Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012"

Väljavõte

1 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212

2 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu tagasisidega tööle ja motiveerimisega... 7 Rahulolu arenguvõimalustega... 8 Rahulolu suhetega koolis... 9 Rahulolu kooli mainega ning üldine rahulolu kooli ja tööga... 1 Kokkuvõte LISA A

3 Sissejuhatus Kurtna Kooli töötajate seas viidi märtsis 212 läbi erinevate töökeskkonna aspektidega rahulolu hindav küsitlus (lisa A), mille viis läbi ja andmed analüüsis koolipsühholoog Kadri Pohlak. Uuringus osales kokku 27 töötajat, mis on 71% küsitluse saanutest. Vastajate hulgas oli nii juhtkonna liikmeid, aineõpetajaid, klassiõpetajaid kui ka erinevaid abipersonali ülesandeid täitvaid inimesi. Vastajatel tuli esitatud väidete kohta teha otsustusi 5-palli skaalal, kus hinnang: 1 = ei nõustu üldse 2 = pigem ei nõustu 3 = ei oska öelda 4 = pigem nõustun 5 = nõustun täielikult. 3

4 Rahulolu juhtimisega Juhtimise valdkonda hinnati küsimustikus 15 väitega. Järgnevas tabelis on toodud väidetele keskmised hinnangud ning vastajate protsent väidetele antud hinnangute lõikes. Kõrgema keskmise hinnangu saanud väited (hästi toimivad valdkonnad) on trükitud bold kirjas. Ülejäänud rahulolu valdkondadega võrreldes on juhtimisele antud koondhinnang üks kõrgematest. Samuti ei saanud ükski antud valdkonda hindavatest väidetest niivõrd madalat keskmist hinnangut, et seda saaks probleemsena välja tuua. Keskmine Julgen probleemi korral juhtkonna poole pöörduda 81% 4,73 Juhtkond suhtub töötajatesse kui võrdsetesse (üldine hoiak, ressursside jagamine jne) 2 56% 4,24 Minu arvates on meie kool viimasel ajal arenenud õiges suunas 13% 42% 42% 4,21 Tean, millised on meie kooli eesmärgid 4 4,12 Tean, mida juhtkond minult ootab 19% 42% 35% 4,8 Meie kool on hästi juhitud 5 31% 4,8 Saan aru meie kooli eesmärkidest ja visioonist 3,96 Tean oma rolli kooli eesmärkide elluviimisel 15% 31% 3 3,88 Juhtkond kasutab koolile eraldatud ressursse efektiivselt 35% 4 17% 3,82 Minu ettepanekuid arvestatakse otsuste tegemisel 2 4 2% 3,8 Mul on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel 2 36% 2 3,68 Viimasel ajal tehtud ümberkorraldustest on olnud mulle minu töös kasu 9% 3% 3% 26% 3,65 Olen saanud kaasa rääkida kooli eesmärkide püstitamisel 36% 2 3,64 Planeeritud muudatused viiakse ka ellu 3,52 Meie koolis käsitletakse probleeme avalikult 13% 25% 42% 13% 3,38 KOONDHINNANG 3,92 4

5 Rahulolu töötingimustega Töötingimuste valdkonda hinnati küsimustikus 1 väitega. Järgnevas tabelis on toodud väidetele keskmised hinnangud ning vastajate protsent väidetele antud hinnangute lõikes. Kõrgema ja madalama keskmise hinnangu saanud väited (vastavalt hästi toimivad ja probleemsed valdkonnad) on trükitud bold kirjas. Olen rahul kooli ruumidega Keskmine 31% 65% 4,58 Saan teha oma töösse puutuvaid otsuseid piisavalt iseseisvalt 46% 5% 4,42 Tulen oma tööga üldjuhul toime 5% 42% 4,35 Mul on olemas vahendid, et teha oma tööd hästi 56% 37% 4,26 Minu tööpanus on meie kooli seisukohast tähtis 21% 21% 5 4,25 Saan oma tööaega paindlikult planeerida 19% 15% 35% 27% 3,62 Saan õpetamisele ja tundide ettevalmistamisele piisavalt aega kulutada 5% 5% 27% 55% 9% 3,59 Tunniplaani koostamisel arvestatakse minu soovide ja vajadustega 1 29% 29% 29% 3,57 Õppetööväline tegevus võtab liiga suure osa minu ajast* 13% 33% 17% 25% 13% 3,8 Võtan sageli tööd koju kaasa* 17% 25% 25% 25% 2,58 KOONDHINNANG 3,83 * tegu on pööratud väidetega s.t. kõrgem hinnang neile tähendab madalamat rahulolu töötingimustega. Tabelis on toodud väidete pööratud keskmine, et see oleks võrreldav ülejäänud väidete hinnangute keskmistega. 5

6 Rahulolu info liikumisega Info liikumise valdkonda hinnati küsimustikus 14 väitega. Järgnevas tabelis on toodud väidetele keskmised hinnangud ning vastajate protsent väidetele antud hinnangute lõikes. Kõrgema keskmise hinnangu saanud väited (hästitoimivad valdkonnad) on trükitud bold kirjas. Ükski antud valdkonda hindavatest väidetest ei saanud niivõrd madalat keskmist hinnangut, et seda saaks probleemsena välja tuua. Otsene juht annab mulle piisavalt tööks vajalikku informatsiooni Keskmine 5 35% 4,23 Infovaldajana annan teavet kiiresti ja efektiivselt edasi ka kaastöötajatele 4 4,2 Teavitan oma otsest juhti tööga seotud ebaõnnestumistest 6 2 4,8 Meie koolis on aktiivne õpilasaktiiv 33% 46% 21% 3,88 Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt 15% 4 3% 3,85 Teavitan oma otsest juhti tööga seotud õnnestumistest 4 2 3,8 Infot jagatakse avalikult ja õiglaselt (nt asjasse puutuvaid ei jäeta teadmatusse) 52% 2% 3,68 Õppenõukogu teeb oma tööd efektiivselt 25% 5% 17% 3,67 Õppenõukogu otsuseid täidetakse 29% 5% 13% 3,63 Liiga palju on salatsemist tööalase info mõttes* 46% 35% 3,58 Koosolekute ümberkorraldus on muutnud need efektiivsemaks 46% 29% 17% 3,54 Infostendidel on alati asjakohane info 2 2% 2 2 3,48 Õpilasaktiiv suudab mõjutada koolis toimuvat 5 29% 3,38 Külastan Kurtna Kooli kodulehte koolis ja lasteaias toimuva kohta info saamiseks ,28 KOONDHINNANG** 3,65 * tegu on pööratud väitega s.t. kõrgem hinnang sellele tähendab madalamat rahulolu info liikumisega. Tabelis on toodud väite pööratud keskmine, et see oleks võrreldav ülejäänud väidete hinnangute keskmistega. ** koondhinnangu puhul ei võetud arvesse väiteid, mis hindavad õpilasaktiivi tööd. 6

7 Rahulolu tagasisidega tööle ja motiveerimisega Tagasiside ja motiveerimise valdkonda hinnati küsimustikus 14 väitega. Järgnevas tabelis on toodud väidetele keskmised hinnangud ning vastajate protsent väidetele antud hinnangute lõikes. Kõrgema keskmise hinnangu saanud väited (hästitoimivad valdkonnad) on trükitud bold kirjas. Ükski antud valdkonda hindavatest väidetest ei saanud niivõrd madalat keskmist hinnangut, et seda saaks probleemsena välja tuua. Positiivne tunnustus innustab mind paremini töötama* Keskmine 35% 5 4,5 Paremad võimalused pingeid maandada tuleks mulle tööalaselt kasuks* 2 4 4,2 Meie koolis jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest 6 2% 4,8 Tunnen, et meie koolis hinnatakse minu tööd vääriliselt 33% 33% 33% 4, Mulle tehtud märkused on enamasti olnud konstruktiivsed ja mind töös edasi aidanud 6 2% 4, Kõrgem palk või rahalised preemiad paneks mind rohkem pingutama* 19% 3 35% 4, Minu tööle osaks saanud kriitika on enamasti olnud õigustatud ,96 Tunnen, et lapsevanemad hindavad minu tööd 52% 2 3,56 Annan piisavalt tagasisidet kaastöötajate ettepanekute ja ideede kohta 42% 42% 3,5 Saan piisavalt tunnustust oma tegevuse eest 4 3,44 Tunnen, et saan piisavalt tagasisidet oma ettepanekute ja ideede kohta 36% 4 3,4 Annan piisavalt tagasisidet kaastöötajate tehtud tööle 13% 25% 5 3,42 Ühised üritused kolleegidega motiveeriks mind tööl rohkem pingutama* 2% 3,4 KOONDHINNANG** 3,54 * võimalikest motiveerimisviisidest eelistati ülekaalukalt positiivset tunnustamist ja paremaid võimalusi pingete maandamiseks, vähemalt määral ka kõrgemat palka/ rahalisi preemiaid. Pigem ebaefektiivseks peeti aga ühisüritusi kaastöötajatega. ** koondhinnangu puhul ei võetud arvesse väiteid, mis hindavad erinevaid võimalikke motiveerimisviise (positiivne tunnustus, võimalused pingete maandamiseks, ühised üritused kaastöötajatega ja kõrgem palk/rahalised preemiad) 7

8 Rahulolu arenguvõimalustega Arenguvõimaluste valdkonda hinnati küsimustikus 9 väitega. Järgnevas tabelis on toodud väidetele keskmised hinnangud ning vastajate protsent väidetele antud hinnangute lõikes. Kõrgema keskmise hinnangu saanud väited (hästi toimivad valdkonnad) on trükitud bold kirjas. Ülejäänud rahulolu valdkondadega võrreldes on arenguvõimalustele antud koondhinnang üks kõrgematest. Samuti ei saanud ükski antud valdkonda hindavatest väidetest niivõrd madalat keskmist hinnangut, et seda saaks probleemsena välja tuua. Meie koolis töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, oskusi ja võimeid Keskmine 42% 5 4,5 Meie koolis soositakse enesetäiendamist 4 4,24 Olen huvitatud koolitustel käimisest ja sellest ka juhtkonnale rääkinud 2 4 4,12 Kool võimaldab mul osaleda minu arenguks olulistel koolitustel 2% 2 4 4,4 Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest 2 4 4, Kui koolitus tundub mulle vajalik, siis oleksin nõus osa kuludest ise tasuma 2% 2 3,92 Tunnen, et siin koolis töötades on minust saanud parem õpetaja 53% 13% 35% 3,83 Meie koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmiseid 2 4 3,56 Sisekoolitused aitavad mul oma töös paremini hakkama saada 2% 2% 2 3,52 KOONDHINNANG 3,97 8

9 Rahulolu suhetega koolis Suhete valdkonda hinnati küsimustikus 13 väitega. Järgnevas tabelis on toodud väidetele keskmised hinnangud ning vastajate protsent väidetele antud hinnangute lõikes. Kõrgema keskmise hinnangu saanud väited (hästitoimivad valdkonnad) on trükitud bold kirjas. Ükski antud valdkonda hindavatest väidetest ei saanud niivõrd madalat keskmist hinnangut, et seda saaks probleemsena välja tuua. Minu suhted juhtkonnaga on head Keskmine 42% 5 4,58 Minu suhted õpilastega on head 65% 23% 4,12 Nõu ja abi küsimine kolleegidelt on minu jaoks loomulik 4 4,12 Kooli ühisüritused aitavad tekitada meeskonnatunnet (ühtsust) 56% 4,8 Minu ja lapsevanemate suhted on head 27% 46% 27% 4, Tunnen end oma muredega üksijäetuna* 2 4 3,92 Minu kaastöötajate hulgas on piisavalt inimesi, keda saan usaldada 15% 15% 27% 3 3,81 Inimestevahelised suhted on meil head 56% 3,72 Meie kollektiivis valitseb vastastikune austus 31% 46% 3,58 Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 2% 52% 3,56 Meie koolis valitseb hea meie tunne 2% 3,48 Meie kooli töökollektiivis on avatud õhkkond 2% 4 3,48 Kui mulle kolleegi käitumises miski ei meeldi, siis julgen seda talle öelda, kartmata solvumist 2 3,28 KOONDHINNANG 3,83 * tegu on pööratud väitega s.t. kõrgem hinnang sellele tähendab madalamat rahulolu suhetega koolis. Tabelis on toodud väite pööratud keskmine, et see oleks võrreldav ülejäänud väidete hinnangute keskmistega. 9

10 Rahulolu kooli mainega ning üldine rahulolu kooli ja tööga Kooli maine ja üldise rahulolu valdkonda hinnati küsimustikus 7 väitega. Järgnevas tabelis on toodud väidetele keskmised hinnangud ning vastajate protsent väidetele antud hinnangute lõikes. Kõrgema keskmise hinnangu saanud väited (hästitoimivad valdkonnad) on trükitud bold kirjas. Ülejäänud rahulolu valdkondadega võrreldes on kooli mainele ja üldisele rahulolule antud koondhinnang üks kõrgematest. Samuti ei saanud ükski antud valdkonda hindavatest väidetest niivõrd madalat keskmist hinnangut, et seda saaks probleemsena välja tuua. Mulle meeldib minu töö Keskmine 37% 63% 4,63 Ma tunnen ennast tööl hästi 52% 4 4,48 Olen meie kooliga üldiselt rahul 11% 41% 4 4,37 Soovitan meie kooli tööle tulla 2 3,96 Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada 4 3,48 Usun, et töötan meie koolis ka 5 aasta pärast 11% 11% 3% 3% 19% 3,33 Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 4 3,2 KOONDHINNANG 3,92 1

11 Kokkuvõte Järgnevas tabelis on kokkuvõtvalt toodud erinevate valdkondade keskmised hinnangud ja iga valdkonna kõige madalam ja kõige kõrgem väitele antud keskmine hinnang. Miinimum Maksimum Keskmine Kooli maine ja üldine rahulolu kooli ja tööga 3,2 4,63 3,92 Juhtimine 3,38 4,73 3,92 Suhted koolis 3,28 4,58 3,83 Töötingimused 2,58 4,58 3,83 Arenguvõimalused 3,52 4,5 3,82 Info liikumine 3,65 4,23 3,65 Tagasiside tööle ja motiveerimine 3,4 4,5 3,54 Kommentaaride osas kirjutati: Juhtimine - Leiti, et mitu aastat tagasi loodud töörühmad ei õigusta end enam. Kooli maine ja üldine rahulolu - Arvati, et ürituste korraldamisesse võiks rohkem kaasata aineõpetajaid vähendades seega klassijuhataja suurt töökoormust. - Avaldati rahulolematust õpilaste vahetunni käitumise üle (ropendamine, ebaviisakas suhtlemine). 11

12 LISA A Kooli töötajate rahulolu uuring Lp. Vastaja, Sinu käes on küsimustik Kurtna Kooli töötajatele, millega kogutakse infot tööga rahulolu erinevate aspektide kohta. Sinu poolt antud vastuseid on võimalik kasutada edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Küsimustik on anonüümne, see tähendab, et konkreetseid vastuseid ja vastajaid ei ole võimalik omavahel seostada. Seega avalda oma arvamust julgelt! Iga küsimustebloki lõpus olevasse lisakasti võiksid lisaks märkida oma ettepanekuid, kuidas antud valdkonda parandada. Kui küsimustikus esineb väiteid, mis Sinu tööd otseselt ei puuduta, siis jäta nendele lihtsalt vastamata. Küsimustikus esitatud väidetele on võimalik vastata 5- palli skaalal, kus: 1= Ei ole üldse nõus 2= Pigem ei nõustu 3= Ei oska öelda 4= Pigem nõustun 5= Olen täiesti nõus NB! Küsimustiku täitmise tähtaeg on 26. märts. Täidetud küsimustik too juhiabi Elle kätte. Ette tänades, Kadri Koolipsühholoog 12

13 Juhtimine Mul on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel Tean, millised on meie kooli eesmärgid Saan aru meie kooli eesmärkidest ja visioonist Olen saanud kaasa rääkida kooli eesmärkide püstitamisel Tean oma rolli kooli eesmärkide elluviimisel Planeeritud muudatused viiakse ka ellu Minu ettepanekuid arvestatakse otsuste tegemisel Juhtkond kasutab koolile eraldatud ressursse efektiivselt Meie koolis käsitletakse probleeme avalikult Meie kool on hästi juhitud Tean, mida juhtkond minult ootab Julgen probleemi korral juhtkonna poole pöörduda Juhtkond suhtub töötajatesse kui võrdsetesse (üldine hoiak, ressursside jagamine jne) Viimasel ajal tehtud ümberkorraldustest on olnud mulle minu töös kasu (nt. töörühmade loomine) Minu arvates on meie kool viimasel ajal arenenud õiges suunas. Juhtimise kohta soovin lisada... 13

14 Töötingimused Olen rahul kooli ruumidega Õppetööväline tegevus võtab liiga suure osa minu ajast Mul on olemas vahendid, et teha oma tööd hästi Saan õpetamisele ja tundide ettevalmistamisele piisavalt aega kulutada Võtan sageli tööd koju kaasa Tunniplaani koostamisel arvestatakse minu soovide ja vajadustega Saan oma tööaega paindlikult planeerida Tulen oma tööga üldjuhul toime Saan teha oma töösse puutuvaid otsuseid piisavalt iseseisvalt Minu tööpanus on meie kooli seisukohast tähtis Töötingimuste kohta soovin lisada Info liikumine Õppenõukogu teeb oma tööd efektiivselt Õppenõukogu otsuseid täidetakse Meie koolis on aktiivne õpilasesindus Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt Infot jagatakse avalikult ja õiglaselt (nt. asjasse puutuvaid ei jäeta teadmatusse) Koosolekute ümberkorraldus on muutnud need efektiivsemaks Infovaldajana annan teavet kiiresti ja efektiivselt edasi ka kaastöötajatele Liiga palju on salatsemist tööalase info mõttes Otsene juht annab mulle piisavalt tööks vajalikku informatsiooni Teavitan oma otsest juhti tööga seotud õnnestumistest Teavitan oma otsest juhti tööga seotud ebaõnnestumistest Infostendidel on alati asjakohane info Külastan Kurtna Kooli kodulehte ( koolis ja lasteaias toimuva kohta info saamiseks Info liikumise kohta soovin lisada 14

15 Meie koolis jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest Tagasiside tööle ja motiveerimine Tunnen, et saan piisavalt tagasisidet oma ettepanekute ja ideede kohta Minu tööle osaks saanud kriitika on enamasti olnud õigustatud Tunnen, et meie koolis hinnatakse minu tööd vääriliselt Kõrgem palk või rahalised preemiad paneks mind rohkem pingutama Paremad võimalused pingeid maandada tuleks mulle tööalaselt kasuks Mulle antakse minu töö kohta piisavalt tagasisidet Tunnen, et lapsevanemad hindavad minu tööd Positiivne tunnustus innustab mind paremini töötama Mulle tehtud märkused on enamasti olnud konstruktiivsed ja mind töös edasi aidanud Annan piisavalt tagasisidet kaastöötajate tehtud tööle Saan piisavalt tunnustust oma tegevuse eest Ühised üritused kolleegidega motiveeriks mind tööl rohkem pingutama Annan piisavalt tagasisidet kaastöötajate ettepanekute ja ideede kohta Tagasiside ja motiveerimise kohta soovin lisada... 15

16 Arenguvõimalused Meie koolis töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, oskusi ja võimeid Kool võimaldab mul osaleda minu arenguks olulistel koolitustel Kui koolitus tundub mulle vajalik, siis oleksin nõus osa kuludest ise tasuma Sisekoolitused aitavad mul oma töös paremini hakkama saada Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest Tunnen, et siin koolis töötades on minust saanud parem õpetaja Meie koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi Meie koolis soositakse enesetäiendamist Olen huvitatud koolitustel käimisest ja sellest ka juhtkonnale rääkinud (nt. avaldanud soovi täiendkursusele minna) Arenguvõimaluste kohta soovin lisada... Suhted koolis Meie kooli töökollektiivis on avatud õhkkond Minu suhted juhtkonnaga on head Minu ja lapsevanemate suhted on head Kui mulle kolleegi käitumises miski ei meeldi, siis julgen seda talle öelda, kartmata solvumist Minu suhted õpilastega on head Nõu ja abi küsimine kolleegidelt on minu jaoks loomulik Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks Tunnen end oma muredega üksijäetuna Minu kaastöötajate hulgas on piisavalt inimesi, keda saan usaldada Meie kollektiivis valitseb vastastikune austus Kooli ühisüritused aitavad tekitada meeskonnatunnet (ühtsust) Inimestevahelised suhted on meil head Meie koolis valitseb hea meie tunne Suhete kohta soovin lisada 16

17 Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada Usun, et töötan meie koolis ka 5 aasta pärast Soovitan meie kooli tööle tulla Mulle meeldib minu töö Olen meie kooliga üldiselt rahul Ma tunnen ennast tööl hästi Minu ettepanekud kooli töö paremaks korraldamiseks... 17

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

Microsoft Word - Arenguvestluste lÐflbiviimise kord

Microsoft Word - Arenguvestluste lÐflbiviimise kord ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISTE KORD NARVA 6. KOOLIS I. Üldsätted. I.1.Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud klassijuhataja, õpilase ja vanemate (seadusliku esindaja, edaspidi - vanem) vestlus,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell Lõpp kell Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VI

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell Lõpp kell Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VI KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU 30.08.2018 KOOSOLEKU PROTOKOLL Algus kell 17.00 Lõpp kell 18.45 Koosolekul osalesid: Eduard ODINETS, Kaire VIIL, Siiri BUNDER, Ene KRUZMAN, Ülle PEEDO, Merli PALMIK,

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega 23.09.2015 protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktikajuhend Dokumendi aluseks on praktika korraldamise ning

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem