Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 1. novembri a otsusega nr 909 Käesolev seadus sätestab riigihangete teostamise korra, riigihangetega seotud subjektide õigused ja kohustused ning vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest, samuti riikliku järelevalve teostamise korra. 2. Riigihangete mõiste ja objektid (1) Riigihangeteks käesoleva seaduse tähenduses on asjade ostmine, ehitustööde ja teenuste tellimine, ehitustööde kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine käesoleva seaduse 5 lõikes 1 nimetatud ostja poolt. (2) Riigihangeteks ei ole käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud ostja poolt asjade ostmine või teenuste tellimine riigiasutuselt, linna- või vallavalitsuselt või kohaliku omavalitsuse asutuselt, samuti Eesti Haigekassa poolt raviteenuste, tervise edendamise ja haiguste ennetamise teenuste tellimine. (3) Riigihangete objektideks on asjad, teenused, ehitustööd, ehitustööde kontsessioonid ja ideekonkursid. (4) Ehitustöö on mis tahes töö, mis on seotud ehitamisega või ehitise või selle osa lammutamisega, välja arvatud ehitusprojekteerimis-, ehitusjärelevalve- ja ehituse juhtimise teenus. (5) Ehitustöö kontsessioon on käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud ehitustöö teostamise eest saadav ehitise ekspluateerimise ainuõigus. Ehitustöö kontsessiooni korral peab riigiasutusel olema ehitustöö kontsessiooni käsitlev luba Vabariigi Valitsuselt. (6) Ideekonkurss on avalik menetlus, mille abil ostja valib välja pakkuja projekteerimise, arhitektuuri või andmetöötluse alal. (7) Käesolevas seaduses sätestatud kord kehtib riigihangete suhtes, mille maksumus on aasta arvestuses koos käibemaksuga: 1) asja ostmise ja teenuse tellimise korral krooni ja üle selle; 2) ehitustöö tellimise korral krooni ja üle selle; 3) õigusakti eelnõu väljatöötamise tellimise korral krooni ja üle selle; 4) asja ostmise või teenuse tellimise korral kinnipidamisasutuselt või selle tootmisüksusi haldavalt riigi asutatud äriühingult käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud ostja poolt krooni ja üle selle; 5) ideekonkursi korraldamise korral ideekonkursi autasude ja ideekonkursist osavõtjatele makstavate summadega kokku krooni või üle selle. 3. Mitmest komponendist koosnevad riigihanked (1) Kui kavandatav riigihange sisaldab mitut riigihanke objekti käesoleva seaduse 2 tähenduses, liigitatakse riigihange selle objekti järgi, mille eest eeldatavalt makstav tasu ületab poole kogu riigihanke maksumusest. Kui tasu mitte ühegi käesoleva seaduse 2 tähenduses riigihanke objekti eest ei ületa poolt kogu riigihanke maksumusest, liigitatakse riigihange selle peamist eesmärki arvestades. (2) Asju või teenuseid, mis ei ole konkreetsete ehitustööde teostamiseks vajalikud, võib osta või tellida eraldi. (3) Asju osta või teenuseid tellida võib käesoleva seaduse 5 lõikes 1 nimetatud ostja ühes menetluses ehitustööde tellimisega ainult juhul, kui selle ehitustöö tellimisele kohaldub sama range menetluse nõue kui asjade ostmise või teenuste tellimise korral eraldi menetluses. Kui asjade ostmisel või teenuste tellimisel eraldi Leht 1 / 23

2 menetluses on asjade või teenuste maksumus võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, võib asju osta ja teenuseid tellida ühises menetluses ehitustöö tellimisega üksnes juhul, kui sellise ühendamise tulemusena riigihanke maksumus on võrdne ehitustööde tellimisele kehtestatud rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda. 4. Erandid (1) Käesolevas seaduses sätestatud korda ei ole ostja kohustatud rakendama: 1) riigihangete suhtes, mille teostamisel käesolevas seaduses sätestatud korda järgides tuleb avalikuks riigisaladus; 2) vee-, elektrienergia-, gaasi-, soojusenergia-, kaabellevi- ja telekommunikatsiooniteenuste tellimise korral, kui sellist teenust on võimalik tellida ainult ühelt isikult; 3) relvade, laskemoona, lahingutehnika ja nendega seotud väljaõppevahendite ostmise ja teenuste tellimise korral; 4) arbitraaži või lepitamisteenuste tellimise korral; 5) väärtpaberite või muude finantsdokumentide väljaandmise, müügi, ostu või loovutamisega seotud finantsteenuste tellimise või Eesti Panga poolt osutatavate teenuste tellimise korral, samuti ei ole käesolevas seaduses sätestatud korda kohustatud rakendama Eesti Pank tehingute sooritamisel, mille eesmärgiks on raha emiteerimine, Eesti Panga seadusjärgsete ülesannete täitmisele suunatud operatsioonid tema hallatavate väärismetalli- ja valuutavarudega või asjade ja teenuste hankimine, mille peamine otstarve on panga turvalisuse või avaldamisele mittekuuluva teabe suhtes kehtestatud konfidentsiaalsusnõuete täitmise tagamine; 6) teadusuuringute tellimise korral, välja arvatud juhud, kui selle uuringu tulemust kasutab ostja enda huvides oma tegevuse tarbeks; 7) kinnisasjade, olemasolevate hoonete või nende osade kui vallasasjade või nendega seonduvate õiguste ostmise või rendile võtmise korral; 8) teenuste tellimise korral programmi või selle osa omandamiseks, arendamiseks, produtseerimiseks või koosprodutseerimiseks ringhäälinguorganisatsioonide poolt ja teenuste tellimise korral saateajale; 9) töölepingu sõlmimise korral; 10) teenuste suhtes, mille käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 6 nimetatud ostja tellib sidusettevõtjalt; 11) asjade ostmise korral, ehitustööde või teenuste tellimise korral, kui hankelepingu sõlmivad kontsessionäär ja sidusettevõtja, kes on kontsessionääri poolt kantud kontsessiooni saamiseks esitatud pakkumisele lisatud nimekirja; 12) museaalide, arhivaalide, teavikute, nende kasutusõiguste, nendega seotud teenuste ja asjade, samuti infoteenuste ostmise korral, mille peamine otstarve on kultuurivarade säilitamine või teabe kättesaadavuse tagamine, ja kui ostjaks on raamatukogu, muuseum või arhiiv või kui ostetakse raamatukogult, muuseumilt või arhiivilt. (2) Sidusettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, kelle raamatupidamise aastaaruanne konsolideeritakse ostja raamatupidamise aastaaruandega, või ettevõtja, kes on otseselt või kaudselt ostja valitseva mõju all või kelle valitseva mõju all on ostja või kes on koos ostjaga sama ettevõtja valitseva mõju all, kusjuures vähemalt 80 protsenti selle ettevõtja keskmisest käibest on viimasel kolmel aastal või kogu tegevusaja jooksul, kui see on lühem kui kolm aastat, saadud selliste teenuste osutamisest ettevõtjatele, kelle sidusettevõtja ta on. Kui sama või sellesarnast teenust pakub enam kui üks ostja sidusettevõtja, võetakse arvesse nende ettevõtjate osutatud teenuste koondkäive. 5. Ostja (1) Ostja käesoleva seaduse tähenduses on: 1) riigiasutus, riigitulundusasutus, linna- või vallavalitsus või kohaliku omavalitsuse asutus; 2) avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus; 3) eraõiguslik juriidiline isik, mis ei ole äriühing ja mille kõik asutajad või liikmed on kas koos või eraldi riik, kohalik omavalitsus ja/või avalikõiguslik juriidiline isik; 4) eraõiguslik juriidiline isik, mis ei ole äriühing ja mida rohkem kui 50 protsendi ulatuses finantseerib või mille nõukogu või juhatuse liikmetest rohkem kui pooled määravad kas koos või eraldi riik, kohalik omavalitsus ja/ või avalik-õiguslik juriidiline isik; 5) ettevõtja juhul, kui ta on saanud ehitustöö kontsessiooni käesoleva lõike punktides 1 4 nimetatud isikult ja ta sõlmib selle kontsessiooni alusel ehitustööde hankelepinguid või kui riik, kohalik omavalitsus või käesoleva lõike punktides 2 4 nimetatud isikud kas koos või eraldi finantseerivad tema tegevust rohkem kui 50 protsendi ulatuses, kusjuures finantseerimiseks ei loeta osalust äriühingus; 6) ettevõtja juhul, kui vastavalt konkurentsiseadusele (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343; RT III 21, 232) on riik või kohalik omavalitsus talle andnud eri- või ainuõiguse ja asjade ostmine või teenuste või ehitustööde tellimine on vajalikud eri- või ainuõiguse teostamiseks või kui riik, kohalik omavalitsus või käesoleva lõike punktides 2 4 nimetatud isikud kas koos või eraldi omavad selles ettevõtjas kas vahetult või teiste isikute kaudu häälteenamust või rohkem kui 50 protsenti aktsiatest või osadest ja kui tema tegevuseks on kas alaliste võrkude loomine või opereerimine kavatsusega osutada avalikkusele teenust seoses vee, gaasi, elektri- või soojusenergia tootmise, transportimise, edastamise või jaotamisega või geograafilise ala ekspluateerimine eesmärgiga uurida või kaevandada kütuseid või võimaldada õhu- või veetranspordiettevõtjatel kasutada lennuvälja, sadamat või muud terminaalirajatist või võrkude opereerimine, võimaldamaks avalikkusele teenuseid raudtee-, trammi-, trollibussi- või bussitranspordi, automatiseeritud süsteemide või kaabellevi alal, või avalike telekommunikatsioonivõrkude loomine või opereerimine ühe või enama telekommunikatsiooniteenuse tagamiseks. Leht 2 / 23

3 (2) Vee, gaasi, elektri- või soojusenergia tootmist, transportimist, edastamist või jaotamist avalikkust teenindavatele võrkudele ettevõtja poolt ei loeta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuseks, kui vee või elektrienergia tarbimine on vajalik mingi muu tegevuse teostamiseks kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatu või kui avaliku võrgu varustamine sõltub ainult ettevõtja enda tarbimisest ega ületa 30 protsenti ettevõtja vee või elektrienergia eelneva kolme aasta keskmisest kogutoodangust või kui gaasi või soojusenergia tootmine ettevõtja poolt on mingi muu, käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetamata tegevuse teostamise vältimatuks tagajärjeks või kui avalikku võrku varustatakse gaasi või soojusenergia ülejäägiga selle majandusliku kasutamise eesmärgil ja selline ülejääk ei ületa 20 protsenti ettevõtja eelneva kolme aasta keskmisest käibest. 6. Isikute võrdne kohtlemine Ostja kohtleb kõiki riigihanke pakkumismenetluses osalevaid isikuid (edaspidi pakkuja) võrdselt. 7. Hankelepingu sõlmimise kavatsus Ostja teostab riigihanke pakkumismenetluse (edaspidi pakkumismenetlus) ainult juhul, kui tal on kindel kavatsus hankeleping sõlmida. 8. Pakkumismenetluse lõppemine Pakkumismenetluse lõppemise aluseks on: 1) hankelepingu sõlmimine või ideekonkursi võitja väljaselgitamine; 2) kõikide pakkumiste tagasilükkamine; 3) pakkumismenetluse tühistamine; 4) pakkumiste või pakkumismenetluses osalemise taotluste mitteesitamine; 5) pakkumiste jõusoleku tähtaja lõppemine ja hankelepingu sõlmimata jätmine pakkujast sõltuvatel põhjustel. 9. Konfidentsiaalsus (1) Ostja ei avalikusta pakkujatelt või pakkumismenetluses osalemist taotlevatelt isikutelt (edaspidi taotleja) nende äritegevuse kohta saadud informatsiooni ega pakkumiste ja läbirääkimiste sisu, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. (2) Teated, otsused ja muud dokumendid, millele käesolevas seaduses viidatakse ja mida ostja esitab pakkujale või vastupidi, peavad olema koostatud nende sisu täielikku säilimist tagavas vormis ning ostja säilitab neid vastavalt seadustele. 10. Pakkumismenetluse korraldamine (1) Pakkumismenetluse korraldajaks on ostja, kes määrab riigihanke eest vastutava isiku. (2) Ostjal on õigus volitada teisi isikuid korraldama pakkumismenetlust käesoleva seaduse sätete alusel. (3) Vabariigi Valitsus kinnitab konsolideeritult teostatavate riigihangete nimekirja ja valitsusasutuse hallatava riigiasutuse, kes on selliste riigihangete teostaja. (4) Vabariigi Valitsusel on õigus kohustada valitsusasutusi ja valitsusasutuste hallatavaid riigiasutusi teostama riigihanget käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud riigihangete teostaja kaudu, kui selline riigihange on kantud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nimekirja. (5) Riigiasutus ja riigitulundusasutus on kohustatud teostama, kohalik omavalitsus ja kohaliku omavalitsuse asutus võivad teostada käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nimekirja kantud riigihanke käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud riigihangete teostaja kaudu lepingu alusel. (6) Ehitustööde riigihangete teostamise eeskirja kehtestab majandusminister. 11. Riigihangete Amet Riigihangete Amet (edaspidi Amet): 1) kontrollib riigihangete teostamist ja selle õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavust; 2) rakendab riigihangete informatsioonisüsteemi ja korraldab riikliku riigihangete registri (edaspidi register) tegevust; 3) edastab riigihangete kohta informatsiooni rahvusvahelistele organisatsioonidele vastavalt Eesti Vabariigi sõlmitud rahvusvahelistele lepingutele; 4) hindab riigihangete süsteemi toimimist ja teeb ettepanekuid selle parandamiseks; 5) annab riigihangetega seotud küsimustes konsultatsioone; Leht 3 / 23

4 6) korraldab vaiete läbivaatamist, tühistab oma otsusega riikliku järelevalve korras pakkumismenetluse või selle käigus ostja poolt tehtud otsuse, kui see on vastuolus käesoleva seaduse sätetega; 7) omab õigust riikliku järelevalve teostamisel saada ostjalt riigihangete kohta kogu vajaminevat informatsiooni, samuti riigihanget puudutavate dokumentide originaale või ärakirju. 2. peatükk RIIGIHANKE MAKSUMUSE ARVUTAMINE 12. Riigihanke maksumuse arvutamise põhimõtted (1) Riigihanke eeldatava maksumuse määramiseks hindab ostja kogu kavandatava hankelepingu alusel pakkujale makstava tasu suuruse koos käibemaksuga. (2) Otsustamaks, kas riigihanke eeldatav maksumus ulatub käesoleva seaduse -s 16 sätestatud rahvusvahelise piirmäärani, võetakse arvesse riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta. (3) Ostja ei või riigihanget jaotada osadeks riigihanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete järgimise vältimise eesmärgil. (4) Kui riigihange on jaotatud mitmeks osaks, summeeritakse riigihanke eeldatava maksumuse määramisel kõikide osade maksumus. Riigihanke iga osa ostmine või tellimine toimub riigihanke summeeritud eeldatava maksumuse suhtes rakendatavale pakkumismenetlusele vastavalt. 13. Raamlepingud (1) Kui pakkumismenetlus teostatakse asjade ostmiseks, ehitustööde või teenuste tellimiseks teatud tähtaja jooksul, loetakse riigihanke eeldatavaks maksumuseks kõikide selliselt ostetavate asjade, tellitavate ehitustööde või teenuste suurim hinnanguline kogumaksumus. (2) Raamlepingu võib sõlmida kuni kolmeks aastaks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul. (3) Ehitustööde riigihangete korral, mille jaoks rahalised vahendid hankelepingu sõlmimisel on olemas osaliselt, võib sõlmida riigihanke objekti kohta raamlepingu. 14. Täiendavad tingimused Kui kavandatava hankelepingu tingimuste kohaselt ostja omandab õiguse osta asju või tellida ehitustöid või teenuseid lisaks neile asjadele, ehitustöödele või teenustele, mille ostmises või tellimises hankelepingu sõlmimisel kokku lepitakse, arvestatakse riigihanke maksumuse määramisel ka täiendavalt ostetavate või tellitavate asjade, ehitustööde või teenuste maksumust. 15. Riigihanke maksumuse määramine (1) Asjade ostmise korral on riigihanke eeldatava maksumuse määramisel aluseks: 1) kavandatavate tähtajaliste hankelepingute korral hankelepingu hinnanguline kogumaksumus hankelepingu kehtivusaja jooksul; 2) kavandatavate tähtajatute hankelepingute või äramuutva tingimusega sõlmitud hankelepingute või hankelepingu tähtaja kindlalt määratlemise võimatuse korral eeldatav hankelepingu kogumaksumus esimese 48 kuu jooksul. (2) Teenuste tellimise korral, kui kogumaksumust ei ole näidatud, on riigihanke eeldatava maksumuse määramisel aluseks: 1) kavandatavate tähtajaliste hankelepingute korral, mille kehtivusaeg on kuni 48 kuud, teenuste kogumaksumus hankelepingu kogu kehtivusaja jooksul; 2) kavandatavate tähtajatute hankelepingute või hankelepingute korral, mille kehtivusaeg on pikem kui 48 kuud, ühe kuu teenuste maksumus korrutatud 48-ga. (3) Kindlustusteenuste tellimise korral võetakse riigihanke eeldatava maksumuse määramisel arvesse makstavate kindlustusmaksete suurus, panga- ja muude finantsteenuste tellimise korral intressid, teenustasud ja muud liiki tasud. (4) Kui riigihange näeb ette asjade ostmise koos teenuste tellimisega, on riigihanke eeldatava maksumuse määramisel aluseks asjade ostmise ja teenuste tellimise kogumaksumus. (5) Kui asju ostetakse või teenuseid tellitakse raamlepingu või uuendatava hankelepingu alusel, määratakse riigihanke eeldatav maksumus: 1) eelmise kalendriaasta või viimase 12 kuu jooksul sõlmitud sarnaste hankelepingute kogumaksumuse alusel, mida on võimaluse korral korrigeeritud eeloleval 12 kuul eeldatavate asjade või teenuste koguse või hinna muudatustega või Leht 4 / 23

5 2) eelmise hankelepingu sõlmimisele järgnenud 12 kuu või kogu hankelepingu kehtivusaja jooksul sõlmitud hankelepingute kogumaksumuse alusel, kui see periood oli pikem kui 12 kuud, sõltuvalt sellest, milline meetod annab tulemuseks suurema summa. (6) Ehitustööde tellimise korral on riigihanke eeldatava maksumuse määramisel aluseks kõikide teostatavate ehitustööde liikide summaarne maksumus. (7) Ostjal tuleb ehitustööde eeldatavale maksumusele juurde arvestada võimalike asjade ja teenuste, mis on vajalikud hankelepingu täitmiseks ja mida ta ise pakkujale üle annab või osutab, maksumus. (8) Ehitustööde kontsessiooni eeldatav maksumus määratakse tasu alusel, mis ostjal tuleks nende ehitustööde eest maksta, kui ta kontsessiooni andmise asemel telliks ehitustööde teostamise. 16. Rahvusvahelised piirmäärad (1) Riigihanke maksumuse rahvusvahelised piirmäärad on asjade ostmise ja teenuste tellimise korral: 1) riigiasutuse poolt eurot; 2) muu ostja poolt, välja arvatud käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 6 nimetatud ostja, eurot; 3) käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 6 nimetatud ostja poolt, välja arvatud avalikkust kaabellevi- või telekommunikatsiooniteenustega varustav ettevõtja, eurot; 4) käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 6 nimetatud avalikkust kaabellevi- või telekommunikatsiooniteenustega varustava ettevõtja poolt eurot. (2) Riigihanke maksumuse rahvusvaheline piirmäär on ehitustööde tellimise korral 5 miljonit eurot. 17. Riigihanke jaotamine osadeks ühe pakkumismenetluse raames (1) Ostja võib ühe pakkumismenetluse raames teostatava riigihanke jaotada osadeks, kusjuures selline jaotamine võib toimuda objekti või koguse järgi või nii objekti kui ka koguse järgi. (2) Kui ostja jaotab riigihanke osadeks, tuleb võimalik osade suurus pakkumise kutses või pakkumise kutse dokumentides selgelt ära näidata. 3. peatükk TEATED 18. Eelteade (1) Riigihankest, mille eeldatav maksumus on asjade ostmise või teenuste tellimise korral eurot või üle selle või ehitustööde tellimise korral 5 miljonit eurot või üle selle ning mida ostja järgmise 12 kuu jooksul teostada kavatseb, teatab ostja pärast eelarveaasta algust eelteate kaudu: 1) asjade ostmise korral iga riigihanke eeldatava maksumuse asjade liikide lõikes; 2) teenuste tellimise korral iga riigihanke eeldatava maksumuse teenuste liikide lõikes; 3) ehitustööde tellimise korral iga riigihanke eeldatava maksumuse ja olulisema iseloomustuse. (2) Ostja esitab registrile eelteate eesti keeles, lisades eelteate ingliskeelse tõlke. (3) Ostja ei või eelteadet avaldada või informeerida pakkujaid selle sisust enne, kui eelteade on kantud registrisse, kusjuures eelteates peavad sisalduma 19 lõike 1 punktides 1 11 sätestatud andmed. Eelteate muutmise korral ei või muutuda ühtsele riigihangete klassifikatsioonile vastav riigihanke nimetus ja iseloomustus. (4) Eelteate vorminõuded ja esitamise korra kehtestab majandusminister. 19. Riigihanke väljakuulutamine (1) Riigihanke väljakuulutamiseks avatud pakkumismenetluse, piiratud pakkumismenetluse ja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse korral esitab ostja registrile avaldamiseks pakkumise kutse, milles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) ostja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, olemasolu korral registrikood; 2) riigihanke nimetus vastavalt ühtsele riigihangete klassifikatsioonile ja iseloomustus; 3) pakkumismenetluse liik; 4) riigihanke eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed; 5) riigihanke teostamise tähtpäev; 6) pakkumise kutse dokumentide väljastamise koht ja tingimused; 7) pakkujate kvalifitseerimise majanduslike ja tehniliste tingimuste miinimumnõuded; 8) pakkumise tagatise nõutavus ja suurus; 9) pakkumise kutse dokumentide eest tasumisele kuuluv summa; Leht 5 / 23

6 10) avatud pakkumismenetluse korral pakkumiste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg; 11) piiratud pakkumismenetluse ja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse korral pakkumismenetluses osalemise kirjalike taotluste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg. (2) Pakkumise kutse avaldatakse eesti keeles, kusjuures riigihanke korral, mille maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, peab ostja esitama pakkumise kutse ingliskeelse tõlke, muudel juhtudel võib lisada pakkumise kutse ingliskeelse kokkuvõtte. (3) Pakkumise kutse ingliskeelses kokkuvõttes peab sisalduma vähemalt informatsioon käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 ning punktis 10 või 11 sätestatu kohta. (4) Ostja ei või avatud pakkumismenetluse, piiratud pakkumismenetluse ja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse korral pakkumise kutset avaldada või pakkujaid selle sisust informeerida enne, kui pakkumise kutse on registrisse kantud. Pakkumise kutse muutmise korral ei või muutuda ühtsele riigihangete klassifikatsioonile vastav riigihanke nimetus ja iseloomustus, pakkujate kvalifitseerimise majanduslike ja tehniliste tingimuste miinimumnõuded, pakkumise tagatise nõutavus ja suurus. (5) Ühtse riigihangete klassifikatsiooni kinnitab majandusminister. (6) Pakkumise kutse vorminõuded ja esitamise korra kehtestab majandusminister. 20. Deklaratsioonid (1) Ostja esitab kümne päeva jooksul pärast riigihanke pakkumismenetluse lõppemist registrile riigihanke deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) ja Ametile hankelepingu koopia, kui selle esitamine ei ole vastuolus seadusega. (2) Ostja esitab registrile kümne päeva jooksul ideekonkursi võitja otsustamisest arvates sellekohase deklaratsiooni. (3) Käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 6 nimetatud ostja esitatavas deklaratsioonis ei avaldata informatsiooni, mille avalikustamine oleks vastuolus avaliku huviga, kahjustaks teiste isikute seaduslikke ärihuve või vaba konkurentsi. (4) Deklaratsioonis peavad sisalduma: 1) ostja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, olemasolu korral registrikood; 2) riigihanke nimetus vastavalt ühtsele riigihangete klassifikatsioonile ja iseloomustus; 3) pakkumismenetluse liik; 4) riigihanke eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed; 5) pakkumised esitanud pakkujate nimed, aadressid ja muud kontaktandmed, olemasolu korral registrikoodid; 6) kvalifitseeritud pakkujate nimed, aadressid ja muud kontaktandmed, olemasolu korral registrikoodid; 7) hankelepingu sõlmimise kuupäev, maksumus ja teised põhilised tingimused, sealhulgas olemasolu korral allhanke teostajate nimed, aadressid ja registrikoodid; 8) kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumiste hinnad või majanduslikult soodsaima pakkumise korral kõigi kvalifitseeritud pakkujate poolt vastavalt hindamiskriteeriumidele saavutatud protsendid või väärtuspunktid; 9) andmed pakkumismenetluse käigus kohtusse esitatud kaebuste kohta; 10) pakkumismenetluse tühistamise või kõigi pakkumiste tagasilükkamise põhjus ning alus, millele toetudes seda tehti; 11) pakkumismenetluse valiku põhjendus, kui ei kasutatud avatud pakkumismenetlust või piiratud pakkumismenetlust. (5) Ideekonkursi deklaratsioonis peavad sisalduma: 1) ostja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, olemasolu korral registrikood; 2) ideekonkursi nimetus ja iseloomustus; 3) osalejate nimed ja aadressid; 4) auhinnatud projekti esitaja nimi ja aadress; 5) osalejate nõutavat kvalifikatsiooni või selle puudumist kinnitav teave; 6) ideekonkursi autasude kogumaksumus; 7) projektide hindamise ja võrdlemise kokkuvõte. (6) Deklaratsioonide vorminõuded ja esitamise korra kehtestab majandusminister. 21. Riigihanke aruanne (1) Ostja koostab kümne päeva jooksul riigihanke teostamise lõppemise päevast arvates riigihanke kirjaliku aruande, milles sisalduvad: 1) ostja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, olemasolu korral registrikood; 2) riigihanke nimetus vastavalt ühtsele riigihangete klassifikatsioonile, iseloomustus ja kogumaksumus; 3) hankelepingu põhiliste tingimuste muudatused; 4) hankelepingu täitmise käigus esitatud pretensioonid. (2) Riigihanke aruannet säilitatakse riigihanke teostamise lõppemisele järgneva neljanda aasta lõpuni. Leht 6 / 23

7 (3) Ostja esitab registrile riigihanke aruande ja Ametile hankelepingu muudatuste, sealhulgas hankelepingu lisade koopiad kohe pärast riigihanke aruande koostamist. (4) Riigihanke aruande vorminõuded ja esitamise korra kehtestab majandusminister. 22. Register (1) Eelteadete, teadete, pakkumise kutsete, deklaratsioonide, hankelepingute, riigihangete aruannete ja pakkujate andmed kantakse registrisse. (2) Registri asutab ja registri pidamise põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus. (3) Registri vastutav ja volitatud töötleja on Amet. (4) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina. (5) Registri põhiülesanded on: 1) eelteadete, teadete, pakkumise kutsete, deklaratsioonide, hankelepingute, riigihangete aruannete ja pakkujate andmete kandmine registrisse; 2) registrisse kantud eelteateid, teateid, pakkumise kutseid, deklaratsioone, hankelepinguid, riigihangete aruandeid ja pakkujaid käsitleva teabe töötlemine. (6) Ostja, välja arvatud käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud ostja, tasub eelteate, teate ja pakkumise kutse andmete registrisse kandmise eest riigilõivu. (7) Ostja vastutab enda poolt registrile esitatud andmete õigsuse eest. 23. Registrisse kantud andmete avaldamine (1) Register on avalik. (2) Registri Interneti-lehel avaldatakse andmed registrisse kantud: 1) eelteadete kohta; 2) teadete kohta; 3) pakkumise kutsete kohta; 4) deklaratsioonide kohta; 5) riigihangete aruannete kohta; 6) pakkujate kohta. (3) Riigihanke andmed on registris avalikud kuni ühe aasta möödumiseni riigihanke teostamise lõppemisest arvates. 4. peatükk PAKKUMISE KUTSE DOKUMENDID 24. Pakkumise kutse dokumendid (1) Pakkumise kutse dokumentides peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) riigihanke teostamise tähtpäev; 2) tehniline kirjeldus; 3) hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse pakkumise edukuse üle otsustamisel ja milleks võib olla kas üksnes madalaim hind või majanduslikult soodsaim pakkumine, mille kindlaksmääramise aluseks võivad olenevalt konkreetsest riigihanke objektist olla mitmesugused objektiivset hindamist võimaldavad kriteeriumid ning nende suhteline osakaal protsentides või väärtuspunktides; 4) hankelepingu tingimused, mida ostja oskab momendil esitada; 5) maksetingimused; 6) pakkumise tagatise suurus juhul, kui ostja nõuab pakkumise tagatise esitamist; 7) pakkumise vormistamise keel või keeled, kusjuures juhul, kui pakkumine tuleb vormistada lisaks eesti keelele veel mõnes muus keeles, peab lisaks eesti keelele vähemalt üks keeltest olema Maailma Kaubandusorganisatsiooni ametlik töökeel; 8) rahaühik või -ühikud, milles esitatakse pakkumise maksumus; 9) aadress, kuhu pakkumised saata; 10) pakkumist sisaldava pakendi märgistamise juhised; 11) pakkumiste esitamise tähtpäev ja kellaaeg; 12) aadress, kuhu pöörduda riigihanke ja pakkumise kutse dokumentide sisu kohta täiendava informatsiooni saamiseks, ning muud kontaktandmed; 13) pakkumiste jõusoleku tähtaeg; 14) pakkumiste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg; Leht 7 / 23

8 15) pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded, märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumisele lisada pakkujate kvalifikatsiooni hindamiseks, ning nõutavate dokumentide väljaandmise kõige varasem võimalik kuupäev; 16) märge selle kohta, millisel juhul jätab ostja endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumised, kui ta näeb ette sellise võimaluse; 17) ühise pakkumise esitamise võimalus ja kord, kui ostja näeb ette sellise võimaluse. (2) Pakkumise kutse dokumentides võib ostja nõuda, et pakkuja teataks oma pakkumises enda poolt teostatava hanke mahu, samuti kavatsetava allhanke suuruse, kusjuures allhange ei vähenda pakkuja enda vastutust. (3) Ostja võib nõuda pakkumise kutse dokumentide eest tasumist, kui vastava tasu suurus on pakkumise kutses nimetatud. Tasu suurus ei või ületada pakkumise kutse dokumentide paljundamise ja kättetoimetamise kulusid. (4) Kui pakkumise kutses oli märgitud tasu pakkumise kutse dokumentide eest, peab ostja väljastama pakkumise kutse dokumendid pärast seda, kui pakkumise kutses märgitud tasu on makstud. (5) Ostja peab võimaldama pakkujal enda juures tasuta tutvuda pakkumise kutse dokumentidega. (6) Väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korral esitab ostja pakkumise kutse dokumentides käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetest need, mida ta peab vajalikuks. 25. Muudatused pakkumise kutse dokumentides Ostja võib pakkumise kutse dokumentides teha muudatusi tingimusel, et need saadetakse ühel ja samal päeval kõikidele pakkumise kutse dokumendid saanud pakkujatele pakkumiste esitamise tähtaja esimese poole jooksul. Vaide või kaebuse esitamise korral võib ostja pikendada pakkumiste esitamise tähtaega. 26. Tehniline kirjeldus (1) Tehniline kirjeldus on riigihanke korras ostetavate asjade või tellitavate ehitustööde või teenuste omaduste loetelu või neid omadusi mõjutava protsessi kirjeldus. Ehitustööde tellimise korral on tehniliseks kirjelduseks vastavaid jooniseid, seletusi, kvaliteedinõudeid ja muid vajalikke dokumente sisaldavad ehitusprojekti dokumendid ulatuses ja mahus, mis võimaldavad korraldada ehitustöövõttu. (2) Tehniline kirjeldus ei või anda osale pakkujatest konkurentsis eeliseid ja sellega ei või luua tõkkeid rahvusvahelisele kaubandusele. (3) Ostjad ei või tehnilise kirjelduse koostamisel kasutada nende isikute nõuandeid, kellel võib selle riigihanke osas olla ärihuve. 27. Tehnilise kirjelduse koostamine (1) Tehnilise kirjelduse võib koostada tehnilise normi või standardi alusel. (2) Tehnilises kirjelduses loetletakse spetsiifilist liiki, spetsiifilisest allikast ostetavaid või spetsiifilise protsessi tulemusena valmivaid asju, mis annavad teatud pakkujatele eelise ja välistavad teiste pakkujate osalemise, ainult siis, kui selline spetsifikatsioon on riigihanke objekti iseärasuse tõttu vältimatu. (3) Tehnilises kirjelduses on lubatud loetleda andmeid konkreetse päritolu või tootmismeetodi kohta, tüüpe, kaubamärke või patente või neile viidata ainult juhul, kui sellisele loetelule või viitele on lisatud sõnad «või sellega samaväärne» ja kui tehnilises kirjelduses ei ole võimalik riigihanke objekti muul viisil piisavalt täpselt ning kõikidele arusaadavalt iseloomustada. 28. Standardid (1) Tehnilises kirjelduses võib viidata rahvusvahelistele standarditele juhul, kui need ei ole Eesti standardina kasutusele võetud. (2) Ostjal on lubatud käesoleva seaduse 27 lõikes 1 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetest kõrvale kalduda, kui: 1) riigihanke objekt ei vasta nimetatud standarditele; 2) nimetatud standardite kasutamisel tuleks osta asju, mis ei sobi kokku juba kasutusel olevate asjadega või mis tooksid kaasa suuri täiendavaid kulutusi või tehnilisi probleeme; 3) nimetatud standardid ei ole konkreetseks rakenduseks sobivad ega arvesta tehnilisi uuendusi, mis on aset leidnud pärast nende standardite kasutuselevõtmist; 4) riigihanke objekt on oma olemuselt täielikult uuenduslik ja seetõttu ei ole olemasolevate standardite rakendamine võimalik; 5) tehnilised normid või standardid on omavahel vastuolus. (3) Ostja tagab pakkujatele võimaluse vastava taotluse alusel tutvuda tehnilise normi või standardiga, millele viidatakse pakkumise kutse dokumentides või mille ta kavatseb aluseks võtta riigihanke korral, millele Leht 8 / 23

9 viidatakse eelteates. Kui tehnilise kirjelduse aluseks on pakkujatele kättesaadav dokument, piisab viitest sellele dokumendile. 5. peatükk PAKKUJAD 29. Pakkuja (1) Pakkuja võib olla eraõiguslik juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline isik ja füüsiline isik. (2) Kui pakkumise või pakkumismenetluses osalemise taotluse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgnevate pakkumismenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Volikiri tuleb esitada koos ühise pakkumise või pakkumismenetluses osalemise taotlusega. 30. Pakkujate kvalifitseerimine (1) Ostja on kohustatud kontrollima pakkujate kvalifikatsiooni. (2) Avatud pakkumismenetluse korral peab ostja kontrollima pakkuja kvalifikatsiooni enne pakkumise sisulist läbivaatamist. (3) Piiratud pakkumismenetluse või väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse korral peab ostja kontrollima taotleja kvalifikatsiooni enne pakkujale pakkumise kutse dokumentide väljastamist. Hiljem võib pakkumise esitanud pakkuja diskvalifitseerida vaid juhul, kui ostjale on teatavaks saanud uued asjaolud. (4) Väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korral peab ostja pakkuja kvalifikatsiooni kontrollima kas enne või pärast pakkumise kutse esitamist. (5) Ühise pakkumise esitamise korral kvalifitseeritakse pakkujad eraldi, kusjuures: 1) pakkujate vastavate näitajate summeerimisel saadav näitaja peab vastama pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustele; 2) ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on üle 3 miljoni krooni, peavad ühispakkumise korral lisaks käesoleva lõike punktis 1 sätestatule ühe pakkuja vastavad näitajad vastama vähemalt 40 protsendile pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustele. 31. Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimine (1) Kvalifikatsiooni kontrollimiseks on ostja kohustatud nõudma dokumentide esitamist, mis tõendavad, et pakkuja: 1) majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus vastavad esitatud nõuetele; 2) on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist ega pankrotimenetlust; 3) on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude ning saastekahju hüvitamise osas; 4) on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud. (2) Ostja võib nõuda pakkujalt ainult tema kvalifitseerimiseks vajalikku informatsiooni ning peab arvesse võtma pakkuja õigustatud huve seoses tema ärisaladuste kaitsega. 32. Pakkuja registreeritus äri- või erialases registris (1) Ostja võib nõuda pakkujalt tõendust asukohamaa seaduse kohase registreerimise kohta äriregistris või erialases registris või kinnitust vastava ametivande andmise kohta. (2) Kui pakkuja peab riigihanke teostamiseks oma asukohamaal või Eestis omama tegevusluba või olema vastava organisatsiooni liige, võib ostja pakkujalt nõuda tõendust sellise tegevusloa või liikmeksoleku kohta. 33. Pakkuja majanduslik seisund (1) Pakkuja majandusliku seisundi vastavuse hindamiseks ostja esitatud tingimustele võib ostja nõuda ühe või mitme dokumendi esitamist järgmiste dokumentide seast: 1) bilanss või bilansi väljavõte, kui bilansi avalikustamine on nõutav pakkuja asukohamaa seaduste kohaselt; 2) andmed pakkuja viimase kolme majandusaasta kogukäibe kohta; 3) andmed pakkuja viimase kolme majandusaasta käibe kohta konkreetse riigihanke objekti osas; 4) andmed pakkuja poolt viimasel kolmel majandusaastal tasutud sotsiaalmaksu kohta; 5) teenuste tellimise korral kinnitus vastava ametialase vastutuskindlustuse olemasolu kohta. Leht 9 / 23

10 (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamine ei ole võimalik, võib ostja nõuda pakkujalt tema majandusliku seisundi hindamiseks muid andmeid ja dokumente. (3) Kui pakkuja ei saa mõjuvatel põhjustel esitada ostja poolt nõutavaid dokumente, võib ta tõendada oma majanduslikku seisundit muude, ostja poolt vastuvõetavaks tunnistatud dokumentidega. 34. Pakkuja tehniline kompetentsus (1) Pakkuja tehnilise kompetentsuse hindamiseks peab ostja vastavalt ostetavate asjade või tellitavate ehitustööde või teenuste olemusele, kogusele ja otstarbele nõudma ühe või mitme käesoleva paragrahvi lõigetes 2 4 loetletud dokumendi esitamist. (2) Asjade ostmisel võib ostja pakkujalt nõuda: 1) viimase kolme aasta jooksul teostatud hangete olemasolu korral nende loetelu koos maksumuste, tähtaegade ja ostjate äranäitamisega; 2) pakkuja tehniliste võimaluste, pakkuja poolt kasutatavate kvaliteedi tagamise meetmete ning uurimis- ja teadusliku töö tegemise võimaluste kirjeldust, vajaduse korral nende tõendamist; 3) andmeid tehniliste töötajate või tehniliste üksuste kohta, keda pakkuja riigihanke teostamiseks kavatseb kasutada; 4) ostetavate asjade näidiseid, kirjeldusi ja fotosid, kusjuures nende autentsust tuleb ostja nõudel tõendada; 5) dokumente, mis tõendavad asjade vastavust spetsiifilistele normidele või standarditele. (3) Ehitustööde tellimisel võib ostja pakkujalt nõuda: 1) tõendust pakkuja spetsialistide ja ehitustööde teostamise eest vastutavate isikute erialase kvalifikatsiooni kohta; 2) viimase kolme aasta jooksul teostatud ehitustööde olemasolu korral nende loetelu koos andmetega maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta ning tõendust selle kohta, et ehitustööd teostati korrektselt ja hea ehitustava kohaselt; 3) pakkuja tõendust ehitustööde teostamiseks vajalike tööriistade, seadmete ja masinate olemasolu kohta; 4) pakkuja tõendust tema töötajate keskmise arvu kohta viimasel kolmel aastal; 5) andmeid tehniliste töötajate või tehniliste üksuste olemasolu kohta, keda pakkuja kavatseb kasutada ehitustööde teostamiseks; 6) tõendust pakkuja poolt kasutatavate kvaliteedi tagamise meetmete kohta; 7) andmeid hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate allhankijate kohta. (4) Teenuste tellimisel võib ostja pakkujalt nõuda: 1) tõendust pakkuja spetsialistide ja teenuse osutamise eest vastutavate isikute erialase kvalifikatsiooni kohta; 2) viimase kolme aasta jooksul osutatud peamiste teenuste olemasolu korral nende loetelu, samuti dokumente, kus on ära näidatud osutatud teenuste maksumus, osutamise aeg ja tellijad; 3) andmeid tehniliste töötajate või tehniliste üksuste olemasolu kohta, keda pakkuja kavatseb kasutada teenuste osutamiseks; 4) pakkuja tõendust tema töötajate keskmise arvu kohta viimasel kolmel aastal; 5) pakkuja tõendust teenuste osutamiseks vajalike tööriistade, seadmete ja masinate olemasolu kohta; 6) pakkuja tehniliste võimaluste, pakkuja poolt kasutatavate kvaliteedi tagamise meetmete ning uurimis- ja teadusliku töö tegemise võimaluste kirjeldust, vajaduse korral nende tõendamist; 7) andmeid hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate allhankijate kohta. 35. Pakkuja kõrvaldamine pakkumiselt (1) Ostja on kohustatud kõrvaldama pakkuja pakkumiselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või võltsitud dokumente. (2) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui: 1) pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus on peatatud või ta on muus seesuguses seisukorras tulenevalt vastava riigi seadusest; 2) pakkuja suhtes on algatatud pankrotimenetlus, sundlikvideerimine või muu seesugune menetlus tulenevalt vastava riigi seadusest; 3) pakkuja ei ole täitnud riiklike ja kohalike maksude ning saastekahju hüvitamisega seotud kohustusi; 4) vastavalt jõustunud kohtuotsusele on pakkuja viimase kolme aasta jooksul jätnud nõuetekohaselt täitmata pakkumismenetluse tulemusena temaga sõlmitud hankelepingu; 5) pakkuja ei ole esitanud andmeid või dokumente, mida ostja on käesoleva seaduse alusel nõudnud. (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 4 loetletud juhtudel on aktsepteeritav õiguspädeva institutsiooni väljastatud dokument. (4) Kui pakkuja asukohamaal asjassepuutuvaid dokumente ei väljastata, võivad neid asendada asjassepuutuva isiku kinnitused tema asukohamaa notari või muu pädeva ametniku juuresolekul. 36. Pakkuja registreerimine (1) Pakkuja, kelle asukoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis, võib oma kvalifikatsiooni tõendamiseks vastavalt käesoleva seaduse 31 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning -s 32 sätestatud nõuetele esitada Leht 10 / 23

11 ostjale oma asukohamaa õiguspädeva organi väljastatud registreerimistunnistuse pakkuja registreerituse kohta pakkujate ametlikus nimekirjas. Registreerimistunnistuses viidatakse registreerimise alusele ja pakkuja klassifikatsioonile. (2) Igalt ametlikus nimekirjas registreeritud pakkujalt võib ostja nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreerimistunnistusele täiendavat kinnitust sotsiaalmaksu tasumise kohta. 37. Pakkujate kvalifitseerimise süsteem (1) Ostja võib kehtestada pakkujate kvalifitseerimise süsteemi objektiivsete kriteeriumide alusel, lähtudes käesolevas seaduses sätestatust. (2) Pakkujate kvalifitseerimise kriteeriumidele ja eeskirjadele tugineva pakkujate kvalifitseerimise süsteemi kehtestamise korral peab ostja tagama huvitatud isikule võimaluse igal ajal: 1) tutvuda pakkujate kvalifitseerimise kriteeriumide ja eeskirjadega, kusjuures huvitatud isikule teatatakse selliste kriteeriumide ja eeskirjade muutmisest; 2) taotleda kvalifitseerimist. (3) Ostja võib kasutada teiste isikute koostatud kvalifitseeritud pakkujate nimekirju eeldusel, et kasutatav pakkujate kvalifitseerimise süsteem on vastavuses ostja nõudmistega ja käesoleva seaduse sätetega. Sellisel juhul teatab ostja huvitatud isikutele kvalifitseeritud pakkujate nimekirjad koostanud isikute nimed. (4) Ostja informeerib taotlejat kvalifitseerimise otsusest. Kui kvalifitseerimise otsuse tegemine kestab kauem kui kaks kuud, informeerib ostja kahe nädala jooksul taotluse esitamisest arvates taotlejat viivituse põhjusest ja teatab päeva, millal otsus tehakse. (5) Pakkujat või taotlejat, kelle kvalifitseerimisest keelduti, informeeritakse vastavast otsusest ning keeldumise põhjustest. Keeldumise põhjuste aluseks peavad olema käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pakkujate kvalifitseerimise kriteeriumid. (6) Ostja ei või pakkujalt nõuda dokumentide või tõendite esitamist, mis dubleerivad sellele ostjale juba esitatud dokumente. (7) Kvalifitseeritud pakkujate kohta peetakse kirjalikku arvestust. Sellekohane nimekiri võib olla jaotatud kategooriatesse vastavalt riigihanke objektile, millega seoses kvalifitseerimine kehtib. (8) Ostja võib pakkuja diskvalifitseerida vaid põhjustel, mis tulenevad käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kvalifitseerimise kriteeriumidest. Pakkujat tuleb diskvalifitseerimisest informeerida, ära näidates diskvalifitseerimise põhjuse. (9) Ostja esitab registrile pakkujate kvalifitseerimise süsteemi kehtestamise kohta teate, milles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) ostja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, olemasolu korral registrikood; 2) pakkujate kvalifitseerimise kriteeriumide ja eeskirjade kehtestamise aeg; 3) pakkujate kvalifitseerimise kriteeriumide ja eeskirjadega tutvumise koht ja aeg. (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud teate vorminõuded ja esitamise korra kehtestab majandusminister. 38. Tagatis (1) Ostja võib pakkujalt nõuda tagatist, mis kindlustab ostjale pakkuja poolt kohustuste täitmata jätmise korral kahjude täieliku või osalise hüvitamise. (2) Tagatise olemasolu tõendatakse krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi garantiiga või dokumendiga rahasumma deponeerimise kohta. (3) Pakkumise tagatist ei või nõuda asjade ostmise ja ehitustööde või teenuste tellimise korral suuremas ulatuses kui 1 protsent riigihanke eeldatavast maksumusest ostja hinnangul. (4) Pakkumise tagatist tuleb nõuda ühesuguses ulatuses kõikidelt pakkujatelt. (5) Ostja ei pea tagastama pakkujale pakkumise tagatist, kui: 1) pakkuja võtab pakkumise selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi; 2) pakkuja keeldub sõlmimast hankelepingut, mis vastab tema poolt esitatud pakkumisele. (6) Pakkumise tagatis tagastatakse pakkujale kolme tööpäeva jooksul: Leht 11 / 23

12 1) pärast pakkumise jõusoleku tähtaja lõppemist või käesoleva lõike punktis 2 nimetatud hankelepingu jõustumist, kui see toimub enne pakkumise jõusoleku tähtaja lõppemist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 2 nimetatud juhul; 2) edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkujale pärast sõlmitud hankelepingu jõustumist; 3) pakkumismenetluse tühistamise korral; 4) pakkuja kvalifitseerimata jätmise korral; 5) pakkumise tagasivõtmise korral enne pakkumiste esitamise tähtpäeva saabumist; 6) pakkumiste tagasilükkamise korral käesoleva seaduse 43 lõikes 4 või 44 lõikes 1 sätestatu alusel. (7) Ehitustööde riigihangete ehitusaegne tagatis on 10 protsenti ja garantiiaegne tagatis 2 protsenti pakkumise maksumusest. 6. peatükk PAKKUMISE ESITAMINE, MUUTMINE, TAGASIVÕTMINE, AVAMINE, VASTAVAKS TUNNISTAMINE JA TAGASILÜKKAMINE 39. Pakkumise esitamine, muutmine ja tagasivõtmine (1) Pakkumine peab vastama pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustele ega või olla mis tahes viisil eksitav. (2) Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis. (3) Pakkumise kättesaamise kohta peab ostja andma pakkujale tõendi, milles on märgitud pakkumise kättesaamise päev ja kellaaeg. (4) Pakkujad võivad esitada ühise pakkumise, kui selline võimalus on ette nähtud pakkumise kutse dokumentides. (5) Pakkuja võib oma pakkumist muuta, esitades uue pakkumise, või pakkumise tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada ostjale enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. 40. Pakkumise ja pakkumismenetluses osalemise taotluse esitamise tähtaeg (1) Avatud pakkumismenetluse korral peab ajavahemik pakkumise kutse avaldamisest kuni pakkumiste esitamise tähtpäevani olema hankelepingute korral, mille maksumus on: 1) madalam rahvusvahelisest piirmäärast, mitte lühem kui 30 päeva; 2) võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, üldjuhul mitte lühem kui 52 päeva või mitte lühem kui 36 päeva, sealjuures ajalise piiratuse korral või lihtsamatel juhtudel mitte lühem kui 22 päeva, kui ostja on eelteates ära märkinud kogu sellel hetkel teadaoleva avatud pakkumismenetluse jaoks vajaliku informatsiooni, tingimusel, et eelteade avaldati vähemalt 52 päeva, kuid mitte rohkem kui 12 kuud enne pakkumise kutse avaldamist. (2) Piiratud pakkumismenetluse korral peab ajavahemik pakkumise kutse avaldamisest kuni pakkumismenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäevani olema hankelepingute korral, mille maksumus on: 1) madalam rahvusvahelisest piirmäärast, mitte lühem kui 30 päeva; 2) võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, üldjuhul mitte lühem kui 37 päeva või mitte lühem kui 15 päeva, kui ajaline piiratus muudab 37 päeva nõude järgimise võimatuks. (3) Väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse korral peab ajavahemik pakkumise kutse avaldamisest kuni pakkumismenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäevani olema hankelepingute korral, mille eeldatav maksumus on: 1) madalam rahvusvahelisest piirmäärast, mitte lühem kui 30 päeva; 2) võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, üldjuhul mitte lühem kui 37 päeva või mitte lühem kui 15 päeva, kui ajaline piiratus muudab 37 päeva nõude järgimise võimatuks, või mitte lühem kui 52 päeva, kui läbirääkimistele tulev hankeleping on ehitustööde kontsessioonileping. (4) Piiratud pakkumismenetluse korral peab ajavahemik pakkumise kutse dokumentide väljastamisest kuni pakkumiste esitamise tähtpäevani olema hankelepingute korral, mille eeldatav maksumus on: 1) madalam rahvusvahelisest piirmäärast, mitte lühem kui 30 päeva; 2) võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, mitte lühem kui 40 päeva või mitte lühem kui 26 päeva, kui ostja on eelteates ära näidanud kogu sellel hetkel piiratud pakkumismenetluse jaoks vajaliku teadaoleva informatsiooni, tingimusel, et eelteade avaldati vähemalt 52 päeva, kuid mitte rohkem kui 12 kuud enne piiratud pakkumismenetluse väljakuulutamist, või mitte lühem kui 10 päeva, kui ajaline piiratus muudab 40 või 26 päeva nõude järgimise võimatuks, või mitte lühem kui 24 päeva käesoleva seaduse 5 lõike 1 punktis 6 nimetatud ostja korral, kui ostja ei saavuta valitud pakkujatega kokkulepet lühema tähtaja suhtes, tingimusel, et kõikidele pakkujatele antakse pakkumiste ettevalmistamiseks ja esitamiseks ühepalju aega. (5) Ostja võib pakkumiste või pakkumismenetluses osalemise taotluste esitamise tähtaega pikendada ja pakkumiste avamise kuupäeva muuta. Teate tähtaja pikendamise ja pakkumiste avamise kuupäeva muutmise kohta peab ostja edastama kõikidele pakkumise kutse või pakkumise kutse dokumendid saanud isikutele. Leht 12 / 23

13 41. Pakkumise jõusoleku tähtaeg (1) Pakkumine on jõus pakkumise kutse dokumentides näidatud tähtaja jooksul. Jõusoleku tähtaeg algab pakkumiste esitamise tähtpäevast ja see ei või olla pikem kui 90 päeva. (2) Pakkumismenetluse peatamise korral ei pikene pakkumise jõusoleku tähtaeg. (3) Hiljemalt kümme päeva enne pakkumise jõusoleku tähtaja lõppemist võib ostja teha pakkujale argumenteeritud ettepaneku seda pikendada. Kui pakkuja keeldub pakkumise jõusoleku tähtaega pikendamast, lõpeb pakkumise jõusolek varem kindlaksmääratud tähtpäeval. (4) Ostja ei või nõuda pakkujalt pakkumise tagatise kehtivuse pikendamist. 42. Pakkumiste avamine (1) Pakkumised avatakse pakkumise kutse dokumentides määratud kohas ja ajal, pakkumiste esitamise tähtaja pikendamise korral ostja määratud ajal. (2) Igal pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda pakkumiste avamisel. (3) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, aadressid ja nende pakkumiste hinnad. Selle kohta koostatakse pakkumiste avamise protokoll. (4) Pakkujale tuleb saata pakkumiste avamise protokoll kolme tööpäeva jooksul pakkumiste avamisest arvates. 43. Pakkumiste vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine (1) Ostja kontrollib esitatud pakkumiste vastavust pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustele. (2) Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustega. (3) Pakkumise võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustest. (4) Ostja lükkab pakkumise tagasi, kui: 1) pakkuja ei ole kvalifitseeritud vastavalt käesolevas seaduses sätestatule; 2) pakkumine ei vasta pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustele. (5) Teade pakkumise vastavaks tunnistamise või pakkumise tagasilükkamise ja selle põhjuste kohta edastatakse pakkujale kirjalikult kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 44. Kõikide pakkumiste tagasilükkamine (1) Ostja võib tagasi lükata kõik pakkumised enne hankelepingu sõlmimist, kui pakkumise kutse dokumentides on selline võimalus ja alus selleks ette nähtud. (2) Teade kõikide pakkumiste tagasilükkamise kohta tuleb ostjal kohe edastada kõikidele pakkujatele, kellele pakkumise kutse dokumendid väljastati. (3) Ostja peab pakkujale tema nõudmisel teatama kõikide pakkumiste tagasilükkamise alused. (4) Kõikide pakkumiste tagasilükkamise korral tagastab ostja pakkujale pakkumise kutse dokumentide eest pakkujalt sissenõutud tasu. 7. peatükk PAKKUMISTE VÕRDLEMINE, HINDAMINE JA VASTUVÕTMINE 45. Pakkumiste võrdlemine ja hindamine (1) Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumisi, mida ei ole tagasi lükatud. Pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel arvestatakse ainult pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimusi. (2) Edukas pakkumine on vastavaks tunnistatud pakkumiste hulgast pakkumise kutse dokumentides esitatud hindamiskriteeriumide suhtes kõige soodsam pakkumine, kusjuures see peab olema objektiivselt põhjendatav. (3) Ostja, kes on riigihanke jaotanud osadeks, hindab pakkumisi nii osade kaupa kui ka tervikuna, kui vähemalt üks vastavaks tunnistatud pakkumine on tehtud kogu riigihanke objektile. Ta tunnistab iga osa puhul edukaks Leht 13 / 23

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Microsoft Word - HD_Osa1.doc Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus...4 1.1 Üldinfo...4 1.2 Teostatav ehitustöö...4 2 Preambul...5 3 Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses

Rohkem