olulisemad muudatused on mõni uus arvutustes kasutatav kaalumistegur, õhulekkearvud; lokaalselt toodetud taastuvenergiat võetakse energiaarvestuses arvesse omatarbe ulatuses ning lisandus mõiste «madala temperatuuriseadega pind», samuti muutusid energiatõhususarvude (kwh/m²/a) piirväärtused. Liginullenergiahoone nõuet ei kohaldata väikeelamute puhul, mille köetav pind on alla 220 m². See tähendab võib planeerida hoone, mis vastab B-klassile. Lisaks ei kohaldata nõuet masintoodetud palkehitisele, mille välisseinatarind on hoone ulatuses vähemalt 180 mm läbimõõduga soojustamata palk, ning käsitööna toodetud palkehitisele, mille välisseinatarind on kogu hoone ulatuses vähemalt 180 mm läbimõõduga soojustamata palk. Lisaks eelnevale ei rakendu liginullenergiahoone nõue sel puhul, kui näiteks päikesepaneele ei saa hoonele paigutada, kuna hoone paikneb kõrgemate hoonete varjus või katusekalle ei ole päikese suhtes hea kaldenurgaga. Sel juhul piisab hoone vastavusest B-klassi nõuetele. Energiamärgis koostatakse elamule ka siis, kui on tegu olulise ümberehitamisega see on suuremahulisem ehitustöö, mille käigus elamu energiatõhusust suurendatakse. Ehitamine alaku! Ehitustöödega võib alustada peale ehitusloa väljastamist ja ehitusprojekti kinnitamist. Ehitusplatsi ettevalmistamise, materjalide varumise ja muu säärasega võib alustada juba varem. Samuti tasub tutvuda naabritega ning jagada kontakte; kui ehituse käigus tekib ebamugavusi või küsimusi, siis on teada, kelle poole pöörduda. Ehitamist tuleb dokumenteerida ning ehitada vastavalt projektile. Seda kontrollib kohalik omavalitsus. Kasuks tulevad fotod kaetavatest konstruktsioonidest ja tehnosüsteemidest. Kui ehitamisel tekivad uued ideed, tasub koostada muudatusprojekt. Omavalitsus hindab lähtuvalt muudatuste suurusest, kas piisab muudatusprojekti kinnitamisest või tuleb taotleda uut ehitusluba. Peale ehitustööde lõppu tuleb omavalitsusele ehitisregistri kaudu esitada kasutusloa taotlus ning taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõiv. Kasutusluba kinnitab, et ehitamine on lõppenud, hoonet võib kasutada, kuna see on ohutu, vastab ehitusprojektile ja selles esitatud nõuetele.

7 RENOVEERIMINE 7 RENOVEERIMINE MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUL ALAL HOONE RENOVEERIMINE NÕUAB HOOLT JA PÕHJALIKKE TEADMISI Miljööväärtuslikel aladel peavad nii hoone ajalooline arhitektuur, ümbritsevad tänavad, haljastus kui ka elukeskkond moodustama ühtse linnaruumilise terviku. Kui asute renoveerima hoonet sellises piirkonnas, siis tuleb täita mitut tingimust ja nõuet. EGLE TAMM, Tartu kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist BRITA KARIN ARNOVER, Tartu kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist Foto: Shutterstock

8 8 RENOVEERIMINE Miljööväärtuslik ala Tallinnas on näiteks Kadriorg. Mis on miljööväärtuslik ala? Miljööväärtuslik ala on planeeringuga määratletud ala, kus on planeerimisele ja ehitamisele kehtestatud piirangud. Viimased on selleks, et säilitada konkreetse piirkonna ajaloolis-kultuurilist eripära ja linnaehituslikku identiteeti. Miljööala hooned on kohaliku omavalitsuse kaitse all ja algupära säilimisel peetakse silmas väljast nähtavat. See ei tähenda, et miljööala hoonetes sees midagi väärtuslikku ei ole; tihti on neis majades ilusaid ahje, vanu laudpõrandaid ja siseuksi ning seinte viimistluskihtide all maalinguid. Mälestised ja muinsuskaitseala hooned seevastu on riiklikult kaitstavad. Nende puhul on peale välisilme reeglina väärtuslik ka interjöör ja seetõttu tuleb sisetööd Muinsuskaitseametiga kooskõlastada. Mis loob miljööväärtuslikkuse? Miljööväärtuslikkuse loovad nii materiaalne kui ka tunnetatav keskkond; see on piirkond, mis on säilitanud ajaloolise autentsuse, unikaalsuse ja ka terviklikkuse. Sellel alal on lisaks iseloomulikule hoonestusele näiteks iseloomulik krundistruktuur ja haljastuspõhimõtted. Miljööaluse hoone renoveerimisel järgitakse hoone algset mahtu, väljanägemist ja piirkonna traditsioone ning jälgitakse, et ka uued hooned sobituksid kujunenud, olemasolevasse keskkonda. Miljööväärtuslikud alad Tallinnas on näiteks Kadriorg, Kalamaja, Kassisaba, Laevastiku kvartal Paljassaare poolsaarel jne, Tartus näiteks Supilinn, Tähtvere, Tammelinn. Foto: Shutterstock Millised õigusaktid reguleerivad ehitus- ja renoveerimistegevust miljööväärtuslikul alal? Miljööväärtuslikul alal reguleerib ehitustegevust lisaks ehitusseadustikule kohaliku omavalitsuse kehtestatud üld- või teemaplaneering, mis annab täpsemad nõuded vanade majade korrastamiseks, uute ehitamiseks ja hoonete vahelise ala planeerimiseks. Lisaks restaureerimise ja muinsuskaitse spetsialistidele on nende koostamisel sõna sekka öelnud ka kohalikud elanikud ning seetõttu on erinevates omavalitsustes nõuded mõnevõrra erinevad. Samuti sõltuvad need miljööväärtusliku ala iseloomust, kuid üldjoontes on alade kaitse eesmärk tagada ehitusajaloolise väärtusega hoonete, planeeringu, algse krundistruktuuri, haljastuse ja maastikuelementide säilimine algsel kujul. Millised load tuleb enne ehitustegevusega alustamist taotleda? Miljööväärtuslikul alal on soovitatav alustada arhitektuursete-ehituslike juhiste taotlemisest, kui projekteerimistingimused ei ole seadusega nõutud (hoone ümberehitamine või laiendamine, kui kavandatav ehitus ei suurenda hoone algset mahtu rohkem kui 33%). See annab esmased juhised, mis on lubatud ja mida tuleb silmas pidada. Projekteerimistingimuste taotlemiseks ja juhiste saamiseks tuleb täita vastav blankett, mis on leitav kohaliku omavalitsuse kodulehelt. Nii nagu mujalgi, on ka miljöö-

9 RENOVEERIMINE 9 väärtuslikul alal ehitamiseks vaja ehitusteatist ja -projekti, kui ehitusseadustik ette näeb. Kui tehakse väiksemaid töid, mis projekti ei nõua (näiteks avatäidete vahetus), on soovitatav konsulteerida kohaliku omavalitsuse miljööala spetsialistiga, et asendatav detail vastaks kindlasti miljööala põhimõtetele. Mida teha, kui arhiivis ei ole maja kohta dokumente säilinud? Viimase aasta jooksul ehitatud linnamajade kohta on enamasti projekt, ümberehitusprojekt või vähemalt aastate lõpust kuni aastate alguseni koostatud inventeerimis- ehk ülesmõõtmisjoonised. Viimased on väga tänuväärne materjal maja kadunud detailide taastamisel, sest erinevalt projektist, mida võidi teostada kavandatust erinevalt, näitavad II maailmasõja järgsed mõõtmisjoonised maja sellisena, nagu see oli tegelikkuses. Kui dokumente või vanu fotosid siiski säilinud ei ole, saab maja hävinud osad taastada sarnase samal ajal ehitatud maja järgi. Mida tuleks renoveerimise erinevates etappides arvestada? Alustada tuleks probleemide kaardistamisest ning lähtuda põhimõttest teha nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Hoone konstruktsioonide säilimine ja tervislik sisekliima on tagatud, kui hoone on hooldatud. Hoonet saab tundma õppida ka arhiivimaterjalide kaudu. Selleks tasub läbi astuda Rahvusarhiivist. Millised on levinuimad eksimused renoveerimisel? Oluline on jälgida, et hoone säilitaks peale renoveerimist algse väljanägemise, poolikud või ka lihtsustatud lahendused ei ole aktsepteeritavad. Näiteks hoonet välispidiselt soojustades tuleb jälgida, et hoone proportsioonid ei muutuks räästas ei jääks liiga kitsaks, sokkel jääks väljapoole eenduvaks ja aknad ei jääks auku, vaid toodaks soojustuse võrra väljapoole. Asendatavad detailid peavad olema algse täpsed koopiad (näiteks sama laiuse ja profiiliga voodrilaud). Vana maja ei peaks püüdma ümber ehitada moodsaks, vaid tuleks väärtustada teda sellisena, nagu ta on, kohandades teda ümber vaid nii palju, kui hädapärast vaja. Kas on kitsendusi ehitusmaterjalide osas? Üldjuhul tuleb tarvitada materjale, mida kasutati maja ehitamise ajal: lubikrohvi ja -värvi; linaõlivärvi; samasuguse profiili, mõõtmete ja konstruktsiooniga elemente. Ühelt poolt tagab see eheduse ning teisalt on aastakümnete jooksul läbi proovitud ja kindel. Keelatud on imiteerivad ja tehislikud lahendused, näiteks sokli katmine sokliplaadiga, fassaadi katmine vooderplastiga, plast- ja metallaknad ning -uksed jms. Millised on nõuded ehitajale? Miljööväärtuslike elumajade puhul ei ole nõudeid ehitajale ning omanikujärelevalve kaasamine ei tulene miljööalast, vaid on ehitusseaduse nõue. Mälestist või vanalinna muinsuskaitseala maja restaureerides ja ehitades tuleb järgida muinsuskaitseseadust ning seetõttu peab töid kontrollima ja ehitajat nõustama Muinsuskaitseameti tegevusloaga muinsuskaitse järelevalve tegija. Vanalinna maja restaureerides ja ehitades ei ole nõudeid ehitajale, küll aga peab mälestisel tööd tegeval ehitusettevõttel olema Muinsuskaitseameti tegevusluba. Millised on sanktsioonid, kui omanik ei järgi ettekirjutusi? Sanktsiooni määrad ja sanktsioneerimisvõimalused tulenevad ehitusseadustikust. Üldjuhul kaasatakse miljööväärtuslikel aladel kasutusteatise või -loa taotlusesse ka vastava piirkonna miljööala spetsialist, kes jälgib, et projektis ette nähtud miljööala nõuded praktikas teostatakse. Miljööala nõudeid täitmata jättes jääb kasutusluba saamata ja ehitis seadustamata. Sellest omakorda võivad tekkida probleemid hoone müümisel ja kindlustuskahjude hüvitamisel. Kas miljööväärtuslikel aladel renoveerimiseks on võimalik taotleda toetusi? Suuremates linnades on miljööaladel võimalik taotleda restaureerimistoetust. Näiteks Tartus saab taotleda toetust detailidele (aknad, välisuksed, varikatused, tuulelipud, puitpits, erkerid) ja ka detaili taastamisel, kui on teada, et algselt on selline detail hoonel olnud, kuid see on praeguseks hävinud. Lisaks on Tartus võimalik taotleda toetust kahekorruselistele puukuuridele kui Tartu iseloomulikule kuuritüübile. KREDEXI TOETUSED MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUL ALAL VÕI MUINSUSKAITSE ALL OLEVATE HOONETE JAOKS Olenevalt majale seatud piirangutest tasub ka miljööaladel mõelda energiatõhususele ja uurida omavalitsuse tingimustega kooskõlas olevate energiatõhusust suurendavate lahenduste kohta. Enne aastat ehitatud ja kasutusele võetud väikeelamute omanikud saavad sel juhul taotleda ka KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetust. Miljööalal paikneva korterelamu korrastamiseks saab taotleda uuenenud tingimustel KredExi korterelamu rekonstrueerimistoetust. Toetuse tingimuste uuendamisega loodi erandid ka miljööväärtuslikul alal või muinsuskaitse all olevate hoonete jaoks.

10 10 TAASTUVENERGIA TAASTUVENERGIA KredExi toetusega rajatud päikeseelektrijaam. Foto: Silver Karming

11 TULEVIK KUULUB TAASTUVENERGIALE TAASTUVENERGIA 11 Eesti geograafiline asukoht ning siinsed tingimused võimaldaksid toota kogu vajamineva elektri- ja soojusenergia taastuvatest energiaallikatest. Kui kaugele oleme praeguseks jõudnud? MIHKEL ANNUS, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja ähitulevikus väheneb elektritootmises järk-järgult põlevkivi osa. Vajaminevat elektrit toodetakse aina enam taastuvatest allikatest aastal kinnitati energiamajanduse arengukava (ENMAK) aastani 2030, mis seab eesmärgiks saavutada aastakümne lõpuks 50%-line taastuvenergia üldine osa energia lõpptarbimises. Eurostati viimaste andmete järgi on näitaja praegu 29,2%, seega on meil küllalt arenguruumi. Eesmärgi saavutamiseks on Eesti Taastuvenergia Koda koostanud Taastuvenergia 100% kava täpse stsenaariumiga ja koos vajalike tootmismahtude ja ressurssidega. Kava järgi toodetakse tulevikus põhiline osa elektrienergiast nii maismaal kui ka merel tuulest, mida toetab koostootmisjaamades biomassist toodetud ning päikeseelektrijaamade toodang. Soojussektori üleminekusse panustab enim just biomassi tõhus kasutamine. Hetkeolukord Just soojussektoris pärineb juba praegu üle poole kasutatavast soojusenergiast taastuvatest allikatest, peaasjalikult biomassist aastal oli taastuvelektri osa elektri lõpptarbimises 17,1%. Tootmisse panustavad enim biomassil töötavad elektri ja soojuse koostootmisjaamad ning elektrituulikud. Transpordisektori taastuvenergia kaal oli aastaid teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes madalaim, kuid peamiselt biokütuse lisandi kohustuse, biometaani laiema kasutuselevõtu ning ka elektritranspordi edendamisega on reaalne eesmärk saavutada selles sektoris aasta lõpuks 10% taastuvenergiat. Päikese- ning hüdroenergia panus energiaportfellis on teistega võrreldes tagasihoidlikum, kuid proportsionaalselt suureneb igal aastal enim just toodetud päikeseelektri hulk. Olulise osa taastuvelektrist moodustab edasigi koostootmisjaamades toodetav elektrienergia. Vajaminev soojusenergia toodetakse biomassist eelkõige tiheasustustes samuti koostootmisjaamades ning tõhusates katlamajades. Neis toodetud soojus jaotatakse kaugküttevõrkudes tarbijani. Transpordi üleviimine taastuvatele allikatele on mitmekesisem, arengud märkimisväärselt kiired. Transporti elektrifitseeritakse kiiremini, samas jätkatakse gaasiliste ning vedelate biokütuste kasutamist. Tulevikus peaks Eesti rohkem panustama taastuvenergiale ülemineku ressursside edukamasse rakendamisse. Eesti on geograafiliselt väga hea tuuleenergia kasutamiseks ning siin on igati viisakad olud päikeseenergia tootmiseks. Eeldatavasti kasvabki lähikümnendil jõuliselt just tuuleenergia tootmine ning kasvab ka päikeseenergia tootmine ning muutub aina tavalisemaks mikrotootmise integreerimine hoonetega. Hüdroenergiat on Eestis üsna vähe siinsete jõgede veevähesuse ning väikese langu tingimustes. Sellest hoolimata on Eestis mitu aktiivset vesiveskit. Et nii tuule- kui ka päikeseenergia on juhitamatud, peab tulevikus arendama ja rakendama salvestustehnoloogiaid. Lisaks energia salvestamisele tagavad varustuskindluse ka naaberriikide ülekandeliinid ning targad tehnoloogiad tootmise ja tarbimise dünaamiliseks juhtimiseks. Investeeringud Energia- ja kliimapoliitiliste eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas taastuvenergia osa suurendamiseks võib kasutada mitmesuguseid finantsallikaid: lisaks erasektorile heitmekaubanduse tulud, Euroopa Liidu struktuurivahendid ning taastuvenergia statistilisest ülekandmisest laekuvad tulud. Taastuvenergia 100% kava kohaselt on eesmärkide täitmiseks vajalik hinnanguline maksumus 3,9 miljardit eurot, mida saab eelnimetatud vahenditest täielikult katta. Kava koostajad on summat viimastel aastatel korduvalt vähendanud, kuna tehnoloogia areng ning hinnad on liikunud eeldatult positiivsemal kursil. Kuivõrd fossiilkütustel põhinevast energeetikasektorist pärineb suurim osa õhuheitmeid, võimaldab taastuvenergiale üleminek parandada õhu kvaliteeti Eestis. Linnas on seda võimalik kvaliteetsemaks muuta ka elektromobiilsuse arendamise ning mitmekesiste liikumisvõimalustega. Kodumaise õhukvaliteedi paranemine kajastub kahtlemata rahvatervise näitajates ning tervelt elatud elus. Sotsiaalmajandusliku mõju suurus sõltub taastuvenergiale ülemineku täpsematest asjaoludest ning kuivõrd suurt rolli mängivad selles kohalikud ettevõtted. Taastuvenergia 100% kava kohaselt tõstab kava elluviimine SKP-d igal aastal 2,2% võrra aastani Puhtama ja jätkusuutlikuma energiamajanduse arengust lõikab ühiskond kasu märksa laiemalt.

12 12 TAASTUVENERGIA Seitse küsimust päikesepaneelide kohta Taevas särav päike paneb mõtlema, kas majale tasub panna päikesepaneelid. Järgnev aitab selgust saada. ANDRES MEESAK, Eesti Päikeseelektriassotsiatsiooni juhataja Miks tasub panustada päikeseenergiasse ja -paneelidesse? Päikeseenergia on üks efektiivsemaid viise säästa energiat. Päikesepaneelidega elektri tootmine on praegu planeedi üks väikseim ökoloogilise kogujalajäljega elektritootmise tehnoloogia. Millised on võimalikud lahendused väikeelamute omanikele? Väikeelamute omanikele on kõige lihtsam ja parima tootlusega lahendus elamule elektrit tootvate päikesepaneelide paigaldamine. Päikeseenergia muundamine elektriks päikesepaneelidega on õige tegutsemise korral kindlasti tasuv, arvestatava tootlusega investeering. Lisaks võimaldavad päikesepaneelid energiakulu osaliselt fikseerida 30 aastaks. Tehnoloogia areng prognoosib päikeseelektrijaamade eluea kasvu aastani. Kas Eestis on piisavalt päikest? Eestis on aastas ligi 2000 päikeselist tundi, mitte palju vähem kui meist lõuna pool asuvates Kesk-Euroopa riikides. Vahe tuleb energia jaotusest aasta lõikes. Novembri keskpaigast veebruari keskpaigani magab päikeseelektrijaam talveund. Kogu toodetav elekter saadakse päikeseelektri- jaamast ülejäänud üheksa kuuga. Sel ajal toodetakse päevasel ajal paneelidega elektrit rohkem kui tavaliselt majapidamises tarbida suudetakse. Elekter on aga õnneks kaup, mille saab tänu meie liberaalsele elektrituru korraldusele müüa oma elektrimüüja vahendusel tagasi võrku. Kui pikk on tasuvusaeg? Tasuvusaeg sõltub suuresti tarbimisharjumustest. Kodumajapidamisel, mille liikmed töötavad kodust väljas, saab tänaste tehnoloogiahindade puhul rääkida tasuvusajast ligi kümme aastat. Kui aga tegu on majapidamise, näiteks peretaluga, kus on ka päeval märkimisväärne tarbimine ja suudetakse valdav osa toodetavast elektrist ise ära tarbida, on tasuvusaeg kindlasti pigem seitse-kaheksa aastat. Kui palju paneele peaks majal olema? Rusikareegel on, et päikeseelektrijaam peaks aastas tootma ligikaudu samapalju elektrit, kui majapidamine tarbib. Eesti keskmine eramus elav kodumajapidamine tarbib umbes kilovatt-tundi (kwh) elektrit aastas. Sellele majapidamisele oleks optimaalne 5 7 kilovatise (kw) tipuvõimsusega päikeseelektrijaam. Majapidamistes, kus on paigaldatud maa- ja õhkkütte lahendused, on aastane tarbimine pigem KredEx toetab päikesepaneelide paigaldamist Eramajade omanikud saavad päikesepaneelide paigaldamiseks toetust. Enne aastat ehitatud ja kasutusele võetud eramajade omanikud saavad paneelide paigaldamiseks taotleda KredExi väikeelamu rekonstrueerimistoetust, loe lisa leheküljelt 33. Juriidilised isikud saavad kasutada KredExi päikesepaneelide investeeringutoetust: Sobib ettevõtetele, korteriühistutele, kohalikele omavalitsustele ja teistele juriidilistele isikutele. Toetust saab kuni 30% tööde maksumusest ning kuni eurot taotleja kohta. Mõeldud nii päikesepaneelide projekteerimiseks, soetamiseks kui ka paigaldamiseks. Võimalik rajada kuni 200 kw päikesejaam. Toetuse abil tasub väärt investeering end kiiremini ära. Alusta projekteerimise ja toetuse taotlemisega juba praegu, nii saad veel sel aastal jaama kasutada! kWh/a sellele omakorda kw päikeseelektrijaam. Kuhu paneelid paigaldatakse? Paneelid paigaldatakse katusele või maapinnale suunaga lõunasse. Optimaalne nurk horisondi suhtes on 40. Päikeseenergia muundamine elektriks on kindlasti tasuv ja arvestatava tootlusega investeering. Foto: Silver Karming Millise väljaminekuga tuleb arvestada? Praeguste turuhindade juures peaks kodumajapidamine arvestama väljaminekuga orienteeruvalt eurot/kw, millele lisandub käibemaks. See sisaldab ka liitumise ja ehitusteatise menetluse lõive.

13 VENTILATSIOON 13 VENTILATSIOON «Unistuste tehnosüsteemid»: vasakult maasoojuspump, maakontuuri eelsoojenduse ja -jahutusega ventilatsiooniseade, sooja vee ringlus, põrand- ja radiaatorküte, elektrikilp, valguskaabel/ruuter, veemõõdusõlm ja kesktolmuimeja. Fotod: Jarek Kurnitski KVALITEETNE VENTILATSIOONISÜSTEEM HEA TERVISE EELDUS Kahjuks ei tule me sageli mõttele, et paljude terviseprobleemide põhjus võib olla halb kodune õhk. Kuidas valida korralik ventilatsioonisüsteem, mis tagab hea sisekliima ning millised lahendused on kõige energiasäästlikumad? MARTIN THALFELDT, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi professor õukogude ajal oli ehituskvaliteet kehv: seintes olid praod, aknad puhusid läbi ning seetõttu olid ka ruumid hästi ventileeritud. Seevastu viimastel aastakümnetel ehitatud hooned on õhupidavamad ja korraliku ventilatsioonita on terviseprobleeme rohkem. Korraliku ventilatsioonisüsteemi puudumine läheb kalliks maksma, sest märkimisväärne on ka kehvast õhukvaliteedist tingitud iga-aastane mõju Eesti majandusele: arvestades nii töölt puudutud päevi, tervishoiukulusid kui ka vähenenud tootlikkust, hinnatakse kahjut sadadesse miljonitesse eurodesse. Hea õhukvaliteedi tagamiseks ei piisa aeg-ajalt akna avamisest. Talvel põhjustab see ka probleeme tõmbusega. Meie kliimas on tänapäevases hoones vajalik mehaaniline ventilatsioon, kus õhku liigutavad ventilaatorid; õhk juhitakse hoonesse läbi filtrite, mis eemaldavad suurema osa välisõhus leiduvatest tahketest osakestest, näiteks

14 14 VENTILATSIOON õietolmust. Seeläbi on ka allergikul end lihtsam kaitsta välisõhu allergeenide eest, mis ei ole võimalik lihtsalt aknaid avades. Eriti oluline on hästi ventileeritud ruumides elamine ja õppimine lastele, sest kasvukeskkond mõjutab tugevalt tulevikku. Hea sisekliima ja energiatõhusus Praegu turul olevatest lahendustest tuleks väikeelamutes igal juhul kasutada mehaanilist sissepuhkeväljatõmbe ventilatsiooni. See on enim levinud ning ühtlasi energiatõhusaim lahendus. Olgugi et mehaanilisel sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemil on kaks elektrit tarbivat ventilaatorit, on soojustagastiga saavutatud sääst kordi suurem ning vähendab hoone aastast soojuskulu umbes kaks korda. Varem on kasutatud ka süsteeme, kus õhk tõmmatakse ühe ventilaatoriga hoonest välja ja värske õhk siseneb läbi klappide välisseintes. Selle peamine miinus on suur energiakulu, samuti võib läbi seina ruumi sisenev külm õhk tekitada tuuletõmbust. Ühtlasi on paigaldatud ka ruumipõhiseid ventilatsiooniseadmeid, aga see ei taga vannitubades, tualettides jms ruumides püsivat ventilatsiooni ning piisava õhuvahetuse tagamisel tekitavad seadmed tuntavat müra. Seetõttu lülitatakse seadmed välja ja ventilatsioonisüsteem ei täida oma eesmärki. Ehkki viimase kahe süsteemi puhul on hoones küll vähem ventilatsioonikanaleid, ei kaalu see üles puudusi. Äärmiselt oluline on jälgida, kas ja kuidas on lahendatud jäätunud soojustagasti sulatamine. Kui ruumidest väljatõmmatavat õhku jahutatakse, kondenseerub sealt välja meie tegevusel hoonesse eraldunud veeaur, mis tänapäevases efektiivses soojustagastis talvel jäätub ning ummistab soojustagasti. Nii väheneb soojustagasti efektiivsus, järelküttekalorifeeri puudumisel alaneb sissepuhkeõhu temperatuur ja õhk võib hakata peale puhuma. Turul pakutakse eramutele kahte tüüpi soojustagastiga seadmeid rootor- ja plaatsoojustagastiga. Rootorsoojustagastite puhul esineb jäätumisprobleeme vähem, seega tasuks eriti plaatsoojustagastite müüjalt või tarnijalt uurida, kuidas probleem on lahendatud. Ventilatsioonisüsteemi filtreid tuleks vahetada üks või kaks korda aastas. See on vajalik, sest ajapikku Ventilatsioonisüsteem on kõige suurema ruumivajadusega tehnosüsteem. ummistunud filtrid suurendavad ventilaatorite elektritarvet. Aastaid vahetamata filtrid võivad tekitada ventilatsiooniseadmes hügieeniprobleeme. Planeerige aegsasti Sõltumata sellest, kas tegu on uue või renoveeritava hoonega, tuleks ventilatsiooni peale mõelda võimalikult vara. Kindlasti tuleks kaasata spetsialist, kes koostab projekti. Lõpliku otsuse tegemisel tasub järgida reeglit «üheksa korda mõõda, üks kord lõika» ning vastata järgnevatele küsimustele: Kuhu paigutada ventilatsiooniseade, et oleks võimalikult lihtne läbi välisseina võtta värsket õhku ja saastunud õhk välja juhtida? Õhuvõtt võiks toimuda hoone põhjapoolselt küljelt ning kohast, kus see ei sega igapäevaelu, kus ei suitsetata, grillita või ei teki muid lõhnu. Vastasel juhul jõuavad lõhnad hoonesse. Kuhu paigutada ventilatsioonitorustik ülejäänud ruumides? Enamikku ruumidest tuleb paigaldada kas sissepuhke õhujagaja või väljatõmbeplafoon, milleni peab liikuma ventilatsioonikanalitega. Võimalusel võiks grupeerida ruumid, kuhu puhutakse värsket õhku, ja ruumid, kust tõmmatakse saastunud õhk välja. Renoveeritavate hoonete puhul on see eriti oluline, sest hoone arhitektuuri ja ruumide paigutust ei saa palju mõjutada. Kas on piisavalt ruumi, et torustikule paigutada mürasummutid? Müra summutamine on äärmiselt oluline, et ventilatsioonisüsteem ei häiriks igapäevaelu. MEHAANILISE SISSEPUHKE-VÄLJATÕMBE VENTILATSIOONI TÖÖPÕHIMÕTE Värske õhk juhitakse õuest läbi resti ja kanalite ventilatsiooniseadmesse, mis asub tehno- või majandusruumis, pööningul või näiteks ripplae taga. Õhk puhastatakse filtrites, soojendatakse soojustagastis ja pakase puhul ka küttekalorifeeriga. Edasi juhitakse värske õhk elu- ja magamistubadesse ning näiteks ka sauna ees- ja leiliruumi. Sealt liigub õhk läbi uksealuste pilude või siirdeõhuavade kööki, tualetti, vannituppa, panipaika jms ruumidesse, kust see tõmmatakse välja ning juhitakse ventilatsiooniseadmesse. Seadmes õhk puhastatakse ja soojuse tagastamisel jahutatakse maha ning juhitakse läbi resti õue. Täpsemalt on mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooni lahendust kirjeldatud KredExi liginullenergia väikemajade juhendi peatükis 6.1.

15 VENTILATSIOON 15 Ventilatsioon on vältimatult vajalik, aga ka jahutus pole kuumadel suvepäevadel paha. Elegantse paigalduse (nähtamatud torud) ja elektroonilise termostaadiga radiaator hoiab täpselt toatemperatuuri. Vaikne abiline Müra on tihti põhjus, miks ventilatsiooniseadmed välja lülitatakse, ja seega äärmiselt oluline teema. Mehaanilise ventilatsiooni puhul on võimalik täiesti edukalt tagada müravaba süsteem, aga on mitu aspekti, millele tähelepanu pöörata. Esiteks tuleb õhujagajatest ja plafoonidest kostuva müra vältimiseks paigaldada piisavalt jämedad ventilatsioonikanalid ja neile omakorda piisavalt efektiivsed mürasummutid. Mürasummutid on ventilatsioonikanalitest jämedamad ja vajavad rohkem ruumi, lisaks tuleb valida õige suurusega ventilatsiooniseade. Teiseks võib heli levida ruumide vahel ka ventilatsioonikanalite kaudu, mistõttu võiks mürasummutid paigutada ventilatsioonikanalitele ruumide vahele. Mõningal määral kostub müra ka läbi ventilatsiooniseadme kesta ja see tuleks paigutada ruumi, kus see ei häiri. Kolmandaks kostub müra ka õhuvõtu- ja heitõhurestidest ning kui nende lähedal on ala, kus see on probleem, siis tuleks need kas paigutada mujale või paigaldada vastavatele ventilatsioonikanalitele mürasummutid. Käterätikuivati on üks kõige praktilisemaid küttekehasid. KORRALIK VENTILATSIOON on kaasaegse hoone loomulik osa; tagab hea une ja tervise; annab töö- ja õppimisvõime; kajastub väiksemates energiaarvetes. Lisaks ventilatsiooniseadmest väljuvatele ventilatsioonikanalitele soovitan mürasummutid paigaldada ka magamistubade sissepuhkeõhuharudele. Ruumide vahelise müratakistuse suurendamiseks saab soovi korral paigaldada müra summutavad siirdeõhuklapid ning vastavad siseuksed. Konkreetse ventilatsioonisüsteemi hinda on keeruline öelda, sest see sõltub lahendusest. Ligikaudu võiks arvestada summaga, mis moodustab mõne protsendi uue sarnase hoone püstitamise hinnast. Kindlasti on tegu väärt investeeringuga paremasse unekvaliteeti, reipamasse päeva ja paremasse tervisesse. Kes on kord korraliku ventilatsiooniga hoones elanud, ei taha enam teistmoodi elada. POTENTSIAALSED VEAD Ventilatsiooniseadme jäätunud soojustagasti sulatamine on hästi lahendamata. Ventilatsiooniseadme filtrid on aastaid vahetamata. Ventilatsioonikanalitele ei paigaldata piisaval hulgal mürasummuteid. Paigaldatakse liiga väikese läbimõõduga ventilatsioonikanalid ja suur õhukiirus tekitab müra. Ei arvestata olukorraga, kus pliidikubu või küttekolle tekitab hoones tugeva alarõhu.

16 16 SOOJUSTUS SOOJUSTUS Foto: Shutterstock SOOJUSTUS MILLINE LAHENDUS VALIDA? Korralik maja peab olema soojapidav. Väikeelamutele sobivad erinevad lahendused. Kõigil on plusse ja miinuseid. TARGO KALAMEES, Tallinna Tehnikaülikooli ehitusfüüsika professor oojustuse valikule tuleb mõelda projekteerimise alguses, juba eelprojekti koostades. See on eriti oluline, kuna soojustuse paksus mõjutab hoone ja ruumide suurust ning hilisemad muutused võivad mõjutada ehitusõigust. Rääkides kriteeriumitest, mille alusel kõige sobivam soojustuslahendus valida, ei mõjuta seda otsust otseselt väikeelamu suurus, ehkki väiksemal eramul on soojuskaod suhteliselt suuremad ja vaja oleks paksemat soojustust. Energiatõhususe nõuded seevastu on diferentseeritud vastavalt eramu suurusele ja see kompenseerib mõnevõrra hoone suuruse mõju. Lisaks soojuslikele omadustele tuleb lahenduse valikul uurida niiskuskindlust. Niiskusturvalisuse eest vastutava ehitusinseneri või arhitekti ülesanne on projekteerida hoonele vastupidavad ja niiskusturvalised piirdetarindid, mis tagaksid hoones hea sisekliima ja energiatõhususe. Kolm peamist lahendust Soojustuslahendused jagunevad laias laastus kolmeks. Esiteks pehme plaatvill postide või talade vahel; teiseks jäik soojustus, mis paigaldatakse ilma täiendava karkassita otse seinale; kolmandaks puistevill, mis paigaldatakse horisontaalpinnale, kald- või vertikaaltarindile.

17 SOOJUSTUS 17 Kõiki kolme võib paigaldada erinevatele piirdetarinditele (katus, laed, põrandad, välissein). Pinnasesse paigaldamiseks sobib kõige paremini ekstrudeeritud polüstüreen (XPS), mille niiskusimavus ja soojuserijuhtivuse niiskussõltuvus on kõige väiksemad. Hoone piirdetarindil on mitu ülesannet: kandevõime, tuleohutus, niiskusturvalisus, hea väljanägemine, ruumide soojuslik mugavus, ajaline kestvus jne. Piirdetarindid peavad olema piisavalt soojustatud ja õhkupidavad. Piirdetarindi soojustakistus sõltub materjali paksusest ja soojuserijuhtivusest (λ), mis iseloomustab materjali omadust soojust läbi lasta. Mida väiksem λ soojapidava tuuletõkkega. Betoon-, tellis- ja plokkseinte puhul tuleb tagada, et soojustust ei paigaldataks liiga niiskele alusseinale ning enne paigaldamist tuleb seina niiskustaset kindlasti mõõta. Hoolikas paigaldus Soojustust võib paigaldada kandepostide või -talade vahele (tavaline puitkarkassi puhul) või kandeseina või -paneeli peale (kivi- ja betoontarinditel). Oluline on, et soojustus täidaks kogu talle jäetud ruumi ja soojustuse kihti ei jääks tühimikke, sest nende kaudu hakkab õhk liikuma ja soojustuse efektiivsus langeb. Ebakvaliteetselt paigaldatud soojustus, kus see ei täida kogu talle ettenähtud ruumi. Fotod: Targo Kalamees näitaja, seda suurem on piirdetarindi soojustakistus seda vähem laseb see soojust toast õue. Sõltuvalt materjalist varieerub soojuserijuhtivus üsna palju. Näiteks puit on kandekonstruktsioonidest kõige väiksema soojuserijuhtivusega. Soojustusmaterjalidega võrreldes on puit aga kolm kuni kuus korda suurem soojusjuht. Karkassimaterjal on alati suurema soojuserijuhtivusega kui soojustusmaterjal. Karkassist tekkivate külmasildade mõju vähendatakse ristiroovituse või Tootja deklareerib, kui suur on materjali soojuserijuhtivus ja esitab andmed toote pakendil või tootelehel. Tühimikud võivad tekkida, kui plaatsoojustus on karkassivahest liiga palju laiem või kitsam. Et soojustus liibuks hästi karkassi vahele, peab soojustuse laius olema umbes 1 cm laiem karkassipostide vahelisest mõõdust. Soojustus peab olema hästi homogeenne. Puistevilla paigaldusel tuleb arvestada, et see vajub aja jooksul kuni 20%. Vajumise minimeerimiseks peab olema puistevilla tihedus kg/m 3. Kui soojustus on kokku lapitud paljudest õhukestest kihtidest või liiga väikestest osadest, tekivad sellesse KOLM PÕHILIST SOOJUSTUSLAHENDUST Pehme plaatvill postide või talade vahel. Soojustus kaetakse tuuletõkkeplaadiga, et takistada välisõhu sattumist soojustusse ning vähendada postide ja talade kui külmasildade mõju. Soojustusesisese konvektsiooni vähendamiseks peab soojustuskihid, mis on paksemad kui 20 cm, jaotama õhutõkke abil osadeks. Jäik soojustus, mis paigaldatakse otse seinale täiendava karkassita. Soojustuseks võib olla jäik mineraalvill, polüstüreen (EPS, XPS), polüuretaan (PUR) või polüisotsüanuraat (PIR). Soojustus on üldiselt piisavalt õhutihe või õhutiheda kattega, mistõttu täiendavat tuuletõket ei paigaldata. Mineraalvillast kattekiht võidakse paigaldada plaatsoojustusmaterjalile, et vähendada soojustuse tuletundlikkust. Puistevill, mis paigaldatakse horisontaalpinnale (tuleb arvestada soojustuse vajumisega kuni 20%), kald- või vertikaaltarindile. Viimasel juhul ei saa hilisemat vajumist lubada ja soojustus tuleb paigaldada piisava tihedusega (60 90 kg/m 3 ).

18 18 SOOJUSTUS Ebakvaliteetselt paigaldatud soojustus, kus see ei täida kogu talle ettenähtud ruumi. Foto: Targo Kalamees mõttetud vuugid ja tühimikud, kus õhk pääseb jälle liikuma. Kuna puit on soojustusest parem soojusjuht, tekivad puitpostide ja -talade juurde paratamatult külmasillad, mille mõju saab vähendada, kasutades ristiroovitust või paksemat tuuletõket. Pehmed soojustusvillad tuleb katta väljast tuuletõkkega, mis peab olema väikese aurutakistuse ja suure soojustakistusega. Hea tuuletõkke liitekohad on sulundliitega ja pinnakate võimaldab tuuletõkkeplaadi teipimist. Kõige paremini täidavad nõudeid paksud (>30 mm) mineraalvillast tuuletõkkeplaadid. Tuuletõkkele järgneb fassaadikate, mis kaitseb seina sademete eest ja annab hoonele välisilme. Tuuletõkke ja fassaadikatte vahel on välisõhuga tuulduv õhkvahe. Kui kivi- ja betoonmajadel kasutatakse tihti krohvitud soojustust, siis puitmajadel seda teha ei või. Praktika on näidanud, et fassaadikrohvis on paratamatult alati väikesi pragusid, mille kaudu lekib vihmavesi seina ega taha enam välja kuivada. Puitseinal krohvitud soojustusega on olnud suuri niiskuskahjustusprobleeme paljudes riikides. Maksumuse puhul tuleb vaadata koguhinda materjal, ehitus ja hooldus. Kui soojustus on natuke kallim, aga seda on kiire ja lihtne paigaldada, siis on lõppmaksumus siiski väiksem. Hoonesisene soojustamine PAUL KLÕŠEIKO, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant-nooremteadur Mis on hoonesisese soojustamise plussid ja miinused? Seespoolsel lisasoojustusel on vähe plusse, aga palju miinuseid. See halvendab alati olemasoleva tarindi olukorda, mis muutub külmemaks ning tõenäoliselt niiskemaks. See omakorda võib kaasa tuua hallituse ja külmakahjustused. Samuti muutub olukord hullemaks külmasildadel kui enne soojustamist hallituseprobleeme polnud, siis pärast on oht oluliselt suurem. Kuna enamasti on soojustamiseks kasutatavate materjalide soojusmahtuvus madal, siis soojenevad ja jahtuvad ruumid kiiremini ruumid võivad suviti kiiremini üle kuumeneda. Plussid on tarindite pinnatemperatuuri ning seeläbi soojusliku mugavuse tõstmine ja soojuskadude vähendamine. Lühidalt tähendab see, et soojustatud piirete sisepinnal langeb hallituse tekkerisk, seinte ääres on mugavam viibida ning küttesüsteem ei pea nõnda intensiivselt töötama. Millal on hoonesisene soojustamine põhjendatud? Seespoolsele soojustusele võiks mõtlema hakata peaasjalikult siis, kui hoones juba on ebaefektiivse välispiirde tõttu probleemid hallitusega ning fassaad on miljöö või muinsuskaitse seisukohast väärtuslik, mistõttu ei saa väljast soojustada. Kui siiski on plaan hoone seest soojustada, tasub konsulteerida ehitusfüüsikaspetsialistiga pimesi katsetades on suurem tõenäosus ebaõnnestuda ning väärtuslik tarind ära rikkuda. Mis materjale kasutatakse? Sõltuvalt olukorrast saab kasutada nii mineraalseid kui ka polümeerseid materjale, nii auru läbilaskvaid kui ka tõkestavaid lahendusi. Sobivaim tuleks välja selgitada koos ehitusfüüsikaspetsialistiga. Kui efektiivne on hoonesisene soojustamine? Kuna miljööväärtuslike ja muinsuskaitse all olevate hoonete fassaadid pole tänapäeval soojuslikus mõttes kuigi efektiivsed (soojusläbivus U ~ 1 W/(m² K)), on senised katseobjektid näidanud pelgalt välisseina vaadates ligikaudu 50% soojusläbivuse langust. Võttes arvesse pärast soojustamist intensiivistunud külmasillad (vahelaed, siseseinad jne), jääb langusest siiski alles umbes 25%.

19 KÜTTESÜSTEEMID 19 KÜTTESÜSTEEMID SOE HOONE JA TÕHUS KÜTTESÜSTEEM VAJAVAD TERVIKLIKKU LÄHENEMIST Halvasti soojustatud hoones on talvel külm ja ebamugav, olgu küttesüsteem nii kaasaegne ja säästlik kui tahes. Küttesüsteemile tasub mõelda juba maja ehitamise või renoveerimisega alustades ning seda peaks toetama korralik soojustus. MARTIN THALFELDT, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Foto: Shutterstock

20 20 KÜTTESÜSTEEMID Ruumides temperatuuri hoidmiseks reguleeritakse vee voolu küttekehades, mis võivad olla näiteks radiaatorid või põrandaküttetorustikuga põrand. Kaasaegne küttesüsteem võimaldab temperatuuri valida ruumide kaupa, samuti saab elektroonilise süsteemiga automaatselt temperatuuri hoida ja juhtida. Lisaks tagab soojusallikas sooja kraanivee. Eramutes tuleb arvestada mahtboileriga, et vältida liiga võimsa süsteemi paigaldamist ja tagada stabiilne veetemperatuur. Mahtboiler peab olema piisavalt suur, et hommikul ja õhtul jätkuks sooja vett ning pärast tarbimise tippe on soojusallikal aega vett uuesti üles soojendada. Erinevate lahenduste plussid ja miinused Põrandakütte põhiline eelis on loomupärane madala temperatuuriga vee vajadus. Fotod: Shutterstock arim küttelahendus tagab kütteperioodil ruumides soovitud temperatuuri ning selle alginvesteeringu ja küttekulude suhe on mõistlikus tasakaalus. See omakorda sõltub hoone suurusest ja seisukorrast, omaniku eelistustest ning vahel ka krundi suurusest ja asukohast. Et soojuslik mugavus ei sõltu ainult küttesüsteemist, vaid oluliselt ka hoone arhitektuurist ja välispiirete olukorrast, tuleb vana maja lisaks küttesüsteemi uuendamisele soojustada, sest piirete sisepinnad on jahedad ning õhu liikumine tekitab ebamugavust. Hoone soojustamata jätmine kitsendab küttesüsteemide valikut. Üldine tööpõhimõte Kaasaegse hoonete kütmiseks vajaliku lahenduse võib jagada kaheks osaks soojusallikas ja küttesüsteem. Nende vahel ringleb vesi soojusallikast väljub soe vesi, mis jahtub küttekehades või põrandkütteringis maha ning seejärel soojendatakse uuesti soojusallikas. Küttesüsteemi pealevoolutemperatuuri juhitakse vastavalt välistemperatuurile külmema ilmaga on temperatuur kõrgem ja soojaga madalam. Eramutes on tüüpilised soojusallikad soojuspumbad ja katlad, lisaks võib paigaldada päikesekollektorid (peamiselt tarbevee soojendamiseks), kamina või ahju. Küttesüsteemina kasutatakse peamiselt radiaator- või põrandakütet. Soojuspumpade suurimad eelised on hea energiatõhusus ja see, et hoones piisab ainult elektriühendusest. Tõhusaimad on maasoojuspumbad, mis on ühendatud pinnasesse paigaldatud torustikuga, kus ringleb külmumiskindel vedelik. Maasoojuspumpade peamine miinus on hind ja see, et hoone kõrval peab olema piisavalt suur kõrghaljastuseta maapind, kuhu saab paigaldada torustiku. Kui piisavalt vaba pinda pole, siis saab kasutada õhk-vesi-soojuspumpasid, mille puhul on hoone kõrval, seinal või katusel välisosa, mis paraku teeb müra ja peab olema talvel lumevaba. Kui maapinna temperatuur on õigesti kavandatud süsteemi puhul aasta ringi stabiilne, siis õhksoojuspumbad seevastu peavad taluma rohkem kõikuvat välistemperatuuri. Arvestatakse, et pakaseliste ilmadega kaetakse hoone soojusvajadus näiteks elekterküttekehaga, mis viib omakorda süsteemi koguefektiivsuse alla. On olemas ka õhk-õhk-soojuspumbad ehk tavakeeles «konditsioneerid». Need on küll pisut tõhusamad kui õhk-vesi-soojuspumbad ja võimaldavad suvel ruume ka jahutada, kuid paraku saab ühe seadmega kütta vaid ühte-kahte ruumi, neid ei saa kasutada tarbevee soojendamiseks ja need tekitavad müra. Katelde peamine pluss on nende suhteline odavus võrreldes soojuspumpadega. Õigesti kavandatuna suudavad nad katta aastaringselt hoone soojusvajaduse. Samas vajavad katlad kütust ning kinnistul on VIIS ASPEKTI KÜTTESÜSTEEMI VALIKUL Mugava sisekliima ja efektiivse küttesüsteemi eeldus on soojapidav hoone. Projekteerimise algfaasis tuleb valida mõistlik hoone soojustuse taseme, soojusallika ja küttesüsteemi kombinatsioon. Ebaefektiivsete lahenduste ja probleemide vältimiseks tuleb koostada korralik projekt. Arvestada tuleb, kui palju võtavad erinevad soojusallikad ruumi ning mida on vaja teha nende töös hoidmiseks (näiteks tellida ja ladustada kütust). Vesiküttesüsteem võimaldab hilisemate muudatuste tegemisel suuremat paindlikkust.

21 KÜTTESÜSTEEMID 21 PÕHILISED VEAD KÜTTE- SÜSTEEMI VALIKUL Ei arvutata hoone soojuskadusid ja seega ei dimensioneerita küttesüsteemi õigesti. See on eriti oluline soojuspumpade puhul. Ei koostata küttesüsteemi projekti. Ei arvestata, et õhksoojuspumba välisosa teeb müra. Paigaldatakse liiga väikese pindalaga maasoojuspumba maakollektor. Õhk-õhk-soojuspumbad ehk tavakeeles konditsioneerid. vaja kas maagaasiühendust või piisavalt ruumi kütuse, näiteks puidupelletite ladustamiseks. Osaliselt saab hoonete soojusvajadust katta päikesekollektoritega. Ainus energiatarbija on ringluspump, aga need toimivad ainult päikeseliste ilmadega. Hästi soojustatud hoones on päikeselise ilmaga küttevajadus minimaalne. Seega saab päikesekollektorite soojusega peamiselt arvestada ainult tarbevee ja basseini soojendamisel. Samuti tuleb soojusvajaduse puudumisel päikesekollektorite kogutud soojus kuhugi juhtida, sest muidu kuumeneb süsteem üle. Ruumide kütteks soovitan kasutada vesiküttesüsteemi, mis eramus on valdavalt radiaator- või põrandaküte. Vesiküttesüsteem tagab paindlikkuse, sest vana soojusallikas on suhteliselt lihtne uue vastu välja vahetada, uue küttetorustiku ehitamine olemasolevasse majja seevastu on tülikas. Samuti soovitan kasutada madalatemperatuurilist küttesüsteemi, mis tähendab põrandakütet või suure pinnaga radiaatoreid ja eeldab hästi soojustatud hoonet. Madal kütteveetemperatuur tagab suurema soojusallikate valiku ning mõjutab enamiku soojusallikate efektiivsust, eriti soojuspumpade puhul. Põrandakütte põhilised eelised on loomupärane madala temperatuuriga vee vajadus. Ruumis ei ole nähtaval küttekehasid või torusid. Samas on see pisut kallim. Vaibad takistavad soojusülekannet. Suurte soojuskadude puhul on vajalik kõrge põrandatemperatuur, mis võib tallale olla ebamugav. Naturaalne puitparkett võib temperatuurikõikumiste tõttu praguneda. Radiaatoreid saab kasutada kõigis eramutes, kui on piisavalt ruumi nende paigutamiseks. Samas peab neid puhastama ning madalatemperatuurilise kütte puhul võivad radiaatorid olla küllaltki suured. Nii põranda- kui ka radiaatorküte võimaldavad tagada mugava sisekliima. Traditsiooniliselt on Eestis kasutatud ka ahjusid. Usun, et see jätkub ka tulevikus. Ahjude tsüklilise kasutamisega kaasneb temperatuurikõikumine ja ahiküttele tuginedes peab leppima aeg-ajalt jahedate tubadega. Tsüklilisusest tingitud paratamatu temperatuuritõus suurendab soojuskadusid ja seega ka küttekulusid. Korstendest lenduvad osakesed halvendavad välisõhu kvaliteeti ja seetõttu muutuvad nõuded ahjudele järjest rangemaks. Sõltumata küttesüsteemi tüübist peab selle hooldamisega tegelema spetsialist. Tuleb hoolitseda selle eest, et küttekehade ventiilid ei oleks kinni kiilunud ja torustikus ei oleks õhku. Katelde puhul tuleb tagada põleti efektiivne töö ning põlemisõhu piisav juurdepääs, soojuspumpade puhul peab hoolitsema kompressorite eest. Sobiva soojusallika ja küttesüsteemi valikusse tuleb suhtuda hoolikalt. Täpsemalt saab erinevate lahenduste kohta lugeda KredExi liginullenergia väikemajade juhendi peatükis 6.2. Liginullenergiahoonete juhendmaterjalid ja näidisprojektid leiate KredExi kodulehelt. TalTechi hoonete sisekliima ja veetehnika inseneriõpe Tänapäeval pööratakse üha rohkem tähelepanu inimeste tervisele ning keskkonnasäästlikule eluviisile. Veedame valdava osa elust hoonetes, mis samal ajal tarbivad suurima osa energiast Eestis ja Euroopas. Seetõttu vajatakse aina enam spetsialiste, kes projekteeriksid uusi ning rekonstrueeriksid vanu hooneid energiatõhusatena, et need oleksid tervisele võimalikult ohutud ning hea sisekliimaga. TalTechi hoonete sisekliima ja veetehnika inseneriõppe eriala pakub lisaks üldiste insenerioskuste omandamisele teadmisi, kuidas kavandada hea sisekliimaga energiatõhusaid hooneid, mida pole võimalik saavutada oskuslikult kavandatud, ehitatud ja hooldatud kütte-, ventilatsiooni- ning jahutussüsteemideta. Hoone tehnosüsteemide ja energiatõhususe arendamine on ehitussektori kiiremini arenevaid valdkondi. Lisaks annab eriala väga head teadmised sellest, kuidas saadakse tarbimiskõlbulik vesi ning kuidas see peale kasutamist keskkonda kahjustamata tagasi loodusesse juhtida. Rohkem infot eriala kohta leiab Tal- Techi kodulehelt

22 22 OHUTUS VÄIKEELAMUS OHUTUS VÄIKEELAMUS

23 OHUTUS VÄIKEELAMUS 23 OHUTU ELUKESKKOND ON IGAÜHE SÜDAMEASI Küttesüsteemiga seotud tulekahjusid saab ennetada, kui järgitakse üldisi ohutusreegleid. Turvalisemasse keskkonda saab panuse anda iga majaomanik. JAAK JAANSO, Päästeameti Lääne päästekeskus, ohutusjärelevalve büroo nõunik äästeamet soovib muuta Eesti ühiskonna turvalisemaks ning on endale seadnud ambitsioonikad ülesanded, mida saab ellu viia vaid meie kõigi kaasabil. Selleks on vaja parandada iga koduomaniku tuleohutusalaseid teadmisi turvalise elamu ehitamisel ning ohutu tahkekütusel töötava küttesüsteemi ehitamisel ja kasutamisel. Aastaks 2025 on vähenenud õnnetuste arv ja kahju Eestis Põhjamaade tasemele. Aastaks 2025 on tules hukkunute arv vähenenud 12 inimesele. Järgnevalt on välja toodud olulised tuleohutusnõuded, mida iga majaomanik peaks teadma. Olulisemad tuleohutusnõuded üksikelamus Järgnevad on üldised tuleohutusnõuded, kuid iga konkreetse hoone puhul võib olla erisusi. 1) Tuleohutusklass Tuleohutusklassid jagunevad kolmeks: TP1 (tulekindel), TP2 (tuldtakistav), TP3 (tuldkartev). Üldjuhul on üksikelamu tuleohutusklass TP3, mis võib olla kuni kahekorruseline. Klass sõltub hoone kandekonstruktsioonide tulepüsivusest ning tuleohutusklass määratletakse ka ehitusprojektis. 2) Hoonetevaheline tuleohutuskuja Kui erinevate kinnistute hoonetevaheline vahemaa on vähem kui 8 meetrit, siis tuleb rajada tulemüür või tuletõkkesein või rakendada muid ehituslikke meetmeid. Erinevad võimalused on kirjas standardis EVS «Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded» punktis 9. 3) Tuleohutuspaigaldised ja tulekustutusvahendid Üksikelamu vähemalt ühes eluruumis peab olema suitsuandur. Soovituslik on paigaldada vingugaasiandur kõigisse ruumidesse, kus on puuküttel köetav kütteseade (ahi, kamin, pliit). Soovituslikult võiks elumajas olla vä- Suitsuandur on kohustuslik paigaldada elamu vähemalt ühte ruumi. Foto: Shutterstock hemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti ja köögis tulekustutusvaip. 4) Ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks Garaaž peab olema omaette tuletõkkesektsioon, kui see on suurem kui 60 m 2. Katlaruum peab olema omaette tuletõkkesektsioon, kui katlaruumis asuva kütteseadme koguvõimsus on üle 25 kw. Kui katlaruumis hoitakse enam kui kolme päeva küttematerjali, eraldatakse katlaruum omaette tuletõkkesektsiooniks, sõltumata katla võimsusest. 5) Pääs pööningule, katusele Pööninguluugi mõõtmed peavad olema minimaalselt mm. Korstna puhastamiseks peab katusel olema korstna juurde viiv luuk või redel, vajadusel ka käiguteed. 6) Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele Peab olema tagatud päästetehnika juurdepääs hoonele. Juurdepääsutee laius peab olema vähemalt 3,5 m ja kandevõime 25 t. Arvestada tuleb ka päästehnika kõrgusega (nt värava kõrgus peab olema vähemalt 4,5 m). 7) Tulekustutusvesi Tuletõrje veevarustuse lahendus peab olema kajastatud hoone ehitusprojektis. Kasutusloa saamiseks peab projektikohane lahendus olema valmis ehitatud. Looduslike veevõtukohtade puhul tuleb veenduda, kas juurdepääs sellele on aastaringselt tagatud. Olemasolevate tuletõrje veevõtukohtade kohta saab informatsiooni KOVist. Täiendavalt saab lugeda: - Siseministri määrus nr 17 «Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele», avaldamismärge RT I, , 12, - EVS 812-6:2012 «Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus», - EVS 812-7:2018 «Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded». Standardid on kättesaadavad (tasuline) Eesti Standardikeskuse kodulehel Standarditega saab tasuta tutvuda Eesti standardite lugemispunktides: Standardikeskuses, Tartu Ülikooli raamatukogus, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus ja Eesti Rahvusraamatukogus.

24 24 OHUTUS VÄIKEELAMUS Küttesüsteemi ehitamine ja rekonstrueerimine Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepa kutsetunnistusega isik. Enda tarbeks (üksikelamus) võib tahkeküttesüsteemi ehitada ja paigaldada pottsepa kutsetunnistuseta isik. Kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida Kutsekoja kodulehel Küttesüsteemi ehitamisel on oluline valida omavahel sobivad kütteseade ja korsten. Näiteks on väga oluline jälgida, et korstna temperatuuriklass ei oleks väiksem kütteseadme väljundgaaside temperatuurist. Kütteseadme ja korstna omadused peavad olema kirjas nende dokumentatsioonis. Tootjavastutusega korstna ja kütteseadme paigaldamisel tuleb lähtuda tootja paigaldusjuhendist. Üldjuhul peab igal kütteseadmel olema eraldi suitsulõõr. Järgnevalt on välja toodud olulised nõuded, mida küttesüsteemi ehitamisel ja rekonstrueerimisel tuleb kindlasti silmas pidada. Ühenduslõõrile esitatakse suitsulõõriga samad nõuded. Kahe kütteseadme ühendamisel ühte suitsulõõri tuleb ohutus tõendada täiendavalt. Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400 C (nt saunakeris), nähakse alati ette eraldi suitsulõõr. Saunakerise korstna temperatuuriklass peab olema vähemalt T600, kui kerise tootja ei näe ette teisti. Küttekolde ja korstna välispinda võib viimistleda mördi või kuumuskindla värviga. Korstna katmine kipsplaadiga vms ei ole lubatud, kui tootja ei näe ette teisiti. Kivikorsten peab olema kontrollitav terves ulatuses. Korsten peab ulatuma 0,8 m kõrgemale katuse pinnast. Põlevmaterjalist katusekatte korral (nt roogkatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast ja korstnal peab olema sädemepüüdja. Korstna puhastamiseks peab olema korstna juurde viiv luuk või redel, vajadusel ka käiguteed. Kütteseadme ees peab olema vähemalt 1 m ja tahmaluukide ees 0,6 m vaba ruumi. Tahmaluugi alumine serv peab põlevmaterjalist põrandast jääma vähemalt 50 mm kõrgemale. Kütteseadmetele kaaluga üle 150 kg tuleb rajada eraldi vundament. Kütust tuleb hoida selleks ettenähtud ruumis. Kuni kahe kütmiskorra kütust võib hoida kütteseadme läheduses. Õlimahuti ja katla vaheline kuja peab olema vähemalt 1 m. Õnnetuste ärahoidmiseks on oluline parandada iga koduomaniku tuleohutusalaseid teadmisi. Foto: Päästeamet Korstna puhastamiseks peab katusel olema korstna juurde viiv luuk või redel. Foto: Shutterstock Müüritiskütteseadme puhul väljastab pottsepp juhendi informatsiooniga. Juhendiks võib olla näiteks ahjupass. Lisaks pottsepa väljastatud dokumentidele peavad kütteseade ja korsten olema varustatud märgistusega. Täpsemad nõuded küttesüsteemidele on kirjas standardis EVS «Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid». Küttesüsteemi tagantjärele seadustamine Paljud inimesed on ehitanud korterisse kütteseadme (ahju, pliidi või kamina), mis tuleb tagantjärele seadustada, või on soetanud eluruumi, kuhu eelmine omanik on paigaldanud mitteseaduslikult kütteseadme. Kuigi küttesüsteemi on juba aastaid kasutatud ja probleeme ei ole esinenud, tuleb siiski tõendada selle ohutus. TULEÕNNETUSTE STATISTIKA aastal toimus 1225 hoonetulekahju, neist 707 eluhoonetes. Ühepereelamutes toimus 350 tulekahju, millest 113 tekkepõhjus oli vigane küttesüsteem või hooletus selle kasutamisel. Tulekahjudes hukkus 50 inimest, neist 46 eluhoonetes (22 inimest hukkus ühepereelamutes).

25 OHUTUS VÄIKEELAMUS 25 Majja ehitatud kütteseade tuleb seadustada. Esimene samm: eksperthinnang Eksperthinnang annab üldise hinnangu selle kohta, kas küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks. Kui esineb puudusi, siis tuleb omanikul need kõrvaldada, ent kui ekspert tunnistab süsteemi ohutuks, siis on hinnang oluline tõend küttesüsteemi seadustamisel. Eksperthinnangu andmise kompetents on korstnapühkija-meistril (tase 5), pottseppmeistril (tase 5), tuleohutusekserdil (tase 6). Pädevusega isikuid on võimalik leida või küsida: - SA Kutsekoda kodulehelt - Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt - MTÜ Eesti Pottsepad kodulehelt - Päästeala infotelefonilt Teine samm: ehitise audit Kui tegu on müüritud kütteseadmega (tellistest või looduslikust kivist ja müürisegust kohapeal ehitatud kütteseade), tuleb kandekonstruktsioonide vastupidavuse tõendamiseks teostada ehitise audit. Kui tegemist on metallist või malmist kütteseadmega, ei ole ehitise auditit vaja teha. Ehitise auditi tegemise pädevus on volitatud ehitusinseneril (tase 8), diplomeeritud ehitusinseneril (tase 7) ja ehitusinseneril (tase 6). Pädevusega isikuid on võimalik leida: - SA Kutsekoda kodulehelt - Majandustegevuse registrist Kolmas samm: kütteseadme kasutusele võtmine ehk seadustamine kohaliku omavalitsuse kaudu Kütteseadme ohutushinnangute (eksperthinnang ja ehitise audit) alusel kasutusele võtmine teostatakse kasutusteatisega, mis esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu Kui see pole võimalik, esitatakse dokumendid paberil ning kohalik omavalitsus kannab andmed ise ehitisregistrisse. Kui kohalik omavalitsus ei teavita kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda küttesüsteemi kasutama. Vingugaas Foto: Shutterstock Vingugaas (CO) on lõhnatu ja värvitu ülimürgine gaas, mis tekib mittetäieliku põlemise käigus. Võimalikud vingugaasiallikad on liiga vara kinni pandud ahju-, kamina- või pliidisiiber, garaažis töötav automootor, valesti reguleeritud gaasipliit või halva tõmbega gaasiveeboiler. Vingugaas uinutab ohvri ning võtab temalt võimaluse ruumist väljuda. Mürgistuse kahtluse korral tuleks võimalikult kiiresti ruumist lahkuda ja värske õhu kätte minna. Väljudes ava ruumi tuulutamiseks aknad. Rahuliku ja sügava hingamise järel mööduvad kergemad mürgitusnähud mõne aja pärast. Tugevama mürgituse korral tuleb kutsuda kiirabi. Vingugaasiandur on kohustuslik paigaldada kõigisse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Kasulik on paigaldada vingugaasiandur kõigisse ruumidesse, kus asub puuküttel köetav kütteseade (ahi, kamin, pliit, katel). Suitsuandur on kohustuslik paigaldada vähemalt ühte elamu ruumi. See hoiatab valjude piiksudega tulekahju eest selle algstaadiumis ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega. Hoolitsege, et ka teie vanemate ja vanavanemate vingugaasiandur ja suitsuandur oleksid töökorras.

26 26 ELEKTRIOHUTUS ELEKTRIOHUTUS Foto: Shutterstock

27 ELEKTRIOHUTUS 27 TALLINNA MAJAD SAAVAD RIIGI TOEL ÜLE MINNA TURVALISELE ELEKTRISÜSTEEMILE Kui korgid ülepinge tõttu välja löövad, on see enamasti lihtsalt ebameeldiv ja tüütu, ent uuendamata elektrisüsteem on otsene oht inimese tervisele. HEIKKI PARVE, KredExi energiasäästu projektijuht Mis on vana ja uue pingesüsteemi peamised erinevused ehk miks peab elektrisüsteeme kaasajastama? Vanal pingesüsteemil (3 220 V) on mitu puudust. Esiteks puudub kaitsemaandus ehk elektriseadmete korpused ei ole maandatud ja sealt võib saada elektrilöögi. Kindlasti on vanal süsteemil töötavate majapidamiste elanikud täheldanud pingekõikumisi ja sagedasi elektrikatkestusi. Seda tingib vanade juhtmete ja süsteemi madal töökindlus. Ülekoormuse tõttu kuumenevad kaablid üle ja tekib tulekahju oht, eriti talvel elektrikütte korral. Samuti ei saa Elektrilevi vana pingesüsteemiga hoonetele tagada kvaliteetset elektrivarustust ning vanade elektripaigaldiste rikke korral võib maja jääda sootuks elektrita. Uue elektrisüsteemi (3 230/400 V) paigaldamisel väheneb elektri- ja tuleõnnetuste tõenäosus ning rikkevoolukaitse aitab tõhusalt vältida elektrilöögi ohtu. Suurem töökindlus tähendab aga näiteks, et sama peakaitsmega võib kasutada märksa rohkem elektriseadmeid korraga ning esineb vähem pingekõikumisi. Tallinnas saab uue elektrisüsteemi paigaldamiseks kulusid kokku hoida ja kasutada KredExi elektripaigaldiste renoveerimise toetust. Toetust saab kuni 50% toetatavatest kuludest. Nii saate uue, turvalise ja töökindla elektrisüsteemi poole soodsamalt. Taotlejate senised kogemused näitavad, et taotlemine keeruline ei ole. Üldjuhul jõuti ideest teostuseni ühe kuni kuue kuuga. Maja üldvalgustuseks vajalike toitekaablite ehitamiseks koridori või keldri üldvalgustuse toite väljaehitamiseks. Korterite elektripaigaldiste ühendamiseks üldosaga senistes ühenduskohtades. Ehitustöödeks vajaliku elektriprojekti koostamiskuludeks, kui ehitustööd teostatakse sama toetuse taotlusega. Vanal pingesüsteemil oleva väikeelamu peajaotuskilbi ja maanduse asendamiseks nõuetekohase pingesüsteemi vastu. Kes saavad toetust taotleda? Taotlejad saavad olla Tallinna linna korteriühistud, väikeelamute omanikud või mittetulundusühingud, mille hooneid varustatakse elektriga vanal pingesüsteemil ja mis asuvad Tallinnas Elektrilevi OÜ võrgupiirkonnas. Olgu öeldud, et Tallinnas vanal pingesüsteemil töötavatel elamutel on võrgueeskirja tõttu igal juhul kohustus üle minna uuele pingesüsteemile. Hetkel saab seda teha toetuse abil. Kui palju toetust saab? Kuni kümne korteriga korterelamu puhul kuni 300 eurot korteri kohta. Üle kümne korteriga korterelamu puhul kuni 250 eurot korteri kohta. Mittetulundusühingud kuni 7000 eurot kogu hoone kohta. Vanad süsteemid on väga tuleohtlikud. Foto: Shutterstock Mille jaoks saab toetust kasutada? Maanduse, peajaotuskilbi ja magistraalkaablite ehitamiseks korteriteni. Lisainfot toetuse ja tingimuste kohta leiab aadressilt samuti Elektrilevi klienditoe kaudu või tel Elektrilevi pakub huvilistele ka konsultatsiooni ja on igakülgselt valmis nõu andma ja kohtuma eelnevalt kokkulepitud ajal Kadaka tee 63.

28 28 MUINSUSKAITSE MUINSUSKAITSE EHITAMINE JA REKONSTRUEERIMINE MUINSUSKAITSEALAL Erinevalt tavapärasest ehituspraktikast võib muinsuskaitsealal ehitamine ja rekonstrueerimine tähendada spetsiifiliste nõuete täitmist, samas võib lihtsamad hooldus- ja remonttööd teha Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta. Esimese sammuna tasub nõu küsida Muinsuskaitseameti maakonnanõunike käest, kes oskavad täpselt öelda, millega on vaja arvestada, ja anda näpunäiteid väärtuslike hoonete hoidmiseks. KAAREL TRUU, Muinsuskaitseameti vanalinnade nõunik Foto: Shutterstock

29 MUINSUSKAITSE 29 Millist piirkonda nimetatakse muinsuskaitsealaks? Eestis on 12 muinsuskaitseala. Enamik neist on ajaloolised linnakeskused, mis on ühtlasi vanima linnalise asustusega alad. Lisaks on Harjumaal Rebala muinsuskaitseala, mille põhiline väärtus on ajalooline kultuurmaastik vanad teed, põllud ja talukompleksid. Mis muudab need alad väärtuslikuks? Muinsuskaitsealadel on säilinud terviklik ajalooline keskkond, kus on ka tänapäeval näha jäljed varasemast ajast ja linnaehituse moodidest. Vanimad ehk enamasti keskaegsed elemendid on säilinud maa all arheoloogiliste jäänustena. Maapealne vanim element on enamasti tänavavõrk. Vanimad säilinud hooned on enamasti Põhjasõja järgsest ajast ehk 18. ja 19. sajandist, erand on Tallinna keskaegne vanalinn ning üksikud varasemad hooned teistes linnades. Mis vahe on muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikul alal? Muinsuskaitseala on riigi kaitse all ja seal kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Miljööväärtuslikud hoonestusalad on kohalike omavalitsuste kehtestatud alad. Piirangud puudutavad miljööaladel ja muinsuskaitsealadel sarnaseid küsimusi ning nende eesmärk on kultuuriväärtuslike keskkondade, hoonete ja nende osade säilimine. Üldjuhul on miljööaladel nõuded pisut leebemad, muinsuskaitsealadel tuleb projektid kooskõlastada ning töödega alustamiseks taotleda luba (lisaks kohalikule omavalitsusele) Muinsuskaitseametilt. Samuti võib eeldada, et muinsuskaitsealadel on vajadus töödele eelnevate uuringute järele ning võib olla vajalik muinsuskaitseline järelevalve. Alates 1. maist 2019 on võimalik taotleda Muinsuskaitseameti määratud uuringute ja järelevalvega seotud kulude osalist hüvitamist. Milliseid seadusi tuleb rekonstrueerimisel järgida? Igasugust ehitustegevust reguleerib ehitusseadustik. Täpselt samamoodi on see ka muinsuskaitsealadel. Lisaks kehtivad muinsuskaitseseadus ning muinsuskaitsealade põhimäärused, mis puudutavad konkreetseid alasid ja nende eripärasid. Vanade hoonete puhul on oluline säilitada konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjale ning detaile ning ümber- ja juurdeehitusel tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et uus lahendus sobiks naaberhoonetega. Uushoonestuse puhul vaadatakse eelkõige mahte, hoone paigutamisel kvartalis välja kujunenud tava, samuti seda, et viimistlusmaterjalid sobiksid ajaloolisse keskkonda. Muinsuskaitsealadel pööratakse tähelepanu ka väärtuslikele interjööridele, miljööaladel interjööri üldjuhul ei sekkuta. Kas vajalikud kooskõlastused annab Muinsuskaitseamet või kohalik omavalitsus? Mõlemad institutsioonid tegutsevad oma pädevuse ulatuses. Omavalitsus väljastab ehituslube. Muinsuskaitseamet tegeleb ka detailsemate küsimustega, mis ehitusseadustiku mõistes ehitamiseks ei kvalifitseeru, kuid mille tagajärjed võivad olla märkimisväärsed. Näiteks laudvoodri vahetamisel uue vastu seina konstruktsioon küll ei muutu, ent erinevus on välisilmes ja detailides. Sel juhul on sageli ka vanus iseväärtus. 19. sajandi alguses valminud detailist võib teha koopiaid, ent selle vanust ja sidet kahesaja aasta taguse aja ja meistritega ei ole võimalik taastoota. Tallinnas, Tartus, Narvas ja Viljandis on Muinsuskaitseamet muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks sõlminud lepingud sealsete omavalitsustega ehk nendes linnades tegelevad ka muinsuskaitse küsimustega kohalikud omavalitsused. Millised load tuleb enne ehitustegevusega alustamist taotleda? Kui tegu on ehitustöödega, siis tuleb omavalitsusest taotleda ehitusluba või -teatis, mälestisel või muinsuskaitsealal tööde teostamise luba. Suuremahuliste tööde puhul on vajalik ka muinsuskaitseline järelevalve ehk tööde juurde peab olema kaasatud pärandispetsialist, kes oskab lahendada vanade majade korrastamisel ette tulevad ootamatused. Mida tuleb rekonstrueerimisel silmas pidada? Iga töö ja konkreetse objekti jaoks tuleb valida sobivad materjalid. Kaasaegsed materjalid ei ole keelatud, ent neid peab kasutama õiges kohas ja õigel viisil. Valesti valitud materjalid ja võtted kahjustavad konstruktsiooni ja tihti võib plaanitud kasu asemel tekkida hoopis kahju, mille tõttu hoone eluiga lüheneb. Ajalooliste hoonete detailid ja fassaadikäsitlus on tundlikumad kaasaegsetest analoogidest. Akende prosspulgad on vabrikuakendel sageli jämedad või peale kleebitud. Selline butafooria ei rõõmusta kedagi ning liimi vanudes kukuvad need lihtsalt eest ära. Kindlasti tasub rekonstrueerimistöödeks palgata sellealase kogemuse ja Muinsuskaitseameti tegevusloaga spetsialistid, et garanteerida võimalikult hea tööde tase. Millised on ehituslikud kitsendused? Muinsuskaitsealadel on ehituslike piirangute eesmärk leida tasakaal vana ja uue vahel. Vanas hoones töid kavandades tuleb silmas pidada selle väärtusi. Millised on väärtuslikud detailid ja milline on hoone olulisus piirkonna ehk keskkonna jaoks tänavalõigu või linna kontekstis. Muinsuskaitsealad sisaldavad palju hooneid, mis ehk üksikuna ei ole midagi erilist, aga koos naaberhoonetega loovad miljöö või tähistavad olulisi protsesse meie maa ja rahva kujunemisloos. Linnamajad on sageli olnud viimistluse poolest võrreldavad mõisahoonete ajalooliste interjööridega. Millega tuleb arvestada, kui kinnistul asub mälestis? See sõltub mälestisest täpse info saab Muinsuskaitseameti maakonnanõuniku käest. Millised on sanktsioonid ehk mis juhtub, kui omanik ei järgi ettekirjutusi? Sanktsioonid tulevad seadustest ja kindlasti ei korva tekitatud kahju. Kui kultuuriväärtusega vana maja laguneb või lammutatakse, siis tuleb mõista, et kaotavad kõik, kes enda identiteeti selle piirkonnaga seostavad. Muinsuskaitseameti üks olulisemaid ülesandeid on ka sellealane selgitustöö.

30 30 TARK MAJA TARK MAJA

31 TARK MAJA 31 TARK MAJA EELDAB LÄBIMÕELDUD ARHITEKTUURSEID LAHENDUSI Sageli kiputakse targaks nimetama maja, mis on täis erinevat elektroonikat ning kus näiteks tulede põlema panemiseks piisab vaid käte plaksutamisest. Tegelikult seisneb maja tõeline tarkus ikkagi passiivses n-ö betooni ja klaasi valatud tarkuses, mille eeldused on põhjalikult läbimõeldud arhitektuursed lahendused. KAREN SCHMIDT, toimetaja maja ei tähenda sugugi, et hoone on pilgeni tehnikat täis. Oluline on aru saada, et tarkus jaguneb klastritesse,» ütleb «Tark aastal valminud Rakvere targa maja peaprojekteerija ja arhitekt Oliver Alver. Ta paneb südamele, et kallis elektroonika ei taga märkimisväärset energiasäästu ning maja liigne koormamine tehnoloogiaga tähendab hoopis, et seda on aasta pärast väga kallis üleval pidada; kui mõni süsteem läheb katki, siis ei piisa parandamiseks nutikast töömehest, vaid kohale tuleb kutsuda magistrikraadiga spetsialist. Olgugi, et tarkadest majadest räägitakse väga palju, on mõiste tark maja praeguseni selgelt defineerimata. Selle alla püütakse lahterdada majja paigaldatavat mistahes elektroonikat. Tegelikult seisneb hoone tarkus nutikates arhitektuurilahendustes ja konstruktsioonides, millele tänu luuakse väga hästi läbi mõeldud, universaalne hoone, mis tagab suurima energiasäästu. Selline maja on vajadusel väga hõlpsalt muudetav ja ümbertehtav. Näiteks Rakvere maja on projekteeritud nii, et välisseinad kannavad, seest on kõik avatud ning ühtegi posti ei ole. Rääkides üldistest suundumustest maailmas, toob Alver välja, et praegu on trend pigem nn low-tech tarkade majade poole, mis tähendab, et hoone on ehituslikult põhjalikult läbi mõeldud ning seda on soodne hooldada ja käigus hoida, ent tehnikat pannakse majja nii vähe kui võimalik. Vastandiks on kõikvõimalikku tipptasemel tehnoloogiat tulvil nn high-tech nutimajad, mis võimaldavad maja automaatselt juhtida. «Tarkade majade juhtimise tarkvara on siiski alles lapsekingades ning sellel kohal laiutab turul suur auk,» tõdeb Alver. Vastupidi levinud arvamusele ei ole targalt ehitamine eriti kallim kui tavaline ehitamine, sest betooni, klaasi ja puidu hind on ikka sama, oleneb vaid, kuidas need paika pannakse. «Hinnavahe tavaehituse ja targalt ehitamise vahel on mõni protsent, aga raha hoitakse kokku tulevikus hoonet kasutades,» räägib Alver. Passiivne tarkus Tulles tagasi tarkuse erinevate klastrite juurde, on tema sõnul võimalik eristada esiteks maja passiivset tarkust, teiseks maja aktiivset tarkust ning kolmandaks tarkvara ehk eelpool nimetatud nn high-tech nutimajade tarkust. Rakvere Tark Maja. Foto: Oliver Alver Hoone tarkus seisneb nutikates arhitektuursetes lahendustes ja konstruktsioonides. Foto: Shutterstock

32 32 TARK MAJA Nn high-tech nutimajad on tulvil tipptasemel tehnoloogiat ning võimaldavad maja automaatselt juhtida. Foto: Shutterstock Maja passiivne tarkus tähendab hoone projekteerimist viisil, et arhitektuursed lahendused on põhjalikult läbi mõeldud. Isegi kui tulevikus on vaja hoone ümber ehitada, on seda lihtne teha. Energiat võtab tark maja nii maa seest kui ka õhust ning oskuslike arhitektuursete lahenduste abil suunatakse ressurss hoone käigushoidmisse, ehkki targalt projekteeritud maja võtab juba ise tehnika abita vähe energiat. Konkreetseid standardeid tarkade majade puhul arhitektidele ei seata, oluline on hea meeskonnatöö tellija, arhitekti ja inseneride vahel. Betooni ja klaasi valatud maja passiivne tarkus väljendub järgmistes aspektides: - avatud ja ilma segava kandekonstruktsioonita planeering; - päikese suunas avatud aknad; - talvise päikese püüdmine katuseakendega; - liigse päikeseenergia passiivne varjestamine lõunafassaadil; - passiivne päikeseenergiaga kütmine; - topeltfassaad; - muudetava kasutusfunktsiooniga katus (pööratud katus); - hea juurdepääs tehnosüsteemidele ja võimalus neid lihtsalt muuta; - hästi isoleeritud hoone. Seega seisneb passiivne tarkus läbimõeldud ja tarkades ehituslahendustes, millega saab hoone energiasäästu suurendada. Näiteks topeltfassaad võimaldab talvel püüda kinni esimese soojuse ning parandab sooja- ja tuulepidavust. Pööratud katusel on vettpidav ehk hüdroisolatsioonikiht ja ühtlasi kõige vähem vastupidavam kiht viidud soojustuskihi alla ning tänu sellele on katuse pealmine kiht väga vastupidav. Talvise päikese püüdmine katuseakendega on jälle puhtalt emotsionaalne küsimus, sest vähesed talvised päikesekiired loovad hoones helge tunde. Aktiivne tarkus Alveri sõnul võib elektroonikat lisada mistahes majale ning muuta hoone seeläbi «targaks», ent kui eelnev füüsiline tarkus on halvasti teostatud, siis elektroonikaga seda päästa on peaaegu võimatu, sest vana maja füüsilist keha on keeruline muuta. Küll aga soovitab Alver vanades majades mõelda küttesüsteemi vahetusele ning kaaluda näiteks maakütet, mis ajapikku on kindlasti väga kuluefektiivne lahendus. Erinevate tehniliste seadmetega majja lisatav aktiivne tarkus väljendub järgmistes aspektides: - jahutuse, kütte, ventilatsiooni ja valgustuse sünkroniseeritud juhtimine, mis eeldab, et tehnosüsteemid on rajatud tervikuna ning neil on avatud ja omavahel suhtlevad liidesed; - välise informatsiooni kasutamine hoone kliima hoidmisel (ilmateade, tööaja graafik); - taastuva loodusressursi kasutamine jahutamisel/ kütmisel (pinnasevesi); - aktiivne päikeseenergia kasutamine (päikesepaneelid); - päikesevalguse aktiivne varjestamine lääneküljes (juhtivad ribikardinad); - sade- ja drenaaživee kogumine ja kasutamine tualettides; - sisekliimat parandav haljastus, mis võimaldab hoida niiskustaseme kontrolli all ja puhastada õhku mürkainetest.

33 TÖÖDE RAHASTAMINE 33 TÖÖDE RAHASTAMINE KREDEXI KÄENDUSE VÕI TOETUSE ABIL ENERGIATÕHUS KODU Uut kodu soetades või olemasolevat rekonstrueerides tasub mõelda energiatõhususele. Energiatõhus eluase on rahakotile säästlikum ning kindlasti investeering tulevikku. KredEx pakub tuge kodu renoveerimiseks või ostmiseks laenu saamisel ja väljastab toetusi, mille abil kodu energiatõhusamaks renoveerida. KAIMO KALDA, KredExi haldur KRISTO HÜTT, KredExi haldur Foto: Shutterstock

34 34 TÖÖDE RAHASTAMINE Seni on kasutatud toetust enim just seinte soojustamiseks. Fotod: Shutterstock Väikeelamute rekonstrueerimistoetus Mõeldud enne aastat ehitatud ja kasutusele võetud eramajade omanikele, kes soovivad teha kodu soojapidavamaks, parandada sisekliimat või ette võtta muid energiatõhusust suurendavaid töid. Toetust saab 30% tööde maksumusest ning kuni eurot väikeelamu kohta. Seni on toetust enim kasutatud seinte soojustamiseks, maasoojuspumba paigaldamiseks, katuse ja akende vahetuseks ning pööningu soojustamiseks, aga ka näiteks päikesepaneelide ja soojustagastusega ventilatsiooni paigaldamiseks. Tegemist võib olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsiooniga, kahe korteriga elamu või ridaelamuga, samuti suvila või aiamajaga, mis rekonstrueeritakse toetuse abil aastaringseks elamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks. Toetust saab erinevateks töödeks: akende ja uste vahetamiseks; fassaadi, sokli ja vundamendi soojustamiseks; katuse, katuslae ja pööningulae soojustamiseks koos katuse vahetusega; küttesüsteemi vahetamiseks; ventilatsiooni paigaldamiseks; taastuvenergia tootmisseadme paigaldamiseks (nt päikesepaneelid); toetuse saamiseks vajaliku energiamärgise tellimiseks. Põhjalikuma nimekirja toetatavatest tegevustest leiate KredExi kodulehelt Isegi akende ja uste vahetamiseks saab taotleda toetust. Kuidas toetust taotleda? 1. Tellige mõõdetud tarbimisandmete põhjal koostatud elamu energiamärgis. 2. Esitage toetuse taotlus koos lisadokumentidega. 3. KredEx teeb toetuse otsuse. 4. Teostage pärast positiivse otsuse saamist tööd. 5. Esitage ehitusseadustikukohane ehitise kasutusluba või -teatis. 6. KredEx teeb väljamakse pärast tööde vastuvõtmist. 7. Esitage aasta pärast uus mõõdetud tarbimisandmete põhjal koostatud elamu energiamärgis. Küsimuste korral annavad nõu KredExi toetuse haldurid, kelle kontaktid leiate KredExi kodulehelt: Eluasemelaenu käendus Sobib neile, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärk peab olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks.

35 TÖÖDE RAHASTAMINE 35 Ka päikesepaneelide panekuga ei pea täitsa üksi hakkama saama. Kes saavad KredExi eluasemelaenu käendust kasutada? Käenduse kasutamiseks peab vähemalt üks laenutaotleja kuuluma ühte alltoodud sihtgruppi: Noore pere sihtgrupp: kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja. Noore spetsialisti sihtgrupp: kõrghariduse, kesk-erihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) või 4/5 taseme kutse omandanud kuni 35-aastane inimene. Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp: omandireformi objektiks olevates õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav inimene. Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp: veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles. Veteranide sihtgruppi kuulumise teatisi väljastab Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp: energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija on füüsiline isik, kes soetab elamu, sealhulgas selle osa või korteri või ehitusseadustiku tähenduses püstitab energiatõhusa elamu või rekonstrueerib elamu või selle osa energiatõhusaks või teostab muid ehitamisega seonduvaid tegevusi, mille tulemusel muutub elamu või selle osa energiatõhusaks. Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõuded: energiatõhusa eluaseme soetamisel peab ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass olema vähemalt C. Energiamärgis peab olema koostatud alates 3. maist Energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C. Seega, kui plaanite oma väikeelamu rekonstrueerimist, saate töid rahastada, kombineerides KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetust ning pangast saadud kodulaenu KredExi energiatõhusa eluaseme käendusega. Uuri täpsemaid tingimusi KredExi kodulehelt Eluasemelaenu käenduse taotlemine käib koos laenu taotlemisega pangas.

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad Maja energiatarve Enamikus majapidamistes moodustavad küttearved olulise osa igakuistest väljaminekutest ning gaasi- ja õlihinna pideva tõusu

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.09.2009 Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Energiatõhususe miinimumnõuded muutmine Vastu võetud 27.08.2009 nr 146

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 ÜLEVAADE KOGU RIIGI HOONETEST... 2

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides SISEKLIIMA JA MÜÜDID Ants Viilup tel. 50 68 151 ants.viilup@mail.ee Mis see on? Variandid: a)ventilatsiooni seade, b)sisekliima seade. Müütide tekke aluseks on enamasti protsessid, mille olemust või tekke

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Kodumajatehase AS

Kodumajatehase AS Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2015 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr. 11352009 MTR registreering:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4)

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4) Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2017 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond Tallinn 2012 Eesti

Rohkem

KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1

KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1 KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + TASUTA ENERGIA KÕIGILE? Aknast välja vaadates, mida Sa näed? Näed tänavat, maju, puid ja põõsaid? Aga NIBE näeb tasuta

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem