Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:"

Väljavõte

1 Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: RT I 2002, 8, 44 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku + kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks AVALDATUD : RT I 2002, 8, 44 Vastu võetud nr 21 Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse seaduse» (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, lõike 5 ja 30 lõike 6 alusel. Määrusega kehtestatakse: füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse vorm (lisa ; füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsuloa või selle kehtivuse pikendamise taotleja kirjaliku nõusoleku vorm (lisa ; füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse vorm (lisa ; füüsilise isiku kohustuse hoida teatavaks saavat riigisaladust vorm (lisa ; 5) füüsilise isiku täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse tasemega riigisaladusele juurdepääsuloa taotleja ankeedi vorm (lisa 5); 6) füüsilise isiku täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse tasemega riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ankeedi lisa (lisa 6); 7) juriidilise isiku riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse vorm (lisa 7); 8) juriidilise isiku riigisaladusele juurdepääsuloa või selle kehtivuse pikendamise taotleja kirjaliku nõusoleku vorm (lisa 8); 9) juriidilise isiku riigisaladusele juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse vorm (lisa 9); 10) juriidilise isiku kohustuse hoida teatavaks saavat riigisaladust vorm (lisa 10); 1 juriidilise isiku täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse tasemega riigisaladusele juurdepääsuloa taotleja ankeedi vorm (lisa 1; 1 juriidilise isiku täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse tasemega riigisaladusele juurdepääsuloa taotleja ankeedi lisa (lisa 1. Peaminister Mart LAAR Siseminister Tarmo LOODUS Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 1 / 35

2 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 1 (julgeolekukontrolli asutus) (kuupäev, kuu, aasta) FÜÜSILISE ISIKU RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA TAOTLMISE AVALDUS Nimi: Isikukood: Töökoht: Palun anda mulle juurdepääsuluba tasemega riigisaladusele. Käesolevaga tõendan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et andmete varjamine, samuti võltsitud andmete või valeinformatsiooni esitamine toob kaasa riigisaladusele juurdepääsuloa andmisest keeldumise või loa tühistamise. (avalduse esitaja allkiri) Lisad: tasemega riigisaladusele juurdepääsuloa taotleja ankeet kokku (riigisaladuse tase) lehel ja lisalehed kokku ühes eksemplaris; füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja kirjalik nõusolek kokku ühel lehel ühes eksemplaris. Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 2 FÜÜSILISE ISIKU RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA VÕI SELLE KEHTIVUSE PIKENDAMISE TAOTLEJA KIRJALIK NÕUSOLEK Nimi: Isikukood: Töökoht: Käesolevaga luba saada minu (julgeolekukontrolli teostav asutus) kohta teavet füüsilistelt isikutelt ja juriidilistelt isikutelt riigisaladusele juurdepääsuloa andmise või selle kehtivuse pikendamise otsustamiseks loa kehtivuse ajal ja kolme aasta jooksul pärast selle lõppemist. Leht 2 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

3 Palun igati abistada käesoleva kirja esitajat vajaliku teabe saamisel. Teave on vajalik julgeolekukontrolli teostava asutuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja on ette nähtud üksnes ametlikuks kasutamiseks. (kuupäev, kuu, aasta) (allkiri) Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 3 (julgeolekukontrolli asutus) (kuupäev, kuu, aasta) FÜÜSILISE ISIKU RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA KEHTIVUSE PIKENDAMISE TAOTLMISE AVALDUS Nimi: Isikukood: Töökoht: Palun pikendada mulle väljastatud juurdepääsuluba tasemega riigisaladusele. Käesolevaga tõendan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et andmete varjamine, samuti võltsitud andmete või valeinformatsiooni esitamine toob kaasa riigisaladusele juurdepääsuloa andmisest keeldumise või loa tühistamise. (avalduse esitaja allkiri) Lisad: riigisaladusele juurdepääsuloa taotleja ankeedi lisa lehel ja lisalehed kokku ühes eksemplaris; füüsilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa kehtivuse pikendamise taotleja kirjalik nõusolek kokku ühel lehel ühes eksemplaris. Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 3 / 35

4 taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 4 FÜÜSILISE ISIKU KOHUSTUS HOIDA TEATAVAKS SAAVAT RIIGISALADUST Mina,, isikukood:, (ees- ja perekonnanimi) olen teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja kohustusest hoida minule teatavaks saavat riigisaladust. Mulle on selgitatud, et eelnimetatud kohustuse ning muude Riigisaladuse seadusest või selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral võetakse mind vastutusele seadusega ettenähtud juhul ja korras. Kohustus hoida riigisaladust kehtib ka pärast riigisaladusele juurdepääsuloa tühistamist või riigisaladusele juurdepääsuloa kehtivuse lõppemist. (kuupäev, kuu, aasta) (allkiri) Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 5 Taotleja FOTO FÜÜSILISE ISIKU TÄIESTI SALAJASE, SALAJASE VÕI KONFIDENSTIAALSE TASEMEGA RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA TAOTLEJA ANKEET ISIKUANDMED 1. Nimi 2. Sünniaeg Perekonnanimi (-nimed): Eesnimed (-nimed) päev kuu aasta 3. Sünnikoht 4. Isikukood Riik Maakond / vald / linn 5. Varem kasutatud nimed Leht 4 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

5 Nimi Kuu / aasta Selgitus Nimi Kuu / aasta Selgitus Nimi Kuu / aasta Selgitus 6. Tööl (koos Telefoninumbridsuunanumbriga) Kodus (koos suunanumbriga) GSM ( ) ( ) Muu 7. Kodakondsus a) märkige kehtiv kodakondsus ning järgige edasist juhendit Olen Eesti kodanik sünnijärgselt Olen Eesti kodanik, kuid mitte sünnijärgselt Olen (olnud) ka teise riigi kodanik Ei ole Eesti kodanik Vastake küsimusele b Vastake küsimustele b, c ja d Vastake küsimustele d ja e Vastake küsimusele e b) Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus Pass number Välja antud Kehtiv päev kuu aasta päev kuu aasta Väljaandja Isikutunnistuse number Väljaandja Välja antud Kehtiv päev kuu aasta päev kuu aasta c) Eesti kodakondsuse omamise alused Aeg Alus (päev / kuu / aasta) d) Teiste riikide kodakondsus Kui Teil on või oli lisaks Eesti kodakondsusele veel teise riigi kodakondsus, märkige riigi nimi paremal asuvasse kasti ning täpsustage alapunktis e) Riik e) Täitke järgmine küsimustik, kui Te ei ole Eesti kodanik või kui Teil on või oli lisaks Eesti kodakondsusele veel teise riigi kodakondsus Millal Te Eestisse saabusite (kuu / päev / aasta) Millal Te planeerite Eestist lahkuda? Millisel eesmärgil Te Eestis viibite? Millise riigi kodakondsus Teil on? Passi number Välja antud Kehtiv Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 5 / 35

6 Väljaandja päev kuu aasta päev kuu aasta 8. Elukohad Loetlege ajalises järjestuses elukohad viimase 7 aasta jooksul, märkides esimesena praeguse elukoha Kuu / aasta linn / maakond tänav maja korter postiindeks Kuu / aasta Kuu / aasta Kuu / aasta 5) Kuu / aasta 6) Kuu / aasta linn / maakond tänav maja korter postiindeks linn / maakond tänav maja korter postiindeks linn / maakond tänav maja korter postiindeks linn / maakond tänav maja korter postiindeks linn / maakond tänav maja korter postiindeks 9. Postiaadress Kirjutage oma postiaadress (riik, maakond, vald, linn, tänav, maja, korter, postiindeks, postkasti nr), kui see ei ole Teie tegeliku elukoha aadress II. PEREKONDLIKUD JA TUTVUSSIDEMED 10. Teie perekonnaseis Märkige oma praegune perekonnaseis ning täitke lahtrid abikaasa (eelmiste abikaasade, vabaabielu-kaaslase) kohta: vallaline lahutatud vabaabielus abielus lahus elav lesk a) abikaasa (elukaaslane) Nimi Sünniaeg Sünnikoht Isikukood (päev / kuu / aasta) Varem kasutatud nimed Kodakondsus(ed) Abiellumise aeg (päev / kuu / aasta) Abiellumise koht Abikaasa elukoht, juhul kui Te ei ela samal aadressil Telefoninumber (linn / maakond, tänav, maja, korter ( ) Abikaasa töökoht Telefoninumber ( ) b) eelmine abikaasa, elukaaslane (eelmised abikaasad, elukaaslased) Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte Leht 6 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

7 Nimi Sünniaeg Sünnikoht Kodakondsus(ed) Abiellumise aeg Abielu registreerimise koht (linn) Abielu lõppemise põhjus: Päev / kuu / aasta Abielulahutuse registreerimise koht (linn) lahutus abikaasa surm Eelmise abikaasa praegune elukoht (juhul kui see on Teile teada) (linn / maakond, tänav, maja, korter) Telefoninumber (juhul, kui see on Teile teada) ( ) Nimi Sünniaeg Sünnikoht Kodakondsus(ed) Abiellumise aeg Abielu registreerimise koht (linn) Abielu lõppemise põhjus: Päev / kuu / aasta Abielulahutuse registreerimise koht (linn) lahutus abikaasa surm Eelmise abikaasa praegune elukoht (juhul kui see on Teile teada) (linn / maakond, tänav, maja, korter) Telefoninumber (juhul, kui see on Teile teada) ( ) 11. Teie sugulased ja hõimlased Vanemad (ka kasuvanemad), lapsed (ka kasulapsed), vennad ja õed; abikaasa (ka elukaaslase) vanemad, õed, vennad ja lapsed (kui lapsed ei ole ühised ning ei ole ka kasulapsed); eestkoste- ja hooldusalused isikud. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Kui keegi eelloetutest on surnud, palume sünniaja lahtrisse märkida ka surmaaasta. Nimi Sugulusaste (ees- ja perekonnanimi) isa ema 5) 6) 7) 8) 9) 10) Sünniaeg päev / kuu / aasta Sünnikoht Elukoht (linn / maakond, tänav, maja korter) Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 7 / 35

8 12. Lähemad tuttavad ja muud isikud, keda peate oluliseks mainida 12.1 Märkige kaks isikut, kes Teid lähemalt tunnevad ning kes käesoleval ajal elavad Eesti Vabariigis. Nimetatud isikud peaksid tundma Teid viimase 7 aasta jooksul. Palume mitte märkida abikaasat, eelmisi abikaasasid ja sugulasi. Nimi Mis ajast tunnete (aasta) Telefoninumber Kodune või töökoha aadress (tänav, maja, korter) Linn / muu asula Amet Töökoht (nimi, asukoht) Nimi Mis ajast tunnete (aasta) Telefoninumber Kodune või töökoha aadress (tänav, maja, korter) Linn / muu asula Amet Töökoht (nimi, asukoht) Märkige muud isikud, keda peate oluliseks mainida või kes võivad omada olulist tähtsust julgeolekukontrolli seisukohast. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Nimi Asjaolud III. HARIDUSKÄIK 13. Hariduskäik alates algastmest (ka sõjaline, ka välisriigis) Kuu / aasta Kooli nimi Kraad / diplom / muu Kooli aadress (riik / linn) Läbitud kursus / eriala Kuu / aasta Kooli nimi Kraad / diplom / muu Kooli aadress Läbitud kursus / eriala Kuu / aasta Kooli nimi Kraad / diplom / muu Kooli aadress Läbitud kursus / eriala Kuu / aasta Kooli nimi Kraad / diplom / muu Kooli aadress Läbitud kursus / eriala 14. Teaduskraadid (ka välisriigis antud) Kraad Kraadi andja (nimi / riik / linn) Millal antud (päev / kuu / aasta) 15. Keelte valdamine 1 - raskustega; 2 - rahuldav; 3 - hea; 4 - väga hea; 5 - täielik Keel kuulates rääkides lugedes kirjutades Leht 8 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

9 IV. TÖÖALANE TEGEVUS 16. Varasem tööalane tegevus Märkige ajalises järjestuses kõik kohad, kus olete töötanud (ka lepinguline tegevteenistus kaitsejõududes, kohakaaslus, lepingud teise tööandjaga jmt), märkides esimesena praeguse töökoha. Otsese ülemuse nimi märkige vaid siis, kui see on Teile teada. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Kuu / aasta Tööandja (nimi) Linn Tööandja aadress Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist) Telefoninumber (koos suunanumbriga Töölt lahkumise põhjus ( ) Kuu / aasta Tööandja (nimi) Linn Tööandja aadress Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist) Telefoninumber (koos suunanumbriga Töölt lahkumise põhjus ( ) Kuu / aasta Tööandja (nimi) Linn Tööandja aadress Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist) Telefoninumber (koos suunanumbriga Töölt lahkumise põhjus ( ) Kuu / aasta Tööandja (nimi) Linn Tööandja aadress Telefoninumber (koos suunanumbriga ( ) Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist) Töölt lahkumise põhjus Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 9 / 35

10 5) Kuu / aasta Tööandja (nimi) Linn Tööandja aadress Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist) Telefoninumber (koos suunanumbriga Töölt lahkumise põhjus ( ) 6) Kuu / aasta Tööandja (nimi) Linn Tööandja aadress Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist) Telefoninumber (koos suunanumbriga Töölt lahkumise põhjus ( ) 17. Sõjaväeteenistus (ka välisriigis) (Küsimus ei puuduta lepingulist tegevteeistus) Märkige ristiga jah või ei JahEi Kas olete läbinud ajateenistuse? Vastake küsimusele a Kas olete läbinud alternatiiv- / Vastake küsimusele b töö- / asendusteenistuse? Kas olete viimase viie aasta Vastake küsimusele a jooksul osalenud reservväelaste väljaõppel / õppekogunemisel? a) Väeosa nimi, number ja asukoht kuu / aasta väeliik auaste eriala b) Alternatiiv- / töö- / asendusteenistuse koht kuu / aasta Leht 10 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

11 IV. KONTAKTID VÄLISRIIKIDEGA 18. Vastake järgmistele küsimustele, märkides ristiga jah või ei Jah Ei a) Kas Teil on olnud kontakte välisriigi valitsuse, saatkonna või konsulaadi esindajaga Eesti Vabariigi piires või väljaspool seda mõnel muul põhjusel kui Eesti Vabariigi ametlikes huvides? (välja arvatud viisa taotlemise ning piiri ületamisega seotud kontaktid) b) Kas olete omandanud mõnes välisriigis vara, ärikontakte või finantshuvisid? c) Kas olete praegu või kunagi varem olnud palgatud või tegutsenud konsultandina välisriigi valitsuses, firmas või organisatsioonis? d) Kas Teil on olnud kokkupuuteid välisriikide luureorganisatsioonidega? Jah vastustele andke selgitus järgmises tabelis. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Täht Kuu / aasta Riik ja / või firma Selgitus 19. Viibimine välisriikides Loetlege ajalises järjestuses viimase 10 aasta jooksul külastatud välisriigid (välja arvatud Eesti Vabariigi välislähetused), märkides esimesena viimase külastuse. Vajadusel kasutada lisalehena valget lehte. Reisi eesmärgi määratlemisel kasutage järgmisi koode: 1 - lähetus, 2 - turism, 3 - õppimine, 4 - muu eesmärk Kuu / aasta Kood Riik Kuu / aasta Kood Riik 7) 8) 9) 10) 5) 1 6) 1 VI. MUU ISIKUT PUUDUTAV TEAVE 20. Osalemine ühingute ja organisatsioonide, parteide või erakondade tegevuses (ka välisriigis) Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 11 / 35

12 Ühingu või organisatsiooni nimi Asukoht Kuu / aasta Teie staatus 5) 21. Tervis JahEi Kas olete viimase 10 aasta jooksul Vastake küsimusele a konsulteerinud psühhiaatriga? Kas Teil on olnud alkoholi Vastake küsimusele b tarvitamisest põhjustatud probleeme? Kas olete kunagi proovinud Vastake küsimusele b narkootikume? Kas tarvitate praegu narkootikume? Vastake küsimusele b a) Jaatava vastuse korral palun täpsustage, märkides raviasutuse nime Millal? Kirjeldage (kuu / aasta) b) Jaatava vastuse korral palun täpsustage Millal? (kuu / aasta) Kirjeldage 22. Karistused JahEi Kas Teid on kunagi distsiplinaarkorras karistatud? Kas Teid on kunagi halduskorras karistatud? Kas Teid on kunagi kriminaalkorras karistatud? Kas olete olnud kriminaalmenetluse käigus kinnipeetu või on Teie suhtes tõkendid kohaldatud? 5) Kas olete olnud kriminaalprotsessi osaline kahtlustatavana, süüdistatavana või kohtualusena? 6) Kas olete olnud registreeritud noorsoopolitseis või alaealiste asjade komisjonis? Vastake küsimusele a Vastake küsimusele b Vastake küsimusele c Vastake küsimusele d Vastake küsimusele d Vastake küsimusele d a) Karistuse määranud asutus või muu juriidiline isik (nimi) Millal? (kuu / aasta) Alus Milline karistus määrati? Leht 12 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

13 b) Karistuse määranud asutus (nimi) Millal? (kuu / aasta) Alus Karistuse liik ja määr c) Kohtu nimetus Millal (kuu / aasta / asukoht)? Karistuse liik ja määr Toimepandud kuritegu Karistuse kandmise koht d) Millal (kuu / aasta)? Kus? Millistel asjaoludel? 23. Varanduslik seis JahEi Kas omate kinnisvara ( Vastake küsimusele a kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad ka korteriomand) Kas omate aktsiaid või muid Vastake küsimusele b väärtpabereid? Kas Teil on varalisi kohustusi, Vastake küsimusele c mis ületavad Teie viimase kuue kuu keskmist palka? Kas Teil on veel mingeid Vastake küsimusele d tuluallikaid? 5) Kas omate registrisse kantud Vastake küsimusele e transpordivahendeid? (Märkige ka need, mida kasutate volituse või liisingu alusel.) Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 13 / 35

14 a) Kinnisvara kirjeldus Asukoha maakond, linn Kinnistuspiirkond Kinnistu number b) Emitent (käibelelaskja nimi) Liik Kogus Nimiväärtus (kroonides) c) Varaliste kohustuste iseloom Varalise kohustuse suurus (kroonides) d) Täiendavad tuluallikad (kirjeldage) e) Sõiduki liik Mark Väljalaskeaasta Registreerimisnumber Omaniku nimi 24. Pangakontod Pank Arvelduskontod Väärtpaberikontod (nimi, asukoht) (number, valuuta) (number) 24. Harrastused ja erihuvid (kirjeldage): Leht 14 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

15 VII. LOA TAOTLEMISEG SEONDUV 26. Kas olete varem omanud juurdepääsu riigisaladusele? Jaatava vastuse korral palun täpsustage Ajavahemik Millist juurdepääsuluba omasite? Kuu / aasta Jah Milleks Te juurdepääsuluba vajasite? Ei VIII. MUUD ASJAOLUD VÕI SELETUSED 20. Muud asjaolud või seletused, mida taotleja peab oluliseks: (kuupäev, kuu, aasta) (ankeedi esitaja allkiri) Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 6 Taotleja FOTO FÜÜSILISE ISIKU TÄIESTI SALAJASE, SALAJASE VÕI KONFIDENSTIAALSE TASEMEGA RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA TAOTLEJA ANKEEDI LIDA (TÄIDETAKSE RIIGISALADUSE JUURDEPÄÄSULOA KEHTIVUSE PIKENDAMISE TAOTLEMISEL) Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 15 / 35

16 ISIKUANDMED 1. Nimi 2. Sünniaeg Perekonnanimi (-nimed): Eesnimed (-nimed) päev kuu aasta 3. Telefoninumbrid Tööl (koos suunanumbriga) Kodus (koos suunanumbriga) GSM ( ) ( ) Muu 4. Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus Pass number Välja antud Kehtiv päev kuu aasta päev kuu aasta Väljaandja Isikutunnistuse number Välja antud Kehtiv päev kuu aasta päev kuu aasta Väljaandja 5. Elukoht tänav, maja, korter, vald, linn, maakond, postiindeks, riik, postkasti number Postiaadress Kirjutage oma postiaadress, kui see ei ole Teie tegeliku elukoha tänav, maja, korter, vald, linn, maakond, postiindeks, riik, postkasti number Perekonnaseis Märkige oma praegune perekonnaseis ning täitke lahtrid abikaasa (eelmiste abikaasade, vabaabielu-kaaslase) kohta: vallaline lahutatud vabaabielus abielus lahus elav lesk a) abikaasa (elukaaslane) Nimi Sünniaeg Sünnikoht Isikukood (päev / kuu / aasta) Varem kasutatud nimed Abiellumise aeg (päev / kuu / aasta) Kodakondsus(ed) Abiellumise koht Abikaasa töökoht Telefoninumber ( ) 8. Teie sugulased ja hõimlased Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladuse juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. Lapsed (ka kasulapsed), vennad ja õed; abikaasa (ka elukaaslase) vanemad, õed, vennad ja lapsed (kui lapsed ei ole ühised ning ei ole ka kasulapsed); eestkoste- ja hooldusalused isikud. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Kui keegi eelloetutest on surnud, palume sünniaja lahtrisse märkida ka surmaaasta. Leht 16 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

17 Nimi Sugulusaste (ees- ja perekonnanimi) 5) Sünniaeg päev / kuu / aasta Sünnikoht Elukoht (linn / maakond, tänav, maja korter) 9. Muud sidemed, keda peate oluliseks mainida Märkige muud isikud, keda peate oluliseks mainida või kes võivad omada olulist tähtsust julgeolekukontrolli seisukohast. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Nimi Asjaolud 10. Hariduskäik (ka sõjaline, ka välisriigis) Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. Kuu / aasta Kooli nimi Kraad / diplom / muu Kooli aadress (riik / linn) Läbitud kursus / eriala Kuu / aasta Kooli nimi Kraad / diplom / muu Kooli aadress Läbitud kursus / eriala 11. Teaduskraadid (ka välisriigis antud) Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. Kraad Kraadi andja (nimi / riik / linn) Millal antud (päev / kuu / aasta) 12. Töökoht Kuu / aasta Tööandja (nimi) Linn Tööandja aadress Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist) Telefoninumber (koos suunanumbriga ( ) Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 17 / 35

18 13. Vastake järgmistele küsimustele, märkides ristiga jah või ei Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. Jah Ei a) Kas Teil on olnud kontakte välisriigi valitsuse, saatkonna või konsulaadi esindajaga Eesti Vabariigi piires või väljaspool seda mõnel muul põhjusel kui Eesti Vabariigi ametlikes huvides? (välja arvatud viisa taotlemise ning piiri ületamisega seotud kontaktid) b) Kas olete omandanud mõnes välisriigis vara, finantshuvisid või loonud ärikontakte? c) Kas olete praegu või kunagi varem olnud palgatud või tegutsenud konsultandina välisriigi valitsuses, firmas või organisatsioonis? d) Kas Teil on olnud kokkupuuteid välisriikide luureorganisatsioonidega? Jah vastustele andke selgitus järgmises tabelis. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Täht Kuu / aasta Riik ja / või firma Selgitus 14. Viibimine välisriikides Loetlege ajalises järjestuses külastatud välisriigid (välja arvatud Eesti Vabariigi välislähetused), märkides esimesena viimase külastuse. Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. Reisi eesmärgi määratlemisel kasutage järgmisi koode: 1 - lähetus, 2 - turism, 3 - õppimine, 4 - muu eesmärk Kuu / aasta Kood Riik Kuu / aasta Kood Riik 5) 6) 15. Osalemine ühingute ja organisatsioonide, parteide või erakondade tegevuses (ka välisriigis) Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. Ühingu või Asukoht Kuu / aasta Staatus organisatsiooni nimi 16. Tervis Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. JahEi a) Kas olete konsulteerinud psühhiaatriga? b) Kas Teil on olnud alkoholi tarvitamisest põhjustatud probleeme? c) Kas olete proovinud narkootikume? d) Kas tarvitate narkootikume? Jaatava vastuse korral palun täpsustage, märkides raviasutuse nime Täht Millal? Kirjeldage (kuu / aasta) Leht 18 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

19 17. Karistused Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. JahEi Kas Teid on distsiplinaarkorras Vastake küsimusele a karistatud? Kas Teid on halduskorras karistatud? Vastake küsimusele b Kas Teid on kriminaalkorras karistatud? Vastake küsimusele c Kas olete olnud kriminaalmenetluse Vastake küsimusele d käigus kinnipeetu või on Teie suhtes tõkendid kohaldatud? 5) Kas olete olnud kriminaalprotsessi Vastake küsimusele d osaline kahtlustatavana, süüdistatavana või kohtualusena? a) Karistuse määranud asutus või muu juriidiline isik (nimi) Millal? (kuu / aasta) Alus Milline karistus määrati? b) Karistuse määranud asutus (nimi) Millal? (kuu / aasta) Alus Karistuse liik ja määr c) Kohtu nimetus Millal (kuu / aasta / asukoht)? Karistuse liik ja määr Toimepandud kuritegu Karistuse kandmise koht d) Millal (kuu / aasta)? Kus? Millistel asjaoludel? 18. Varanduslik seis Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. Jah Ei Kas olete omandanud kinnisvara ( Vastake küsimusele a kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad ka korteriomand) Kas olete omandanud aktsiaid või muid Vastake küsimusele b väärtpabereid? Kas Teil on varalisi kohustusi, mis Vastake küsimusele c ületavad Teie viimase kuue kuu keskmist palka? Kas Teil on veel mingeid tuluallikaid? Vastake küsimusele d 5) Kas omate registrisse kantud Vastake küsimusele e transpordivahendeid? (Märkige ka need, mida kasutate volituse või liisingu alusel.) Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 19 / 35

20 a) Kinnisvara kirjeldus Asukoha maakond, linn Kinnistuspiirkond Kinnistu number b) Emitent (käibelelaskja nimi) Liik Kogus Nimiväärtus (kroonides) c) Varaliste kohustuste iseloom Varalise kohustuse suurus (kroonides) d) Täiendavad tuluallikad (kirjeldage) e) Sõiduki liik Mark Väljalaskeaasta Registreerimisnumber Omaniku nimi 19. Pangakontod Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsuloa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. Pank Arvelduskontod Väärtpaberikontod (nimi, asukoht) (number, valuuta) (number) 20. Muud asjaolud või seletused, mida taotleja peab oluliseks: (kuupäev, kuu, aasta) (ankeedi esitaja allkiri) Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. Leht 20 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

21 määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 7 (kuupäev, kuu, aasta) JURIIDILISE ISIKU RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA TAOTLMISE AVALDUS Ärinimi / nimi: Äriregistri kood: Palun anda juurdepääsuluba (juriidilise isiku nimi) (riigisaladuse tase) tasemega riigisaladusele. Käesolevaga tõendan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et andmete varjamine, samuti võltsitud andmete või valeinformatsiooni esitamine toob kaasa riigisaladusele juurdepääsuloa andmisest keeldumise või loa tühistamise. (juriidilise isiku juhi allkiri, nimi, ametikoht) Lisad: tasemega riigisaladusele juurdepääsuloa taotleja ankeet kokku (riigisaladuse tase) lehel ja lisalehed kokku ühes eksemplaris; juriidilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja kirjalik nõusolek kokku ühel lehel ühes eksemplaris. Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 8 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 21 / 35

22 JURIIDILISE ISIKU RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA VÕI SELLE KEHTIVUSE PIKENDAMISE TAOTLEJA KIRJALIK NÕUSOLEK Ärinimi / nimi: Äriregistri kood: Käesolevaga luba (julgeolekukontrolli teostav asutus) saada kohta teavet füüsilistelt isikutelt ja juriidilistelt (juriidilise isiku nimi) isikutelt riigisaladusele juurdepääsuloa andmise või selle kehtivuse pikendamise otsustamiseks loa kehtivuse ajal ja kolme aasta jooksul pärast selle lõppemist. Palun igati abistada käesoleva kirja esitajat vajaliku teabe saamisel. Teave on vajalik julgeolekukontrolli teostava asutuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja on ette nähtud üksnes ametlikuks kasutamiseks. (kuupäev, kuu, aasta) (juriidilise isiku juhi allkiri, nimi, ametikoht) Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 9 (kuupäev, kuu, aasta) JURIIDILISE ISIKU RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA KEHTIVUSE PIKENDAMISE TAOTLMISE AVALDUS Ärinimi / nimi: Registri kood: Palun pikendada väljastatud juurdepääsuluba (juriidilise isiku nimi) tasemega riigisaladusele. (riigisaladuse tase) Käesolevaga tõendan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et andmete varjamine, samuti võltsitud andmete või valeinformatsiooni esitamine toob kaasa riigisaladusele juurdepääsuloa andmisest keeldumise või loa tühistamise. Leht 22 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

23 (taotleja, juriidilise isiku juhi allkiri, nimi, ametikoht) Lisad: riigisaladusele juurdepääsuloa taotleja ankeedi lisa kokku lehel ja lisalehed kokku ühes eksemplaris; juriidilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa kehtivuse pikendamise taotleja kirjalik nõusolek kokku ühel lehel ühes eksemplaris. Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 10 JURIIDILESE ISIKU KOHUSTUS HOIDA TEATAVAKS SAAVAT RIIGISALADUST Mina,, (juriidilise isiku juhi ees- ja perekonnanimi, ametikoht, juriidilise isiku nimi) olen teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja kohustusest hoida juriidilisele isikule teatavaks saavat riigisaladust. Mulle on selgitatud, et eelnimetatud kohustuse ning muude Riigisaladuse seadusest või selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral võetakse mind vastutusele seadusega ettenähtud juhul ja korras. Kohustus hoida riigisaladust kehtib ka pärast riigisaladusele juurdepääsuloa tühistamist või riigisaladusele juurdepääsuloa kehtivuse lõppemist. (kuupäev, kuu, aasta) (allkiri) Siseminister Tarmo Loodus Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 23 / 35

24 vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 11 JURIIDILISE ISIKU TÄIESTI SALAJASE, SALAJASE VÕI KONFIDENSTIAALSE TASEMEGA RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA TAOTLEJA ANKEET 1. ANDMED 1. Ärinimi / nimi 2. Registreerimise kuupäev Perekonnanimi (-nimed): Eesnimed (-nimed) päev kuu aasta 2. Asukoht ja aadress (juriidiline, posti- ja tegevusaadress) Registrikood Maakond / vald / linn Tänav / maja nr a) Märkused b) c) 3. Juriidilise isiku õiguslik vorm, osa- või aktsiakapital Õiguslik vorm Osa- või aktsiakapital (kroonides) 4. Tegevusalad: Peamised tegevusalad: Täiendavad tegevusalad: 5. Pangakontod Pank Arvelduskontod Väärtpaberikontod (number) (nimi, asukoht) (number, valuuta) 6. Asutajad Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte Roll Registrikood / sünniaeg / isikukood Nimi Elukoht / asukoht Osaluse suurus Leht 24 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

25 7. Juhtimis-, kontroll- ja järelevalveorganite liikmed (nõukogu ja / või juhatuse liikmed) viimase viie aasta jooksul Roll Registrikood / sünniaeg / isikukood Ärinimi / nimi Elukoht / asukoht Osaluse suurus 8. Juriidilise isiku juht Eesnimi Perekonnanimi Isikukood / sünniaeg Elukoht Kontakttelefonid 9. Riigisaladuse kaitset korraldava isiku kandidaadi andmed Eesnimi Perekonnanimi Isikukood / sünniaeg Elukoht Kontakttelefonid 10. Omanikud (aktsionärid, osanikud viimase viie aasta jooksul) Märkige omanikud, kelle osalus on vähemalt 5% Roll Kood / Ärinimi / nimi Elukoht / asukoht Osaluse suurus sünniaeg 11. Osalus teistes ettevõtetes Roll Kood Ärinimi / nimi Asukoht Osaluse suurus 12. Prokuristid / volitatud esindajad Eesnimi Perekonnanimi Isikukood / sünniaeg Elukoht Märkida prokuura ulatus, volituse liik ja nende kestus: 13. Audiitorid Eesnimi Perekonnanimi Isikukood / sünniaeg Tunnistuse nr 14. Osalemine riigihankekonkurssidel viimase 5 aasta jooksul Aasta Riigihange (asutus, objekt) Võitmine Märkused jah ei Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 25 / 35

26 Kasutatud alltöövõtjad viimase 5 aasta jooksul Riigihange Alltöövõtja Alltöövõtja Teostatud tööd (asutus, objekt) ärinimi / nimi elukoht / asukoht Osalemised alltöövõtjana viimase 5 aasta jooksul Riigihange Teostatud tööd Peatöövõtja Peatöövõtja (asutus, objekt) ärinimi / nimi elukoht / asukoht 15. Majandusaruanded majandusaasta aruannete järgi viimase 5 aasta jooksul Aasta Bilansi maht Kasum Kahjum 16. Varem kasutatud ärinimed / nimed Nimi kuu / aasta Selgitus Nimi kuu / aasta Selgitus Nimi kuu / aasta Selgitus 17. Asukohad Loetlege ajalises järjestuses asukohad viimase 5 aasta jooksul, märkides esimesena praeguse asukoha Kuu / aasta linn / maakond tänav maja korter nr postiindeks Kuu / aasta Kuu / aasta Kuu / aasta 5) Kuu / aasta 6) Kuu / aasta linn / maakond tänav maja korter nr postiindeks linn / maakond tänav maja korter nr postiindeks linn / maakond tänav maja korter nr postiindeks linn / maakond tänav maja korter nr postiindeks linn / maakond tänav maja korter nr postiindeks Leht 26 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

27 II. KONTAKTID VÄLISRIIKIDEGA 18. Kontaktid välisriikide ametivõimudega Vastake järgmistele küsimustele, märkides ristiga jah või ei Jah Ei a) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud kontakte välisriigi valitsuse, saatkonna või konsulaadi esindajaga Eesti Vabariigi piires või väljaspool seda mõnel muul põhjusel kui Eesti Vabariigi ametlikes huvides? (välja arvatud viisa taotlemise ning piiri ületamisega seotud kontaktid) b) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud kokkupuuteid välisriikide luureorganisatsioonidega? Jah vastustele andke selgitus järgmises tabelis. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Kuu / aasta Riik ja / või firma Selgitus 19. Kontaktid välisriikide asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega Loetlege, milliste välisriikide asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega teete koostööd või olete teinud koostööd viimase 5 aasta jooksul. Kuu / aasta Riik Selgitus III. MUU TEAVE 20. Rikkumised JahEi a) Kas Teie juhitavat juriidilist isikut on halduskorras karistatud? b) Kas Teie juhitavat juriidilist isikut on kriminaalkorras karistatud? c) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud võlgnevusi maksuametile? d) Kas Teie juhitav juriidiline isik on viimase kolme aasta jooksul rikkunud riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepinguid? Vastake küsimusele a Vastake küsimusele b Vastake küsimusele c Vastake küsimusele d Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 27 / 35

28 a) Karistuse määranud asutuse nimi Millal? (kuu / aasta) Alus ja selgitus Milline karistus määrati? b) Kohtu nimetus Millal (kuu / aasta / asukoht)? Karistuse liik ja määr Toimepandud kuritegu Karistuse kandmise koht c) Millised maksuvõlgnevused Millal? (kuu / aasta) Selgitus Rakendatud sanktsioonid d) Riigihange (asutus, objekt) Millal? (kuu / aasta) Selgitus Rakendatud sanktsioonid 21. Võlakohustused, võlakohustuste katted, pandid Jah Ei Kas Teie juhitav juriidiline Vastake küsimusele a isik omab kinnisvara ( kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad ka korteriomand) Kas Teie juhitaval juriidilisel Vastake küsimusele b isikul on pandilepinguid? Kas Teie juhitaval juriidilisel Vastake küsimusele c isikul on varalisi kohustusi, mis ületavad eelmise majandusaasta ühe kuu keskmist käivet? Kas Teie juhitaval juriidilisel Vastake küsimusele d isikul on kohuslasi, kes on ületanud oma (makse jm) kohustusi enam kui kolm kuud? 5) Kas omate registrisse kantud Vastake küsimusele e transpordivahendeid? (Märkige ka need, mida kasutate volituse, kasutusrendi või kapitalirendi alusel.) Leht 28 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

29 a) Kinnisvara kirjeldus Asukoha maakond, linn Kinnistuspiirkond Kinnistu number b) Pandilepingu sõlmimise aeg ja kestus Pandipidaja (ärinimi / nimi, asukoht) Pandi ese Pandiga tagatav nõue c) Varaliste kohustuste iseloom Kelle suhtes Varalise kohustuse suurus (kroonides) d) Varaliste kohustuste iseloom Kelle suhtes Varalise kohustuse suurus (kroonides) e) Sõiduki liik Mark Väljalaskeaasta Registreerimisnumber Omaniku nimi VII. LOA TAOTLEMISEG SEONDUV 22. Kas Teie juhitav juriidiline isik on varem omanud juurdepääsu riigisaladusele? Jah Ei Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 29 / 35

30 Jaatava vastuse korral palun täpsustage Ajavahemik Juurdepääsuloa tase? Kuu / aasta Milleks Te juurdepääsuluba vajati? (kuupäev, kuu, aasta) (juriidilise isiku juhi allkiri, nimi ametikoht) Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari a. määruse nr 21 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avaldus ja juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse, taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi, ankeedi lisa ja nõusoleku vormid ning füüsilise ja juriidilise isiku kinnituse vorm riigisaladuse nõuete täitmiseks (VORM) lisa 12 JURIIDILISE ISIKU TÄIESTI SALAJASE, SALAJASE VÕI KONFIDENSTIAALSE TASEMEGA RIIGISALADUSELE JUURDEPÄÄSULOA TAOTLEJA ANKEEDI LISA (TÄIDETAKSE JUURDEPÄÄSULOA PIKENDAMISEL) 1. ANDMED 1. Ärinimi / nimi 2. Registreerimise kuupäev päev kuu aasta 2. Asukoht ja aadress (juriidiline, posti- ja tegevusaadress) Registrikood Maakond / vald / linn Tänav / maja nr a) Märkused b) c) 3. Juriidilise isiku õiguslik vorm, osa- või aktsiakapital Õiguslik vorm Osa- või aktsiakapital (kroonides) 4. Tegevusalad: Märgitakse muutused tegevusalades, mis on aset leidnud pärast viimast juurdepääsuloa või juurdepääsuloa pikendamise taotlemist. Peamised tegevusalad: Leht 30 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

31 Täiendavad tegevusalad: 5. Pangakontod Pank Arvelduskontod Väärtpaberikontod (number) (nimi, asukoht) (number, valuuta) 6. Juhtimis-, kontrolli- ja järelevalveorganite liikmed (nõukogu ja / või juhatuse liikmed) juurdepääsuloa pikendamise taotlemise hetkel. Märgitakse muutused, mis on aset leidnud pärast viimast juurdepääsuloa või juurdepääsuloa pikendamise taotlemist. Roll Registrikood / sünniaeg / isikukood Ärinimi / nimi Elukoht / asukoht Osamaks 7. Juriidilise isiku juht Eesnimi Perekonnanimi Isikukood / sünniaeg Elukoht Kontakttelefonid 8 Riigisaladuse kaitset korraldav isik Eesnimi Perekonnanimi Isikukood / sünniaeg Elukoht Kontakttelefonid 9 Osalus teistes ettevõtetes Märgitakse ainult need osalused, mis on omandatud pärast viimast juurdepääsuloa või juurdepääsuloa pikendamise taotlemist. Roll Kood Ärinimi / nimi Asukoht Osaluse suurus 10. Prokuristid / volitatud esindajad Eesnimi Perekonnanimi Isikukood / sünniaeg Elukoht Märkida prokuura ulatus, volituse liik ja nende kestus: 11. Audiitorid Eesnimi Perekonnanimi Isikukood / sünniaeg Tunnistuse nr Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 31 / 35

32 12. Osalemine riigihankekonkurssidel Märgitakse ainult need riigihankekonkursid, millel on osaletud pärast viimast juurdepääsuloa või juurdepääsuoa pikendamise taotlemist. Aasta Riigihange (asutus, objekt) Võitmine Märkused jah ei Kasutatud alltöövõtjad Märgitakse ainult need alltöövõtjad, keda on kasutatud pärast viimast juurdepääsuloa või juurdepääsuoa pikendamise taotlemist. Riigihange Alltöövõtja Alltöövõtja Teostatud tööd (asutus, objekt) ärinimi / nimi elukoht / asukoht Osalemised alltöövõtjana Märgitakse ainult need riigihankekonkursid, millel on osaletud pärast viimast juurdepääsuloa või juurdepääsuoa pikendamise taotlemist. Riigihange Teostatud tööd Peatöövõtja Peatöövõtja (asutus, objekt) ärinimi / nimi elukoht / asukoht 13. Majandusaruanded majandusaasta aruannete järgi Märgitakse andmed ajajärgu kohta pärast viimast juurdepääsuloa või juurdepääsuloa pikendamise taotlemist Aasta Bilansi maht Kasum Kahjum II. KONTAKTID VÄLISRIIKIDEGA 14. Kontaktid välisriikide ametivõimudega Vastake järgmistele küsimustele, märkides ristiga jah või ei Jah Ei a) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud kontakte välisriigi valitsuse, saatkonna või konsulaadi esindajaga Eesti Vabariigi piires või väljaspool seda mõnel muul põhjusel kui Eesti Vabariigi ametlikes huvides? (välja arvatud viisa taotlemise ning piiri ületamisega seotud kontaktid) b) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud kokkupuuteid välisriikide luureorganisatsioonidega? Jah vastustele andke selgitus järgmises tabelis. Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte. Kuu / aasta Riik ja / või firma Selgitus 15. Kontaktid välisriikide asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega Loetlege, milliste välisriikide asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega teete koostööd või olete teinud koostööd viimase 5 aasta jooksul. Kuu / aasta Riik Selgitus Leht 32 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

33 III. MUU TEAVE 20. Rikkumised JahEi a) Kas Teie juhitavat juriidilist isikut on halduskorras karistatud? b) Kas Teie juhitavat juriidilist isikut on kriminaalkorras karistatud? c) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud võlgnevusi maksuametile? d) Kas Teie juhitav juriidiline isik on viimase kolme aasta jooksul rikkunud riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepinguid? Vastake küsimusele a Vastake küsimusele b Vastake küsimusele c Vastake küsimusele d a) Karistuse määranud asutuse nimi Millal? (kuu / aasta) Alus ja selgitus Milline karistus määrati? b) Kohtu nimetus Millal (kuu / aasta / asukoht)? Karistuse liik ja määr Toimepandud kuritegu Karistuse kandmise koht c) Millised maksuvõlgnevused Millal? (kuu / aasta) Selgitus Rakendatud sanktsioonid d) Riigihange (asutus, objekt) Millal? (kuu / aasta) Selgitus Rakendatud sanktsioonid Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 33 / 35

34 17. Võlakohustused, võlakohustuste katted, pandid, transpordivahendid Vajadusel kasutage lisalehena valget lehte JahEi Kas Teie juhitav juriidiline isik omab Vastake küsimusele a kinnisvara ( kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad ka korteriomand) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on Vastake küsimusele b pandilepinguid? Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on Vastake küsimusele c varalisi kohustusi, mis ületavad eelmise majandusaasta ühe kuu keskmist käivet? Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on Vastake küsimusele d kohuslasi, kes on ületanud oma (makse jm) kohustusi enam kui kolm kuud? 5) Kas omate registrisse kantud Vastake küsimusele e transpordivahendeid? (Märkige ka need, mida kasutate volituse, kasutusrendi või kapitalirendi alusel.) a) Kinnisvara kirjeldus Asukoha maakond, linn Kinnistuspiirkond Kinnistu number b) Pandilepingu sõlmimise aeg ja kestus Pandipidaja (ärinimi / nimi, asukoht) Pandi ese Pandiga tagatav nõue c) Varaliste kohustuste iseloom Kelle suhtes Varalise kohustuse suurus (kroonides) Leht 34 / 35 Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus...

35 d) Varaliste kohustuste iseloom Kelle suhtes Varalise kohustuse suurus (kroonides) e) Sõiduki liik Mark Väljalaskeaasta Registreerimisnumber Omaniku nimi VII. LOA ASJAOLUD VÕI SELETUSED Muud asjaolud või seletused, mida taotleja peab oluliseks: (kuupäev, kuu, aasta) (juriidilise isiku juhi allkiri, nimi ametikoht) Siseminister Tarmo Loodus Riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemise avalduse ja juurdepääsuloa kehtivus... Leht 35 / 35

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA  ÕIGUSABI  TAOTLUSE  VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 1.rtf

Microsoft Word - Lisa 1.rtf Rahandusministri 25. juuni 2014. a määrus nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba Rahandusministri saatedokumentide 25.juuni 2014. menetlemise a määruse kord nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem