II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID"

Väljavõte

1 II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID ETTEVÕTTED 1 Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine Erinevalt möödunud aasta IV kvartalist suurendasid ettevõtted fi nantskohustusi 26. aasta esimesel poolaastal taas rohkem kui fi nantsvarasid. Seetõttu kasvas negatiivne netofinantsvarade maht poole aastaga 3,6 miljardi krooni võrra 19,3 miljardi kroonini. Kuna aga äriühingute fi nantskohustused kasvasid kahes viimases kvartalis vähem kui nomi naalne SKP, siis ettevõtete negatiivne netofi nantspositsioon suhtena SKPsse paranes 25. aasta detsembri lõpu 18%lt 26. aasta juuni lõpuks 11%le (vt joonis 2.1). Ettevõtted suurendasid 26. aasta esimesel poolel peaaegu kõikide olemasolevate finantsvarade, välja arvatud aktsiate ja osakute mahtu, mis vähenes 26. aasta II kvartalis aktsiaturgude korrektsioonist tingitud turuväärtuse kahanemise tõttu. Ettevõtete kasutuses oleva sularaha ja hoiuste kasvutempo on püsinud kiire (48% 26. aasta II kvartalis). Ettevõtete omanduses oleva sularaha ja hoiuste maht suurenes 26. aasta esimesel poolel peaaegu 3 miljardi krooni võrra ehk ligikaudu sama palju kui eelmise aasta samal perioodil. Samuti on jätkuvalt suurenenud ettevõtete väljastatud laenude maht, valdavalt seo ses mitteresidentidest tütarettevõtete tegevuse fi nantseerimisega. Ettevõtete kodumaiste hoiuste aastakasv on eelmise aasta lõpus ja 26. aasta alguses saavutatud kiire tempoga võrreldes aeglustunud, kuid küündib siiski üle 4% (vt joonis 2.2). Täht ajaliste hoiuste osakaal, mis tõusis koos ettevõtete hoiuste jõulise kasvuga möödunud aasta lõpukuudel, on taas langenud. Septembri lõpus moodustasid tähtajalised hoiused 27% kõikidest ettevõtete hoiustest. Üleööhoiuste osakaal on jätkuvalt tõusnud, mis näitab ettevõtete kasvavat huvi likviidsete varade tulusamalt paigutamise vastu. 3 75% sularaha ja hoiused 2 1 5% 25% % väljastatud laenud aktsiad ja osakud -1-25% muud finantsvarad -2-5% võetud laenud -3-75% emiteeritud aktsiad ja osakud -4-1% -125% muud finantskohustused netofinantsvarad Joonis 2.1. Ettevõtete finantsvarad ja -kohustused (mld kr; vasak telg) ja netofinantsvarad (% SKPst; parem telg) 1 Käesolevas peatükis on ettevõtete all mõeldud mittefi nantsettevõtteid. 22

2 jäägi muut (vasak telg) aastakasv (parem telg) 5 7% 4 6% 3 5% 2 4% 1 3% 2% -1 1% -2 % Joonis 2.2. Ettevõtete hoiuste kasv Kui finantskohustuste kasv kokku oli 26. aasta esimesel poolel eelmise aastaga võrreldes väiksem, siis ettevõtete võetud laenude maht suurenes 26. aasta II kvartalis rekordiliselt. Samas kahanes fi nantskohustuste struktuuris omavahendite maht, mis on (nii nagu fi nantsvarade puhulgi) tingitud noteeritud aktsiate turuväärtuse langusest. Laenukohustuste suurenemisest ning omavahendite vähenemisest tingituna on ettevõtete võlakor daja (võlakirja- ja laenukohustused jagatuna aktsia- ja osakukohustustega) alates eelmise aasta lõpust järsult tõusnud, kerkides poole aastaga 7 protsendipunkti võrra 61%ni (vt joonis 2.3). 2 Samal ajal on äriühingute laenu- ja võlakirjakohustuste kaetus likviidsete finantsvaradega (sularaha, hoiused, võlakirjad ja väljastatud laenud) likviidsete fi nantsvarade tagasihoidliku kasvu tõttu kahanenud. Võrreldes möödunud aasta lõpuga vähenes see 2 protsendi punkti võrra 53%ni 26. aasta juuni lõpuks. 25. aasta fi nantskonto andmete põhjal on Eesti ettevõtlussektori võlakordaja 18 Euroopa Liidu riigi keskmisest madalam ning võlakohustuste kaetus likviidsete varadega vastavalt kõrgem (vt joonis 2.4). Ettevõtete võlg Ettevõtete nõudlus võõrvahendite järele on püsi nud suur. Ettevõtete võla kasvutempo pisut kahanes 26. aasta alguses, ulatudes 26. aasta II kvartalis 26%ni (vt joonis 2.5). Selle tingis välismaiste ressursside jäägi vähenemine, mis 26. aasta II kvartalis ulatus vaid kümnendikuni kogumahust. Kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete antud laenude kasvutempo samas kii renes eelmise aasta lõpuga võrreldes 2 protsendipunkti võrra 48%ni. Välismaalt kaasatud võlakapitali jääk hakkas 26. aasta algusest kahanema. See kajastab struktuursete muutuste jätkumist, kuivõrd välismaise laenuressursi osakaal on vähenemas. Lisaks kodumaiste laenude 2 Osaliselt võib sellest maha arvestada aktsiahindade turuväärtuse langusest tingitud omavahendite vähenemise mõju, kuid võlakordaja halvenemist täies ulatuses see ei põhjustanud. 23 Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

3 võlakohustuste kaetus likviidsete finantsvaradega võlakordaja 65% 6% 55% 5% 45% 4% Joonis 2.3. Ettevõtete võlakordaja ja võlakohustuste kaetus likviidsete finantsvaradega (%) 18% 15% 12% 9% 6% 3% võlakordaja (vasak telg) võlakohustuste kaetus likviidsete finantsvaradega (parem telg) 12% 1% 8% 6% 4% 2% % % Austria Itaalia Taani Portugal Läti (24) Hispaania Kreeka Sloveenia Saksamaa Holland Rootsi Poola (24) Leedu Ungari Eesti Belgia Soome Prantsusmaa Joonis 2.4. Euroopa Liidu ettevõtete võlakordaja ja võlakohustuste kaetus likviidsete finantsvaradega 25. aasta lõpus 24

4 kodumaine võlg välisvõlg* ettevõtete võlg kokku 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% I pa 26 Joonis 2.5. Ettevõtete võla kasvutempo (%) * Välisvõla arvutustes on arvestatud kontsernisiseseid nõudeid. intressimarginaalide alanemisele ja laenude paremale kättesaadavusele mõjutab ettevõtete välislaenamist järjest rohkem ka ettevõtete tegevus välismaal ning selle fi nants eerimine, kuna kasvanud on ka ettevõtete poolt kontsernisiseselt välismaistele tütarettevõtetele antud laenude jääk (vt joonis 2.6). Ettevõtete võla jätkuvalt kiire kasvutempo on suurendanud ettevõtete võlakoormust aastaga 3 protsendipunkti võrra 66%ni SKPst ehk uue rekordtasemeni aasta fi nantskonto andmete põhjal ületavad Eesti ettevõtete võlakohustused suhtena SKPsse mõnevõrra 18 Euroopa Liidu riigi keskmist näitajat, positsioneerudes lähiriikide Soome ja Rootsi vahele (vastavalt 68% ja 15% SKPst; vt joonis 2.7). Majandusharude lõikes kaasati võlakapitali kinnisvara- ja ehitussektoris veelgi rohkem võrreldes möödunud aastaga. Need sektorid said 64% mittefi nantsettevõtete kaasatud võõrvahenditest, kusjuures erinevalt möödunud aastast on suurendatud ka välismaalt saadud võlakapitali jääki (vt joonis 2.8). Positiivse arengusuundumusena võib märkida, et ka tööstus- ja mäetööstusettevõtted kaasasid 26. aasta esimesel poolel möödunud aastaga võrreldes rohkem ressursse. Kuivõrd kodumaiste pankade kaudu kaasa tud ressursside aastakasv kiirenes 26. aasta III kvartalis 51%ni, siis eeldatavasti hoogustus ka ettevõtete koguvõla kasvutempo III kvartalis veelgi. Kinnisvara finantseerimine kodumaistest pankadest Nii nagu ettevõtete võlakapitali puhul, võeti ka kodumaiste pankade kaudu laene varasemast rohkem eesmärgiga soetada kinnisvara. Kinnisvara 3 Statistikaamet revideeris septembris uuendatud metoodika alusel SKP arvestust alates 2. aastast, mis tingib ka erinevused SKPsse suhestatud näitajates võrreldes eelmise Finantsstabiilsuse Ülevaatega (mai 26). 25 Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

5 soetamiseks kaasatud võlakapital moodustas 26. aasta septembri lõpus 42,7 miljardit krooni ehk 58% ettevõtete poolt kodumaistest pankadest kaasatud vahenditest, mis on 4 protsendipunkti roh kem kui aasta tagasi. Kinnisvaraga tegelevate äriühingute arvele langes omakorda 56% kõikide ettevõtete poolt kinnisvara fi nantseerimiseks võetud laenudest. Muude sektorite võetud laenudes on kinnisvara soetamiseks võetud laenude osa suurenenud. Nende laenude maht kasvas aastaga 63% 18,6 miljardi kroonini. Seega tõusis nende osakaal kõikides muude sektorite võetud laenudes 26. aasta septembri lõpuks aastaga 3 protsendipunkti võrra kõrgemale 41% tasemele. Aktiivse laenamisega kinnisvara fi nantseerimiseks on eriliselt silma paistnud ehitus- ja kaubandusettevõtted, kes on aastaga kinnisvara rahastamiseks kaasatud vahendeid vastavalt kolmekordistanud ning peaaegu kahekordistanud (vt joonis 2.9). Ettevõtete laenutingimuste paranemine on möödunud aasta viimasest kvartalist alates EURIBORi tõusu mõjul peatunud. Pikaajaliste laenude kesk mised intressimäärad kerkisid 26. aasta septembriks 5,%ni ehk tasemeni, mis viimati saavutati 24. aasta keskpaigas (vt joonis 2.1). Kuigi möödunud aasta lõpus tõusis madalaimalt saavutatud tasemelt mõnevõrra ka ettevõtete laenude keskmine intressimarginaal, pole kindlat suunamuutust intressimarginaali arengus veel võimalik näha. kontsernisisesed välislaenud (neto) muud välislaenud pangalaenud liising võla kasv (parem telg) 7% 3,% 6% 25,% 5% 2,% 4% 3% 15,% 2% 1,% 1% 5,% %,% Joonis 2.6. Ettevõtete võlg (% SKP suhtes) 26

6 Rootsi Holland Portugal Hispaania Taani Austria Eesti Belgia Prantsusmaa Soome Itaalia Saksamaa Sloveenia Kreeka Ungari Läti (24) Leedu Poola (24) Joonis 2.7. Euroopa Liidu ettevõtete võlakohustused 25. aasta lõpus (% SKPst) Allikas: Eurostat 12 kodumaised laenud ja liising kontsernisisesed välislaenud muu välisvõlg kinnisvara ja ehitus tööstus ja mäetööstus kaubandus veondus, laondus ja side muud suletud sektori ettevõtted muud avatud sektori ettevõtted Joonis 2.8. Muutused ettevõtete võla finantseerimises 26. aasta esimesel poolel (mld kr) 27 Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

7 kaubandus tööstus muu äritegevus veondus, laondus ja side hotellid ja restoranid ehitus põllumajandus ja kalandus muud majandus- sektorid Joonis 2.9. Ettevõtete kinnisvara finantseerimiseks võetud pangalaenud (mln kr) 1% 6 kuu EURIBOR intressimarginaal keskmine intressimäär 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Joonis 2.1. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär, baasintressimäär ja keskmine intressimarginaal (%) 28

8 MAJAPIDAMISED Majapidamiste finantspositsioon ja säästmine Viimase aasta jooksul on ilmnenud mitmeid märke Eesti majapidamiste majandusliku olukorra märgatavast paranemisest. Makroandmetest lähtudes kajastub see eelkõige netotulude kiires kasvus. Lisaks kinnitab head olukorda ka alanenud töö puudus ja tööhõive kasv (vt 1. ptk Majapidamiste majanduslik olukord ). Madalad intressimäärad ja kasvav eluasemerikkus on soodustanud eratarbimist, samas kui esmatarvilikest kulutustest ülejääva raha hulga suurenemine kindlustab säästuvõime paranemist. Majapidamiste kasvavat optimismi kinnitavad ka mikrotasandi hinnangud. 26. aasta augustisseptembris TNS Emori läbi viidud F-monitori küsitlus näitas, et 35% peredest hindas oma majanduslikku olukorda paremaks kui aasta tagasi ja 34% peredest ootas sama tendentsi jätkumist ka eeloleval aastal (vt joonis 2.11). Eluasemelaenu võtnud perede seas oli neid, kelle arvates majandusolukord on paranenud, suhteliselt rohkem (55%) ning ka järgmise 12 kuu ettevaates olid need pered optimistlikumalt meelestatud. Majapidamiste hea majanduslik olukord on parandanud nii säästmis- kui ka laenuvõimet. Laenatud on siiski rohkem kui säästetud, mistõttu majapidamiste netofinantspositsioon on viimase 12 kuu jooksul nõrgenenud üle 5 protsendipunkti võrra 13,5%ni SKPst (vt joonis 2.12). Pideva laenukasvu taustal võib eeldada, et netofi nantspositsiooni nõrgenemine jätkus ka 26. aasta III kvartalis: majapidamiste laenuja liisingujääk suurenes III kvartalis 8,4 miljardi krooni võrra, kuid hoiused kasvasid samal ajal (osaliselt sesoonsetel põhjustel) 1,8 miljardi krooni võrra. Majapidamiste fi nantsvarade kasvutempo on viimastel aastatel suurenenud, mida on eelkõige toetanud hoiuste kasvutempo kiirenemine. Hoiuste kasv, mis tõusis 25. aasta viimases kvartalis üle 3%, jäi kiireks ka pärast baasiefektide taandumist aprillis-mais (vt joonis 2.13). Hoiuste struktuuris on viimasel kahel aastal domineerinud nõudmiseni hoiused (ligikaudu 6%), ent kooskõlas hoiuseintresside tõusuga on alates 26. aasta keskpaigast kiirene- 6% kõik pered eluasemelaenu võtnud pered 5% 4% 3% 2% 1% % tunduvalt mõnevõrra jäänud mõnevõrra tunduvalt paranenud paranenud endiseks halvenenud halvenenud Joonis Pere majanduslik olukord võrreldes eelmise aastaga (% peredest) Allikas: TNS EMOR, F-monitor, august-september Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

9 15 25% sularaha ja hoiused 1 16% aktsiad ja osakud 5 7% laenud, võlakirjad ja derivatiivid muud finantsvarad -2% võetud laenud -5-11% muud finantskohustused % netofinantspositsioon (% SKPst; parem telg) Joonis Majapidamiste finantsvarad ja -kohustused (mld kr ja % SKPst) nõudmiseni hoiused tähtajalised jm hoiused hoiuste kasvutempo (parem telg) I kv 1999 II kv 1999 III kv 1999 IV kv 1999 I kv 2 II kv 2 III kv 2 IV kv 2 I kv 21 II kv 21 III kv 21 IV kv 21 I kv 22 II kv 22 III kv 22 IV kv 22 I kv 23 II kv 23 III kv 23 IV kv 23 I kv 24 II kv 24 III kv 24 IV kv 24 I kv 25 II kv 25 III kv 25 IV kv 25 I kv 26 II kv 26 III kv 26 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Joonis Majapidamiste hoiused kodumaistes pankades (mln kr) ja hoiuste kasv 3

10 nud ka tähtajaliste hoiuste kasvutempo. Tulusama alternatiivina nõudmiseni hoiustele on majapidamised hakanud aktiivsemalt kasutama väga lühiajalist hoiustamist: üleööhoiuste jääk moodustas septembri lõpus 1,6 miljardit krooni (aastakasv 91%) ja kuni ühekuulise tähtajaga hoiuste jääk 2,4 miljardit krooni (aastakasv 93%). Tähtajaliste ja säästuhoiuste kõrval on viimase aastaga populaarsust kogunud hoiusetooted, mille tulumäär on seotud aktsiaturu tootlusega. Olles aastaga kasvanud rohkem kui kaks korda, moodustasid need nn investeerimishoiused 26. aasta septembris 1,6 miljardi kroonise jäägiga siiski vaid väikse osa (4%) majapidamiste hoiuste kogujäägist (vt joonis 2.14). Muude finantsvarade arengust väärib esiletõstmist pensioni säästu stabiilne kasv. Majapidamiste pen sioni varad moodustasid 26. juuni lõpus ligikaudu 6 mld krooni, mis on umbes 5% fi nantsvarade kogumahust (vt 5. ptk Pensionifondid ja -kindlustus ). Börsil noteeritud aktsiaid ja investeerimisfondide osakuid oli samal ajal majapidamiste omanduses ligikaudu 5 miljardi krooni väärtuses. 26. aasta sügisel TNS Emori läbi viidud F-monitori uuringu järgi oli börsil kaubeldavaid aktsiaid või investeerimisfondide osakuid 5,6% peredest, kusjuures aastaga on see osakaal kerkinud 1,8% (üle 1 pere) võrra. Kinnisvarainvesteering kui säästmine Kooskõlas kinnisvarahindade senise pideva ja kiire tõusuga nähakse kinnisvaras aasta-aastalt üha enam üht peamist säästmisvõimalust fi nantsvarade kõrval. Eelmainitud F-monitori uuringu järgi eelistaks 14% peredest säästmise esimese või teise valikuna just kinnisvara soetamist (25. aastal oli see osakaal 1% ja 24. aastal 7%). Reaalvarade eelistamist fi nantsvaradele märgib ka väljakujunenud tugev omanikuturg. Küsitletud majapidamistest omasid 86% vähemalt ühte kinnisvara. Rohkem kui kahe kinnisvaraga (sh teine eluase, maa, suvila) pered moodustasid 23,5% kõigist peredest. Kümnendik peredest on oma kinnisvara, kus ise hetkel ei elata, välja rentinud. Üüripindadel elavate perede osakaal oli küsitluse põhjal 12%, kuigi ka neist omavad rohkem kui 3% erinevaid kinnisvaraobjekte; enamasti on sellisel juhul tegu kas suvila, maa või tulevase eluasemega. säästuhoiused 3,1% (3,6%) muud hoiused 4,1% (1,8%) tähtajalised hoiused 32,1% (32,1%) nõudmiseni hoiused 56,8% (57,4%) üleööhoiused 4,% (2,8%) Joonis Majapidamiste hoiuste struktuur seisuga (sulgudes 3.9.5) 31 Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

11 Kuigi kinnisvarahindade tõusu tõttu on majapidamiste varade väärtus järsult kasvanud, pärsivad kõrge hinnatase kinnisvaraturul ja suur laenukoormus uute investeeringute tegemist. Viimase 12 kuu väga aktiivse kinnisvaraturu järelkajad kajastuvad selle uuringu põhjal ka perede säästukäitumises. Võib arvata, et kuna hoolimata kõrgetest hindadest tehti eluasemeostu otsused viimase 12 kuu jooksul suures osas ära, siis eelmise aastaga võrreldes on vähenenud nende perede hulk (12%lt 8%le), kes säästavad kinnisvara ostmiseks või ehitamiseks (sh laenu sissemakseks). Üüripindadel elavate perede puhul on see osakaal märkimisväärselt kõrgem: 28% neist peredest säästab just oma kodu tarbeks 4. Majapidamiste võlg ja laenuteenindamisvõime Võla tase ja kasv Majapidamiste laenu ja liisingu aastakasv jõudis rekordilise näitajani (62,4%) 26. aasta märtsis ning püsis seejärel üle 6% kuni septembri lõpuni (vt joonis 2.15). Kiire laenukasv tugines jätkuvalt suurele eluasemelaenu nõudlusele. Muude laenude (sh tarbimislaenud) jõulist kasvu iseloomustab asjaolu, et nende osakaal majapidamiste võlaportfellis on viimase aasta jooksul püsinud praktiliselt muutumatult 22%. Majapidamiste võlakoormuse kasv kiirenes 26. aasta üheksa kuu jooksul veelgi. Aastataguse näitajaga võrreldes kasvas võlakoormus SKP suhtes 1 protsendipunkti võrra ning kasutatava tulu suhtes 19 protsendipunkti võrra, jõudes septembri lõpus vastavalt 38%ni SKPst 5 ja 7%ni kasutatavast tulust (vt joonis 2.16). Eesti majapidamiste võlataseme erinevus on enamiku arenenud Euroopa riikidega võrreldes endiselt suur 6. Samas näitab Eesti fi nantssüvenemise märkimisväärne kasvukiirus selle erinevuse pidevat vähenemist (vt joonis 2.17). Eluasemelaenud 26. aasta septembri lõpus ulatus eluasemelaenude jääk 58,3 miljardi kroonini, kasvades aastaga 22,2 miljardi krooni võrra ehk 61,3%. Septembri lõpuks olid pangad sõlminud üle 115 eluasemelaenulepingu (sh nii eluaseme ostuks, ehituseks kui ka remondiks). Võrreldes eelmise aasta septembri lõpuga on eluasemelaenulepingute arv kasvanud rohkem kui 24 2 võrra. Kuna pere kohta võib neid lepinguid olla rohkem kui üks, siis ei võimalda see näitaja eluasemelaenukohustusega perede hulka piisava täpsusega määratleda. TNS Emori poolt 26. aasta augustis-septembris majapidamiste seas läbi viidud F-monitori uuringu põhjal oli eluasemelaenu võtnud 19,1% peredest. Seejuures eluaseme ostuks või ehituseks oli laenu võtnud 1% kõigist peredest. Kuigi laenuklientide lisandumise tempo pangastatistika järgi kevadel mõnevõrra aeglustus, taastus eluasemelaenuturu aktiivsus kiiresti ning augustis-septembris sõlmisid pangad uusi laenulepinguid juba 16% rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Kõrgele kerkinud kinnisvara hindade juures on uusi eluasemelaenukliente lisan dunud ooda tust rohkem. Küsimusele, kas 19% ületav eluasemelaenu võtnud perede osakaal on suur või väike ning milline on selle näitaja kasvupotentsiaal, ei ole lihtne vastata. Riigiti erineva elamupoliitika, sissetulekute taseme ja diferentseerituse, fi nantsturu struktuuri ning sotsiaalkultuuriliste ja majanduspoliitiliste teguri te tõttu ei paku rahvusvaheline võrdlus adekvaatset lähtealust. Kasvupotentsiaali osas võib pigem anda viiteid laenuklientide osakaalu hindamine tulu vahemike lõikes. TNS Emori poolt 26. aasta sügisel koos- 4 Seos üürimisega on suhteliselt tugevam Tallinna noortes ja väikestes peredes, suuremas sissetulekugrupis (netotulu pereliikme kohta 5 7 kr) ning oskus- ja lihttööliste seas. 5 SKP arvestuse revideerimine uuendatud metoodika alusel Statistikaametis vähendas SKP suhtes arvutatud võlakoormuse näitajaid. Näiteks 25. aasta kohta arvutatud majapidamiste võlakoormus SKP suhtes alanes 32,1%lt 3,6%le aasta lõpu seisuga oli võlg kasutatava tulu suhtes Taanis hinnanguliselt 234%, Norras 179%, Rootsis 133% ja Soomes 89%. Eesti majapidamiste võlakoormus kasutatava tulu suhtes oli 26. aasta septembris võrdne Soome 22. aasta lõpu näitajaga. 32

12 eluasemelaenud muud laenud laenukasv kokku 65% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% Joonis Majapidamiste laenude ja liisingu aastakasv muud laenud suhtena SKPsse eluasemelaenud suhtena SKPsse võlg suhtena kasutatavasse tulusse (parem telg) 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 74% 66% 58% 5% 42% 34% 26% 18% 1% Joonis Majapidamiste võlakoormus 33 Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

13 % 18 1% 15 8% 6% % 6 2% 3 % Taani Island Norra Rootsi Soome Eesti Läti Leedu Taani Island Norra Rootsi Soome Eesti Läti Leedu Joonis Majapidamiste võlakoormus SKP suhtes (vasak telg) ja selle aastakasv (protsendipunkti; parem telg) Põhja- ja Baltimaades Allikad: keskpangad tatud F-monitori uuring tõi esile, et ka kõrgema sissetulekuga elanikest on eluasemelaenu võtnud vähem kui kolmandik peredest. Kui aga jätta eluasemelaenudest välja remondi otstarbel võetud laenud, siis eluaseme ostuks või ehitamiseks on kõrgema sissetulekuga (netosissetulek pereliikme kohta kuus üle 5 krooni) peredest laenu võtnud alla 2% (vt joonis 2.18). Kui pikemas ettevaates on kõigis laenuvõtmiseks sobiva suurusega sissetulekut omavates tulugruppides piisavalt ruumi eluasemelaenude kasvuks, siis majapidamiste hoiakud järgmisel aastal laenuvõtmise suhtes on muutunud oluliselt ettevaatlikumaks. TNS Emori uuringu järgi soovib järgmise 12 kuu jooksul eluaseme ostuks või ehituseks laenu võtta 14 peret ehk 2,4% kõigist peredest. Seejuures 24% peredest, kes plaanivad eluaseme ostuks või ehituseks laenu võtta, on taoline laenukohustus juba olemas. Seetõttu võib eeldada, et laenuklientide arv kasvab vähem kui eelmisel aastal. Lisaks laenuperede hulga kasvule mõjutab laenuportfelli mahtu ja kasvutempot suuresti ka kinnisvarahindade areng. Võrreldes eelmise aastaga oli septembri lõpus eluasemelaenu keskmine suurus rohkem kui 31% suurem. Kui hinnatõus oleks olnud tagasihoidlikum ning keskmise laenu suurus oleks kasvanud näiteks 2%, siis oleks eluasemelaenude kasvutempo muude tingimuste samaks jäädes taandunud 52%le. Kui keskmise laenu suurus oleks kasvanud 1%, oleks eluasemelaenude kasvutempo alanenud aga lausa 39%ni. Selle kõneka, kuigi robustse hinnangu juures tuleb aga kindlasti arvestada neid tegureid, mis põhjustasid kinnisvarahindade tõusu ning laenuvõtjate arvu suurenemise (sh sissetulekute kasv, laenutingimuste muutumine). Laenutingimuste positiivne mõju eluasemelaenude kasvule on hakanud ammenduma. Koos EURIBORi tõusuga on kerkinud ka eluasemelaenu intressimäärad. 26. aasta septembris väljastatud eluasemelaenude keskmine intressimäär (4,4%) oli 1,2 protsendipunkti võrra kõrgem aastatagusest näitajast (vt joonis 2.19). Et EURIBORi tõus oli samal ajal oma aastatagusest väärtusest ligi 1,4 protsendipunkti võrra suurem, viitab see sellele, et pangad on tihedas konkurentsis intressimarginaali pisut lange- 34

14 35% eluasemelaenu võtnud pered sh eluaseme ost või ehitus 3% 25% 2% 15% 1% 5% % keskmine kuni üle 7 netosissetulek pereliikme kohta (krooni) Joonis Eluasemelaenu võtnud perede osakaal tuluvahemike lõikes Allikas: TNS EMOR, F-monitor, august-september 26 tanud. Kindlasti ei saa taolist muutust lugeda märkimisväärseks ja järsuks. Eluasemelaenude keskmine intressimarginaal on käesoleval aastal püsinud suhteliselt stabiilselt baaspunkti vahemikus, mis on lähedal euroala keskmisele. Madal intressimarginaali tase väljendab rahvusvaheliste turgude jätkuvat usaldust Eesti majandusse, mis võib aga nõrgenedes tuua kaasa intressimarginaali järsu pöördumise. Intressimäärade arengu kõrval on teine oluline majapidamiste laenuvõimelisust mõjutav (aga ka kinnisvarahindade kiiret kasvu võimaldav) tegur laenutähtaja pikkust puudutavad laenutingimused. Eluasemelaenude keskmise tähtaja järkjärguline pikenemine jätkus ka 26. aastal. Septembris anti 59% uute eluasemelaenude käibest tähtajaga üle 25 aasta (4% väljastatud laenudest), aasta tagasi oli see osakaal 41% (27% väljastatud laenudest; vt joonis 2.2). Mis puudutab riigi rolli eluaseme turul, siis tänu laenutingimuste ja laenu kättesaadavuse paranemisele viimastel aastatel ei ole riigi sekkumine Eesti eluasemelaenuturu kujunemisel enam vajalik. KredExi käendusel antud laenude osakaal väljastatud eluasemelaenudes on märgatavalt langenud. Kui 21. aastal moodustasid KredExi käendusega laenud kõigist eluasemelaenudest 29%, siis 23. aastal juba 18,5% ning 26. aastal vaid 2,8%. 26. aasta esimese kaheksa kuuga olid KredExi käendusel uue kodu soetanud 797 noort peret ja spetsialisti (laenusummas 582 mln krooni) aastal makstud eluasemelaenuintres si delt riigieelarvest tehtud tulumaksutagastused moodustasid kokku 22 miljonit krooni, kasvades eelmise aastaga võrreldes tagasihoidlikult 3% (vt joonis 2.21). Eluasemelaenuturu kasvanud aktiivsuse taustal oli sellise arengu peamiseks põhjuseks tulumaksumäära langetamine eelmisel aastal ning tulumaksutagastuste limiidi vähendamine 5 kroonile deklaratsiooni kohta. Kuna ka laenuintressimäärad olid 25. aastal rekordmadalad, siis vähenes 7 Allikas: KredEx 35 Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

15 8 6 kuu EURIBOR intressimarginaal Joonis Eluasemelaenu intressimäära kujunemine (%) 1% kuni 1 a 9% 1 15 a 8% 15 2 a 7% 6% 16% 15% 15% 13% 2 25 a üle 25 a 5% 2% 4% 3% 52% 54% 55% 59% 2% 41% 1% % Joonis 2.2. Uute eluasemelaenude tähtajaline struktuur 36

16 eluasemelaenuintresside tagastamine (mln kr; vasak telg) keskmine tagastamine (kr; parem telg) Joonis Eluasemelaenu või kapitalirendi intressidelt arvestatud tulumaksu tagastused Allikas: Maksu- ja Tolliamet kesk mine intressitagastus 32 kroonilt 24. aastal 27 kroonile 25. aastal. Tarbimislaenud Kiire majanduskasv on oodatult soodustanud ka eluaseme finantseerimisega otseselt mitte seotud laenude kasvu. Vastav laenu- ja liisingujäägi aastakasvu tempo kiirenes 26. aasta septembri lõpuks 6%ni. Kui autoliisingu aastakasv ula tus 35% ja õppelaenude kasv 5%ni, siis ülejäänud tarbimislaenuportfelli 8 aastakasv oli 15%. Nii tarbimist kui ka tarbimislaenude võtmist on mõnevõrra mõjutanud kinnisvarahindade kasv. Kuna kinnisvarahindade tõus avaldab omanike, üürnike ning ostu kavandavate majapidamiste käitumisele erinevat mõju, ei ole koondmõju siiski kuigi suur. Mitme arenenud riigiga võrreldes on Eesti majapidamiste kinnisvararikkuse ja tarbimise seos palju nõrgem. Selle peamiseks põhjuseks võib pidada spekulatiivse kinnisvaraturu suhteliselt väiksemat osakaalu (vt taustinfo lk 39 Kas kinnisvarahindade kasv mõjutab eratarbimist? ). Tarbimislaenude maht küündis 26. aasta septembri lõpuks 7,2 miljardi kroonini, moodustades ligi 4% SKPst (vt joonis 2.22). Koos autoliisingu ja õppelaenudega moodustas tarbimislaenude jääk aga 13,7 miljardit krooni, mis nominaalse SKP suhtes on päris kõrge (7% SKPst) 9. Vastavalt TNS Emori poolt 26. aasta augustis-septembris läbi viidud F-monitori uuringule omab tarbimislaene 28% peredest (vt joonis 2.23). Kui liisingustatistika väga suuri kasvunäitajaid ei väljenda, siis F-monitori uuringu järgi on nende perede hulk, kes võtsid laenu või lii singu sõiduki ostmiseks, märkimisväärselt kasvanud (1% peredest; aasta tagasi 7%). Huvitav on siinkohal märkida, et lii- 8 Üldlevinud määratluse kohaselt hõlmavad tarbimislaenud laene, mis on antud majapidamistele tarbekaupade ja teenuste ostmiseks, ning krediitkaartidega väljastatud laene. Seega võib tarbimislaenude alla põhimõtteliselt liigitada ka autoliisingu ja õppelaenud. 9 Nt euroala tarbimislaenude keskmine tase tõusis 26. aasta juuliks 6,9%ni SKPst (allikas: Euroopa Keskpank, Financial Stability Review, detsember 26). Üle 1%se näitajaga paistavad aga silma euroalavälised ELi riigid Rootsi, Ühendkuningriik ja Malta (allikas: Euroopa Keskpank, EU Banking Structures, oktoober 25). Samas on võimalik, et tarbimislaenude alla kuuluvate võlakohustuste hulga määratlemine erineb riigiti oluliselt. 37 Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

17 muud laenud krediitkaardid muud tarbimislaenud autoliising õppelaenud Joonis Majapidamiste eluasemega mitteseotud laenude ja liisingu jääk (mln krooni) ja struktuur 45% 4% tarbimislaen või -liising sh autolaen või -liising 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % keskmine kuni üle 7 netosissetulek pereliikme kohta (krooni) Joonis Tarbimislaenu võtnud perede osakaal tuluvahemike lõikes Allikas: TNS EMOR, F-monitor, august-september 26 38

18 1) Teadlik rikkuse efekt (realized wealth effect) kinnisvarahindade kasv suurendab netorikkust ning seega on tarbijatel võimalus kas müüa olemasolevat kinnisvara või laenata kinnisvara tagatisel tarbimise ja/või investeerimise eesmärgil. 2) Alateadlik rikkuse efekt (unrealized wealth effect) kinnisvarahindade kasv ei pruugi tarbisingut on võetud ligikaudu pooltel juhtudel ning laenu on eelistanud 24% (sh kinnisvara tagatisel 1%). Muude kestvuskaupade ostmine laenu või liisinguga on eelmise aastaga võrr eldes vähenenud. Tarbimislaenude intressimäär on erinevate toodete lõikes püsinud viimase aasta jooksul suhteliselt stabiilsena ning on vaid mõnevõrra järginud euroala rahaturu intressimäärade tõusu (vt joonis 2.24). Riskimarginaali on võimaldanud alandada eelkõige hüpoteegi sagedasem kasutamine laenu tagamisel (vt 3. ptk Varade kvaliteet ), kuid oma osa intressi määra kujunemises on tõenäoliselt etendanud ka pankadevahelise konkurentsi tihenemine. 16% 14% 12% toodete ja teenuste soetamine ilma järelmaksuta igapäevased arveldused (sh krediitkaart) 1% 8% sõiduautode kapitali- ja kasutusrent (uusmüük) õppelaenud 6% 4% muud laenud Joonis Tarbimislaenude intressimäärad * ilma BIG Panga andmeteta KAS KINNISVARAHINDADE KASV MÕJUTAB ERATARBIMIST? 1 Viimastel aastatel on kinnisvarahinnad Eestis, nagu ka arenenud Euroopa riikides ja USAs, kasvanud üpriski kiiresti. Kinnisvara hindade või väärtuse 11 muutus võib eratarbimist mõjutada mitmeti. Näiteks Ludwig ja Slok (22) 12 põhjal saab võimalikud mõjukanalid jagada järgmiselt. 1 See käsitlus põhineb Eesti Pangas 26. aasta kevadel valminud uurimistööl Kinnisvara väärtuse kasvu mõju eratarbimisele Eestis. (A. Paabut ja R. Kattai), Eesti Panga toimetised, 26 ilmumisel. 11 Kuna kinnisvara kogus on püsinud viimastel aastatel suhteliselt muutumatuna, siis võib kinnisvara hinna muutust käsitleda ka kui kinnisvara väärtuse kasvu. 12 L. Slok, The Impact of Changes in Stock Prices and House Prices on Consumption in OECD countries, International Monetary Fund Working Paper Series, WP/2/1, Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

19 jaid mõjutada, et nad oma kinnisvara müüksid või laenukoormust suurendaksid, küll aga võivad nad seetõttu vähem säästa, kuna diskonteeritud netorikkus on kasvanud. 3) Eelarvepiirangu efekt (budget constraint effect) puudutab eelkõige neid, kes eluaset üürivad: kinnisvarahindade kasv võib tuua kaasa rendihindade kasvu, mis aga tähendab eluaset üürivatele majapidamistele eelarve pingestumist. 4) Likviidsuspiirangu efekt (liquidity constraint effect) on seotud fi nantsturu toimimisega ning vastavate laenutoodete olemasoluga. Kui tarbijal ei ole võimalik laenata, siis hinnamuutusest tingitud tarbimise muutus võib olla tagasihoidlik või suisa olematu. 5) Asendusefekt (substitution effect) on seotud tarbijatega, kes alles planeerivad eluaset soetada. Kõrgemad kinnisvarahinnad tähendavad suuremat laenusissemakset ning kõrgemaid laenumakseid tulevikus. Seega peavad potentsiaalsed kinnisvaraomanikud piirama oma tarbimist, et rohkem säästa nii laenusissemakse kui ka tulevaste laenumaksete tarvis. Nende erinevate efektide mõjusid on empiirilisel hindamisel väga raske või isegi võimatu eristada. Küll aga saab vaadelda kinnisvara väärtuse kasvu korral nende efektide koosmõju eratarbimisele. Kogurikkusest tulenev tarbimise piirkalduvuse 13 (MPC) suurus sõltub nii majapidamiste rikkuse jagunemisest erinevate komponentide (fi nantsrikkus, kinnisvararikkus ja osalus ettevõtetes) vahel, planeerimishorisondist kui ka rikkuse kom po nentide erinevast likviidsusest. Enamasti on kinnisvararikkuse muutuse mõju hinnatud tarbimisvõrrandi abil. Mikroandmetele tuginevad uurimused on leidnud rikkusest tulenevaks MPCks 5,4 8,2 senti iga rikkuse väärtuse euro kohta ning vastav näitaja kinnisvararikkusest tuleneva MPC kohta on mõnevõrra väiksem, nimelt 2 6,2 senti iga kinnisvara väärtuse euro kohta. Makroandmeid hinnates on leitud, et rikkusest tulenev MPC on 3 16 senti iga rikkuse väärtuse euro kohta ning kinnisvara väärtusest tulenev MPC jääb 1,3 7,5 sendi vahemikku iga kinnisvara väärtuse euro kohta. Suurim ehk 7,5 senti kinnisvara väärtuse euro kohta leiti Saksamaa puhul, mis aga on erandlik enamasti on see suurus siiski vahemikus 1,3 4, senti (vt joonis 2.25). Eesti makroandmeid (perioodil ) kasutades hinnati tarbimisfunktsiooni ning leiti kinnisvararikkusest tulenevaks tarbimise piirkalduvuseks pikal perioodil 1,1 senti iga kinnisvara väärtuse krooni kohta (vt joonis 2.26). Võrreldes teiste riikidega on see näitaja tunduvalt väiksem ning see võib tuleneda mitmest eelnimetatud efektist. Eestis kasutatakse enamasti soetatud või ostetavat kinnisvara eelkõige eluasemena ning viimaste aastate kinnisvaratehingute arvu kasv kajaskajastab eelkõige inimeste elatustaseme tõusust tulenevat soovi oma elamistingimusi parandada, mitte niivõrd spekuleerimishuvi. Ka on siin oluline tegur fi nantsturu areng laenustandardid eeldavad majapidamistelt 1 4%st sissemaksu laenu võtmisel, mis võib olla paljudele majapidamistele oluliseks piiranguks lähiajal laenu saada. Kinnisvarahindade kasv on samas suurendanud omafi nantseerimise määra kinnisvara soetamise puhul. Seega võib öelda, et Eesti puhul tasakaalustavad nimetatud efektid teineteist piisavalt ja kinnisvara väärtuse kasvu mõju eratarbimisse on olnud tagasihoidlik. 13 Rikkusest tulenev tarbimise piirkalduvus (marginal propensity to consume out of wealth MPC) näitab, kui mitu senti tarbitakse ära igast rikkuse väärtusele lisandunud eurost/kroonist. 4

20 Kokkuvõttes võib öelda, et kinnisvara väärtuse kasv Eestis küll mõjutab eratarbimist, kuid seda märksa vähem kui arenenud riikides. Samas pole alust uskuda, et kinnisvararikkuse muutuse mõju eratarbimisele väheneks ka teistes riikides on täheldatud kinnisvararikkuse järjest kasvavat rolli eratarbimise mõjutamisel Saksamaa Itaalia Prantsusmaa USA Ühendkuningriik Holland Eesti Joonis Kinnisvararikkusest tulenev tarbimise piirkalduvus valitud riikides (%) Allikad: Altissimo jt Wealth and asset price effects on economic activity, 26; Paabut, Kattai Kinnisvarahindade muutuse mõju eratarbimisele Eestis, 26 1,3 1,2 1,1 1,, Joonis Kinnisvararikkusest tulenev tarbimise piirkalduvus Eestis (%) Allikas: Paabut, Kattai Kinnisvarahindade muutuse mõju eratarbimisele Eestis, Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

21 Majapidamiste laenuteenindamisvõime ja riskid 26. aasta esimese üheksa kuu jooksul on majapidamiste laenuteenindamiskulu järsult kasvanud. Septembri lõpuks kerkis majapidamiste intressikoormus 14 juba 3,8%ni (vt joonis 2.27). Kui eelmistel aastatel oli intressikoormuse kasvu peamiseks põhjuseks laenumahtude märkimisväärne suurene mine, siis viimase 12 kuu jooksul on teatud mõju avaldanud ka intressimäära tõus. Näiteks kui keskmine laenuintress oleks jäänud aastatagusele tasemele, siis oleks intressikoormuse näitaja piirdunud 3%ga. Võrdluseks, et tunduvalt kõrgema võlatasemega Põhjamaades ei ole majapidamiste intressi koormus Eesti vastavast näitajast kuigi palju kõrgem (25. a lõpus oli vastav näitaja Rootsis 3,4%, Taanis 4,3%, Norras 4,4% ja Islandil 11,3%) 15 ning euroalal keskmisena üle 4%. Intressikoormuse näitaja kasv püsib kiire tõenäoliselt ka järgmisel aastal. Eeldades suhteliselt kõrge laenukasvutempo ja intressitõusu jätkumist, jääb majapidamiste netotulude kasv laenuteenindamiskulude kasvust tõenäoliselt väiksemaks. Intressikoormuse kasvu soodustab majapidamiste katmata intressi risk. Kuigi 25. aasta sügisest on laenuklientide hoiak intressimäära fikseerimise suunas hakanud muutuma, on seda võimalust suhteliselt tagasihoidlikult kasutatud. Pärast fi kseerimistuhina mõningast vaibumist suvekuudel asusid pangad sügisel taas aktiivsemalt intressikaitset propageerima, mis kajastub ka fi k- seeritud intressimääraga laenamise mõningases kasvus. Samas, kuna fi kseeritud intressimääraga eluasemelaenulepingutes on intressimäär sõltuvalt fi kseeringu kestusest keskmiselt,5,75 protsendipunkti kõrgem, peavad majapidamised intressimäära fi kseerimist praeguselt tasemelt vähetasuvaks. Majapidamiste sektori laenuteenindamise kogukulu (st intressimaksed koos laenu põhiosa maksetega) on samuti märkimisväärselt suurenenud, kuigi laenutähtaegade jätkuv pikenemine on kinnisvarahindade kasvu negatiivset mõju laenuteenindamisvõimele pisut leevendanud. TNS Emori 26. aasta laenu ja liisingu intressimaksed (mln kr; vasak telg) väljastatud laenude intressimäär (parem telg) intressikulu kasutatava tulu suhtes (parem telg) % 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 1% % Joonis Majapidamiste laenu ja liisingu intressimaksed aasta jooksul, väljastatud laenude intressimäär ja majapidamiste intressikulu kasutatava tulu suhtes 14 Intressikoormus on intressimaksete suhe kasutatavasse tulusse. 15 Allikas: keskpangad ja Euroopa Keskpank, Financial Stability Review. 42

22 F-monitori järgi moodustas igakuine laenutagasimakse keskmiselt 24% perede kuusissetulekutest (aasta tagasi oli 19% ja kaks aastat tagasi 18%). Samas on aastaga vähenenud üle 3%se laenuteenindamismääraga perede osakaal, moodustades 1,5% (vt joonis 2.28). Kokkuvõttes viitab eluasemelaenude portfelli hea kvaliteet majapidamiste senisele suutlikkusele oma laenukohustusi edukalt teenindada. Kuigi majapidamiste intressikoormus on kasvanud, ei ole EURIBORi tõus laenuteenindamisvõimet väga palju nõrgendanud, sest netopalga tõus on edukalt suutnud kompenseerida intressitõusu negatiivset mõju. Samas on oluline, et majapidamiste optimistlikud ootused sissetulekute tõusu osas ei takistaks neil riske adekvaatselt hindamast ning vajadusel katmast. 18% 3 39% üle 4% 15% 12% 9% 6% 3% % kuni üle 7 kõik pered 26 netosissetulek pereliikme kohta (krooni) kõik pered 25 kõik pered 24 Joonis Finantskohustusi omavate perede osakaal, kus laenuteenindamiskulu suhtena pere netosissetulekutesse ületab 3% Allikas: TNS EMOR, F-monitor, august-september Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

23 FINANTSSEKTORI ARENGU JA FINANTSSÜVENEMISE HINDAMISEST Finantssektoril on oluline roll majanduses, mistõttu on fi nantssektori toimimise vastu huvi tuntud eelkõige majandusarengu edendamise aspektist. Selleks, et uurida fi nantssektori mõju majandusarengule, tuleb määratleda fi nantssektori toimimist iseloomustavad näitajad. Kuivõrd aga fi nantssektori võimet talle pandud ülesandeid täita võib defi neerida mitmeti, tekib küsimus, millised näitajad oleksid selleks sobilikud. Käesoleva taustinfo eesmärk on käsitleda fi nantssektori arengu mõõtmiseks välja pakutud ja kasutatud näitajaid ning nendega seotud probleeme. Finantssektori ülesanneteks peetakse üldi selt a) info hankimist potentsiaalsete investeeringute kohta, b) investeeringute hindamist ja jälgimist positiivse investeerimisotsuse järgselt, c) riskide hajutamise ja juhtimise tõhustamist, d) säästude koondamist ja jaotamist ning e) kaupade ja teenuste vahetuse lihtsustamist. Sellest lähtudes on fi nantssektori rolliks vähendada majanduse rahastamise käigus info hankimisest, lepingute jõustamisest ja tehingukulu dest tekkivaid turutõrkeid. Finantssektori arengu hindamine peaks seega lähtuma sellest, kui hästi suudab see eelnimetatud ülesandeid täita. Kuivõrd aga seda on üheselt hinnata keeruline, kui mitte võimatu, siis on kasutatud selleks erinevaid näitajaid. Finantssektori ja majanduskasvu seost käsitlevale kirjandusele pani aluse Schumpeter (1911), kes väitis, et fi nantsvahendajad on olulised tehnoloogilise innovatsiooni ja majandusarengu seisukohast. Järgmisena demonstreerisid fi nantssektori ja majanduskasvu vahelist positiivset seost Goldsmith (1969) ja McKinnon (1973), kes juhtisid tähelepanu fi nantsturgude liberalisee rimise positiivsetele aspektidele majandusarengu seisukohast. Samas on nii varasemates kui ka hilisemates uurimustes väidetud, et majandusareng põhjustab fi nantssektori edenemist ja mitte vastupidi, või seatud fi nantssektori arengu ja majanduskasvu vaheline seos üldse kahtluse alla. Goldsmith ja McKinnon pakkusid välja ka esimesed fi nantssektori toimimist iseloomustavad näitajad. Goldsmith mõõtis fi nantssektori toimimist fi nantsvahendajate varade ja SKP suhtega, McKinnon rahapakkumise ja SKP suhtega. Kõige sagedamini hinnataksegi fi nantssüsteemi edenemist fi nantssüvenemise kaudu, milleks enamasti peetakse fi nantsvahenduse mahu suurene mist SKP suhtes. Finantsturgude liberaliseerimi se mõjude arvestamiseks hakati fi - nantsarengu kirjeldamiseks kasutama ka reaalseid intres simäärasid. Järgmised uurimustööd püüdsid arvestada ka sellega, et fi nantssektori rolli täidaksid selleks ettenähtud fi nantsvahendajad ning et fi nantssektori vahendatud säästud jõuaksid majandusarengu seisukohalt olulise erasektorini. Nii lisandusid traditsioonilisele fi nantsvahendajate varade või rahaagregaatide ja SKP suhtele järgmised näitajad: a) pankade väljastatud laenud jagatuna nende ja keskpanga kodumaiste varade summaga ning b) erasektori laenud jagatuna SKPga. Finantsvahendajate varade või rahaagregaatide ja SKP suhe ning erasektori laenud jagatuna SKPga ongi jäänud fi nantssüvenemise ja fi nantssektori arengu kirjeldamiseks kõige sagedamini kasutatavateks suurusteks. Lisaks finantsvahenduse mahu kasvule iseloomustab fi nantssektori edenemist näiteks ka efektiivsuse suurenemine ja fi nantsteenuste kättesaadavuse paranemine. Samuti on leitud, et fi - nantssektori võimet talle pandud ülesandeid täi- 44

24 ta mõjutavad veel fi nantsturu struktuur ja konkurentsivõime, fi nantsturgude liberalisee rituse tase, institutsionaalne keskkond, majanduse lõimumistase välisturgudega ning raha poliitika. Finantssektori efektiivsuse paranemist on kirjeldatud laenu-hoiuse keskmiste intres simäärade vahe ning baasraha ja pangahoiuste suhte kaudu; fi nantsteenuste kättesaadavust rahvastiku arvu ja pankade arvu suhte kaudu. Erinevate tegurite arvestamiseks on konstrueeritud fi nantsarengut kajastavaid indekseid, mille puhul on püütud kasutada ka küsitluse teel saadud eksperthinnanguid. Finantssüsteemi arengu või kitsamalt fi nantssüvenemise riikidevahelises võrdluses rakendatakse põhiliselt kodumaise pangasektori põhiseid indikaatoreid. Alternatiivina (või täiendavalt) kasutatakse aktsiaturu mahu ja käibe näitajaid, millega püütakse fi nantssektori võimet talle pandud ülesandeid täita defi neerida fi nantssektori kaudu toimuva majanduse rahastamise mahu abil. Selline kitsalt ühe või mõne majanduse rahastamise komponendile toetuv lähenemine on aga kaasaegse fi nantssüsteemi seisukohast puudulik, kuna ei arvestata globaliseerumisest tingitud fi nantsturgude integratsiooniga ega kodumaise fi nantssektori struktuuri erinevustega riikide vahel. Üleilmastumisest tingitud fi nantsturgude integratsiooni tulemusena on fi nantssektorite vahelised piirid hägustunud. Kui kapitali liikumisele riikide vahel pole piiranguid, siis võib välisrahastamine kodumaise fi nantssektori vahendatavate ressursside kõrval olulist rolli mängida. Samamoodi võib erasektori rahastamine toimuda peale pankade või väärtpaberiturgude ka muude fi nantsvahendajate kaudu. Euroopa Liidu piireski leidub nii peaaegu 1% pankade kaudu toimuva kui ka ligikaudu poole ulatuses muudest allikatest (sh välislaen) pärineva rahastamisega majandusi (vt joonis 2.29). Kui aga teiste allikate kasutamisele ei ole takis- 1% erasektori kodumaised laenud muud ettevõtete ja majapidamiste laenud* 8% 6% 4% 2% % Prantsusmaa Kreeka Portugal Austria Taani Saksamaa Hispaania Holland Soome Rootsi Selgia Ungari Poola Sloveenia Läti Leedu Eesti Joonis Mittefinantssektori ettevõtete ja majapidamiste laenude struktuur ELi riikides 24. aasta lõpus * sh liising ja välislaenud Allikad: Eurostat; Rahvusvaheline Valuutafond, International Financial Statistics, august Finantsstabiilsuse Ülevaade November 26

25 tusi, siis ei ole fi nantsturu füüsiline asukoht ega vorm rahastamise pakkumise seisukohast sisuliselt oluline. Majanduse rahastamise aspektist on tähtis juurdepääs vahenditele, sõltumata sellest, kust või milliste kanalite kaudu kapital majandusagentideni jõuab. Finantssüvenemise kirjeldamisel ühe või paari rahastamiskomponendi kasutamise puudused tulevad eriti selgelt välja riikide puhul, kus toimuvad suured institutsionaalsed ja struktuursed muutused, mis võivad erinevate rahastamiskomponentide arengut märkimisväärselt mõjutada. Nimelt võidakse ühe rahastamiskomponendi struktuursetest muutustest mõjutatud arengu põhjal teha majanduse kogurahastamise seisukohast valesid järeldusi. Sellepärast on fi nantssüvenemise adekvaatseks hindamiseks õige kasutada kogu majanduse rahastamist hõlmavaid näitajaid. Kokkuvõttes puuduvad tänaseni ühtsed arusaamad, kuidas hinnata ja kirjeldada fi nantssektori suutlikkust talle pandud ülesandeid täita. Selleks on kasutatud erinevaid näitajaid ja ühene lähenemine puudub. Finantssüvenemise kujutamiseks kasutatakse tihti kodumaise pangasektori või väärtpaberituru põhiseid näitajaid, kuid sellisel juhul ei arvestata fi nantsturgude integratsiooni ning kodumaise fi nantssektori struktuuri erinevustega riikide vahel. Kui kasutada fi nantssüvenemise näitajaid, siis tuleb sisukate tulemuste saamiseks kasutada kogu majanduse rahastamist hõlmavaid näitajaid. 46

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007

Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007 Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007 TELLIMINE JA KAASTÖÖD Ajakirja tellimisinfo telefonil 6680 998, faksil 6680 954 või e-postiga aadressil trykis@epbe.ee. Ajakirja saab lugeda ka Eesti

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 KOKKUVÕTE 1. jaanuaril 2014 jõustusid Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 575/2013

Rohkem

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode] Eesti Pank Bank of Estonia Eesti majandusareng: teel euroalasse Peeter Luikmel Eesti Pank 21. aprill 2010 Käsitletavad teemad Ebakindlust on palju nii meil kui mujal Kiired muutused on aidanud kriisiga

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade)

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade) Pakkumine kehtib 29.10.2007 InvesteerimisHoius SKANDINAAVIA TOP10 Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Skandinaavia maade majandus Rootsi SKP kasvu oodatakse 3,6% 2007.aastal ja 3% 2008. aastal.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31.12.2010 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Aasta 2003 Eesti majanduses

Aasta 2003 Eesti majanduses AASTA 2003 EESTI MAJANDUSES Ilmar Lepik Keerulised ajad? Viimased aastad on olnud majanduspoliitikuile ja kommentaatoreile keerulised, ootusi ja hinnanguid on muudetud tihti nii meil kui mujal. Seejuures

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

III RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG Rahvusvahelised finantsturud 1 Peamistel aktsiaturgudel jätkus aastal eelmise aasta keskel alanud langustrend. Aast

III RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG Rahvusvahelised finantsturud 1 Peamistel aktsiaturgudel jätkus aastal eelmise aasta keskel alanud langustrend. Aast III RAHA- JA VÄÄRTPABERITURG Rahvusvahelised finantsturud 1 Peamistel aktsiaturgudel jätkus 2008. aastal eelmise aasta keskel alanud langustrend. Aasta algas suure müügilainega, mis kestis märtsi keskpaigani.

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts 1 (28)219 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* 1 5-5 -1 28

Rohkem

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018 RAHAPOLIITIKA JA MAJANDUS 4 2018 Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius Arenevad turud alusvara \374levaade.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius Arenevad turud alusvara \374levaade.ppt) 28 4 Investeerimishoius Arenevad turud Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius ARENEVAD TURUD Müügiperiood 01.04.2008 28.04.2008 Hoiuperiood 29.04.2008 06.05.2011 Hoiuvaluuta

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Eesti Pank EESTI PANGA AASTA ARUANNE 2013

Eesti Pank EESTI PANGA AASTA ARUANNE 2013 Eesti Pank EESTI PANGA 2012. AASTA ARUANNE 2013 SISUKORD EESTI PANGA PRESIDENDI SISSEJUHATUS... 6 EESTI PANGA TÄHTSAMAD ÜLESANDED 2012... 10 MAAILMA, EUROALA JA EESTI MAJANDUS 2012... 18 Maailma ja euroala

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Tööturu Ülevaade 1/2019

Tööturu Ülevaade 1/2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE 1 2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE Eesti Panga ekspertide koostatud käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem