Seletuskiri 2019

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Seletuskiri 2019"

Väljavõte

1 SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele. Rakvere linna eelarve põhilisteks tululiikideks on füüsilise isiku tulumaks ja toetused riigieelarvest. Seadusandlus Rakvere linna eelarve lähtub erinevatest õigusaktidest, millest olulisemad on: Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS); Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS); Rakvere linna arengukava ; Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ning eelarve eelnõu koostamise ja eelarve täitmise kord. Eelarve koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud erinevaid finantsprognoose ja aasta riigieelarve seaduse eelnõud, Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste koostatud arengukavu, sisehindamise aruandeid jt statistilisi andmeid sisaldavaid dokumente. Rakvere linna aasta eelarve eesmärk on tagada Rakvere linna tasakaalustatud ja terviklik areng koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada linnakodanikele, linna asutustele, ettevõtetele ja linna külalistele võimalikult heal tasemel teenused ning sotsiaalset abi vajavatele linnakodanikele vähemalt rahuldavad hüved ja tingimused toimetulekuks. Rakvere linna aasta eelarve koostamisel on olnud olulisemateks põhimõteteks: Rakvere linnale on kujunenud traditsiooniks konservatiivne eelarvestamine. Samuti on eesmärgiks olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev; Linna tegevuste kavandamisel ning kohustuste võtmisel arvestatakse võimalikult paljude erinevate finantsprognoosidega; Linna eelarve peab tagama linnavalitsuse ja linnavalitsuse poolt hallatavate asutuste võimalikult efektiivse ning energiasäästliku toimimise;

2 Vajadusel korraldatakse ümber hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel, saavutades seeläbi tõusu teenuse osutamise kvaliteedis ning kasutades samas optimaalselt eelarvevahendeid; Tagatakse EL projektide kaasfinantseerimine, leides seeläbi täiendavate finantsvahendite juurdetoomise võimalused linnaruumi ja tegevuste arenduseks. Jätkatakse varasematel perioodidel alustatud investeeringuid; Kasusaajate motiveerimiseks luuakse võimalusi ja toetatakse eelarvest lisavahendite hankimist erinevatest allikatest (Euroopa Liidu struktuurivahendid, Eesti Kultuurkapital, siseriiklikud toetusmeetmed jne). Kolme majandusaasta võrreldavates andmetes on esitatud aasta tegelik eelarve täitmine, linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve seisuga ja aastaks planeeritav eelarve. 1. Tulud Maksud 1.1. Füüsilise isiku tulumaks Füüsilise isiku tulumaks laekub residentidest füüsiliste isikute sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on 1.jaanuari 2019.a. seisuga Rakvere linn. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud tuludelt. Vastavalt Tulumaksuseaduse 5 1. jaanuarist 2019.a. jõustuvale muudatusele moodustab maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 11,90% (2018.aastal 11,86%) residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust a. seisuga oli Rakveres elanikke a. oli vastav number Vähenemine 191 inimese võrra on sarnases suurusjärgus viimastel aastatel kujunenud trendiga. Võttes arvesse Rahandusministeeriumi prognoose ning aasta eeldatavat füüsilise isiku tulumaksu laekumist on aastaks planeeritud füüsilise isiku tulumaksu tõus 5 % võrreldes aastaks kavandatuga. 1. oktoobri aasta seisuga on füüsilise isiku tulumaksu laekunud Rakvere linna eelarvesse 79,34% planeeritust (2017.a. sama perioodil 75,35%). Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud 3000 Füüsilise isiku tulumaks

3 1.2. Maamaks Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes Maa hindamise seaduses sätestatust ning maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksu summa on alla 5 euro. Rakvere linnas on maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast ning selle muutmist ei ole käesoleva eelarve koostamisel kavandatud. Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse. 1. oktoobri 2018 aasta seisuga on maamaksu laekunud eurot, mis moodustab 66,32% planeeritust (2017.a. sama perioodil 61,12%). Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud 3030 Maamaks Teede ja tänavate sulgemise maks KOV volikogul on õigus kehtestada järgmised kohalikud maksud: Mootorsõidukimaks; Loomapidamismaks; Reklaamimaks; Teede ja tänavate sulgemise maks; Lõbustusmaks; Parkimistasu. Rakvere linnavolikogu poolt on eeltoodust lähtuvalt a. määrusega nr 23 kehtestatud Teede ja tänavate sulgemise maks. Maksu arvestusega tegelevad linnavalitsuse järelevalvespetsialist ja teedeinsener. 1. oktoobriks 2018 on teede ja tänavate sulgemise maksu laekunud eurot (2017.a. sama perioodil 537 eurot) aastaks ei ole kavandatud suuremahulisi kaevetöid ning maksulaekumise tõusu ei ole planeeritud. Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks

4 Kaupade ja teenuste müük 1.4. Riigilõivud Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud 320 Riigilõivud Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvad riigilõivud ehitusseadustiku alusel tehtavatelt toimingutelt (ehitusluba, kasutusluba, projekteerimistingimused jt) ja ühistranspordiseaduse alusel tehtavatelt toimingutelt (taksoveoluba, sõidukikaart ja teenindajakaart). Riigilõiv on ette nähtud ka linnasekretäri tõestamistoimingult (dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine- 1 lk/0.65 ja perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse kinnitamine- 1 eurot). Tõestamistoiminguid on aastas mõned üksikud. 1. oktoobriks 2018 on laekunud riigilõive eurot (2017.a. sama perioodil eurot) Tulu majandustegevusest Laekumised haridusasutuste majandustegevusest Tunnus kirje nimetus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 planeeritud Laekumised haridusasutuste 3220 majandustegevusest Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt: laste vanemate poolt kaetav koolieelse lasteasutuse kulude osa ca eurot; õpilaskohtade ja lasteaiakohtade müük teistele kohaliku omavalitsuse üksustele ca eurot Lasteaedades käivate laste eest tasude arvestuse kasv eelarve tulupoolel on seotud Rakvere linnavolikogu poolt 2014.a. kehtestatud määrusega mille kohaselt osa kuus, mida tasub lapsevanem on lasteaiarühmas 7 %, sõimerühmas 12 % ja lastehoiurühmas 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär aastaks on 89 eurot (2017.a. 88 eurot). Eeldada võib selle säilimist aasta tasemel kuid käesoleva seletuskirja koostamise hetkel sellekohane info puudub. Seisuga õpib Rakvere linna munitsipaalüldhariduskoolides 468 teiste kohalike omavalitsuse üksuste haldusterritooriumidel elavat õpilast (klassid kl 243 õpilast, kellest 82 täiskasvanute gümnaasiumis ning klassini 225 õpilast koos mittestatsionaarse õppevormiga) a. samal ajal oli neid õpilasi 514 ja 2016.a. samal ajal 476 õpilast. 4

5 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest Laekumised kultuuri ja 3221 kunstiasutuste majandustegevusest Olulisemad laekumised on kavandatud alljärgnevalt: Rakvere Muusikakooli õppemaksud (vanemate osalus) ca eurot; Rakvere Muusikakooli teenuste müük teistele KOV ca eurot; Raamatukogu teavikute eest teistelt KOV ca eurot (kavandatud 2018.a. tasemel); Kultuurikeskuse tulud ca eurot Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 3222 Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest Olulisemad laekumised on kavandatud alljärgnevalt: Rakvere Spordikooli õppemaksud ning teenuste müük ca , sellest lapsevanematelt õppemaksudena eurot; Rakvere Spordikeskuse planeeritavad tegevustulud on kavandatud eurot Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest Moodustub Rakvere Sotsiaalkeskuse teenustest - saunateenused, pesupesemine jne. ning toetatud elamise teenuse ja igapäevaelu toetamise teenuse tuludest. Täiendav laekumine 2019.a. eelarvesse on kavandatud eelkõige Tugiisiku teenuse rahastusega, koostöös Virumaa Tugiteenused MTÜ ga Üüri- ja renditulud 3233 Üüri ja renditulud Üüri ja renditulud laekuvad stabiilselt pikaajaliste lepingute alusel. Tulude jaotus on järgmine: Lai tn 20 hoone rendist saadavad tulud; 5

6 sotsiaalmaja üüritulud; sotsiaalkorterite üüritulud; Rakvere bussijaama renditulud vastavalt rendilepingule; muud rendi ja üüritulud (Laste Tervisekeskuse ruumide rent jms). Toetused 1.6. Sihtotstarbelised toetused Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Sihtotstarbelised 3500 toet.jooksv.kuludeks Eelarve koostamisel on arvesse võetud vaid koostamise hetkel teada olevad eraldised. Neist suurim on suurune sihtotstarbeline toetus riigilt Lääne-Virumaa Keskraamatukogule teavikute soetamiseks ning lisaks veel töötajate personalikulude kate. Eeltoodust lähtuvalt ei ole planeeritav summa oma suuruselt võrreldav varasemate perioodidega Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks. Sihtotstarbelised toetused 3502 põhivara soetamiseks Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud. Summad ei ole aastate lõikes võrreldavad aastal oleme arvestanud Rakvere Tervisekeskuse, Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamise ja Rakvere Vallimäe kompleksi väljaehitamine projektide raames saadavate toetustega Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt KOV Tasandusfond KOV Toetusfond

7 KOV Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2019.a. Riigieelarve seadusega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega. KOV toetusfondist aastal Rakvere linna eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus järgnevate kulude kompenseerimiseks: Hariduskulud s.h. õpetajate tööjõukulude, täiendkoolituse, õppevahendite, koolilõuna ja tõhustatud ja eritoe tegevuskulude toetus; toimetulekutoetus; sotsiaaltoetuse- ning teenuste osutamise toetus; avalikult kasutatavate kohalike teede hoiu toetus; jäätmehoolduse arendamise toetus; raske- ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus; koolieelsete lasteasutuste toetus; huvitegevuse toetus; matusetoetus; asendus- ja järelhooldusteenuse toetus rahvastikutoimingute kulude hüvitise toetus Muud tegevustulud 1.8. Tulud varadelt 381 Varade müük Rakvere linn ei ole kavandanud viimastel aastatel eelarvesse tulusid varade müügist. Realiseeritakse eelkõige pärimise teel linna omandusse tulnud kinnisvara või nende osasid a. toimus tehing Tallinna 5 kinnistutega ning 2019 on võimalik kaaluda Tallinna tn. 5a kinnistu müüki mille müügitingimused tuleks otsustada linnavolikogu poolt ning seejärel on võimalik laekuvad tulud kavandada ka linna eelarvesse katmaks näiteks võimalikke investeeringutega seonduvaid kulusid. 7

8 1.9. Laekumised vee erikasutusest 3825 Tulu vee erikasutusest Vee erikasutusõiguse tasu makstakse Keskkonnatasude seaduse kohaselt õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras. Tasustatav vee kogus arvutatakse veearvesti näidiku järgi veekogude, puurkaevude ja vee kasutusviiside kaupa. Kui võetava vee kogust ei mõõdeta veearvestiga, on arvutamise aluseks keskkonnaloa andja poolt tunnustatud metoodika. Vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 50 protsenti riigieelarvesse ja 50 protsenti Rakvere linna eelarvesse, kui vett võetakse Rakvere linna siseveekogust või põhjaveekihist Trahvid 3880 Trahvid Rakvere Linnavalitsuse järelevalvespetsialisti poolt menetletud haldusrikkumised, mille tulemusena laekuvad trahvid. Rakvere Linnavalitsus ei ole eesmärgiks seadnud selle tululiigi kaudu igal juhul linna eelarvesse täiendavaid vahendeid saada, vaid pigem saavutada linnas tervikuna korras ja hoolitsetud keskkond läbi kõigi osapoolte poolt kehtivate reeglite ja eeskirjade täitmise. Tuludena on seisuga 1.oktoober 2018.a. laekunud linna eelarvesse trahve summas eurot Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 655 Intressitulu Intressitulude kasvu tänast maailma majandusseisu arvestades ei kavandata. Seisuga 1. oktoober 2018.a. on laekunud linna eelarvesse intressitulusid 76 eurot. 8

9 1. KULUD Kulude üldist kasvu on eelarvekasutajate lõikes mõjutanud personalikulude suurenemine ja sisseostetavate teenuste kallinemine. Eelarve kulude planeerimisel on arvestatud töötasu alammäära tõusuga 500 eurolt 540 eurole. Valitsemiskulude hulka arvestatakse ka laenuintresside tagasimaksed sõltumata võetud laenu kasutamise otstarbest (näiteks haridusobjektide ehitamine, kultuuriobjektide ehitamine jne). Parema ülevaate nimel esitame laenuga seonduvad kulutused eraldi. Laenud ja tagasimaksekohustused on esitatud Lisas 1. Kulutuste kokkuhoidu on saavutatud eelkõige energiasäästu meetmete rakendamise kaudu läbi hoonete soojustamise. Samas on suurenenud elektrienergia tarbimine seoses uute ventilatsiooniseadmete väljaehitamise ja muude elektrienergial töötavate seadmete kasutuselevõtuga. 1.Üldised valitsussektori teenused (01) 1.1. Linnavolikogu Linnavolikogu Personalikuludeks kavandatakse eurot (sh volikogu esimehe ja kantselei juhataja ning komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete tasud). Palgakuludest tasutakse ka erinevate ekspertide kaasamist (vajadusel ja vahendite olemasolul). Majandamiskuludeks (sh administreerimise, transpordi, lähetuste, koolituste, ürituste, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, inventari jms kulud) on kavandatud eurot Linnavalitsus Linnavalitsus Planeeritavad personalikulud on eurot ja majandamiskulud eurot. Detailne jaotus on toodud seletuskirja tabelites Rahandus- ja fiskaalpoliitika Rahandus- ja fiskaalpoliitika

10 Kirjeldatakse Rakvere Linnavalitsuse (teenindab kõiki hallatavaid asutusi) raamatupidamisosakonna tegevust. Koosseisus 6 töökohta, sealhulgas pearaamatupidaja, pearaamatupidaja asetäitja, vanemraamatupidaja, 3 raamatupidajat) Perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingud Muud üldised teenused Seoses Maavalitsuse tegevuse lõpetamisega on antud tegevusalal kajastatud perekonnaametnike personalikulud ja majandamiskulud, mis aastal rahastati euro ulatuses toetusfondi vahenditest. Kirjeldatakse 4 perekonnaseisuametniku tegevuskulusid Alusuuringud Alusuuringud Administreerimiskuludena käsitleti siin erinevaid paljundus, trüki, projektide kaasrahastusi, osalemisi turismimessidel, uurimistööde kulusid ja linna planeerimisosakonna personalikulusid. Alates aastast kajastame alusuuringute tegevusala kulud Muu majanduse tegevusalal Muud üldised valitsussektori teenused (valimised) Muud üldised valitsussektori teenused 2019.a. valimistega seonduvad kulutused on planeeritud linnavalitsuse eelarves (TA kood 01112) Valitsussektori võla teenindamine Valitsussektori võla teenindamine Laenulepingute teenindamine (intressid) vastavalt sõlmitud lepingutele. Linnavalitsus ei planeeri varasemast erinevaid muutusi laenulepingute alusel intresside tasumisel. Laenud ja tagasimaksed on esitatud Lisas 1. 10

11 1.8. Üldiseloomuga ülekanded (liikmemaksud) Üldiseloomuga ülekanded On seotud osalemisega erinevates liitudes ja organisatsioonides, mille eesmärk on KOV ühistegevuste arendamine juhtorganite kaudu, koostööprojektides osalemine, ühisürituste korraldamine, kogemustevahetus jne. (Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Läänemere Linnade Liit ja Tervislike linnade ühendus). Kulude suurenemine seotud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu liikmemaksu suurenemisega, mis tuleneb maakonna omavalitsute arvu vähenemisest Avalik kord ja julgeolek (03) Muu avalik kord ja julgeolek Vastavalt Rakvere linna turvalisuse- ja kuriteoennetuse komisjoni ettepanekule soovitakse täiiendada ja täiustada Rakvere linna videoseire süsteeme Majandus (04) Maakorraldus Maakorraldus Eraldatud tegevuskuludest tasutakse linna maa munitsipaliseerimise toimingutega seonduvad kulutused - maa mõõtmine, toimikute koostamine, riigilõivud kinnistamisel jms. Vahendite olemasolul möödapääsmatud kaardimaterjalide täiendamisega seonduvad kulutused. Alates aastast kajastame maakorralduse tegevusala kulud Muu majanduse tegevusalal Metsamajandus Metsamajandus Linnametsa (sh Tammik) haldamise ja hooldamisega seonduvad kulutused. Suur hulk tegevusi on seotud metsa toodava ja jäetava prahi koristamise, teeradade puhastamise, tööde teostamiseks vajalike väikevahendite ostuga vms. Osa kulutustest on suunatud terviseradade korrastamiseks. 11

12 Metsaradasid ning istutatud kultuure tuleb hooldada igal suvekuul maist kuni augustini ja heade ilmade jätkudes ka septembris. Metsamajandamise valdkonnas tehtavad tööd on talvisel ajal üksikute ohtlike puude likvideerimine, vajadusel raietööd tormi- ning putukakahjustuste likvideerimiseks, jõulukuuse muretsemine linna. Suvisel ajal tehakse radade trimmerdamist, prügivedu metsast, uute kultuuride rajamist (istutamist), valgustusraiet, võsalõikust ja ostetakse töövahendeid Linna tänavate ja kõnniteede korrashoid ning renoveerimine Sõidu- ja kõnniteede korrashoid ja renoveerimine Tänavate korrashoiu kuludeks on erinevate tehnoloogiatega aukude täitmise ja pindamistööd ning kruusakattega teede hooldus. Tänavate renoveerimistööde teostamine on tihti olnud rahastatud Euroopa Liidu abirahade baasil kombineeritult laenudega. Seda eriti juhtudel, kui teostatakse tänavaaluste kommunikatsioonide välja vahetamisega seonduvaid töid a. langetati sellesisulised otsused Võidu, Karja ja Parkali tänavate osas, kus kaaspartneriteks AS Rakvere Soojus ja AS Rakvere Vesi. Täiendav teede- ja tänavate remondi maht, sh kergliiklusteede ehitus selgub lisaeelarve koostamise käigus. Oluliste ja/või kiireloomuliste vajadustena on kõne all nii Lembitu tn (Seminari-Rägavere lõik), Piiri tn, Vee tn (Viru-Kunderi lõik), Jakobsoni-Parkali-Spordi tn lõik, Õie-Vallikraavi tn ja Tammiku-Õie ühendus. Eelmisel eelarveaastal edasi lükkunud Moonaküla tervikremont on üks prioriteetsetest arendustest. Lisaks võimalustena Posti tn (Pikk-Jakobsoni lõik), Tuleviku tn jt. Samuti tegeletakse eelduste loomisega Rakvere Rahvaaeda läbivate teede katmiseks kiviga. Reaalne tööde maht selgitatakse ja tänavate valik tehakse lähtuvalt linna eelarvelisest võimekusest Liikluskorraldus Liikluskorraldus Kulud on seotud liikluskorraldusvahendite hooldusega, liiklusmärkide asendamisega, linna fooride töö korraldamisega, tänavanime siltide vahetamise ja uute tootmise ning paigaldamisega, tänavate asfaldimärgistuste teostamisega. Eriolukordades tänavate sulgemise korraldamine. Hooldusleping on sõlmitud osaühinguga Signaal Rakvere. Hooldustööde kuutasu on 0,38 eurot ühe liiklusmärgi kohta (kokku on paigaldatud üle 3100 liiklusmärgi) ning valgusfooride hooldustasu on 60 eurot 1 fooriristmiku kohta. Sama lepingu kohaselt tasutakse liikluskorralduse remontööde ja markeerimise eest tegelikult teostatud tööde akti alusel. Ühe võimalusena kaalutakse, koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga, kiirust fikseerivate elektrooniliste tabloode paigutust Rakvere linnaruumi. Eeskätt probleemsetele või suuremat liiklusohutust vajavatele tänavalõikudele. Koostöös teiste omavalitsustega soovitakse selgitada välja reaalne vajadus ja saavutada nt ühishanke läbi soodsamat 12

13 hinda. Kõnealune vajadus on olnud korduvalt arutlusel Rakvere linna turvalisuse- ja kuriteoennetuse komisjonis ja liikluskomisjonis. Võimalikule investeeringule soovitakse rahaline kate leida lisaeelarve koostamise käigus PIKA tänava arendamine Pika tänava arendamine a. seisuga on Pika tänava projekti ehitushange lõppenud ning võib eeldada aastal ehituse valmimist aasta eelarve planeeritud kasutamata jääk summas eurot viiakse üle aasta eelarvesse Transpordikorraldus Transpordikorraldus Ühistranspordiseaduse muudatustele viidates lõpetati alates 2016.a põhiliselt Rakvere linna teenindavate maakonnaliinide 1, 2, 3 ja 5 teenindamise tellimise riigi poolt eraldatavate vahendite arvel. Täiendavalt eelnevale tuleb Ühistranspordiseaduse kohaselt sõidusoodustusi võimaldaval KOV tasuda ühistransporditeenust osutavale ettevõttele avalikel liinidel soodustusest tulenevalt saamata jäänud piletitulu eest. Teenuse eest tasumiseks on arvestatud eelarve eelnõus euroga. Rakvere linnas on soodustatud isikuteks: eakad, kes on 70 aastased ja vanemad; raske puudega 16-aastastele ja vanemad isikud; nelja- ja enamalapseliste perede lapsed, kes omandavad päevases õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või kutsekeskharidust; represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikud Turism (turismiinfokeskus) TIK Rakvere Turismiinfokeskus (TIK) kolis 2017.aastal üle Lai tn 20 I. korrusele. Sellise võimalusega oli arvestatud ka Lai tn 20 hoone projekteerimisel. Turismiinfokeskuses töötab põhitöökohaga üks töötaja. Kõrghooajal ( ) on lisaks tööl 1 inimene kes annab puhkust ja hoiab TIK-i avatuna ka nädalavahetustel. 13

14 Reklaam Reklaam Eelarvest teostatakse linna kujundamist ja kaunistamist, sh esteetilist valgustamist (põhilise osa moodustavad jõulukaunistuse hanked koos selle paigaldamise ja eemaldamisega), linna tutvustavate trükiste kujundamist ja trükkimist, kujundusprojektide finantseerimist ja kaasfinantseerimist jms aasta lõpuks soovitakse täies mahus uuendada linna maamärkide juures olevaid objektiinfo poste, mis saavad uue kujunduse, uued tekstid ja täiendava valgustuse. Valgustada soovitakse mitmed munitsipaalkoolide seinamaalingud ja arendatakse edasi linna kunstiprojekti renoveeritud kortermajade seinte katmiseks kunstiga. Ette on nähtud järk-järguline LED ekraanidele üleminek linnaruumis (kultuurilise ja muu info edastuseks) aasta sügis-talv perioodiks planeeritakse linnaruumi rikastava turismiobjekti leidmiseks ideekonkursi korraldamist. Eelarvest kantakse ka erinevate plakatite ning trükiste tegemise materjalide kulud. Kulud jagunevad järgmistele tegevustele: teenetemärgid; beebide lusikad; teadetetahvlite remont; teatri, kultuuri ja mälestussammaste remont; jõuludekoratsioonide paigaldus ja eemaldamine linnaruumis; jõuludekoratsioonide igaaastane remont enne paigaldamist; uute jõulukaunistuste soetamine; ilutulestik; trükikojast tellitavad tööd, plakatid jm Tööstusalade arendamine Tööstusalade arendamine Olulisim on tegevus, mis seotud Lennuvälja tööstusala turundamisega. Tööstusala suurus on 24 hektarit ja sellel asuvad tootmismaaks mõeldud 39 kinnistut ning kaks ärimaaks mõeldud kinnistut Raudtee tänaval. Tööstusalal on võimalik alguses seada kinnistule hoonestusõigus. Kolme aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist peab isik saama linnalt kasutusloa, misjärel on tal õigus kinnistu omandada. 14

15 Planeerimine ja projekteerimine Planeerimine, projekteerimine Tegevused, mis seotud Rakvere linna algatatud või Rakvere linna kaasrahastamisega teostatavate planeeringutega või projekteerimistega. Samuti rahastatakse sellelt eelarverealt planeeringute avalikustamisega seonduvad kulutused Muu majandus (sh majanduse haldamine) Muu majandus (sh majanduse haldamine) aastal moodustavad majandusvaldkonna personalikulud kokku eurot. Alates 2019.aastast kajastame alusuuringute (TA kood 01400) tegevusala kulud Muu majanduse tegevusalal ( ) Linnavara haldusosakond Loodav uus osakond linnavalitsuse struktuuris, mille tegevuse põhieesmärk on linna vara haldamine, sh remont ja vähenõudlikumad ehitustööd Keskkonnakaitse (05) Jäätmekäitlus (prügimajandus) Jäätmekäitlus Kulude jaotus põhitegevuste järgi: Liigiti jäätmete kogumise korraldamine ja konteinerite hankimine ning paigaldamine; paberikonteinerite rendi ja tühjendusleping AS-ga Ragn Sells; kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete utiliseerimine Lääne-Viru Jäätmekeskusesse; jäätmete koristustööd väljaspool hooldusalasid, hooldusaladest kõrvalejäävate prügiurnide tühjendamine; koeraprügikastide tühjendamine; kevadine suurpuhastus, kinnaste ja prügikottide soetamine koristustöödeks; 15

16 pakendimajade korrashoid, lehekuulutused, trükised jms; kampaaniate korrladamine tasuta ohtlike jäätmete viimiseks Lääne-Viru Jäätmekeskusesse; teavitustööd Sõiduteede puhastus Sõiduteede puhastus Eelarverealt rahastatakse peamiselt lumetõrje ning kevadise koristuse ja tolmutõrje töid Kõnniteede puhastus Kõnniteede puhastus Eelarverealt rahastatakse kõnniteede, väljakute, bussipeatuste, kergliiklusteede ja parklate hoolduslepingu alusel tellitavaid töid. Rakvere Linnahoolduse OÜ-ga sõlmitud lepingu kehtivusperiood on 01. jaanuar 2017.a kuni 30. aprill 2021.a ning lepingu maht eurot kuus millele lisandub käibemaks. Koidula tn. 6 bussipaviljoni hooldustöödeks on sõlmitud leping korteriühistuga Koidula 6 summas 770 eurot aastas kuna paviljon asub nende kinnistul Heitveekäitlus Heitveekäitlus Tasutakse ühisvoolse kanalisatsiooni sademevete puhastamise kulud AS-le Rakvere Vesi. Eelarves on arvestatud sadevete kanalisatsiooni puhastamise ning torustike ja restkaevude hooldus- ja remonttööd Heakord ja haljastus Heakord ja mänguväljakud Eelarve realt rahastatakse Rakvere linna avalikus kasutuses olevate alade korrashoidu. Haljastuse hoolduse lepingud, mis on sõlmitud Rakvere Linnahoolduse OÜ-ga, kehtivad perioodiks Lepingud haljasalade hoolduseks maksavad uuel hankeperioodil kokku eurot aastas (koos käibemaksuga). 16

17 Leping lillede ja noorhaljastuse hoolduseks on sõlmitud OÜ Kesklinna Parkidega ja kehtib a. Lepingu maksumus üheks aastaks on eurot (koos käibemaksuga). Lepinguga ei ole kaetud lillede lisaistutused. Lisaks kantakse järgmised kulud: tiikide hooldusniitmised; avarii ja lisatööd (hooldusraied, puude raied, võsalõikused, niitmised, teeäärte korrastus, lõhkumiste taastamised); mänguväljakute hooldus, remont, uute ehitamine; lillekastide ja amplite soetused Heakorra inventar ja keskkonna parendamine Heakorra Inventar ja keskkonna parendamine Eelarvest kantakse alljärgnevad kulutused: lõhutud pinkide vahetamine, uute soetamine.; lõhutud prügikastide vahetamine; uute prügikastide ja nende jalgade soetamine; prügikastide paigaldamine linnaruumi; pinkide paigaldamine linnaruumi; teiste avaliku ruumi elementide remont ja värvimine; lippude soetus, lipumastide remont; purskkaevude remont, soetus Elamu- ja kommunaalmajandus (06) Lammutustööd Lammutustööd Erinevate linnas asuvate objektide lammutamine ja linnas asuvate kinnistute vanadest ehitusjäätmetest puhastamine aastal on kajastatud siin Lennuki tänava piirkonna lammutustööde KIK projektiga seonduvad kulud. 17

18 Veevarustus Veevarustus aastast ei ole veeveokulusid ja kulutusi vee eest tasumisele avalikest veevõtukohtadest AS-le Rakvere Vesi planeeritud Tänavavalgustus Tänavavalgustus Linnavalitsus on esitanud projektitaotluse tänavavalgustuse olulises mahus renoveerimiseks ja ledelementidele üleminekuks, kuid sellega tekkida võivad kohustused ei ole siinkohal kajastatud, kuna eelarve koostamise hetkel pole taotluse tulemus selge. Positiivse lahenduse ja projekti käivitumise korral käsitletakse tekkivat kulu ja investeeringut linna lisaeelarves Tänavavalgustuse elekter Tänavalgustuse elekter Tänavavalgustuse elektrienergia eest tasumine Tänavavalgustuse hooldus ja remont Tänavalgustuse hooldus ja remont Tänavavalgustuse tehnilist järelvalvet, hooldustaseme hoidmist ning ekspluatatsiooni teostab Arendus & Haldus OÜ. Uue hankelepingu periood algas a. ning lõpeb 31.detsembril 2020.a. Lepingu kuutasu määraks on on 708 eurot (koos käibemaksuga). Ülejäänud summat saab kasutada tänavavalgustuse remont- ja rekonstrueerimistöödeks, valgustite vahetuseks, kaablite vahetuseks, liinide vahetuseks jne. 18

19 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine Muu elamu- ja kommunaalmajandus Remondikulud, soetused, pärimiskulud, riigilõivud, üürivõlgnevuste tasumise kulud, kohtukulud üürivõlgade sissenõudmiseks jne Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Muu elamu- ja kommunaaltegevus Linnale kuuluvate hoonete, va linna allasutuste kommunaalkulud Kalmistud Kalmistud Kalmistute haldamisega seotud lepingud: kalmistute hooldusleping (Rakvere Linnahoolduse OÜ a maksumusega eurot (koos käibemaksuga) aastas; Rakvere linna kalmistute hauaplatside ja matmise andmekogu pidamine - Spin TEK AS; Tõrma hooldusleping eurot aastas. Koostööleping on sõlmitud Rakvere vallaga Tõrma kalmistuga seonduvate hooldus- ja haldustööde finantseerimiseks. Leping on proportsionaalse kulu kandmise sisuga lähtuvalt hanke tulemusest. Lisaks lepingutega kaetud töödele on vajalikud kulutused remondi ja avariitöödeks (s.h puude raie) ning kalmistu vee eest tasumiseks Hulkuvate loomadega seotud tegevus Hulkuvate loomadega seotud tegevus Aasta eelarves arvestatakse Rakvere linna koerte ja kasside ülalpidamisega seonduvate kuludega, peamiselt vastavalt sõlmitud lepingule. Samuti on kavas 2019.a. Rakveres läbi viia kiibistamiskampaania. 19

20 Hulkuvate loomadega tegeleb alates 01. jaanuarist 2011 Varjupaikade MTÜ, kes võitis ka a. perioodiks teenuse osutamiseks korraldatud riigihanke summas eurot kuus. Sama MTÜ-ga on sõlmitud rendileping linnale kuuluva kinnistu kasutamiseks varjupaiga pidamise eesmärgil ja antud sellega seonduvalt üle ka sinna juurde kuuluv vara. Lähitulevikus on mõistlik taasavada küsimus varjupaiga asukoha osas, kuna teenuse osutamise lepingu periood lõpeb aastaga ning seoses renoveeritud Kasarmu tänava (Jeld-Wen Eesti AS sissesõit) ja Lennuki linnaosa vahetus läheduses paiknemisega ei pruugi asutuse asukoht olla kõige mõistlikum (lisaks parendamist vajavale taristule) Tervishoid (07) 07 Tervishoid AS Rakvere Haigla on üldhaigla teenuseid osutav haigla maakonnas, tagades kvaliteetse arstiabi 70 tuhandele inimesele. Haigla teenuste hulka kuuluvad ööpäevaringne erakorralise meditsiini teenus, statsionaarne ravi sisehaiguste, lastehaiguste, kirurgia, sünnituse, günekoloogia valdkondades, polikliiniku ja päevaravi teenused ning koduõendus ja õendushooldus. Otsekuludena on Rakvere linn seotud AS Rakvere Haigla omaniku MTÜ Rakvere Haigla asutajaliikmena liikmelisusega seonduvate liikmemaksude (2 500 eurot aastas) ja investeeringukulude kandmisega euro ulatuses euro ulatuses on kavandatud Rakvere uue Perearstikeskuse rajamisega seonduvad investeeringud Vabaaeg, kultuur ja religioon (08) Rakvere Spordikool Rakvere Spordikool Rakvere Spordikoolis õpetatavad erialad on korvpall, võrkpall, kergejõustik, lauatennis, maadlus, judo ja ujumine. Keskmine treeningkoormus spordikoolis on 9 tundi nädalas. Alates aastast nõutakse teistelt valdadelt kohamaksumuse tasumist spordikoolis õppivate laste eest või toimub tasumine mõnel muul lepingulisel alusel. Lapsevanema tasutav õppemaks on eurot sõltuvalt erialast. Personalikulud on 2019.aastaks kavandatud eurot ja majanduskulud eurot. 20

21 Spordikeskus Rakvere Spordikeskus Kulud on seotud Rakvere Spordikeskuse hallatavate objektide personali- ja majanduskuludega a. planeeritud personalikulud on eurot ja majandamiskulud eurot, millest suurima osa moodustab kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulu summas eurot Aqva Sport Aqva Sport Alates s 2017.a. on Rakvere linna eelarvesse kavandatud kulud tennise, sulgpalli ja võitluskunstide treeningaegade teenuse ostmiseks linnaga sõlmitud hoonestuslepingu alusel ehitatatud uues spordihallis Noorsootöö ja noortekeskused Noortekeskus Noortekeskuse tegevust juhitakse läbi Rakvere Kultuurikeskuse a. planeeritud personalikulud on eurot ja majandamiskulud eurot. Perioodil saab oluliseks väljakutseks noorsootöö ümberkorraldamine ja avatud noortekeskuse ümberpaigutamine (Seoses Arvo Pärdi nimelise Muusikamaja ehitusega) Linnamalev Linnamalev Tegevusi korraldatakse läbi Rakvere Kultuurikeskuse ja selle noortekeskuse ning need on olulisel määral ka projektirahastusega Noorsootöö üritused Noorsootöö üritused

22 Rakvere linna ülelinnalised ja muud noorsootöö üritused ning osalemine nendes aastal on siin kajastatud riigilt laekunud huvihariduse toetuse rahastus, mis vastavalt taotlustele suunatakse edasi tegevusaladele, kus toetust kasutatakse Vaba aeg, kultuur, sport. Organisatsioonid ja üritused Kultuuri- ja spordiüritused, seltsid Organisatsioonide ja ürituste toetussummade jaotuse otsustab Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni ja spordikomisjoni ettepanekute alusel. Eelkokkuleppe kohaselt eraldatakse üks osa linna suurürituste korraldamiseks ning allesjääva summa valdkondadevaheline jaotusprotsent on viimastel aastatel olnud 50/50. Lisaks tuleb arvesse võtta et: Rakvere Linnavolikogu on kinnitanud linna 2019.a. esindusvõistkondadeks Rakvere Võrkpalliklubi võrkpallimeeskonna, MTÜ Rakvere JK TARVAS jalgpallimeeskonna JA MTÜ Viru Bull RSK TARVAS korvpallimeeskonna. Vastavalt Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korras sätestatule otsustab esindusvõistkonna toetuse suuruse linnavolikogu Rakvere linna eelarve vastuvõtmisel; Rakvere Linnavolikogu on kinnitanud linna 2019.a. esinduskollektiivideks MTÜ Tarvanpää Selts, MTÜ Kammerkoor Solare, MTÜ Rakvere Linnaorkestri ja Mittetulundusühing KaRakTer. Vastavalt Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korras sätestatule otsustab esinduskollektiivi toetuse suuruse linnavolikogu Rakvere linna eelarve vastuvõtmisel Raamatukogud Lääne-Virumaa Keskraamatukogu Lääne-Virumaa Keskraamatukogu on Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus ning osutab keskraamatukogu teenust ka teistele KOV rahvaraamatukogudele. Tegeldakse ka nendele vajaliku kirjanduse komplekteerimisega, koolitusega jne. Suurimaks kuluartikliks on personalikulud eurot. Majandamiskuludest valdava osa moodustavad teavikud summas (kavandatud summa eurot, sh linna eelarvest eurot). Riigi ning teiste kohaliku omavalitsuse üksuste poolt eraldatavate vahendite minimaalselt kavandatav maht on kirjeldatud eelarve tulu poolel. 22

23 Rakvere Kultuurikeskus Rakvere Kultuurikeskus Kultuurikeskuse eelarve on seotud ruumide haldamise korraldamisega, ürituste korraldamisega ning muude kultuuriliste küsimuste lahendamisega. Eelarves on planeeritud personalikuludeks eurot ja majandamiskuludeks kokku eurot, sealhulgas ürituste korraldamise kulud (linnapäevad, emade- ja isadepäeva tähistamine, Vabariigi Aastapäeva tähistamine, jõuluüritused, kirikukontserdid, kultuurikeskuse üritused jne) Vallimägi Vallimägi aastal jätkatakse projekti elluviimisega, aasta eelarvesse on planeeritud eeldatav aasta kasutamata jääk, summa täpsustub lisaeelarvega Kunstigalerii Kunstigalerii Toetus galerii tegevusega seonduvate kulude katteks aastal. Galerii tegevus toimub Pikal tänaval Kaitseliidu Viru Malevale kuuluvas hoones ning eraldatud toetust kasutatakse rendi ja kommunaalkulude eest tasumiseks. Kulude tõus aitab katta kasvanud majanduskulusid (rent, küte, elekter, töötasud jms) Arvo Pärdi Muusikamaja Arvo Pärdi Muusikamaja aastal jätkatakse hoone projekteerimisega ja planeeritakse ehitushanke läbiviimist. 23

24 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused Planeeritud valdavalt ühekordse iseloomuga projektid linna esindussündmuste reklaamid, trükiste kirjastamine (linnaleht, linna päevade üritused ehk nn suveleht), raadio ja teleinfo, koostööprojektid meediaväljaannetega vms Religiooni- ja muud ühiskonnateenused Religiooni- ja muud ühiskonnateenused Planeeritud linnapoolne toetus Haridus (09) Alusharidus (lasteaiad) 2018/2019.õppeaastal tagab Rakvere linn lasteaiakoha kõigile soovijatele alates kolmandast eluaastast. Noorematele lastele teenuse osutamiseks kasutatakses munitsipaallasteaedadele lisaks erasektori pakutavaid teenuseid. Linna munitsipaallasteaedade eelarvete koostamine ja planeerimine toimub ühtse rahastusmudeli põhjal aastaks on linna lasteaedades kõrgharidusega lasteaiaõpetajate ühe ametikoha töötasu alammääraks arvestatud eurot Rakvere Triinu Lasteaed Rakvere Triinu Lasteaed Rakvere Triinu Lasteaias on 12 rühma: kolm haridusliku erivajadusega (HEV) laste rühma 27 lapsele ja 9 aiarühma 180 lapsele. Kokku saab lasteaed vastu võtta 207 last. Lasteaia koosseisus on arvestatud 46,5 ametikohta: pedagoogiline personal 26,5 ametikohta; tugipersonal (logopeed, eripedagoog) 4,5 ametikohta; juhtkond 2 ametikohta, teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja abid 12 ametikohaga. Personalikulud on eurot, mis moodustavad 91% kogu allasutuse kuludest. 24

25 Rakvere Kungla Lasteaed Rakvere Kungla Lasteaed Rakvere Kungla Lasteaias on 12 rühma, kokku 240 lapsele. Kõik rühmad pole 100% komplekteeritud, vabad kohad on vajalikud, kui linna kolivad lasteaiaealiste lastega pered, kes saavad soovi korral kohe lapsed lasteaeda panna. Lasteaia koosseisus on arvestatud 44 ametikohta: pedagoogiline personal 23,5 ametikohta; tugipersonal (logopeed, eripedagoog) 1,5 ametikohta; juhtkond 2 ametikohta, teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja assistendid 3 ametikohta ja õpetaja-abid 12 ametikohta. Alates 2018/2019.õppeaastast töötab Kungla lasteaias lisaks ühele veel kaks rühma n-ö 1+2 süteemis (õpetaja-õpetaja assistent-õpetaja abi). Personalikulud on eurot, mis moodustavad 90% kogu allasutuse kuludest Rakvere Rohuaia Lasteaed Rakvere Rohuaia Lasteaed Rakvere Rohuaia Lasteaias (RLA) on 11 rühma, kokku 220 last. Kõik rühmad on 20-lapselised. Lasteaia koosseisus on arvestatud 39,85 ametikohta, pedagoogiline personal on 16,25 ametikohta, Tugipersonal (logopeed) 1 ametikoht; juhtkond 2 ametikohta, teenindava personali ametikohtade hulka kuuluvad ka õpetaja assistendid 9 ametikohta ja õpetaja-abid 11 ametikohta. Personalikulud on eurot, mis moodustavad 90% kogu allasutuse kuludest Lasteaia kohtade ost muudelt residentidelt Lasteaia kohtade ost muud residendid Rakvere linn on aastaid ostnud täiendavaid lasteaiakohti erasektorist. Alates toetab linn eralasteaedu Rakvere linnavolikogu 17. veebruari a määruse nr 3 "Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord alusel. 2018/2019.õppeaastal toetab linn maksimaalselt 80 lasteaiaealist last. Toetuse määr on 293 eurot lapse kohta kuus Lasteaiakohtade ost teistelt KOV-delt Lasteaia kohtade ost KOV

26 Rakvere linn ostab lasteaiakohti ka teistelt omavalitsustelt. Valdavalt on kohtade ost seotud lähivaldadega: Vinni, Sõmeru, Haljala, Kadrina. See on tingitud pere n-ö reaalsest elukohast (või on mitu elukohta) ja vanem valib logistiliselt endale sobivaima lasteaia. Samuti kuuluvad nende laste hulka asendushooldusel ja perekonnas hooldamisel olevad Rakvere linna lapsed Laste päevahoid Laste päevahoid Rakvere linnas on kõikidele koolieelsete lastele, kelle vanemad seda soovivad, pakkuda kas lapsehoiuteenust või alusharidust lasteaedades. Lastele vanuses 1,5-3 aastat võimaldatakse hoiukoht ja alates 3.eluaastast lasteaiakoht. Alates ostab Rakvere linn lapsehoiuteenust 7 teenuspakkujalt, kokku 118 kohta 6-8 tundi päevas. Linn on sõlminud lepingu MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu (kuni 60 kohta), Majaemand OÜga (kuni 10 kohta), Laste hoid peopesal OÜga (kuni 5 kohta), Anni Juures OÜga (kuni 13 kohta), Õnnelaps OÜga (kuni 10 kohta), OÜga Rõõmupallide Lastehoid (kuni 10 kohta), Esteetika- ja Tantsukooli Tiki-Triki lasteaiaga (kuni 10 kohta). Arvestuslikult on lapsi, kellele omavalitsus peab vanema soovi korral koha tagama, 225 ehk 1,5 aastat, kui linna sünnib 150 last aastas. Kuna tegemist on väikeste lastega, siis on kohasoovijate arvu väga raske prognoosida. Arvestada saab 2019.aastal kuni 130 lapsehoiukohaga Põhiharidus Rakvere Põhikool Rakvere Põhikool Rakvere Põhikoolis õpib seisuga 217 õpilast kokku kolmeteistkümnes klassikomplektis, kellest 13 väljastpoolt Rakveret. Koolis toimub ka ühele õpilasele keskendunud õpe. Rakvere Põhikoolis on arvestatud 33 ametikohta, sealhulgas 19 õpetaja ametikohta. Personalikulud on eurot, mis moodustavad 72 % kogu allasutuse kuludest Koolikohtade ost teistelt KOVdelt ja residentidelt (põhikooli aste) Põhikooli kohtade ost KOV

27 318 Rakvere linna 1.-9.klassi õpilast õpivad seisuga väljaspool Rakvere linna omandis olevaid koole, neist 204 õpib Rakvere erakoolides, 28 õpilast erivajadustega õpilaste riigikoolides. Suurenenud on õpilaste arv, kes on suunatud õpilaskodudega koolidesse (Vaimastvere, Roela kool, Vana-Vigala, Väike-Maarja), et võimaldada lastele õppimiseks soodsamaid tingimusi. Tasuda tuleb (teised KOVid) linna eestkostel või perekonnas hooldamisel olevate lastele eest (kokku 12 last). Õpilaskohtade ostu mõjutab samuti inimese elukoht Eesti rahavastiku registri järgi. Sageli jäetakse ennast uues elukohas registrisse kandmata või võtab mitu kuud aega. Linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest elanikeregistri andmete järgi, millest väljavõte tehakse EHIS-est iga kuu 10. kuupäeva seisuga Põhi- ja üldkeskharidus Rakvere Gümnaasium Rakvere Gümnaasium Rakvere Gümnaasiumis õpib seisuga õpilast, sealhulgas põhikooli osas 507 õpilast Rakvere linnast ja 1238 teistest omavalitsustest ning gümnaasiumiosas 112 õpilast Rakvere linnast ja 81 teistest omavalitsustest. Vene õppekeelega klassides (8.-9.) õpib 13 õpilast. Rakvere Gümnaasiumis on arvestatud 116,62 ametikohta, sealhulgas 69,62 õpetaja ametikohta. Rakvere Gümnaasiumi õppetegevus toimub kahes õppehoones: 6. kuni 12. klass aadressil Vabaduse tn 1; 1. kuni 5. klass ja vene õppekeelega klassid aadressil Tallinna 29/Võidu 26. Koolis õpivad ka haridusliku erivajadusega lapsed erinevate õppekavade alusel. Personalikulud on eurot, mis moodustavad 72% kogu allasutuse kuludest Rakvere Reaalgümnaasium Rakvere Reaalgümnaasium Rakvere Reaalgümnaasiumis õpib seisuga 890 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 601 Rakvere linnast ja 64 teistest omavalitsustest, gümnaasiumiosas 145 linnast ja 80 teistest omavalitsustest. Rakvere Reaalgümnaasiumis on arvestatud 98,2 ametikohta, sealhulgas 68,2 õpetaja ametikohta. Koolis õpivad ka haridusliku erivajadusega lapsed erinevate õppekavade alusel. Õpilaste arvu poolest on tegemist suurima üldhariduskooliga Lääne-Viru maakonnas. Personalikulud on eurot, mis moodustavad 83 % kogu allasutuse kuludest. 27

28 Õpilaskohad muudelt residentidelt (eragümnaasiumid) Õpilaskohad muudelt residentidelt Alates 2018.aastast ei toeta linn erinevates eragümnaasiumides õppivaid Rakvere linna elanike registrisse kantud õpilasi, sest riik toetab erakoole samadel alustel mis munitsipaalkoole. Erandiks on Audentese spordigümnaasium, sest linnas puuduvad võimalused, mis on tippspordi tasemel edasijõudmiseks vajalikud. (Seisuga õpilast) Koolikohtade ost teistelt KOVdelt (gümnaasiumiaste) Gümnaasiumi õpilaskohtade ost KOV 28 Rakvere linna klassi õpilast õpivad seisuga Eesti teistes omavalitsuste munitsipaalkoolides. Koolikohtade ost väljastpoolt Rakvere linna gümnaasiume on tingitud erinevatest põhjustest. On loomulik, et Rakvere linna gümnaasiumide suundade valik ei kata kõikide õpilaste soove. Osa õpilasi tahab õppida õppesuunal, mida on võimalik omandada ainult väljaspool Rakveret, näiteks süvendatud kunsti-, muusika- või spordiõpe. Samuti jätab osa õppureid ja nende vanemaid erinevatel põhjustel muutmata oma elukohaandmed Eesti rahvastikuregistris ning linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest Rahvastikuregistri andmete kohaselt teistele omavalitsustele Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib seisuga kokku erinevates õppevormides 192 õpilast, sealhulgas: Rakvere linnast 80 õpilast; teistest omavalitsustest 103 õpilast; statsionaarses õppevormis 9 õpilast. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis on arvestatud 13,15 ametikohta, sealhulgas 8,15 õpetaja ametikohta. Kool asub rendipinnal, mille omanik on Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool. Personalikulud on eurot, mis moodustavad 79 % kogu allasutuse kuludest. 28

29 Koolikohtade ost KOV (täiskasvanuharidus) Täiskasvanute gümnaasiumide õpilaskohtade ost KOV 15 Rakvere linna klassi õpilast õpib seisuga Eesti teistes omavalitsuste munitsipaalkoolides mittestatsionaarses õppevormis.täiskasvanute Gümnaasiumide kohtade ost KOV on seotud registripõhiste probleemidega, kus inimesed ei ole ennast võtnud registrisse oma tegeliku elukoha järgi Rakvere Muusikakool Rakvere Muusikakool Rakvere Muusikakooli õppekorralduse aluseks on õppekava, mille kinnitab direktor. Õppekava järgi kestab pilliõpe 7 aastat, millele lisandub soovijatele lisaaasta. Tundide maht on 4-7 tundi nädalas, suur osa tundidest on individuaaltunnid, millest omakorda hulk tunde on õppekava järgi ettenähtud koos kontsertmeistriga, st ühe õpilase kohta on tunnis 2 pedagoogi. Personalikulud on eurot, mis moodustavad 88% kogu allasutuse kuludest Huvihariduse ostetud teenus Huvihariduse ostetud teenus Rakvere linn toetab osaliselt erahuvikoolide õpilaste kohamaksumust. Õppeaasta põhiselt esitab linn tellimused erinevatele koolidele ja tegevustele. Toetuse suurus sõltub valdkonnast ja õppetöö mahust Koolitransport (tasuta sõit õpilastele) Koolitransport PGS näeb ette, kui KOV ei suuda pakkuda oma territooriumil sobivat õppevormi, tuleb õpilasele kompenseerida transpordikulu kooli ja tagasi (Vaimastvere koolis jm õppivad HEV-id, venekeelsed 29

30 õpilased Tapa vene põhikoolis). KOV tasub Tartus asuva Hiie kooli HEV-õpilaste bussitranspordi eest, mida korraldab VIROL Ujumise algõpe Ujumise algõpe Rakvere linna ja Aqva Hotels Osaühingu vahel on sõlmitud leping ujumisteenuse osutamiseks. Ujumisteenuseks on esmaspäevast reedeni toimuv ujumise algõpe lastele, kehalise kasvatuse tundide raames ujumine klassi õpilastele ja koolieast noorematele (5-7 aastat) lastele ning teistele linnavalitsuse määratud isikutele (pensionärid jt). Lepingu p 4.2. kohaselt on teenuse pakkujal õigus taotleda rajatunni tasu muutmist iga viie aasta järel seoses vee, elektri ja/või kütte hinna kallinemisega, kuid mitte rohkem kui 10% korraga. Tellija ei tohi põhjendamatult keelduda tasu suurendamisest, kui vee, elektri ja/või kütte hinna kallinemine on toimunud. Alates on ühe rajatunni hind 36,36 eurot (lisandub käibemaks). Lisaks rahastatakse sellelt tegevusalalt ujumise algõpetust Hariduse üritused Hariduse üritused Rakvere linna ülelinnalised ja muud üritused ning osalemine nendes: Minu Riik; õpetajate päeva üritused; lastekaitse- ja tarkusepäeva üritused; ühiskoolitused; ülelinnalised õpilasüritused jne Hariduse haldus Hariduse halduskulu Koolidele ühiste vahendite ost, koolidesse vastuvõtu jms reklaamid, ARNO ülalpidamiskulud, projektide kaasfinantseerimine (koolide kogumikud jne), tasemetöödega seonduvad kulud, erinevad ühised transpordikulud, projektide toetamine, õppevahendid ja mitmesugused majandamiskulud ning haridusspetsialisti töötasu, koolituse, side ja transpordiga seonduvad kulud. 30

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 30.08.2017.a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem