om_stratos-d_z_zd__ _04__1606_et.book

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "om_stratos-d_z_zd__ _04__1606_et.book"

Väljavõte

1 Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD et Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.04 / Wilo

2 Jn 1a: Jn 1b: Jn 2a: Jn 2b: Jn 3:

3 ! Achtung Option Netzspannung IF-Modul Attention Mains Voltage Jn 4: Achtung Attention 1-230V 5 Jn 5:

4 ! Jn 6: Jn 7: L N SSM Achtung Netzspannung Attention Mains Voltage Achtung Attention 1-230V Option IF-Modul Jn 8: Hs Q Jn 9: Hs

5 Jn 10: Hs Hs Hs max Hs var. Hs min T min T max T med Q min Q max Q Jn 11:

6

7 Sisukord... lk 1 Üldist Ohutus Juhiste tähistamine kasutusjuhendis Töötajate kvalifikatsioon Ohud, kui ohutusjuhiseid ei järgita Ohuteadlik tööviis Ohutusjuhised seadme kasutajale Paigaldus- ja hooldustööde ohutusjuhised Omavoliline ümberehitamine ja valede varuosade kasutamine Lubamatud kasutusviisid Transport ja ladustamine Otstarbekohane kasutamine Toote andmed Tüübikood Tehnilised andmed Tarnekomplekt Lisavarustus Kirjeldus ja töötamine Pumba kirjeldus Pumba talitlus Töörežiimid Rõhkude vahe reguleerimisviisid Muud energiat säästvad töörežiimid Pumba üldine talitlus Kaksikpumbarežiim Sümbolite tähendus LC-ekraanil Paigaldamine ja elektriühendus Paigaldamine Torukeermesliitega pumba paigaldamine Äärikpumba paigaldamine Pumpade isoleerimine kütteseadmetes Pumba isoleerimine külma-/kliimaseadmetes Elektriühendus Kasutuselevõtt Täitmine ja õhu eemaldamine Menüü seadistamine Seadenupu käsitsemine Ekraaninäitude ümberseadistamine Seadistamised menüüs Reguleerimisviisi valimine Pumba võimsuse seadistamine Vooluhulga piiramine Käitus Kasutuselt kõrvaldamine...36 Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos / -D / -Z/ -ZD 1

8 9 Hooldus Demontaaž/montaaž Juhtimismooduli paigaldamine/eemaldamine Tõrked, põhjused ja kõrvaldamine Tõrketeated töörežiim küte/ventilatsioon HV Tõrketeated töörežiim kliima AC Hoiatavad teated Varuosad Jäätmekäitlus WILO SE 04/2016

9 Paigaldus- 1 Üldist ja kasutusjuhend Selle dokumendi kohta Originaalkasutusjuhend on saksa keeles. Selle kasutusjuhendi kõik teised keeled on tõlked originaalkeelest. Paigaldus- ja kasutusjuhend kuulub seadme koosseisu. See peab olema igal ajal seadme läheduses kasutusvalmis. Selle kasutusjuhendi täpne järgimine on toote otstarbekohase kasutamise ja õige käsitsemise eelduseks. Paigaldus- ja kasutusjuhend vastab juhendi trükkimineku ajal toote versioonile ja kehtivatele ohutustehnilistele eeskirjadele ja standarditele. EÜ vastavusdeklaratsioon: EÜ vastavusdeklaratsiooni eksemplar on selle kasutusjuhendi osaks. Selles nimetatud mudelite meiega kooskõlastamata tehniliste muudatuste tegemise või toote/inimeste ohutust puudutavate selgituste eiramise korral kaotab see avaldus kehtivuse. 2 Ohutus Selles kasutusjuhendis on esitatud peamised juhised, mida paigaldamisel, kasutamisel ja hooldusel tuleb järgida. Seetõttu peavad paigaldaja ning volitatud tehniline personal/käitaja kasutusjuhendi enne paigaldamist ja kasutuselevõttu kindlasti läbi lugema. Järgida tuleb mitte ainult käesolevas ohutuse peatükis esitatud üldisi ohutusnõudeid, vaid ka järgnevates peatükkides esinevaid spetsiaalseid ohutusjuhiseid. 2.1 Juhiste tähistamine kasutusjuhendis Sümbolid: Üldine hoiatus Elektrioht NÕUANNE: Märgusõnad OHT!! Eriti ohtlik olukord. Eiramine võib põhjustada surma või üliraskeid vigastusi. HOIATUS!! Kasutaja võib (raskelt) viga saada. 'Hoiatus' tähendab, et nõuande eiramine võib põhjustada (raskeid) inimvigastusi. ETTEVAATUST!! Toote/seadme kahjustamise oht. 'Ettevaatust' tähendab, et nõuande eiramise tagajärjeks võib olla toote kahjustamine. NÕUANNE: Kasulik nõuanne toote käsitsemiseks. Juhib tähelepanu võimalikele raskustele. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 3

10 Otse tootele paigaldatud juhiseid, nagu nt. pöörlemissuunda näitav nool / voolamissuuna sümbol, ühenduste tähised, tüübisilt, hoiatuskleepsud, tuleb kindlasti järgida ja täielikult loetavatena hoida. 2.2 Töötajate kvalifikatsioon Seadet võib paigaldada, kasutada ja hooldada personal, kellel on nendele töödele vastav kvalifikatsioon. Käitaja peab määrama personali vastutusala, volitused ja tagama kontrollimise. Kui personali teadmised ei vasta vajalikule tasemele, tuleb personali koolitada ja juhendada. Koolitust ja juhendamist võib seadme käitaja tellida vajadusel seadme tootjalt. 2.3 Ohud, kui ohutusjuhiseid ei järgita Ohutusnõuete eiramine võib põhjustada inimeste, keskkonna ja toote/seadme jaoks ohtliku olukorra. Ohutusnõuete eiramisega kaasneb kahjutasunõuete esitamise õiguse kaotamine. Konkreetselt võivad mittejärgimisega kaasneda nt järgmised ohud: elektriliste, mehaaniliste ja bakterioloogiliste mõjutuste tagajärjel tulenevad ohud inimestele, oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tõttu, materiaalne kahju, toote/seadme oluliste funktsioonide ülesütlemine, ettenähtud hooldus- ja remonttööde ärajäämine. 2.4 Ohuteadlik tööviis Selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid, kehtivaid riiklikke õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju ning olemasolevaid ettevõttesiseseid töö-, kasutus- ja ohutuseeskirju tuleb järgida. 2.5 Ohutusjuhised seadme kasutajale See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on puudulikud või kellel puudub vastav kogemus ja/või teadmised, v.a juhul, kui nende üle teostab järelvalvet ja neid juhendab seadme kasutamisel isik, kes vastutab nende ohutuse eest. Lapsi tuleb valvata, et nad ei mängiks seadmega. Kui toote/seadme kuumad või külmad komponendid võivad põhjustada ohtu, tuleb need kohapeal varustada kaitsekattega puudutamise eest. Töötaval seadmel ei tohi eemaldada liikuvate komponentide (nt ühenduste) puutekaitset. Ohtlike vedelike lekkimise korral (nt võllitihendist) tuleb lekkiv vedelik ära juhtida nii, et ei tekiks ohtu inimestele ega keskkonnale. Kohalikest seadustest tuleb kinni pidada. Kergsüttivad materjalid tuleb põhimõtteliselt tootest eemal hoida. Välistage elektrienergiast tulenevad ohud. Järgige kohalikke või üldiseid eeskirju (nt IEC, VDE jne) ning kohaliku energiaettevõtte eeskirju. 4 WILO SE 04/2016

11 2.6 Paigaldus- ja hooldustööde ohutusjuhised Kasutaja peab hoolitsema selle eest, et kõiki paigaldus ja hooldustöid teevad volitatud ja kvalifitseeritud spetsialistid, kes on põhjalikult tutvunud kasutusjuhendiga. Enne toote/seadme juures töö alustamist tuleb toide alati välja lülitada. Paigaldusja kasutusjuhendis kirjeldatud toimimisviisist toote/seadme seiskamiseks tuleb kinni pidada. Kohe pärast töö lõppu tuleb kõik turva- ja kaitseseadised tagasi paigaldada või toimivaks muuta. 2.7 Omavoliline ümberehitamine ja valede varuosade kasutamine Omavoliline ümberehitus ja omavalmistatud varuosade kasutamine ohustab toote/ töötajate turvalisust ning muudab kehtetuks tootja esitatud ohutustunnistused. Toote muutmine on lubatud ainult pärast kooskõlastamist tootjaga. Ohutuse huvides tuleb kasutada originaalvaruosi ja tootja poolt lubatud lisavarustust. Teiste osade kasutamise tõttu tekkinud kahjustuste korral garantii ei kehti. 2.8 Lubamatud kasutusviisid Tarnitud toote töökindlus on tagatud ainult sihipärase kasutamise korral vastavalt kasutusjuhendi 4. ja 5. osale. Kataloogis/andmelehel esitatud piirväärtustest tuleb tingimata kinni pidada. 3 Transport ja ladustamine Kontrollige kohe toote kohalejõudmisel, ega tootel või transpordipakendil pole transpordikahjustusi. Transpordikahjustuste tuvastamisel tuleb ekspediitori juures läbida vastavate tähtaegade jooksul vajalikud toimingusammud. ETTEVAATUST! Inimeste vigastamise ja materiaalse kahju oht! Nõuetele mittevastav transport ja ladustamine võivad toodet kahjustada ja põhjustada inimeste vigastamist. Transpordil ja ladustamisel tuleb pumpa, kaasa arvatud pakend, kaitsta niiskuse, külma ja mehaaniliste kahjustuste eest. Läbiligunenud pakendid muutuvad pehmeks ja toote väljakukkumisel võivad inimesed vigastada saada. Transpordil võib pumpa kanda vaid mootorist/pumbakorpusest kinni hoides. Kunagi ei tohi hoida moodulist/klemmikarbist, kaablist või väljaspool asetsevast kondensaatorist Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 5

12 4 Otstarbekohane kasutamine Energeetiliselt kõrgefektiivseid pumpasidwilo-stratos/-d/-z/-zd kasutatakse vedelike (välja arvatud õlid ja õlisisaldusega vedelikud) ringluseks soojavee-kütteseadmetes jahutus- ja külmaveeringlustes tööstuslikes suletud ringlussüsteemides solaarseadmetes HOIATUS! Oht tervisele! Valmistamisel kasutatud materjalide tõttu ei tohi pumpasid seeriast Wilo- Stratos/-D kasutada joogivee pumpamiseks ega toiduainetetööstuses. Seeriate Wilo-Stratos-Z/-ZD pumbad sobivad lisaks kasutamiseks joogivee ringlussüsteemides 5 Toote andmed 5.1 Tüübikood Näide: Stratos-D 32/1-12 Stratos = energeetiliselt kõrgefektiivne pump D = üksikpump -D = kaksikpump -Z = üksikpump joogivee-ringlussüsteemidele -ZD = kaksikpump joogivee-ringlussüsteemidele = äärikühenduse nimiläbimõõt 32 keermesühendus: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) äärikühendus: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100 kombineeritud äärik (PN 6/10): DN 32, 40, 50, = vähim seadistatav tõstekõrgus [m] 12 = maksimaalne tõstekõrgus [m] Q = 0 m 3 /h puhul 5.2 Tehnilised andmed Max vooluhulk sõltub pumbatüübist, vt kataloogist Max tõstekõrgus sõltub pumbatüübist, vt kataloogist Pöörlemiskiirus sõltub pumbatüübist, vt kataloogist Toitepinge 1~230 V ±10% vastavalt DIN IEC Sagedus 50/60 Hz Nimivool vt tüübisilti Energiatõhususindeks (EEI) vt tüübisilti Isolatsiooniklass vt tüübisilti Kaitseklass vt tüübisilti Võimsustarve P 1 vt tüübisilti Nimiläbimõõdud vt tüübikoodi Ühendusäärikud vt tüübikoodi Pumba mass sõltub pumbatüübist, vt kataloogist 6 WILO SE 04/2016

13 5.2 Tehnilised andmed Lubatud keskkonnatemperatuur Vedeliku lubatud temperatuur -10 C kuni +40 C Temperatuuriklass Max suht. õhuniiskus 95% Määrdumusaste 2 (IEC ) Max lubatud töörõhk PN 6/10 1) PN 16 2) Lubatud pumbatavad vedelikud Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Wilo-Stratos-Z/-ZD Müratase Kasutamine kütte-, ventilatsiooni-, kliimaseadmetes: -10 C kuni+110 C Kasutamine joogivee-ringluseks kuni 3,57 mmol/l (20 d): 0 C kuni +80 C TF110 Küttevesi (vastavalt VDI 2035/VdTÜV Tch 1466). Vee/glükooli segud, max seguvahekord 1:1 (glükooli lisamisel tuleb pumba pumpamisandmeid suurema viskoossuse järgi, sõltuvalt protsentuaalsest seguvahekorrast, korrigeerida) Kasutage ainult tuntud firmade korrosioonikaitse-inhibiitoreid, järgige tootja andmeid ja ohutusandmelehti. Muude vedelike kasutamiseks on vaja pumba tootja luba. Korrosioonikaitse-inhibiitoritega etüleen-/propüleenglükoolid Hapnikku siduvate vahenditeta, keemiliste tihendusvahenditeta (pöörata tähelepanu korrosioonitehniliselt suletud süsteemile vastavalt VDI 2035-le; ebatihedad kohad tuleb üle töödelda). Üldkasutatavad korrosioonikaitsevahendid 3) korrodeerivate anoodsete inhibiitoriteta (nt tarbimisest tingitud aladoseerimine). Üldkasutatavad kombineeritud tooted 3) ei sisalda anorgaanilisi ega polümeerseid kilemoodusteid. Üldkasutatavad jahutussoolid 3) EÜ joogivee direktiivi kohane joogivesi. Pumpade materjalivalik vastab tehnika tasemele, arvestades Saksamaa föderaalse keskkonnaameti (UBA) suuniseid, millele viidatakse joogivee määruses (TrinkwV). Keemilised desinfektsioonivahendid võivad materjali kahjustada. < 54 db(a) (sõltub pumbatüübist) Rikkevool ΔI 3,5 ma (vt ka ptk 7.2) Elektromagnetiline ühilduvus EN :2004+A1:2012 / elamupiirkond (C1) Tekitatud häired vastavalt: Häirekindlus vastavalt: EN :2004+A1:2012 / tööstuspiirkond (C2) 1) Standardversioon 2) Eriversioon või lisavarustus (lisatasu eest) 3) Vaata järgnevaid hoiatavaid märkusi Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 7

14 ETTEVAATUST! Inimeste vigastamise ja materiaalse kahju oht! Lubamatute vedelike pumpamine võib lõhkuda pumba ja põhjustada inimeste vigastamist. Järgige kindlasti ohutusandmelehti ja tootja andmeid! 3) Jälgige tootja andmeid seguvahekordade kohta. 3) Pumba survepoolel tuleb fluidumile segada juurde lisaaineid, ka siis, kui lisaaine tootja seda ei soovita! ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Lisaainetega fluidumi vahetamisel, sissepanekul või lisamisel esineb keemiliste ainete rikastamisest tingitud materiaalse kahju oht. Pumpa tuleb piisavalt kaua eraldi loputada, tagamaks, et vana fluidum on pumbast täielikult eemaldatud. Surve vahetamisega seotud läbipesu korral tuleb pump lahutada. Keemilised loputusmeetmed pumbale ei sobi, sel juhul tuleb pump puhastamise ajaks süsteemist eemaldada. Minimaalne sisestusrõhk (üle atmosfäärirõhu) pumba imiliitmikul kavitatsioonimüra vältimiseks (vedeliku temperatuuril T Med ): Nimiläbimõõt T Med T Med T Med -10 C C +95 C +110 C Rp 1 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar Rp 1¼ 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar DN 32 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar DN 40 (H max = 4 m, 8 m, 10 m) 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar DN 40 (H max = 12m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar DN 40 (H max = 16m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar DN 50 (H max = 6 m, 8 m, 10 m) 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar DN 50 (H max = 9 m, 12 m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar DN 50 (H max = 16m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar DN 65 (H max 9 m) 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar DN 65 (H max = 12 m, 16 m) 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar DN 80 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar DN 100 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar Väärtused kehtivad kuni 300 m üle merepinna, suuremate kõrguse puhul lisandub: 0,01 bar iga 100 m kohta. 8 WILO SE 04/2016

15 5.3 Tarnekomplekt Komplektne pump 2 tihendit keermesühenduse korral Kaheosaline soojusisolatsioonikest (ainult üksikpumpadele jn 1a, pos 3) Materjal: EPP, vaht-polüpropüleen Soojusjuhtivus: 0,04 W/m K vastavalt DIN Süttivus: Klass B2 vastavalt DIN 4102, FMVSS alusseibi M12 (ääriku poltide M12 jaoks kombineeritud äärikuga mudeli DN32-DN65 puhul) 8 alusseibi M16 (ääriku poltide M16 jaoks kombineeritud äärikuga mudeli DN32-DN65 puhul) Paigaldus- ja kasutusjuhend 5.4 Lisavarustus Lisavarustus tuleb eraldi tellida IF-moodulid IR-käsitsemis- ja hooldamisseadmed (IR-monitor/IR-mälupulk) Üksikasjaliku loetelu leiate kataloogist. 6 Kirjeldus ja töötamine 6.1 Pumba kirjeldus Kõrgefektiivsed pumbad Wilo-Stratos on püsimagnetrootori ja integreeritud rõhkude vahe reguleerimisega märgrootorpumbad. Pumba võib paigaldada üksik- (jn 1a) võikaksikpumbana (jn 1b). 1 Reguleerimismoodul 1.1 Infrapunaliides 1.2 LC-ekraan 1.3 Seadistamisnupp 2 Voolamissuuna sümbol 3 Soojusisolatsioon 6.2 Pumba talitlus Mootori korpusel paikneb aksiaalse konstruktsiooniga reguleerimismoodul (jn 1a, pos 1), mis reguleerib pumba rõhkude vahe reguleerimispiires seatud nimiväärtusele. Olenevalt reguleerimisviisist lähtub rõhkude vahe erinevatest kriteeriumitest. Kõigi reguleerimisviiside puhul kohandub pump pidevalt süsteemi muutuva võimsustarbega, mis tekib eriti näiteks termostaatventiilide, tsooniventiilide või segistite kasutamisel. Elektroonilise reguleerimise olulisteks eelisteks on: energiasääst ja samas töökulude vähendamine voolumüra vähenemine ülevooluklappide vajaduse puudumine. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 9

16 Energeetiliselt kõrgefektiivsed pumbad Wilo-Stratos-Z/-ZD on oma materjali valiku ja konstruktsiooni tõttu spetsiaalselt sobitatud joogivee-ringlussüsteemide töötingimustega. Kasutades seeria Wilo-Stratos-Z/-ZD hallmalmist versiooni (pumbakorpus hallmalmist) joogivee ringlussüsteemides, tuleb vajadusel järgida siseriiklikke eeskirju ja direktiive Töörežiimid Seeriat Stratos saab kasutada töörežiimides «kütte-» või «külma-/kliimaseadmed». Need töörežiimid erinevad üksteisest veatolerantsi poolest tekkivate veateadete käsitlemisel. Töörežiim «kütteseade»: Vigu töödeldakse (nagu harilikult tavaks) tolerantselt, s.t olenevalt vea liigist teatab pump alles siis tõrkest, kui seesama viga ilmub teatud ajavahemiku kestel korduvalt. Vt selleks ptk 10.1 ja tõrke-/hoiatusteadete kujutamise kulgu «HV-käituses». Töörežiim «külma-/kliimaseadmed»: Kõikide rakenduste jaoks, mille puhul on vaja iga viga (pumbas või süsteemis) kiiresti tuvastada (nt kliimaseadmetes). Igast veast, välja arvatud viga E10 (blokeerimine), teatatakse kohe(< 2 s). Blokeerimise (E10) puhul tehakse mitmesuseid taaskäivituskatseid, nii et sel juhul järgneb veateade alles max 40 s pärast. Vt selleks ptk 10.2 ja tõrke-/hoiatusteadete kujutamise kulgu «AC-käituses». Mõlemad töörežiimid teevad vahet tõrgetel ja hoiatustel. Tõrgete korral lülitub mootor välja, ekraanil kuvatakse veakood ja tõrkest annab märku punane LED. Tõrgete korral aktiveeritakse alati relee kaudu SSM («koondtõrketeade»). Kaksikpumbahalduse (kaksikpump või kaks üksikpumpa) puhul käivitub allpooltoodud aja möödudes tõrke tekkimisest varupump. Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD Käivitamisaeg 25/1-4, 25/1-6, 25/1-8, 30/1-4, 30/1-6, 30/1-8, 32/1-8, 40/1-4 u 9 s 25/1-10, 30/1-10, 32/1-10, 40/1-10, 50/1-10, 50/1-16, 65/1-16, u 7 s 80/1-6, 80/1-12, 100/1-6, 100/ /1-12, 50/1-9, 50/1-12, 65/1-6, 65/1-9 u 4 s 25/1-12, 30/1-12, 32/1-12, 40/1-8, 40/1-16, 50/1-6, 50/1-8, 65/1-12 u 3 s Rõhkude vahe reguleerimisviisid Δp-v: Elektroonika muudab pumba poolt hoitavat rõhkude vahe nimiväärtust lineaarselt ½H S ja H S vahel. Rõhkude vahe nimiväärtus H väheneb või suureneb vooluhulgaga (jn 8), see on tehasepoolne põhiseadistus. Δp-c: Elektroonika hoiab pumba tekitatud rõhkude vahet lubatud vooluhulga vahemiku piires püsivalt seatud rõhkude vahe seadistatud nimiväärtusel H s kuni maksimaalse tunnusjooneni (jn 9 ). 10 WILO SE 04/2016

17 Δp-T: Elektroonika muudab pumba poolt hoitavat rõhkude vahe nimiväärtust olenevalt vedeliku mõõdetud temperatuurist. See reguleerimisviis on seadistatav ainult IR-käsitsemis- ja hooldusseadmega (lisavarustus) või PLR/LON/CAN/ Modbus/BACneti kaudu. Sealjuures on võimalikud kaks seadistust (jn 10): Positiivse tõusuga reguleerimine: Pumbatava vedeliku temperatuuri tõusuga suurendatakse H Smin ja H Smax vahel lineaarselt rõhkude vahe nimiväärtust (seadistus: H Smax > H Smin ). Negatiivse tõusuga reguleerimine: Pumbatava vedeliku temperatuuri tõusuga langetatakse H Smin ja H Smax vahel lineaarselt rõhkude vahe nimiväärtust (seadistus: H Smax < H Smin ) Muud energiat säästvad töörežiimid Käsijuhtimisrežiim: Pumba pöörlemiskiirust hoitakse konstantsel väärtusel vahemikust n min ja n max (jn11). Käsijuhtimisrežiim deaktiveerib moodulil rõhkude vahe reguleerimise. Aktiveeritudtöörežiimis «auto» on pump võimeline tuvastama süsteemi minimaalset küttevõimsuse tarvet pikaajalisest pumbatava meediumi temperatuuri langusest ja seejärel langusrežiimile ümber lülituma. Küttevõimsuse tarbe kasvamisel lülitutakse automaatselt ringi reguleerimisrežiimile. See seadistus tagab pumba energiatarbe vähenemise miinimumini ja enamatel juhtudel optimaalse seadistuse. ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Langusrežiimi kasutamist tohib lubada ainult juhul, kui süsteem on hüdrauliliselt tasakaalustatud. Selle mittearvestamisel võivad alavarustatud süsteemi osad pakasega külmuda. Töörežiimi Q-Limit saab kombineerida teiste reguleerimisrežiimidega (Δp-v, Δp-c, Δp-T, käsijuhtimine) ning see võimaldab maksimaalset vooluhulka piirata 25 90%-le Qmax-ist. Seadistatud väärtuse saavutamisel reguleerib pump karakteristikul piki piirangut mitte kunagi üle selle. NÕUANNE! Q-Limit'it saab seadistada ainult Wilo-IR pulgaga (lisavarustus). Q-Limit'i kasutamisel hüdrauliliselt tasakaalustamata süsteemides võivad osad piirkonnad olla alavarustatud. Tehke hüdrauliline tasakaalustamine Pumba üldine talitlus Pumbal on elektrooniline ülekoormuskaitse, mis lülitab pumba ülekoormuse korral välja. Andmete salvestamiseks on juhtimismoodul varustatud mittekustuva mäluga. Kõik seadistused ja andmed säilivad ka kui tahes pika toitekatkestuse korral. Pinge taastumise järel töötab pump edasi toitekatkestusele eelnevate seadeväärtustega. Pumba lühikäivitus: Menüü (ON/OFF), siinikäsu, infrapunaliidese, juhtimissisendi Ext.Off (väline väljalülitamine) või 0-10 V kaudu välja lülitatud pumbad lülituvad iga 24 h järel lühiajaliselt sisse, et vältida blokeerumist pikkadel seisuaegadel. Selle funktsiooni täitmiseks ei tohi toitepinget katkestada. Kui ette on nähtud toite väljalülitamine pikemaks ajaks, tuleb pumba lühikäivitus Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 11

18 küttesüsteemi/katla juhtseadme poolt üle võtta lühiajalise toitepinge sisselülitamisega. Selleks peab pump olema enne toitepinge katkestamist juhtseadmepoolselt sisse lülitatud (ekraanil põleb mootori/mooduli sümbol). SSM: Koondtõrketeate (potentsiaalivaba avaneva) kontakti võib ühendada hooneautomaatikaga. Seesmine kontakt on suletud, kui pump on vooluta, ei esine tõrget, ega juhtimismoodul pole välja langenud. SSM käitumist kirjeldatakse peatükkides 6.2.5, 10.1 ja Väliste jälgimisüksuste sidumiseks võib süsteemi laiendada hiljem suhtluseks lisatavate liidesemoodulitega. Valikuliselt kasutatavad on nii analoog- kui digitaalinfrapunamoodulid (vt kataloogi) Kaksikpumbarežiim Kaksikpumpasid või kahte (paralleelselt installeeritud) üksikpumpa võib järelvarustada integreeritud kaksikpumbahalduriga. IF-moodulid Stratos: Pumpade vaheliseks suhtluseks paigaldatakse iga pumba juhtmoodulisse IF-moodul ja seotakse need omavahel DP-liidesega. Sellel kaksikpumbahalduril on järgmised funktsioonid: Master/slave (haldur/järgiv): Mõlema pumba reguleerimine toimub haldurpumba (master) kaudu. Kõik seadistamised tehakse peapumbal. Põhi-/varurežiim: Kumbki pump on võimeline töötama projekteeritud võimsusel. Teine pump on valmis tõrke puhul tööle asuma või töötab pärast pumbavahetust. Töötab alati ainult üks pump. Põhi-/varupumbarežiim on ka kahe sama tüüpi üksikpumba paigaldamisel kaksikpumpadena täielikult aktiivne. Efektiivsuse järgi optimeeritud tippkoormusrežiim Osakoormuse vahemikus tagab hüdraulilise võimsuse esmalt üks pump. Teine pump lülitatakse sisse kasuteguri järgi optimeeritult, s.t siis, kui mõlema pumba võimsustarvete summa P 1 on väiksem kui ühe pumba võimsustarve P 1. Mõlemat pumpa reguleeritakse siis sünkroonselt, vajadusel kuni max pöörlemiskiiruseni. Selle töörežiimiga saavutatakse tavalise tippkoormusrežiimiga (koormusest sõltuv sisse- ja väljalülitamine) võrreldes täiendav energiasääst. Kahe üksikpumba paralleelrežiim on võimalik ainult pumpade puhul, millele leidub ekvivalentne kaksikpumbatüüp. Ühe pumba väljalangemise/tõrke korral töötab teine pump üksikpumbana haldurpumba poolt määratud töölaadis. Käitumine tõrke korral oleneb töörežiimist HV või AC (vt ptk 6.2.1). Suhtluse katkestuse korral: (nt haldurpumba toitepinge äralangemisel): 5 s pärast käivitub järgivpump ja töötab haldurpumba poolt viimati määratud töölaadis. Pumba ümberlülitus: Kui töötab ainult üks pump (põhi-/varu-, tippkoormus- või langusrežiim), toimub iga 24 tunni efektiivse tööaja järel pumpade ümberlülitamine. Pumpade ümberlülitamishetkel töötavad mõlemad pumbad, nii et töö ei katke. NÕUANNE! Kui üheaegselt on aktiivsed käsijuhtimisrežiim ja sünkroonrežiim, töötavad alati mõlemad pumbad. Pumba ümberlülitamist ei toimu. Aktiivse öise langusrežiimi ajal ei toimu 24 tunni efektiivse tööaja järel pumba ümberlülitamist. SSM: Koondtõrketeate (SSM) kontakti võib ühendada keskse juhtseadmega. SSM-kontakti kasutatakse ainult halduril: Tõrketeateid annab ainult haldur (tehaseseadistus «SSM Einzel (SSM üksiktöö)». Kui vigadest peavad teatama nii 12 WILO SE 04/2016

19 haldur kui järgivpump, tuleb infrapuna käsitsemis- ja hooldusseadmega (lisavarustus) SSM-funktsiooniks halduril programmeerida «SSM Sammel (SSM koondtöö)» (vt kasutusjuhendit IR-monitor/IR-mälupulk). Teade kehtib siis kogu agregaadile. Erandiks juhtum, kui halduril kaob toitepinge. SSM-kontakti kasutatakse nii haldur- kui järgivpumbal: Haldur- või järgivpumba tõrkest teatatakse üksiktõrketeatena Sümbolite tähendus LC-ekraanil NÕUANNE! Ekraani loetavus sõltub suurel määral vaataja vaatenurgast. Ümbritseva keskkonnatemperatuuri suur kõikumine kiirendab ekraani vananemist ning sellest tulenevalt piirata ekraani loetavust. Sümbol Tähendus Automaatne ümberlülitus langusrežiimile on lubatud. Langusrežiimi aktiveerimine toimub minimaalse küttevõimsustarbe korral. Pump töötab langusrežiimis (öine langetus) minimaalse pöörlemiskiirusega. (ilma sümbolita) Automaatne ümberlülitus langusrežiimile on keelatud, s.t et pump töötab eranditult ainult reguleerimisrežiimis. Langusrežiim on aktiveeritud digitaalse jadaliidese või «Ext.Min» kaudu ja seda sõltumatult süsteemi temperatuurist. Pump töötab soojendamisrežiimis maksimaalse pöörlemiskiirusega. Seadistust saab aktiveerida ainult digitaalse jadaliidese kaudu. Pump on sisse lülitatud. Pump on välja lülitatud. Rõhkude vahe nimiväärtuseks on seatud H = 5,0 m. ReguleerimisviisΔp-v, reguleerimine muutuvale rõhkude vahe nimiväärtusele (jn 8). ReguleerimisviisΔp-c, reguleerimine konstantsele rõhkude vahe nimiväärtusele (jn 9). Käsijuhtimisrežiim deaktiveerib mooduli reguleerimisviisi. Pumba pöörlemiskiirust hoitakse konstantsel väärtusel (jn 11). Pöörlemiskiirust reguleeritakse seadenupuga või siiniliidese kaudu. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 13

20 Sümbol Tähendus L kuvatakse töörežiimi Q-Limit aktiveerituse korral. Töörežiim Q-Limit piirab maksimaalse vooluhulga seadistatud väärtusele. Seadistada saab ainult IR pulgaga (lisavarustus). Pump on seadistatud konstantsele pöörlemiskiirusele (siin p/min) (käsijuhtimisrežiim). Käsijuhtimisrežiimis seadistatakse töörežiimide Δp-c või Δp-v pumba pöörlemiskiirus või nimitõstekõrgus Stratos Ext.Off, Ext.Min ja SBM IFmooduli sisendi 0-10 V kaudu. Sel juhul puudub seadenupul nimiväärtuste sisestamisfunktsioon. ReguleerimisviisΔp-T, reguleerimine temperatuurist olenevale rõhkude vahe nimiväärtusele (jn 10). Näidatakse aktuaalset nimiväärtust H S. Seda reguleerimisviisi saab aktiveerida ainult infrapuna-käsitsemis- ja hooldusseadme (lisavarustus) või digitaalse jadaliidese kaudu. Kõik mooduli seadistused peale tõrke kviteerimise on blokeeritud. Blokeerimine lülitatakse sisse infrapuna-käsitsemis- ja hooldusseadme (lisavarustus) kaudu. Seadistusi ja deblokeerimist saab läbi viia ainult infrapuna-käsitsemis- ja hooldusseadme (lisavarustus) abil. Pumpa käitatakse jada-andmeliidese kaudu. Funktsioon «Ein/Aus (sisse/ välja lülitamine)» ei ole moodulil aktiveeritud. Moodulil saab seadistada veel ainult,, ekraani asendit ja tõrke kviteerimist. Infrapuna-käsitsemis- ja hooldusseadmega (lisavarustus) saab tööd liidesel ajutiselt katkestada (kontrollimiseks, andmete lugemiseks). Teatavate IF-moodulitega saab menüüd jälle avada. (Menüüd saab siis vaatamata sisseasetatud moodulile käsitsi juhtida) (vt IF-mooduli dokumentatsiooni) Pump töötab järgivpumbana. Ekraaninäidul ei saa teha muudatusi. Kaksikpump töötab optimeeritud kasuteguriga tippkoormusrežiimis (haldur + järgiv) Kaksikpump töötab põhi-/varurežiimis (haldur või järgiv) Ilmub teatavatel IF-moodulitega pumpadel (vt IF-mooduli dokumentatsiooni), kui pumbale antakse teade (märguanne) hoone juhtimiskeskuselt. Pump on seadistatud laadis «US-ühikud». Veatolerantne veamaatriks on aktiveeritud. Kütterežiim (tõrgete korral vt ptk 10) Veatolerantne veamaatriks on deaktiveeritud. Kliimarežiim (tõrgete korral vt ptk 10) 14 WILO SE 04/2016

21 Menüüstruktuur: on olemas kolm menüütasandit. Põhiseadistuse näidust allapoole jäävate tasandite juurde pääseb alati 1. tasandilt, vajutades seadnuppu erineva kestvusega. 1. tasand olekunäit (töörežiimi näit) 2. tasand operatsioonimenüü (põhifunktsioonide seadistamine): Vajutada seadenuppu pikemalt kui 1 s 3. tasand valikute menüü (edasine seadistamine): Vajutada seadenuppu pikemalt kui 6 s NÕUANNE! Kui 30 s jooksul ei toimu sisestust, hüppab näit tagasi 1. tasandile (töörežiimi näit). Ajutised, kviteerimata muudatused tühistatakse. 7 Paigaldamine ja elektriühendus OHT! Eluohtlik! Oskamatu paigaldamine ja elektriühenduste tegemine võib olla eluohtlik. Välistage elektrienergiast tulenevad ohud. Paigaldus- ja elektriühendustööd tuleb lasta teha spetsialistidel vastavalt kehtivatele eeskirjadele! Järgida õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju! Järgida kohaliku energiaettevõtte eeskirju! Eelpaigaldatud kaabliga pumbad: Ärge kunagi tõmmake pumbakaablist! Ärge painutage kaablit järsult! Ärge asetage kaablile esemeid! 7.1 Paigaldamine HOIATUS! Inimeste vigastamise oht! Nõuetele mittevastav paigaldamine võib põhjustada inimeste vigastamist. On muljumisoht! On vigastumisoht teravate servade/kidadega. Kandke sobivat kaitsevarustust (nt kindaid)! On vigastumisoht pumba/mootori allakukkumise tõttu! Vajadusel tõkestage pumba/mootori allakukkumist sobivate lastikinnitusvahenditega! ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Nõuetele mittevastav paigaldamine võib põhjustada materiaalset kahju. Laske paigaldada ainult spetsialistidel! Järgige siseriiklikke ja kohalikke eeskirju! Transpordil võib pumpa kanda vaid mootorist/pumba korpusest kinni hoides. Mitte kunagi ei tohi pumpa hoida moodulist/klemmikarbist või eelpaigaldatud kaablist. Paigaldamine hoonesse: Paigaldage pump kuiva, hästi ventileeritud ja vastavalt kaitseastmele (vt pumba tüübisilti) tolmuvabasse ruumi. Keskkonnatemperatuur alla -10 C ei ole lubatud. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 15

22 Paigaldamine hoonest välja (välispaigaldus): Paigaldage pump kaitseks ilmastikumõjude eest kaanega kaevu (nt valguskaevu, ringkaevu) või kappi/korpusesse. Keskkonnatemperatuur alla -10 C ei ole lubatud. Vältige otsest päikesekiirgust pumbale. Pumpa tuleb nii kaitsta, et kondensaadi väljavoolusooned ei määrduks. (jn 6) Kaitske pumpa vihma eest. Ülalt tilkuv vesi on lubatud tingimusel, et elektriühendus on teostatud vastavalt paigaldus- ja kasutusjuhendile ja klemmikarp nõuetekohaselt suletud. ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Lubatust kõrgema või madalama keskkonnatemperatuuri korral tuleb hoolitseda piisava õhutuse/kütte eest. Elektroonikamoodul võib liigtemperatuuri tõttu välja lülitada. Ärge katke elektroonikamoodulit kunagi esemetega. Jätke elektroonikamooduli ümbert vähemalt 10 cm vabaks. Teostage kõik keevitus- ja jootetööd enne pumba paigaldamist. ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Torustikku sattunud mustus võib töötava pumba ära lõhkuda. Enne pumba paigaldamist peske torustik läbi. Paigaldage pumba ette ja taha sulgeventiilid. Kinnitage torustik sobivate vahenditega põranda, lae või seina külge, nii et torustiku kaal ei jääks pumba kanda. Kui pump paigaldatakse avatud süsteemide pealevoolu, peab turva-pealevool enne pumpa hargnema (DIN EN 12828). Enne üksikpumba paigaldamist võtke ära mõlemad soojusisolatsiooni pooled (jn 5, pos 1). Paigaldage pump hästi ligipääsetavasse kohta, et hilisem kontrollimine või vahetamine oleks kergem. Ülesseadmisel/paigaldamisel tuleb jälgida: Paigaldada pump pingestamata, horisontaalselt asetseva pumbavõlliga (vt paigaldusasendeid jn 2a/2b). kontrollida, et on võimalik pumba paigaldamine õige läbivoolusuunaga (vrdl jn 2a/2b). Jälgida suunakolmnurka pumba korpusel (jn 1a, pos 2). Kontrollida, et on võimalik pumba paigaldamine lubatud paigaldusasendis (vrdl jn 2a/2b). Vajadusel pöörata mootorit koos reguleerimismooduliga, vt ptk 9.1. ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Mooduli lubamatu asendi korral esineb oht, et tilkevesi võib moodulisse sattuda. Moodul ei tohi asetseda kaabliühendusega üles. 16 WILO SE 04/2016

23 7.1.1 Torukeermesliitega pumba paigaldamine Paigaldage enne pumba monteerimist sobivad torukeermesliited. Pumba paigaldamisel kasutage kaasasolevaid lametihendeid imi-/surveliitmiku ja torukeermesliidete vahel. Keerake kübarmutrid imi-/surveliitmiku keermele ja pingutage harkvõtme või torutangidega. ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Keermesliidete pingutamisel mitte hoida pumpa mootorist/moodulist, vaid kasutada imi-/surveliitmiku võtmepindasid. Pumba tüüp Võtme mõõt [mm] Võtme mõõt [mm] Imiliitmik Surveliitmik Stratos 25/1-4(6, 8, 10) Stratos 30/1-4 (6, 8, 10) Stratos 25(30)/ Kontrollige toru keermesliidetel lekete puudumist Äärikpumba paigaldamine Kombineeritud äärikuga PN6/10 pumpade (äärikpumbad DN32 kuni kaasa arvatud DN 65) ja äärikpumpade DN80D/N100) paigaldamine. HOIATUS! Inimeste vigastamise ja materiaalse kahju oht! Asjatundmatul paigaldamisel võidakse äärikühendust kahjustada ja see võib lekkima hakata. On vigastumisoht/materiaalse kahju oht väljuva kuuma pumbatava meediumi tõttu. Ärge kunagi ühendage omavahel kahte kombineeritud äärikut! Kombineeritud äärikuga pumpasid ei tohi kasutada töörõhkudele PN16. Lukustuselementide (nt vedruseibide) kasutamine võib põhjustada äärikühenduses lekkeid. Seetõttu pole need lubatud. Poldi-/mutripea ja kombineeritud ääriku vahel tuleb kasutada kaasasolevaid alusseibe (jn 3, nr 1). Järgnevas tabelis toodud lubatud pingutusmomente ei tohi ületada ka suurema tugevusega kruvide kasutamisel ( 4.6), sest see võib põhjustada ovaalsete aukude servade murenemist. Seetõttu kaotavad poldid eelpinge ja äärikühendus võib lekkima hakata. Kasutage piisava pikkusega kruvisid. Kruvi keere peab vähemalt ühe keermekäigu võrra mutrist välja ulatuma (jn 3, nr 2). DN 32, 40, 50, 65 Nimirõhk PN6 Nimirõhk PN10/16 Kruvi läbimõõt M12 M16 Tugevusklass 4.6 või kõrgem 4.6 või kõrgem Lubatud pingutusmoment 40 Nm 95 Nm Kruvi min pikkus DN32/DN40 55 mm 60 mm DN50/DN65 60 mm 65 mm Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 17

24 DN 80, 100 Nimirõhk PN6 Nimirõhk PN10/16 Kruvi läbimõõt M16 M16 Tugevusklass 4.6 või kõrgem 4.6 või kõrgem Lubatud pingutusmoment 95 Nm 95 Nm Kruvi min pikkus DN80/DN mm 70 mm Paigaldage pumba- ja vastasääriku vahele sobivad lametihendid. Pingutage äärikukruvid ettenähtud pingutusmomendiga 2 järgus ristjärjekorras (vt tabelist 7.1.2). Samm 1: 0,5 x lubatud pingutusmoment Samm 2: 1,0 x lubatud pingutusmoment Kontrollige äärikühendustel lekete puudumist Pumpade isoleerimine kütteseadmetes Soojusisolatsioonikesta mõlemad pooled tuleb enne kasutuselevõttu paigale asetada ja kokku suruda, nii et juhttihvtid vastasasetsevatesse aukudesse fikseeruvad. HOIATUS! Põletusoht! Kogu pump võib väga kuumaks minna. Isolatsiooni hilisemal paigaldamisel töö ajal on põletusoht Pumba isoleerimine külma-/kliimaseadmetes Tarnekomplektis leiduvad soojusisolatsioonikatteid (jn 5, pos1) tohib kasutada ainult kütte-/joogiveeringlusrakendustes alates pumbatava meediumi temperatuurist +20 C, sest need soojusisolatsioonikatted ei ümbritse pumba korpust difusioonikindlalt. Külma- ja kliimaseadmete puhul kasutada standardseid difusioonitihedaid soojusisolatsioonimaterjale. ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Kui difusioonikindel isolatsioon paigaldatakse kohapeal, tohib pumba korpust isoleerida ainult kuni mootori lahutusvuugini. Kondensaadi väljavooluavad peavad vabaks jääma, et mootoris tekkiv kondensaat saaks takistamatult välja voolata (jn 6). Suurenev kondensaadikogus võib muidu mootoris elektririkke põhjustada. 7.2 Elektriühendus OHT! Eluohtlik! Nõuetele mittevastavalt teostatud elektriühenduste korral on eluohtliku elektrilöögi oht. Elektriühendusi tohib lasta teha ainult kohaliku energiaettevõtte volitatud elektrikul, kes järgib kohalikke eeskirju. 18 WILO SE 04/2016

25 Enne tööde alustamist pumba juures tuleb toitepinge kõik poolused katkestada. Mooduliga seotud töödega võib alustada alles 5 minuti möödudes, et vältida veel säilinud ohtlikku puutepinget. Kontrollige, kas kõik ühendused (ka potentsiaalivabad kontaktid) on pingevabad. Vigastatud juhtimismooduli puhul ei tohi pumpa kasutusele võtta. Juhtimismooduli seade- ja käsitsemiselementide lubamatul eemaldamisel on sisemiste konstruktsioonielementide puudutamisel elektrilöögioht Pumpa ei tohi ühendada katkematu toiteallikaga (UPS või nn IT-võrgud). ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht! Asjatundmatult teostatud elektriühendus võib põhjustada materiaalseid kahjusid. Vale pinge rakendamisel võidakse mootori kahjustada! Juhtimist Triacs/pooljuhtreleega tuleb igal üksikjuhul kontrollida, sest võidakse elektroonikat kahjustada või EMÜ-d (elektromagnetilist ühilduvust) negatiivselt mõjutada! Pumba väliste juhtseadmetega sisse-/väljalülitamisel tuleb elektroonika kahjustamise vältimiseks võrgupinge ajastamine inaktiveerida (nt impulsspakettjuhtimisega). Toiteühenduse vooluliik ja pinge peavad vastama tüübisildil olevatele andmetele. Elektriühendus peab olema teostatud püsiühendusena toitejuhtmega (minimaalne ristlõige 3 x 1,5 mm 2 ), mis on varustatud pistikühendusega või kõigi pooluste lülitiga kontaktide avanemisvahega vähemalt 3 mm. Kui väljalülitamine toimub kohapeal paigaldatava võrgureleega, tuleb täita vähemalt miinimumnõudeid: Nimivool 10 A, nimipinge 250 VAC Kaitse: 10/16 A, inertne või C-karakteristikuga automaatkaitse Kaksikpumbad: Varustage mõlemad kaksikpumba mootorid eraldi aktiveeritava võrgujuhtmega ja eraldi võrgupoolse kaitsmega. Kohapeal paigaldatav mootori kaitselüliti ei ole nõutav. Kui see on juba installatsioonis olemas, tuleb see sillata või seadistada voolu maksimaalsele väärtusele. Iga pumba lekkevool I eff 3,5 ma (vastavalt EN 60335) Soovitatav on pump kaitsta rikkevoolu kaitselülitiga. Tähistus: FI või Rikkevoolu kaitselüliti dimensioneerimisel tuleb arvestada ühendatud pumpade arvu ja nende mootorite nimivoolusid. Pumba rakendamisel süsteemides, kus vee temperatuur ületab 90 C, tuleb kasutada vastava kuumuskindlusega ühendusjuhet. Ühendusjuhtmed tuleb paigaldada nii, et need torude ja/või pumba ning mootori korpusega kokku ei puutu. Tilkveekindluse ja kaabliläbiviikude tõmbekoormusest vabastamise tagamiseks kasutada sobiva välisläbimõõduga kaableid (vt tabel 7.2) ja surveelemendid tugevalt kinni kruvida. Lisaks tuleb kaablile moodustada keermestatud läbiviikude lähedale tilkvee ärajuhtimiseks mahavooluling. Kasutamata kaablite läbiviigukohad tuleb olemasolevate tihendusketastega sulgeda ja tugevalt kinni keerata. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 19

26 OHT! Eluohtlik elektrilöögi tõttu! IF-mooduli liitmiku kontaktidel võib olla puuteohtlik pinge. Kui IF-moodulit (lisavarustus) ei ole moodulišahti asetatud, peab kork (jn 7, pos 1) IF-mooduli liitmiku puudutamiskindlalt katma. Jälgida korrektset asetust. Võtke pumbad kasutusse vaid siis, kui moodulikaas on nõuetekohaselt kinni keeratud. Jälgige, et kaane tihend oleks õiges asendis. HOIATUS! Inimeste vigastamise ja materiaalse kahju oht! Õhu sisse- ja väljalaskeavade katte vigastatuse korral ei ole kaitseaste ega elektriohutus tagatud. Kontrollige katete asetust. Kaabliläbiviikude kasutamine: Järgnevas tabelis on näidatud võimalused, milliste vooluringide kombinatsioonide puhul ühes kaablis millist kaabliläbiviiku võib kasutada. Sealjuures tuleb järgida DIN EN (VDE 0113, leht 1): Lõigu mõttele vastavalt: Erinevate vooluringide juhtmed võivad kuuluda ühte mitmejuhtmelisse kaablisse, kui isolatsioon on piisav kaablis esineva suurima pinge jaoks. Lõigu mõttele vastavalt: Funktsioonide võimaliku mõjutamise korral elektromagnetilise ühilduvuse tõttu tuleb madalama peegliga signaaljuhtmed lahutada tugevvoolujuhtmetest. Juhtmeläbiviik: PG 13,5 PG 9 PG 7 Kaabli läbimõõt: mm mm mm 1. Funktsioon Kaabli tüüp Võrgujuhe SSM 5x1,5 mm² DP-haldus 2-sooneline kaabel (l 2,5 m) 2. Funktsioon Kaabli tüüp Võrgujuhe 3x1,5 mm² 3x2,5 mm² SSM 2-sooneline kaabel DP-haldus 2-sooneline kaabel (l 2,5 m) 3. Funktsioon Kaabli tüüp Võrgujuhe 3x1,5 mm² 3x2,5 mm² SSM/ V/Ext.Off või SSM/ V/Ext.Min või SSM/SBM/ V või SSM/SBM/Ext.Off mitmesooneline juhtimiskaabel, soonte arv vastavalt juhtimisahelate arvule, võivad olla ka varjestatud DP-haldus 2-sooneline kaabel (l 2,5 m) 20 WILO SE 04/2016

27 Juhtmeläbiviik: PG 13,5 PG 9 PG 7 4. Funktsioon Kaabli tüüp 5. Funktsioon Kaabli tüüp Tabel 7.2 Võrgujuhe 3x1,5 mm² 3x2,5 mm² Võrgujuhe 3x1,5 mm² 3x2,5 mm² Digitaalne jadaliides Siinikaabel Digitaalne jadaliides Siinikaabel DP-haldus 2-sooneline kaabel (l 2,5 m) Digitaalne jadaliides Siinikaabel OHT! Eluoht elektrilöögi tõttu Kui võrgu- ja- SSM-juhe on koos 5-soonelises kaablis (tab 7.2, variant 1), ei tohi SSM-juhtmes olla kaitseväikepinget, sest siis võivad tekkida pingete ülekandumised. Pump/seade tuleb nõuetekohaselt maandada. L, N, : võrgupinge: 1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038, alternatiivselt on võimalik võrguühendus kahe kolmnurkpingega 3~230 VAC, 50/60 Hz pöördvooluvõrgu faasi vahel. SSM: Integreeritud koondtõrketeade on kasutatav SSM klemmidel potentsiaalivaba avaneva kontaktina. Kontaktide koormus: minimaalselt lubatav: 12 V DC, 10 ma maksimaalselt lubatav: 250 V AC, 1 A Lülitamissagedus: Sisse-/väljalülitamised võrgupinge kaudu 20/24 h Sisse-/väljalülitamised Ext.Off, 0-10 V või digitaalse jadaliidese kaudu 20/h 8 Kasutuselevõtt Ohu- ja hoiatavaid teated peatükkidest 7, 8.5 ja 9 tuleb tingimata järgida! Enne pumba kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et see on asjatundlikult paigaldatud ja ühendatud. 8.1 Täitmine ja õhu eemaldamine NÕUANNE: Mittetäielik õhu eemaldamine põhjustab müra pumbas ja süsteemis. Täitke süsteem nõuetekohaselt ja eemaldage õhk. Pumba rootoriruumist eemaldatakse õhk iseenesest juba pärast lühiajalist tööd. Lühiajaline kuivalt töötamine pumpa ei kahjusta. HOIATUS! Inimeste vigastamise ja materiaalse kahju oht! Mootoripead või äärikühendust/torude keermesühendust ei tohi õhu eemaldamiseks lahti keerata! Põletusoht! Väljatungiv vedelik võib põhjustada inimeste vigastamist ja materiaalset kahju. Põletusoht pumba puudutamisel! Sõltuvalt pumba või süsteemi tööseisundist (pumbatava meediumi temperatuurist) võib kogu pump olla väga kuum. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 21

28 8.2 Menüü seadistamine HOIATUS! Põletusoht! Olenevalt seadme tööseisundist võib kogu pump muutuda väga kuumaks. Metallpindade (nt jahutusribide, mootori korpuse, pumba korpuse) puudutamisel on põletusoht. Reguleerimismoodulit saab seadistada töö ajal seadenuppu käsitsedes. Sealjuures ärge puudutage kuumasid pindu Seadenupu käsitsemine (jn 1a, pos 1.3) Põhiseadistusest valitakse nupuvajutusega (1. menüü puhul: vajutada kauem kui 1 s) kindlas järjekorras üksteise järel seadistamismenüüd. Vastavalt aktuaalne sümbol vilgub. Nuppu vasakule või paremale pöörates saab ekraanil muuta parameetreid tagasisuunas või edasisuunas. Uuesti seadistatud sümbol vilgub. Nupuvajutusega võetakse uus seadistus üle. Sealjuures lülitutakse edasi järgmisele seadistamisvõimalusele. Nimiväärtust (rõhkude vahet või pöörlemiskiirust) muudetakse põhiseadistuses seadenuppu pöörates. Uus väärtus vilgub. Nupuvajutusega võetakse uus nimiväärtus üle. Kui uut seadistust ei kinnitata, võetakse 30 s pärast üle vana väärtus ja ekraan hüppab tagasi põhiseadistusse Ekraaninäitude ümberseadistamine Vastavalt reguleerimismooduli paigaldusele kas horisontaal- või vertikaalasendis saab ekraaninäidu asendit seadistada 90 pööratult. Asendi seadistamist saab ette võtta menüüpunktis 3. Ekraani asend, mis on põhiseadistusega ette määratud (horisontaalse paigaldusasendi jaoks), hakkab vilkuma, «ON» puhul. Seadenuppu pöörates saab ekraaninäitu ümber seada. «ON» vilgub vertikaalse paigaldusasendi jaoks. Vajutades seadenupule kinnitatakse seadistus. Horisontaalne Vertikaalne Seadistamine Asendi seadistamine menüüpunktis 3 22 WILO SE 04/2016

29 8.2.3 Seadistamised menüüs Üksikpumba menüü käsitsemisel ilmuvad üksteise järel järgmised menüüd: Üksikpumbarežiim: seadistus esmakordsel kasutuselevõtul/menüüjärjestus pideval töötamisel (ekraaninäidu horisontaalkujutis) LC-ekraan Seadistus Mooduli sisselülitamisel ilmuvad 2 sekundiks ekraanile kõik sümbolid. Seejärel ilmub aktuaalne seadistus. Aktuaalne (põhi-) seadistus (tehaseseadistus): H 5,0 m nt nimitõstekõrgus Hs = 5,0 m ühtlasi ½ H max (tehaseseadistus sõltuvalt pumba tüübist) reguleerimisviis Δp-v pump töötab reguleerimisrežiimis, langusrežiim on lukustatud (vt ka menüüpunkt ). puudub = üksikpump Seadenupu pööramisega muudetakse rõhkude vahe nimiväärtust. Uus rõhkude vahe nimiväärtus vilgub. Nupu lühivajutusega võetakse uus seadistus üle. Kui nuppu ei vajutata, hüppab seni seadistatud vilkuv rõhkude vahe nimiväärtus 30 s pärast eelmisele väärtusele tagasi. Käsitsemisnupu vajutus > 1 s. Ilmub järgmine menüüpunkt. Kui järgnevas menüüs 30 s jooksul seadistamist ei toimu, ilmub ekraanile jälle põhiseadistus. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 23

30 LC-ekraan Seadistus Ekraaninäidu asendi seadistamine vertikaalne/horisontaalne Ekraaninäidul seadistatud asendit näidatakse vilkuva kirjaga «ON». Seadenuppu pöörates valitakse teine asend. Seadistus võetakse üle. Uus seadistatud reguleerimisviis vilgub. Seadenuppu pöörates saab valida muid reguleerimisviise. Uus seadistatud reguleerimisviis vilgub. Nupuvajutusega võetakse uus reguleerimisviis üle ja lülitutakse järgmisesse menüüsse. 24 WILO SE 04/2016

31 LC-ekraan Seadistus Menüüpunkt ilmub ainult juhul, kui sisse on asetatud IF-moodul Stratos sisendiga 0-10 V. Ekraanile ilmub sümbol «10V» Sisendi 0-10 V sisse-/väljalülitamine Sisendi 0-10 V aktiveerimine: Ekraanile ilmub «ON» ja «mooduli-mootori sümbol» Nimiväärtuse käsitsi seadistamine seadenupuga ei ole võimalik. Põhiseadistuses muutub nähtavaks näit «10V». Seadenupu pööramisega saab seadistust muuta. Sisendi 0-10 V deaktiveerimine: Ekraanile ilmub «OFF». Seadistus võetakse üle. Kui sisend lülitati sisse, hüppab menüüjuhtimine menüüpunktile. Kui 0-10 V kontaktil puudub sisendpinge, ilmub ekraanile «Off» ja «mootori sümbolit» ei näidata. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 25

32 LC-ekraan Seadistus Pumba sisse-/väljalülitamine Pumba sisselülitamine: Ekraanile ilmub «ON» ja «mooduli-mootori sümbol» Seadenupu pööramisega saab seadistust muuta. Pumba väljalülitamine: Ekraanile ilmub «OFF». Seadistus võetakse üle. Väljalülitatud pumba korral «mootori-sümbol» kustub. Langusrežiimi lubamine/lukustamine Vilkuda võivad normaalne reguleerimisrežiim, langusrežiim on lukustatud Langusrežiimi lubamine: ilmub ekraanile automaatse reguleerimisrežiimi või langusrežiimi ajal Seadenupu pööramisega valida üks kahest seadistusest. Seadistus võetakse üle. Ekraan hüppab järgmisesse menüüsse. Menüüpunktist hüpatakse üle, kui: pumba töö toimub IF-moodulitega Stratos, valiti käsijuhtimisrežiim, aktiveeriti sisend V. Üksikpumbarežiimis hüppab ekraan põhiseadistusele tagasi. Tõrke korral ilmub põhiseadistuse ette tõrkemenüü. Kaksikpumbarežiimis hüppab ekraan menüüsse 26 WILO SE 04/2016

33 Kaksikpumbarežiim Seadistus esmakordsel kasutuselevõtul LC-Display Seadistus Mooduli sisselülitamisel ilmuvad 2 sekundiks ekraanile kõik sümbolid. Seejärel ilmub menüü. Mõlema pumba ekraanil vilgub sümbol MA = Master. Kui seadistamist ei toimu, töötavad mõlemad pumbad konstantse rõhkude vahega (Hs = ½ Hmax Q = 0 m 3 /h puhul). Vajutusega vasakpoolse pumba seadenupule valitakse see halduriks ja ekraanile ilmub töörežiimi seadistamise menüü. Parempoolse pumba ekraanile ilmub automaatselt SL = Slave (järgiv). Sellega on valitud määratlus: vasakpoolne pump on haldur, parempoolne pump on järgiv. Järgiv-pumba pöördnupul tähendus puudub. Seadistusi ei saa siin teha. Järgivpumba ekraani asendit ei saa muuta. Järgivpumba asendiseadistus võetakse üle haldurpumbalt. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 27

34 Kaksikpumbarežiim Menüüjärjekord pideva töö korral: Mooduli sisselülitamisel ilmuvad 2 sekundiks ekraanile kõik sümbolid. Seejärel ilmub aktuaalne seadistus. «Lehitsedes» MA ekraanil ilmuvad menüüd samas järjekorras... kui üksikpumba puhul. Seejärel ilmub menüü MA püsinäiduna. LC-ekraan Seadistamine Lehitsedes MA-l ilmub sellele ekraanile SL. Kui SL nupuvajutusega kinnitatakse, saab halduriks teine (parempoolne ) pump. Sellega vahetati omavahel haldur- ja järgivpump. Programmeerida saab nüüd ainult parempoolsel (MA-)pumbal. Järgivpumbal SL ei saa seadistusi teha. Haldur- ja järgivpumba vahetust saab teha ainult haldurpumbal. Tippkoormus- või põhi-/varurežiimi seadistamine Näidatakse aktuaalset seadistust: tippkoormusrežiim või põhi-/varurežiim Seadenuppu pöörates süttib teine seadistus. Seadistus võetakse üle. Ekraan hüppab põhiasendisse tagasi. 28 WILO SE 04/2016

35 Menüü siinifunktsiooniga IF-moodulite puhul: LC-ekraan Seadistamine Teade hoone juhtimistehnikale (GLT) Digitaalse jadaliidesega (PLR puhul mitte) IF-liidese sisseasetamisel ilmub «Id» (identifitseerimisnumber), et edastada teade hoone juhtimiskeskusele. (hoone automaatika (GA) hooldamiseks või kasutuselevõtuks). Seadenuppu pöörates vilgub Id-näit Id- teade edastatakse GLT-le. Ekraanile ilmub järgmine menüü. Kui teadet ei edastata, saab seadenuppu sedavõrd edasi keerata, et Id-näit enam ei vilgu. Nupuvajutusega hüppab ekraan järgmisesse menüüsse Siini-aadressi seadistamine «OFF»: siinisuhtlus on välja lülitatud ilmub ekraanile ja näitab suhtlust jadaandmesideliidese kaudu. Seadenupu pööramisega valitakse mingi siini-aadress (nt 64). Aadresside piirkond oleneb kasutatavast siinisüsteemist (vt vastavat paigaldusja kasutusjuhendit). Seadistus võetakse üle Ekraanile ilmub järgmine menüü. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 29

36 LC-ekraan Seadistamine IF-moodulite konfgureerimine Seda seadistust kasutatakse IF-moodulite konfigureerimiseks (nt ülekandekiirus, bitiformaat). A, C, E ja F on vabad parameetrid. Menüüde ja üksikparameetrite ilmumine oleneb vastavast IF-moodulist. Vt IF-mooduli paigaldus- ja kasutusjuhendit! Seadenupu pööramisega saab väärtusi muuta. Seadistus võetakse üle Ekraan hüppab põhiseadistusse tagasi. Valikuline menüü: Tööre iimide küte (HV)/jahutus ja kliima (AC) seadistamine ning ümberseadistamine SI-süsteemi ühikutelt US-ühikutele ja töö tunnusjoonte kohandamine. LC-ekraan Seadistamine Töörežiimi küte (HV)/jahutus ja kliima (AC) seadistamine Põhiseadistuses (menüütasand 1) vajutada seadenuppu > 6 s. 6 s jooksul ilmub u 1 s järel menüütasand 2 (menüüpunkt, ekraaninäidu asendi seadistamine). 30 WILO SE 04/2016

37 LC-ekraan Seadistamine Järgmise 5 s jooksul vahetub ekraan menüütasandisse 3. Ilmub näit «HV» (tehaseseadistus). Seadenuppu pöörates saab muuta seadistuseks jahutus/kliima (AC). «AC» vilgub. Seadistus võetakse üle. Ekraan hüppab järgmisesse menüüsse. Ümberseadistamine SI- ühikutelt US- ühikutele Ilmub näit «m ft», vilgub aktuaalselt seadistatud ühik. (tehaseseadistus [m]). Seadenuppu pöörates saab seadistuseks muuta [ft]. Uus seadistus vilgub. Seadistus võetakse üle. Ekraan hüppab põhiseadistusse tagasi. Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Stratos /-D/-Z/-ZD 31

38 LC-ekraan Seadistamine Töö tunnusjoonte kohandamine Kuna üksik- ja kaksikpumbakorpuses on erinevad hüdraulilised tingimused, tuleb pumba optimaalse kasuteguri saavutamiseks tunnusjooni kohandada. Kaksikpumba juhtimissüsteemiga kaksikpumpa ei ole selles etapis vaja eraldi seadistada. Kui kaksikpumba juhtimissüsteem ei ole aktiivne (paigaldatud on alla 2 IFmooduli või ei ole ühendus loodud nende DP-klemmide kaudu), toimub erinevate hüdrauliliste tingimustega kohandamine selle menüü kaudu. Seadenupu keeramisega saab seadistamisel valida variantide S, MA või SL vahel. Aktuaalne seadistus vilgub. S üksikpumbale ette nähtud seadistus. MA seadistus, mis on ette nähtud kaksikpumbal korpuses vasakul pool asuva mootori puhul, kui tõstesuund on üles. SL seadistus, mis on ette nähtud kaksikpumbal korpuses paremal pool asuva mootori puhul, kui tõstesuund on üles. Seadistus võetakse üle Ekraanil ilmub taas põhiseadistuse vaade. Kui järgnevas menüüs 30 s jooksul seadistamist ei toimu, ilmub ekraanile jälle põhiseadistus. Tõrkenäit: Üksik- ja kaksikpump LC-ekraan Seadistamine Tõrke korral näidatakse aktuaalset tõrget E = Error, kood-nr ja veaallika mootor, reguleerimismoodul või võrguühendus vilkumisena. Koodnumbreid ja nende tähendust vt ptk WILO SE 04/2016

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

untitled

untitled Pioneering for You Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E et Paigaldus- ja kasutusjuhend 2 144 989-Ed.01 / 2015-05-Wilo UX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20m DDG Jn 1: IF-moodul Jn 2: Jn 3: M16

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

untitled

untitled Pioneering for You Wilo-SiFire Easy et Paigaldus- ja kasutusjuhend 4 206 358-Ed.02 / 2018-01-Wilo Joonis 1: Joonis 2a: Joonis 2b: Joonis 3: Joonis 4: Joonis 5: Joonis 6a: Joonis 6b: Joonis 7: Joonis 8:

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust

Tehniline andmeleht 2-, 3- ja 4 - tee ventiilid VZ Kirjeldus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiilid pakuvad kõrgekvaliteedilist ja kulusid kokkuhoidvat lahendust 2-, 3- ja 4 - tee ventiili VZ Kirjelus VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventiili pakuva kõrgekvaliteeilist ja kulusi kokkuhoivat lahenust kütte- ja/või jahutusvee reguleerimiseks jahutuskassettie (fan-coil), väikeste

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge 819435-00 Sisukord Sissejuhatus... 3 Kättesaadavus... 3 Teksti kujundus... 3 Ohutus... 3 Kasutamine ettenähtud otstarbel... 3 Olulised ohutusjuhised...

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem