Microsoft Word - arengukava18

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - arengukava18"

Väljavõte

1 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA

2 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise protsess... 4 Kooliarenduse valdkonnad ja seire... 5 Arengukava koostamise aluseks olnud lähenemisviis ja metodoloogia... 5 Kooli mõjutavad peamised tegurid lähiajal... 6 KOOLI HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD... 7 Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära... 7 Hetkeolukorra analüüs... 7 Esku-Kamari Kooli moto... 9 Esku-Kamari Kooli visioon... 9 Esku-Kamari Kooli missioon... 9 TEGEVUSKAVA AASTATEKS Tegevuskava koostamise põhimõtted Tegevuskava valdkonniti Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatusprotsess OHUTUS NING TURVALINE ÕPI- JA TÖÖKESKKOND TÄIENDKOOLITUSKAVA ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD... 20

3 SISSEJUHATUS Arengukava koostamise lähtekohad Arengukava on dokument, mis määrab ära põhisuunad, valdkonnad ja tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava eesmärgiks on tagada Esku-Kamari Kooli õppetaseme vastavus riiklikes õppekavades kehtestatud nõuetele ning võimalikult soodsaks õpi ja arengukeskkonnaks kujunemine, kooli töökollektiivi areng Arengukava lähtub Põltsamaa valla arengukavast ning Esku-Kamari Kooli põhimäärusest. Esku-Kamari Kool tegutseb vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu otsusele Kamari Algkooli, Kamari Lasteaia ja Esku Lasteaed-Algkooli ümberkorraldamise kohta. Kool kannab nime ESKU-KAMARI KOOL ning kooli põhimäärus on kinnitatud Põltsamaa Vallavolikogu 16.detsembri 2010.a. määrusega nr. 14. Õppeasutuse tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühise asutusena. Põhikoolis toimub õpe I ja II kooliastmes. Koolitusluba nr 4259HTM/ a. Arengukavas on määratletud kokkuleppelised arengusihid ja eesmärgid aastateks , et tagada kooli järjepidev areng. Arengukava on kooskõlas perioodi kooli sisehindamisaruandega ning järgib ajaliselt järgmise sisehindamise nõustamise taotlemise tähtaega: 1. märts 2014.a. Käesolevas arengukavas kajastuvad tulenevalt kooli strateegilisest planeerimisest kooliarenduse põhisuunad ning eesmärgid, mille elluviimist korraldab. Arengukava koostamisel oleme arvestanud sise- ja väliskeskkonna muutujaid ning oleme lähtunud koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning selle alusel välja antud määrustest, üldharidussüsteemi arengukavast aastateks , hariduse ja koolituse alal üleeuroopalises raamistikus esitatud strateegilistest eesmärkidest aastaks Arengukava tegevuskava koostamisel oleme lähtunud sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli tegevuse parendusvaldkondadest, mis leiti analüüsides õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust.

4 Tegevuskava koostamisel toetusime sisehindamise tulemusena leitud tugevustele kooli tegevuses ning järgisime, et järgmiseks kolmeks aastaks kavandatavad tegevused toetaksid kehtivat õiguslikku regulatsiooni. Arengukava on koostatud nii, et see tagaks kooli tegevuses jätkusuutliku tasakaalustatud arengu ning tagaks kooli senisest parema toimimise ja õppekvaliteedi paranemise. Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused meetme saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste eest vastutavad isikud. Arengukava tuleb vaadelda muutuva õigusruumi kontekstis ja arvestades, et tulevikus toimuvad muudatused majanduskeskkonnas ja õiguslikus regulatsioonis võivad mõjutada ja muuta meie prioriteete eesmärkide ja tegevuste osas. Arengukava loob ettekujutuse sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma arengus pürgida. Arengukava väljendab seda, millisena näevad kooliorganisatsiooni liikmed enda kooli 3-4 aasta pärast ning milliseid eesmärke nad soovivad saavutada selleks, et tagada senisest toimivam õppe- ja kasvatusprotsess.' Arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on ainult kooli töötajatel ning eesmärkide saavutamist toetab hoolekogu. Arengukava koostamise protsess Arengukava koostamise protsessi juhtis. Arengukava koostamisele eelnes sisehindamine. Sisehindamise kaudu selgusid parendamist vajavad valdkonnad. Põhjustagajärg seoste leidmise meetod võimaldas määratleda põhjuslikud parendamist vajavad valdkonnad ning sõnastada prioriteetsed eesmärgid ja seada sihid järgnevaks kolmeks aastaks, mis oleksid rakendatavad olemasolevate inimestega, kaasaksid erinevaid huvigruppe, oleksid teostatavad kindlaks tähtajaks ja tagaksid kooli jätkusuutliku arengu. Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja esitlemine.

5 Kooliarenduse valdkonnad ja seire Arengukavas luuakse kooli tasandil visioon aastani 2018 ja kavandatakse arenguetapid kolmeks aastaks. Arenguetapid on väljendatud tegevustena. Arengukava annab suunised jätkusuutliku arengu saavutamiseks viies tegevusvaldkonnas. Tegevusvaldkonnad on kooli põhifunktsioonide kogum, mille lõikes seatakse strateegilised eesmärgid. Kooli tegevusvaldkonnad hõlmavad kokkuvõetult kogu kooli tegevust. Eristame viis tegevusvaldkonda: Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatusprotsess Nendele viiele eesmärkide teostamist hõlbustavatele ning protsesse arendavatele omavahel seotud tegevusvaldkondadele rajaneb käesolev arengukava. Järjekindel, süsteemne lähenemine, tuginedes viiele tegevusvaldkonnale, sisehindamisel, arengukavas, üldtööplaanis ja õppeaasta analüütilises kokkuvõttes soodustab strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamist. Igal aastal ajakohastatakse olemasolevat tegevuskava vastavalt toimunud muutustele välisja koolikeskkonnas ja õppeaasta analüütilise kokkuvõtte tulemuste põhjal, millega tagatakse strateegilises planeerimises pidev arengukava ajakohastamine. Iga õppeaasta lõpul hinnatakse saavutatu, kusjuures hinnang antakse augustikuu viimases õppenõukogus. Tulemuste analüüsi põhjal võetakse vastu otsused arengukava ajakohastamiseks. Ajakohastatud tegevuskava peab adekvaatselt kajastama eesmärkide täitmist ja meetmete elluviimist mõjutavaid protsesse. Arengukava koostamise aluseks olnud lähenemisviis ja metodoloogia Strateegiline juhtimine koolis põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning Planeeri Tee Kontrolli Parenda metodoloogial. Planeerimine kajastub arengukavas, tegemine üldtööplaanis, kontrollimine õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, parendamine

6 sisehindamise aruandes. Sisehindamine on omakorda sisendiks arengukavale. Käesolev arengukava on üks osa protsessikesksest lähenemisviisist ja Planeeri Tee Kontrolli Parenda metodoloogiast. Valitud metodoloogia võimaldab hinnata koolile seatud nõudmisi, planeerida tegevusi, eraldada asjakohaseid ressursse, ellu rakendada pideva parendamise tegevusi ning mõõta mõjususe määramise eesmärgil tulemusi. Planeeri Tee Kontrolli Parenda metodoloogia võimaldas jõuda põhjendatud otsusteni, mis on arengukavas väljendatud prioriteetsete eesmärkidena ja määratletud arengustrateegiatega. Tulemused, mida soovime käesoleva arengukava elluviimisel saavutada on järgmised: kooli tegevusnäitajate paranemine füüsilise õpikeskkonna vastavusse viimine uue õppekavaga töötajate suurem vastutusvõime ja teadlikum osalemine kooliarenduses optimeeritud, mõjusad ja tõhusad protsessid suhtlemisahela paranenud toimivus jätkusuutlik areng huvigruppide aktiivsem koostöö õpilaste erivajaduste arvestamine teadlikult nõudlikud vanemad ja nende tihedam koostöö kooliga turvalisuse tagamine Kooli mõjutavad peamised tegurid lähiajal Oluliseks väliskeskkonna teguriks, mis mõjutab õppeasutuse tegevust, on: * 1.septembril kehtima hakanud põhikooli riiklik õppekava. Üleminek uuele riiklikule õppekavale lõppeb aastal; * sotsiaalne ja majanduslik olukord ning erivajadustega õpilaste osakaalu suurenemine, mis toob kaasa senisest suurema vajaduse toetada õpilaste arengut ja kindlustada neile normaalne kasvukeskkond õpiväljundite saavutamiseks, luues tõhusa koolisisese tugivõrgustiku ja õpinõustamise süsteemi, toetamaks nii õpilasi kui ka nende vanemaid, et nad saaksid lapse arengut asjatundlikult toetada; * tehnoloogia kiire areng, mis eeldab asjakohaste õppemeetodite kasutamist, üha enam

7 panustamist e-õppe kasutamise võimaluste suurendamisele igapäevases koolitöös, õppe paindlikkuse suurendamist, paremate tingimuste loomist erivajadustega õpilastele. * poliitilised otsused riigi ja OV tasandil (koolivõrgu korrastamine; valla/linna ühinemisel nn ääremaastumine; jms) Oluliseks sisekeskkonna teguriks, mis mõjutab kooli tegevust, on õpilaste/laste arvu vähenemisest tingitud töötajate hirm koosseisude vähendamisel jääda töötuks. KOOLI HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära Esku-Kamari Kool asub Põltsamaa vallas Kamari alevikus ja Esku külas ning on munitsipaalõppeasutus. Kooli teeninduspiirkonnaks on Põltsamaa valla territoorium tervikuna. Teiste omavalitsuste piirkondades elavaid lapsi/õpilasi võetakse lasteaeda/kooli vastu, kui rühmas/klassis on vabu kohti. Põltsamaa Vallavalitsus on oma hallatavat kooli hoidnud heas korras, panustanud piisavalt vahendeid ja usaldanud kooli juhtimisotsuseid. Tänu püsivale töökollektiivile (kokku 30 töötajat) on Esku-Kamari Kool jätkuvalt arenguvõimeline, traditsioone hoidev ja külaväärtusi kujundav. Õppeasutusega seotud statistika on kõigile kättesaadav avalikus vaates õppeasutuse tegevusnäitajate loendis EHISes. Hetkeolukorra analüüs Hinnang hetkeolukorrale toetub: kolme viimase aasta õppe- ja kasvatustöö ning huvitöö analüüsidele ja statistilistele kokkuvõtetele; sisehindamise aruandele (2010) ja koolikeskkonna sisekontrolli tulemustele; planeeri-tee-kontrolli-parenda (Demigi ratas) meetodil enesehindamise tulemustele;

8 personali arenguvestluste tulemustele; hoolekogu arutelu tulemustele; õpilaste, vanemate ja personali rahulolu-uuringutele. SWOT analüüsist selgusid sisekeskkonda mõjutavad tegurid: TUGEVUSED kvalifitseeritud töötajad (lasteaia/kooli õpetajad, kokk); korras ja funktsionaalne töökeskkond nii koolis kui lasteaias; erinevate üksuste (kool, lasteaed, Esku Külaselts, Kamari Haridusselts, vallaraamatukogu) toimiv koostöö; meeskonnatöö (koostöö valla lastekaitse, kooli juhtkonna, klassijuhatajate vahel vanema ja lapse/õpilase probleemsituatsioonide korral) toimivus; töö planeeritus, korrektne infovahetus, toimiv sisehindamine. NÕRKUSED hariduslike erivajadustega lapsed/õpilased; mõningate vanemate oskamatus toime tulla probleemse lapsega; vananenud arvutipark, IKT alal koosseisulise spetsialisti puudumine; huviringide piiratud tegevus (vähesed valikuvõimalused õpilastele, eriti poistele); turvalisusega seotud toimimisvõrgustik on habras. VÕIMALUSED Projektipõhiselt keskkonnaõpetuse õppekava toetamine nii lasteaias kui koolis; Mõjutusvahendite süsteemi arutelu algatamine; Koolituste kaudu õpetaja eripedagoogiliste oskuste arendamine ; Õppekavapõhiste õppevahendite olemasolu võimaldamine OHUD laste/õpilaste arvu vähenemine, liitklasside moodustumine; sotsiaalsete probleemidega kogukonna mõju koolile; käitumis- ja kasvatusraskustega laste suur arv.

9 SWOT analüüsist tulenevalt selgusid arengukava prioriteetsed parendustegevused, millele järgnevatel aastatel erilist tähelepanu pöörata: 1. koolitused pedagoogidele eripedagoogika ja eneseregulatsiooni vallas 2. mõjutusvahendite süsteemi väljaarendamine 3. projektipõhiselt keskkonnahariduse edendamine 4. õppekavakohaste õppevahendite muretsemine 5. koostöö vanematega, lastevanemate koolitused 6. huviringide tegevuse laiendamine Vastavalt eeltoodule püüame arengukava tegevuskava koostada sidususe põhimõtteid silmas pidades. Esku-Kamari Kooli moto Eskust edukaks, Kamarist kangeks meheks, terveks-targaks kindlasti! Esku-Kamari Kooli visioon Esku-Kamari Kool on kodulähedane head haridust andev ja väärtustav kool, kus pannakse alus õpioskustele, positiivsele ellusuhtumisele ja elukestvale õppele ning arendatakse mitmekülgset koostööd kohalike külaseltsidega. Esku-Kamari Kooli missioon Esku-Kamari Kooli on turvaliseks mängu - ja õpikeskkonnaks, kus vastastikus õppeprotsessis kool - laps lapsevanem on võimalus aidata kaasa arenemisvõimelise ja elus toimetuleva isiksuse kujundamisele. Väärtused Meeskonnatöö tulemusel on välja töötatud õpetajate eetikakoodeks, et oma käitumise ja suhtlemisega olla eeskujuks kõigile kooliga kokkupuutuvatele huvigruppidele; koolis on sõnastatud põhiväärtused: meeskonnatöö, tolerantsus, taktitunne, teiste

10 austamine ja erinevuste tunnustamine, tervislik eluviis TEGEVUSKAVA AASTATEKS Tegevuskava koostamise põhimõtted Kooli arengukava on üks olulisi strateegilise juhtimise alusdokumente, mille tegevuskavas on kirjas prioriteetne sihiseade väljendatuna eesmärkides. Tegevuskavas kajastub see, millist strateegilisel tasemel kvalitatiivset muutust koolielus me soovime järgneva kolme aasta jooksul saavutada ning milliste meetmete ja tegevuste kaudu me kavatseme muutuse teostada. Tegevuskavas esitatud tegevused on suunatud mingi tulevikus toimiva pideva protsessi käivitamiseks. Arengukava tegevuskava on koostatud tegevusvaldkonnapõhisena. Igas tegevusvaldkonnas on esitatud strateegilised eesmärgid, mis on koostatud sisehindamise tulemuste ja arenguvisiooni alusel ning väljendavad tegevusvaldkonnas taotletavat mõju, mille saavutamine on mõõdetav või hinnatav. Iga eesmärgi saavutamiseks on esitatud meetmed, mis on erinevate tegevuste kogumid strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Meetme selgituses kirjeldatakse kavandatavaid olulisemaid tegevusi. Käesoleva arengukava sisu koostamisel on arvestatud asjaoluga, et arengukava alusel koostatakse üldtööplaan, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava. Tegevuskava valdkonniti 1. Eestvedamine ja juhtimine Eesmärgid: Õppeasutuse eestvedamine on kõikide osalemist toetav ja soodustav Õppeasutuse tegevus on üldtunnustatult eetiline ja kõiki osapooli rahuldav Tegevuskava: Tegevused Tulemused Rahastus Vastutaja Arengukava tegevuskava edasiarendamine 3 aastat ettenägev tegevuskava x x x

11 Sisehindamise tulemuste kogumise süsteemi loomine Sisehindamise aruande esitamine HTM-ile Huvigruppide rahulolu uurimine Väärtuskasvatuse osakaalu suurendamine õppekasvatustöös Arenguvestluste süsteemi täiendamine Õppeaasta üldtööplaani väljatöötamine Lasteaia ja kooli õppekava sidumine tervist edendava tööga Koolis koostatud kordade ja regulatsioonide vastavus seadustele Kooli/lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüs Arhiveerimine Asjaajamiskorra uuendamine, töösse rakendamine Sisehindamise kokkuvõtted ja aruanne Sisehindamise aruanne Uuringute kokkuvõtted Programmi ellurakendamine x x x x x x x Täiustatud süsteem x x Üldtööplaan lähtub sisehindamise tulemustest ja arengukava prioriteetidest Tervist edendava töö planeeritus Seadustele ja vajadustele vastavad korrad ja reeglid Kokkuvõttev aruanne Dokumentide korrastamine ja säilitamine Kinnitatud uus asjaajamiskord x x x Juhiabi, x x x 2.Personalijuhtimine Eesmärgid: Personal on kompetentne ja motiveeritud, valmis ellu viima õppeasutuse missiooni Kõigi töötajate vahel usalduslik õhkkond, kõikidesse töötajatesse suhtutakse lugupidavalt

12 Tegevuskava: Tegevused Tulemused Rahastus Vastutaja Personali koolitus: erivajadustega laste õpetamine; eneseregulatsioon; väärtuskasvatus; arvuti kasutamine õppetunnis; kujundav hindamine; tervisekasvatus; keskkonnaharidus; õppekava alane täiendõpe Koolituste tulemuslikkuse hindamine Personali tunnustamissüsteemi parendamine Arenguvestlused töötajatega Igale töötajale töö- ja tervisekaitse nõuetele vastavate töötingimuste loomine Riskianalüüside läbiviimine, riskikohtade kõrvaldamine Kompetentsem ja uutele nõudmistele vastav personal, Aruanded x x x Töötajad on motiveeritud., Aruanded x x x Motiveeritud kaader, parendatud töökeskkond Turvaline, parendatud töökeskkond,, 3. Koostöö huvigruppidega Eesmärgid: Huvigrupid on kaasatud õppija ja õppeasutuse arengu toetamisse Õppeasutuse tegevus on kajastatud meedias Tegevuskava: Tegevused Tulemused Rahastus Vastutaja Koostöö hoolekoguga Toimiv hoolekogu x x x

13 Hoolekogu töö plaanipäraseks muutmine, liikmete koolitus Huvigruppide informeerimine Rahuoluküsitlused huvigruppidele Lastevanemate ja vanavanemate kaasamine ühistegevustesse, perepäevad Lastevanemate koolitamine, nõustamine Arenguvestluste läbiviimine nii lasteaias kui ka koolis Tutvustavate artiklite ilmutamine, meenete, trükiste valmistamine Hoolekogu tööplaan ja koosolekute protokollid, koolitatud liikmed Infolehed, informatiivne kodulehekülg Ülevaade huvigruppide arvamustest,,, Perede kaasatus, Teadlikumad lapsevanemad Õpi- ja kasvatustulemuste paranemine Asutuse tuntus on suurenenud.,,, Hoolekogu esimees, Huvijuht, Huvijuht, õpetajad, huvijuht, Huvijuht, 4. Ressursside juhtimine Eesmärgid: Eelarve juhtimine lähtub arengukavast ja võimaldab luua soodsaimad tingimused õppekasvatustöö läbiviimiseks ja parendamiseks Asutus vastab tervisekaitsenõuetele Infosüsteem toetab teabe kiiret ja täpset edastamist töötajatele, õppijatele ja huvigruppidele Tegevuskava: Tegevused Tulemused Rahastus Vastutaja Eelarve planeerimine, koostamine, täitmine Eelarve tugineb asutuse arengukavale, x x x

14 Terviseameti nõuete täitmise kontroll Õppeprotsessi toetamine õppevahenditega kasutades erinevaid võimalusi nende hankimiseks Arvutite riist- ja tarkvara uuendamine Õueala sisustamine Säästlikkus materjalide, elektri ja vee kasutamises Õppekirjanduse täiendamine vastavalt uue õppekava ainekavadele KOV võimalustele Sisehindamise kontrollaktid Asutus on varustatud kaasaegsete õppevahenditega. Osaletakse erinevates es. Vananenud arvutite asendamine. Uuema tarkvara kasutamine Õueala on turvaline, laste vajadusi arvestav ja mitmekülgset tegevust võimaldav Säästlik majandamine Lastele ja pedagoogidele on vajalik kirjandus kättesaadav x x x Juhiabi,,,, x x x, Lisaressursside hankimine Projektid x x x Projektid sponsorid Ruumide sanitaarremont (arhiiviruum, klassi- ja rühmaruumid) Esku elektrijuhtmestiku analüüs ja kaasajastamine Hõõglampide asendamine säästu- ja/või halogeenlampidega Lasteaiaruumidesse lisavalgustuse paigaldamine Kaasajastada elektrooniline valvesüsteem Paranenud olmetingimused, turvaline ja ohutu mängu- ja õpikeskkond Kaasaegne elektrisüsteem Kaasaegne valgustus Tervisekaitsenõuete le vastav valgustus,,, Töökorras valvesignalisatx x Kooli juhiabi,

15 sioon Koolihoonetele turvakaamerate paigaldamine Turvaline koolikeskkond x x Kooli 5. Õppe- ja kasvatusprotsess Eesmärgid: Õppe- ja kasvatustöö arendustegevus Õpilaste/laste individuaalsusega arvestamine, nende igakülgne toetamine Õpilased osalevad traditsioonilistel üritustel, mille kaudu toimub kooli ja oma kodukoha väärtustamine Õpilaste/laste õpioskuste, enesekohaste oskuste, sotsiaalsete oskuste arendamine Tegevuskava: Tegevused Tulemused Rahastus Vastutaja Õpilaste osavõtt Head tulemused aineolümpiaadidest olümpiaadidel Hariduslike ja arenguliste erivajaduste väljaselgitamine. Tugisüsteemi rakendamine Õpilaste õpioskuste arendamine, töökavade lähtumine klassi õpilaste eripärast Huviringide tegevuskava ja ürituste plaani koostamine Uuele üleminek Alushariduse arendamine õppekavale õppekava Õpikute ja töövihikute tellimiskava koostamine Õpiabi korraldatud. on, Toimiv töökava Huvialatöö on eesmärgipäraselt korraldatud, Uued ainekavad x x Kooli Paremini toimivad nädalakavad Kasutusel on HM poolt heaks kiidetud õppematerjalid. Koolibri õppekirjandusele üleminek. x x Kooli x x Kooli, logopeed, logopeed, Huvijuht, õpetajad, juhiabi,

16 Tervise-edendusliku töö jätkamine, osalemine Tervist edendavate koolide töös Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) tegevusega liitumine Keskkonnakasvatusliku õppesuuna arendamine, projektitöö edendamine, suvelaagrid Kunstiringide töö edendamine, konkurssidel osalemine Rahvatantsuringi tegevuse soodustamine Regulaarsete evakuatsiooniõppuste läbiviimine Arenguvestluste korra täiendamine Eetiliste väärtuste kujundamine Sotsiaalsete suhtlemisoskuste kujundamine Osalemine erinevates es: -Tere, kevad! - ökoprojekt; Vajalikud õpikud, töövihikud on kõikidel õpilastel olemas. Toimiv koostöö tervishoiuasutusteg a, terviseedenduslik töö on eesmärgipärane TEL arengukava väljatöötamine, täiendamine ja uuendamine Kasvab keskkonnateadlikk us igapäevaelus, huvi tekkimine looduse kui terviku vastu. Kunstimeele ja käelise tegevuse arendamine lasteaiast alates. Tegus ja tubli rahvatantsurühm. Õige käitumine ohu korral. Iga-aastased arenguvestlused laste ja vanematega Kombekas, hästi käituv laps Kaaslasi aktsepteerivad lapsed Mitmekesine arendav tegevus, x x Kooli,,,,,, Huvijuht, õpetajad, Huvijuht, õpetajad, Huvijuht, õpetajad, Huvijuht, õpetajad, Huvijuht, õpetajad, huvijuht,

17 - tervist edendav kool; -keskkonnaalased. Kodukoha ja selle looduse väärtustamine Arendada ainenädalate läbiviimist Õpilaste tunnustamissüsteemi täiendamine, toimimise analüüs Liikluskasvatuse läbiviimine Lugemisnurgas õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine, koostöö vallaraamatukoguga Tagasisideküsitlused IT baasi laiem kasutamine õppetundide mitmekesistamiseks Õppekäigud vallas, Õppetöö mitmekesistamine Motiveeritud õpilane Liikluskultuuri süvendamine ja ohutu liiklemise tagamine,,, Lugemishuvi tõus, Õpilaste hinnangud kooli tegevustele, mikrokliimale Kaasaegsete meetodite kasutamine,, huvijuht, huvijuht, huvijuht, huvijuht, huvijuht, OHUTUS NING TURVALINE ÕPI- JA TÖÖKESKKOND Turvalisus tagatakse koolis järgmiste meetmete rakendamisega: Õppetöö (sh päevakava, õpperuumid) on korraldatud vastavalt riiklikele tervisekaitse nõuetele; Õpi- ja töökeskkonna vastavust kehtivatele normatiividele jälgivad kooli ja juhiabi (töökeskkonna volinik); Igapäevaselt jälgivad õpi- ja töökeskkonna korrasolekut ja turvalisust kooli juhtkond ning kooli personal ametijuhendites sätestatud korras; Koolis on koostatud töökeskkonna riskianalüüs ja sellele vastav tegevuskava;

18 Ruumide ja seadmete remont- ja hooldustöid teostatakse koolis väljaspool õppetööd järgides kõiki ohutusnõudeid; Esmaabi annab koolis, tema äraolekul teised esmaabikoolituse läbinud personali liikmed; Hädaolukordade lahendamisel lähtutakse kooli hädaolukorra lahendamise plaanist ja tulekahju korral tegutsemise plaanist; Füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine koolis on sätestatud kooli kodukorras; Inimlik tähelepanu on kõige alus. TÄIENDKOOLITUSKAVA Täiendkoolituskava koostamise aluseks on nii kooli kui ka konkreetse õpetaja arenguvajaduste ülevaatamine. Arvestame koolituste võimaldamisel ja korraldamisel lasteaed-algkooli kui terviku ja personali individuaalseid vajadusi. Koolitusvajaduse selgitame välja lähtudes õppeaastaks püstitatud eesmärkidest ning eelneva õppeaasta sisehindamise tulemustest. Individuaalne koolitusvajadus selgub arenguvestluse käigus töötajaga. Koolitusvormid on järgmised: Sisekoolitus kogu personalile mõeldud koolitus; Grupikoolitus lasteaiaõpetajatele, klassiõpetajatele vm; Kogemuslik koolitus kolleegid edastavad koolitusel saadud kogemusi; Iseseisev koolitus töötaja arengut toetav individuaalne koolitus; Pidev enesetäiendamine Koolituse korralduslikud etapid: Koolitusvajaduse väljaselgitamine; Koolituse tulemuslikkuse hindamine; Saadud teadmiste ja oskuste rakendamine. Prioriteetsed täiendkoolituse valdkonnad aastateks : Kooli õppekava uuendamine lähtudes põhikooli riiklikust õppekavast Õpilaste individuaalse arengu ja hariduslike erivajaduste arvestamine õppeprotsessis Eneseregulatsiooni võtted

19 Kujundav hindamine, tagasiside andmine Liikluskasvatus, tuleohutus, kriisiplaan, evakuatsioon, tervisekasvatus Väärtuskasvatus lasteaias ja koolis IKT-alased koolitused Õpetajate erialane täiendkoolitus KOOLITUSVALDKOND/TEEMA SIHTRÜHM ÜLDISED Tegutsemine hädaolukorra puhul X X Kogu personal Eneseanalüüsi koostamine X Kogu personal Esmaabi- ja liikluskoolitus X X Kogu personal Väärtuskasvatus ja üldpädevuste X Kogu personal kujundamine õppeasutuses Tegutsemine hädaolukorras X Kogu personal PEDAGOOGILISED Uue riikliku õppekava rakendamine X X X Kooli pedagoogid Erivajadusega laps rühmas X Lasteaia ühe rühma personal Koolitused läbivate teemade õpetamisele X X X Kooli pedagoogid kavandamine vastavate valikainete õpetajatele järgnevatel teemadel: turvalisus (liiklusohutus, esmaabi), keskkond, majandusõpetus, karjääriõpetus, informaatika, loovliikumine. Koolitus pedagoogidele õppe- ja X X X Kooli pedagoogid ainekavadest; ainedidaktika alal Kujundav hindamine X Kooli pedagoogid Maakonna ainesektsioonide koolitused X X X Kõik pedagoogid Väärtuskasvatus algklassides X Klassiõpetajad, huvijuht Loovtöö juhendamine koolis X Kooli osa pedagoogid INDIVIDUAALSED Kunstialased koolitused X X X Kunstiõpetaja(d) Liikumisõpetus lasteaias X Liikumisõpetaja Töö erivajadustega lastega X Logopeed-eripedagoog MUU Toidukäitlejate koolitus X X Köögi personal IKT võimaluste kasutamine projektiõppes X Kooli osa õpetajad Arvuti kasutamine lasteaia õppe- ja X X Lasteaiaõpetajad kasvatusprotsessis Hoolekogu funktsioon ja ülesanded X X Hoolekogu liikmed

20 ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Arengukava on üldtööplaani koostamise aluseks. Üldtööplaanis täpsustatakse tegevused arengukava tegevuskava elluviimiseks üheks õppeaastaks. Iga õppeaasta lõpul koostatakse üldtööplaani põhjal õppeaasta analüütiline kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevusekava elluviimise hetkeseisu. Analüütilise kokkuvõtte alusel vaadatakse üle kooli arengukava tegevuskava ning vajadusel ajakohastatakse. Tegevuskava ajakohastamine ajavahemikul , kui see ei too kaasa muutusi arengukavas esitatud eesmärkides, toimub i poolt kooskõlastatult hoolekogu ja õppenõukoguga. Kui arengukavas ajakohastatakse arengukava tegevuskavas esitatud eesmärke, siis on vajalik arengukava kinnitanud organi, kelleks on Põltsamaa Vallavolikogu, kooskõlastus muudatuste tegemiseks kooli arengukavas. Aastal 2014 koostatakse sisehindamise aruanne, mis on uue arengukava tegevuskava koostamise aluseks. Sisehindamisel leitud parendusvaldkonnad on eelduseks uute eesmärkide sõnastamisel ning meetmete ja tegevuste kavandamisel aastateks Uuenenud tegevuskavaga arengukava aastateks , mis on eelnevalt läbi arutatud ja heaks kiidetud õppenõukogus ja hoolekogus, esitatakse kinnitamiseks pidajale vastavalt pidaja kehtestatud arengukava kinnitamise korrale.

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2016 majandusaasta kohta. 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond. 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem