Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910."

Väljavõte

1 Wäi&e «s ышшй МАл Hind 5 top. Rakweres. Trükittld"-U. Hansoni kuluga 1910.

2 IHM. Д II- nmnm t Suured ja weikesed träft tähed. AVDGGHIK8 M N O PR S T U W Ä Õ Ö Ü abdeghisklmn oprsstuwäõöü Juured ja weitcfcd tirjntamise tähe».

3 Lambad, Numbrite luncmine \2\ i G./ %&%:«/V, A B T> O a «d e ab ba eb ve iv Ы ob bo ub bu ab ba ed de ib di od do ud du

4 Qy СУ и \УУ ^УС <а п /> / K A Z A g ß izä aa aa ea ae ia ai oa ao ua gu ah ha eh he ih hi oh Ho uh hu ak ka ek Iie ik lii ok ko uli ku ^L M M G lmno al la el le il li ol lo ul lu am ma em me im mi om mo um mu an na eu ne in ni on no un nu

5 4 О/о Koerad. е 4 d / U M K H prs st ap pa ep pe tp yt op po up pu ar ra er re ir ri or ro ur ru as sa es se is st os so us su at ta et te it ti ot to ut tu AMAHHO и и и Г* ~ WI *г / ш и {} о u w a o o U Inimese käsi.

6 Sahk. an ua eu ue iu ui on tio uu aw wa ew we iw wi ow wo uw wu ae äi ao öa öe oi õo öu õa öe iö oi ou ü. \ ^SoOaa^H^^«us, laan, Kull, Kiill, matt, tamm, eit, memm, nen, nokk, konn, uini, snu, taat, arg, sann, lani», laut, tael, härg, hall, lnud, saag, kaas, knur, poeg, koer, leib, laat, saak, kaem, kaal, laem, kuul, kunl, lehm, км, suur, mees, mees, tool, kool, sool, kuus, üks, uks, tuul, miil, ilm, kelm, loll, kolm, sõlm, kuuk, seuk, Kiin, makk, mnst, maik, maid, lai, tui, hein, köis, kiiiir, miiiil, jalg. moi, loi, kilp, soel, sööd,

7 Dl, Mill. lõiiii, tõiui, tõuk, kiilil, ku«, pilw, must, külm, tolm, lõng, liii, Kits, tuim, llisiii. pirn, põmm, sunt, lind, lnps. org. lnnl. õhk. mill. põll. uur, kell. töö. marro. nool. knlö, kurg. lank, sild. Kink. Rebane oma saati söömas. <^5ind len-dab puu ot-sa. ß-ma keedab pudru. <4ap* nu-tab- I-sa tu»leb lin-nast. Foiss sööb sai-a ja wors-ti. Ao-bu-ne yir-nub köwas-te. Aass püü-ab yii-ri. Sant ker-jav. Juku lau-lab. Zlaas lä-yeb kat-ki.

8 Uoot-st maal on pal-ju rau-da, Soo-me maa on Kal-june. Suur kell. c5ü-un-maa on i-lus. ^5ääne-maa. Wirumaa. Aar-ju-maa. Mter. Kuu-re-saa-re Ao-nis läks me-rest ka-lu püüd-ma- Ioo-mas o-li wä-ga mai-jas. Aas-stl on te-ra-wad küü-ned. ^5am-mas on wa-ga-ne ko-du e la jas. Aiir on ro iist wä-yem. Aoer on truu ma ja waht. Aeba ne on wä-ga ka-wal. >un on magus. Aadam oli est-me-ne ini-me-ne. Uliks ja plaks, yoop ja kaks, annab Min Iruutale, oma mängu piitsaga. Miß ja aih, üks kaks kolm, langev lumemees wihma käes. Kade mops ja mängulops, itöed hullud mõlemad.

9 Hommiku palwe. Armas Issand Jeesus! inina kiidan ja tänan Sind, et Sa mind jälle armust oled lasknud ülestöusta ja seda kallist päewa walguft näha. Ole ka sel tänasel päewal minu hoidja ja kaitsja, et ma unuksin üksnes Sind kiita ja tänada, sest sa ise ütlesid: Lapsed on Iehowa päris» osa!" Oh tee ka minu südant puhtaks, et ta, oh Iee«sns, Sinu osa ja elupaik wöiks olla! Aamen. Wiisil: Jeesus! tule mjnule. Lapsed, kes siin südamest, Armastawad Ieesnkest, 8leed kõik taewa koori pealt Tõstwad rõenisast laulu healt. Oh kui suur on õnnistus, Taewa õnn ja rõernnstns Mis meil on seal ütewal Oma Ieefu päral käel. Õhtu palwe. Helde ja armuline Issand! Sinn armn läbi olen ma jälle seda kallist õhtn-tnndi näha saanud. Oh aita siis ka seda ööd mind rahulikult mööda saata. Saada oma pühad inglid minu moodi juurde mind walwama, et mulle ühtegi kahju ega kurja ei sünni, ihu eqa hinae poolest. Saada ära kõik pahad ja kurjad une- nänd ja lehunta ise oma armu tiiwaga minu woodi üle, kni nia magan ja ärata mind homme jälle rõemsalt üles! Aamen. Wiisil: Cl) Jeesus Kristus tule sa. Oh Jeesus Sind nüüd. palun ma, Sest wõta andeks anda sa Kõik pattn mis ma täna teind, Mis find küll rängast kurwastand.

10 9 Palwe enne söömist. Oh Jeesus! õnnista ise seda leiba ja rooga, mis Sa meik siin armust jagab, fest Sina toidad kõiki, mis elab ja liigub, heameelega ja auuad meile rohkeste, mis meie ihu toiduseks ja ülespidamiseks tarwis läheb! Aamen. Wiisil: Oh Jeesus Kristus! tule sa. Sa Jeesus, jagad heldeste! Siiu leiba oma lastele; Sest õnnistuseks tuleb see Mis sina annad ihule. Pal>ve pärast söömist. Äleie täname siud, oh taewaue Isa! Sa oled meile ihu rooga annud; oh auua ka meite edespidi meie hiuge toidust \a tarwiduste omast heldest ja rohkest käest, ja ära lase meie hiuge nälga jäeda, waid toida seda oma püha elu-sõua nrauuaga! Aamen. Wiisil: Oh Jumal! sinu peäl. Шгі oled annud sa, Su andi armuga Et ihu ei uäeks waewa, Mis keelaks nõudmast, taewa. Sa Isa muret kannad Ja toidust meile aunad. Meir mtmsu õpttust wiis ptlltiikki. Esimene peatütt. Jumala kümnest käsust. Esimene käsk. Шіпа olen Issand sinu Jumal. Sul ei pea mitte teisi Jumalaid olema minu kõrwas. Mis see on? Meie peame Jumalat iile kõige asjade kartma, armastama ja tema peäle lootnia.

11 10 Teine käsk. Sina ei pea Issanda oma Jumala nime mitte ilma asjata suhu wõtma; sest Issand ei jäta teda nuhtlemata kes tema nime kurjaste pruugib. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja arnmstama, et meie tema nime juures mitte ei nea, ei wannu, ei lausu, ei waleta ega peta; waid et meie,seda kõige häda fees appi hüüame, palume, kiidame ja täname. Kolmas käsk. Sina pead pühapäewa pühitsema. Mis see on?.meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie jutlust ja Jumala sõna ei Põlga; waid et meie seda Puhaks peame, heäl meelel kuuleme ja õpime. Neljas käsk. Sina pead oma isa ja oma ema auustama, et sinu käsi hästi käib ja siua kaua elad maa peäl. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma wanemaid ja isandaid ei põlga ega wihasta; waid et meie neid auustame, teenime, nende sõna kuuleme ja neid armsaks ja kalliks peame. Wiies task. Sina ei pea mitte tapma. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese ihule ühtegi kahju ega kurja ei tee; waid et meie teda aitame ja temale head teeme kõiges ihu hädas. Kuues käsk. Sina ei pea mitte abielu rikkuma.

12 11 Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie kasinaste ja puhtaste elame kõnedes ja tegudes; ja et igailks peab oma abikaasat armastama ja auustama. Seitsmes kask. Sina ei pea mitte warastama. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese raha ja wara ei wõta, ei kawala kauba ega petise tööga enese poole ei kisu; waid et meie tema wara ja peatoidust aitame kaswatada ja hoida. Kaheksas käsk. Sina ei pea mitte ülekohut tunnistama oma ligimese wastu. Mis fee Otti Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese peale mitte tawalaste ei waleta, teda mitte ära ei anna, keelt ei peksa ega kurje kõnesid tema peale ei tõsta; waid et meie tema eest kostame, kõik head temast kõneleme, ja kõik asjad heaks kääname. Üheksas käsk. Sina ei pea mitte himustama oma ligimese koda. Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligilnefe pärandust ehk koda kawalusega ei püüa ega õiguse nimel eneste poole ei kisu; waid et meie teda aitame, et tema seda enesele wõiks pidada. Kümnes käsk. Sina ei pea mitte himustama oma ligimese naist, sulast, ümmardajat, weisid ega muud, mis tema päralt ou.

13 12 Mis fee on? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et meie oma ligimese naist, peret ega meigib ära ei awntelle ega wägise ei wõta; waid et meie neid manitserne, et nemad paigale jääwad ja teewad, mis nende kohus on. Mis ütleb nüüd Jumal Winist neiftjinatstst tästudeft? Tema ütleb nõnda: Mina Issand, sinn Jumal, olen üks püha wihaga Jumal, kes wanemate patud nuhtleb laste kätte kolniandast ja neljandast põlwest saadik neile, kes mind wihkawad; aga neile, kes mind armastawad ja mittu kasud peawad, teen mina head tuhandest põlwest saadik. Mis fee on? Jumal ähwardab nuhelda kõiki, kes ueistsinatsist kasludest üle astuwad; seepärast peame meie tema wiha kartma ja ei mitte nendesinaste tävknde wastn tegema; aga tema tõutab armu ja kõik head kõigile, kes need tasud peawad! seepärast peame meie teda ka armastama tema peäle lootma ja heameelega tema käsku mööda tegema. Teine peatütt. Pühast ristiusust. Es ime ne õpetus. Loomisest. ^viina usun Jumala Isa, Kõigewägewama, tacwa ja maa Looja sisse. Mis see on? Mina niun et Jumal mind ja kõik loomad on loonud, mulle ihu ja hinge, silmad ja kõrwad ja kõik liit-

14 med, mõistuse ja kõik meeled on annud ja weel hoiab; peale selle riided ja kingad, sööniise, joomise, koja ja maja naise ja lapse, põlln, ' weised ja kõik wilja, kõik ihn ja elu tarwidnst ja toidust rohkeste ja ща päew annab; ja kõige häda ja knrja eest hoiab ja kaitseb: ja seda kõik teeb tema isalikust, jumalikust armnst ja heldusest, ja ei mitte seepärast, et mina seda wäärt ehk teeninud olen. Selle eest on minu kohus teda kiita, tänada, teenida ja tema sõna kuulda. Tee on tõeste tõsi. Teine õpetus. ilunastamifeft. Mina usun Jeesuse Kristuse, Jumala ainu sündiiiud Poja, meie Issanda sisse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud neitsist Maariaft, tanuatauud Pontsiuse Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud põrguhauda, tolmandal päewal jälle ülestõusnud surnuist, üles läinud taewa, istub Jumala, oma kõigewägewalna Isa paremal käel, sealt tema tnleb kohut mõistma elawate ja surnute peale. Mis see on? Mina usun, et Jeesus Kristus, tõsine Ininal, omast Isast igaweste snndinnd, ja ka tõsine inimene, kes neitfist Maariast ilmale toodud, minu Mänd on, kes mind ärakadunud ja hukka mõistetud inimest, on peqftnud ja lunastanud, kõigest patust, surmast ja kuradi mäest, ei mitte kulla ega hõbedaga, waid oma püha kalli merega ja oma ilmastuta kannatamise ja surmaga; et mina tema oma pidin olema, tema riigis tema all elama ja teda teenima igawefes õiguses, wagadufes ja õndsuses, nõnda kui tema on Üles tõusnud surmast, elab ja loalitieb iga-.weste. See on tõeste tõsi.

15 14 Kolmas õpetus. Pühitsemisest. Шіпа usun Püha Waimu sisse, üht püha ristitogudust, pühade osasaamist, pattude andeksandmist, liba ülestõusmist ja igawest elu. Aamen. Mis fee on? "Шла usun, et mina omast' meelest ja wäest mitte ei n'õi Jeesuse Kristuse, oma Issanda, sisse uskuda ega tenia juurde saada; waid Pähä Waim on mind ewanaelinmi läbi kutsunud, oma annetega loalgustauud, õige usu fees pühitsenud ja hoidnud; nõnda kui tema köit püha ristikoguduft maa peäl katsud, kogub, walgustab pühitseb ja Jeesuse Kristuse juure» õige ja aiuu usu sees hoiab; sessamas ristikoguduses toma minule ja kõigite usklikudele igapäew kõik patud rohkeste audeks annab, ja wiimsel päewal mitto ja kõik surnud ülesäratab, ja minule kõige usklikkudega 5kristufes, igrnoese elu annab. See on tõeste tõsi. Kolmas peatiitl. Püha Wete Isa palme. Meie Isa, kes sa oled taewas; pühitsetud saagu sinu uimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taewas, nõnda ta maa peäl; meie igapäewast leiba anna meile tänapäew, ja anna meile andeks meie wõlad, kni meie andeks anname oma wõlglastele, ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse, waid peasta meid karjast ära; sest sinu päralt on riik ja wägi ja auu igaweste. Aamen.

16 15 Esimesed palwe sõnad. Шіс Isa, kes sa oled taewas. Mis fee on? Jumal tahab meid seeläbi armulikult kutsuda, et meie peame uskuma teda meie õige Isa ja meid tema õiged lapsed olewat; et meie julgeste ja kindla laotusega teda peame paluma, nõnda kui armsad lapsed oma armast isa paluwad. Esimene palwe. Pühitsetud saagu sinu uimi. Mis see on? Jumala nimi on küll iseenesest püha; aga meie palume sessinatses palloes, et fee ka meie juures saaks piihitsetud. Kudas sünnib see? Kui Jumala soua selgeste ja puhtaste õpetakse ja meie ka Pühaste kui Iiuuala lapsed seda mööda elameseks aita meid, armas taewane Isa! Aga kes teist wiisi õpetab ja elab, kui Jumala soua õpetab, see ei pühitse mitte meie seas Jumala nime; selle eest hoia meid armäs taewane Isa! Sinu riik tulgu. Teine palwe Mis see on? Jumala riik tuleb küll ilma meie palweta iseenesest; aga uieie palume sessinatses pa lüies, et fee ka meie juurde tuleks. Kudas sünnib see? JfflSbii taewane Isa oma Püha Waiuiu meile annab, et meie tema püha sõna tema armu läbi usume ja Ju mala meele pärast elame siin ajalikult ja seal igaweste.

17 16 Kolmas palwe. Sinu tahtmine sündigu, tui taewas, nõnda ka maa peäl. Mis fee 011V Jumala hea \a armuline tahtmine sünnib kiill ilma meie palweta; aga meie palume sessinatses palwes, et see ka meie juures sünniks. Kudas sünnib (ее V.Uni Jumal lõik kurja nbuu ja tahtuiise rikub, ja keelab neid. kes meid ei taha lasta Iiunala nime pühitseda ega tema riiki meie juurde tulla, kui on kuradi, maailma ja meie liha tahtmine; waid kinnitab ja hoiab meid kindlaste oma sõnas ja uius meie ütsani; see ou tema armuline ja hea tahtmine. Ше lj as palw e. Meie igapäewast leiba anna meile tänapäew. Mis see «ml Ininal annab igapäewase leiwa tüll ilma meie palloeta kõigile karja inimeatele; aga meie palume sessinat» ses palmeo, et tema meile annaks mõista ja tänuga wastn wõtta meie igapäewase leiwa. Mis on igapäewane leib? Vvõif, mis meie ihu toiduseks ja ülespidamiseks tarwis läheb; söömine, joomine, riided, kingad, koda, maja, põld, weiksed, raha, wara, wäga abikaasa, wagad lapsed, wäga pere, wagad ja trnuid ülemad, hea walitsus, hea ilm, rähn, terwis, auus elu, head sõbrad, trnnid naabrid, ja miini) niisugused asjad. W i i e s p a l w e. Fa anna meile andeks meie wõlad, kui meie andeks anname oma wõlglastele.

18 Mis fee on? Meie palume sessinatses palwes, et taewane Isa mitte ei tahaks waadata meie pattude peale ega nende pärast meile seda keelda, mi* meie palume; sest meie ei ole seda mitte wäärt, mis meie palume, ega pole seda ka mitte teeninud; waid tema tahaks meile seda kõik armust anda, sest et meie igapäew palju pattu teeme ja selget nuhtlust teenime; siis tahame meie ka südamest audeks anda ja heäl meelel head teha neile, kes meie wastu etfiwad. K u u e s p a l ш e. Ja ära saada meid mitte kiusatust' щс. Mis fee on? Kumal ei kiusa tüll kedagi, aga meie palume seosinatses palwes, et Jumal meid tahaks hoida ja üles pidada, et kurat, maailm ja meie liha meid ei peta ega saada ebausu, kaksipidi mõtlemise, meeleäraheitmist ja mõne muu suure patli ja häbi sisse; ja kui meid seega peaks kiufatama, et meie kummatagi wiimfelt ära wõidarne ja wõimust saame. 2 ei ts rn e s p a l ше. Waid peasta meid kurjast ära. Mis see on? Äieie palume sessinatses palwes, kui ühel hoobil, et taenmue Isa meid tahaks peasta köigefugufeft ihu- ja hinge-, waranduse- ja auu- kahjust; ja wiimaks, kui meie surma tuuuike tuleb, õudsa õtsa meile auda ja armuga sestsiuatsest hädaorust enese juurde taewa wõtia. W i i m f e d palwe sõuad. Sest sinu päralt on riik ja wägi ja auu igaweöte. Aamen. Mis on aainen? See on, et miim pean kindlaste uskuma, et taewane Isa meie palwed heldeste on wastu wõtnud ja kuulnud;

19 et tema ise on meid käskinud nõnda paluda ja tõotanud, et tema meid tahab kuulda. Aamen, aamen, fee on: jah, jah, fee peab tõesti nõnda sündima. Neljas peatult. Püha ristimise sakrament. 1. Mis on ristimine'!' Ristimine ei ole mitte paljas wesi, waid niisugune wesi, mis Jumala käsus on seatud ja Juniata sõnaga ühte pandud. Mis Jumala sõna see on? Kui meie Issand Jeesus Kxisws ütleb Matteuse raamatu loiiniases peatükkis: Minge ja tehke jüngriks kõik rahwas, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Waimu nimet. l. Mis annab ehk saadab ristimine? Tema saadab pattude andeksandmist, peästab ära surmast ja kuradist, ja auuad igawest õndsust kõigile, kes ufuwad. nõnda kui Jumala sõnad ja tõutused kuulutawad. Missugused on need Juniata sõnad ja tõutused? Kui meie Issand Jeesus Kristus ütleb Markuse raamatu wiimases peatükkis: Kes usub ja keda ristitakse, see peab õndsaks saama, aga kes ei usu, seda peab hukka mõistetuma. 3. Kuidas wõib wesi nii suuri asju teha'!' Wesi ei tee seda tõesti mitte, waid Jumala sõna, mis weega ja wee juures on, ja usk, mis sedasama Jumala soua wee sees ujub; sest Unta Jumala souata on loen paljas wesi, ja ei mitte ristimine; aga Jumala lõnaga on ta ristimine, see on üks elu wesi täis armu ja uuesündimife pesemine Püha Waimu sees, kuida Paulus ütleb Tiituse raamatu kolmandas peatükkis: Jumal on meid õndsaks teinud uuesündimife pesemise ja Püha Maimu uuendamise läbi, keda tema on loälja walanud

20 19 meie peale rohteste Jeesuse Kristuse meie Õnnistegija läbi, et meie tema arma läbi õigeks tehtud, igawefe elu pärijaks pidime saama lootuse järele; see on ustaw sõna. 4. Mis tähendab niifuguue weeristimine? See tähendab et wana Aadam meie fees igapäewafe kahetsemise ja patustpöörmise läbi peab ära uputatud saama ja surema, kõige pattude ja kurja himudega, ja igapäew jälle ette tulema ja üles tõusma uus inimene, kes õiguses ja puhtuses Jumala ees peab igaweste elama. Kus fee on kirjutatud? Püha Paulus ütleb omas raamatus Rooma rah' male kirjutatud, kuuendas peatükkis: Meie oleme Kristusega maha maetud ristimise läbi surma sisse, et otsegu Kristus on üles äratatud surnust Isa auu läbi meie ka nõnda peame uues elus käima. Wiies peatiitl. Püha altari satralnent. 1. Mis ou altari sakrament? See ou meie Issanda Jeesuse Kristuse tõsine ihu ja weri, leiwa ja wiina all meile ristirahwale süüa ja juua, Kristuse enese seatud. Kus fee on kirjutatud'? Nõnda kivjumwad pühad ewangelivtid Matteus, Atarkus, Luukas, ja püha Paulus: Meie Iosaud Jeesus Kristus sel ööl, kui teda ära auti, wõttio leiwa, tiinete, murdis, ja andis oma jüngritele ja ütles: Wõtke, sööge, se ou minu ihu, utio teie eest autakse: seda tehke miuu mälestuseks!" Selsamal kombel wõttiö tema ka karika pärast õhtusöömaaega, täuao ja audis oma jüngritele ja ütleo: Wõtke ja jooge kõik sealt seest: seesinane karikas ou uus seadus miuu meres, mis teie eest ärawalatakfe pattude audeksaudiuifeks; feda tehke uii

21 20 mitu toxba, kui teie sest joote, minu mälestuseks. 2. Ш* kasu ou meil seesugusest söömisest ja joomisest? Seda näitawad meile need sõuad: Mis teie eest autalse ja ära ivalatakse pattude andeksandmiseks;" fee on, et meile sakramendis pattude andeksandmist/ elu ja õndsust ucnde sõnade läbi antakse; sest kus pattude audeks andmist on, seal ou ka elu ja õndsust. 3. Kuidas wõib ihulik söömine.ja joomine niisuguseid suuri asju teha? Söömine ja joomine ei tee seda tõeste mitte, waid need sõuad: Mis teie eest antakse ja ära walatakfe pattude andeksandmiseks;^ need sõuad ou ihuliku söömise ja joouiisega iihes lilem asi sakramendis; ja kes ueidsanm sõnn usub, sel on, mis nemad tunnistawad: pattude audeks andmine. l. Kes motod auusaste seen natse sakramendi wasw? Paastuda ja ihu poolest ennast walmistada, on küll üks kaunis wäljaspidine kombe; aga fee on õieti ja hästi walmistatud, kes neid sõnu usub: Mis teie eest autokse ja ära walatakfe pattude andeksandmiseks;" aga kes neid sõnn ei usu, ehk kaksipidi mõtleb, see ep ole mitte wäärt ega hästi walmistatud, sest fee sõna: teie eest!" nõuab selgeid, usklikka südameid.

22 21 Wenekeele trnti ja tirjutuse tiihed. 97 f G Аа Бо Вв ГІ A V W G H Зз Se Дд Ее Жз E Sche <Ж ^Z^ czt^ г С а>ж* Ни 3 9?. Ii 3 KK Лл L Oo 0- Пп Pp Сс TT У у Фф Xx P R S T U Ehw Kha ЦЦ Tse Ä Ээ />/ /&- Чч III,!! Щщ Ъъ Ыы Ьь Ъ Tsche Scha Schtscha Jar Iäröi Ieerj Iätj m Юю 3«ladina teele tähed. Yv Йй Fita Iischitsa Mratkoi Aa Bb CC Ch eh Dd Ее Ff Gg Hh Ii Jj Kk Aa Vb Cc Ch ch Dd Ee Ff Gg hh Ii Jj Kk LI Mm Nn OO Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Ll Mm Nn 9o Pp Nr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ää Õö Öö Üü Щ ЗЗ Aä Õõ Öö Aü

23 .).) Arwe tähed eht numbrid. * ** ** * * * * * * I II III IV V VI üks kaks kolm пей wiis kuus * * * * * i) IX üheksa * * * * * ****** 10 X kümme * * * * 7 VII seitse * * * * * * * * 8 VIII kaheksa Tatsu teele trüti tähed. Aa Ftv Oc Zd Öe Jf Kg Aljch Zij Mck Jt Mm Un Oo?p Oq Mr KssM Jth Mu Flv Mw F.r Hy Zz Aä Gö Aü Wõera teele tähtede seletus. Cc (tse) räägitakse tui pehme k": iiaxl, Columbus, (5ook; aga a, i, e, ä ees kui tse": feilicia, (5edri-puu, Sieilia Cäsarea. Ch ch (tfe»ha) rääqitakse kui tõwa ha", soua alguses ka kui k": Koch. Chaldea, Chiwa, Christus. F f (ehw) räägitakse kui kõwa W": Friedrich, Geografia. 3 5 ltset) räägitakse kui kõwa ts" ^oologia, Zion, Zeitung. V o (jau) räägitakse muis keeltes kui w": Mctsr, Vemis; aga saksakeeles tui j": Vater, vermeiden. Sh ch ses-tse-ha) heli ei ole wõimalik tähtedega täheudada. 2tba peab õppijale suu sõnaga ette räägitama. Schlüsselburg. Qu qu <ku) räägitakse kui kw": Quinte, Quatember, Quartett. x (iks) räägitakse kui U": Alexander, Sertus. P y (ipfilon) räägitakse kui i": Lady, Iuly, Ffuny, wahest kui ii": kyua, hywä; sõna alguses, täishealelivte ees. kui j": pitkateni, )jork.

24 ' ) JO MivjnuiiUjc jn löpu märgid. puult, lõpu rnätf, ehk kui üks lltelus kindlaste lõped;, komma, lühikene ftiinipibamifc märk,- ; semikoolon, pikem kinnipidamise märk; : koolon, näituse malk;! õhkamise, märk;? küsimise märk; " jutu märgib; ' kustutamise märk; :,: kordajad märgid; () ehk [ ] tlamrid, sulgumise märgid; sõnade ühendamise märk; mõtlemise märk; * ehk f tähenduse märk; paragrahw ehk jau- (peatüki) märk. Arwamise eht rehkendamise märgid. plus, ehk kokkuarwamise märk; 4^-6 10 tähendab: 4 ja 6 on 10. miinus, ehk mahaarwamise märk; 1Г> 0=7 tähendab: 15 wõtta 8 ära, jäeb 7 järele. kaswatamise märk; 2 <7 14 tähendab: 2 kord 7 on 14. : jagamise märk; 10 : 5 =2 tähendab: 10 jantata 5 ühe suurusesse zause, jääb 2 järele. = Võrdlemise märk; 6 I 10 tähendab: 6 \a 4 on 10 ehk 6 ja 4 kokku lo, 10 õ 5, tähendab: 10 arwa 5 ära, jäeb kohe Г> järele. vaew.

25 Als tord üts. 1 X I == = = = 'l = S 4 = s = ' = = = = = ' l '» s = = = = !» = = 30 9.' > 7 = ^ = 63 3 X X = 7 10 X X 2 t= 20 l 3 == X 3 = = X 1 = = X X 6 60 l 7 = 28 7 X 7 = X X X X 9 = 90 4 X =100 Печатана въ типографіи I. Фельсбергъ и А. Тетерманъ, Ревель.

26

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Ч -

Ч - Ч - UBD eht lugema opmise raamat..3 3 -Я Neljas trükk. Jurjewi lima«1904. Trükitu Ed. Mäesepp'a raanmtukaupluse kuluga. Къ папечатанію этой кнпгп со стороны Лифл. Ев. Лютер, консисторіи препятствій не

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Jt учф *

Jt учф * Jt учф * Ig Tõnissoni i *J Il a b NVJ't!l

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid:

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 2.03. Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '#

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '# Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 18 96. 'šr* 1 - ^ ^2 '# Õnnesoolvi salmid. 4-f* I. Drei»«mn'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 1896. /JO3BOJICIIO

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem