Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr"

Väljavõte

1 Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr 5.1-5/ rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik ja poolte seisukohad esitas Logowest OÜ (edaspidi Logowest) Konkurentsiametile taotluse, milles palus kontrollida Wienerberger AS-i tegevuse vastavust konkurentsiseadusele ning teha Wienerberger AS-ile ettekirjutus turgu valitseva seisundi kuritarvitamise lõpetamiseks, rikkumisest hoidumiseks ja Logowestile, Forward Grupp OÜ-le (edaspidi Forward) ja Keralat SIA-le (edaspidi Keralat) kaupade müümiseks (edaspidi Taotlus) otsusega nr 5.1-5/ lõpetas Konkurentsiamet Wienerbergeri tegevuse kontrollimiseks alustatud järelevalvemenetluse konkurentsiseaduse (KonkS) 63 4 lõike 1 p-i 9 alusel (edaspidi Otsus) esitasid Logowesti esindajad Konkurentsiameti Otsusele vaide (edaspidi Vaie) teatega pikendas Konkurentsiamet Vaide läbivaatamise tähtaega toimus Konkurentsiametis Logowesti lepingulise esindaja suuline ärakuulamine edastas Konkurentsiamet Wienerbergerile Vaide omapoolsete seisukohade esitamiseks, ühes taotlusega teabe nõudes, millele Wienerberger vastas Vaide põhjendused Konkurentsiametile esitatud Vaides paluti tunnistada Otsus täielikult kehtetuks ja teha asjas uus otsus, millega teha Wienerbergerile ettekirjutus konkurentsi kahjustava tegevuse lõpetamiseks, keelatud teost hoidumiseks ja Logowestile kaupade müümiseks võrdsetel tingimustel teiste ettevõtjatega. Vaide põhjenduste kohaselt ei olnud Konkurentsiamet õigustatud menetlust lõpetama KonkS 63 4 lg 1 p-i 9 alusel, mis eeldab seda, et ettevõtja on lõpetanud menetluse esemeks oleva tegevuse ning puudub vajadus ettekirjutuse tegemiseks. Logowesti poolt Taotluse esitamise põhjuseks oli asjaolu, et Wienerberger keeldus müümast oma tooteid õiglase hinnaga otse

2 Logowestile, rikkudes seega oma turgu valitseva ettevõtja kohustusi. Logowest leidis, et Wienerberger ei ole oma käitumist muutnud ning säilinud on täpselt selline olukord, mis tingis Taotluse esitamise ja Konkurentsiameti poolt järelevalvemenetluse algatamise. Asjaolu, et Logowest saab osta vastavaid tooteid endiselt sisuliselt lõpptarbijaturult läbi kolmandatest isikutest edasimüüjate (nagu nt K-rauta ja Ehituse ABC) ei välista Wienerbergeri poolt konkurentsiõiguse rikkumist. Selle tõenduseks, et Wienerberger ei ole oma käitumist muutnud esitas Logowest Konkurentsiametile kirjavahetuse Wienerbergeriga, mille kohaselt vastas viimane küsimusele lepingu sõlmimise ja toodete müümise kohta, et kuna Konkurentsiametilt ei ole veel lõplikku seisukohta saadud, siis vastavad Logowestile hiljem. Siiski märkis Wienerberger, et Logowest saab tooteid osta üksnes edasimüüjate kaudu. Vaides on leitud, et Konkurentsiamet on ekslikult tõlgendanud Logowesti vastust taotlusele teabe saamiseks. Vastupidiselt Otsuses märgitule ei ole Logowest kinnitanud, et soovib osta Wienerbergeri tooteid Eesti hinnakirja alusel ja edasimüüjate kaudu. Logowest on oma vastuses taotlusele teabe saamiseks märkinud, et: Logowest soovib osta toodangut Eesti hinnakirja alusel. See tähendab, et Logowest on aktsepteerinud Wienerbergeri Eesti hinnakirja alusel toodete ostmist, kuid ei ole nõustunud tooteid ostma edasimüüjate vahendusel (ehk kolmandatelt isikutelt) nende poolt lisatud juurdehindlusega. Logowest soovib osta tooteid Wienerbergerilt sama hinnakirja alusel nagu seda teevad teised Eesti edasimüüjad. Kõrgema hinnaga toodete ostmine ei võimalda Logowestil tegutseda konkurentsivõimeliselt. Vaide kohaselt saab taoline Logowesti nõustumine igal juhul puudutada üksnes Wienerbergeri kohustust kohelda isikuid võrdselt. Seda, kas Eesti hinnakiri ei kujuta endast ebaõiglaselt kõrget hinda ja selles osas eraldiseisvat Wienerbergeri poolt turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, tuleb Konkurentsiametil hinnata lisaks. Vaide kohaselt ei ole Konkurentsiamet, lisaks ebavõrdse kohtlemise võimalikule rikkumisele, mingil määral analüüsinud ka seda, kas Wienerbergeri hind oli iseenesest ebaõiglaselt kõrge ja kas see oleks võinud sellisena kujutada eraldiseisvat turgu valitseva seisundi kuritarvitamist. Logowest selgitas juba Taotluses, et järsk hinnatõus ja varasema ärimudeli katkestamine on lubamatud, kui need sammud pole objektiivselt põhjendatud ja kui kehtestatud hind ületab kulusid ja mõistlikku kasumit. Konkurentsiameti Otsuse põhjendustes ei ole aga mingil määral välja toodud, millised konkreetsed objektiivsed kriteeriumid õigustasid Logowestile müümise lõpetamist või kõrgema hinna rakendamist. Vaide esitaja leidis, et Konkurentsiamet oleks Otsuses pidanud konkreetselt välja tooma, (i) kas Wienerbergeri poolt kohaldatav hind on õiglane ja millistel põhjendustel; (ii) millised konkreetsed nõuded on aktsepteeritud edasimüüjatel (nt K-rauta ja Ehituse ABC) täidetud, aga ei ole täidetud Logowestil ja (iii) kas ja kuidas konkreetselt õigustasid need asjaolud ärimudeli katkestamist (ehk kas need kriteeriumid on müümisest keeldumise objektiivseteks ja proportsionaalseteks alusteks ja, kuna Wienerberger on varasemalt pidanud Logowestile tarnimist efektiivseks, siis millised asjaolud õigustavad selle ärimudeli muutmist). Vaide esitaja leidis, et Konkurentsiamet on Otsuses rikkunud oluliselt motiveerimise nõuet, kui selgitas lakooniliselt, et Logowesti eristamine teistest edasimüüjatest on õigustatud, sest Logowest ei vasta Wienerbergeri poolt kehtestatud standarditele edasimüüjate kohta. Logowest on vastuses taotlusele teabe saamiseks selgitanud oma vastavust standarditele. Veelgi enam, Wienerberger ei ole eelneva pikaajalise koostöö jooksul kordagi nõudnud lao ja väljapanekute olemasolu ega kontakte arhitektidega. Konkurentsiamet on Otsuses jätnud eelviidatud Logowesti selgitused arvesse võtmata. Konkurentsiamet ei ole sisuliselt

3 põhjendanud, miks Logowest ei vasta edasimüüja standarditele ning millistele standarditele peaks Wienerbergeri edasimüüja vastama. Vaides on välja toodud, et Wienerberger on ka ise kinnitanud, et tegelik põhjus, miks Logowestiga lepingulised suhted lõpetati, oli seotud Wienerbergeri kontserni uue ärimudeli kasutuselevõtuga. [ ]. Logowesti hinnangul ilmneb nendest Wienerbergeri selgitustest hoopis, et Wienerberger soovib edasimüüjate piiramisega vähendada konkurentsi ka lõpptarbijate turul. Olles kõrvaldanud edasimüüjad nagu Logowest, neile toodete tarnimisest keeldumisega, on võimalik Wienerbergeri kontsernil tõsta lõpptarbijate jaoks toodete hinda oma äranägemise järgi. Logowest on Taotluses selgitanud, et selline käitumine on õigusvastane ning seda on kinnitanud ka Euroopa Kohus. Konkurentsiamet on Otsuses avaldanud kahtlust oma pädevuse osas vaidluse käsitlemiseks konkurentsiseaduse alusel. Tegemist on mittekategoorilise seisukohaga, mis sellisena ei saa olla otsuse õiguspäraseks põhjenduseks. Logowest leiab, et haldusakt peab olema selge ja üheselt mõistetav (haldusmenetluse seaduse (HMS) 55) ning haldusakti põhjendus peab sisaldama nii faktilist kui ka õiguslikku motivatsiooni. HMS 56 lg 1-3 kohaselt peab kirjalik haldusakt olema kirjalikult põhjendatud; haldusakti põhjenduses tuleb märkida haldusakti andmise faktiline ja õiguslik alus. Riigikohus leidis oma otsuses (p 14), et faktilises motiveeringus peavad olema ära näidatud asjaolud, mis toovad kaasa akti aluseks oleva õigusnormi kohaldamise. Oluline on ka faktilise ja õigusliku motivatsiooni omavaheline loogiline sidumine, mis peab haldusakti adressaati ja aktiga tutvujat veenma, et juhtumi asjaolud koostoimes kohaldatavate õigusaktidega toovad tõepoolest kaasa just sellesisulise haldusotsustuse tegemise. Käesoleval juhul on Otsus olulises osas põhjendamata, sh on ebaõige ja põhjendamata Konkurentsiameti kahtlus oma pädevuse puudumise kohta. Haldusakti motiveerimata jätmine ei võimalda halduskohtul kontrollida haldusakti andmise motiive ning kooskõla seadusega, muutes seeläbi haldusakti õiguspärasuse kontrollimise võimatuks ning haldusaktis sätestatu ebaselgeks. Hoolimata eelmärgitust on Logowest seisukohal, et antud juhul tuleb Wienerbergeri konkurentsiõiguse rikkumistele kohaldada Eesti konkurentsiseadust. Wienerbergeri tegevus omab mõju eelkõige just Eesti turul, vaatamata sellele, et lõpptarbija asub Venemaal. Konkurentsiõiguse rikkumisest tulenevat kahju konkurentsile ei tohi hinnata ainult lõppturu kontekstis vaid arvesse peab võtma ka teisi turustamisahela tasandeid ja turge, kus rikkumised võivad konkurentsi kahjustada. Selliselt tuleb tingimata arvestada, et antud juhul on konkurents eelkõige kahjustatud just tootja ja edasimüüja vahelisel turul, mistõttu on konkurents kahjustatud Eestis. Lisaks sellele on konkurentsi rikkuv tegevus toime pandud Eestis. Vaide esitaja tõdeb, et ilmselt tekib Wienerbergeri poolt konkurentsiõiguse rikkumisest kahju konkurentsile lisaks ka Venemaal lõpptarbija turul, kuid see ei välista mingil juhul Eesti konkurentsiseaduse kohaldumist. Seetõttu, kuna konkurents on kahjustatud Eestis, kohaldub konkurentsiõiguse rikkumisele Eesti konkurentsiseadus. Täiendavalt Vaides esitatule selgitas Logowesti esindaja Triinu Järviste seletuse andmisel, et Logowest otseselt ei konkureeri edasimüüjateks olevate Bauhofi ja K-rautaga. Samas konkureerib Logowest nende edasimüüjatega, kes müüvad Wienerbergeri telliseid

4 Venemaale. Seletuse andja leidis, et konkurentsi rikkumine on toimunud Eestis ning konkurentsiseadus kohaldub. Mõju konkurentsile tähendab seda, et Logowesti positsioon Eestis on halvem võrreldes Eesti ettevõtjatega, kes müüvad Wienerbergeri telliseid Venemaale. 1.2 Wienerbergeri seisukohad edastas Konkurentsiamet Wienerbergerile Vaide omapoolsete seisukohade esitamiseks, ühes taotlusega teabe nõudes, millele Wienerberger vastas Wienerberger on seisukohal, et Konkurentsiamet oli õigustatud menetlust lõpetama. Vastuses märkis Wienerberger, et jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde, mille kohaselt ei oma Wienerberger turgu valitsevat seisundit ning isegi, kui Wienerbergerit saaks pidada turgu valitsevaks ettevõtjaks, ei oleks ta antud menetluses tuvastatud asjaoludel rikkunud konkurentsiseaduse nõudeid. Wienerberger märkis vastuses, et Konkurentsiamet lõpetas menetluse KonkS 63 4 lg 1 p-i 9 alusel, kuna Konkurentsiameti hinnangul oli Wienerberger lõpetanud menetluse esemeks oleva tegevuse, mis seisnes selles, et Wienerberger avaldas järelevalvemenetluse käigus, et on nõus müüma Logowestile, Keralatile ja Forwardile oma tooteid. Seejuures ei andnud Konkurentsiamet hinnangut, kas Wienerberger on turgu valitsev ettevõtja ning kas ta võib olla rikkunud turgu valitsevat seisundit. Seega tuvastas Konkurentsiamet menetlust lõpetades, et võimalus osta Wienerbergeri tooteid edasimüüjate kaudu on piisav, et järelevalvemenetlust mitte jätkata. Wienerberger asus seisukohale, et kuna Konkurentsiamet tuvastas Otsuses, et turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ei saa eksisteerida olukorras, kus Logowest, Keralat ja Forward saavad Wienerbergeri tooteid osta edasimüüjate kaudu, puudub vajadus analüüsida, kas ja millal täpselt Wienerberger muutis oma käitumist. Arvestades, et Logowest, Keralat ega Forward ei väljendanud kunagi oma soovi osta Wienerbergeri tooteid edasimüüjate kaudu ning seetõttu avaldas Wienerberger selle võimaluse alles järelevalvemenetluse käigus ning Wienerberger polnud lepingute lõpetamise järel edasisi lepinguid sõlminud ega uusi pakkumisi teinud, võib öelda, et Wienerberger muutis oma käitumist, kui teavitas Logowesti sellisest võimalusest menetluse käigus. Wienerberger leidis, et Konkurentsiamet oli õigustatud lõpetama menetlust KonkS 63 4 lg 1 p-i 9 alusel, kuid Konkurentsiameti argumentidele ning menetluse käigus tuvastatud asjaoludele tuginedes oleks olnud alus lõpetada menetlus ka KonkS 63 4 lg 1 p-i 1 alusel, kuna menetluse käigus rikkumist ei tuvastatud. Vastuses kohaselt ei nõustunud Wienerberger Logowesti seisukohaga, et Konkurentsiameti selgitused võimaliku konkurentsiseaduse mittekohaldumise kohta antud asjas kujutavad endast mittekategoorilist seisukohta, mis ei saa olla Otsuse õiguspäraseks põhjenduseks ning sellega on Konkurentsiamet rikkunud haldusakti selguse ja üheselt mõistetavuse ning motiveerituse nõuet. Konkurentsiamet ei anna Otsuses lõplikku vastust küsimusele, kas konkurentsiseadus on antud asjas kohalduv, kuna selleks puudub vajadus. Wienerberger leidis, et kuna Konkurentsiamet tuvastas Otsuses, et on alus menetluse lõpetamiseks, võis pädevuse küsimuse jätta lahtiseks. Konkurentsiamet esitas argumentatsiooni oma pädevuse osas täiendava selgitusena ilma, et oleks sellega põhistanud oma põhijäreldust rikkumise lõpetamise osas.

5 Wienerberger nõustus Konkurentsiameti seisukohaga selles, et Eesti konkurentsiõigus käesolevas asjas ei kohaldu. Logowest ei ole esitanud Vaides midagi, mis kinnitaks vastupidist. Veelgi enam, Logowesti väited vastupidi kinnitavad seisukohta, et potentsiaalne konkurentsimõju antud asjas avalduks Venemaa turul. Nimelt selgitab Logowest Vaide punktis 14 järgmist: /.../ Wienerberger soovib edasimüüjate piiramisega vähendada konkurentsi ka lõpptarbijate turul. Olles kõrvaldanud edasimüüjad nagu Logowest, neile toodete tarnimisest keeldumisega, on võimalik Wienerbergeri kontsernil tõsta lõpptarbijate jaoks toodete hinda oma äranägemise järgi./.../. Nõustumata Logowesti väidetega, leiab Wienerberger, et need väited toetavad hoopis asjaolu, et võimalik konkurentsi kahjustav mõju, kui see eksisteeriks, avalduks lõpptarbijatele. Kuna Logowesti kaudu müüakse tooteid aga üksnes Venemaa turule, avalduks seega ka konkurentsi kahjustav mõju üksnes Venemaa turul. Logowest ei ole esitanud argumente selles osas, kuidas tarnimisest keeldumine Logowestile saaks potentsiaalselt avaldada mõju Eesti turule. Seega ei saaks ka väidetav rikkumine kahjustada konkurentsi Eesti territooriumil ning tulenevalt KonkS 1 lg-st 2 ei kuulu konkurentsiseadus antud asjas kohaldamisele. Kokkuvõtteks leidis Wienerberger, et Vaides ei ole esitatud argumente ega asjaolusid, mis viitaksid Otsuse kehtetuks tunnistamise ning asjas uue otsuse tegemise põhjendatusele. Lisaks selgitas Wienerberger vastuseks Konkurentsiameti küsimustele järgmist. Kui Logowest, Forward ja Keralat täidaks edasimüüjate valimiseks kehtestatud ja Konkurentsiametile vastuses (punkt 2.9) esitatud standardid, loeks Wienerberger Logowesti, Forwardit ja Keralati edasimüüjateks ning neil oleks võimalik osta Wienerbergeri tooteid samadel tingimustel nagu teistel Eesti edasimüüjatel (nt Bauhof). Vastuse kohaselt ei ole Logowest, Forward ja Keralat vastanud standarditele, kuna need ettevõtjad on teostanud Wienerbergeri toodete osas vaid logistikafunktsiooni, kusjuures standardid on välja töötatud edasimüüjaid silmas pidades. Wienerberger selgitas, et eelviidatud ja Konkurentsiametile vastuses esitatud standardid kohalduvad Venemaa turul. Eesti turul kohalduvad printsiibis samasugused standardid, kuid need ei ole kusagil spetsiifiliselt kajastatud ega kirja pandud. Wienerberger märkis, et kuna Logowest, Forward ja Keralat müüvad tooteid üksnes Venemaa turul, ei ole neile kohaldunud Eesti standardid. Wienerbergeri hinnangul saab Eestis selgelt eristada spetsialiseerunud edasimüüjaid, kes käitavad ehitusmaterjalide poode (näiteks Bauhof, Rautakesko) logistikaettevõtetest (näiteks Logowest), kellel pole poode, spetsialiseerunud tööjõudu, kontakte arhitektidega jne. Kuna printsiibis ei saa logistikaettevõtja vastata standardite aluseks olevale ärimudelile, on selge, et ei Logowest, Forward ega Keralat ei vasta ka eelviidatud standarditele. Seda põhimõtet, et Eestis ja Balti riikides müüakse Wienerbergeri kontserni ettevõtjate poolt toodetud tooteid üksnes edasimüüjate kaudu, kes ostavad need Wienerberger AS-ilt, on rakendatud alates , kui Wienerbergeri kontserni siseselt otsustati muuta ärimudelit ning tellimusi Logowestilt enam ei aktsepteeritud. Logowestil, Forwardil ja Keralatil oli koheselt võimalus pärast lepingu lõpetamist osta Wienerbergeri tooteid edasimüüjate kaudu. Samas puudub kirjavahetus sellisest võimalusest

6 teavitamise kohta, kuna Logowest, Forward ja Keralat olid pärast lepingute lõpetamist väljendanud oma selget soovi osta tooteid üksnes otse Wienerbergerilt. 2. Vaideotsuse põhjendused Konkurentsiamet ei nõustu Vaidega ja leiab, et see on põhjendamatu ning tuleb jätta rahuldamata. Konkurentsiamet põhjendab Vaide rahuldamata jätmist alljärgnevalt. Vaide kohaselt ei ole Wienerberger oma tegevust muutnud, sest säilinud on täpselt sama olukord, mis valitses Taotluse esitamise ajal Wienerberger keeldub müümast oma tooteid õiglase hinnaga otse Logowestile. Seetõttu leiab Vaide esitaja, et Konkurentsiamet ei olnud õigustatud lõpetama järelevalvemenetlust KonkS 63 4 lg 1 p-i 9 alusel. Konkurentsiamet on seisukohal, et järelevalvemenetluse lõpetamiseks valitud õiguslik alus oli õige ja põhjendatud. Taotluse kohaselt peatas Wienerberger alates Logowestilt ja Keralatilt ning Forwardilt tellimuste vastu võtmise. Peale seda lõpetas Wienerberger nende ettevõtjatega ka lepingulised suhted. Ei taotluses ega ka osapoolte enda poolt Konkurentsiametile hilisemalt esitatud teabes ei sisaldunud mingeid viiteid sellele, justkui oleks Logowestil võimalik toodete ostmist mingitel muudel tingimustel jätkata. Järelevalvemenetluse läbiviimise ajal teatas Wienerberger Konkurentsiametile, et Logowestil, Keralatil ja Forwardil on siiski võimalus osta Wienerbergeri tooteid Eestis edasimüüjateks olevate ehituspoodide kaudu ning Eesti hinnakirjajärgsete hindadega, millele lisandub edasimüüja poolt määratud juurdehindlus. Konkurentsiameti hinnangul võib järelevalvemenetluse kestel ostuvõimalusest ja uutest kauplemistingimustest teavitamist käsitleda kui varasema ning Taotluse esitamise aluseks oleva tegevuse lõpetamisena Wienerbergeri poolt. KonkS 63 4 lg 1 p-des 1-10 on sätestatud menetluse lõpetamise alused, mille vahel on ametil võimalik lähtuvalt kogutud tõenditest ja faktilistest asjaoludest valida sobivaim. Käesoleval juhul pidas Konkurentsiamet Otsuses ja eelpool täiendavalt kirjeldatud kaalutlustel sobivaimaks KonkS 63 4 lg 1 p-i 9. Konkurentsiamet leiab, et arvestades käesoleva menetluse aluseks olevaid asjaolusid võinuks lõpetamise õiguslikuks aluseks valida põhimõtteliselt ka KonkS 63 4 lg 1 p-i 1, mis näeb ette, et amet võib menetluse lõpetada, kui ettevõtja tegevuses puuduvad konkurentsiseaduse rikkumise tunnused. Menetluse lõpetamiseks alternatiivsete faktiliste ja õiguslike aluste olemasolu ei tähenda, et vaidlustatud Otsus oleks kehtetu. Sarnasele seisukohale on asunud ka Riigikohtu halduskolleegium otsuses nr Isegi, kui Logowestil on kogu järelevalvemenetluse kestel olnud võimalik osta Wienerbergeri tooteid läbi Eesti edasimüüjate, siis tähendaks see üksnes seda, et järelevalvemenetlus oleks tulnud lõpetada KonkS 63 4 lg 1 p 1 alusel seoses konkurentsiseaduse rikkumise tunnuste puudumisega Wienerbergeri tegevuses. Õigusliku aluse selline muutmine ei muudaks aga antud juhul sisuliselt Konkurentsiameti lõppjäreldust, et järelevalvemenetlus tuleb lõpetada (Otsuse resolutiivosa). HMS 60 lg-st 2 tulenevalt on kohustuslik justnimelt haldusakti resolutiivosa ning haldusakti muudel osadel, sealhulgas haldusakti põhjenduses tuvastatud asjaoludel on iseseisev õiguslik tähendus ainult seaduses sätestatud juhtudel. Seega, Otsuse tühistamine selle tõttu, et Konkurentsiamet tugines

7 menetluse lõpetamise õigusliku alusena KonkS 63 4 lg 1 p-ile 9, mitte KonkS 63 4 lg 1 p-ile 1, tooks kaasa selle, et Konkurentsiamet peaks välja andma samasuguse resolutiivosaga haldusakti, mis oleks aga ilmselgelt ebaotstarbekas. Vaides on leitud, et Otsuses puuduvad sisulised põhjendused selle kohta, miks Logowest ei vasta edasimüüjatele kehtestatud standarditele, millistele standarditele peaks vastama Wienerbergeri edasimüüja ning samuti selle kohta, kuidas need asjaolud õigustasid ärimudeli katkestamist Logowesti, Keralati ja Forwardiga (kas edasimüüjate standardid on müümisest keeldumise objektiivseks ja proportsionaalseks aluseks). Vastavate põhjenduste puudumise tõttu on Konkurentsiamet väidetavalt oluliselt rikkunud haldusakti motiveerimise nõuet. Konkurentsiameti hinnangul on Otsuses piisavalt selgitatud seda, miks ei saa Logowesti, Keralati ja Forwardit käsitleda edasimüüjana ning miks need ettevõtjad saavad Wienerbergeri tooteid osta Wienerbergeri poolt teavitatud viisil. Asjaolu, et Vaide esitaja ei nõustu Konkurentsiameti põhjendustega ja ei soovi osta Wienerbergeri tooteid Wienerbergeri poolt väljatöötatud uute tingimuste kohaselt (s.t läbi Eesti edasimüüjate ja edasimüüja juurdehindluse võrra kõrgema hinnaga), ei tähenda, et Konkurentsiamet oleks Otsust puudulikult motiveerinud. Menetluse kestel esitas Wienerberger Konkurentsiametile loetelu edasimüüjatele kehtestatud standarditest, milliseid amet on Otsuses kokkuvõtlikult ka välja toonud (Otsuse lk 13). Nende standardite kohaselt peavad edasimüüjad olema spetsialiseerunud ehitusmaterjalide müügile, sh omama vastavaid müügikohti ning personali ja turundust, mis on loodud Wienerbergeri toodete müügi edendamiseks. Konkurentsiameti ülesandeks ei ole kontrollida seda, kas ettevõtja täidab kõik edasimüüjatele kehtestatud spetsiifilised standardid, vaid seda, kas ettevõtjaid, kes nendele standarditele vastavad, koheldakse võrdväärselt. Antud juhul on siiski ka Wienerbergeri poolt kehtestatud standardeid üksikasjalikult analüüsimata mõistlikult arusaadav, et Logowesti tegevus ei ole võrreldav ehituspoodidega, kes tegutsevad Wienerbergeri edasimüüjatena. Logowest ja Eestis Wienerbergeri edasimüüjateks olevad ehituspoed tegutsevad oluliselt erinevates konkurentsitingimustes. Wienerbergeri selgituste kohaselt on Logowest teostanud Wienerbergeri toodete osas logistikafunktsiooni, eristudes selgelt spetsialiseerunud edasimüüjatest, kes käitavad ehitusmaterjalide poode (nt Bauhof, Rautakesko). Konkurentsiamet on endiselt seisukohal, et kuivõrd Logowesti, Keralati ja Forwardi opereerimisel ei ole ühtegi ehituspoodi, siis ei saa neid ettevõtjaid lugeda ka edasimüüjateks Wienerbergeri poolt kehtestatud standardite mõttest lähtuvalt. Vastupidiselt Vaides esitatuga leiab Konkurentsiamet, et lao- või kontoriruumides Wienerbergeri toodete väljapanekute ja nende toodetega kursis olevate töötajate olemasolu ei ole ilmselgelt võrreldav ehituspoe opereerimisega. Isegi kui väita, et Logowest täidab formaalselt mõningaid Wienerbergeri poolt kehtestatud tingimusi, ei saa sellest järeldada, et Wienerberger oleks seetõttu kohustatud Logowestile tooteid teiste edasimüüjatega samadel tingimustel müüma. Konkurentsiõiguslikult võib selline kohustus tekkida alles siis, kui Logowest on sisuliselt võrreldav teiste edasimüüjatega, mida ta aga hetkel ilmselgelt ei ole. Eelnevast tulenevalt on põhjendatud, et Logowest, Keralat ja Forward ei saa osta Wienerbergeri tooteid võrdsetel tingimustel Eesti edasimüüjatega. Vaide esitaja on Konkurentsiametile ette heitnud, et Otsuses ei ole analüüsitud seda, kas lepingute lõpetamine Logowesti, Keralati ja Forwardiga oli põhjendatud ning kas neile ettevõtjatele Wienerbergeri poolt kehtestatud hinnad olid ebaõiglased ja diskrimineerivad.

8 Samuti on Vaide esitaja leidnud, et Konkurentsiamet oleks täiendavalt pidanud hindama ka Eesti hinnakirja hindade vastavust konkurentsiseadusele. Otsuses leidis Konkurentsiamet, et kuivõrd Logowestil, Forwardil ja Keralatil on võimalik osta Wienerbergeri tooteid põhjendatud tingimustel, siis langesid ära menetluse aluseks olevad asjaolud. Seetõttu pidas Konkurentsiamet perspektiivituks analüüsida Wienerbergeri poolt lepingute lõpetamist ja kehtestatud hindasid. Selgitame täiendavalt, et Eestis ja Venemaal kehtivad hinnad võivad iseenesest olla erinevad ning ainuüksi hinnaerinevus riikide lõikes ei anna piisavat alust kahtlustada, et Eesti hind on ebaõiglaselt kõrge. Eesti hinnakirjades sisalduvate hindade vastuolu kohta konkurentsiseadusega ei ole järelevalve- ega vaidemenetluses esitatud konkreetseid andmeid, mille põhjal võiks arvata, et need võivad olla vastuolus konkurentsiseadusega. Konkurentsiamet selgitab, et ebaõiglaste hindade tuvastamine eeldab keerulise majandusliku analüüsi teostamist. Vastava analüüsi teostamiseks ja Wienerbergeri hinnakujunduse kontrollimiseks ei piisa üksnes ühe ettevõtja paljasõnaliselt arvamusest, et teise ettevõtja poolt kehtestatud hinnad on ebaõiglased. Lisaks, Wienerbergeri a majandusaasta aruande kohaselt oli ettevõtja kahjum eurot. Konkurentsiameti hinnangul kinnitab see näitaja täiendavalt, et puudub mõistlik alus kahelda, justkui oleks Wienerbergeri hinnad ebaõiglaselt kõrged. Konkurentsiamet ei nõustu Vaides esitatuga selles, et on rikkunud Otsuse põhjendamiskohutust, kui avaldas üksnes kahtlust konkurentsiseaduse kohaldumise kohta. Viidatud mittekategoorilises vormis esitatud selgitused ei ole järelevalvemenetluse lõpetamise aluseks. Samuti ei põhjendanud Konkurentsiamet nende selgitustega oma kaalutlusi selle kohta, miks otsustati Wienerbergeri tegevuse kontrollimiseks alustatud järelevalvemenetlus KonkS 63 4 p-i 9 alusel lõpetada. Kuivõrd selgitused konkurentsiseaduse võimaliku mittekohaldumise kohta esitati järelevalvemenetluse lõpetamist puudutavatele põhjendustele lisaks ning selgitused ei ole haldusakti kohustuslikuks osaks, ei olnud ka oluline ja vajalik selles küsimuses lõpliku seisukoha kujundamine ning seetõttu jääb Konkurentsiamet juba Otsuses esitatu juurde. Samas peab Konkurentsiamet siiski oluliseks rõhutada, et on jätkuvalt seisukohal, et taotluses silmas peetud tegevus puudutab eeskätt konkurentsiolukorda Venemaal. Logowest ostis Wienerbergerilt tooteid eesmärgiga müüa neid Venemaale ning üksnes asjaolu, et ostu-müügitehingud leidsid aset Eestis, ei tähenda, et need oleksid reaalselt mõjutanud konkurentsiolukorda mõnel Eestit hõlmaval kaubaturul. Konkurentsiamet leiab, et ka Vaides ei ole suudetud selgitada, millisel võimalikul Eestit hõlmavalt kaubaturul konkurentsi väidetavalt mõjutati. Arvestades Logowesti äritegevuse eripärasid tuleb asuda seisukohale, et ta ei konkureeri näiteks Bauhofi, K-rauta jt Eestis tegutsevate telliste jae- ja hulgimüüjatega. Pigem konkureeris Logowest teiste Venemaal tegutsevate telliste jae- ja/või hulgimüüjatega. Sellest tuleneb, et mõjutatud kaubaturud asuvad pigem Venemaal. 3. Otsuse õiguspärasus Võttes arvesse eeltoodud vaideotsuse põhjendusi, leiab Konkurentsiamet, et vaidlusalune Otsus on õiguspärane ja kooskõlas HMS -s 54 sätestatuga. Vaidlustatud Otsus on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele. Vaides esitatud väited ei anna alust vaidlustatud Otsuse kehtetuks tunnistamiseks. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes HMS 85 p-st 4,

9 otsustan jätta Logowest OÜ vaie Konkurentsiameti otsusele nr 5.1-5/ rahuldamata. /allkirjastatud digitaalselt/ Märt Ots peadirektor Vastavalt HMS 87 lg-le 1 on isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Ärakiri on Konkurentsiameti vaideotsuse nr 5.1-5/ originaaliga samane. Ärakirjas on ärisaladuseks loetud teabe asemel kasutatud tähist [ ] Maris Kado, Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna nõunik.

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf VÄLJAVÕTE Eion Ettevõtted ASi ja ASi Starman ärisaladus välja jäetud Sideameti 22. augusti 2007. a otsuse nr J.1-45/07/12 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine eraklientidele ja äriklientidele

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 07.05.2014 nr 5.1-5/14-010 If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikring A/S Eesti filiaali koostöö suhtes alustatud järelevalvemenetluse

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc

Microsoft Word - Elioni suurklientide mahahindlused.doc PEADIREKTOR Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 04. o4. 2005 nr L-16 Äriklientidest lõpptarbijatele telefoniteenuse osutamise kaubaturu konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Konkurentsiolukorra

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x

Maanteeamet_ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks _juhiloa vahetamine_x Tamur Tsäkko peadirektor Maanteeamet info@mnt.ee Teie 1.02.2011 nr 1-19/11-00004 Õiguskantsler 3.03.2011 nr 7-4/110021/1101118 Ettepanek rikkumise kõrvaldamiseks avaldajale teises Euroopa Liidu liikmesriigis

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Otsus

Otsus Otsus Tallinn 17.06.2009 nr 5.1-5/09-0028 AS Maardu Terminal 18.09.2008 taotluse alusel algatatud haldusmenetluse lõpetamine 1. Haldusmenetluse algatamine Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius esitas

Rohkem

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS NELJAS OSAKOND OTSUS avalduse nr 10507/03, mille Vladimir ja Nina DOROŠENKO on esitanud Eesti

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Roomet Sõrmus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Kauplemise hea tava Hea kauplemise tava Üks väljapääs on see, et Eestis tuleb vastu võtta

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem