KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo"

Väljavõte

1 KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine avatud taotlusvoorus esitatavate projektide hindamise juhend Sotsiaalministeerium 2017

2 2 SISUKORD Üldsätted... 3 Vastavushindamine... 3 Üld- ja põhikriteeriumid ning hindamise kord... 3 Hindamisskaalad ja hindamisküsimused toetuse andmise tingimuste 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevustega seotud projektide puhul... 4 Hindepunktide andmine ja eelistusnimekirja moodustamine

3 3 Üldsätted Juhend reguleerib Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna 2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine (edaspidi meetme tegevus) toetuse taotluste hindamist avatud taotlusvoorus. Hindamise tulemusel koostatakse projektide nimekiri, mis on aluseks toetatavate projektide valimisel. Juhend põhineb sotsiaalkaitseministri 9. novembri a määruse nr 42 Meetme tegevuse Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine toetuse andmise tingimused avatud taotlemisel (edaspidi TAT või toetuse andmise tingimused) 16 lõikes 1 sätestatud hindamiskriteeriumidel, mis on aluseks projekti koondhinde moodustumisel. Vastavushindamine Vastavushindamise käigus täidetakse iga projekti kohta kontroll-leht. Kontrollitakse, kas taotlus vastab taotluste menetlemise määruse -s 4 ja lisaks TAT 11 lõikes 1 sätestatud nõuetele: 1) projektis planeeritud keskmine ühe ööpäevaringse majutusega teenusekoha maksumus Euroopa Regionaalarengu Fondi (edaspidi ERF) vahenditest, välja arvatud TAT 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevustega seotud projekti puhul, on kuni eurot. Hindamisel võetakse aluseks taotluses esitatud projekti eelarve abikõlblikud kulud ERFi vahenditest ning saadud tulemus jagatakse projekti raames loodud kvaliteetsete erihoolekandeteenuse osutamise kohtade arvuga (meetme tegevuse väljundinäitaja). Seejuures liidetakse rajatavad teenusekohad sõltumata teenuse liigist; 2) nende teenusekohtade kulud ERFi vahenditest, kus ööpäevaringset majutust ei pakuta, on TAT 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevustega seotud projekti puhul kuni eurot; 3) ööpäevaringse majutusega teenusekohtade kulud ERFi vahenditest on TAT 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevustega seotud projekti puhul ERFi vahenditest kuni eurot; 4) TAT 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevustega seotud projekti puhul võib olla planeeritud kuni 30 ööpäevaringse majutusega teenusekohta, millele võib lisanduda teenusekohti, kus ööpäevaringset majutust ei pakuta. Lisaks hinnatakse vastavushindamisel projekti faktilisi asjaolusid, mille täitmata jätmisel ei ole võimalik projekti abikõlblikke kulusid teha. Kontrollitakse TAT 6 lõikes 2 sätestatud tingimuste täitmist, arvestades TAT 6 lõikes 3 sätestatud erisust. Teenuseüksus võib koosneda: 1) kuni 30-st ööpäevaringse majutusega teenusekohast, mis on jaotatud kuni 10-liikmelisteks peresarnasteks ja vajadusepõhisteks rühmadeks; 2) punktis 1 nimetatud ööpäevaringse majutusega teenusekohtadest ja teenusekohtadest, kus ööpäevaringset majutust ei pakuta; 3) teenusekohtadest, kus ööpäevaringset majutust ei pakuta. Kui projekt ei vasta vähemalt ühele TAT 11 lõikes 1 nimetatud kriteeriumile, siis projektile hindepunkte ei anta ning koostatakse taotluse rahuldamata jätmise otsus. Üld- ja põhikriteeriumid ning hindamise kord TAT 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevustega seotud projektide puhul tehakse vastavushindamine ning hinnatakse projekti vastavust TAT 14 lõikes 5 sätestatud hindamiskriteeriumidele: 1) projekt vastab meetme eesmärkidele; 2) projekt on põhjendatud;

4 3) projekt on kuluefektiivne; 4) toetuse taotlejal on suutlikkus projekti ellu viia; 5) projektis on hinnatud mõju läbivatele teemadele. 4 Vastavalt TAT 16 lõikele 1 hinnatakse TAT 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevustega seotud projekte viie üldkriteeriumi raames hindepunktidega 11 põhikriteeriumi alusel. TAT 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevustega seotud projektide hindamise üldkriteeriumid ja nendele vastavad põhikriteeriumid on: 1. projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele (23% koondhindest): 1.1. rajatavas hoonestuses loodavate teenusekohtade jaotus; 1.2. projekti mõju tulemusnäitaja täitmisele; 2. projekti põhjendatus (29% koondhindest): 2.1. projekti mõju inimeste kogukonda integreerimisele ja hõive arendamisele; 2.2. projekti eesmärgipüstituse põhjendatus, muudatuste vastavus vajadustele ja lahenduste sobivus; 2.3. projekti mõju erihoolekandeteenuste osutamise töökorraldusele. 3. projekti kuluefektiivsus (22% koondhindest): 3.1. projekti tulemuste saavutamise kuluefektiivsus ning eelarve realistlikkus ja mõistlikkus; 3.2. projekti finantsanalüüsi kvaliteet ja jätkusuutlikkus; 4. toetuse taotleja suutlikkus projekti edukalt ellu viia (15% koondhindest): 4.1. toetuse taotleja kogemus projektide elluviimisel; 4.2. projekti riskianalüüsi kvaliteet; 4.3. projekti tulemuste kestlikkus pärast projekti lõppu; 5. projekti mõju läbivatele teemadele (7% koondhindest): 5.1. projekti mõju võrdsetele võimalustele; Punktide skaala on olenevalt kriteeriumist Valemipõhiste või kindla arvulise näitajaga kriteeriumide korral (põhikriteeriumid 1.1, 1.2, 4.3 ja osaliselt 2.1, 2.2, 3.1, 5.1) leitakse hinne vastavalt valemile (ümardatakse tavapõhimõttel kahe kohani pärast koma) või faktilise asjaolu alusel. Teiste hinnatavate kriteeriumide juures annavad hindajad hindepunkte vastavalt etteantud skaalale täisarvudena. Hindamiskomisjonile esitatakse tabel hindamise tulemustega. Tabelis on esitatud info vastavalt kriteeriumide sisule: 1) kriteeriumide 1.1, ja puhul välja toodud valemist tulenev hindepunkt; 2) kriteeriumide 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 4.1, 4.3, puhul selgitustest, aruandetabelitest ja taotlusest tulenevale arvulisele väärtusele vastav hindehindepunkt; 3) kriteeriumide ja 3.2 puhul eksperdi antud hindepunkt; 4) teiste kriteeriumide puhul iga hindaja antud hinne. Tulenevalt TAT 11 lõikest 2 esitatakse taotlused eraldi TAT 6 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste kohta. Punktis 1 nimetatud tegevustega seotud projektide puhul tehakse projektide vastavushindamine. Punktis 2 nimetatud tegevustega seotud projektide puhul moodustab hindamiskomisjon vastavalt TAT 16 lõikele 4 koondhinnete alusel projektide nimekirja. See on aluseks taotluste rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuste tegemisel. Hindamisskaalad ja hindamisküsimused toetuse andmise tingimuste 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevustega seotud projektide puhul

5 5 Üldkriteeriumide 2, 3 4 ja 5 puhul annavad hindamiskomisjoni liikmed hindepunkte põhikriteeriumide järgi. Hindajad saavad kriteeriumide hindamisel anda projektile vaid vastava kriteeriumi juures nimetatud hindeid (näiteks kui kriteeriumi juures on maksimumhinne 10 ja vahetasemed 8, 6 ja 4, saab hindaja kasutada vaid neid hindeid). Kui ühe projekti raames rajatakse teenusekohti mitmes asustusüksuses või ühe asustusüksuse piires mitmes asukohas ning see toob kaasa erineva tulemuse, leitakse projektile antav hinne eri asukohtade punktide kaalutud keskmisena (kaaluna kasutatakse teenuseüksustes loodud teenusekohti). Üldkriteeriumi 1 puhul on hindamine valemipõhine või tuleneb konkreetsetest arvulistest suurustest. Komisjoni liikmed seda täiendavalt ei hinda Rajatavas hoonestuses loodavate teenusekohtade jaotus Hinnatakse väljundinäitajasse panustamise viisi ehk seda, kuidas on planeeritud füüsilise paiknemise mõttes teenusekohtade taristu luua. Enam hajutatud majutusega teenusekohad võimaldavad luua individuaalsema elukeskkonna. Korteritesse loodavate teenusekohtade puhul on oluline eristada, et kui kogu hoone koosneb vaid erihoolekande teenusekohtadest, ei loeta neid eraldi korteriteks, vaid neid käsitatakse ühe üksusena. 10 punkti ööpäevaringse majutusega teenusekohad luuakse eraldi hoonetesse kuni viiele inimesele ühes hoones või kuni viie inimesega korteritesse (eraldi pesemise ja söögitegemise võimalusega korteriomand) mitmes hoones või on ühes hoones kuni 15 toetavat teenusekohta; 8 punkti ööpäevaringse majutusega teenusekohad luuakse eraldi hoonetesse kuni kümnele inimesele ühes hoones või kuni viie inimesega korteritesse (eraldi pesemise ja söögitegemise võimalusega korteriomand) ühes hoones või on ühes hoones kuni 30 toetavat teenusekohta; 6 punkti ööpäevaringse majutusega teenusekohad luuakse eraldi hoonetesse kuni 15 inimesele ühes hoones või enam kui viie inimesega korteritesse (eraldi pesemise ja söögitegemise võimalusega korteriomand) või on ühes hoones kuni 50 toetavat teenusekohta; 4 punkti ööpäevaringse majutusega teenusekohad luuakse eraldi hoonetesse kuni 20 inimesele ühes hoones või on ühes hoones enam kui 50 toetavat teenusekohta; 3 punkti ööpäevaringse majutusega teenusekohad luuakse hoonesse või hoonetesse kuni 30 inimesele ühes hoones. Kui projektis luuakse nii ööpäevaringse majutusega kui toetavaid teenusekohti, leitakse hindepunktid eraldi ja arvutatakse kaalutud keskmine. Iga projekt peab panustama väljundinäitaja täitmisse vähemalt ühe teenusekoha osas. Projekt, mis väljundinäitajasse ei panusta, hindamisele ei kuulu ning selle kohta tehakse rahuldamata jätmise otsus peale vastavushindamist Projekti mõju tulemusnäitaja täitmisele Meetme tegevuse tulemusnäitajaks on iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste ja ööpäevaringsete institutsionaalsete hooldusteenuste osutamise kohtade suhtarv erihoolekandes. TAT 6 lõike 1 punkti 2 raames esitatud projektid võivad panustada nii ööpäevaringsete kui kogukondlike teenuste loomisse. Seega on nende mõju kogukondlike ja ööpäevaringsete teenuste suhte paranemisse erinev. Seetõttu hinnatakse projektide panust nii kogukondlike teenuste loomisse kui loodavate teenuste komplekssesse integreeritud pakkumisse.

6 Ööpäevaringsete teenusekohtade osakaal 6 Hinnatakse, millisel määral luuakse projektis sotsiaalhoolekande seaduse -s 100 nimetatud ööpäevaringse erihooldusteenuse kohti võrreldes kogukondlike teenusekohtadega (kogukonnas elamise teenus, toetatud elamise teenus, igapäevaelu toetamise teenus jm). 10 punkti projektis loodavad teenusekohad on kogukonnapõhised ning projektis ei looda ööpäevaringse erihooldusteenuse kohti; 8 punkti projektis loodavatest teenusekohtadest on kuni 25% ööpäevaringse erihooldusteenuse kohad; 7 punkti projektis loodavatest teenusekohtadest on kuni 50% ööpäevaringse erihooldusteenuse kohad; 6 punkti projektis loodavatest teenusekohtadest on enam kui 50% ööpäevaringse erihooldusteenuse kohad ning projektis luuakse ka kogukondlikke teenusekohti; 5 punkti projektis luuakse vaid ööpäevaringse erihooldusteenuse kohti Pakutavate teenuste arv Eesmärgiga toetada eriilmeliste lahenduste saavutamist ning projektis integreeritud teenuseosutamise soodustamist, antakse täiendavalt punkte enam kui ühe teenuse taristu rajamisel. Kuivõrd teenuste ring ei ole TAT-s või muus õigusaktis ega käesolevas juhendis piiratud, on teenuse puhul oluline erihoolekande sihtrühm, selle seos inimeste elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste või -võimaluste arendamisega. 3 punkti projektis luuakse teenusekohti selliselt, et kokku pakutakse vähemalt kolme teenust; 2 punkti projektis luuakse teenusekohti selliselt, et kokku pakutakse vähemalt kahte teenust; 1 punkt projekti tulemusena pakutakse ühte tüüpi teenusekohti. Üldkriteeriumi 2 puhul hinnatakse projekti põhjendatust. Hinnatakse, kuidas projektis kirjeldatud tegevused toetavad erihoolekande arengusuundade elluviimist ning on kooskõlas erihoolekande arengukava aastateks eesmärkidega, järgides puuetega inimeste õiguste konventsiooni 1 ning deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid Projekti mõju inimeste kogukonda integreerimisele ja hõive arendamisele Kriteeriumi juures hinnatakse, kas hinnatavateks tegevusteks on sõlmitud näiteks eelkokkuleppeid või uuritud asukohast tulenevaid võimalusi ja piiranguid. Loodavad teenusekohad peavad olema sellised, et kogukonnas elavatel inimestel on vastavalt võimekusele võimalus osaleda iseseivalt oma elu korraldamises ja muudes igapäevastes tegevustes, sh osaleda tööturul. Muu hulgas hinnatakse, kuidas on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga kättesaadavad avalikud teenused, sh kauplused, apteegid, ühistransport, arstiabi, aga ka töiste tegevuste ning vaba aega sisustavate ja aktiveerivate tegevuste võimalused. Kui projektiga ei kaasne inimeste vajalikku integreerimist, on projektile antav hindepunkt ka vastavalt väiksem. 1 Puuetega inimeste õiguste konventsioon. 2 European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care (2012). Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care.

7 Teenuseüksuse asukohas pakutavad teenused 7 Hinnatakse avalike teenuste kättesaadavust. Eelistatud on olukord, kus avalikud teenused on teenusesaajatele kättesaadavad iseseisvalt või minimaalsete täiendavate takistustega. Hinnatavateks teenusteks (taotluse esitamise tähtpäeva seisuga) on kaupluste, apteegi, ühistranspordi, raamatukogu, rahvamaja, spordikeskuse, pangateenuste (sh pangaautomaat), postiteenuste (sh pakiautomaat) ja arstiabi kättesaadavus. 5 punkti kõik hinnatavad teenused on kättesaadavad teenusesaajatele iseseisvalt (kuni 2 km liikumistee raadiuses); 3 punkti kõik hinnatavad teenused on kättesaadavad ühistranspordi või eraldi korraldatud transpordi kaasabil ning neist vähemalt pooled teenusesaajatele iseseisvalt; 2 punkti kõik hinnatavad teenused on kättesaadavad vähemalt eraldi korraldatud transpordi kaasabil; 0 punkti hinnatavatest teenustest mõni ei ole kättesaadav iseseisvalt, ühistranspordi või eraldi korraldatud transpordi kaasabil Teenuseüksuse asukoha võimalused teenusesaajate hõive arendamiseks Hinnatakse, mil määral on teenuseüksuse planeeritud asukohas või selle vahetus läheduses võimalusi psüühilise erivajadusega inimeste hõive arendamiseks. Hinnatakse töökohtade kättesaadavust ja koostööd tööandjatega. Projektid, kus luuakse teenusekohti sügava liitpuudega teenusesaajatele, saavad 4 punkti, sest sihtrühma puhul ei ole hõivesse saamine alati võimalik või teenuse saamisel eesmärgiks. 4 punkti asukohas või selle vahetus läheduses on olemas tööandjad, kellega on kokku lepitud koostööplaanid ning seega on võimalus töötada väljaspool loodavat teenuseüksust, või pakub tööandja juba tööd taotleja sihtrühmale. Vähemalt kahe tööandjaga on sõlmitud koostöökokkulepe, kus on välja toodud ka võimalused hõivet edendada ning kokkuleppe sõlminud ettevõttel on reaalne majandustegevus; 2 punkti teenusesaajate hõive on planeeritud loodavas teenuseüksuses või on sõlmitud kokkulepe ühe tööandjaga; 0 punkti tööandjatega puuduvad kokkulepped ning kokku lepitud hõivevõimalused puuduvad. Kui projektis luuakse teenusekohti nii sügava liitpuudega teenusesaajatele kui teistele sihtrühmadele, leitakse hindepunktid eraldi ja arvutatakse kaalutud keskmine Teenuseüksuse asukohas pakutavad muud aktiveerivad teenused Hinnatakse, mil määral on teenusesaajatel ligipääs aktiveerivatele tegevustele. Siinkohal on mõeldud kaitstud töö võimalusi, päevakeskuse kasutamist ning teenuseid, mis ei panusta otseselt hõive kasvu, kuid aitavad tagada psüühilise erivajadusega inimeste igapäevase aktiivsuse ja oma oskuste maksimaalse ärakasutamise. See aitab tagada, et ka inimesed, kes ei ole suutelised panustama aktiivsesse tööhõivesse, leiavad omale igapäevast tegevust. 3 punkti psüühilise erivajadusega inimestele on kavandatud võimalused tegeleda neile jõukohaste tegevustega ning on olemas kokkulepped nende kasutamiseks; 1 punkti aktiveerivate tegevuste olemasolu teenuseüksuse asukohas või selle läheduses on välja selgitatud, kuid nende kasutamise võimalused ei ole selged; 0 punkti teenuseüksuse asukohas või selle läheduses puuduvad võimalused aktiveerivateks tegevusteks või ei ole neid projektis kirjeldatud.

8 8 Kui projekt saab põhikriteeriumi 2.1 hindepunktide summas 0 punkti, ei saa seda meetme tegevuse raames toetada, sest see ei toeta vastavaid eesmärke. Projekti raames planeeritud teenusekohad ei toeta piisaval määral inimeste kaasamist kogukonda ega ole mõeldud nende suunamiseks tööturule. Komisjon projekti edasi ei hinda Projekti eesmärgipüstituse põhjendatus, muudatuste vajalikkus ja lahenduste sobivus TAT 2 lõike 2 kohaselt antakse meetme tegevuse raames toetust kooskõlas erihoolekande arengukava aastateks eesmärkidega, järgides puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid (vt viited allikatele üldkriteeriumi 2 juures). Loodav taristu peab toetama põhikriteeriumis 2.1 nimetatud tegevuste (inimeste kogukonda integreerimine ja hõive arendamine) elluviimist ning inimestega individuaalset tegelemist ja nende kaasamist. Hinnatakse projekti eesmärki, põhjendatust ja vajalikkust. Projekt võib selles põhikriteeriumis kokku saada kuni 15 punkti Projekti eesmärgipüstituse ja lahenduste sobivus Hinnatakse projekti elluviimise olulisust ning tehtud valikute sobivust vastavalt esitatud projekti lahendusele ja kaalutud alternatiividele. 7 punkti läbivalt on arvestatud deinstitutsionaliseerimise põhimõtetega ning erihoolekande arengukava ja heaolu arengukava eesmärkidega. Põhjendustes on vastavalt vajadusele kasutatud uuringuid, analüüse, teiste riikide praktikat vms, mis kirjeldab teenuseosutaja nägemust kvaliteetse teenuse osutamisest püühilise erivajadusega inimestele, ning need toetavad projekti teostamise loogikat. Kõik eelnev kajastub ka projekti lahenduses (sh esitatud eskiisis) ning taotleja on leidnud sobivaima lahenduse projekti elluviimiseks; 5 punkti esitatud on projekti eesmärk ning vajalikud tegevused koos osaliste põhjendustega. Arvestatud on deinstitutsionaliseerimise põhimõtetega ning erihoolekande arengukava ja heaolu arengukava eesmärkide saavutamisega, kuid projekti lahenduses (sh esitatud eskiisis) ja projekti elluviimise kirjelduses või selle teostamise loogikas esineb mõningaid puudusi; 3 punkti esitatud on projekti eesmärk ning lisatud põhjendused. Üldiselt on arvestatud nõutud põhimõtetega, kuid projekti lahenduses (sh esitatud eskiisis), projekti elluviimise kirjelduses või selle teostamise loogikas esineb olulisi puudusi, mida on võimalik parandada; 0 punkti projekt ei toeta deinstitutsionaliseerimise elluviimist ega erihoolekande arengukava eesmärkide saavutamist. Puuduvad selgitused, mis toetavad projekti teostamise loogikat, eesmärk on ebaselge ning kavandatud tegevused ei ole põhjendatud. Esitatud lahendus ei ole meetme tegevusest elluviimiseks sobiv. Näiteks on planeeritud institutsionaalse hoolduse põhimõtetele vastavad teenuseüksused, kus puuduvad võimalused teenusesaajatele individuaalseks lähenemiseks või pole planeeritud TAT 6 lõike 2 kohast teenuseüksuse liigendatust peresarnasteks ja vajadusepõhisteks rühmadeks. Kui projekt saab 0 punkti, ei saa seda meetme tegevuse raames toetada, sest see ei toeta vastavaid eesmärke. Projekti raames planeeritud lahendus ei toeta inimeste iseseisvat toimetulekut ega vasta kvaliteetse teenusekoha rajamise nõuetele. Komisjon projekti edasi ei hinda Projekti vajalikkus Hinnatakse elluviidava muudatuse vajalikkust teenusekohtade rajamisel vastavas piirkonnas. Kui taotlejal on teenusekohtade täitmiseks olemas konkreetsed inimesed ning seega

9 9 tõendatud vajadus, tuleb vastavad andmed lisada. Vastasel juhul on arvestuse aluseks maakondliku teenusevajaduse hinnangud. Hindepunktide andmisel arvestatakse järgmist: 1) teenustel, mis on nimetatud sotsiaalhoolekande seaduse -des 87, 91, 94, 97 ja 100, on arvestuse aluseks teenusekohad maakonnas võrrelduna aastaks kavandatud teenusekohtade potentsiaalsele maakondliku jaotusega; 2) raske ja sügava intellektipuudega päeva- ja nädalahoiu teenustel on prognoositav teenuste maht kuni 700 inimest, mis jagatakse elanike arvu põhjal maakondade lõikes ning algväärtuseks arvestatakse igas maakonnas null kohta; 3) muude teenuste osas: a. ööpäevaringse majutusega teenuste osas on aluseks sotsiaalhoolekande seaduse -des 94, 97 ja 100 nimetatud teenusekohad maakonnas võrrelduna aastaks kavandatud teenusekohtade potentsiaalsele maakondliku jaotusega; b. majutuseta toetavate teenuste osas on aluseks sotsiaalhoolekande seaduse -des 87 ja 91 nimetatud teenusekohad maakonnas võrrelduna aastaks kavandatud teenusekohtade potentsiaalsele maakondliku jaotusega. 8 punkti vastavalt aastaks kavandatud teenusekohtade potentsiaalsele maakondlikule jaotusele ületab vajadus loodavate teenusekohtade järele vastava teenuse puhul senise pakkumise enam kui 50% ulatuses või on taotleja kõigi kavandatud teenusekohtade osas tulevased teenusesaajad taotluses konkreetselt välja toonud; 6 punkti vastavalt aastaks kavandatud teenusekohtade potentsiaalsele maakondlikule jaotusele ületab vajadus loodavate teenusekohtade järele vastava teenuse puhul senise pakkumise enam kui 10% ulatuses või on taotleja vähemalt poolte kavandatud teenusekohtade osas tulevased teenusesaajad taotluses konkreetselt välja toonud; 4 punkti vastavalt aastaks kavandatud teenusekohtade potentsiaalsele maakondlikule jaotusele on vajadus loodavate teenusekohtade järele vastava teenuse puhul senisest pakkumisest kuni 10% või on taotleja osaliselt vähem kui poolte kavandatud teenusekohtade osas tulevased teenusesaajad taotluses konkreetselt välja toonud; 0 punkti projektis on kavandatud teenusekohtade rajamine maakonnas, kus vastavalt aastaks kavandatud teenusekohtade potentsiaalsele maakondlikule jaotusele ületab senine teenusepakkumine vajaduse enam kui 10%. Ühtlasi puudub taotluses tulevaste teenusesaajate konkreetne kirjeldus. Tagamaks piirkondlike erinevuste arvestamist teenusekohtade arvu osas ning seda, et ühte maakonda ei tekiks ülearuseid teenusekohti, toimub antud kriteeriumi hindamine viimasena, sest eespool oleva projekti võimalik rahuldamine vähendab järgmise projekti saadavaid punkte. Näiteks esitame olukorra, kus Hiiumaale 10-kohalise ööpäevaringse erihooldusteenuse üksuse rajamiseks esitab taotluse kolm taotlejat. Praegu Hiiumaal ööpäevaringset erihooldusteenust ei pakuta. Hiiumaa prognoositud vajadus aastaks teenuse osas on 12 kohta. Seega on vajadus teenusekohtade järele algsel juhul 100%. Teiste kriteeriumite summana on projektid A, B ja C saanud vastavalt 75, 70 ja 65 punkti. Projektile A antakse seega antud kriteeriumis 8 punkti. Projekti B puhul on Hiiumaal juba olemas projekti A raames loodud 10 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta. Hiiumaa prognoositud vajadus aastaks teenuse osas on 12 kohta ehk vajadus teenusekohtade järele on veel 16,7%. Seega saab projekt B antud kriteeriumis 6 punkti. Projekti C puhul on Hiiumaal juba olemas projektide A ja B raames loodud 20 ööpäevaringse erihooldusteenuse kohta. Hiiumaa prognoositud vajadus aastaks teenuse osas on 12 kohta ehk vajadus vastavalt aastaks kavandatud teenusekohtade potentsiaalsele maakondlikule jaotusele on teenusepakkumisest 40% väiksem. Seega saab projekt C antud kriteeriumis 0 punkti. Näidet iseloomustab alljärgnev tabel.

10 10 Tabel 1. Kriteeriumi arvestus mitme samas maakonnas kavandatud projekti korral Teenusekohtade arv maakonnas enne projekti võimalikku elluviimist Projektis kavandatud teenusekohtade arv Prognoositud teenusekohtade vajadus maakonnas aastaks Suhtarv hindamisel Saadud hindepunktid % % % 0 Samasse arvestusse hõlmatakse projektid, kus on kavandatud teenusekohtade osas tulevased teenusesaajad taotluses konkreetselt välja toodud Projekti mõju erihoolekandeteenuste osutamise töökorraldusele Kriteeriumi hinnatakse Eesti kontekstis ning positiivne on uudsete lahenduste kasutamiseks rakendatavate meetmete ülekandmine ja kohandamine. Projekt võib panustada tegevustesse, mida on varem Eestis ellu viidud, kuid mitte vastavale sihtrühmale või on varasemaga võrreldes mingi oluline lisandväärtus või on teenust seni vähe arendatud. Hinnatakse positiivsete ja uudsete algatuste olemasolu projektis, mis mõjutavad nt tugiteenuste pakkumist või paremat suhtlust ja infovahetust teenuseüksuses või sellest väljapoole. 2 punkti taotleja kavandab projekti elluviimisel kasutada teenuse korraldust toetavaid tehnilisi uuenduslikke lahendusi; 1 punkt taotleja kavandab projekti elluviimisel kasutada teenuse korraldust toetavaid uuenduslikke lahendusi, mida seni ei ole Eestis laialdaselt rakendatud; 0 punkt projekt on senises raamistikus klassikaline ega paku lahendusi, mida seni ei ole Eestis laialdaselt rakendatud. Üldkriteeriumi 3 hindamine peab tagama, et projekt teostatakse efektiivselt vahendeid optimaalselt kasutades, tuginedes aja- ja asjakohastele eeldustele ning projekti eelarve on koostatud kvaliteetse analüüsi tulemusel Projekti tulemuste saavutamise kuluefektiivsus ning eelarve realistlikkus ja mõistlikkus Meetme tegevuse eelarve efektiivsemaks kasutamiseks toetab kriteerium projekte, mille raames on ühe teenusekoha rajamise kulud väiksemad. Komisjon hindab planeeritud tegevusi ja võrdleb nende maksumust sarnaste tegevustega piirkonnas (nt kulude planeerimisel korterite ostmiseks on taotleja kulusid üle hinnanud ega ole vajalikul määral oma valikuid põhjendanud). Kuluefektiivsuse hindamisel lähtutakse ERFist planeeritud kuludest. Täiendavaid kulusid taotleja täiendavaks omafinantseeringuks (meetme minimaalne omafinantseeringu määr on 15%) selle hindamiskriteeriumi juures (näiteks positiivse asjaoluna) ei arvestata. Ehitamisel, maa ostmisel ning ruumide ostmisel ja renoveerimisel hinnatakse kulusid, lähtudes taotleja antud selgitustest. Eelarve peab andma selguse, et projekt on rahaliselt teostatav ning projekti eelarves planeeritud kulud on realistlikud, optimaalsed ja põhjendatud, selles planeeritud kulud ei ole alaplaneeritud ega ülepaisutatud.

11 11 Kriteeriumi puhul on maksimaalselt võimalik saada 15 punkti. Punkte antakse kahes osas: eelarve realistlikkus ja mõistlikkus ning teenusekoha loomise maksumus Eelarve realistlikkus ja mõistlikkus Hinnatakse projekti eelarve kulude, sh projekteerimis- ja ehitusmaksumuse arvestamise metoodika olemasolu ja põhjendatust ning arvestuse aluste ja arvestuste üksikasjalikkust ja põhjendatust (vastav info taotluses ja finantsanalüüsis). Samuti hinnatakse planeeritud kulude optimaalsust ja piisavust projekti teostamiseks. 5 punkti kõik planeeritud kulud on projekti teostamiseks vajalikud. Selgitused eelarve juures on asjakohased ja piisavad ning kõik kulud on lahti kirjutatud ja põhjendatud; 4 punkti valdavalt on kulud planeeritud selgelt ja arusaadavalt ning optimaalses mahus. Selgitused eelarve juures on valdavalt asjakohased ja piisavad, aga kõik kulud ei ole lahti kirjutatud ega põhjendatud; 3 punkti planeeritud kuludes on mitmed küsitavused. Eelarve on üldiselt lahti kirjutatud ning tegevused ja nendega seotud summad mõneti põhjendatud, kuid kulud on põhjalikuma selgituseta ja ei ole üheselt aru saada, millistest alustest kulude planeerimisel on lähtutud; 0 punkti tulenevalt projekti sisust ja piirkondlikust paiknemisest on projektis planeeritud kulud suuremad (või ebamõistlikult väikesed), kui on projekti teostamiseks vajalik. Eelarve on üle paisutatud ja selle juures antud selgitustest ei ole võimalik saada selgust (või need puuduvad), et selliselt planeeritud eelarve on põhjendatud. Kulude planeerimises ja arvestuses esinevad olulised puudused või on tahtlikult esitatud valeandmeid. Kui projekt saab 0 punkti, ei saa seda meetme tegevuse raames toetada, sest projekt pole planeeritud piisavas kvaliteedis ja planeeritud tegevused pole planeeritud piisavalt efektiivselt, eelarve ei ole mõistlik ega kuluefektiivne. Komisjon projekti edasi ei hinda Teenusekoha loomise maksumus Hindamise aluseks on projekti planeeritud abikõlblike kulude ERFi osa (planeeritud välistoetuse summa) suhe projekti panusesse ehk rakenduskava väljundinäitajasse (loodud kvaliteetsete erihoolekande teenusekohtade arv). See näitab väljundinäitaja täitmise efektiivsust projektis. Aluseks võetakse taotluses esitatud projekti eelarve abikõlblikud kulud ERFi vahenditest. Summa jagatakse vajaduse korral kahes osas olenevalt sellest, kas projektis luuakse vaid majutusega või ka toetavaid teenusekohti kummagi osa rajamise summa jagatakse loodud kvaliteetsete erihoolekande teenusekohtade arvuga (meetme tegevuse väljundinäitaja). Seejuures liidetakse rajatavate teenuseüksuste teenusekohad sõltumata teenuse liigist. Kriteeriumi summa saadakse majutusega ja toetavate teenusekohtadega projektis hindepunktide kaalutud keskmisena, kus kaaluks on loodavate teenusekohtade arv. 10 punkti projekt, mille ööpäevaringse majutusega teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest) on kuni eurot või mille toetava teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest) on kuni 2000 eurot; 5 punkti projekt, mille ööpäevaringse majutusega teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest) on eurot või mille toetava teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest) on eurot; 3 punkti projekt, mille ööpäevaringse majutusega teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest) on eurot või mille toetava teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest) on eurot;

12 12 1 punkt projekt, mille ööpäevaringse majutusega teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest) on eurot või mille toetava teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest) on enam kui eurot. Kui ööpäevaringse majutusega teenusekoha loomise keskmine maksumus jääb vahemikku eurot, leitakse hindepunktid järgmise valemiga: X = 5 + ( A) / X projektile omistatav hindepunkt; A projektiga loodava ööpäevaringse majutusega teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest). Kui toetava teenusekoha loomise keskmine maksumus jääb vahemikku eurot, leitakse hindepunktid järgmise valemiga: X = 5 + ( B) / X projektile omistatav hindepunkt; B projektiga loodava toetava teenusekoha maksumus (ERFi vahenditest). Projekt, milles ühe ööpäevaringse majutusega teenusekoha loomise keskmine maksumus ERFi vahenditest ületab eurot, hindamisele ei kuulu ning selle kohta tehakse peale vastavushindamist investeeringute kavasse arvamata jätmise otsus Projekti finantsanalüüsi kvaliteet ja jätkusuutlikkus Kriteeriumi alusel hinnatakse projekti finantsanalüüsi kvaliteeti, selle sisu ja toetuse vajalikkust. Hinnatakse, kas finantsanalüüsis kasutatud eeldused ja esitatud majanduslikud põhjendused ja selgitused on asjakohased ning on rakendatud juhendikohast metoodikat. Finantsanalüüsi hindamine toetab jätkusuutlikke ja toetust vajavaid projekte, milles tegevuste tulude ja kulude eelarve koostamisel on lähtutud õigetest eeldustest ja need on nõutud määral kirjeldatud. Hindamise aluseks on eksperdihinnang taotlusele lisatud finantsanalüüsi kohta, kusjuures taotlusega esitatud analüüs peab võimaldama piisava ülevaate. 7 punkti finantsanalüüsis planeeritud kulud on põhjendatud, kulude planeerimise arvestusalused ja metoodika on põhjendatud, esitatud põhjendused ja selgitused on ammendavad ja asjakohased ning loovad head eeldused teenuse jätkusuutlikkusele; 4 punkti finantsanalüüsis kasutatud eeldustes ja esitatud majanduslikes põhjendustes ja selgitustes on puudused. Analüüsis on rakendatud juhendikohast metoodikat. Projekti eelarves ja kulude planeerimises esinevad puudused, ebatäpsused selgitustes ja arvutustes ei mõjuta projekti üldist hindamist; 2 punkti finantsanalüüsis kasutatud eeldustes ning esitatud majanduslikes põhjendustes ja selgitustes on olulisi puudusi, kuid on rakendatud juhendikohast metoodikat. Projekti eelarves on kulude planeerimises mõõdukad puudused ning selgitustes ja arvutustes ebatäpsused; 0 punkti finantsanalüüsis kasutatud eeldused ja esitatud majanduslikud põhjendused ja selgitused ei ole asjakohased ning ei ole rakendatud juhendikohast metoodikat. Finantsanalüüsi põhjal ei ole võimalik projekti toetada (ülemäärane tulu teenimine, projekt pole jätkusuutlik jm).

13 13 Kui projekt saab 0 punkti, ei saa seda meetme tegevuse raames toetada, sest projekti finantsanalüüs peab olema koostatud piisavas kvaliteedis ja see peab selles esitatud andmete alusel olema ka jätkusuutlik. Kui projekt saab 0 punkti, pole selge, millistel alustel on finantsanalüüs koostatud. Komisjon projekti edasi ei hinda. Üldkriteerium 4. Toetuse taotleja/saaja suutlikkus projekti ellu viia (15%) 4.1. Toetuse taotleja kogemus projektide elluviimisel Taotleja varasem kogemus annab suurema kindluse, et projekt saab ettenähtud kujul, ajal ja tingimustel ellu viidud. Edukas rakendamine on aluseks, et projekt panustab lubatud ulatuses ja õigel ajal meetme tegevuse eesmärkide täitmisse. 2 punkti taotlejal või tema projektijuhtimise meeskonnal on kogemus ERFist või analoogsest fondist sarnase mahuga projekti elluviimisel; 1 punkt taotlejal või tema projektijuhtimise meeskonnal on kogemus projekti elluviimisest; 0 punkti taotlejal või tema projektijuhtimise meeskonnal puuduvad varasemad kogemused projekti elluviimisel Projekti riskianalüüsi kvaliteet Riskide hindamine on kvaliteetse taotluse ja hea projekti eeltöö näitaja. Taotluse koostamisel tuleb hinnata võimalikke riske ja nende esinemise tõenäosust, leida võimalikud maandamismeetmed ja alternatiivseid lahendusi projektis ettenähtud tulemuste saavutamiseks. Muu hulgas peaksid olema hinnatud majandus- ja finantsriskid, planeerimisja juhtimisriskid, tehnilised riskid, juriidilised riskid ja teenuse osutamisega seotud riskid (sh personalirisk). Selgitatud peavad olema kogukonna kaasamise ja negatiivsete hoiakute maandamise meetmed. 3 punkti projekti taotluses on nii välised kui sisemised riskid hinnatud. Hinnatud riskid on asjakohased ning hõlmavad kõiki projekti rakendamise aspekte. Igale riskile on planeeritud asjakohased maandamistegevused; 2 punkti projekti taotluses on nii välised kui sisemised riskid hinnatud. Hinnatud riskid on valdavalt asjakohased, kuid maandamistegevustes esinevad puudused; 1 punkti projekti taotluses on nii välised kui sisemised riskid kirjeldatud. Esinevad puudujäägid riskide mõju hindamisel või ei ole kõikidele riskidele planeeritud asjakohaseid maandamistegevusi; 0 punkti riskihinnangus ei ole välja toodud projekti rakendamise seisukohast olulisi riske ning puuduvad maandamistegevused Projekti tulemuste kestlikkus pärast projekti lõppu Kriteeriumi eesmärk on tagada, et erihoolekande taristusse tehtavad investeeringud panustaksid valdkonna arengusse pikka aega ning et seda ei kasutataks peale kohustusliku ja kontrollitava kestlikkuse perioodi lõppu muul otstarbel. Projekti kestlikkust hinnatakse, arvestades taotlejat, loodava teenuseüksuse asukohta ning asukohaks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse pakutavate sotsiaalteenuste arvu. Projektile antakse hindepunkte kolmes osas ning need liidetakse Kohaliku omavalitsuse osalus projektis Selle kriteeriumi puhul hinnatakse kõrgemalt projekte, kus osaleb kohalik omavalitsus. Üldises hoolekande struktuuris on kohalikel omavalitsustel üha kasvav roll ja seega on

14 14 oluline nende kaasamine erihoolekandeteenuste arendamisse. Eestis on jätkuvalt puudus algatustest, kus erihoolekande projektid on leidnud toetust kohaliku omavalitsuse poolt, mistõttu hinnatakse selliseid projekte kõrgemalt. Taotlejad, kes ei ole suutnud kohalikku omavalitsust sel määral kaasata, saavad kriteeriumis 0 punkti. 4 punkti taotleja on kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse valitseva mõjuga (otsustusõigus enam kui 50%) juriidiline isik või on kohalik omavalitsus projektis kaasfinantseerija; 2 punkti sõlmitud on koostöö- või muu sarnane leping taotleja ja kohaliku omavalitsuse vahel; Teenuseüksuse asukoht Teenuste osutamist võib pidada seda jätkusuutlikumaks, mida olulisemad funktsioonid on asulal, millesse vastav teenuseüksus või teenusekohad rajatakse. Kohaliku omavalitsuse keskuses (uue haldusjaotuse järgi) on teenuseüksuse kestlikkus paremini tagatud tänu tõmbekeskuse rollile ning võib eeldada, et teenuseüksuse jätkusuutlikkus on paremini tagatud. Hindamise aluseks on rahvastikuregistrijärgne elanike arv seisuga punkti teenuseüksus on planeeritud vähemalt 2000 elanikuga asulasse; 1 punkt teenuseüksus on planeeritud kohaliku omavalitsuse keskusesse või vähemalt 1000 elanikuga asulasse; 0 punkti asula, kuhu teenuseüksus luuakse, ei ole kohaliku omavalitsuse keskus ja elanike arv on alla tuhande Sotsiaalteenuste osutamine teenuseüksuse asukohas Sotsiaalteenuste osutamine kohaliku omavalitsuse poolt aitab pikemas perspektiivis kaasa psüühilise erivajadusega inimeste kogukonda kaasamisele, sest peale erihoolekandeteenuste on vajalikud ka kohaliku omavalitsuse pakutavad tugiteenused, näiteks sotsiaaltransporditeenus ja sotsiaaleluasemeteenus. Arvestuse aluseks on Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna kogutud info aastal koduteenuse, eluruumi tagamise teenuse, pakutava hoolduse, perekonnas hooldamise, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, sotsiaaltransporditeenuse, võlanõustamisteenuse ja lapsehoiuteenuse pakkumise kohta (maksimaalselt pakutud üheksa teenust), millele lisatakse teenuste pakkumine ESF meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" avatud taotlusvoorus rahastatud projektide raames. 3 punkti kohaliku omavalitsuse üksuses osutatakse vähemalt 7 teenust toodud loetelust; 2 punkti kohaliku omavalitsuse üksuses osutatakse 5 või 6 teenust toodud loetelust; 0 punkti kohaliku omavalitsuse üksuses osutatakse vähem kui 5 teenust toodud loetelust. Üldkriteerium 5. Projekti mõju läbivatele teemadele (15%) 5.1. Projekti mõju võrdsete võimaluste tagamisele Juurdepääs teenusekohtadele

15 15 Hinnatakse füüsilist juurdepääsu ühistranspordiga, mis määrab ühelt poolt teenuse kättesaadavuse ning teisalt teenusesaaja võimalused. Ühistranspordi ühendus peab olema tagatud asustusüksuse piires ja ühenduses suurema asulaga. Hinnatakse olemasolevat ühistranspordi võrku, et teenuse pakkumine toimuks olemasoleva keskkonnaga kooskõlas. Optimaalseks ühistranspordiga ühenduseks saab arvata olukorra, kus ühistranspordi peatus on teenuseüksusest mõistlikus kauguses (kuni 1 km). Kriteeriumi puhul on oluline nii töötajate, lähedaste või külaliste kui ka teenust saavate inimeste liikumise võimalused. 2 punkti juurdepääs on tagatud mitu korda päevas ühistranspordiga ja sõidugraafikud sobituvad kavandatud liikumisaegadega; 1 punkt igapäevane juurdepääs ühistranspordiga on tagatud, kuid sõidugraafikud ei ole optimaalsed ega mugavad; 0 punkti ühistransport ei ole teenuseüksuse puhul praktiliselt kasutatav (peatused kaugel, ajad ei klapi, liikumissuunad sobimatud) Teenusekohtade ligipääsetavus Hindamisel arvestatakse, kas projekti raames tagatakse ligipääsetavus (sh liikumispuudega inimeste liikumisvõimalused). Ehitusseadustiku 11 lõike 2 punkti 8 kohaselt tuleb rajatavate ehitiste puhul arvestada puudega inimeste erivajadustega. Kuigi praegu konkreetset ligipääsetavuse nõuet reguleerivat määrust ei ole, tuleb vastavalt ehitusseadustiku -le 7 rakendada head tava, mis praegusel juhul on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses nr 14 Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes ( Ruumide ligipääsetavus ei tähenda vaid esiuksest sisse saamist, vaid ka teenuse osutamisega seotud ruumide, sh nõustamiseks ja tegevusteks kavandatud ruumide ligipääsetavust (ukse laius, lävepakk jne), et pakutav teenus oleks kättesaadav. Näiteks ei pea ratastooliga ligipääsetavus mitmekorruselises hoones alati tähendama lifti, selleks võib olla ka trepironija jne, kuid uute hoonete rajamisel tuleks enam kui kahekordsete hoonete puhul seda kindlasti arvestada. 5 punkti teenuseüksuses on ligipääsetavusega seotud küsimused läbi mõeldud ning leitud on võimalikud parimad lahendused taristu kasutamiseks, sh liikumispiiranguga inimesele; 3 punkti teenuseüksus on kavandatud, arvestades ligipääsetavuse tingimusi, kuid on kohti, kus projekt tuleb üle vaadata ja parandada; 2 punkti projektis on olulised puudused ligipääsetavuse lahendustes, kuid projekt on võimalik ellu viia kooskõlas ligipääsetavuse tingimustega, arvestades muu hulgas komisjoni ettepanekuid; 0 punkti projektis on olulised puudused ligipääsetavuse lahendustes ning teenuseüksus ei toeta ligipääsetavat teenusepakkumist. Kui projekt saab 0 punkti, ei saa seda meetme tegevuse raames toetada, sest projektis planeeritud taristu ei vasta ligipääsetavuse tingimustele ega taga selle võimalikele kasutajatele võrdseid võimalusi. Kui projekt saab 0 punkti, ei ole taristu kavandatud TAT tingimustega kooskõlas. Komisjon projekti edasi ei hinda. Hindepunktide andmine ja eelistusnimekirja moodustamine

16 16 Hindepunkte annavad Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Rahandusministeeriumi esindajad. Kui hindamiskomisjoni liikmete antud hinded üksteisest erinevad, avatakse kriteerium aruteluks. Hindamiskomisjonil on õigus avada aruteluks ka kriteerium, mille hindepunktid üksteisest ei erine või kriteerium, kus punkte anti muul alusel. Hindajad esitavad oma selgitused vastava hindepunkti kohta ning komisjon annab konsensuslikult juhendile vastavad hindepunktid, välja arvatud juhul, kui ühe projekti raames rajatakse teenusekohti mitmes asustusüksuses või ühe asustusüksuse piires mitmes asukohas ning see toob kaasa erineva tulemuse sel juhul leitakse projektile antav hinne eri asukohtade punktide kaalutud keskmisena (kaaluna kasutatakse teenuseüksustes loodud teenusekohti). Koondhinde moodustamiseks liidetakse kõigi põhikriteeriumide hindepunktid ning koostatakse projektide nimekiri. Kui mõni hindaja peab end taandama huvide konflikti, haigestumise või muul põhjusel, määratakse igale hindamiskomisjonis osaleva organisatsiooni esindajale asendusliige. Kui hindamise tulemusena saavutavad projektid võrdse tulemuse, eelistatakse TAT 16 lõike 6 kohaselt projekti, milles luuakse teenusekohti maakonda, kus pakutakse sotsiaalhoolekande seaduse -des 87, 91, 94, 97 ja 100 nimetatud teenuseid elaniku kohta vähem. Samas maakonnas planeeritud projektide puhul eelistatakse suurema väljundinäitaja panusega projekti. Selle võrdsuse korral võetakse aluseks keskmine ühe teenusekoha rajamise maksumus ERFi vahenditest. Kui eelnev hindamine ei selgita projektidest eelistatumat, heidetakse valiku tegemiseks liisku. Liisuheitmine toimub loterii põhimõttel. Loteriis osalevate projektide nimed kirjutatakse valgele paberilehele, mis murtakse kokku selliselt, et projektide nimed ei ole nähtavad, ning pannakse tühja kasti ja segatakse. Hindamiskomisjoni vanim liige valib kastist juhusliku paberilehe ning sellele kirjutatud projekt osutub valituks. Liisu heitmise tulemused fikseeritakse protokollis. Nimekiri kinnitatakse koos protokolliga ja selle allkirjastab komisjoni juht. Rakendusüksus teeb nimekirja alusel projektide kohta vastavalt taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise perioodil

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Mitteametlik terviktekst

Mitteametlik terviktekst Mitteametlik terviktekst KINNITATUD sotsiaalkaitseministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 58 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 03.12.2015 käskkirjaga nr 181 MUUDETUD sotsiaalkaitseministri 07.10.2016 käskkirjaga

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD Sotsiaalkaitseministri veebruar 2019. a käskkirjaga nr Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimused Toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse periood

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri Sissejuhatus Vabariigi valits Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Ettevõtjate võrkudega liitumise programm eelnõu seletuskiri 29.05.2017 1. Sissejuhatus Vabariigi valitsuse tegevusprogramm 2016 2019 seab eesmärgiks töötada

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Piirkonna turismipotentsiaali

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Dissemination plan Estonia

Dissemination plan Estonia MTÜ Eesti Omastehooldus 2015 Üldkogu 05.06.2016, Klaara-Manni Kava Minevik-olevik-tulevik Heaolu arengukava jne. Suvesoovitused Kogemusrühmad 2 Jaanuar, 2015 Registreeritud liikmeid 97 Aktiivsena vananemise

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD tervise- ja tööministri... 04.2019 käskkirjaga nr... Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas toetuse andmise tingimused TAT abikõlblikkuse periood 01.01.2019 28.02.2023 Rakendusasutus

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem