Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna"

Väljavõte

1 Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna linna poolt aastatel eelarvest ning reservfondist eraldatud toetuste alusdokumentide analüüsi peamised järeldused ja tähelepanekud. Järelduste põhjal tehtud soovitused ja ettepanekud on lisatud Advokaadibüroo Sorainen poolt koostatud strateegiaraportile Ettepanekud korruptsioonivastaste meetmete täiendamiseks ja elluviimiseks. Kontrollisime 22 Tallinna linna poolt antud toetust, millele on antud hinnang kliendi poolt esitatud andmete ja dokumentide põhjal. Toetuste andmise juures hindasime ja kontrollisime järgmisi aspekte: 1. Kas toetus antud Tallinna linna eelarvest või reservfondist. 2. Toetuse maksmise alused (alusdokumendid ning juriidiline alus) 3. Kas konkreetse toetuse andmise tingimused on kooskõlas Tallinna linna asjakohastes kordades sätestatud tingimustega.

2 Konfidentsiaalne Sorainen 2/16 Mittetulundustegevuse toetamise üldine praktika Tallinna linnas Tallinna linna eelarvest toetuse saamise tingimused on sätestatud Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 25 vastu võetud korras (RT IV, , 44). Igaks aastaks määrab linnvalitsus mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused on kinnitatud linnavalitsuse määrusega nr 32 (RT IV, , 44). Lisaks reguleerivad eriotstarbelisi toetusi veel näiteks volikogu määrused Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise kord (RT IV, , 75) ja Sporditegevuse toetamise kord (RT IV, , 12). Tallinna linna reservfondist raha eraldamise tingimused on sätestatud Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 6 vastu võetud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine (RT IV, , 10). Kokkuvõttes toetab linn rahaliselt mittetulundustegevust erinevates vormides ja liikides: 1) linna eelarvest ette nähtud sihtotstarbelised toetused konkreetsetele projektidele või organisatsioonidele; 2) toetused, mida antakse vastavalt mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale linnaeelarvesse planeeritud vastavaliigilise toetuste eelarvest; 3) toetused reservfondist. kord 2 lg 2 alusel on toetuse liikideks projektitoetus ja tegevustoetus a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Lisa 1 Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused punkt 10 sätestab, et tegevustoetust antakse linna eelarves eraldi eelarvepositsioonina esitatud juriidilistele isikutele ja/või valdkondlikes lisatingimustes sätestatu kohaselt. Linna eelarves ettenähtud toetuste puhul esitatakse taotlus toetuse väljamaksmiseks üldjuhul Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi kaudu 1, samas ei toimu toetuse andmise otsustamiseks kord -des 9-11 ettenähtud menetlust vaid leping sõlmitakse vastutava ameti poolt volikogus heakskiidetud eelarve alusel. Taolisel viisil jagatakse oluline osa mittetulundustegevuste toetusi, nt a linnaeelarves on kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamiseks ette nähtud eurot, samas on selle saaja või sihtotstarve eelarve tasandil ette ära otsustatud euro ulatuses. Kultuuriprojektide ja -organisatsioonide toetamine sellest MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus (RT IV, , 15)

3 Konfidentsiaalne Sorainen 3/16 sellest Tallinna Grand Prix ja publikupreemia Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra Haridusselts Vene Kultuuri Rahvaülikool Vana Baskini Teater OÜ ART-Fortius MTÜ (Kuldne Mask Eestis) SA ORTHODOX SINGERS Jazzkaare Sõprade Ühing Eesti Kooriühing sellest EUROPA CANTAT ettevalmistamiseks Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee Mittetulundusühing Mustonenfest MTÜ Kultuuritraditsioonid MTÜ Eesti Nukukunst ART-Fortius MTÜ (Talveöö unenägu) Mittetulundusühing VIIVO MUUSIKA (festival-konkurss Jõulutäht ) Mittetulundusühing RightWay Tallinn Teatud juhtudel selgub tegevustoetuse saaja alles eelarve seletuskirjast. Nt on Tallinna a eelarves ette nähtud võitlusspordi toetamiseks eurot, eelarve seletuskirjast selgub, et need vahendid on kavandatud Eesti Kick-Boxingu Liidule, Eesti Taekwondo Liidule ja Eesti Poksiliidule võistluste ettevalmistuseks ja korraldamiseks ning osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel. Samas ei ole seletuskirjas näha summa jagunemist liitude vahel. Eelarvest otsetoetusi saavad mittetulundusühingute valikuks otseselt formaliseeritud menetluskorda ei ole, on MTÜ-sid ja projekte, mida linna toetab traditsiooniliselt juba pikka aega ja mille toetused sisalduvad juba eelarve esialgses projektis. Samas võib toetusi lisanduda ka eelarve menetluse käigus. Nt MTÜ RightWay Tallinn, MTÜ Viivo Muusika ja SA Avatud Kool toetused lisandusid Tallinna a lisaeelarvesse teisel

4 Konfidentsiaalne Sorainen 4/16 lugemisel. 2 Olemasoleva info põhjal ei ole võimalik hinnata, kas nimetatud toetused vastavad nt a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustele. Vastavalt korrale tuleb projektitoetuse saamiseks esitada läbi infosüsteemi vastav taotlus koos nõutavate dokumentidega ja seda hindab taotluste läbivaatamiseks moodustatud komisjon, kelle töö protokollitakse. Toetuse andmise otsustab formaalselt vastutava ametiasutuse juht haldusaktiga, mille alusel sõlmitakse toetuse andmise leping (kõnealused dokumendid on avalikud ja nähtavad asutuse dokumendiregistris, kuhu on moodustatud eraldi kataloog Mittetulundustegevus ). Reservfondist mittetulundustegevuseks toetuste eraldamine toimub Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra alusel, selget seost sellel korra tingimuste ja menetluskorraga ei ole, seetõttu ei ole otseselt ka kohustuslik, et vastavad projektid või taotlused peaksid viimasele vastama. Üks ja sama mittetulundusühing võib saada toetust erinevatest meetmetest või asutustest. Näiteks on Rahvusvaheline Rahvakultuuride Ühenduste Liit Lüüra saanud otse linnaeelarvest toetust mõlemal aastal eurot, lisaks on samal perioodil taotlenud 9 korral veel lisatoetusi euro ulatuses, millest on rahuldatud 4 taotlust summas eurot. Eesti Taekwondo Liit saanud kahel viimasel aastal tegevustoetusena eurot aastas, Euroopa Taekwon-do meistrivõistluste korraldamiseks a projektitaotluse korras eurot ja a reservfondist 5200 eurot sportlaste tunnustamiseks ja toetamiseks. Paljudel juhtudel on erinevate MTÜ-de taotlused esitanud üks inimene. Näiteks on Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi andmetele tuginedes Ilona Uzlova 3 perioodil esindanud kuut MTÜ-d kokku 32 projektitoetuse esitamisel, millest on rahuldatud 26 taotlust kokku summas eurot. Samal perioodil on ta esindanud seitset MTÜ-d 12 tegevustoetuse esitamisel, kokku on nende taotluste alusel eraldatud eurot. 1 Mittetulundusühing Eesti Üürnike Liit Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine, kuna toetus on ette nähtud linnaeelarves. Esindaja nimi: Urmi Reinde Toetuse suurus: eurot. Toetuse tüüp: tegevustoetus. 2 Vt Samas ei ole võimalik olemasolevate dokumentide alusel hinnata, kas antud toetus vastab Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra ja selle alusel kehtestatud tingimustele. 3 Ilona Uzlova on alates Eesti Keskerakond liige ja alates Tallinna linnavolikogu liige Toetuse maksmise aluseks on MTÜ Eesti Üürnike Liidu poolt elektrooniliselt mittetulundustegevuse toetuse registris registreeritud taotlus.

5 Konfidentsiaalne Sorainen 5/16 Tegevused, mida toetatakse: töötasud koos maksudega, ruumide rent, ruumide korrashoid ja territooriumi hooldus, sideteenused (telefon, internet), arvuti hooldus, reklaam, kontorkulud ja paljundus a eelarves ettenähtud toetus liidule on eurot. Toetuse maksmine osamaksete kaupa iga kuu 8,33% toetusest. 2 Mittetulundusühing Lootus Sinuga Toetuse suurus: 350 eurot Esindaja nimi: Jekaterina Panova Toetuse tüüp: projektitoetus. Projekti nimetus: Lootus Sinuga juubelikontsert. Antud MTÜ-d on 2018.a toetatud lisaks 5000 euroga otse linnaeelarvest, mille kohta on sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping Taotluse alusel on Tallinna Linnavaraamet ja MTÜ Eesti Üürnike Liit sõlminud sihtotstarbeliselt antava toetuse lepingu. Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni tööd, kuna otsus tehti Tallinna linna eelarve vastuvõtmisel Tallinna Linnavolikogu poolt. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele. Toetuse maksmise aluseks on MTÜ Lootus Sinuga poolt elektrooniliselt mittetulundustegevuse toetuse registris registreeritud projektitoetuse taotlus, millega taotleti 477 euro suurust toetust. Komisjoni protokollist nähtub komisjoni otsus toetuse maksmise kohta summas 350 eurot. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja MTÜ Lootus Sinuga vahel sõlmiti leping Lootus Sinuga juubelikontserdi korraldamiseks toetuse saamiseks summas 350 eurot on Lasnamäe Linnaosa vanem teinud korralduse seoses toetuse tagasinõudega, sest toetust ei kasutatud. 3 Mittetulundusühing Viivo Muusika Toetuse suurus: 5000 eurot Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine, kuna toetus on ette nähtud linnaeelarves. Sõlmitud leping vastab korra toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega. Tallinna linna a lisaeelarve.

6 Konfidentsiaalne Sorainen 6/16 Antud toetused lisandus Tallinna a Esindaja nimi: Zoja Tumanova-Rodman lisaeelarvesse teisel lugemisel. Toetuse tüüp: tegevustoetus. Projekti nimetus: Festival-konkurss Jõulutäht (toimub ). Samas ei ole võimalik olemasolevate dokumentide alusel hinnata, kas antud toetus vastab Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra ja selle alusel kehtestatud tingimustele. Lisaks taotles MTÜ selleks ürituseks eelnevalt toetust 3900 eurot ka Kultuuriametist vastavalt korra, kuid amet ei pidanud võimalikuks seda toetada. Toetuse maksmise aluseks on MTÜ Viivo Muusika poolt elektrooniliselt mittetulundustegevuse toetuse registris registreeritud tegevustoetuse taotlus, millega taotleti 5000 euro suurust toetust. Konkursi eesmärk on populariseerida koorilaulu, tutvustada Eesti publikule erinevate maailmariikide kooride loomingut ja meisterlikkust, arendada loomesidemeid Eesti ja muude maailmariikide koorikollektiivide vahel, laiendada koorikollektiivide repertuaari, luua uusi loomekontakte, vahetada kogemusi. Toimumiskohad on Tallinnas, Võrus, Keilas, Narvas, Kohtla-Järvel. Konkursil on ka osalemistasu 50 eurot kollektiivilt või 80 eurot kollektiivilt. Toetuse andmise leping on ettevalmistatud, kuid alles kooskõlastamisel ( seisuga). 4 Sihtasutus Avatud Kool Toetuse suurus: eurot Toetuse tüüp: Tegevustoetus (õpperuumidega seotud kulude katteks). Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine, kuna toetus on ette nähtud linna a lisaeelarves. Antud toetused lisandus Tallinna a lisaeelarvesse teisel lugemisel. Samas ei ole võimalik olemasolevate dokumentide alusel hinnata, kas antud toetus vastab Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra ja selle alusel kehtestatud tingimustele. Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni tööd, kuna otsus tehti Tallinna linna eelarve vastuvõtmisel Tallinna Linnavolikogu poolt. Tallinna linna a lisaeelarve. Toetuse maksmise aluseks on Sihtasutus Avatud Kool taotlus, millega taotleti euro suurust toetust kooli õpperuumidega seotud kulude katteks. Toetuse kasutamise leping sõlmitud Tallinna Haridusameti ja SA Avatud Kool vahel.

7 Konfidentsiaalne Sorainen 7/16 Haridusameti avalikus dokumendiregistris Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni puuduvad antud toetusega seotud dokumendid tööd, kuna otsus tehti Tallinna linna eelarve (leping), samuti pole see nähtav vastuvõtmisel Tallinna Linnavolikogu poolt. mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele. 5 Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra Toetuse suurus: 215 eurot Toetuse tüüp: projektitaotlus. Formaalseid ega sisulisi puudusi toetuse andmisel ei esine. Samale üritusele on andnud toetust ka Kultuuriamet 2800 eurot. Antud ühendust on 2017.a ja 2018.a toetatud lisaks mõlemal aastal euroga otse linnaeelarvest. Toetuse maksmise aluseks on Rahvusvahelise Rahvuskultuuride Ühenduse Liit Lüüra taotlus, millega taotleti 410 euro suurust toetust 25.juubeliaasta ürituste läbiviimiseks. Komisjoni protokollist nähtub komisjoni otsus toetuse maksmise kohta summas 215 eurot. Toetuse kasutamise leping sõlmitud Põhja- Tallinna valitsuse ja toetuse saaja vahel. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega.

8 Konfidentsiaalne Sorainen 8/16 6 Eesti Taekwondo Liit Toetuse suurus: 4000 eurot. Toetuse tüüp: toetus reservfondist sportlaste tunnustamiseks. Antud MTÜ-d on 2017.a toetatud lisaks euroga tegevustoetuse vormis. Tallinna linna reservfond. Eesti Taekwondo Liit on esitanud taotluse Eesti Taekwondo Liidu sportlaste premeerimiseks seoses nende eduka esinemisega Maailma Meistrivõistlustel Lõuna-Koreas. Tallinna linnavalitsuse korraldusega on otsustatud taotluse alusel eraldada sportlaste ja nende treeneri toetamiseks kokku 4000 eurot Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra p alusel. Reservfondist eraldatud vahendite kasutamise leping on sõlmitud. 7 Eesti Taekwondo Liit Toetuse suurus: 2400 eurot. Toetuse tüüp: toetus reservfondist sportlaste tunnustamiseks. Antud MTÜ-d on 2017.a toetatud lisaks euroga tegevustoetuse vormis. Sõlmitud leping vastab reservfondist raha eraldamise korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega. Tallinna linna reservfond. Eesti Taekwondo Liit on esitanud taotluse Eesti Taekwondo Liidu sportlaste premeerimiseks seoses nende eduka esinemisega Euroopa Meistrivõistlustel. Tallinna linnavalitsuse korraldusega on otsustatud taotluse alusel eraldada sportlaste ja nende treeneri toetamiseks kokku 2400 eurot Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra p alusel.

9 Konfidentsiaalne Sorainen 9/16 Reservfondist eraldatud vahendite kasutamise leping on sõlmitud. Sõlmitud leping vastab reservfondist raha eraldamise korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega. 8 Eesti Taekwondo Liit Toetuse suurus: 5200 eurot. Toetuse tüüp: toetus reservfondist sportlaste tunnustamiseks. 9 Eesti Taekwondo Liit Toetuse suurus: eurot. Antud MTÜ-d on 2018.a toetatud lisaks euroga tegevustoetuse vormis ja Euroopa Taekwon-do meistrivõistluste korraldamiseks a projektitaotluse korras euroga Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine. Linna 2017.a eelarves oli ette nähtud võistlusspordi toetuseks eurot, kuid puudus toetuse saajate nimed. Eelarve Tallinna linna reservfond. Eesti Taekwondo Liit on esitanud taotluse Eesti Taekwondo Liidu sportlaste premeerimiseks seoses nende eduka esinemisega Euroopa Meistrivõistlustel. Tallinna linnavalitsuse korraldusega on otsustatud taotluse alusel eraldada sportlaste ja nende treeneri toetamiseks kokku 5200 eurot Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra p alusel. Reservfondist eraldatud vahendite kasutamise leping on sõlmitud. Sõlmitud leping vastab reservfondist raha eraldamise korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega.

10 Konfidentsiaalne Sorainen 10/16 seletuskirjast selgub, et mh oli see mõeldud Tallinna Spordi- ja Noorsooameti Toetuse tüüp: tegevustoetus. Eesti Taekwondo Liidu toetuseks toetuse suurust täpsustamata. käskkirjaga on otsustatud taotluse alusel eraldada tegevustoetust Eesti Taekwondo Liidule summas eurot. Toetuse kasutamiseks on sõlmitud leping nr SFT26262 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja Eesti Taekwondo Liidu vahel. 10 Eesti Taekwondo Liit Toetuse suurus: eurot. Toetuse tüüp: tegevustoetus. Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine Linna 2018.a eelarves oli ette nähtud võistlusspordi toetuseks eurot, kuid puudus toetuse saajate nimed. Eelarve seletuskirjast selgub, et mh oli see mõeldud Eesti Taekwondo Liidu toetuseks toetuse suurust täpsustamata. Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni tööd, kuna otsus tugineb vahetult Tallinna linna eelarvele. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele. Puudub Eesti Taekwondo Liidu taotlus toetuse saamiseks. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkirjaga on otsustatud taotluse alusel eraldada tegevustoetust Eesti Taekwondo Liidule summas eurot. Toetuse kasutamiseks on sõlmitud leping nr SFT26824 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja Eesti Taekwondo Liidu vahel. Leping ei ole nähtav dokumendiregistrist. Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni tööd, kuna otsus tugineb vahetult Tallinna linna eelarvele. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele.

11 Konfidentsiaalne Sorainen 11/16 11 Taekwon-do Klubi Tekken Toetuse suurus: 1000 eurot. Toetuse tüüp: tegevustoetus Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkirja alusel toetus noorsportlastele aasta tulemuste põhjal. Sõlmitud on sihtotstarbelise toetuse leping. 12 Taekwon-do Klubi Tekken Toetuse suurus: 1200 eurot. Toetuse tüüp: tegevustoetus. Kooskõlas tingimustega Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkirja alusel toetus noorsportlastele aasta parimatele noorsportlastele ja nende treeneritele. Sõlmitud on sihtotstarbelise toetuse leping. 13 Mittetulundusühing Põlvkond Toetuse suurus: 400 eurot. Toetuse tüüp: projektitoetus. Projekt: Heategevuslik jõulupuu - toimub Lüüra majas, iga-aastane lasteüritus, teatrietendus, mängud, töötoad ja kingitused. Kooskõlas tingimustega Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri projektile Heategevuslik Hiina jõulupuu 2018 toetuse andmiseks summas 400 eurot. Komisjoni protokoll toetuse andmise otsusega.

12 Konfidentsiaalne Sorainen 12/16 Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega. 14 Mittetulundusühing Põlvkond Toetuse suurus: 750 eurot. Toetuse tüüp: projektitoetus. Projekt: Noored noortele Toimub Lüüra majas. Tervise päev piiratud võimalustega noortele. Eesti Taekwondo Liidu baasil sporditegevuse läbiviimine, käsitöö meisterklass, koerateraapia jms. 15 Mittetulundusühing Põlvkond Toetuse suurus: 1100 eurot. Toetuse tüüp: tegevustoetus (majandamiskulude toetamine) Samale üritusele on andnud toetust ka Põhja Tallinna Valitsus 150 eurot. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri projektile Noored noortele toetuse andmiseks summas 750 eurot. Komisjoni protokoll toetuse andmise otsusega. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega. Mittetulundusühing Põlvkond on esitanud taotluse toetuse saamiseks. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri noorteühingule majandamiskulude toetuse eraldamiseks.

13 Konfidentsiaalne Sorainen 13/16 Komisjoni protokoll toetuse andmise otsusega. Alus: Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise kord 3 lg Mittetulundusühing Põlvkond Toetuse suurus: 300 eurot. Toetuse tüüp: projektitoetus. Projekt: Eduka töö saladused noortelaagris seminari läbiviimine edukatele noortele eesmärgiga suurendada nende motivatsiooni ja tõsta töö kvaliteeti laste ja noortega noortelaagris. 17 HVARANG ITF Toetuse suurus: 1000 eurot. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri projektile Eduka töö saladused noortelaagris toetuse andmiseks summas 300 eurot. Komisjoni protokoll toetuse andmise otsusega. Alus: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimääruse 6 lg 1 p 2 ja 8 lg p 2, Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri toetuse andmiseks summas 1000 eurot.

14 Konfidentsiaalne Sorainen 14/16 Toetuse tüüp: sihtotstarbeline toetus parima noorsportlase ja tema treeneri toetamiseks. Sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele ning toetuse menetlus on olnud kooskõlas kehtestatud korra tingimustega. 18 Eesti Võitlusspordi Ühendus Formaalseid puudusi toetuse andmisel ei esine. Toetuse suurus: eurot. Toetuse tüüp: tegevustoetus 10 Eesti Lahtised Võitlusspordimängude korraldamiseks. 19 Ekspress Media AS Toetuse suurus: 7000 eurot. Toetuse tüüp: projektitoetus Linna 2017.a eelarves oli ette nähtud võistlusspordi toetuseks eurot, kuid puudus toetuse saajate nimed. Eelarve seletuskirjast selgub, on antud toetus oli kavandatud Tallinna sportmängude võistkondadele jalg-, korv- ja võrkpallis, kes on näidanud suutlikkust saavutada kõrgeid kohti nii Eesti meistrivõistlustel kui rahvusvahelistes sarjades (Balti- ja Euroliiga sarjades) ja teiste spordialade esindajatele, kes on näidanud viimastel aastatel suurepäraseid saavutusi tiitlivõistlustel ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvatel kõrgetasemelistel spordivõistlustel. Toetuse saajaid nimeliselt välja ei ole toodud. Ürituse piletite ning turunduskampaania pakkumine toetuse eest sisaldab korruptsiooniriski. Ei selgu, miks ei ole toetust taotletud vastavalt korras ettenähtud tingimustele. Olemasolevate dokumentide alusel ei ole võimalik hinnata, kas antud toetus vastaks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti käskkiri toetuse andmiseks summas eurot. Sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping nr SFT26418 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja Eesti Võitlusspordi Ühenduse vahel. Tegevustoetuse menetlemisel ei ole toimunud komisjoni tööd, kuna otsus tugineb vahetult Tallinna linna eelarvele. Sõlmitud leping vastab korras toodud nõuetele. Tallinna reservfond. Ekspress Media AS juhatuse esimehe kiri 7000 euro suuruse toetuse saamiseks üritusele: Delfi Rallipäev Ott Tänakuga. Kirja kohaselt pakub korraldaja linnale toetuse eest vastu Tallinna linna logo ürituse reklaamidel ja turunduskampaaniates ning 40 piletit üritusele.

15 Konfidentsiaalne Sorainen 15/16 korra ja selle alusel kehtestatud tingimustele. Esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu ei saa 20 Ekspress Media AS Toetuse suurus: 3000 eurot. Toetuse tüüp: kontserdi korraldamiseks Kontsert: Arvo Pärdi muusika Peegel peeglis kontsert Nordea Kontserdimajas. 21 Ekspress Media AS Toetuse suurus: eurot. Toetuse tüüp: ürituse korraldamise toetus Üritus: Alexela Korvpalli Meistriliiga Tähtede Mäng 2017 Toetuse andmine ei ole läbipaistev. Ei selgu, miks ei ole toetust taotletud vastavalt korras ettenähtud tingimustele. Olemasolevate dokumentide alusel ei ole võimalik hinnata, kas antud toetus vastaks korra ja selle alusel kehtestatud tingimustele. Toetuse andmine ei ole läbipaistev. Ei selgu, miks ei ole toetust taotletud vastavalt korras ettenähtud tingimustele. Olemasolevate dokumentide alusel ei ole võimalik hinnata, kas antud toetus vastaks korra ja selle alusel kehtestatud tingimustele. nõuetele vastavust hinnata. Tallinna reservfond. Toetuse maksmise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse korraldus nr 273-k. Muud toetuse aluseks olevad dokumendid puuduvad. Esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu ei saa nõuetele vastavust hinnata. Tallinna reservfond. Ekspress Media AS juhatuse esimehe kiri euro suuruse toetuse saamiseks üritusele: Tähtede Mäng. Kirja kohaselt pakub korraldaja linnale toetuse eest vastu Tallinna linna logo ürituse reklaamidel ja turunduskampaaniates ning logo vormidel, soojendussärgil ja Saku Suurhalli lettidel ja kuubikul. 22 Ekspress Media AS Toetuse suurus: eurot. Toetuse andmine ei ole läbipaistev. Esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu ei saa nõuetele vastavust hinnata. Tallinna reservfond.

16 Konfidentsiaalne Sorainen 16/16 Ei selgu, miks ei ole toetust taotletud vastavalt korras ettenähtud tingimustele. Toetuse tüüp: ürituse korraldamise toetus Üritus: Tallinn Hockey Weekend korraldamine ja Tondiraba Jäähallis Olemasolevate dokumentide alusel ei ole võimalik hinnata, kas antud toetus vastaks korra ja selle alusel kehtestatud tingimustele. Ekspress Media AS juhatuse esimehe kiri euro suuruse toetuse saamiseks üritusele: Tallinn Hockey Weekend. Kirja kohaselt pakub korraldaja linnale toetuse eest vastu Tallinna linna logo ürituse reklaamidel ja turunduskampaaniates ning logo jääl. Taotluse lahendamise kohta dokumendid puuduvad. Esitatud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu ei saa nõuetele vastavust hinnata.

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Muudatusettepanekud Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna linna aasta eelarve" 2. lugemiseks Muudatusettepaneku summa (+/-) Jrk Ettepa

Muudatusettepanekud Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu Tallinna linna aasta eelarve 2. lugemiseks Muudatusettepaneku summa (+/-) Jrk Ettepa Muudatusettepanekud määruse eelnõu "Tallinna linna 2017. aasta eelarve" 2. lugemiseks Oma Kulud Investeerimistegevus 1 40 000 40 000 Riiklikud maksud Keskkonnakomisjon EI TOETA EI TOETA Üksikisiku tulumaks

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega 23.09.2015 protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktikajuhend Dokumendi aluseks on praktika korraldamise ning

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem