CD190/195 Estonian user manual

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "CD190/195 Estonian user manual"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt CD190 CD195 Kasutusjuhend

2

3 Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse ülevaade 6 Kuvaikoonid 7 3 Alustamine 8 Telefonialuse ühendamine 8 Käsitelefoni paigaldamine 9 Telefoni seadistamine (eri riikides erinev) 9 Kaugjuurdepääsu PIN-koodi muutmine 10 Käsitelefoni laadimine 10 Kontrollige aku laetust. 10 Mis on ooterežiim? 11 Signaali tugevuse kontrollimine 11 Lülitage käsitelefon sisse või välja Kõned 12 Väljahelistamine 12 Kõne lõpetamine 12 Kõnele vastamine 13 Mikrofoni väljalülitamine 13 Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine 13 Teise kõne valimine 13 Teisele kõnele vastamine 13 Kahe kõne vahel vahetamine 13 Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega 14 6 Telefoniraamat 16 Telefoniraamatu vaatamine 16 Kirje otsimine 16 Kõne valimine telefoniraamatust 16 Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal 16 Kirje lisamine 17 Kirje muutmine 17 Kirje kustutamine 17 Kõigi kirjete kustutamine 17 7 Kõnelogi 18 Kõneloendi tüüp 18 Kõnekirjete vaatamine 18 Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse 18 Tagasihelistamine 18 Kõnekirje kustutamine 19 Kõigi kõnekirjete kustutamine 19 8 Kordusvalimise loend 20 Kordusvalimise kirjete vaatamine 20 Kordusvalimine 20 Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse 20 Kordusvalimise kirje kustutamine 20 Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine 20 9 Telefoni seadistused 21 Heli seaded 21 Käsitelefonile nime andmine 21 Kuupäeva ja kellaaja määramine 22 Ekraanikuva keele määramine 22 Eesti 5 Tekst ja numbrid 15 Teksti ja numbrite sisestamine Teenused 23 Kõneloendi tüüp 23 Automaatne konverentskõne 23 Helistaja ID/AOH 23 Võrgu tüüp 23 Uuestihelistamise kestuse valimine 24 Valimisrežiim 24 Käsitelefonide registreerimine 24 Käsitelefonide eemaldamine 25 Tehaseseadete taastamine 25 ET 1

4 11 Telefoni automaatvastaja 26 Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine 26 Automaatvastaja keele seadistamine 26 Vastamisrežiimi seadistamine 26 Teated 27 Sissetulevad sõnumid 28 Helinaviite määramine 28 Kaugjuurdepääs Tehnilised andmed Vastavusdeklaratsioon 32 Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile 32 Vastavus elektromagnetväljade standarditele 32 Vana toote ja akude/patareide käitlemine Korduma kippuvad küsimused Lisa 35 Tähe- ja numbrimärkide tabelid 35 2 ET

5 1 Olulised ohutusjuhised Ärge pillake telefoni maha ega laske esemetel telefoni peale kukkuda. Lähedal kasutatavad mobiiltelefonid võivad põhjustada seadme töös häireid. Eesti Nõudmised toitevõrgule Antud toode vajab tööks V vahelduvvoolu. Elektrikatkestuse puhul võib side katkeda. Sidevõrgu pinge peab vastama standardis EN määratletud tingimustele TNV-3 (Sidevõrkude pinged). Hoiatus Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav. Temperatuur kasutamis- ja hoiukohas Kasutage kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 C kuni +40 C (suhteline õhuniiskus kuni 90%). Hoidke kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 20 C kuni +45 C (suhteline õhuniiskus kuni 95%). Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kasutusaeg lüheneda. Kahjustuste või töötõrgete vältimiseks toimige järgmiselt. Ettevaatust Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet. Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut. Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse. Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele. Kasutage alati tootega komplektis olevaid kaableid. Ärge laske laadimiskontaktidel või akul vastu metallesemeid puutuda. Vältige väikeste metallesemete tootega kokku puutumist. See võib halvendada heli kvaliteeti ja toodet kahjustada. Kui metallesemed satuvad käsitelefoni kuuldetoru lähedusse või selle peale, võivad need selle külge jääda. Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikes kohtades. Ärge võtke käsitelefoni, telefonialust ega laadijat lahti, kuna sellisel juhul võite puutuda kokku kõrgepingega. Toitevõrku ühendatavate seadmete elektripistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav. Antud seadmega ei saa elektrikatkestuste puhul hädaabikõnesid teha. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema teine võimalus. Vältige toote kokkupuutumist vedelikega. Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või söövitavaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad telefoni kahjustada. Vältige telefoni sattumist küttekehade või otsese päikesevalguse tekitatava liigse kuumuse kätte. ET 3

6 2 Teie telefon Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast ettevõtte Philips klientide hulka! Ettevõtte Philips pakutava tootetoe võimaluste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil Toiteadapter** Komplektis Telefonikaabel* Garantii Telefonialus (CD190) Telefonialus (CD195) Kasutusjuhend Kiirjuhend Käsitelefon** * Mõnedes riikides tuleb esmalt ühendada telefonikaabliga telefoniadapter ning seejärel sisestada telefonikaabel telefoni pessa. ** Mitme käsitelefoniga komplekti kuuluvad täiendavad käsitelefonid, laadijad ja toiteadapterid. Laadija** 4 ET

7 Telefoni ülevaade a Kuular b Akukate c Menüüs ülespoole liikumine Kuulari/kõlari helitugevuse suurendamine Telefoniraamatu avamine d REDIAL/C Teksti või numbrite kustutamine Toimingu tühistamine Kordusvalimise loendi avamine e f Kõne lõpetamine Menüüst/toimingust väljumine Käsitelefoni sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all. Vajutage tühiku sisestamiseks teksti redigeerimisel. Vajutage ja hoidke, et numbriklaviatuur lukustada. g # Eelvalitud numbrile helistamine Pausi sisestamine (hoidke all) h n m l k j i Mikrofoni sisse-/väljalülitamine a b c d e f g h i Mikrofon j R Kordusvalimise nupp (see funktsioon sõltub võrgust) k * Valimisrežiimi määramine (impulss- või toonvalimine) l m Menüüs allapoole liikumine Kuulari/kõlari helitugevuse vähendamine Kõnelogi avamine Helistamine ja kõnede vastuvõtmine n MENU/OK Peamenüü avamine Valiku kinnitamine Suvandite menüü avamine Käsitelefoni ekraanil otse nupu kohal kuvatava funktsiooni valimine Eesti ET 5

8 Telefonialuse ülevaade CD195 CD190 a h g a b c d e f a Vajutage, et leida käsitelefone. Registreerimisrežiimi avamiseks vajutage ja hoidke all. a Vajutage, et leida käsitelefone Registreerimisrežiimi avamiseks vajutage ja hoidke all b Kõlar c / Kõlari helitugevuse vähendamine/ suurendamine d e f Taasesituse ajal tagasisuunas vahele jätmine Taasesituse ajal edasisuunas vahele jätmine Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine g h Sõnumite esitamine Sõnumite taasesituse lõpetamine Hetkel taasesitatava sõnumi kustutamine Kõigi vanade sõnumite kustutamine (hoidke all) 6 ET

9 Kuvaikoonid Ooterežiimi ajal näitavad põhiekraanil kuvatavad ikoonid, milliseid funktsioone teie käsitelefoniga kasutada saab. Eesti Ikoon Kirjeldused Kui käsitelefon ei ole telefonialusel / laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis kuni madal) näitavad ribad. Kui käsitelefon on telefonialusel/ laadijaga ühendatud, annab ribadega näidik sellest laadimise lõpuni märku. Tühja aku ikoon vilgub ja te kuulete häiretooni. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist. Ribade hulk näitab käsitelefoni ja telefonialuse levi. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda parem on signaal või ühendus. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevaid kõnesid vaadates. Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet. See vilgub uue vastamata kõne korral. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist vastamata kõnesid vaadates. See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees. Helin on välja lülitatud. Automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. See kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud. See vilgub uue häälsõnumi korral. Seda kuvatakse pidevalt, kui häälsõnumeid juba kõnelogist vaadatakse. Kui ikooni ei kuvata, siis häälsõnumeid ei ole. / Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust. Paremal pool on rohkem numbreid. Lugemiseks vajutage REDIAL/C. ET 7

10 3 Alustamine Ettevaatust Enne telefoni ühendamist ja paigaldamist lugege tingimata läbi osas Olulised ohutusjuhised esitatud ohutusjuhised. 1 Ühendage toiteadapteri kumbki ots: telefonialuse põhjal olevasse vahelduvvoolu sisendpessa; elektripistikupessa. 2 Ühendage telefonikaabli kumbki ots: telefonialuse põhjal olevasse telefonikaabli pessa; telefonivõrgu pessa. Telefonialuse ühendamine Hoiatus Toote kahjustamise oht! Kindlustage, et toitepinge vastaks pingele, mis on trükitud toote tagaküljele või põhjale. Kasutage akude laadimiseks ainult komplektis olevat laadijat. Kui kasutate oma telefonikaablit digitaalse abonendiliini (DSL) kiire internetiteenusega liitumiseks, paigaldage kindlasti telefonikaabli ja toitepesa vahele DSL-filter. Filter hoiab ära DSL-i häirivast mõjust tingitud müra ja helistaja ID-ga seonduvad probleemid. Kui soovite DSL-filtrite kohta rohkem teavet, võtke ühendust oma DSL-teenusepakkujaga. Tüübiplaat paikneb telefonialuse põhjal. 3 Ühendage toiteadapteri kumbki ots (ainult mitme käsitelefoniga mudelil): täiendava käsitelefoni laadija põhja all olevasse vahelduvvoolu sisendpessa; elektripistikupessa. 8 ET

11 Käsitelefoni paigaldamine Akud on eelnevalt käsitelefonisse paigaldatud. Enne laadimist tõmmake akukatte vahelt ära aku kaitsekile. Telefoni seadistamine (eri riikides erinev) 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitusteade. 2 Vajutage MENU/OK. Eesti Riigi/keele määramine Valige oma riik/keel, seejärel vajutage Riigi/keele seadistus on salvestatud. Ettevaatust Plahvatusoht! Hoidke akud eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanege akudest põletamise teel. Kasutage ainult komplektis olevaid akusid. Võib põhjustada akude lühemat kasutusiga! Ärge kunagi kasutage mitme tootja akusid või mitut tüüpi akusid segamini. Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi. Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks see on normaalne. Riigi/keele seadistuse suvand on riigiti erinev. Kui tervitusteadet ei kuvata, on teie riigi jaoks riigi/keele seadistus eelseadistatud. Seejärel saate määrata kuupäeva ja kellaaja. Keele taasmääramiseks vaadake järgnevaid samme. 1 Valige [MENÜÜ] > [TELEF. SEAD.] > [KEEL], seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks MENU/OK. Seadistus on salvestatud. Hoiatus Akude sisestamisel kontrollige pluss- ja miinuspooluste õigsust. Vale polaarsus võib toodet kahjustada. Akud on eelnevalt käsitelefonisse paigaldatud. Enne laadimist tõmmake akukatte vahelt ära aku kaitsekile. ET 9

12 Kuupäeva ja kellaaja määramine Soovitus Kellaaja ja kuupäeva hilisemaks määramiseks vajutage nuppu REDIAL/C, et see seadistus vahele jätta. 2 Valige [TELEF. SEAD.] > [KUUPÄEV/ KELL], seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. 3 Sisestage numbrinuppude abil kuupäev ja kellaaeg, seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. Kellaaja seadete menüü kuvatakse käsitelefonil. 4 Sisestage numbrinuppude abil kellaaeg. Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage /, et valida [EL] või [PL]. 5 Vajutage Käsitelefoni laadimine Käsitelefoni laadimiseks pange see telefonialusele. Kui käsitelefon on õigesti telefonialusele pandud, kostub dokkimise heli. Algab käsitelefoni laadimine. Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi. Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks see on normaalne. Te saate dokkimistooni (vt 'Dokkimise tooni määramine' lk-l 21) sisse ja välja lülitada. Nüüd on teie telefon kasutusvalmis. Kontrollige aku laetust. Kaugjuurdepääsu PIN-koodi muutmine Vaikimisi on automaatvastaja kaugjuurdepääsu PIN-kood 0000, turvalisuse tagamiseks on oluline see ära muuta. 2 Valige [AUTOMAATV.] > [KAUGJUHT.] > [MUUDA PIN-K.], seejärel vajutage 3 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage 4 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage 5 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Akuikoon näitab aku laetust. Kui käsitelefon ei ole telefonialusel või laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis, keskmine ja tühjaks saamas) näitavad ribad. Kui käsitelefon on telefonialusel või laadijaga ühendatud, vilguvad ribad laadimise lõppemiseni. Tühja aku ikoon vilgub. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist. 10 ET

13 Kui aku saab tühjaks, lülitub käsitelefon välja. Kui aku on telefoniga rääkimise ajal kohe tühjaks saamas, kuulete hoiatustoone. Pärast hoiatust kõne katkeb. Eesti Mis on ooterežiim? Teie telefon on ooterežiimil, kui seda ei kasutata. Ooterežiimis kuvatakse ekraanil käsitelefoni nime ja numbrit, kuupäeva ja kellaaega. Soovitus Vajutage ja hoidke MENU/OK, et vahetada telefoni nime, kuupäeva ja kellaaja kuvamise vahel. Signaali tugevuse kontrollimine Ribade hulk viitab käsitelefoni ja telefonialuse ühendatusele. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda parem ühendus on. Enne väljahelistamist või kõnede vastuvõtmist ja telefoni funktsioonide kasutamist kindlustage, et käsitelefon oleks telefonialusega ühendatud. Kui kuulete telefoniga rääkimise ajal hoiatustoone, on käsitelefoni aku peaaegu tühi või on käsitelefon levist väljas. Laadige akut või liigutage käsitelefon telefonialusele lähemale. Lülitage käsitelefon sisse või välja. Käsitelefoni sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all. ET 11

14 4 Kõned Elektrikatkestuste korral ei saa telefoniga hädaabiteenuseid kasutada. Soovitus Kui soovite helistada või teil on kõne pooleli, kontrollige signaali tugevust (vt 'Signaali tugevuse kontrollimine' lk-l 11). Väljahelistamine Väljahelistamiseks on järgmised võimalused. Kiirvalimine Numbri valimine enne väljahelistamist Viimase numbri kordusvalimine Valimine kordusvalimise loendist. Kõne valimine telefoniraamatu loendist Kõne valimine kõnelogist Kiirvalimine 1 Vajutage. 2 Valige telefoninumber. Numbrile tehakse kõne. Kuvatakse hetkel käimasoleva kõne kestus. Numbri valimine enne väljahelistamist Valimine kordusvalimise loendist Saate valida kõne kordusvalimise loendist. (vt 'Kordusvalimine' lk-l 20) Kõne valimine telefoniraamatust Saate valida kõne telefoniraamatust. (vt 'Kõne valimine telefoniraamatust' lk-l 16) Kõne valimine kõnelogist Saate vastuvõetud või vastamata kõnede logi sissekande järgi tagasi helistada. (vt 'Tagasihelistamine' lk-l 18) Kõnetaimer kuvab käimasoleva kõne kestust. Kui kuulete hoiatustoone, on käsitelefoni aku peaaegu tühi või on käsitelefon levist väljas. Laadige akut või liigutage käsitelefon telefonialusele lähemale. Kõne lõpetamine Kõne lõpetamiseks on järgmised võimalused. Vajutage või asetage käsitelefon telefonialusele või laadimispessa. 1 Valige telefoninumber. Numbri kustutamiseks vajutage REDIAL/C. Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu #. 2 Kõne valimiseks vajutage. Viimase numbri kordusvalimine 1 Vajutage REDIAL/C. Kuvatakse kordusvalimise loend ja viimati valitud telefoninumber on esile tõstetud. 2 Kõne valimiseks vajutage. 12 ET

15 Kõnele vastamine Teise kõne valimine Sissetuleva kõne korral vajutage vastamiseks. kõnele See teenus sõltub võrgust. Eesti Hoiatus Käsitelefoni helisemisel või käed-vabad režiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket. Helistaja ID teenus on kasutatav, kui olete oma teenusepakkujalt helistaja ID teenuse tellinud. Soovitus Vastamata kõne korral ilmub sellekohane teade. Saabuvate kõnede helina väljalülitamine Kui telefon heliseb, vajutage REDIAL/C. Mikrofoni väljalülitamine 1 Vajutage kõne ajal nuppu. Käsitelefon kuvab [VAIG. SEES]. Helistaja teid ei kuule, kuid teie kuulete tema häält endiselt. 2 Vajutage uuesti, et mikrofon sisse lülitada. Nüüd saate helistajaga rääkida. 1 Vajutage kõne ajal nuppu R. Esimene kõne pannakse ootele. 2 Valige teine number. Valitakse ekraanil kuvatav number. Teisele kõnele vastamine See teenus sõltub võrgust. Kui telefonist kostub korduv sissetuleva kõne märguandetoon, võite sellele vastamiseks toimida järgmiselt: 1 vajutada R ja, et kõnele vastata. Esimene kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga. 2 Vajutage R ja, et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele. Kahe kõne vahel vahetamine 1 Vajutage R ja. Käimasolev kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga. Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage /. Kuulari/kõlari helitugevust reguleeritakse ja telefon naaseb kõneekraanile. ET 13

16 Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkujalt teavet lisatasude kohta. Kui olete ühendatud kahe kõnega, vajutage R, seejärel. Kaks kõnet ühendatakse ja alustatakse konverentskõnet. 14 ET

17 5 Tekst ja numbrid Te saate sisestada teksti ja numbrite kujul käsitelefoni nime, telefoniraamatu kirjeid ja muid menüükirjeid. Eesti Teksti ja numbrite sisestamine 1 Valitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage üks või mitu korda antud kirjamärgi klahvi. 2 Kirjamärgi kustutamiseks vajutage REDIAL/C. Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage ja. 3 Tühiku lisamiseks vajutage. Soovitus Lisateabe saamiseks tähe- ja numbrimärkide sisestamise kohta, vaadake peatükki Lisa. ET 15

18 6 Telefoniraamat Telefoniraamat mahutab kuni 50 kirjet. Telefoniraamatule pääsete ligi käsitelefonist. Iga kirje nimi võib olla kuni 12 tähemärgi pikkune ja number kuni 24-kohaline. Otsevalimise mälukohti on kaks (klahvid ja ). Sõltuvalt teie riigist on klahvid ja eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja kõnepostinumbri ja klienditeeninduse numbri jaoks. Kui klahvi ooterežiimis all hoiate, valitakse salvestatud telefoninumber automaatselt. Telefoniraamatu vaatamine Telefoniraamatut saab korraga vaadata ainult ühest käsitelefonist. 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage või valige MENU/OK > [TEL.RAAMAT] > [VAATA]. 2 Valige kontakt ja kuvage saadaolev informatsioon. Kirje otsimine Telefoniraamatu kirjeid saate otsida järgmiselt: kerides kontaktiloendit; sisestades kontakti esimese tähe. Kontaktiloendi kerimine 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage või valige MENU/OK > [TEL.RAAMAT] > [VAATA]. 2 Telefoniraamatu loendi kerimiseks vajutage ja. Kontakti esimese tähe sisestamine 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage või valige MENU/OK > [TEL.RAAMAT] > [VAATA]. 2 Vajutage antud tähemärgile vastavat täheklahvi. Kuvatakse esimene antud tähega algav kirje. Kõne valimine telefoniraamatust 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage või valige MENU/OK > [TEL.RAAMAT] > [VAATA]. 2 Valige telefoniraamatu loendist kontakt. 3 Kõne valimiseks vajutage. Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal 1 vajutage MENU/OK, valige [TEL.RAAMAT] ning seejärel vajutage kinnitamiseks uuesti MENU/OK. 2 Valige kontakt ja numbri kuvamiseks vajutage MENU/OK. 16 ET

19 Kirje lisamine Kui teie telefoniraamatu mälu on täis, kuvab käsitelefon sellekohase teate. Uute kirjete lisamiseks kustutage mõned vanad kirjed. 2 Valige [TEL.RAAMAT] > [LISA UUS], seejärel vajutage 3 Sisestage nimi, seejärel vajutage 4 Sisestage number, seejärel vajutage Teie uus kirje on salvestatud. Kirje muutmine 2 Valige [TEL.RAAMAT] > [REDIGEERI], seejärel vajutage 3 Valige kontakt ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu MENU/OK. 4 Muutke nime, seejärel vajutage 5 Muutke numbrit, seejärel vajutage Kirje on salvestatud. Kirje kustutamine Eesti Soovitus Tühiku sisestamiseks hoidke all nuppu #. Telefoniraamat kirjutab vana numbri uue numbriga üle. Soovitus Valitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage üks või mitu korda antud kirjamärgi klahvi. Kirjamärgi kustutamiseks vajutage REDIAL/C. Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage ja. 2 Valige [TEL.RAAMAT] > [KUSTUTA], seejärel vajutage 3 Valige kontakt, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu MENU/OK. Käsitelefon küsib kinnitust. 4 Vajutage Kirje on kustutatud. Kõigi kirjete kustutamine 2 Valige [TEL.RAAMAT] > [KUSTUTA KÕIK], seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. Käsitelefon küsib kinnitust. 3 Vajutage Kõik kirjed (välja arvatud kaks otsevalimise mälukoha kirjet) kustutatakse. ET 17

20 7 Kõnelogi Kõnelogisse salvestatakse kõigi vastamata või vastuvõetud kõnede ajalugu. Sissetulevate kõnede ajaloos sisaldub helistaja nimi ja telefoninumber ning kõne kellaaeg ja kuupäev. Seda funktsiooni saate kasutada, kui olete liitunud oma teenusepakkuja helistaja ID teenusega. Teie telefon suudab salvestada kuni 20 kõnekirjet. Käsitelefoni kõnelogi ikoon vilgub, et teile vastamata kõnedest märku anda. Kui helistaja pole salastatud, näete tema nime ja telefoninumbrit. Kõnekirjed kuvatakse ajalises järjestuses kõige hilisemad kõned loendi ülaosas. Enne otse kõneloendist tagasihelistamist veenduge, et kõneloendis olev telefoninumber on õige. Ekraanil antud ikoonid näitavad teile, kas teil on vastamata või vastuvõetud kõnesid. Ikoonid Kirjeldus Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevaid kõnesid vaadates. See vilgub uue vastamata kõne korral. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist vastamata kõnesid vaadates. Kõneloendi tüüp Te saate määrata, kas saate sellest menüüst vaadata kõiki sissetulevaid või vastamata kõnesid. Kõneloendi tüübi määramine 2 Valige [TEENUSED] > [KÕNELOENDID], seejärel vajutage 3 Valige suvand, seejärel vajutage Kõnekirjete vaatamine 1 Vajutage. Kuvatakse sissetulevate kõnede logi. 2 Valige kirje, seejärel vajutage MENU/OK ja saadaoleva informatsiooni valimiseks [VAATA]. Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse 1 Vajutage. Kuvatakse sissetulevate kõnede logi. 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. 3 valige [SALVESTA NR], seejärel vajutage 4 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel 5 Sisestage telefoninumber ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks MENU/ OK. Kirje on salvestatud. Tagasihelistamine 1 Vajutage. 2 Valige loendist kirje. 3 Kõne valimiseks vajutage. 18 ET

21 Kõnekirje kustutamine 1 Vajutage. Kuvatakse sissetulevate kõnede logi. 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. 3 Valige [KUSTUTA], seejärel vajutage kinnitamiseksmenu/ok. Käsitelefon küsib ekraanil kinnitust. 4 Vajutage Kirje on kustutatud. Eesti Kõigi kõnekirjete kustutamine 1 Vajutage. Kuvatakse sissetulevate kõnede logi. 2 Suvandite menüü avamiseks vajutage MENU/OK. 3 Valige [KUSTUTA KÕIK], seejärel vajutage kinnitamiseksmenu/ok. Käsitelefon küsib ekraanil kinnitust. 4 Vajutage Kõik kirjed on kustutatud. ET 19

22 8 Kordusvalimise loend Kordusvalimise loendisse on salvestatud valitud kõnede ajalugu. Selles on loetletud nimed ja/ või telefoninumbrid, millele olete helistanud. See telefon salvestab kuni 10 kordusvalimise kirjet. Kordusvalimise kirjete vaatamine Vajutage REDIAL/C. Kordusvalimine 1 Vajutage REDIAL/C. 2 Valige kirje, seejärel vajutage. Numbrile tehakse kõne. Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks REDIAL/C. 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. 3 valige [SALVESTA NR], seejärel vajutage 4 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel 5 Sisestage telefoninumber ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks MENU/ OK. Kirje on salvestatud. Kordusvalimise kirje kustutamine 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks REDIAL/C. 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. 3 Valige [KUSTUTA], seejärel vajutage Käsitelefon küsib kinnitust. 4 Vajutage Kirje on kustutatud. Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks REDIAL/C. 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. 3 valige [KUSTUTA KÕIK], seejärel vajutage Käsitelefon küsib kinnitust. 4 Vajutage Kõik kirjed on kustutatud. 20 ET

23 9 Telefoni seadistused Te saate seadistusi määrates telefoni endale käepärasemaks muuta. Heli seaded Klahvitoonide määramine Klahvitoon on heli, mis kostub käsitelefoni klahvi vajutamisel. 2 Valige [TELEF. SEAD.] > [HELID] > [KLAHVI TOON], seejärel vajutage 3 Valige [SEES]/[VÄLJAS], seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Eesti Käsitelefoni helinatugevuse määramine Teil on võimalik valida viie helinatugevuse või seadistuse [VÄLJAS] vahel. 2 Valige [TELEF. SEAD.] > [HELID] > [HELINA TUG.], seejärel vajutage 3 Valige helitugevus ja vajutage seejärel Seadistus on salvestatud. Dokkimise tooni määramine Dokkimise toon kostub käsitelefoni telefonialusele või laadijasse asetamisel. 2 Valige [TELEF. SEAD.] > [HELID] > [DOKKIM. TOON], seejärel vajutage 3 Valige [SEES]/[VÄLJAS], seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Käsitelefoni helina määramine Teil on võimalik valida kümne helina hulgast. 2 Valige [TELEF. SEAD.] > [HELID] > [HELINATOON], seejärel vajutage 3 Valige helin, seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. Seadistus on salvestatud. Käsitelefonile nime andmine Käsitelefoni nimi võib olla kuni 10 tähemärgi pikkune. See kuvatakse ooterežiimil käsitelefoni ekraanil. Te võite vajutada MENU/OK, et vahetada telefoni nime, kuupäeva ja kellaaja kuvamise vahel. 2 Valige [TELEF. SEAD.] > [TELEF. NIMI], seejärel vajutage 3 Sisestage või muutke nimi. Tähemärgi kustutamiseks valige REDIAL/C. 4 Vajutage Seadistus on salvestatud. ET 21

24 Kuupäeva ja kellaaja määramine Lisateabe saamiseks vaadake jaotisest Alustamine osa Kuupäeva ja kellaaja määramine. Ekraanikuva keele määramine See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel. Saadaolevad keeled varieeruvad riigiti. 2 Valige [TELEF. SEAD.] > [KEEL], seejärel vajutage 3 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks MENU/OK. Seadistus on salvestatud. 22 ET

25 10 Teenused Antud telefon võimaldab kasutada paljusid kõnede haldamist lihtsustavaid funktsioone. Kõneloendi tüüp Te saate määrata, kas saate sellest menüüst vaadata kõiki sissetulevaid või vastamata kõnesid. Kõneloendi tüübi määramine 2 Valige [TEENUSED] > [KÕNELOENDID], seejärel vajutage 3 Valige suvand, seejärel vajutage Automaatne konverentskõne Helistaja teabe kuvamise sisse-/ väljalülitamine 2 Valige [TEENUSED] > [CID/AOH] > [AOH SIS/VÄLJ], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK]. 3 Valige [SEES]/[VÄLJAS], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK]. Seadistus on salvestatud. Helistaja telefoninumbri pikkuse määramine 2 Valige [TEENUSED] > [CID/AOH] > [CID-NUMBRID], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK]. 3 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK]. Seadistus on salvestatud. Eesti Väliskõnega liitumiseks teise käsitelefoniga vajutage. Automaatse konverentskõne sisse-/ väljalülitamine 2 Valige [TEENUSED] > [KONVERENTS], seejärel vajutage 3 Valige [AUTOMAATNE]/[VÄLJAS], seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Helistaja ID/AOH Te saate seadistada käsitelefoni võtma vastu ja kuvama sissetuleva kõne ajal helistaja teavet. Võrgu tüüp Seda funktsiooni saab kasutada ainult võrgu tüübi toega mudelitel. 2 Valige [TEENUSED] > [VÕRGU TÜÜP], seejärel vajutage MENU/OK. 3 Valige võrgu tüüp, seejärel valige MENU/ OK. Seadistus on salvestatud. ET 23

26 Uuestihelistamise kestuse valimine Enne teisele kõnele vastamist veenduge, et kordusvalimise kestus on õigesti seadistatud. Tavaliselt on telefoni uuestihelistamise seadistus juba eelseadistatud. Te saate valida kolme suvandi vahel: [LÜHIKE], [KESKMINE] ja [PIKK]. Valitavate suvandite arv on riigiti erinev. Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujalt. 2 Valige [TEENUSED] > [UUESTIH. AEG], seejärel vajutage 3 Valige suvand, seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Valimisrežiim See funktsioon on kasutatav ainult mudelitel, mis toetavad nii toon- kui pulssvalimist. Valimisrežiim on teie riigis kasutatav telefonisignaali süsteem. Telefon toetab toonvalimist (DTMF) ja pulssvalimist (kettaga). Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujalt. Valimisrežiimi määramine 2 Valige [TEENUSED] > [VALIMISREŽ.], seejärel vajutage 3 Valige valimisrežiim, seejärel valige Seadistus on salvestatud. Kui teie telefon on pulssvalimise režiimis, vajutage selle ajutiselt toonvalimise režiimile lülitamiseks kõne ajal *. Sellisel juhul saadetakse selle kõne jaoks sisestatud numbrid välja toonsignaalidena. Käsitelefonide registreerimine Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitelefone. Telefonialusele saab registreerida kuni 4 käsitelefoni. Automaatne registreerimine Pange registreerimata käsitelefon telefonialusele. Käsitelefon tuvastab telefonialuse ja alustab automaatselt registreerimist. Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit. Telefonialus omistab käsitelefonile automaatselt numbri. 24 ET

27 Käsitsi registreerimine Kui automaatne registreerimine ei õnnestu, registreerige oma käsitelefon telefonialusega käsitsi. 1 Vajutage käsitelefonil MENU/OK. 2 Valige [TEENUSED] > [REGISTREERI], seejärel vajutage 3 Sisestage süsteemi PIN-kood. Parandamiseks vajutage REDIAL/C. Seejärel vajutage PIN-koodi kinnitamiseks MENU/ OK. 4 Vajutage telefonialusel ja hoidke 5 sekundit all. Automaatvastajaga mudelil kuulete kinnitustooni. Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit. Telefonialus omistab käsitelefonile automaatselt käsitelefoni numbri. Kui PIN-kood on vale või teatud aja jooksul telefonialust ei leita, kuvab käsitelefon vastava teate. Kui registreerimine nurjub, korrake ülaltoodud toimingut. Eelseadistatud PIN-koodiks on Seda ei saa muuta. Käsitelefonide eemaldamine 1 Kui telefonialusega on ühendatud kaks käsitelefoni, saate ühe käsitelefoni teist kasutades eemaldada. 2 Vajutage MENU/OK. 3 Valige [TEENUSED] > [EEM. REG.], seejärel vajutage 4 Sisestage süsteemi PIN-kood. (Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000.) Numbri eemaldamiseks vajutage REDIAL/C. 5 Valige eemaldatava käsitelefoni number. 6 Vajutage Käsitelefoni on eemaldatud. Soovitus Käsitelefoni numbrit kuvatakse ooterežiimis käsitelefoni nime kõrval. Tehaseseadete taastamine Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded. 2 Valige [TEENUSED] > [LÄHTESTA], seejärel vajutage Käsitelefon küsib kinnitust. 3 Vajutage Kõik seaded lähtestatakse. Eesti ET 25

28 11 Telefoni automaatvastaja Saadaval vaid mudelile CD195. Teie telefonil on automaatvastaja, mis salvestab sisselülitatud oleku korral vastamata kõned. Te saate automaatvastajat kasutada kaugmeetodil ja muuta selle seadistusi käsitelefoni automaatvastaja menüü kaudu. Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, süttib telefonialusel olev nupp. Automaatvastaja sisse-/ väljalülitamine Automaatvastajat on võimalik sisse/välja lülitada telefonialuselt või käsitelefoni kaudu. Telefonialuselt Vajutage automaatvastajal ooterežiimil sisse või välja., et lülitada see Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, vastab see pärast teatud arvu (määratud helinaviite seadistusega) helinate kõlamist sissetulevatele kõnedele. Automaatvastaja keele seadistamine See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel. Automaatvastaja keel määrab teadete keele. 2 Valige [AUTOMAATV.] > [KEEL], seejärel vajutage 3 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks MENU/OK. Seadistus on salvestatud. Vastamisrežiimi seadistamine Te saate seadistada automaatvastajat ning määrata, kas helistajad saavad sõnumeid jätta. Kui soovite lubada helistajatel sõnumeid jätta, valige [SALVESTA KA]. Kui te ei soovi lubada helistajatel sõnumeid jätta, valige [AINULT VASTA]. 2 Valige [AUTOMAATV.] > [HÄÄLVASTUS], seejärel vajutage 3 Valige vastamisrežiim, seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Käsitelefoni kaudu 2 Valige [AUTOMAATV.] > [HÄÄLVASTUS], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK]. 3 Valige [AINULT VASTA]/[SALVESTA KA]/[VÄLJAS], seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt režiimile [Ainult vast.]. 26 ET

29 Teated Teade on helilõik, mida kuuleb helistaja, kui automaatvastaja kõne vastu võtab. Automaatvastajal on kaks eelsalvestatud teadet: [SALVESTA KA] ja [AINULT VASTA]. Teate salvestamine Salvestatava teate maksimaalseks pikkuseks on kolm minutit. Uus salvestatav teade asendab automaatselt vana. 2 Valige [AUTOMAATV.] > [TEADAANNE], seejärel vajutage 3 Valige [AINULT VASTA] või [SALVESTA KA], seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/ OK. 4 valige [SALVESTA UUS], seejärel vajutage 5 Alustage salvestamist mikrofoni lähedal pärast kinnitustooni. 6 Salvestamise lõpetamiseks vajutage MENU/ OK, vastasel juhul lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel. Te saate äsja salvestatud teadet käsitelefonist kuulata. Teate salvestamisel hoidke kindlasti mikrofoni suu lähedal. Teate kuulamine 2 Valige [AUTOMAATV.] > [TEADAANNE], seejärel vajutage 3 Valige [AINULT VASTA] või [SALVESTA KA], seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/ OK. 4 valige [ESITA], seejärel vajutage Te saate hetkel aktiivset teadet kuulata. Sissetuleva kõne vastuvõtmisel pole teate kuulamine enam võimalik. Vaiketeate taastamine 2 Valige [AUTOMAATV.] > [TEADAANNE], seejärel vajutage 3 Valige [SALVESTA KA]või [AINULT VASTA], seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK. 4 valige [KAS. VAIKES.], seejärel vajutage Käsitelefon küsib kinnitust. 5 Vajutage Vaiketeade on taastatud. Eesti ET 27

30 Sissetulevad sõnumid Iga sõnum võib olla kuni kolme minuti pikkune. Uute sõnumite vastuvõtmisel hakkab automaatvastajal vilkuma uue sõnumi näidik ja käsitelefon kuvab vastava teate. Kui vastate kõnele ajal, mil helistaja teadet jätab, salvestamine katkeb ja te saate helistajaga otse vestelda. Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt režiimile [AINULT VASTA]. Uute sõnumite vastuvõtmiseks kustutage vanu sõnumeid. Sissetulnud sõnumite kuulamine Te saate sissetulnud sõnumeid kuulata nende salvestamise järjestuses. Telefonialusest Kuulamise käivitamiseks/peatamiseks vajutage. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage /. Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi taasesitamiseks vajutage. Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage. Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage. Kustutatud sõnumeid pole võimalik taastada. Sissetulnud sõnumi kustutamine Telefonialusest Vajutage sõnumi kuulamise ajal. Hetkel esitatav sõnum kustutatakse. Vanade sissetulnud sõnumite kustutamine Vajutage ja hoidke all, kui telefonialus on ooterežiimil. Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt. Helinaviite määramine Te saate määrata, mitu korda telefon heliseb, enne kui automaatvastaja kõne vastu võtab. 2 Valige [AUTOMAATV.] > [HELINA VIIV.], seejärel vajutage 3 Valige uus seadistus, seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Enne selle funktsiooni rakendamist tehke kindlaks, et automaatvastaja on sisse lülitatud. Soovitus Kui kasutate automaatvastajat kaugmeetodil, on soovitatav seada helinaviide režiimile [RAHASÄÄST]. See on väga kuluefektiivne viis oma sõnumite haldamiseks. Kui mälus on uusi sõnumeid, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast kolme helinat; kui sõnumeid pole, võtab see kõne vastu pärast viite helinat. 28 ET

31 Kaugjuurdepääs Te saate oma automaatvastajat kasutada kodust eemal olles. Lihtsalt helistage klahvidega telefonilt enda telefonile ja sisestage oma neljakohaline PIN-kood. Kaugjuurdepääsu PIN-kood on sama mis teie seadmestiku PIN-kood. Eelseadistatud PIN-koodiks on Kaugjuurdepääsu sisse-/väljalülitamine Te saate lubada või keelata kaugjuurdepääsu automaatvastajale. 2 Valige [AUTOMAATV.] > [KAUGJUHT.], seejärel vajutage 3 Valige [SEES]/[VÄLJAS], seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Automaatvastaja kasutamine kaugmeetodil 1 Helistage klahvidega telefonilt oma kodusele telefoninumbrile. 2 Teate kuulmisel vajutage #. 3 Sisestage oma PIN-kood. Nüüd on teil juurdepääs oma automaatvastajale ja te saate uusi sõnumeid kuulata. Teil on kaks võimalust õige PIN-koodi sisestamiseks, enne kui telefonikõne katkeb. 4 Vajutage soovitud funktsiooni klahvi. Kasutatavad funktsioonid leiate alltoodud kaugjuurdepääsu käskluste tabelist. Kui sõnumeid pole, katkestab telefon automaatselt kõne, kui kaheksa sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi. Eesti PIN-koodi muutmine 2 Valige [AUTOMAATV.] > [KAUGJUHT.] > [MUUDA PIN-K.], seejärel vajutage 3 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage 4 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage 5 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage Seadistus on salvestatud. Kaugjuurdepääsu käskluste tabel Nupp Funktsioon 1 Hetkel aktiivse sõnumi kordamine või eelmise sõnumi kuulamine. 2 Sõnumite kuulamine. 3 Järgmise sõnumi valimine. 6 Hetkel aktiivse sõnumi kustutamine. 7 Automaatvastaja sisselülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal). 8 Sõnumi kuulamise lõpetamine. 9 Automaatvastaja väljalülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal). ET 29

32 Telefonialuse LED-ekraani olek Alltoodud tabelis on näidatud automaatvastaja hetkeolek ja sellele vastav telefonialuse LEDekraani olek. LED-ekraan Sees Vilkumine Vilkumine (kiire) Sõnumi olek Uusi sõnumeid ei ole, mälu ei ole täis. Käsitelefon on sisse lülitatud. Sisenemine piipamisrežiimi Uus sõnum, mälu ei ole täis. Sissetulev kõne. Sissetuleva sõnumi/teate salvestamine Sõnumi taasesitus Kaugjuurdepääs / sõnumite kuulamine käsitelefonist Uusi sõnumeid ei ole, mälu on täis. Registreerimisrežiimi avamine 30 ET

33 12 Tehnilised andmed Eesti Ekraan Oranžkollane LCD taustvalgustus Telefoni põhifunktsioonid Helistaja nime ja numbri tuvastamine Konverentskõned ja häälsõnumid Maksimaalne kõneaeg: 16 tundi Telefoniraamatu loend, kordusvalimise loend ja kõnelogi 50 kirjega telefoniraamatu loend 10 kirjega kordusvalimise loend 20 kirjega kõnelogi Aku CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mah laetavad akud GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mah laetavad akud BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mah laetavad akud Toiteadapter Telefonialus ja laadija: Philips: SSW-1920EU-2, Sisend: V 50/60 Hz 0,2 A; Väljund: 6 V 500 ma Philips: S003PV060050, sisend V 50/60 Hz 0,2 A; väljund 6 V 500 ma Võimsustarve Voolutarve ooterežiimil: 0,6 W (CD190) 0,65 W (CD195) Kaal ja mõõtmed (CD190) Käsitelefon: 97,7 g 162,8 x 47,5 x 29,7 mm (K x L x S) Telefonialus: 116,9 g 79,2 x 130,3 x 91 mm (K x L x S) Laadija: 56,4 g 78,5 x 80,5 x 83 mm (K x L x S) Kaal ja mõõtmed (CD195) Käsitelefon: 97,7 g 162,8 x 47,5 x 29,7 mm (K x L x S) Telefonialus: 148,8 g 79,2 x 130,3 x 91 mm (K x L x S) Laadija: 56,4 g 78,5 x 80,5 x 83 mm (K x L x S) ET 31

34 13 Vastavusdeklaratsioon Philips Consumer Lifestyle kinnitab käesolevaga, et toode CD190/CD195 vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjasse puutuvatele õigusnormidele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www. p4c.philips.com. See toode on projekteeritud, testitud ja toodetud kooskõlas Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiviga 1999/5/EÜ. Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile Üldjuurdepääsuprofiili standard garanteerib, et kõik DECT -i üldjuurdepääsuprofiiliga käsitelefonid ja telefonialused vastavad sõltumata kaubamärgist minimaalsetele tööstandarditele. Käsitelefon ja telefonialus toetavad üldjuurdepääsuprofiili ning sellest tulenevalt on garanteeritud järgmiste miinimumfunktsioonide toimimine: käsitelefoni registreerimine, telefonivõrku ühendamine, väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine. Lisafunktsioonid ei pruugi teiste kaubamärkide toodetega kasutamisel toimida. Kui soovite selle käsitelefoni üldjuurdepääsuprofiili toetava teise kaubamärgi telefonialusega registreerida ja kasutada, järgige käsitelefoni registreerimiseks käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Teise kaubamärgi käsitelefoni selle telefonialusega registreerimiseks seadke telefonialus registreerimisrežiimile ning järgige seejärel käsitelefoni tootjapoolses juhendis toodud juhiseid. Vastavus elektromagnetväljade standarditele Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed. Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMFstandardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta. Vana toote ja akude/patareide käitlemine Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada. Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga. 32 ET

35 Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Eesti Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. See tootele kinnitatud logo näitab, et ettevõte on andnud rahalise panuse vastava riikliku taaskasutus- ja ümbertöötlussüsteemi töösse. Keskkonnanõuded Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.) Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt kõrvaldamist. ET 33

36 14 Korduma kippuvad küsimused Ekraanil ei kuvata signaaliriba. Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale. Kui käsitelefonil kuvatakse [ILMA REG.-TA], pange käsitelefon alusele, kuni kuvatakse signaaliriba. Soovitus Lisateabe saamiseks vaadake peatüki Teenused jaotist Käsitelefonide registreerimine. Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega registreerida? Teie telefonialuse mälu on täis. Eemaldage käsitelefonid, mida ei kasutata, ja proovige uuesti. Valimistoon puudub Kontrollige telefoni ühendusi. Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale. Dokkimise toon ei kostu Käsitelefon ei ole korralikult telefonialusel/ laadijas. Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga. Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta? Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta. Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud. Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon. Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Käsitelefoni õigesti laadijale asetamisel kuulete dokkimise tooni. Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga. Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud. Ekraanil pole pilti Kontrollige, kas aku on laetud. Kontrollige, kas voolu on ja telefon on ühendatud. Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne) Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale. Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale. Telefon on tihedate seintega kohas. Liigutage alus neist eemale. Käsitelefon ei helise. Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud. Helistaja ID-d ei kuvata. Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Helistaja teave on varjatud või pole saadaval. Kui ülaltoodud lahendustest pole abi, katkestage nii käsitelefoni kui ka telefonialuse elektritoide. Proovige ühe minuti pärast uuesti. 34 ET

37 15 Lisa Tähe- ja numbrimärkide tabelid Eesti nupp Tähemärgid (inglise/ladina tähestik) 0 tühik 0 Ø A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 7 8 T U V 8 9 W X Y Z 9 * *? / \ ( ) # # ', - & Nupp Tähemärgid (vene keeles) 0 tühik A Б B Γ 2 3 Д E Ж З 3 4 И Й К Л 4 5 M Н О П 5 6 Р С Т У 6 7 Ф Х Ц Ч 7 8 Ш Щ Ъ Ы 8 9 Ь Э Ю Я 9 ET 35

38

39

40 0168 Specifications are subject to change without notice 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. UM_CD _51_ET_V1.0 WK12124

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

SE435 estonian.cdr

SE435 estonian.cdr SE 435 Laadige telefonitoru(sid) 24 tundi enne kasutuselevõttu. Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 4 Oluline informatsioon 4 Ohutusnõuded

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

GT-I8260 Kasutusjuhend

GT-I8260 Kasutusjuhend GT-I8260 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Pure primax Kasutusjuhend

Pure primax Kasutusjuhend Pure primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 11 Patareid 13 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CD;;CF G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine

Rohkem

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Kasutusjuhend Hearing Systems Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 6 Osad ja nimetused 7 Juhtnupud 10 Kuulmisprogrammid 11

Rohkem

Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1)

Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1) Cisco Unified Communications Self Care Portali kasutusjuhend, väljaanne 11.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Unified Communications Self Care'i seaded 2 Telefonid 4 Lisaseaded 12 Revised:

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem