PROJEKT 5

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PROJEKT 5"

Väljavõte

1 Lisa 4. Vastuvõtueeskiri 2019/2020. õppeaastal TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2019/2020. ÕPPEAASTAL 1. Üldsätted Tallinna Majanduskooli (edaspidi kool) vastuvõtueeskiri reguleerib õpilaskandidaatide vastuvõttu kutseõppe erialadele. 1.1 Tasuta õppimine Kõikidel erialadel toimub 2019/2020. õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires (vt punkt 3.3 ja 3.4). 1.2 Õppimine õppeteenustasu eest Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele õppekohale, kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu, kuni viis õpilast igasse õpperühma. Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 2019/2020. õppeaastal on 1700 eurot, mille maksmine toimub 10 kuulise perioodi jooksul (september-juuni) igakuiselt 170 eurot. 1.3 Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat omama vähemalt keskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; esitama sisseastumisavalduse sisseastumise infosüsteemis SAISis (vt punkt 2.5) ja muud nõutavad dokumendid (lisa 1); täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud. 1.4 Keele miinimumnõuded õpilaskandidaadile Kõikidele erialadele kandideerimisel peab õpilaskandidaat oskama inglise keelt vähemalt algtasemel A2 (lisa 3) õpilaskandidaat peab oskama vene keelt vähemalt algtasemel A2 (lisa 3) järgmistele erialadele kandideerimisel: - personalispetsialist, - sekretär, - õigusassistent.

2 1.4.3 Õpilaskandidaadid, kes on omandanud mitte-eesti keeles keskhariduse, kuid enne Tallinna Majanduskooli astumist on omandanud kutse- või kõrghariduse eesti keeles, vabastatakse eesti keele eksami sooritamisest Õpilaskandidaat, kelle keeleoskus vastab tasemele C1 või kellel eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on rohkem kui 80 punkti, sooritab sisseastumiseksamina suulise eesti keele eksami. Vastav eesti keele eksam toimub (vt lisa 2); Mitte-eesti keeles keskhariduse omandanud õpilaskandidaat kelle keeleoskus ei vasta keeleoskustasemele C1 või kellel eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähem kui 80 punkti, ja kes soovib alustada õpinguid eesti keeles, peab tõendama oma eesti keele oskust kaheosalise eesti keele sisseastumiseksamiga. Eksami esimene osa on kirjalik ja hõlmab grammatika ja sõnavara tundmist (50 punkti). Eksami teine osa on suuline vestlus (50 punkti). Kaheosalise eesti keele eksami tulemuse alusel langetatakse lõplik otsus sobivuse kohta õppimiseks eesti õppekeelega grupis (eeldab tulemust vähemalt 75 punkti). Vastavad eesti keele eksamid toimuvad (vt lisa 2). 1.5 Välisriigi haridust tõendavate dokumentide tunnustamine Välisriigi haridust tõendavate dokumentide tunnustamise otsustab vastuvõtukomisjon, võttes aluseks kandidaadi toodud Eesti ENIC/NARIC (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnangu ja soovituse. 1.6 Erivajadustega isikute kandideerimine Erivajadustega isik võetakse vastu samadel alustel teistega tingimusel, et erivajadus ei ole vastunäidustuseks õppekava omandamisel (arsti vastav otsus). 2. Sisseastumisavalduste esitamine 2.1 Kandideerida saab ühele erialale. 2.2 Käesoleva eeskirja punktis 3.3 ja 3.4 toodud erialadele toimub sisseastumisavalduste esitamine elektroonselt sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul aadressil Soovi korral saab avaldusi sisestada SAISi vastuvõtukomisjonis esmaspäeviti kell ning teisipäeviti ja kolmapäeviti kell kuupäevadel

3 2.3 Andmed lõpetatud kooli ja riigieksami tulemuste kohta lisatakse avaldusele automaatselt riiklikest registritest. Isik, kelle haridusandmed või vajalikud õpitulemused (andmed gümnaasiumi, kutseõppeasutuse või kõrgkooli lõpetamise kohta) ei kajastu riiklikes registrites, laevad avalduse juurde manusena üles haridust tõendavad dokumendid SAISi või esitavad haridust tõendavad dokumentide originaalid paberil vastuvõtukomisjoni. 2.4 Isik, kes soovib õppima asuda jätkuõppesse, laeb haridust tõendava dokumend SAISi koos hinnetelehega ja lisas 1 nimetatud dokumentidega. 2.5 Kandidaat peab sisseastumistestile ja vestlusele pääsemiseks esitama isikut tõendava dokumendi. 2.6 Riigieelarvevälistele tasulistele õppekohtadele pakutakse õppimisvõimalust õpilaskandidaatidele, kes ei saanud riigieelarvelisele tasuta õppekohale sisseastumistulemuste paremusjärjestuse alusel ja õppekohtade arvu piires. Pakkumine asuda õppima riigieelarvevälisele tasulisele õppekohale tehakse teatavaks e-kirjaga. Õpilaskandidaat, kes soovib õppida riigieelarvevälisel õppekohal, esitab digitaalallkirjaga avalduse õppeosakonda 2 kalendripäeva jooksul pärast e-kirjaga tehtud pakkumist. 3. Õpilaste vastuvõtt toimub kutseõppe 5. taseme õppesse paremusjärjestuse alusel järgmiselt: 3.1 esmaõppe erialadele (nimetatud punktis 3.3 erialadele) kas vestluse või kombineeritud tegevuste (sisseastumistesti, õppepäeva ning vestluse) alusel, mida hinnatakse punktidega: - sisseastumistesti tulemus annab kuni 50 punkti; - õppepäeval kõikidest loengutest osavõtt annab 20 punkti; - vestluse tulemus annab kuni 50 punkti. Vestlus loetakse positiivsele tulemusele sooritatuks, kui vestluse eest on saadud vähemalt 15 punkti. 3.2 jätkuõppe erialadele (punktis 3.4 nimetatud erialadele) kui sisseastumiseelduseks olev haridus- ja/või kompetentsinõue (vt lisa 1) on täidetud, mille tõendamiseks võib vastuvõtukomisjon anda täiendavaid ülesandeid, ning nõutav lisadokument (vt lisa 1) on esitatud. Õpilaskandidaadiks kvalifitseerunud isikuga toimub vestlus, mille tulemus annab kuni 50 punkti. Vestlus loetakse positiivsele tulemusele sooritatuks, kui vestluse eest on saadud vähemalt 15 punkti. 3

4 3.3 Kutseõppe 5. taseme esmaõppesse toimub 2019/2020. õppeaastal õpilaste vastuvõtt paremusjärjestuse alusel vastuvõtuarvu piires järgmistele erialadele: Eriala Õppeaeg aastates (a) / arvestuspunktides (EKAP) Õppevorm ja -keel 1. Kindlustusspetsialist 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö kolmapäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant), eesti keel 2. Kinnisvaramaakler 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel 3. Kvaliteedispetsialist 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel Arvesse minevad riigieksamid ja/või testid ja vestlus ning saadavad punktid Tasuta õppekohale Tasulisele õppekohale vastuvõetavate vastuvõetavate õpilaste arv 2019/2020 õa õpilaste arv 2019/2020 õa vestlus (kuni 50 punkti) 28 kuni 5 vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 4. Personalispetsialist 2 a / 120 EKAP õhtune õpe, eesti keel vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 5. Noorem projektijuht 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö kolmapäevast vestlus (kuni 50 punkti) 28 kuni 5 laupäevani, iga 3-4 nädala tagant), eesti keel 6. Raamatupidaja 2 a / 120 EKAP sessioonõpe, (õppetöö teisipäevast laupäevani iga kolmas nädal), eesti keel 1) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 2) vestlus (kuni 50 punkti) kuni 5 7. Raamatupidaja 2 a / 120 EKAP sessioonõpe, (õppetöö teisipäevast laupäevani iga kolmas nädal), vene keel (60% ulatuses eesti ja 40% ulatuses vene õppekeelega) 1) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 2) vestlus (kuni 50 punkti) 68 kuni 5 8. Sekretär 2 a / 120 EKAP sessioonõpe, (õppetöö teisipäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant), eesti keel vestlus (kuni 50 punkti) 28 kuni 5 4

5 9. Sotsiaalmeedia spetsialist 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö kolmapäevast laupäevani, iga 3-4 nädala tagant), eesti keel 10. Turundusspetsialist 2,5 a / 150 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel 11. Turundusspetsialist 2,5 a / 150 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), vene keel (60% ulatuses eesti ja 40% ulatuses vene õppekeelega) 12. Väikeettevõtja 2 a / 120 EKAP sessioonõpe (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel 13. Õigusassistent 2 a / 120 EKAP sessioonõpe, (õppetöö kaks korda kuus neljapäevast laupäevani), eesti keel vestlus (kuni 50 punkti) 40 kuni 10 vestlus (kuni 50 punkti) kuni 5 vestlus (kuni 50 punkti) 40 kuni 5 1) õppepäev (20 punkti), 2) vestlus (kuni 50 punkti) 1) sisseastumistest (kuni 50 punkti), 2) õppepäev (20 punkti), 3) vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 40 kuni Ärikorralduse spetsialist 2 a / 120 EKAP õhtune õpe, eesti keel vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni Ärikorralduse spetsialist 2 a / 120 EKAP õhtune õpe, vene keel (60% ulatuses vestlus (kuni 50 punkti) 34 kuni 5 eesti ja 40% ulatuses vene õppekeelega) 5

6 3.4 Kutseõppe 5. taseme jätkuõppesse toimub 2019/2020. õppeaastal õpilaste vastuvõtt paremusjärjestuse alusel vastuvõtuarvu piires järgmistele erialadele: Eriala Õppeaeg aastates (a) / arvestuspunktides (EKAP) Õppevorm ja -keel 1. E-turundusspetsialist 1 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö üks kord kuus kolmapäevast laupäevani), eesti keel 2. Maksuspetsialist 1,5 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö 2-3 päeval, kas teisipäev ja kolmapäev või neljapäevast laupäevani, iga 2-3 nädala tagant), eesti keel 3. Ostu- ja hankespetsialist 1 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö üks kord kuus kolmapäevast laupäevani), eesti keel Õppima asumise eeldus. Vestlus ning saadavad punktid 1) õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme väikeettevõtja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) 2) täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) 1) õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme raamatupidaja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) 2) täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) 1) õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse järgmistel kutsealadel: transport ja logistika ning ärindus, haldus või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) 2) täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) Tasuta õppekohale vastuvõetavate õpilaste arv 2019/2020 õa Tasulisele õppekohale vastuvõetavate õpilaste arv 2019/2020 õa 28 kuni 5 28 kuni 5 28 kuni 5 6

7 Eriala Õppeaeg aastates (a) / arvestuspunktides (EKAP) Õppevorm ja -keel 4. Meeskonnajuht 1 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö teisipäevast laupäevani kord kuus), eesti keel Õppima asumise eeldus. Vestlus ning saadavad punktid õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse järgmistel kutsealadel: põllumajandus, kalandus, metsandus, toiduainetööstus; teenindus; tehnika, tootmine ja töötlemine või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) on esitanud tööandja taotluskirja (lisa 1) või muu praktika sooritamise võimalust tõendava dokumendi täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) Tasuta õppekohale vastuvõetavate õpilaste arv 2019/2020 õa Tasulisele õppekohale vastuvõetavate õpilaste arv 2019/2020 õa 28 kuni 5 5. Ettevõtte õigustoimingute spetsialist 1 a / 60 EKAP sessioonõpe, (õppetöö üks kord kuus kolmapäevast laupäevani), eesti keel 1) õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme väikeettevõtja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu (vt lisa 1) 2) täiendavalt toimub vestlus (kuni 50 punkti) 28 kuni 5 7

8 3.5 Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumiseksamid, testid ja vestlused vastavalt lisale Orienteeruv aeg õpilaskandidaadiga vestlemiseks tehakse teatavaks pärast õppekorralduse tutvustust. Vestluse ajakavaga saab tutvuda vestluse toimumise ruumi uksel. 3.7 Õpperühm avatakse, kui vastuvõtukomisjoni otsusega on vastu võetud vähemalt 24 õpilast. 3.8 Vastuvõtuvõtukomisjoni otsus õpilaste vastuvõtmise kohta lähtub õpilaskandidaatide tulemuste alusel saadud pingereast ja olemasolevatest õppekohtadest. Vastuvõtukomisjoni otsus isiku õpilaseks vastuvõtmise kohta avaldatakse SAISis vestlusele järgneval tööpäeval hiljemalt kell Täiendav vastuvõtt Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse kuni 5. augustini nendele erialadele, kus põhivastuvõtujärgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad. Info täiendava vastuvõtu kohta avaldatakse kooli kodulehel. Vastuvõtuvestlus toimub 7. augustil kell Teatise edastamine ja õppetööle registreerumine Isikule, kes on vastuvõtukomisjoni otsuse põhjal vastu võetud, saadetakse SAISi kaudu elektroonsed teatised, milles märgitakse õppetööle registreerumise tähtaeg Direktori käskkirjaga arvatakse õpilaste nimekirja ainult need isikud, kes on SAISis kinnitanud oma õppekoha määratud tähtajaks. Tähtajaks õppekoha kinnitamata jätnud isikute õppekohad täidetakse konkursiga välja jäänud isikutega paremusjärjestuse alusel Põhivastuvõtuga vastuvõetud õpilaste nimekirjad avaldatakse SAISis hiljemalt 1. augustil 2019 kell 16 ja täiendava vastuvõtuga vastuvõetud õpilaste nimekirjad avaldatakse SAISis hiljemalt 9. augustil 2019 kell Vastuvõetud õpilased saavad õppeosakonnast tellida õpilaspileti. 8

9 Vastuvõetud õpilased esitavad õppeosakonda hiljemalt ID-kaardi või passi koopia Õppetööle mitteilmumine Õhtuse õppe õpilased, kes ei ilmu mõjuvat põhjust teatamata õppetööle kahe nädala jooksul õppeaasta algusest, arvatakse õpilaste nimekirjast välja Sessioonõppe õpilased, kes ei ilmu mõjuvat põhjust teatamata esimese õppesessiooni jooksul, arvatakse õpilaste nimekirjast välja Õppetöö algab 2. septembril 2019 vastavalt tunniplaanile ja õppetöögraafikule. 9

10 LISA 1 Jätkuõppe erialadele sisseastumiseks esitatavad haridus- või kompetentse tõendavad dokumendid Kutseõppe 5. taseme jätkuõpe Eriala Haridusdokument / tööandja taotluskiri Kompetentse tõendavad dokumendid / tööandja taotluskiri (juhul kui puudub nimetatud haridusdokument) 1. Maksuspetsialist 1) majandusarvestuse või raamatupidaja eriala lõputunnistus või 2) finantsarvestuse või majandusarvestuse eriala rakenduskõrgkooli/ülikooli diplom 2. Ostu- ja hankespetsialist 1) transport/logistika/ärindus/haldus kutseala (vähemalt 4. kvalifikatsioonitase) lõputunnistus või 2) rakenduskõrgkooli/ülikooli diplom eelnimetatud kutsealadel 3. Meeskonnajuht põllumajandus/kalandus/ metsandus/toiduainetööstus/ teenindus/tehnika/tootmine ja töötlemine kutseala (vähemalt 4. kvalifikatsioonitase) lõputunnistus ja lisaks 1) tööandja poolt allkirjastatud taotluskiri isiku õppesse vastu võtmiseks ja kinnitus, et õppesse vastuvõetud isikule (töölepinguga töötamise ajal) on tagatud praktika sooritamise võimalus õpingute ajal. Soovitatavalt on taotluskirjas märgitud, kas isik töötab meeskonna juhina või tööandja planeerib isiku edaspidist töökarjääri meeskonna juhina või 2) muu praktika sooritamise võimalust tõendav dokument. raamatupidaja kutsetunnistus või portfoolio (lisa 4) ja erialast töötamist tõendav dokument (töölepingu koopia, tööandja kiri, vms) kui isik pole omandanud haridust raamatupidamise/majandusarvestuse/finantsarvestuse valdkonnas, kuid on vähemalt 3 viimast aastat töötanud raamatupidajana vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutsetunnistus transport/logistika/ärindus/haldus kutsealal või portfoolio (lisa 4) kui isik pole omandanud haridust transport/ logistika/ ärindus/haldus valdkonnas vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutsetunnistus põllumajandus/kalandus/ metsandus/toiduainetööstus/ teenindus/tehnika/tootmine ja töötlemine kutsealal ja lisaks 1) tööandja poolt allkirjastatud taotluskiri isiku õppesse vastu võtmiseks ja kinnitus, et õppesse vastuvõetud isikule (töölepinguga töötamise ajal) on tagatud praktika sooritamise võimalus õpingute ajal. Soovitatavalt on taotluskirjas märgitud, kas isik töötab meeskonna juhina või tööandja planeerib isiku edaspidist töökarjääri meeskonna juhina või 2) muu praktika sooritamise võimalust tõendav dokument. 4. E-turundusspetsialist väikeettevõtja või väikeettevõtluse eriala lõputunnistus portfoolio (lisa 4) kui isik pole õppinud väikeettevõtja/väikeettevõtluse erialal, kuid on vähemalt 2 aastat tegutsenud ettevõtjana mida tõendab B-kaardi koopia ja vähemalt kahe tegutsemisaasta aastaaruanded 5. Ettevõtte õigustoimingute spetsialist väikeettevõtja või väikeettevõtluse eriala lõputunnistus Kompetentside tõendamiseks võib vastuvõtukomisjon anda täiendavaid ülesandeid. portfoolio (lisa 4) kui isik pole õppinud väikeettevõtja/väikeettevõtluse erialal, kuid on vähemalt 2 aastat tegutsenud ettevõtjana mida tõendab B-kaardi koopia ja vähemalt kahe tegutsemisaasta aastaaruanded 10

11 LISA 2 Sisseastumiseksamite graafik juuli 2019 õ - õhtune õpe eesti - eesti õppekeel s - sessioonõpe vene - 40% ulatuses vene õppekeel Kuupäev Sisseastumiseksam Kellaaeg/ruum komisjon eesti keel (mitte-eesti õppekeelega gümnaasiumite lõpetanutele, kes soovivad õppida eesti õppekeelega rühmas ning kelle K.Kask, Õ.Saul, riigieksami tulemus oli väiksem kui 80 punkti) M. Raidma /C214 1) kirjalik osa 2) suuline osa Kuupäev Eriala Õppekorralduse tutvustus (aulas) Test Õppepäev Vestluse algusaeg /ruum Vestluskomisjoni koosseis Liikmed Tööandja esindaja Sekretär (s) H.Raid, A.Ilp /B309 A.Ilp, L.Knõš, J.Kerdo, G.Pesur E.Saska Ärikorralduse spetsialist (õ, vene) N.Demidova, /A307 I.Jänes, T.Moroz, A.Pshenichny /C214 I.Jänes O.Jelfimova Noorem projektijuht (s) H.Raid /A320 K.Vanatoa, E.Raudsepp L.Loidap E-turundusspetsialist (s) H.Raid /A219 I.Jänes, R.Raasuke V.Ristissaar Kindlustusspetsialist (s) H.Raid, S.Pramann /B317 K.Vanatoa, L.Knõš A.Piirsalu Meeskonnajuht (s) H.Raid, I.Jänes /A324 I.Jänes, K.Pärn, K. Kivisild R.Rohelaan Õigusassistent (s) H.Raid, A.Õige A.Õige, 25.07, /C214 L.Knõš, K.Alas /B Kvaliteedispetsialist (s) H.Raid, /A219 S.Pramann, V.Paat A.Sistok S.Pramann Sotsiaalmeedia spetsialist (s, eesti) H.Raid, I.Jänes /A307 R.Raasuke, R.Arro, M. V.Ristissaar Palm, T.Rum, R.Veetõusme Kinnisvaramaakler (s) H.Raid, S.Pramann /A219 S.Pramann, K.Kaljuste, E.Hallang A.Lepp Väikeettevõtja (s, eesti) H.Raid, I.Jänes /C212 R.Arro, M.Muskat, O.Alemaa 26.07, /A

12 Kuupäev Eriala Õppekorralduse tutvustus (aulas) Test Õppepäev Vestluse algusaeg /ruum Vestluskomisjoni koosseis Ärikorralduse spetsialist (õ, eesti) H.Raid, I.Jänes /A320 I.Jänes, M.Muskat, O.Alemaa Õigusassistent (s) /B317 A.Õige, K.Alas, L.Knõš K.Saar Maksuspetsialist (s) /A308 V.Arhipov, A.Sidorenko K. Randlane Väikeettevõtja (s, eesti) /A320 I.Jänes, M.Muskat O.Alemaa Ettevõtte õigustoimingute H.Raid, /B317 A.Õige, S.Pramann, K.Saar spetsialist (s) S.Pramann A.Radik Turundusspetsialist (s, eesti) H.Raid, I.Jänes /A320 I.Jänes, M.Muskat, O.Alemaa A.Radik, R.Raasuke, M.Palm Raamatupidaja (s, vene) N.Demidova, A.Sidorenko /A407 A.Sidorenko, O.Jelfimova, V.Arhipov, R.Sikk K.Vanatoa, A.Radik, L.Gromova Ostu- ja hankespetsialist (s) H.Raid, R.Reinola /A324 A.Õige, R.Reinola K.Golubeva Raamatupidaja (s, eesti) H.Raid, S.Pramann /A219 V.Arhipov, E.Altpere, Ü.Paju, K. Vanatoa, J. Keskküla, E. Rea, S.Pramann, A.Radik /A307 I.Jänes, T.Moroz, O.Jelfimova Turundusspetsialist (s, vene) N.Demidova, I.Jänes Personalispetsialist (s) H.Raid /A324 R.Rohelaan, A.Feldschmidt, L.Knõš, H.Raid 7.08 Täiendav vastuvõtt /A219 H.Raid, I.Jänes, V.Arhipov, K.Vanatoa, R. Reinola R.Sikk A.Pshenichny E.Saska O.Alemaa 12

13 Lisa 3 Võõrkeele keeleoskus algtasemel A2 MÕISTMINE KUULAMINE Saan aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks info minu ja mu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saan aru lühikeste, lihtsate ja selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust. LUGEMINE Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskan leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, brošüürid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saan aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. RÄÄKIMINE SUULINE SUHTLUS SUULINE ESITLUS Saan hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskan kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. KIRJUTAMINE KIRJUTAMINE Oskan teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. 13

14 Lisa 4 Portfoolio vorm PORTFOOLIO töökogemuse kaudu erialaste oskuste kirjeldamiseks Ees- ja perekonnanimi Isikukood 1. Töökogemus, staaž, töösisu kirjeldus (alustades viimasest töökogemusest). 2. Läbitud erialased koolitused (viimase viie aasta jooksul). 3. Üksikasjalik kirjeldus oma erialastest oskustest ja teadmistest. 4. Hinnang oma oskustele, teadmistele (hinnata tugevusi ja nõrkusi). 5. Õpimotivatsioon. 6. Lisainformatsioon. 7. Üldpädevused (kirjeldatud õppekava rakenduskavas, kooli kodulehel) on omandatud järgmiselt: Teema Õping (kool, Töökogemus (kus, mil viisil) õppeaine nimi) Karjääri planeerimine ja suhtlemise alused Majandus ja ettevõtlus Töötervishoid ja -ohutus Asjaajamine ja dokumendihaldus Töötamise õiguslikud alused 14

15 Lisa 5. Tallinna Majanduskooli töökohapõhise õppe läbiviimise kord TALLINNA MAJANDUSKOOLI TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE LÄBIVIIMISE KORD Töökohapõhise õppe rakendamise kord on kehtestatud Kutseõppeasutuse seaduse 28 lõike 7 alusel (RT I, , 2). I. ÜLDSÄTTED 1. Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses (edaspidi praktikakoht) moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust. 2. Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid. II. TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE KORRALDUS 3. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted töökohapõhise õppe rakendamisel reguleeritakse kutseõppeseaduse 30 lõike 3 alusel sõlmitavas praktikalepingus (lisa 1 või lisa 2), milles lepitakse kokku praktika toimumise täpsemas korralduses ning praktika poolte õigustes ja kohustes. 4. Enne praktikalepingu sõlmimist hindavad kool ja praktikakoht koos praktikakoha töökohapõhise õppe rakendamise õppetingimusi, et veenduda praktikakoha valmisolekus täita õppekava eesmärke ning tagada õpilase ohutus ja tervise kaitse (lisa 3 Praktikakoha hindamise vorm). Hindamise käigus selgitatakse välja, millised õppekavas kirjeldatud õpiväljundid on omandatavad praktikakohas ja milliste omandamine tagatakse koolis või teises praktikakohas. 5. Töökohapõhine õpe toimub kooli õppekava alusel, millest lähtuvalt koostatakse õppekava rakenduskava ja õpilasele individuaalne õppe- ja praktikakava (Lisa 4). 6. Kool ja praktikakoht määravad õpilasele koolipoolse- ja praktikakoha poolse juhendaja, arvestades nende määramisel erialast ja pedagoogilist pädevust. Kool ja praktikakoht tagavad õpilase juhendamise töökohapõhises õppevormis kogu õppeaja jooksul. 7. Osapoolte kokkuleppel maksab praktikakoht õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest, kui õpilase ja praktikakoha vahel ei ole kehtivat töölepingut. 8. Töökohapõhise õppe rakendamisel Haridus- ja Teadusministeeriumi esitatud riikliku koolitustellimuse alusel loodud koolituskohtadel katab kool õpilase õppekulu ja juhendajate koolituse kulu ning koolipoolse juhendamistasu. Vastavalt praktikalepingus kokku lepitule kannab kool kuni 50% koolituskoha maksumusest üle praktikakohale praktikakohapoolsele juhendajale juhendamistasu maksmiseks. 9. Muu ministeeriumi esitatud riikliku koolitustellimuse või muudest vahenditest rahastatava koolituse puhul lepitakse kulude jaotus kokku praktikalepingus. 15

16 Lisa 1 TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE PRAKTIKALEPING nr *** (Praktikaleping töölepingu kõrval) Käesolev kolmepoolne leping on sõlmitud Haridus- ja teadusministri määruse nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise kord alusel. Lepingupoolteks on: *** (edaspidi õpilane), *** (edaspidi kool), mida esindab direktor *** ja *** (edaspidi praktikakoht), keda esindab juhatuse liige / volituse alusel ***. Leping on sõlmitud arvestades, et õpilase ja praktikakoha vahel on **.**.201*.a. sõlmitud ka tööleping (edaspidi tööleping). 1. Lepingu dokumendid 1.1. Lisaks käesolevale lepingudokumendile järgivad pooled lepingulisades sätestatut: Lisa 1 - õppekava ***, kood ***; Lisa 2 - moodulite rakenduskava; Lisa 3 - praktikakoha hindamise tulemusel koostatud kirjalik hinnang; Lisa 4 - õpilase individuaalne õppe- ja praktikakava; Lisa 5 - praktikajuhend; Lisa 6 - kooli praktikakord; Lisa 7 - auditoorse õppetöö graafik koolis. 2. Praktika eesmärk ja asukoht 2.1. Praktika eesmärk on õppekavas sätestatud ja praktikalepingus kokkulepitud õpiväljundite saavutamine. Praktika läbiviimisel lähtutakse punktis 1.1 loetletud dokumentidest Praktika eesmärgiks õpilase huvidest lähtuvalt on õppetöös omandatud teoreetiliste teadmiste praktiline rakendamine ettevõttes erialase individuaalse ja meeskonnatöö kaudu ning uute teadmiste ja praktiliste oskuste, tööhoiakute ja väärtuste omandamine Praktika eesmärgiks praktikakoha huvidest lähtuvalt on tulevase potentsiaalse erialase töötaja ettevalmistamine, samuti tema ettevalmistuse taseme kontrollimine ja hindamine Praktika eesmärgiks kooli huvidest lähtuvalt on erialase õpetamise sisu täiustamine kooli ja praktikakoha koostöö kaudu Praktika toimumise füüsiline asukoht on ***. 3. Õpilase ülesanded, õigused ja kohustused 3.1. Järgnevad õpilase poolt praktikakohas täidetavad tööülesanded loetakse praktika raames tehtavaks tööks: *** Õpilase praktikaülesanneteks on täita õppekava raames kooli poolt esitatud praktikaga seotud nõudeid ja juhiseid, mis on sätestatud lepingu lisades: *** Õpilasel on kohustus osaleda koolis toimuvas õppetöös, järgida kooli põhimääruse, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning õpilane kannab vastutust nende rikkumise korral Õpilane täidab praktika päevikut vastavalt praktikaülesannetele ning koostab praktika lõpus praktikaaruande Õpilasel on õigus olla praktikakohas kaasatud erialasesse töösse (sh õppida tundma praktikakohas kasutatavat erialast tehnikat, uusimaid seadmeid, töövahendeid, abimaterjale jne), saada ammendavat informatsiooni erialastes küsimustes ning materjale praktikaaruande vormistamiseks Õpilane täidab kooli ning töökohapoolse praktikajuhendaja seaduslikke korraldusi ja nõudmisi, samuti praktikakohas kehtestatud tööohutuse ja -sisekorra eeskirju Õpilane suhtub töösse kohusetundlikult, käitub korrektselt ja viisakalt ning täidab talle antud tööülesandeid pühendunult ning hoolsalt. 4. Praktikaperiood ja tööajakorraldus 4.1. Praktika toimumisajaks loetakse järgnev periood / perioodid: *** / individuaalses õppekavas sätestatud periood(id). Praktika mahuks on *** akadeemilist tundi / *** töötundi. 16

17 4.2. Tööaja korralduses lähtutakse töölepingus sätestatust (praktikakoha tööpäevade jaotus, tööpäeva algus ja lõpp, vahetuste määramine jms) Praktikaperioodis toimuvad vaheajad (st sel ajal töötamist ei loeta praktika raamesse) järgnevatel perioodidel: ***. Võimalusel annab praktikakoht töölepingu raames õpilasele seaduses ette nähtud puhkust eelnimetatud vaheaja / vaheaegade kestel. 5. Praktikakohapoolsed tegevused ja vastutus 5.1. Praktikakoht tagab õpilasele punktis 3 sätestatud praktikaülesannetele ja tööülesannetele vastava sisuga praktika. Praktikakohal on kohustus tagada, et praktikaperioodil täidab õpilane vajalikus mahus praktika raamesse kuuluvaid ülesandeid (mitte muid võimalikke töölepingu raamesse kuuluvaid ülesandeid) Koolil on õigus vajadusel viia läbi praktikakoha täiendavat hindamist. Praktikakoht teeb hindamisel vajalikku koostööd (mh esitab vajalikud andmed ja dokumendid) Praktikakoht määrab õpilasele lepinguga juhendaja, kes: järgib õpilase individuaalset praktikakava; juhendab ja kontrollib õpilase tegevust; abistab praktikaülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni hankimisel ja lahtimõtestamisel; annab tagasisidet ja hindab praktika sooritust, lähtudes moodulite rakenduskavast; täidab talle kooli praktikakorras pandud kohustusi; teeb koostööd ja vahetab infot kooli poolse juhendajaga; tutvub praktika lõpus õpilase poolt vormistatud praktikadokumentidega Praktikakoht tagab, et ühel juhendajal ei ole samaaegselt rohkem kui neli juhendatavat 5.5. Praktikakoht tagab õpilase juhendamise kogu praktikaperioodi jooksul. Juhendaja vahetumisel teatab praktikakoht uuest juhendajast ja tema kontaktandmetest teistele lepingupooltele e-posti teel. Võimalusel teatatakse vahetusest ette, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul pärast vahetust Õpilase töö hindamisel lähtub juhendaja moodulite rakenduskavast Juhul, kui kool teeb ettepanekuid praktika paremaks korraldamiseks praktikakohas, viib praktikakoht ettepanekud võimalikul määral ja esimesel võimalusel ellu. Juhul, kui ettepanekut ei ole võimalik ellu viia, selgitab praktikakoht koolile selle põhjuseid Praktikakoht: teostab õpilase töökohale vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ja väljaõppe vastavalt kohalduvatele õigusaktidele ja praktikakoha töökorralduse reeglitele; kindlustab õpilasele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused ning praktikakoha poolt antavate töö- ja õppeülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud materjalid ja töövahendid praktikakoha teiste töötajatega samadel alustel järgib suhetes õpilasega töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni; on kohustatud mitte andma õpilasele tööülesandeid ajal, mil õpilasel on kohustus viibida õppetööl koolis; informeerib kooli, kui õpilane ilma aktsepteeritava põhjuseta puudub töölt. 6. Koolipoolsed tegevused ja vastutus 6.1. Kool tagab, et õpilasel on õppetasemele, erialale, õppekavale ja läbitud mahule vastava sisuga eelnev ettevalmistus Kool määrab lepinguga koolipoolse praktikajuhendaja. Koolipoolne praktikajuhendaja teeb koostööd ja vahetab infot praktikakohapoolse juhendajaga. Koolipoolne praktikajuhendaja külastab õpiprotsessi jälgimiseks ning praktika õpiväljundite saavutamise tagamiseks praktikakohta vähemalt ühel korral praktikaperioodi vältel Kool tagab praktikakohapoolsete juhendajate ettevalmistuse lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast Juhendaja vahetumisel teatab kool uuest juhendajast ja tema kontaktandmetest teistele lepingupooltele e- posti teel. Võimalusel teatatakse vahetusest ette, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul pärast vahetust Kool koordineerib ja kontrollib koostöös praktikakohaga praktika sooritamist Õppija õpiväljundite saavutatuse hindamisse kaasatakse õpilane ning kooli- ja praktikakohapoolsed juhendajad. Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab õpilast kogu praktikaperioodi vältel ning vajadusel teavitab ja nõustab praktikakohapoolset juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh dokumentatsiooni koostamisel. 17

18 6.7. Kool säilitab praktikaaruandes kajastuvaid võimalikke konfidentsiaalseid andmeid ja järeldusi praktikakoha kohta viisil, mis ei avalikusta ega kahjusta praktikakoha tegevust või tema äri- ja toomissaladust. 7. Õpilase tasu 7.1. Õpilasele makstakse tasu töölepingu alusel. Juhul, kui õpilase ja praktikakoha vaheline tööleping lõpeb, kuid lepingupooled soovivad jätkata käesoleva praktikalepinguga, lepitakse tasu ja muud vajalikud tingimused kokku käesoleva lepingu lisas. 7.1 Lepingupooled on teadlikud ja arvestavad, et õpilase tasu ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Juhul kui töötasu alammäär tõuseb ja õpilase tasu jääb sellest väiksemaks, tõstetakse viivitamatult ka õpilase tasu (alates alammäära tõusmisest, vajadusel tagasiulatuvalt). 8. Kulude hüvitamine praktikakohale 8.1. Kool kannab praktikakohale praktika juhendamisega seotud kulude katteks üle hüvitise kogusummas *** eurot / *** % koolituskoha maksumusest Ülekandmise ajad ja tingimused lepitakse kokku kas e-posti teel või lepingu lisas kahe kuu jooksul pärast praktika algust. 9. Lepingu kehtivus ja lõpetamine 9.1. Leping jõustub allkirjastamisest kõigi lepingupoolte poolt. Leping kehtib praktikaperioodiks kokku lepitud ajal ja pärast seda kuni ajani, mil poolte kõik lepingust tulenevad kohustused on täidetud Kui allkirjastamine toimub pärast praktikaperioodi algust, loetakse leping kehtivaks tagasiulatuvalt alates praktikaperioodi algusest Igal lepingupoolel on õigus leping igal ajal korraliselt üles öelda. Praktikakoht ja kool peavad ülesütlemisest ette teatama 30 kalendripäeva, õpilane 15 kalendripäeva. Ülesütlemine toimub kirjaliku teatega teistele pooltele. Õpilase poolne ülesütlemine on kehtiv ka juhul, kui see on edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas koolile või praktikakohale (ülesütlemisavalduse saanud lepingupool teatab sellest viivitamatult teisele huvitatud lepingupoolele) Igal lepingupoolel on õigus leping ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui kumbki teistest lepingupooltest on lepingut võlaõigusseaduse mõttes oluliselt rikkunud. Ülesütlemine toimub kirjaliku teatega rikkunud lepingupoolele. Ülesütlev lepingupool teavitab ülesütlemisest ka kolmandat lepingupoolt. Oluliseks rikkumiseks õpilase poolt loetakse muuhulgas töölepingu seaduse 88 lõikes 1 nimetatud rikkumisi Igal lepingupoolel on õigus leping ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui ilmneb asjaolu, mille tõttu lepingu jätkamine on objektiivselt võimatu (nt kui õpilane eksmatrikuleeritakse, praktikakoht lõpetab tegevuse (ja praktikakohal pole objektiivselt võimalik pakkuda asenduskohta), esineb vääramatu jõu asjaolu). Sellisel juhul lõpeb leping hetkest, mil selle täitmine objektiivselt võimatuks muutub Lepingu ülesütlemise korral loetakse leping lõppenuks kõigi lepingupoolte suhtes Käesoleva lepingu lõppemine või peatumine ei mõjuta õpilase ja praktikakoha vahelist töölepingut, samuti ei mõjuta töölepingu lõppemine või peatumine käesoleva lepingu kehtivust (sellisel juhul toimitakse vastavalt punktile 7.1.) Juhul, kui õpilane läheb akadeemilisele puhkusele, on pikemalt haige, või tekib muu asjaolu, mille tõttu praktikalepingu jätkamine ei ole ajutiselt võimalik, otsustavad lepingupooled, kas leping peatada (ja jätkata asjaolu äralangemisel), või leping lõpetada. Lepingu peatamine ja lõpetamine toimub kirjaliku lepingulisaga Juhul, kui ilmnevad probleemid õpilase praktika- või õppedistsipliinis, mis seavad kahtluse alla õpingute eduka lõpetamise, teavitab probleemi avastanud lepingupool viivitamatult teisi lepingupooli ja lepingupooled teevad kolmepoolselt koostööd, et olukord lahendada. Lepingupooltel on õigus ka lepingu korraliseks ülesütlemiseks (vt p 9.3). Aluse olemasolul (nt kui õpilase tegevust või tegevusetust saab lugeda lepingu oluliseks rikkumiseks) on lepingupooltel ka erakorralise ülesütlemise õigus (vt p 9.4) Lepingut võib muuta ainult kirjalikus vormis. Selleks sõlmitakse lepingule lisa. 10. Vaidlused Vaidluste korral kaasatakse kõik kolm osapoolt läbirääkimistesse, kaasates vajadusel ka asjassepuutuvaid spetsialiste töökohapõhist õpet koordineerivatest asutustest Juhul, kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus kooli asukohajärgses kohtus. Õpilane võib algatada kohtuasja enda valikul ka muu asukohaga kohtus. 18

19 11. Juhendajad Kooli poolne praktikajuhendaja on ***, e-post ***, telefon *** Praktikakoha poolne praktikajuhendaja on ***, e-post ***, telefon ***. 12. Poolte andmed ja allkirjad Õpilane Nimi *** Isikukood *** Elukoht *** E-post *** Telefon *** Arveldusarve *** Praktikakoht Nimi *** Registrikood *** Postiaadress *** E-post *** Telefon *** Arveldusarve *** Kool Nimi *** Registrikood *** Postiaadress *** E-post *** Telefon *** Arveldusarve *** /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 19

20 Lisa 2 TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE PRAKTIKALEPING nr *** (Praktikaleping ainukese lepinguna) Käesolev kolmepoolne leping on sõlmitud programmi Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" (PRÕM) raames ning Haridus- ja teadusministri määruse nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise kord alusel. Lepingupoolteks on: *** (edaspidi õpilane), *** (edaspidi kool), mida esindab direktor ***, *** (edaspidi praktikakoht), keda esindab juhatuse liige / volituse alusel ***. 1. Lepingu dokumendid 1.1. Lisaks käesolevale lepingudokumendile järgivad pooled lepingulisades sätestatut: Lisa 1 - õppekava ***, kood ***; Lisa 2 - moodulite rakenduskava; Lisa 3 - praktikakoha hindamise tulemusel koostatud kirjalik hinnang; Lisa 4 - õpilase individuaalne õppe- ja praktikakava; Lisa 5 - praktikajuhend; Lisa 6 - kooli praktikakord; Lisa 7 - auditoorse õppetöö graafik koolis. 2. Praktika eesmärk ja asukoht 2.1. Praktika eesmärk on õppekavas sätestatud ja praktikalepingus kokkulepitud õpiväljundite saavutamine. Praktika läbiviimisel lähtutakse punktis 1.1 loetletud dokumentidest Praktika eesmärgiks õpilase huvidest lähtuvalt on õppetöös omandatud teoreetiliste teadmiste praktiline rakendamine ettevõttes erialase individuaalse ja meeskonnatöö kaudu ning uute teadmiste ja praktiliste oskuste, tööhoiakute ja väärtuste omandamine Praktika eesmärgiks praktikakoha huvidest lähtuvalt on tulevase potentsiaalse erialase töötaja ettevalmistamine, samuti tema ettevalmistuse taseme kontrollimine ja hindamine Praktika eesmärgiks kooli huvidest lähtuvalt on eriala õpetamise sisu täiustamine kooli ja praktikakoha koostöö kaudu Praktika toimumise füüsiline asukoht on***. 3. Õpilase ülesanded, õigused ja kohustused 3.1. Õpilane täidab järgmisi praktikaga seotud tööülesandeid: *** Õpilase praktikaülesanneteks on täita õppekava raames kooli poolt esitatud praktikaga seotud nõudeid ja juhiseid, mis on sätestatud lepingu lisades *** 3.3. Õpilasel on kohustus osaleda koolis toimuvas õppetöös, järgida kooli põhimääruse, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning õpilane kannab vastutust nende rikkumise korral Õpilane täidab kooli ning töökohapoolse praktikajuhendaja seaduslikke korraldusi ja nõudmisi, samuti praktikakohas kehtestatud tööohutuse ja -sisekorra eeskirju Õpilane täidab praktika päevikut vastavalt praktikaülesannetele ning koostab praktika lõpus praktikaaruande Õpilasel on õigus olla praktikakohas kaasatud erialasesse töösse (sh õppida tundma ja kasutama praktikakohas kasutatavat erialast tehnikat, uusimaid seadmeid, töövahendeid, abimaterjale jne), saada ammendavat informatsiooni erialastes küsimustes ning materjale praktikaaruande vormistamiseks Õpilane vastutab ettevõttes oma tööde ja tulemuste eest Õpilane suhtub töösse kohusetundlikult, käitub korrektselt ja viisakalt ning täidab talle antud tööülesandeid pühendunult ning hoolsalt Õpilane hoiab praktikakoha äri- ja tootmissaladusi ning hoidub tegevusest või tegevusetusest, mis võiks kahjustada praktikakoha mainet. 20

21 3.10. Õpilasel on keelatud kasutada praktikakoha vara ja infot eesmärkidel, mis ei ole kooskõlas praktikakoha tegevuse või praktika eesmärgiga, samuti on keelatud võtta iseseisvalt vastu juhtimisotsuseid, välja arvatud juhud, kus viivitamatu sekkumine on vajalik olulise kahju ärahoidmiseks. 4. Praktikaperiood ja õpilase tööaja korraldus 4.1. Praktika toimub järgmisel perioodil / perioodidel: *** / individuaalses õppekavas sätestatud perioodi(de)l. Praktika mahuks on *** akadeemilist tundi / *** (astronoomilist) töötundi Praktikakoha üldise töökorralduse kohaselt algavad tööpäevad kell ***, lõpevad kell *** ja lõunapaus on vahemikus ***. Praktikakohas toimub töö tööpäeviti (8 tundi päevas) / vahetustega vastavalt graafikule (*** tundi päevas) Õpilase arvestuslikuks igakuiseks koormuseks on üldjuhul 80% täiskohast / 120 astronoomilist tundi kuus. Õpilase individuaalne töögraafik on järgnev / määratakse järgnevalt: *** Õpilase haigestumise korral või kui õpilane peab muul vältimatul põhjusel lühiajaliselt praktikalt eemal viibima, lepitakse kokku graafiku muudatus selliselt, et punktis 4.1. määratletud mahus praktika saaks praktikaperioodi lõpuks sooritatud. Muudatus tuleb kokku leppida kirjalikult taasesitatavas (nt e-kiri) või kirjalikus vormis vähemalt praktikakoha ja õpilase vahel (kooli tuleb kokkuleppest teavitada, kui kool ei ole selle pooleks) Praktika ajal on õpilasel õigus vaheaegadele järgnevatel perioodidel (st ei toimu õppetööd ega täideta tööülesandeid praktikakohas): ***. 5. Praktikakohapoolsed tegevused ja vastutus 5.1. Praktikakoht tagab õpilasele punktis 3.1 sätestatud tööülesannetele vastava sisuga praktika Koolil on õigus vajadusel viia läbi praktikakoha täiendavat hindamist. Praktikakoht teeb hindamisel vajalikku koostööd (mh esitab vajalikud andmed ja dokumendid) Praktikakohal ei ole õigust praktika raamesse kuuluval tööajal anda õpilasele lepinguga kokku lepitu raamest väljuvaid ülesandeid Praktikakoht määrab õpilasele lepinguga juhendaja, kes: järgib õpilase individuaalset praktikakava; juhendab ja kontrollib õpilase tegevust; abistab praktikaülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni hankimisel ja lahtimõtestamisel; annab tagasisidet ja hindab praktika sooritust, lähtudes moodulite rakenduskavast; täidab talle kooli praktikakorras pandud kohustusi; teeb koostööd ja vahetab infot kooli poolse juhendajaga; tutvub praktika lõpus õpilase poolt vormistatud praktikadokumentidega Praktikakoht tagab, et ühel juhendajal ei ole samaaegselt rohkem kui neli juhendatavat Praktikakoht tagab õpilase juhendamise kogu praktikaperioodi jooksul. Juhendaja vahetumisel teatab praktikakoht uuest juhendajast ja tema kontaktandmetest teistele lepingupooltele e-posti teel. Võimalusel teatatakse vahetusest ette, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul pärast vahetust Juhul, kui kool teeb ettepanekuid praktika paremaks korraldamiseks praktikakohas, viib praktikakoht ettepanekud võimalikul määral ja esimesel võimalusel ellu. Juhul, kui ettepanekut ei ole võimalik ellu viia, selgitab praktikakoht koolile selle põhjuseid Praktikakoht: teostab õpilase töökohale vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ja väljaõppe vastavalt kohalduvatele õigusaktidele ja praktikakoha töökorralduse reeglitele; kindlustab õpilasele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused ning praktikakoha poolt antavate töö- ja õppeülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud materjalid ja töövahendid praktikakoha teiste töötajatega samadel alustel; järgib suhetes õpilasega töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni; on kohustatud mitte andma õpilasele tööülesandeid ajal, mil õpilasel on kohustus viibida õppetööl koolis; informeerib kooli, kui õpilane ilma aktsepteeritava põhjuseta puudub töölt. 6. Koolipoolsed tegevused ja vastutus 6.1. Kool tagab, et õpilasel on õppekava sisule ja läbitud mahule vastav eelnev ettevalmistus. 21

22 6.2. Kool määrab lepinguga koolipoolse praktikajuhendaja. Koolipoolne praktikajuhendaja teeb koostööd ja vahetab infot praktikakohapoolse juhendajaga. Koolipoolne praktikajuhendaja külastab õpiprotsessi jälgimiseks ning praktika õpiväljundite saavutamise tagamiseks praktikakohta vähemalt ühel korral praktikaperioodi vältel Kool tagab juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks, lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast Juhendaja vahetumisel teatab kool uuest juhendajast ja tema kontaktandmetest teistele lepingupooltele e- posti teel. Võimalusel teatatakse vahetusest ette, aga hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast vahetust Kool tagab vajalike praktikadokumentide vormistamise ja edastamise teistele lepingupooltele Kool koordineerib ja kontrollib koostöös praktikakohaga praktika sooritamist Õppija õpiväljundite saavutatuse hindamisse kaasatakse õpilane ning kooli- ja praktikakohapoolsed juhendajad. Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab õpilast kogu praktikaperioodi vältel ning vajadusel teavitab ja nõustab praktikakohapoolset juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh dokumentatsiooni koostamisel Kool säilitab praktikaaruandes kajastuvaid võimalikke konfidentsiaalseid andmeid ja järeldusi praktikakoha kohta viisil, mis ei avalikusta ega kahjusta praktikakoha tegevust või tema äri- ja tootmissaladust. 7. Õpilase tasu 7.1 Praktikakoht maksab õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil. 7.2 Õpilasele makstav tasu on *** eurot kuus / *** eurot tunnis (brutotasu). 7.3 Lepingupooled on teadlikud ja arvestavad, et õpilase tasu ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Juhul kui töötasu alammäär tõuseb ja õpilase tasu jääb sellest väiksemaks, tõstetakse viivitamatult ka õpilase tasu (alates alammäära tõusmisest, vajadusel tagasiulatuvalt). 7.4 Praktikakoht peab kinni ja tasub vastavalt õigusaktidele kohalduvad maksud ning kannab õpilase töötamise registrisse. 8. Kulude hüvitamine praktikakohale 8.1. Kool hüvitab praktikakohale praktika juhendamisega seotud kulud kogusummas *** eurot / *** % koolituskoha maksumusest Hüvitamise tehnilised tingimused lepitakse kokku kas e-posti teel või lepingu lisas kahe kuu jooksul pärast praktika algust. 9. Lepingu kehtivus ja lõpetamine 9.1. Leping jõustub allkirjastamisest kõigi lepingupoolte poolt. Leping kehtib praktikaperioodiks kokku lepitud ajal ja pärast seda kuni ajani, mil poolte kõik lepingust tulenevad kohustused on täidetud Kui lepingu allkirjastamine toimub pärast praktikaperioodi algust, loetakse leping kehtivaks tagasiulatuvalt alates praktikaperioodi algusest Igal lepingupoolel on õigus leping igal ajal korraliselt üles öelda. Praktikakoht ja kool peavad ülesütlemisest ette teatama 30 kalendripäeva, õpilane 15 kalendripäeva. Ülesütlemine toimub kirjaliku teatega teistele pooltele. Õpilase poolne ülesütlemine on kehtiv ka juhul, kui see on edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kas koolile või praktikakohale (ülesütlemisavalduse saanud lepingupool teatab sellest viivitamatult teisele huvitatud lepingupoolele) Igal lepingupoolel on õigus leping ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui kumbki teistest lepingupooltest on lepingut võlaõigusseaduse mõttes oluliselt rikkunud. Ülesütlemine toimub kirjaliku teatega rikkunud lepingupoolele. Ülesütlev lepingupool teavitab ülesütlemisest ka kolmandat lepingupoolt. Oluliseks rikkumiseks õpilase poolt loetakse muuhulgas töölepingu seaduse 88 lõikes 1 nimetatud rikkumisi Igal lepingupoolel on õigus leping ilma ette teatamata erakorraliselt üles öelda, kui ilmneb asjaolu, mille tõttu lepingu jätkamine on objektiivselt võimatu (nt kui õpilane eksmatrikuleeritakse, praktikakoht lõpetab tegevuse (ja praktikakohal pole objektiivselt võimalik pakkuda asenduskohta), esineb vääramatu jõu asjaolu). Sellisel juhul lõpeb leping hetkest, mil selle täitmine objektiivselt võimatuks muutub Ülesütlemise korral loetakse leping lõppenuks kõigi lepingupoolte suhtes Juhul, kui õpilane läheb akadeemilisele puhkusele, on pikemalt haige, või tekib muu asjaolu, mille tõttu praktikalepingu jätkamine ei ole ajutiselt võimalik, otsustavad lepingupooled, kas leping peatada (ja jätkata 22

23 asjaolu äralangemisel), või leping lõpetada. Lepingu peatamine ja lõpetamine toimub lepingu kirjaliku lisaga Juhul, kui õpilane ja praktikakoht soovivad laiendada omavahelist koostööd (väljudes praktikalepinguga kokku lepitud ülesannete ja tasu raamest), sõlmivad nad praktikalepingu raames väljuvas osas eraldiseisva lepingu Juhul, kui õpilane ja praktikakoht sõlmivad praktika kestel praktikalepingus kokkulepitud ülesannete kohta ka töölepingu, ei maksta õpilasele tasu topelt, vaid makstakse vastavalt töölepingus kokku lepitule. Muus osas jäävad praktikalepingu sätted kehtima niivõrd, kui on võimalik nende samaaegne kohaldamine töölepingu kõrval. Juhul, kui samaaegne kohaldamine ei ole võimalik, kohaldatakse töölepingust või tööõigusest tulenevat. Kui töölepinguga kokku lepitud tööülesanded on laiemad või kui tööaeg ületab käesolevaga kokkulepitud mahu või ei lange kokkulepitud ajale, loetakse töö praktikaks sellises osas ja sellistel perioodidel ning aegadel, mis vastavad käesolevale lepingule Juhul, kui ilmnevad probleemid õpilase praktika- või õppedistsipliinis, mis seavad kahtluse alla õpingute eduka lõpetamise, teavitab probleemi avastanud lepingupool viivitamatult teisi lepingupooli ja lepingupooled teevad kolmepoolselt koostööd, et olukord lahendada. Lepingupooltel on õigus lepingu korraliseks ülesütlemiseks (vt 9 9.3). Aluse olemasolul (nt kui õpilase tegevust või tegevusetust saab lugeda lepingu oluliseks rikkumiseks) on lepingupooltel ka erakorralise ülesütlemise õigus (vt p 9.4) Lepingut võib muuta ainult kirjalikus vormis. Selleks sõlmitakse lepingule lisa. 10. Vaidlused Vaidluste korral kaasatakse kõik kolm osapoolt läbirääkimistesse, kaasates vajadusel ka asjassepuutuvaid spetsialiste töökohapõhist õpet koordineerivatest asutustest Juhul, kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus kooli asukohajärgses kohtus. Õpilane võib algatada kohtuasja enda valikul ka muu asukohaga kohtus. 11. Juhendajad Kooli poolne praktikajuhendaja on ***, e-post ***, telefon *** Praktikakoha poolne praktikajuhendaja on ***, e-post ***, telefon ***. 12. Poolte andmed ja allkirjad Õpilane Nimi *** Isikukood *** Elukoht *** E-post *** Telefon *** Arveldusarve *** Praktikakoht Nimi *** Registrikood *** Postiaadress *** E-post *** Telefon *** Arveldusarve *** Kool Nimi *** Registrikood *** Postiaadress *** E-post *** Telefon *** Arveldusarve *** /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 23

Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri ( ) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Ma

Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri ( ) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Ma Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri (27.04.2018) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Majanduskooli (edaspidi kool) vastuvõtueeskiri reguleerib

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega 23.09.2015 protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktikajuhend Dokumendi aluseks on praktika korraldamise ning

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 28.08.2017 protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA REGULEERIMISALA 1. Üldsätted 1. Õppekorralduseeskiri

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Sotsiaalkindlustusameti Peadirektori.04.2017 käskkirjaga nr 99-k Lisa 5 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus Klienditeeninduse peaspetsialist Klienditeeninduse osakond

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem