KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleer

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleer"

Väljavõte

1 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga Lisa 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleerib õpilaste vastuvõttu Gustav Adolfi Gümnaasiumisse Iga järgneva õppeaasta vastuvõtu täpne informatsioon ning ajagraafik avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta jaanuaris Vestluste ja praktiliste tööde läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul. Otsus vormistatakse direktori käskkirjaga Õpilaste praktilised tööd säilitatakse õppeaasta alguseni Õpilaskandidaadid arvatakse kooli õpilaste nimekirja pärast kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide (vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele nr 43 Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord ) esitamist Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu kord avalikustatakse kooli kodulehel. 2. Vastuvõtt 1. klassi 2.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele nr 132 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on kool määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 25. mai 10. juuni. Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele Prantsuse keele õppesuunaga klass komplekteeritakse koolile määratud õpilaste hulgast vastavalt õpilaskandidaadi praktilise töö ja vestluse tulemustele. Praktiline töö ja vestlus viiakse soovijatele läbi jooksva aasta juunis Praktilised tööd ja vestlused prantsuse keele õppesuunaga 1. klassi kandideerivatele lastele viiakse läbi koolitunnina, mille käigus hinnatavad teadmised ja oskused põhinevad koolieelse lasteasutuse riiklikul õppekaval ning arvestavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekava (LISA 1). 1

2 2.4. Kui prantsuse keele õppesuunale soovijate arv on suurem kui Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse -s 26sätestatud õpilaste arv, koostab kool laste praktiliste tööde ja vestluste tulemuste alusel poiste ja tüdrukute eraldi pingerea Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta kahe nädala jooksul pärast tulemuste avalikustamist, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja e-posti aadressil või telefoni teel Vastuvõtt 7. reaalklassi reaalklassi võivad kandideerida kõik 6. klassi õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise ja B-võõrkeelena vene keelt või tõestavad lisatestiga nimetatud keelte oskust nõutud tasemel (LISA 2) Inglise ja vene keele lisatestid neile, kes ei ole A-võõrkeelena õppinud inglise ja B- võõrkeelena vene keelt viiakse läbi vestluse päeval Sisseastumistestid viiakse läbi märtsis Sisseastumistestide läbiviimise kuupäev ning kellaaeg täpsustatakse kooli koduleheküljel Sisseastumistestidele registreerimine, testide tulemuste, vestlusele kutsumise ning õpilaskandidaadiks mittevastuvõtmise või varunimekirja jäämise avalikustamine toimub kooli kodulehel oleva registreerimislehe kaudu Infosüsteem on avatud alates 1. märtsist Sisseastumistestid viiakse läbi eesti keeles ja matemaatikas. Sisseastumistestide koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast (LISA 3) Kool koostab poiste ja tüdrukute sisseastumistestide tulemuste põhjal eraldi pingerea. Pingerida koostatakse nende kandideerivate õpilaste tulemuste põhjal, kes on eesti keele testis saanud 17 või enam punkti, matemaatika testis 27 või enam punkti. Nende õpilastega viiakse läbi vestlus. Lähtuvalt iga õppeaasta testi sooritajate tasemest, jätab kool endale õiguse lävendeid alandada. Alandatud lävenditest teavitatakse kandideerijaid kooli kodulehel Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumine avaldatakse personaalselt infosüsteemis hiljemalt nädala jooksul pärast testide sooritamist Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi motivatsiooni, suhtlusoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi. Vestlus annab maksimaalselt 10 punkti Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja põhikooliosa õppejuhi juures Õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks on sooritatud testide, vestluse ja 6. klassi õppeedukuse tulemused ning õpilaskohtade arv klassis Õpilasi, kelle klassitunnistusel on mõnes õppeaines mitterahuldav hinne/hinnang või rohkem kui üks rahuldav hinne/hinnang, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja Õpilasi, kelle käitumine on klassitunnistusel hinnang rahuldav enam kui ühel korral 2

3 või mitterahuldav, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja Kandideerija poolt tahtliku valeinformatsiooni esitamise või kõrvalise abi kasutamise avastamisel, ei arvata õpilast õpilaskandidaatide nimekirja või kustutatakse õpilane õpilaskandidaatide nimekirjast Otsusest lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise või varunimekirja jäämise kohta teavitab kool vanemat hiljemalt nädal pärast vestluste perioodi Lapsevanem, kes on saanud teate lapse 7. reaalklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse lapse kooli vastuvõtmiseks kahe nädala jooksul pärast teate saamist aadressil Muud nõutavad dokumendid tuleb kooli tuua hiljemalt juuni teise nädala viimase tööpäeva lõpuks. 4. Vastuvõtt gümnaasiumi esimesse klassi 4.1. Reaal-loodusteaduste ja matemaatika-inglise keele õppesuunale võivad kandideerida 9. klassi õpilased, kes on õppinud vene keelt A-, B- või C-võõrkeelena või tõestavad nimetatud keele oskust lisatestiga nõutud tasemel vestluste päeval (LISA 2). Inglise keele oskust kontrollitakse testiga ühiskatsete (mõiste ühiskatsed vt edaspidi vastuvõtu korras LISA 4) raames Rootsi keele õppesuunale võivad kandideerida 9. klassi õpilased, kes hakkavad gümnaasiumis õppima rootsi keelt B-keelena. Inglise keele oskust kontrollitakse testiga ühiskatsete raames Prantsuse keele õppesuunale võivad kandideerida 9. klassi õpilased, kes on A- võõrkeelena õppinud prantsuse keelt. Inglise keele oskust kontrollitakse testiga ühiskatsete raames Inglise keele õppesuunale võivad kandideerida 9. klassi õpilased, kes hakkavad gümnaasiumis õppima inglise keelt A-võõrkeelena ning prantsuse keelt B-võõrkeelena. Inglise keele oskust kontrollitakse testiga ühiskatsete raames Gustav Adolfi Gümnaasiumi esimesse klsassi sisseastumiseks võivad õpilased kandideerida ühele õppesuunale. Teise õppesuuna eelistuse saab õpilaskandidaat soovi korral avaldada vestlusel Gümnaasiumi esimesse klassi sisseastumiseks korraldatakse Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsed Ühiskatsete läbiviimist reguleerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord (LISA 4) Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord sätestab nelja kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja, reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise, 3

4 vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise. Ühiskatsete korraldamise kord avalikustatakse kooli kodulehel Registreerumine ühiskatsetele toimub ühiskatsete infosüsteemi kaudu. Ühiskatsete infosüsteemi täpne aadress avaldatakse kooli koduleheküljel Praktiliste tööde tulemused avaldatakse iga õpilase jaoks individuaalselt ühiskatsete infosüsteemis Õpilaste tulemustest pingeridade moodustamiseks teisendab Gustav Adolfi Gümnaasium õpilase praktilistest töödest saadud punktide arvu koefitsientide alusel, arvestades kooli õppesuundi Õpilased, kes mõnes praktilises töös on saanud vähem kui 25 punkti, arvatakse välja pingerea koostamisel. Lähtuvalt iga õppeaasta testi sooritajate tasemest, jätab kool endale õiguse lävendeid alandada vastavalt õppesuuna spetsiifikale. Alandatud lävenditest teavitatakse kandideerijaid kooli kodulehel Reaal-loodusteaduste õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente: Eesti keel Füüsika Matemaatika Inglise keel 0,5 1 1,25 0,25 Matemaatika inglise keele õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente: Eesti keel Füüsika Matemaatika Inglise keel 0,5 0,3 1,2 1 Rootsi keele õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente: Eesti keel Füüsika Matemaatika Inglise keel 1,2 0,2 0,5 1,1 Prantsuse keele õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente: 4

5 Eesti keel Füüsika Matemaatika Inglise keel Prantsuse keel 1,2 0,2 0,5 1,1 1 Inglise keele õppesuuna pingeridade moodustamiseks kasutatakse testipunktide ümberarvutamiseks järgmisi koefitsiente: Eesti keel Füüsika Matemaatika Inglise keel 1,2 0,2 0,5 1, Õpilase vestlusele kutsumise kuupäev ja kellaaeg avaldatakse ühiskatsete infosüsteemis Õpilaste vestlusele kutsumisel arvestatakse kandideerivate õpilaste pingerida ning vabade õpilaskohtade arvu Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi sotsiaalset kompetentsi, mõtlemisoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi Reaal-loodusteaduste õppesuunale kandideerijatega vesteldakse eesti keeles. Vestlus annab maksimaalselt 50 punkti Matemaatika-inglise, rootsi, prantsuse ja inglise keele õppesuunale kandideerijatega vesteldakse vastavalt õppesuunale kas inglise või prantsuse keeles. Võõrkeelseid vestlusi hinnatakse maksimaalselt 50 punktiga. Vestluse teemade valikul lähtutakse riiklikust õppekavast. Hinnatakse 10 palli süsteemis järgmisi aspekte: soravus ja hääldus; sõnavara ja grammatika; sotsiaalne kompetents; silmaring ning ühiskondlik aktiivsus Gümnaasiumi esimese klassi õpilaskandidaatide esialgne nimekiri koostatakse hiljemalt nädal pärast vestluste perioodi Õpilaskandidaatide esialgse nimekirja koostamise aluseks on õppesuuna esimene eelistus, sooritatud testide, vestluse ja põhikooli õppeedukuse tulemused ning õpilaskohtade arv klassis Õpilaskandidaatide pingeridade edasisel liikumisel on koolil õigus teha õpilaskandidaatidele ettepanek asuda õppima teisele õppesuunale, arvestades vestlusel avaldatud teise õppesuuna eelistust Õpilasi, kelle klassitunnistusel (1. 3. õppeveerandil/ trimester) on rohkem kui neli rahuldavat veerandihinnet või mitterahuldav hinne, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja Õpilasi, kelle klassitunnistusel (1. 3. õppeveerandil/ trimester) on käitumine 5

6 hinnatud mitterahuldavaks või rohkem kui ühel veerandil hinnatud rahuldavaks, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja Õpilaskandidaatide nimekirjast kustutatakse õpilane, kelle lõputunnistusel on aasta- või eksamihinnetes rohkem kui kolm rahuldavat hinnet või mitterahuldav hinne Kandideerija poolt tahtliku valeinformatsiooni esitamise või kõrvalise abi kasutamise avastamisel praktiliste tööde sooritamise ajal, ei arvata õpilast õpilaskandidaatide nimekirja või kustutatakse õpilane õpilaskandidaatide nimekirjast Õpilaskandidaatide või nende seaduslike esindajate kirjalikke taotlusi koos nõutavate dokumentidega gümnaasiumi I astmesse sisse sisseastumiseks võetakse vastu kuni 22. juunini. 5. Vastuvõtt üleminekuklassidesse 5.1. Õpilasi võetakse vastu vabade õpilaskohtade olemasolul Üleminekuklassidesse vabade kohtade olemasolul korraldatakse üks kord õppeaastas praktilised tööd Üleminekuklasside praktiliste tööde läbiviimise kuupäev, kellaaeg ning registreerumine täpsustatakse kooli koduleheküljel Põhikoolis korraldatakse praktilisi töid eesti keeles ja matemaatikas Praktiliste tööde koostamisel lähtutakse riiklikust õppekavast ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppekavast Gümnaasiumi klassides korraldatakse praktilisi töid õppesuunda kujundavates ainetes Pingerida koostatakse nende õpilaste tulemuste alusel, kes praktilistes töödes on saanud 70 või enam protsenti. Nende õpilastega viikase läbi vestlus Otsusest õpilaskandidaadi vestlusele kutsumise kohta teavitab kool vanemat e-posti teel hiljemalt kahe päeva jooksul pärast testide sooritamist Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi motivatsiooni, suhtlusoskust, silmaringi, ühiskondlikku aktiivsust ning saavutusi. Vestlus annab maksimaalselt 10 punkti Praktiliste tööde, vestluste ja õppeedukuse tulemuste alusel otsustatakse õpilase õpilaskandidaadiks arvamine Õpilasi, kelle klassitunnistusel on mõnes õppeaines rahuldavad või mitterahuldavad hinded, ei arvata õpilaskandidaatide ega õpilaste nimekirja Õpilasi, kelle käitumine on klassitunnistusel hinnatud rahuldavaks või mitterahuldavaks, ei arvata õpilaskandidaatide ega õpilaste nimekirja Lapsevanemal on õigus saada selgitusi lapse töö tulemuste kohta, registreerides eelnevalt vastuvõtu aja õppejuhi juurde Lapsevanem, kes on saanud teate lapse üleminekuklassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, esitab kirjaliku taotluse lapse kooli vastuvõtmiseks koos nõutavate dokumentidega hiljemalt kahe päeva jooksul pärast teate saamist. 6

7 6. Vastuvõtt 9. ja 12. klass 6.1. Üldjuhul nendesse klassidesse õpilasi vastu ei võeta. 7. Vastuvõtu korra muutmine 7.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu kord vaadatakse üle igal õppeaastal. Muudatused kooskõlastatakse kooli hoolekoguga. LISA 1 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Praktilise töö ja vestluse sisu 1. prantsuse keele õppesuunaga kandideerijale Ootame, et prantsuse keele klassi kandideeriv laps: - oskab lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistab loetut; - oskab kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid; - oskab liita ja lahutada 12 piires; - tunneb geomeetrilisi kujundeid; - oskab kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme); - oskab lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu); - suudab keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande. Praktilise töö ja vestluse ajal vaatleme lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust. Vestluse käigus hinnatakse lapse teadmisi iseendast ja perekonnast, samuti ajataju (aastaajad, kuud, nädalapäevad) ja kella tundmist (täistund). 7

8 LISA 2 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Lisatest vene keeles 7. reaalklassi sisseastumiseks Testi koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava II kooliastme vene keele ainekava õppesisust. Kontrollitakse nimisõnade (nais-, mees- ja kesksugu) kasutamist, mitmuse moodustamist, nimi- ja omadussõna ühildumist, tegusõnade pööramist (1. ja 2. pöördkond), tegusõnade aegade (olevik ja minevik), isikuliste asesõnade kasutamist. Lisaks sisaldavad ülesanded tekstist olulise leidmist, teksti kohta küsimustele vastamist, lausete ja fraaside lõpetamist ning ette antud teemal lühijutukese kirjutamist. Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. 7. reaalklassi sisseastumiseks peab õpilane koguma vähemalt 15 punkti. Lisatest inglise keeles 7. reaalklassi sisseastumiseks Testi koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava II kooliastme inglise keele ainekava õppesisust. Kontrollitakse nimisõnade, omadussõnade, arvsõnade, artiklite, määrsõnade ja siduvate asesõnade kasutamist; eessõnade kasutamist aja-, koha- ja viisimäärustes, enamkasutatavaid eessõnalisi väljendeid. Lisaks sisaldavad ülesanded reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade, ajavormide, modaalverbide ja kaudse kõneviisi (kui saatelause verb on oleviku vormis) kasutamist. Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. 7. reaalklassi sisseastumiseks peab õpilane koguma vähemalt 21 punkti. Lisatest vene keeles gümnaasiumi I astmesse sisseastumiseks Praktilise töö koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas III kooliastme vene keele ainekava õppesisust. Kontrollitakse nimisõnade (mees-, nais- ja kesksugu) käänamist, omadussõna ühildumist nimisõnaga, põhi- ja järgarvude, isikuliste, omastavate, osutavate asesõnade kasutamist; tegusõnade pööramist, enesekohaste, enamkasutatavate liikumist väljendavate tegusõnade (идти-ходить, ехатьездить) ning tegusõna aspektide (korduv ja lõpetatud tegevus) kasutamist. Lisaks sisaldab test ette antud teemal isikliku kirja kirjutamist. 8

9 Testi sooritamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. 10. klassi sisseastumiseks peab õpilane koguma vähemalt 25 punkti. 9

10 LISA 3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Testid 7. reaalklassi sisseastumiseks Eesti keel Arvestatakse II kooliastme ainekava omandamist. Kontrollitakse õigekirjaoskust (häälikuühend, kokku-ja lahkukirjutamine, suur ja väike algustäht, otsekõne, võõrsõnad ning kirjavahemärgid). Praktilise töö teostamiseks on aega 30 minutit. Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. Iga viga võrdub ühe miinuspunktiga. Matemaatika Ülesannete koostamisel lähtutakse II kooliastme matemaatika ainekava õppesisust. Ülesanded sisaldavad arvutamist ja mõõtmist; geomeetriat; loogikat, nuputamisülesandeid. Peastarvutamise ülesannete lahendamiseks on aega 10 minutit, teiste matemaatika ülesannete teostamiseks 60 minutit. Maksimaalselt on võimalik peastarvutamise ülesannetes koguda 10 punkti, kirjalikes ülesannetes 40 punkti. Hindamisel arvestatakse lahenduskäigu ja ülesande vastuse õigsust ning vormistamist. 10

11 LISA 4 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord 1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli (edaspidi ühiskatsed) ühiskatsete korraldamise kord sätestab nelja kooli ühiskatsete eesmärgi, toimumise aja ning reguleerib ühiskatsetele registreerimise, praktiliste tööde, hindamise ja vestluste korraldamise ja tulemuste avalikustamise. 2. Ühiskatsete eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida ühiskatsete tulemustega Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. kooli kümnendasse klassi. Õpilane saab kandideerida kuni kolme kooli neljast, tehes infosüsteemis vastavad valikud. 3. Ühiskatsete praktilised tööd viiakse läbi märtsikuu kolmandal laupäeval kell Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt aprillikuu jooksul. 4. Registreerimine 4.1. Registreerimine ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu Infosüsteem on avatud registreerimiseks alates 1. märtsist kuni katsete toimumise nädala kolmapäevani kella ni Registreerimine ühiskatsetele eeldab, et katsetele kandideerija aktsepteerib Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorda. Loetletud dokumendid on avalikustatud koolide kodulehekülgedel ning Ühiskatsete Infosüsteemis alates 1. veebruarist Registreerimisel sisestab ühiskatsetele kandideerija infosüsteemi järgmised andmed (või teeb järgmiste andmete vahel valiku[1]): Ees- ja perekonnanimi; Isikukood; A-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse või vene keel); B-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu); C-võõrkeel (inglise, saksa, prantsuse, vene, rootsi keel, muu); 11

12 Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta eesti keele hinne; Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta inglise keele hinne; Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta matemaatikahinne; Üheksanda klassi kahe esimese veerandi või trimestri või esimese poolaasta füüsika hinne; Kooli nimi, milles kandideerija hetkel õpib; Üleriigilise aineolümpiaadi (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika) lõppvoorus 8. klassis osalenud ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud[2]; Esimene eelistus [3] (Gustav Adolfi Gümnaasium [4], Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool [5]; Teine eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool); Kolmas eelistus (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool); Kontakttelefoni number; Meiliaadress; Kandideerija vanema nimi, kontakttelefoni number, meiliaadress; Aktsepteerib märkega linnuke punktis 4.3. loetletud dokumentidega kehtestatud tingimused Valides märke registreerun, saadab Ühiskatsete Infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas järgmised andmed: Praktiliste tööde teostamise koht ja aeg (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool [6]); Kümnekohaline kandideerija kood, mille 12

13 esimene sümbol tähistab kooli, kus sooritatakse praktiline tegevus (nt R / G Gustav Adolfi Gümnaasium, T Inglise Kolledž, R Reaalkool, K Tallinna21. Kool); järgmised kaks sümbolit tähistavad ühiskatsete aastat (R / 08 tähistab aastat 2008); järgmised kolm sümbolit tähistavad ruumi numbrit, kus sooritatakse praktiline tegevus (R /308 ruum nr 308); viimased neli sümbolit tähistavad registreerumise järjekorda (R /0023 kandideerija oli 23 registreeruja) Ühiskatsete Infosüsteemi sisenemiseks unikaalne salasõna. 5. Praktilised tööd 5.1. Praktilise tööna viiakse läbi testid: eesti keeles, füüsikas, inglise keeles, matemaatikas, prantsuse keeles (Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele) (LISA 5) praktiliste tööde koostamiseks ja hindamiseks moodustatakse aineõpetajatest valdkondade kaupa ühiskatsete komisjonid. Komisjonide esimeesteks on vastavalt ühiskokkuleppele järgmiste koolide esindajad: Eesti keel Tallinna 21. Kool; Füüsika Tallinna Reaalkool; Inglise keel Tallinna Inglise Kolledž; Matemaatika Gustav Adolfi Gümnaasium; 5.3. praktiline töö sooritatakse teatises märgitud koolis kandideerija koodis (punkt ) näidatud ruumis pildiga isikuttõendava dokumendi (pass, ID-kaart, õpilaspilet) alusel. 13

14 5.4. Kandideerijale antakse kätte kõik testid korraga. Igale testile kirjutab kandideerija unikaalse kandideerija koodi. Testide teostamiseks on aega 210 minutit. Kandidaatidele, kes soovivad õppima asuda Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele õppesuunale, lisandub 45- minutiline prantsuse keele test. 6. Praktiliste tööde hindamise korraldamine, tulemuste avalikustamine, hinnatud töödega tutvumine ja tööde säilitamine 6.1. Praktilisi töid hindavad ühiskatsete komisjonid Hindamise korraldamise, tulemuste õigsuse ja sisestamise eest Ühiskatsete Infosüsteemi vastutab ühiskatsete vastava valdkonna komisjoni esimees Praktiliste tööde tulemused avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis hiljemalt kolmanda nädala algul pärast praktilise töö sooritamist Ühiskastete Infosüsteemis on kasutajanimeks kandideerija isikukood ning salasõnaks teatises märgitud unikaalne salasõna Kandideerijale avalikustatakse testide kaupa kogutud punktid ning koefitsiendid, mille alusel koolid, praktilistest töödest saadud punktide arvu ümber arvutavad, arvestades kooli õppesuundi Kandideerijal ja/või tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega ning saada selgitusi tulemuste kohta, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli (kool, kus sooritati praktiline töö) kontaktisikuga kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde tulemuste avalikustamist. Vastav avaldus esitada elektrooniliselt kontaktisikutele, kelle andmed on avalikustatud koolide kodulehekülgedel alates 1. märtsist Praktilised tööd säilitatakse koolis, kus töö teostati, kuni praktiliste töödega tutvumise aja lõpuni. 7. Vestlused 7.1. Iga kool kutsub vestlusele kandideerijad vastaval oma kooli pingereale Vestluste ajad avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis koos praktiliste tööde tulemustega. Esimesel nädalal peale tulemuste avalikustamist kutsuvad koolid vestlusvooru Ühiskatsete Infosüsteemis kooli esimeseks eelistuseks märkinud, teisel nädalal teiseks eelistuseks ja kolmandal nädalal kolmandaks eelistuseks märkinud kandideerijad. Kui kandideerija ei ilmu 14

15 vastava kooli vestlusele või ei teavita kirjalikult mitteilmumise põhjust hiljemalt vestluse toimumise ajaks, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks Vestluse tulemus ja Hea tahte protokolli väljastamine avalikustatakse Ühiskatsete Infosüsteemis. 8. Erandjuhtude lahendamine 8.1. Erandjuhud lahendatakse korralduskomisjoni poolt lapsevanema avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada korralduskomisjonile hiljemalt katsete toimumise päeva õhtuks kell praktiliste tööde sooritamiseks määratud kooli aadressile: Gustav Adolfi Gümnaasium Tallinna Inglise Kolledž Tallinna Reaalkool Tallinna 21. Kool 8.2. Korralduskomisjoni otsusega viiakse erandkorras läbi lisa praktilised tööd õpilastele, kes väga mõjuvatel põhjustel ei saanud sooritada praktilisi töid märtsi kuu kolmandal laupäeval Lisa praktiliste tööde sooritamine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde toimumist Lisa praktiliste tööde sooritamise aeg ja koht avalikustatakse hiljemalt praktiliste tööde toimumisele järgneval tööpäeval. [1]Andmed, mille vahel on võimalik valida, on esitatud sulgudes. [2]Juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel lõppvoorus 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud, on tal võimalus taotleda vabastust praktiliste tööde tegemisest (st tema praktilised tööd hinnatakse maksimumpunktidega) ning kandideerida kuni kolme kooli neljast, tehes infosüsteemis vastavad valikud, vestluse ja lõputunnistuse alusel. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks, peab õpilane end registreerima ühiskatsetele seitsme kalendripäeva jooksul pärast infosüsteemi avamist. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast vähemalt kolm kalendripäeva enne praktiliste tööde toimumist. [3] Punkt

16 [4] Gustav Adolfi Gümnaasiumisse kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaalloodusteaduse õppesuund, matemaatika-inglise keele õppesuund, rootsi keele õppesuund, prantsuse keele õppesuund, inglise keele õppesuund). [5] Tallinna 21. Kooli kandideerija saab valida õppesuuna eelistuse (reaal-loodusainete õppesuund, inglise keele õppesuund ja sotsiaal-humanitaarainete õppesuund) [6] Infosüsteem jaotab kandideerijad võrdselt nelja kooli vahel. 16

17 LISA 5 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Eesti keele test Eesti keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga. Eesti keele test koosneb kahest osast: I osa kontrollib eesti keele ja kirjanduse õpitulemuste saavutamist (80 punkti) ning II osa üldist funktsionaalset lugemisoskust (20 punkti). Test koostatakse lähtuvalt eesti keele ja kirjanduse põhikooli ainekavast. Õpilane: oskab rakendada häälikuõigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku ja lahku kirjutada; oskab õigesti kasutada käändeid ning pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme; oskab määrata sõnaliike ja lauseliikmeid; oskab kirjavahemärgistada ja määrata koond-, rind- ning põimlauset, lauselühendit ja otsening kaudkõnet; tunneb võõrsõnu ja oskab määrata nende tunnuseid; tunneb fraseoloogiliste väljendite ja kõnekäändude tähendusi; oskab funktsionaalselt lugeda, leida tekstist vajalikku infot; oskab kirjutamisel valida sobivaid keelevahendeid vastavalt suhtluseesmärkidele. Füüsika test Füüsika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga. Test koostatakse lähtuvalt füüsika riiklikust ainekavast põhikoolile. Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist: 1) valgusõpetus (valgus ja valguse sirgjooneline levimine, valguse peegeldumine, valguse murdumine); 2) mehaanika (liikumine ja jõud, kehade vastastikmõju, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, mehaaniline töö ja energia, võnkumine ja laine); 3) soojusõpetus (aine ehituse mudel, soojusliikumine, soojusülekanne, aine olekute muutused, soojustehnilised rakendused); 4) elektriõpetus (ainult alateemad elektriline vastastikmõju, elektrivool ja vooluring). 16

18 Töö päises on esitatud testi ülesannete ja probleemide lahendamiseks vajalikud seosed (valemid): Q = Lm A = Fs Q = λm Q = cm(t2 t1) p = ρgh Fü = ρgv R = R1 + R2 + R3 F = mg m V U I R 1 R 1 R 1 1 R 2 1 R 3 D 1 f N A t p F S Töö mahust mitte üle 1/3 moodustavad faktiteadmisi (seaduste sõnastused, suuruste definitsioonid, mõõtühikud jms) kontrollivad küsimused. Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla arvutusülesanded, mille lahendamine nõuab eelkõige seoste (valemite) kasutamise oskust ning oskust mõõtühikuid teisendada. Ligikaudu 1/3 töö mahust võtavad enda alla probleemülesanded (seoste loomine ja leidmine, järelduste tegemine jms), mille õige lahendamine nõuab sisulist arusaamist füüsikast. Inglise keele test Inglise keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja seda hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga. Inglise keele testi koostamisel on arvestatud riiklikus õppekavas esitatud III kooliastme nõudeid: nimisõna artikkel omadussõna arvsõna asesõna tegusõnade vormid ajavormid (in the Active and the Passive Voice) modaalverbid 18

19 määrsõnad eessõnad enamkasutatavad eessõnalised väljendid lauseehitus sõnatuletus: ees- ja järelliited Testi ülesanded kontrollivad keelekasutust (use of English) valikvastustega B1.2 B2.1 tasemel: funktsionaalne lugemine (reading comprehension) 12 p lünkade täitmine, 2 erinevat ülesannet (gap filling) - 40 p vigade leidmine lausetest (error correction) - 24 p sõnaliikide moodustamine ja äratundmine (word formation, identifying the types of words) -24 p Matemaatika test Matemaatika testi lahendamiseks on soovituslik aeg 60 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Matemaatika ülesannete koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast. Põhikooli teemadest jäävad välja trigonomeetria, stereomeetria, tõenäosusteooria ja statistika. Testiga kontrollitakse järgmiste teemade õppesisu omandamist ja õpitulemuste saavutamist: 1) arvutamine kirjalikult ja taskuarvutiga, tehete järjekorra rakendamine (ratsionaalarvude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, ruutjuure leidmine, astendamine naturaalarvulise astendajaga; ümardamine; suurte ja väikeste arvude kirjutamine standardkujul, arvutused nendega); 2) protsent (osa ja terviku leidmine protsendi järgi, jagatise väljendamine protsentides); 3) algebra - hulkliikmete tegurdamine (sulgude ette toomine, abivalemite kasutamine, ruutkolmliikme tegurdamine); - algebraliste murdude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine; - kahetehteliste ratsionaalavaldiste lihtsustamine; - võrrandid (lineaar- ja võrdekujuliste võrrandite lahendamine, täielike ja mittetäielike ruutvõrrandite lahendamine, tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil); 4) funktsioonid - valemi järgi funktsiooni graafiku joonestamine (sirge, parabool, hüperbool); 19

20 - graafikult funktsiooni ja argumendi väärtuste lugemine; - nullkohtade leidmine graafiku ja/või valemi abil; - parabooli haripunkti koordinaatide arvutamine või määramine joonise abil; 5) geomeetria - kolmnurga, ruudu, trapetsi, rombi, rööpküliku, ringi, ristküliku ümbermõõdu ja pindala arvutamine ning vajalike jooniste tegemine; - kolmnurga mediaanide omaduste tundmine; - Pythagorase teoreem (teoreemi tundmine ja rakendamine); - geomeetrilise sisuga probleemülesannete lahendamine; - kolmnurkade ja hulknurkade sarnasuse tunnuste rakendamine. Hindamisel arvestatakse õige lahendusidee leidmist, lahenduskäiku ja vastuse vormistamist ja selle sisulise kontrolli tegemise oskust. Prantsuse keele test Prantsuse keele testi lahendamiseks on soovituslik aeg 45 minutit ja maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Ülesanded võivad sisaldada tegusõna pööramist (kindla kõneviisi neli aega), käskivat kõneviisi, tingiva kõneviisi olevikku; artiklite kasutamist ja ärajätmist; asesõnalist otsest ja kaudset sihitist, asesõnu en ja y, omastavaid asesõnu ja kaudset kõneviisi. Lisaks grammatikale sisaldab test ka tekstist arusaamise harjutusi. 20

21 LISA 6 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorile AVALDUS Palun vastu võtta minu tütar/poeg Gustav Adolfi Gümnaasiumi I astme õpilaseks. /A prantsuse-inglise; B reaal-loodusteadus; C rootsi keel; D matemaatika-inglise/ LISAD SISSEASTUJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA JAH / EI SISSEASTUJA SEADUSLIKU ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA JAH / EI PÕHIKOOLI LÕPUTUNNISTUSE JA HINNETELEHE KOOPIA (koopia kinnitab juhiabi originaaldokumendi alusel) JAH / EI MAKSEKORRALDUSE KOOPIA ÕPILASE ELEKTROONSE KOOLIKAARDI EEST JAH / EI MEDITSIINILINE KAART (välja arvatud Tallinna koolide õpilased) JAH / EI Olen teadlik, et Gustav Adolfi Gümnaasiumis registreeritakse õpilase elektroonse koolikaardiga tehtavad toimingud ning kogutud andmeid võidakse kooli poolt töödelda. Annan nõusoleku, et minu lapsest kooli ruumides tehtud pilte võib kasutada kooli kodulehel ja kooli Facebooki lehel. Kinnitan, et hakkan ekooli kasutajaks ning selle kaudu jälgin lapse õppeedukust ja koolikohustuste täitmist. Luban luua koolil internetikeskkondades õppetöö eesmärgil oma lapse nimelisi kontosid, mis kustutatakse, kui õpilane lõpetab või vahetab kooli. JAH / EI Kinnitan andmete õigsust.... allkiri... lapsevanema ees-ja perekonnanimi... kuupäev 21

22 LISA 7 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorile AVALDUS Palun vastu võtta minu tütar/poeg Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. klassi õpilaseks. LISAD SISSEASTUJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA JAH / EI SISSEASTUJA SEADUSLIKU ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA JAH / EI KOOLIVALMIDUSKAART JAH / EI MAKSEKORRALDUSE KOOPIA ÕPILASE ELEKTROONSE KOOLIKAARDI EEST JAH / EI MEDITSIINILINE KAART JAH / EI Olen teadlik, et Gustav Adolfi Gümnaasiumis registreeritakse õpilase ID-ga tehtavad toimingud ning kogutud andmeid võidakse kooli poolt töödelda. JAH / EI Annan nõusoleku, et minu lapsest kooli ruumides tehtud pilte võib kasutada kooli kodulehel ja kooli Facebooki lehel. JAH / EI Kinnitan, et hakkan ekooli kasutajaks ning selle kaudu jälgin lapse õppeedukust ja koolikohustuste täitmist. JAH / EI Luban luua koolil internetikeskkondades õppetöö eesmärgil oma lapse nimelisi kontosid, mis kustutatakse, kui õpilane lõpetab või vahetab kooli. JAH / EI Kinnitan andmete õigsust.... allkiri... lapsevanema ees-ja perekonnanimi... kuupäev 22

23 LISA 8 Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord juurde Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorile AVALDUS Palun vastu võtta minu tütar/poeg Gustav Adolfi Gümnaasiumi 7. klassi õpilaseks. LISAD SISSEASTUJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA JAH / EI SISSEASTUJA SEADUSLIKU ESINDAJA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI KOOPIA JAH / EI MAKSEKORRALDUSE KOOPIA ÕPILASE ELEKTROONSE KOOLIKAARDI EEST JAH / EI MEDITSIINILINE KAART JAH / EI Olen teadlik, et Gustav Adolfi Gümnaasiumis registreeritakse õpilase ID-ga tehtavad toimingud ning kogutud andmeid võidakse kooli poolt töödelda. JAH / EI Annan nõusoleku, et minu lapsest kooli ruumides tehtud pilte võib kasutada kooli kodulehel ja kooli Facebooki lehel. JAH / EI Kinnitan, et hakkan ekooli kasutajaks ning selle kaudu jälgin lapse õppeedukust ja koolikohustuste täitmist. JAH / EI Luban luua koolil internetikeskkondades õppetöö eesmärgil oma lapse nimelisi kontosid, mis kustutatakse, kui õpilane lõpetab või vahetab kooli. JAH / EI Kinnitan andmete õigsust.... allkiri... lapsevanema ees-ja perekonnanimi... kuupäev 23

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 22,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa

NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ( ) 31 lõike 2, tuleb gümnaa NÕO REAALGÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI I. KOOLIEKSAMI OSAD Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) 31 lõike 2, tuleb gümnaasiumi õpilastel kooli lõpetamiseks sooritada koolieksam.

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx Lisa 3 Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekava juurde Põhikooli ainekavad Ainevaldkond Matemaatika Ainevaldkonna kohustuslikud kursused: Ainevaldkonda kuulub matemaatika, mida õpitakse alates IV klassist.

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine

8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Õppesisu Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Hulkliikmed ( 45 tundi) Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine ning korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega.

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete

Rohkem

5_ Ainekavad_võõrkeeled

5_ Ainekavad_võõrkeeled KINNITATUD direktori 24.01.2018 käskkirjaga nr 12 AINEKAVAD Ainevaldkond VÕÕRKEELED INGLISE KEEL (A-keel) VENE KEEL VÕI SAKSA KEEL (B-keel) I kooliaste Aine: inglise keel Üldpädevuste kujundamine A-võõrkeele

Rohkem

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9 Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9.kl) 1.Õppeprotsessi kirjeldus 1.1. Õppeaine kirjeldus A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-võõrkeele õppe

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

AINEKAVA

AINEKAVA AINEKAVA INGLISE KEEL 1.klass Laste salmid ja laulukesed (nursery rhymes). Tervitamine. Lihtsale küsimusele vastamine. Tähestik. Värvid. Numbrid 1-10 Tunneb inglise keele teiste hulgast ära. Hääldab (sõnu,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled... 1 A-võõrkeel põhikoolis... 2 2. klass... 2 3. klass... 3 4. klass... 4 5. klass... 5 6. klass... 6 7. klass... 7 8. klass... 8 9. klass... 9 B-võõrkeel

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpitulemused Nädalatundide jaotumine klassiti Hindamine

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: MATEMAATIKA SISUKORD 1. AINEVALDKOND: MATEMAATIKA 4 1.1. MATEMAATIKAPÄDEVUS JA ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 4 1.1.1. ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE MATEMAATIKA

Rohkem

KITSAS JA LAI MATEMAATIKA Matemaatikapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kas

KITSAS JA LAI MATEMAATIKA Matemaatikapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kas KITSAS JA LAI MATEMAATIKA Matemaatikapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Voorkeeled.doc

Microsoft Word - Voorkeeled.doc Võõrkeeled Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: Füüsika Eesmärgid: Klass: 8 1) kasutab füüsika mõisteid, füüsikalisi suurusi, seoseid ning rakendusi loodus- ja tehnikanähtuste kirjeldamisel, selgitamisel

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakenda

TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakenda TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakendamiseks, arutledes erinevate kultuuri- ja igapäevaeluteemade

Rohkem

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks. 2.1.3. Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kooliastmes Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem