MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL registrik

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL registrik"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: tänava/talu nimi, Teaduspargi tn 6/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: telefon: faks: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 12 Bilanss 12 Tulemiaruanne 13 Rahavoogude aruanne 14 Netovara muutuste aruanne 15 Raamatupidamise aastaaruande lisad 16 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 16 Lisa 2 Raha 19 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 20 Lisa 4 Nõuded ostjate vastu 22 Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 22 Lisa 6 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 22 Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 23 Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud 24 Lisa 9 Materiaalsed põhivarad 25 Lisa 10 Immateriaalsed põhivarad 26 Lisa 11 Laenukohustised 27 Lisa 12 Võlad ja ettemaksed 28 Lisa 13 Tuletisinstrumendid 29 Lisa 14 Annetused ja toetused 29 Lisa 15 Tulu ettevõtlusest 30 Lisa 16 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 30 Lisa 17 Jagatud annetused ja toetused 30 Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud 31 Lisa 19 Tööjõukulud 31 Lisa 20 Intressikulud 32 Lisa 21 Seotud osapooled 32 Lisa 22 Sündmused pärast aruandekuupäeva 33 Aruande allkirjad 34 Vandeaudiitori aruanne 35 2

3 1. Üldkokkuvõte Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol (edaspidi Tehnopol) asutati aastal Eesti Vabariigi (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), TalTechi ja Tallinna linna poolt. Tehnopol on eraõiguslik organisatsioon, mille eesmärgiks on luua teadmismahukate ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks atraktiivne ja toetav keskkond büroolinnaku näol ning pakkuda lisaks ettevõtlust toetavaid teenuseid, mille üheks näiteks on ettevõtluse ökosüsteemis hästi tuntud Startup Inkubaator oma teenustega. Tänaseks tegutseb Tehnopoli linnakus üle 200 ettevõtte, kelle hulgas on nii alustavaid kui ka suuri ja kaua tegutsenud ettevõtteid, nagu Skype, Fujitsu, Cybernetica, SMIT jt. Igapäevaselt käib linnakus tööl ca 4900 inimest. Eraldi tuleb esile tõsta TalTech i naabrust ning sisulist koostööd ülikooliga, mis on kasvavalt oluline nii Tehnopolile kui tema klientidele. Ülikool keskendub kõrgetasemelise inimkapitali arendamisele ning uute teadmiste ja tehnoloogiate loomisele, kuid kasvavalt ka koostööprojektidele ettevõtjatega aastal sündinud poliitiline erakondadeülene kokkulepe 1% SKP kulutamise osas teadustegevustele hakkab muuhulgas olema suunatud just ülikoolide ja ettevõtluse koostööprojektidele. Tehnopolis saame selliste arengute üle vaid rõõmustada. SA Tallinna Teaduspark Tehnopol aasta tulude mahuks kujunes 4,8 mln (2017. aastal 3,8 mln) eurot. Tulude maht suurenes nii tänu kinnisvaratulude kui ka äriarenduse ja inkubatsiooni tulude suurenemisele. Aruandeaasta tulemiks kujunes nimetatud tulude mahu juures miinus 230 tuhat eurot (2017. aastal miinus 237 tuhat eurot). Tuleb märkida, et kui enamik kinnisvaraettevõtteid kajastab oma vara bilansis turuväärtuse meetodil, siis Tehnopol kajastab oma vara soetusväärtuses ning amortiseerib igal aastal osa vara väärtusest aastal kujunes amortisatsiooniks 847 tuh eurot (2017. aastal 1,02 mln eurot). Tehnopoli amortisatsiooni eelne tulem aastal on pluss 617 tuhat eurot (2017. aastal pluss 788 tuhat eurot). Teaduspargi Tehnopol juriidiline vorm on sihtasutus ning asutajad ei sea organisatsioonile omanikutulu väljavõtmise osas eesmärke. Sellele vaatamata toimib Teaduspark üldjoontes ärilistel põhimõtetel ja efektiivselt ning juhtkond peab sellist toimimist ka prioriteetseks ja oluliseks aastal valmis linnakus ca 1700 m2 suurune modernne spordiklubi GYM!, mis on hästi vastu võetud nii TalTech i üliõpilaste kui ka linnakus töötavate inimeste poolt. Majandusaastal tegeleti linnaku järgmise arendusetapi, aadressiga Teaduspargi 3, kavandamisega (ca m2). Samal ajal valmistati Tehnopoli osalusega ettevõtte poolt ette järgmist arendusetappi aadressil Mäealuse tn 2/3 arendusteks (ca m2). Teaduspargi Tehnopol varade mahuks kujunes aasta lõpu seisuga 18,2 mln eurot (2017. aasta lõpus 18,5 mln eurot), millest enamiku moodustavad kinnisvarainvesteeringud. 3

4 2018. aastal viidi Startup Inkubaatori meeskonna ning äriarendusteenuste meeskonna poolt ellu mitmeid pikaajalisi välisrahastusega rahvusvahelisi projekte, mille lõppsihiks on aidata ettevõtteid uutele turgudele, kaasata investoritelt raha, toodet või teenust arendada jne. Startup Inkubaatoris kaasasid ettevõtted aastal ingelinvestorite raha kokku veidi enam kui 1 miljoni euro ulatuses, mis arvestades varast ettevõtluse faasi, millega Startup Inkubaatoris tegeletakse, on väga hea tulemus. Jätkati Momentum i nimelise innovatsiooniteenuse pakkumist suurettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele. Palju tähelepanu sai ning väga edukaks osutus tervisevaldkonna projekt, mis oli suunatud migreeniga elavatele inimestele uute lahenduste loomisele. Projekti rahastas erasektori huvitatud osapool. 2. Juhtimine ja organisatsioon aasta lõpu seisuga kuulus Teaduspargi Tehnopol nõukogusse 7 liiget ja juhatusse 1 liige. Nõukogusse kuuluvad esindajad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist (2), TalTech ist (2), Tallinna Linnavalitsusest (2) ning Haridus- ja Teadusministeeriumist (1). Nõukogu organina jätkas tööd aastal moodustatud kolmeliikmeline auditikomitee. Teaduspargi Tehnopol meeskond moodustub järgmistest üksustest: Kinnisvara; Äriarendus (sh IKT, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia valdkonnad ning innovatsioonivaldkond); Startup Inkubaator; Turundus; Finants- ja administratiivüksus. Seisuga a. töötas Teaduspargis töölepingu alusel 27 töötajat (2017. aastal 25). Värske avalik teave Tehnopoli, meeskonna jms kohta on leitav 3. Vara ja infrastruktuur Kinnisvara valdkonnas kujunes aasta olulisimaks sündmuseks pikalt vakantsena olnud Akadeemia tee 21/2 kasutuselevõtt ja sinna 1739 m2 spordiklubi rajamine GYM Eesti OÜ poolt. Majandusaasta lõpu seisuga oli hoone sisemus ja välisfassaad rekonstrueeritud ning spordiklubi teenindab kogu piirkonna kliente. SA Tallinna Teaduspark Tehnopol strateegia kinnisvara valdkonna eesmärgiks on uushoonestuse planeerimine Teaduspargi 3 kinnistule. Eesmärgi täitmiseks on toimunud maakorralduslikud toimingud, läbirääkimised Tallinna linnaga kinnistu ehitusõiguse täpsustuseks ja 4

5 vajadusel muutmiseks, kohtumised võimalike arenduspartneritega, tuvastamaks huvi ja valmisolekut hoonestusõiguse konkursil osalemiseks majandusaasta lõpu seisuga omab Tehnopol kokku 9 kinnistut ca 77 tuhande ruutmeetri maaga. Enamikel kinnistutest asuvad hooned, mis on kaetud üürilepingutega (vt. alljärgnev tabel). Mäealuse 2 kinnistul asuvad hooned on rajatud Tehnopoli osalusega ettevõtete poolt hoonestusõiguse lepingute alusel. Kinnistu aadress Kinnistu pindala, m² Hoonestus Hoonete kogupind, m² Teaduspargi tn büroohoone (1) Mäealuse tn büroohoonet ja 1 büroo/laborihoone Mäealuse tn 4a Sooneoja tiik Teaduspargi tn tootmis- ja laborihoone ja 1 teenindushoone Teaduspargi tn 3a Teaduspargi 3b Teaduspargi 3c Teaduspargi tn tootmis- ja büroohoone ning 1 büroo- ja teenindushoone Akadeemia tee büroohoone, mis koosneb kokku 6 korpusest Mäealuse tn büroohoone aadressiga Mäealuse tn 2/1 (2) ning 1 büroohoone aadressiga Mäealuse tn 2/2 (3), mis valmis aastal KOKKU (1)Büroohoone kuulub OÜ-le Mehhatroonikum (2)Büroohoone kuulub OÜ-le Tehnopol 1KV (Teaduspargil 10% osalus) (3) Büroohoone kuulub OÜ-le Tehnopol 2KV (Teaduspargil 10% osalus) Tehnnopoli territooriumil on koos kehtiva detailplaneeringuga väga suur arenduspotentsiaal. Kui vaadata teaduspargi ala kitsamalt, ehk vaid otseselt SA Tallinna Teaduspark Tehnopol omanduses olevaid kinnistuid (Teaduspark Tehnopol on laiemas tähenduses ka muud hooned, sh mõned eraomanike käes), võib ala tinglikult jagada kuueks: 1) Teaduspargi tn 8: ärimaa sihtotstarbega krundile, pindalaga m2, on ette nähtud kaks hoonet: ärihoone ja parkimismaja. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 24 m ja korruselisus 6. Hoonete lubatud ehitusalune pind on m2, lubatud maksimaalne suletud brutopind m2. Käesolevaks ajaks on krundile rajatud uus büroohoone, parkimismaja on veel rajamata. 2) Teaduspargi tn 6: ärimaa sihtotstarbega krundile, pindalaga m2, on ette nähtud kolm hoonet: kaks ärihoonet ja parkimismaja. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 24 m ja korruselisus 5

6 6. Hoonete lubatud ehitusalune pind on m2, lubatud maksimaalne suletud brutopind m2. Käesoleval ajal paikneb krundil kaks varasemast perioodist pärit hoonet, mis on tulevikus plaanis lammutada ja rajada nende asemele uued hooned koos parkimismajaga. 3) Akadeemia tee 21: ärimaa sihtotstarbega krundile, pindalaga m2, on ette nähtud seitse hoonet: kuus olemasolevat ärihoonet ja üks uus hoone. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 18 m ja korruselisus 5. Hoonete lubatud ehitusalune pind on m2, lubatud maksimaalne suletud brutopind m2. Käesoleval ajal asuvad krundil kuus olemasolevat hoonet. Detailplaneeringu järgset uut hoonet pole krundile rajatud, see on kavandamisel. 4) Mäealuse 4B: üld- ja ärimaa segasihtotstarbega krundile, pindalaga m2, on ette nähtud üks hoone suurima lubatud kõrgusega 45 m, korruselisusega 6 ja 11. Hoonete lubatud ehitusalune pind on m2, lubatud maksimaalne suletud brutopind m2. Käesoleval ajal asub krundil varasemast perioodist pärit kaks hoonet, mis on tulevikus plaanis lammutada ja rajada asemele detailplaneeringu kohane hoone. 5) Teaduspargi tn 3 (mõeldud siin koondkinnistuna): äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega krundile, pindalaga m2, on ette nähtud kolm hoonet, millest üks on parkimismaja, suurima lubatud kõrgusega 45 m, korruselisusega läänepoolsel hoonel 6 ja 11, parkimismajal ja idapoolsel hoonel 6 korrust lubatud suurima kõrgusega 18 m. Hoonete lubatud summaarne ehitusalune pind on kuni m2, lubatud summaarne suletud brutopind m2. Käesoleval ajal asub krundil kaks varasemast perioodist pärit hoonet, mis tulevikus on plaanis lammutada ning rajada nende asemele uued detailplaneeringu kohased hooned. 6) Mäealuse tn 2: ärimaa sihtotstarbega krundile pindalaga m2 on ette nähtud kolm hoonet, suurima lubatud kõrgusega 45 m, korruselisusega 6 ja 11. Hoonete lubatud summaarne ehitusalune pind on m2, lubatud summaarne suletud brutopind m2. Käesoleval ajal asub krundil kaks hoonet. Teaduspargi omanduses olevad krundid annavad võimaluse rajada alale terviklik tänapäevane äri- ja teaduslinnak, kus on suletud brutopinda ca m2, sh kuni 11 korruselised hooned koos neid teenindavate parkimismajadega. 4. Äriarendusteenused Teaduspark Tehnopol pakub äriarendusteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele ja teataval määral ka avalikule ja kolmandale sektorile. Alustavatele ettevõtetele pakutakse teenuseid eelkõige läbi Tehnopoli poolt juhitava Startup Inkubaatori. Tegutsevatele ettevõtetele pakutakse teenuseid kolmes fookusvaldkonnas, milleks on tervistehnoloogia, rohetehnoloogia ning IKT, sh targa linna valdkond. 6

7 4.1. Teenused alustavatele ettevõtetele Tehnopol Startup Inkubaator loodi aastal ning selle eesmärgiks on alustavate ettevõtete toetamine toote või teenuse turule toomisel ning seeläbi toimivaks ettevõtteks saamisel. Startup Inkubaator investeerib tehnoloogiapõhistesse idufirmadesse ca euro väärtuses ekspertabi, et viia ettevõte ühe aasta jooksul stabiilse käibe või esmase erainvesteeringuni. Startup Inkubaatori teenus koosneb kolmest komponendist: Üks-ühele coaching valdkondlike tipp-ekspertide poolt, mille fookuses on idufirma ärimudeli paika seadmine, abi turundus- ja müügitegevuse käivitamisel ning investorvalmiduse loomine. Füüsiline koostöökeskkond idufirmadele, kus nende kasutuses on avatud kontoripinnad, koosolekuruumid ning vaba aja veetmise võimalused. Koolitus- ja õppeprogramm, mille raames toimub startuppidele igal aastal enam kui 50 erialast sündmust aastal jätkas Startup Inkubaator tavapärast majandustegevust ning aasta jooksul tarbis inkubaatori teenuseid kokku 68 ettevõtet. Mentorid nõustasid ettevõtteid ligi 1400 tunni ulatuses, mis aitas portfelli ettevõtetel kaasata euro ulatuses erainvesteeringuid. Startup Inkubaatoris toimus 52 Eesti startup kogukonnale suunatud sündmust, kus osales üle 1500 inimese. Programmis osalevate ettevõtete koguarv püsis keskmiselt 35 ettevõttele juures ning kõik portfelli ettevõtted tegutsevad IKT, tervisetehnoloogia ja rohetehnoloogia valdkondades. Tehnopol Startup Inkubaatori strateegilised eesmärgid olid aastal seotud üle-eestlise varajase faasi kasvuprogrammi pakkumise, koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga inkubatsiooniteenuse pakkumise ja osalus/optsiooni võtmise mudelile liikumisega. Kõik strateegilised eesmärgid on täidetud. Ligi kolmandik portfellis olevatest ettevõtetest asuvad väljaspool Harjumaad. Kosmoseinkubatsiooni programmis osaleb 3 ettevõtet, kellele on juba antud ja või lähiajal antakse euro suurune arendustoetus. Osalusoptsioone on seisuga võetud 5-st startupist. Tehnopol Startup Inkubaatorit aastat iseloomustavad järgmised mõõdikud: Keskmiselt 35 ettevõtet programmis; 6 tehnoloogiaettevõtet lõpetas edukalt inkubatsiooniprogrammi; Ettevõtted kaasasid investeeringutena eurot erakapitali; 50 mentorit nõustasid ettevõtteid 1400 tunni ulatuses Teenused tegutsevatele ettevõtetele Lisaks alustavatele ettevõtetele pakub Tehnopol äriarendusteenuseid ka tegutsevatele ettevõtetele. Tegevus on suunatud kolmele fookusvaldkonnale: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), sh targa linna tehnoloogiad; 7

8 Keskkonna- ehk rohetehnoloogiad; Tervisetehnoloogiad. Nimetatud kolme fookusvaldkonna lõikes pakutakse ettevõtetele teenuseid, mis aitavad Eesti ettevõtetel leida välisriikides ja välisriikide ettevõtetel Eestis uusi partnereid ning vajalikke ekspordikontakte. Ekspordikontaktide vahendamine on seejuures üks olulisimaid teenuseid, eesmärgiga toetada ettevõtete kasvu läbi välisturgudele laienemise ning tekitada ettevõtetele ekspordikäibe kasvu. Lisaks kontaktide vahendamisele, toetab Tehnopol ettevõtete arengut, pakkudes neile nõu ja tuge läbi mentorite ja coachide, otsides siseriiklikult partnereid tootearenduseks ning oma toodete ja teenuste testimiseks ja/või piloteerimiseks. Võrgustumisele aitab kaasa ka fookusvaldkondadega seotud koolituste ja seminaride korraldamine ettevõtjatele olulistel teemadel aastal jätkus tegutsevatele ettevõtetele suunatud teenuste pakkumine plaanipäraselt. Ettevõtetega sõlmiti täiendavaid teenuslepinguid kõigis fookusvaldkondades ning kasvatati kontaktvõrku (eelkõige välisriikides). Sealhulgas jätkus koostöö TalTech i ja teiste Eesti kõrgkoolidega ettevõtete tootearendusega seotud projektide elluviimiseks. Äriarendusteenuste aastat jäävad iseloomustama järgmised mõõdikud: Aasta lõpu seisuga 125 teenuslepinguga klientettevõtet; Teaduspargi klientettevõtetele vahendati 200 kasulikku kontakti ning anti 200 tundi ärialast nõu; Eelmärgitud kasulikud kontaktid andsid 37 edulugu; Ettevõtetele korraldati 44 seminari ja muud üritust, kus osales kokku 1700 inimest; aastal algatati uus innovatsiooniprogramm Momentum, mis keskendub ettevõtte siseselt innovatsiooni algatamisele ettevõtte tootes/teenuses või protsessides aastal viisime läbi 3 suuremat Momentumi projekti, lisaks Tark Tööstus häkatonid ja ideepäevad ning kokku tekkis 38 uut äriideed/uuendust/protsessimuudatuse alget. Teaduspark Tehnopol viis edukalt ellu ja lõpetas järgmised Interreg programmi projektid: CB Health Access (tervise valdkonna ettevõtete müügi alustamine kolmandatel turgudel) ja SME2GO (targa linna valdkonna ettevõtete müügi alustamine kolmandatel turgudel). Lisaks lõppesid EASi klastrite meetme projektid Connected Health ja targa linna klaster, mille osas esitati aasta alguses ka juba uued klastritaotlused aastal jätkasime projektidega DIGINNO, koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, (ülepiiriliste e-teenuste rakendamiseks Läänemere riikide seas) ning ProVaHealth, mis keskendub ettevõtetele võimaluste loomisele oma toodete katsetamiseks Euroopa laborites. Esitasime mitmeid uusi projektitaotlusi kõigis kolmes valdkonnas, st. rohe-, tervisetehnoloogia ja IKT, lisaks ka Momentumi raames. Kinnitatud said uute projektidena HealthyBoost (tervisetehnoloogia kasutuselevõtt linnakeskkonnas), MHealthHub (tervisetehnoloogia 8

9 rahvusvaheline kontaktpunkti loomine Tehnopoli), AI4Diagnostics (AI tehnoloogia kasutuselevõtt tervisetehnoloogias). Jätkasime EASi hankelepingu raames Tööstus 4.0 häkatonide ja ideepäevade läbiviimist, mis 2018 a toimus 3 korral (igal üritusel 8 11 tööstusettevõtte probleemi ja vähemalt 70 osalejat). Lisaks saime aasta jooksul kokku ka 8 startupi ja suurettevõtte koostööprojekti Level11 projekti raames, mis lõpeb veebruaris Toetavad tegevused Teaduspark Tehnopol on Baltimaade suurima teaduspargina atraktiivne ärilinnak eelkõige just väikemate tehnoloogiaettevõtete jaoks, pakkudes lisaks üüripindadele tootearendust ning eksporti toetavaid tegevusi. Tehnopol on tunnustatud partner ka tehnoloogia- ning innovatsioonivaldkonna ajakirjanikele, olles ise kommunikatsioonis tugevalt proaktiivne aastal ilmus Eesti ajakirjanduses Tehnopoli kohta 560 uudist. Seoses Tark Tööstus arendusmaratonide sarjaga kinnitas Tehnopol kanda tööstuse digitaliseerimise teema eestkõnelejana ning aasta jooksul ilmus sellel teemal erinevates väljaannetes mitmeid uudiseid ja intervjuusid. Tehnopoli erinevaid online kommunikatsioonikanaleid jälgis aastal üle inimese ning sotsiaalmeedia kaudu jõuti ligi inimeseni aastal tegi Tehnopol koostöös Tartu Teaduspargiga kampaaniat Eesti kosmose äriinkubaatori tutvustamiseks ning programmi uute paljutõotavate startuppide leidmiseks. Euroopa Kosmoseagentuur tunnustas tehtut Aasta Turundusteo tiitliga. Tehnopol on juba mitu aastat olnud väga populaarne külastuskoht välismaiste delegatsioonide jaoks, kellest enamik tuleb erinevatest Aasia riikidest. Kokku külastas aastal Tehnopoli üle 80 erineva välisdelegatsiooni. Delegatsioonide võõrustamisel ning Eesti edulugude presenteerimisel välisriikide huvirühmadele teeme koostööd EASi e-estonia showroom iga. Tehnopol veab eest Eesti suurimat Startup Inkubaatorit, pakub startuppidele ka turundus- ja kommunikatsioonituge, et uued tooted ja teenused jõuaksid edukalt turule. Aktiivset koostööd tehakse Prototroni ning Ajujahiga, mille meeskondadele pakutakse samuti turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna mentorlust aastal jätkas Tehnopol kultuuriprogrammiga, mille eesmärk on pakkuda nii tuhandetele Tehnopoli linnakus töötavatele inimestele kui laiemalt kõikidele Tallinna inimestele pärast tööpäeva meelelahutust. Läbi aasta toimus kokku 9 kinoõhtut, teatrietendust ja kontserti. Lisaks sellele korraldati septembris Tehnopol Entertainment Week, mille raames toimusid nädala jooksul linnakus erinevad spordivõistlused, ettevõtete tutvustused, kontserdid ja teised linnaku töötajates kogukonnatunnet tekitavad üritused. Kuivõrd aastal tähistas Tehnopol oma 15. tegevusaastat korraldati ka 9

10 klientidele ja koostööpartneritele pidulik vastuvõtt. Aasta lõpetati ülimenuka laste jõulupeo ja teadusteatri etendusega, millel osales üle 200 inimese. 6. Planeeritavad tegevused aastal 6.1. Kinnisvara ja infrastruktuur aasta põhieesmärk on järgnevate arendusettappide ettevalmistamine, sh Teaduspargi 3, Mäealuse 2 III etapp koostöös hoonestajaga ning Akadeemia tee 21/b. Teaduspargi Tehnopol territooriumil on plaanis jätkata avaliku ala arendamist - seda tiigi ümbruse rekreatsiooniala planeerimisega. Tehnopoli laiem eesmärk on jõuda tervikliku, tänapäevase ja atraktiivse linnakeskkonnani, mis vastaks kõige nõudlikumate klientide soovidele ning oleks teadmispõhistele ettevõtetele eelistatud asukohaks. Lisaks on aastal plaanis: Koostöös Tallinna linnaga remontida linnaku tänavaid ja parandada liikluskorraldust, planeeritud on Raja ja Mäepealse tänavate renoveerimine; Lõpuni viia linnaku viidasüsteem, et lihtsustada linnakus liikumist ja tõsta linnaku nähtavust ümberkaudsetel tänavatel Äriarendusteenused ja inkubatsioon Äriarendusteenuste eesmärk on aastal muuta äriarendusteenuste pakettide sisu. Eesmärk on kaasata vähemalt 145 klienti: 70 tervistehnoloogias, 40 rohetehnoloogias ning 35 IKT ja targa linna valdkonnas. Plaanis on turule tuua ka uus teenus - investeeringute kaasamine VKE-dele. Lisaks täiendame Tehnopoli mentorvõrgustikku, korraldame vähemalt 40 üritust, koolitust, seminari ning eesmärk on aasta jooksul luua vähemalt 30 edulugu. Suur rõhk on jätkuvalt innovatsiooniprogrammi Momentum arendamisel nii sisulise tootena kui ka selle müügina suurtele ettevõtetele ja avalikule sektorile, et suurendada seeläbi muuhulgas Tehnopoli äriteenuste majanduslikku jätkusuutlikkust. Eesmärk on aasta jooksul viia läbi vähemalt 6 Momentumit, nii tervisevaldkonnas kui ka laiemalt ning ootus on, et kokku luuakse vähemalt 40 uut äriideed/algatust/protsessi täiendust aastal jätkatakse edukalt järgmiste projektidega: ProVaHealth, AI4Diagnostics, MHealthHub, HealthyBoost ning oodatakse rahastamisotsust aastal esitatud vähemalt 7 erineva projekti osas. Lähtuvalt uute projektide rahastusest jätkatakse ka uute projektide algatamisega fookusvaldkondades, mis toetavad otseselt ettevõtete kasvu ja laienemist välisturgudele. Startup Inkubaatori osas on aastal olulised arendustegevused viies peamises suunas: 10

11 1. Startuppide arenguprogrammi jätkuv ja süsteemne viimine üle-eestilisele tasemele, kattes pakutavate teenustega regionaalsed tõmbekeskused. Prioriteetsed piirkonnad on Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Viljandimaa; 2. Portfelli tasakaalu saavutamine IKT, rohe- ja tervisetehnoloogia valdkonna ettevõtete vahel; 3. Kosmose valdkonna inkubatsiooniteenuste pakkumine 4 Eesti ettevõttele aastas. Kosmoseettevõtete koguarv aasta lõpuks 7 ettevõtet; 4. Jätkusuutliku finantsmudeli juurutamine ja elluviimine läbi osalus-optsioonide võtmise alustavates ettevõtetes. Samuti enda varajase faasi investeerimisfondi ettevalmistamistegevused; 5. Osalemine rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on erainvesteeringute kaasamise võimendamine alutavatesse tehnoloogiaettevõtetesse. Teenuse osutamine idufirmadele jätkub sarnases mahus ning portfelli maht püsib 35 ettevõtte juures keskmiselt aastas. Ettevõtteid nõustavate mentorite arvu on plaanis hoida samal tasemel, pakkudes ettevõtetele umbes 1500 tundi ekspertabi aastas. Tehnopol Startup Inkubaatori jaoks on endiselt väga oluliseks koostööpartneriks Prototroni rahastu, mis sõelub ja valib ideid eesmärgiga toetada prototüübi väljatöötamist, nihutamaks ettevõtet reaalselt toimivale tootele või teenusele lähemale. Prototron on olnud ja on ka edaspidi Startup Inkubaatori jaoks oluline n.ö klientide pipeline. Startup Inkubaator jätkab koostööd ka suure hulga teiste startup ökosüsteemi osalistega, sh näiteks MEKTORY, ESTBAN, Tartu Teaduspark jt Muud toetavad tegevused aastal jätkab Teaduspark Tehnopol proaktiivse kommunikatsiooniga, pakkudes sihtrühmadele põnevaid uudiseid tehnoloogia, innovatsiooni ja startuppide maailmast. Varasemast rohkem tõstetakse fookusesse innovatsiooniprogrammide kommunikatsiooni. Uudse sisu pakkumiseks uuendatakse ka Tehnopoli uudiskirja ning alustatakse videouudiste tootmisega. Kindlasti jätkab Teaduspark Tehnopol ka Entertainment Week iga, mis toimub sel aastal septembrini. 11

12 Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevarad Raha Nõuded ja ettemaksed Kokku käibevarad Põhivarad Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse ;7 Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Kinnisvarainvesteeringud Materiaalsed põhivarad Immateriaalsed põhivarad Kokku põhivarad Kokku varad Kohustised ja netovara Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed Kokku lühiajalised kohustised Pikaajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed Kokku pikaajalised kohustised Kokku kohustised Netovara Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustised ja netovara

13 Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused Tulu ettevõtlusest Muud tulud Kokku tulud Kulud Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Jagatud annetused ja toetused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud Põhivarade kulum ja väärtuse langus ;9;10 Muud kulud Kokku kulud Põhitegevuse tulem Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt Intressikulud Muud finantstulud ja -kulud Aruandeaasta tulem

14 Rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem Korrigeerimised Põhivarade kulum ja väärtuse langus ;9;10 Muud korrigeerimised Kokku korrigeerimised Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel ;10 Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel Antud laenude tagasimaksed Laekunud intressid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenude tagasimaksed Makstud intressid Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

15 Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses Akumuleeritud tulem Arvestuspõhimõtete muutuste mõju Korrigeeritud saldo Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem

16 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendiga, mis lähtub Eesti finantsaruandluse standardist, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse meetodist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Tehnopol omab osaühingus Tehnopol 1 KV 10 protsendilist osalust. Seni on kvalifitseerunud Tehnopol 1 KV sidusettevõtteks. Juhatuse hinnangul tuleb osalus ümber klassifitseerida finantsinvesteeringuks. Arvestades eeltoodut on aasta saldodes tehtud alltoodud muudatused. Lisarea nimetus Muutus Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse Finantsinvesteeringud Kokku põhivara Kokku varad Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustised ja netovara Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt Raha Bilansikirje raha ja pangakontod sisaldab pangakontode ja üleöödeposiidi saldosid. Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja brutoväljamaksetena. Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga päevakurss. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes saldeerituna. Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad Sidusettevõttena käsitletakse majandusüksust, mille üle Teaduspargil on oluline mõju ning mis ei ole tütarettevõte ega osalus ühisettevõttes. Kui Teaduspargile kuulub otseselt või kaudselt (näiteks tütarettevõtete või muude lepingute kaudu) vähemalt 20% hääleõigusest investeerimisobjektis, siis eeldatakse, et Teaduspargil on oluline mõju, välja arvatud juhul, kui on võimalik selgelt esile tuua, et see nii ei ole. Ning vastupidi, kui Teaduspargile kuulub otseselt või kaudselt vähem kui 20% hääleõigusest investeerimisobjektis, siis eeldatakse, et Teaduspargil ei ole olulist mõju, välja arvatud juhul, kui on võimalik selgelt esile tuua, et oluline mõju eksisteerib. Teaduspargi olulise mõju olemasolu tõendiks on tavaliselt üks või mitu järgmistest asjaoludest: esindatus investeerimisobjekti juhatuses või samaväärses juhtorganis; osalemine tegevuspoliitika kujundamisel, sh osalemine dividende ja muid kasumijaotust käsitlevate otsuste langetamisel; 16

17 olulised tehingud investori ja investeerimisobjekti vahel; ühised juhtivtöötajad; investori varustamine olulise tehnilise teabega. Sidusettevõttesse tehtud investeeringut arvestatakse kapitaliosaluse meetodil. Nõuded ja ettemaksed Nõuetena ostjate vastu kajastatakse Teaduspargi tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse tulemiaruandes ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kusjuures nominaalmaksumus kajastatakse eraldi lühi- ja pikaajalise osana. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajalised intressi mitteteenivad nõuded kajastatakse nõude nüüdisväärtuses, kasutades avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendis kehtivat intressimäära. Kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida Teaduspark hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o. notaritasud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse edaspidi soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud kulum ja võimalikud allahindlused. Allahindlus viiakse läbi, kui vara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest väärtusest. Kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga vara neto müügihinnast ja kasutusväärtusest. Kasutusväärtus on vara kasutamisest ja kasutusjärgsest müügist eeldatavalt saadavate rahavoogude nüüdisväärtus, kasutades diskontomäärana sarnase riskitasemega investeeringute oodatavat tulusust. Vara hinnatakse alla kaetavale väärtusele juhul, kui vara kaetav väärtus on väiksem selle vara bilansilisest jääkmaksumusest. Allahindlus kajastatakse tekkepõhiselt aruandeperioodi kuluna kasumiaruande kirjel Põhivara kulum ja väärtuse langus. Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele ja osalevad tõenäoliselt tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja kapitaliseerimise alampiiriks soetatud vara korral viis tuhat eurot ilma käibemaksuta. Põhivara võetakse arvele kogumina ainult juhul, kui kogum moodustab ühesuguse kasutuseaga terviku ja kogumi soetusmaksumus algab vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirist (ilma käibemaksuta). Kui ühe ja sama vara komponentidel on erinevad kasutusead, võetakse komponendid raamatupidamises arvele eraldi varadena (komponentide summaarne soetusmaksumus algab vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirist ilma käibemaksuta. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara väärtuse languse korral (osaline või täielik demonteerimine, lammutamine, hävimine, kahjustumine, kadumine) viiakse läbi allahindlus. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Põhivara inventuur viiakse läbi üks kord aastas majandusaasta lõpu seisuga, mille käigus vaadatakse üle ka amortisatsiooni normid. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: Maa 0% Hooned 2-5% Masinad ja seadmed 10-20% Infotehnoloogilised seadmed 33-50% Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 10-50% Inventar 10-50% Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on märke, mis viitavad vara väärtuse langusele. Juhul, kui on kahtlusi mõne varaobjekti väärtuse langemise suhtes alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara väärtuse test, mille käigus leitakse vara kaetav väärtus. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mille kapitaliseerimise alampiiriks on soetatud vara korral eurot ilma käibemaksuta. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Uue majandusüksuse asutamisega seotud väljaminekuid, uue teadusliku või tehnilise informatsiooni kogumise eesmärgil läbi viidud uuringutega 17

18 seotud kulutusi ning koolituskulusid ei kapitaliseerita. Kulumi norm immateriaalsele põhivarale on kehtestatud kooskõlas riigi raamatupidamise üldeeskirjaga vahemikus 5-50% aastas. Kulumi norm konkreetsele immateriaalse vara objektile määratakse lähtuvalt objekti kasulikust tööeast. Rendid Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. Finantskohustised Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu), teiste ettevõtete omakapitaliinstrumente ja lepingulisi õigusi vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel. Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohustusi tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel. Finantsvarad ja kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Finantsvarade ja kohustuste edasine arvestus toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse finantsinstrumenti bilansis tema algses, sisemise intressimääraga diskonteeritud soetusmaksumuses miinus põhiosa tagasimaksed ja väärtuse langusest või laekumise ebatõenäolisusest tingitud võimalik allahindlus. Tuletisinstrumente (swaplepingud) kajastatakse õiglases väärtuses, muutustega läbi kasumiaruande. Eraldised ja tingimuslikud kohustised Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerimine ei ole tõenäoline või millega kaasnevad kulutuste suurust ei ole võomalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. Annetused ja toetused Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Tegevuskulude katteks saadud ja antud sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse lihtsustamise eesmärgil laekumisel koheselt tuluna ja ülekandmisel koheselt kuluna, kui lepingujärgne summa on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist. Avaliku sektori sisese sihtfinantseerimise korral lepivad pooled kajastamise viisi eelnevalt omavahel kokku. Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks Toetust loetakse põhivara sihtfinantseerimiseks juhul, kui selle kasutamise põhitingimuseks on kindlaksmääratud põhivara ost, ehitamine või muul viisil soetamine. Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse tekkepõhisel momendil tuluna. Juhul, kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud tingimused on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendeid bilansikontol. Kui kulutused on tehtud ja sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine kohustusena või tuluna ja nõudena. Sihtfinantseerimise vahendamine Avaliku sektori üksused, kes tegelevad sihtfinantseerimise vahendamisega, kajastavad sihtfinantseerimist tekkepõhise printsiibi järgi oma tuludes ja kuludes. Kui sihtfinantseerimiseks saadud rahalised vahendid kantakse vahendajale, kajastab vahendaja seda kuni tekkepõhise momendi saabumiseni saadud ettemaksena. Kui vahendaja aktsepteerib maksetaotluse ja kannab toetuse saajale raha üle enne selle laekumist, võtab ta arvele nõude ning kajastab saadud ja antud sihtfinantseerimise tuludes ja kuludes. Kui vahendaja kannab toetuse saajale üle ettemaksena, kusjuures toetuse saaja maksetaotlus ei ole veel aktsepteeritud, jälgitakse toetuse saamise tingimuste täitmist ning alles seejärel sulgetakse 18

19 tehtud ettemakse konto ning kajastatakse toetuse saamist ja andmist tulemiaruandes. Kui vahendaja vastutab toetuse andja ees saaja-poolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, võtab vahendaja lepingu rikkumise selgumisel arvele tagasinõude toetuse saaja vastu ja tagasimaksekohustuse toetuse andja ees. Tulud Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Hoonestusõiguse võõrandamisest saadav tulu kajastatakse proportsionaalselt hoonestusõiguse kehtivuse ajaga. Kulud Kulud kajastatakse tekkepõhise printsiibi alusel. Tegevuskuludena on kajastatud Teaduspargi tegevusega seotud kulud. Teisete isikute eest makstud tasud käsitletakse kulude edasiandmisena. Seotud osapooled Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid asutajatega, nõukogu ja juhatuse liikmega ning nende lähikondlastega ja ettevõtetega, milles nad omavad kontrolli või olulist mõju. Samuti loetakse seotud osapoolteks Tehnopoli kaasasutatud mittetulundusühinguid. Bilansipäevajärgsed sündmused Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid peale bilansi kuupäeva s.o. 31. detsember 2018.a. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades. Lisa 2 Raha SEB pank Danske Bank Eesti Filiaal Swedbank Kassa Kokku raha Teaduspargi põhipangaks on SEB Pank. Täiendavalt on Teaduspargil kasutusel veel arveldusarved Swedbanki`s ja Danske Bank Eesti Filiaalis. Raha kogujääk seisuga a. oli eurot, seisuga oli kogujääk eurot, sellest sularaha kassas 960 eurot. Kokku teeniti arveldusarvetelt intressi aastal 57 eurot ja aastal 67 eurot. 19

20 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded Laenunõuded Intressinõuded Ettemaksed Muud makstud ettemaksed Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded Ebatõenäoliselt laekuvad Tuletisinstrumendid Saamata sihtfinantseerimine Saamata kaasfinantseerimine Kokku nõuded ja ettemaksed

21 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded Laenunõuded Intressinõuded Ettemaksed Muud makstud ettemaksed Ebatõenäoliselt laekuvad laenunõuded Ebatõenäoliselt laekuvad Saamata sihtfinantseerimine Saamata kaasfinantseerimine Kokku nõuded ja ettemaksed Tehnopol on andnud laenu osanikupoolse omafinantseeringu katteks osaühingutele Tehnopol 1 KV, Biolaborid ja Tehnopol 2 KV. Biolaborid OÜ-le antud laen summas 62,7 tuhat eurot on tagasimakse tähtajaga ja intressimääraga 6% aastas. Eeltoodud laen summas 62,7 tuhat eurot ja laenult arvestatud intress summas 16,7 tuhat eurot on kantud ebatõenäoliselt laekuvaks täies ulatuses. Tehnopol 1KV Oü-ga on sõlmitud laenuleping summas 252,6 tuhat eurot tagasimakse tähtajaga a. ja aastase intressimääraga 5%. Tasumata laenu jääk seisuga oli 168,9 tuhat eurot. Laen koos intressidega tagastati täies mahus aastal. Teaduspark sõlmis aastal pikaajalise laenulepingu Tehnopol 2 KV ga summas 370,0 tuhat eurot, tagasimakse tähtajaga a. ja intressimääraga 5% aastas. Täiendavaid väljamakseid ei ole tehtud ja laenu jääk seisuga a. on 268,4 tuht eurot. Väljastatud omanike laenude näol on tegemist tagatiseta laenudega. Kõigi antud laenude alusvaluuta on euro. 21

22 Lisa 4 Nõuded ostjate vastu Lisa nr Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Kokku nõuded ostjate vastu Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded Lootusetuks tunnistatud nõuded Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Ettevõtte tulumaks Käibemaks Üksikisiku tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Ettemaksukonto jääk Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad Vaata täiendavalt lisadest 3 ja 12. Lisa 6 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse Lisa nr Sidusettevõtjate aktsiad ja osad Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse Tehnopol omab osaühingus Biolaborid osalust 27,2 %. Seoses Biolaborite raske majandusseisuga on investeering täies ulatuses maha kantud. 22

23 Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2018 Sidusettevõtja registrikood Sidusettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala Osaluse määr (%) Biolaborid OÜ Eesti Biotehnoloogia laboriteenused Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon Sidusettevõtja nimetus Muud muutused Biolaborid OÜ Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus aastal tegi Tehnopol mitterahalise sissemakse summas eurot Biolaborid OÜ osakapitali suurendamiseks, mille käigus üürinõuded konverteeriti osakapitaliks. Arvestatuna Biolaborid OÜ finantsseisu aruande perioodi lõpuks on investeering sellesse firmasse hinnatud nulliks. 23

24 Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud Soetusmaksumuse meetod Kokku Maa Ehitised Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Allahindlused väärtuse languse tõttu Ümberliigitamised Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud Kinnisvarainvesteeringud on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil aastal hinnati Digitalu projekti alla 20 tuhande euro jagu ning projekt kajastub seisuga Teaduspargi bilansis maksumusega 100 tuhat eurot. Seoses kinnisvara strateegiaplaani muutusega aastal pole enam põhjendatud Digitalu projekti väärtuse bilansis hoidmine ning seisuga kanti Digitalu projektdokumentatsioon bilansist täielikult maha aasta I kvartalis võeti vastu Akadeemia tee korpuste 3-4 renoveerimistööd ja IV kvartalis valmisid korpused 5-6. Seoses renoveerimistöödega kanti maha investeeringuid aastal summas eurot aastal tehti kinnisvarainvesteeringuid väikeses mahus aastal tehtud investeeringutest moodustas põhilise osa Teaduspargi 3b ja 3c aluse maa ost summas eurot. Lisaks rekonstrueeriti linnakusiseseid teid ja parklaid. 24

25 Lisa 9 Materiaalsed põhivarad Kokku Ehitised Masinad ja Arvutid ja seadmed arvutisüsteemid Muud materiaalsed põhivarad Lõpetamata projektid Lõpetamata projektid ja ettemaksed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Muud ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Ümberliigitamised Ümberliigitamised lõpetamata projektidest Ümberliigitamised kinnisvarainvesteeringutega Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused Amortisatsioonikulu Ümberliigitamised Muud ümberliigitamised Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus aastal kanti maha põhivara kokku 6 tuhat eurot, aastal mahakandmisi ei olnud ja aastal kanti vara maha 9 tuhande euro väärtuses. 25

26 Lisa 10 Immateriaalsed põhivarad Kokku Arvutitarkvara Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 10854476 tänava/talu nimi, Sompa tn 3 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80039364 tänava/talu nimi, Ilmarise tn 25-14 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10120395 tänava/talu nimi, Vingi tn 13 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80137003 tänava/talu nimi, Lai tn 30 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012432 tänava nimi/number: Kooli tn 5 linn: Haapsalu linn vald: Haapsalu linn maakond:

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem