Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe"

Väljavõte

1 Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

2 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus Sügis teeb ettepaneku esitada pakkumused hankele Hoolekandeasutusele Sügis kontoritehnika ostuks. Pakkumuse koostamise aluseks on käesolev hanke dokument. 1. Üldandmed 1.1. Hankija andmed: Hoolekandeasutus Sügis, registrikood , asukoht: Geoloogia tn. 18, 40233, Sillamäe, Ida-Virumaa, telefon: , mob , e-post: 1.2. Hanke eest vastutav isik on Hoolekandeasutuse Sügis direktor Svetlana Prokofjeva (tel , mob , e-post ) Hankedokumentide (edaspidi HD) sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Hoolekandeasutuse Sügis aadressil Geoloogia tn. 18, 40233, Sillamäe, Ida-Virumaa, telefon: , mob , e-post: ja Sillamäe linna veebilehel Hanke nimetus Kontoritehnika ost 1.5. Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta Pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 2. Hanke sisu kirjeldus 2.1. Soovitakse soetada ostuga 3 lauaarvutite komplektid, 1 laser multifunction printer (edaspidi Kaup). Kauba spetsifikatsioon on esitatud HD lisas Seadmetel tuleb välja tuua tehnilistes kirjeldustes toodud parameetrite konkreetne väärtus ja garantii. Juhul, kui pakkumuses on kinnitatud vaid vastavust tehnilises kirjelduses toodud nõuetele, lähtutakse hindamisel, et tagatud on miinimumnõuded Kauba tarnimine toimub aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe. Kauba hind sisaldab kõiki kohaletoomisega seotud kulusid. Kauba tarnetähtaeg on hiljemalt kaks (2) nädalat peale hankelepingu sõlmimist Garantiiaega hakatakse arvestama pärast hankelepingu sõlmimist, kauba tarnimist ja üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamist, arve tasumist. Garantii laieneb kõigile riistvara osadele. Garantii väljaspool Sillamäe linna teostatakse Müüja kulul. Garantii võidakse teostada nii koha peal või Müüja kulul hoolduskeskusse ja tagasi transportides (kulleriga, on-site pickup). Reageerimisaeg on kaks (2) tööpäeva. Riistvara töövõime maksimaalne taastamise aeg on viis (5) tööpäeva peale tõrkejuhtumist teatamistest tarnijale. Kui riistvaras esineb garantiiajal tõrkeid rohkem kui kolm korda, võib hankija nõuda nimetatud seadme tasuta väljavahetamist sama tootja samaväärse või parema seadme vastu Hanke ülesehitus: Hange ei ole jaotatud osadeks Hankija soovib pakkumusi igalt pakkujalt kõigile seadmetele. 3. Nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni kontroll 3.1. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse Riigihangete seaduse 38 lg 1 punktides 1 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta (HD lisas 3) Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud asukohama äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris vähemalt viimased 3 (kolm) aastaid. Hankija peab hankeobjektiga seotud tegevusesks lauaarvutite, sülearvutite ja nendega seonduvate toodete müüki. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit ei pea esitama) Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (HD lisa 2) Pakutavate Kauba tootja peab omama kontoritehnika hoolduse ja remonti teostavat esindust või sertifitseeritud hooldus- ja remondipartnerit. Pakkujal esitada Kauba tootja garantiihooldust ja -remonti teostava esinduse või sertifitseeritud hooldus- ja remondipartnerite nimekiri koos aadressite ja kontaktandmetega. (HD Lisa 3) 3.5. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt seaduse ja HD sätetele Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja lakkab vastamast pakkujale hankedokumentidega esitatud nõuetele. 2

3 4. Pakkumuse vormistamine 4.1. Pakkumuse tegemisel tuleb lähtuda käesolevatest hankedokumentidest ja hanke teatest. Pakkumus loetakse vastavaks, kui on täidetud hankija poolt esitatud tingimused Pakkujal ei ole õigust esitada tingimuslikku pakkumust Pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse Pakkumus vormistatakse eesti keeles, kirjalikus vormis Kõik pakkumuse lehed peavad olema nummerdatud Pakkumus peab olema koostatud järgneva struktuuri kohaselt: Tiitelleht HD lisa 1; Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri HD lisa 2; Pakkuja kinnitused HD lisa 3; Pakkumuse maksumus HD lisa Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev 5.1. Pakkumuse võib esitada: kirja teel (kõik pakkumuse lehed tuleb allkirjastada) kinnises pakendis. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: hankija nimi: Hoolekandeasutus Sügis ; hankija aadress: Geoloogia 18, 40233, Sillamäe; hanke nimetus Kontoritehnika ost ; pakkuja nimi, registrikood aadress ja sidevahendite andmed; ennetähtajalise avamise hoiatus Mitte avada enne a kell Pakkumused tuleb saata või tuua aadressile: Geoloogia 18, 40233, Sillamäe, Hoolekandeasutus Sügis elektronpostiga. Elektronpostiga esitatakse omakäeliselt allkirjastatud dokument, mis on sisse skaneeritud ja PDF-formaadis, või digiallkirjastatud dokument e-posti aadressil: Pakkumus esitada vastavalt HD tingimustele ja HD lisades toodud vormidele Pakkumus esitada hiljemalt a kell 09: Pakkumuse koostamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita Nimetatud tööpäevast hiljem esitatud pakkumusi ei arvestata. 6 Pakkumuste avamine 6.1. Pakkumuste avamise aeg ja koht: a kell 09.15, Geoloogia 18, 40233, Sillamäe, Hoolekandeasutus Sügis, direktori kabineti Igal pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda pakkumuste avamisel Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele kolme tööpäeva jooksul või RHS 54 lg 4 alustel. 7. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine 7.1. Hankija kontrollib, kas pakkuja majanduslik ja finantsseisund vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele Hankijal on õigus kontrollida pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel, ja kui talle saab teatavaks asjaolu, et pakkuja majanduslik ja finantsseisund ei vasta hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele, teha uus otsus pakkuja kvalifitseerimise kohta ning jätta pakkuja kvalifitseerimata. 7.3 Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses. 8. Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine: 8.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud tingimustega Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest. 3

4 8.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta HD-s esitatud tingimustele Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele. 9. Hindamiskriteeriumid ja pakkumuse maksumus: 9.1. Hankija hindab ainult kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumusi Pakkuja esitab HD lisas 4 kohase kogumaksumuse hinnapakkumuse. Pakkumuse kogumaksumus tuleb väljendada nii ilma käibemaksuta kui ka käibemaksuga. Pakkumuse maksumus esitada eurodes Edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus. 10. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused Kui Hankija leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal, peab Hankija kirjalikus vormis nõudma pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust. 11 Pakkumuste tagasilükkamise kord: Pakkumus lükatakse tagasi, kui: pakkuja ei kvalifitseeru; pakkumus ei vasta hankedokumendis esitatud tingimustele; pakkuja on esitanud lisatingimusi Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui: kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ilmnevad asjaolud, mida hanke väljakuulutamisel ei olnud võimalik ette näha ja mille mõjutavad oluliselt hankelepingu täitmise võimalikkust; Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses. 12. Pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine: Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim. Juhul, kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida (pakkumuse maksumust vähendada), kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim Pakkumuste hindamise ja edukaks tunnistamise protokollid edastatakse kõikidele pakkumused esitanud pakkujatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise kuupäevast arvates Pakkumus peab olema jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. 13. Läbirääkimised: Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi Läbirääkimiste käigus võib hankija anda pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisteta Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele pakkujatele. Läbirääkimised protokollitakse hankija poolt ja allkirjastatakse hankija ja pakkuja poolt. 14. Hankelepingu tingimused Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu hanke dokumendis ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud tingimustest. Tasumine toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele pärast seadme aktiga üleandmist-vastuvõtmist ja arve esitamist, maksetähtajaga 21 päeva Hankelepingu projekt sisaldub HD Lisa 6. Käesoleva hankedokumendi ja sellel lisade ning esitatud pakkumuse tingimused on lepingu põhitingimusteks ning need dokumendid on lepingu 4

5 lahutamatuks osaks Soetuse meetod: ost Hankija ei tee ettemaksu Pakkuja peab tagama soetatud kauba garantii Hankijal on õigus enne hankelepingu sõlmimist nõuda soetatavate seadmetega tutvumist Pakkuja juures kohapeal ja kontrollida kauba vastavust spetsifikatsioonis esitatud nõuetele. 15. Lisad Lisa 1 - Tiitelleht Lisa 2 - Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri Lisa 3 - Pakkuja kinnitused Lisa 4 - Pakkumuse maksumus Lisa 5 - Spetsifikatsioon Lisa 6 - Hankelepingu proekt 5

6 Hankedokumendi juurde Lisa 1. Pakkumuse tiitelleht Hankija nimi: Hoolekandeasutus Sügis Hanke nimetus: Kontoritehnika ost HOOLEKANDEASUTUS SÜGIS Hanke nimetus: Kontoritehnika ost Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva Pakkuja täielik ametlik nimi: Pakkuja äriregistri registrikood: Postiaadress: Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri: Telefon: Elektronposti aadress: 6

7 Hankedokumendi juurde Lisa 2. Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri Hankija nimi: Hoolekandeasutus Sügis Hanke nimetus: Kontoritehnika ost VOLIKIRI Käesolevaga pakkuja ärinimega, registrikood, aadress, e-posti aadress, telefoni number, keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige (ees- ja perekonnanimi), (isikukood), volitab pakkuja nimel ja huvides füüsilist isikut (ees- ja perekonnanimi), (isikukood), tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma. Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta. Volikiri kehtib kuni: Kuupäev: 7

8 Hankedokumendi juurde Lisa 3. Pakkuja kinnitused Hankija nimi: Hoolekandeasutus Sügis Hanke nimetus: Kontoritehnika ost 1. Kinnitame, et meil ei esine riigihangete seaduse 38 lõike 1 punktides 1-4 esitatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. 2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning sellele väljastatud lisadega eelpoolnimetatud avatud hankemenetluse teostamiseks ja kinnitame, et nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega. 3. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks. 4. Kinnitame, et meil on kontoritehnika hoolduse ja remonti teostavat esindust või sertifitseeritud hooldus- ja remondipartnerit garantiihoolduse ja remonti teostava esinduse aadress ja kontaktandmed: 4.2. või sertifitseeritud hooldus- ja remondipartnerite nimetus, aadress ja kontaktandmed: 5. Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud hankemenetluse ning kõrvaldama kõik puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks. 6. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa. 7. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni lepingu sõlmimiseni. 8. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste tähtpäevast. 9. Kinnitame, et hankelepingu täitmiseks ei kasuta pakkuja allhankijaid. Pakkuja nimi: Pakkuja esindaja nimi ja allkiri: Kuupäev: 8

9 Hankedokumendi juurde Lisa 4. Pakkumuse maksumus Hankija nimi: Hoolekandeasutus Sügis Hanke nimetus: Kontoritehnika ost Pakkumuse maksumus on esitatud eurodes. Olles tutvunud hankedokumentidega, esitame hinnapakkumuse hinnaga: Nimetus Lauaarvutikomplekt, tehniline spetsifikatsioon 1, Lisa 5. p.1 Lauaarvutikomplekt, tehniline spetsifikatsioon 2, Lisa 5, p.2 Laser Multifunction Printer, Lisa 5, p.3 Seadme maksumus km-ta ühe tüki kohta (eurodes) Kogus 1 tk 2 tk 1 tk Kokku Kogumaksumu s ilma km-ta (eurodes) Kogumaksumus km-ga (eurodes) Pakkuja nimi: Pakkuja esindaja nimi ja allkiri: Kuupäev: 9

10 Hankedokumendi juurde Lisa 5. Spetsifikatsioon Hankija nimi: Hoolekandeasutus Sügis Hanke nimetus: Kontoritehnika ost 1. Lauaarvutikomplekti tehniline spetsifikatsioon 1: Protsessor Intel Core i GHz, Operatiivmälu 8GB PC19200 DDR Emaplaat Intel B360 Kiibistik, M.2 SSD 240GB SSD M.2 SATA3 Videokaart Integreeritud Intel UHD Graphics 630 HDMI/DVI/VGA Võrgukaart Gigabit Ethernet Helikaart HD Audio (5.1-kanaline) Korpus InWin EM048 matx Mini-torn, ~420 x 190 x 350 mm (SxLxK) Toiteplokk 300W ATX12V v2.31/v2.4, 120mm fan, APFC, 80+ Esipaneel 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 2xAudio Tagapaneel 1x PS/2, GLAN, 4x USB3.1, 2x USB 2.0, 3x audio,1xhdmi, 1xDVI-D, 1xD-Sub Sisemise ID+flash lugejaga MS Windows 10 Professional OEM 64bit RUS FQC Microsoft Office Home and Business 2019 Windows Russian T5D Retail Garantii 3 aastat Kokku: 1 lauaarvutikomplekt. 2. Lauaarvutikomplektide tehniline spetsifikatsioon 2: Protsessor Intel Core i GHz, Operatiivmälu 8GB PC19200 DDR Emaplaat Intel B360 Kiibistik, M.2 SSD 240GB SSD M.2 SATA3 Videokaart Integreeritud Intel UHD Graphics 630 HDMI/DVI/VGA Võrgukaart Gigabit Ethernet Helikaart HD Audio (5.1-kanaline) Korpus InWin EM048 matx Mini-torn, ~420 x 190 x 350 mm (SxLxK) Toiteplokk 300W ATX12V v2.31/v2.4, 120mm fan, APFC, 80+ Esipaneel 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 2xAudio Tagapaneel 1x PS/2, GLAN, 4x USB3.1, 2x USB 2.0, 3x audio,1xhdmi, 1xDVI-D, 1xD-Sub Sisemise ID+flash lugejaga MS Windows 10 Professional OEM 64bit RUS FQC Garantii 3 aastat Kokku: 2 lauaarvutikomplektid. 3. Personal Laser Multifunction Printeri tehniline spetsifikatsioon 3 Printer HP LaserJet Pro MFP M28w Garantii 12 kuud Kokku: 1 printer. 10

11 Hankedokumendi juurde Lisa 6. Hankelepingu proekt HANKELEPING nr Sillamäe..a Hoolekandeasutus Sügis, (Hankija nimi, registrikood , asukoht: Geoloogia tn. 18, 40233, Sillamäe, Ida-Virumaa, telefon: , , e-post: keda esindab Hoolekandeasutuse Sügis direktor Svetlana Prokofjeva (edaspidi Hankija) ühelt poolt ja..., (registrikood, asukoht ), keda esindab... alusel (edaspidi Müüja) teiselt poolt, edaspidi ka Pool või Pooled, sõlmisid alljärgneva hankelepingu (edaspidi Leping): 1. Lepingu sõlmimise alus, Lepingu eesmärk ja Lepingu dokumendid 1.1 Leping sõlmitakse Hankija ja Müüja vahel lähtudes hanke Kontoritehnika ost esitatud tingimustest ja nõuetest ning Müüja poolt hanke raames esitatud pakkumusest. Hanke dokumendid on hankelepingu lahutamatu osa ning erinevuste korral lepingu ning hanke tingimuste osas, lähtutakse eelkõige hankes ja seejärel pakkuja poolt esitatud pakkumuses (eelkõige hind) sätestatud tingimustest. 1.2 Lepingu eesmärgiks on seadmete (edaspidi ka Kaup) müük, tarnimine Müüjalt Hankijale Lepingus sätestatud tingimustel, aadressidel ja korras etteantud tingimustel. 1.3 Lepingu alusel kohustub Müüja tarnima Hankijale kontoritehnika (kogused peavad olema kogu lepinguperioodiks) vastavalt hanke hankedokumentide lisas 5 esitatud andmetele ja hankedokumendi punktis 2.3 sätestatud tingimustele. 2. Lepingus kasutatud mõisted 2.1. Kaup hankelepingu esemeks olev kontoritehnika; 2.2. Üleandmise-vastuvõtmise akt Hankija poolt allkirjastatud arve saateleht, mis tõendab Müüja poolt Kauba üleandmist Hankijale ja Hankija poolt Kauba vastuvõtmist. 3. Lepingu maksumus ja maksmise kord 3.1 Seadmete ostuhinnad on esitatud Pakkuja poolt esitatud pakkumuses (**** eurot käibemaksuga). Hind sisaldab transporti ja vajadusel ladustamist Hankija poolt Hoolekandeasutuse Sugis aadressile. 3.2 Lepingust tulenevate maksete laekumise kohaks on Müüja poolt esitataval arvel näidatud arveldusarve. 3.3 Tasumine toimub üldjuhul 21 (kahekümne ühe) pangapäeva jooksul Müüja poolt esitatud arve kättesaamisest arvates. 3.4 Müüja esitab arve koheselt pärast Lepingu punktis 6 nimetatud üleandmise-vastuvõtmise akti Hankija poolt allkirjastamist. 4. Kauba tarnimine 4.1 Kauba tarnimine toimub vastavalt Hankija poolt esitatud aadressile. 4.2 Ostetud Kaup tarnitakse korrektselt kõvasse pakendisse pakendatuna selliselt, et oleks välistatud selle kahjustumine, niiskumine või rikkumine (kortsumine, määrdumine vms). 4.3 Kauba üleandmise ajaks loetakse Müüja poolt Kauba üleandmist Hankija esindajale Hankija poolt osundatud asukohas. 5. Omandiõigus 5.1 Omandiõigus Kaubale läheb Müüjalt üle Hankijale pärast Kauba eest tasumist Hankija poolt. 6. Üleandmine ja Garantii 6.1 Kaup antakse üle ja võetakse vastu vastavalt Kauba üleandmis-vastuvõtmisaktile. 6.2 Transport ja tarnega seonduvad muud kulud ei kuulu eraldi tasustamisele. 6.3 Kaup loetakse Hankijale üleantuks hetkest, kui Hankija on kinnitanud Müüja poolt esitatud üleandmis-vastuvõtmisakti oma allkirjaga, millest üks eksemplar jäetakse Hankijale. 6.4 Juhul, kui Kaubal ilmneb vigu, puudusi või ei vasta Kaup kokkulepitule, on Hankijal õigus 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates puuduste avastamisest Müüjale esitada kirjalik pretensioon Kaubal esinevate puuduste ja vigade kohta. 6.5 Müüja kohustub likvideerima Kauba vead ja puudused omal kulul esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava kirjaliku pretensiooni saamisest arvates Müüja on kohustatud garanteerima seadmete vastavuse HD-s ja Tehnilises kirjelduses ettenähtud 11

12 nõuetele ning nendest kõrvalekaldumisel kompenseerima sellest põhjustatud kahju (eelkõige seadme asendamine ja transport) Kui seadmetes ilmneb Lepingu täitmise ajal seadmetest tulenevaid tõrkeid, siis on Müüja kohustatud asendama seadmete tagamaks seadmete tõrgeteta töö. Seadmete asendamise korral ei ole Müüjal õigust seadmete hinda suurendada Garantiiaega hakatakse arvestama pärast hankelepingu sõlmimist, kauba tarnimist ja üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamist, arve tasumist. Garantii laieneb kõigile riistvara osadele. Garantii väljaspool Sillamäe linna teostatakse Müüja kulul. Garantii võidakse teostada nii koha peal või Müüja kulul hoolduskeskusse ja tagasi transportides (kulleriga, on-site pickup). Reageerimisaeg on kaks (2) tööpäeva. Riistvara töövõime maksimaalne taastamise aeg on viis (5) tööpäeva peale tõrkejuhtumist teatamistest tarnijale. Kui riistvaras esineb garantiiajal tõrkeid rohkem kui kolm korda, võib hankija nõuda nimetatud seadme tasuta väljavahetamist sama tootja samaväärse või parema seadme vastu. 7. Lepingu loovutamine 7.1 Kumbki Pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil loovutada kolmandale isikule ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. 8. Poolte vastutus 8.1 Lepinguliste kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise korral kannavad Pooled varalist vastutust. 8.2 Müüja tagab Kauba vastavuse kehtestatud kvaliteedinõuetele, omades seda tõendavaid tootjatehase ja muid samaväärseid dokumendid. 8.3 Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral on Müüjal õigus nõuda Hankijalt viivist 0,03 % iga viivitatud päeva eest maksmisele kuuluvast summast, kuid mitte rohkem kui 20% võlgnetavast summast. Viivist ei nõuta juhul, kui viivitus tekkis Müüja süül. 9. Lepingu kehtivus 9.1 Leping jõustub hetkest, mil mõlemad Pooled on Lepingu allkirjastanud ning kehtib 3 (kolm) aasta. 9.2 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Hankijale ja teine Müüjale. 10. Rakendatavad seadused ja kohtualluvus 10.1 Lepingu täitmisel ja Lepingust tulenevate vaidluste korral lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte kokkuleppega. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Viru Maakohtus Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. 11. Kontaktisikud Poolte Lepingujärgsete kohustuste täitmise korraldamine ja Lepingus ettenähtud teadete, nõuete ja teiste dokumentide edastamine toimub kontaktisikute kaudu. Kontaktisikud ja nende andmed: Hankija: Hoolekandeasutus Sügis Müüja nimi: Aadress: Geoloogia 18, Sillamäe, Aadress: Registrikood: Registrikood: Panga nimi: Panga nimi: a/a, pank: a/a, pank: Telefon: , Telefon: E-post: E-post: ees- ja perekonnanimi lepingu sõlmimise kuupäev ja allkiri esindaja ees- ja perekonnanimi lepingu sõlmimise kuupäev ja allkiri 12

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Microsoft Word - HD_Osa1.doc Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus...4 1.1 Üldinfo...4 1.2 Teostatav ehitustöö...4 2 Preambul...5 3 Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik!

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI TEoSTAMINE,. PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL Narva 28

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem