Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу"

Väljavõte

1 Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 30 EKAP Õppekava koostamise alus: 1) Autoettevõtete Liidu toetuskiri. 2) Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni toetuskiri. 3) Eesti Vabariigi valitsuse määrus nr. 130 "Kutseharidusstandard" JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 X Õppe sisu määravad järgmised seadusandlikud aktid: 1.Teede ja Sideministri a. määrus nr. 87 Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitustunnistuse vormi kehtestamine. 2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrused: 1) nr Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded (väljundid) 2) nr Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad (lisa 10 - bussijuhi D-kategooria õppekava) 3) nr Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele (õppe materiaalne baas) Õppekava õpiväljundid: Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks bussijuhi erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õpilane: 1) väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese täiendamise võimalustega transporditeenuste valdkonnas; 2) töötab iseseisvalt bussijuhina, järgides bussi liiniveo, juhuveo ja pagasiveo nõudeid ja head teenindustava; vastutab oma töö tulemuste eest; 3) töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid; 4) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; 5) kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja võõrkeeles. Õppekava rakendamine: statsionaarne koolipõhine õpe statsionaarne töökohapõhine õpe mittestatsionaarne õpe Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima võivad asuda vähemalt põhiharidusega 23,5-aastased inimesed, kellel on vähemalt 1,5 aastat B-kategooria juhistaaži ja kelle alaline elukoht on Eesti. Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud EKR tase 4 kutseõppes loetakse lõpetatatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonil vastavate õpiväljundite saavutamist ja on sooritatud positiivsele tulemusele eriala eksam. Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: Õpingute käigus omandatav kvalifikatsioon vastab 7. juuni 2000 aastal vastu võetud Autoveoseaduse alusel välja antud Teede ja Sideministri a. määrusele nr. 87. Kutsestandardiga määratlemata. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega. Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid (29 EKAP) 1/30

2 Nimetus Maht Õpiväljundid Liiklusõpetus 4 EKAP 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel 3 EKAP 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine 3 EKAP 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus 6 EKAP 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu 3 EKAP 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika 4 EKAP 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. Bussijuhi õppekavade kutseõppe maht on 30 EKAP, millest praktika ja praktiline töö moodustavad vähemalt 15 EKAP (sh praktika 4 EKAP). Lõputööd ja -eksamid (1 EKAP) Lõpueksam 1 EKAP Õppekava kontaktisik: Ülo Kannelmäe valdkonnajuht Telefon , Märkused: Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad: (koos moodulite rakenduskavadega) 2/30

3 Kehtna Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan Bussijuht Õppekava moodulite nimetused ja mahud(ekap) Maht kokku 1. õppeaasta Põhiõpingute moodulid Liiklusõpetus 4 4 Erialane võõrkeel 3 3 Sõiduki ehitus ja käsitsemine 3 3 Sõitjateveo korraldus 6 6 Pagasi- ja saadetiste vedu 3 3 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 6 Praktika 4 4 Lõputööd ja -eksamid 1 1 Lõpueksam 1 1 3/30

4 Kehtna Kutsehariduskeskus Lisa 2 Bussijuht Seosed tööandja toetuskirjas esitatud kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel. Eriala õppekava moodulid Kompetentsi nimetus tööandja toetuskirjas Liiklusõpetus Erialane võõrkeel Sõiduki ehitus ja käsitsemine Sõitjateveo korraldus Pagasi- ja saadetiste vedu Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Praktika Liiklusõpetus X X Erialane võõrkeel X X Sõiduki ehitus ja käsitsemine X X Sõitjateveo korraldus X X Pagasi- ja saadetiste vedu X X Mootorsõidukitehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents X X X X X X X X tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi 4/30

5 Kehtna Kutsehariduskeskus Lisa 3 Bussijuht Õppekava moodulite ja kutseharidusstandardis kirjeldatud õpiväljundite sidusus KHS 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid Kutse- ja erialased teadmised: teab ja tunneb kutse- ja eriala põhjalikult, sealhulgas tunneb ja rakendab kutseala põhimõtteid, teooriaid, tehnoloogiaid nii tavapärastes kui ka uudsetes töösituatsioonides. Õppekava moodulite õpiväljundid Liiklusõpetus: 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel: 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine: 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus: 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu: 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika: 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid 5/30

6 KHS 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid Kutse- ja erialased oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus: 1. oskab iseseisvalt täita oma kutse- või erialal keerukaid ja mitmekesiseid, uudseid lahendusi eeldavaid tööülesandeid; 2. vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Õppekava moodulite õpiväljundid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. Liiklusõpetus: 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel: 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine: 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus: 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu: 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika: 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. 6/30

7 KHS 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid Õpipädevus: 1. õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; 2. hindab ja analüüsib oma teadmiste taset. Suhtluspädevus: 1. põhjendab oma seisukohti üksikasjalikult ja väljendab neid ka uudsetes situatsioonides Õppekava moodulite õpiväljundid Liiklusõpetus: 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel: 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine: 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus: 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu: 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika: 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. Liiklusõpetus: 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid 7/30

8 KHS 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid nii suuliselt kui kirjalikult; 2. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, hindab kasutatava informatsiooni usaldusväärsust ja tõesust. Enesemääratluspädevus: 1. kasutab enesehindamist oma käitumise muutmiseks; 2. on võimeline tegema ettepanekuid töötulemuste parendamiseks. Õppekava moodulite õpiväljundid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel: 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine: 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus: 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu: 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika: 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. Liiklusõpetus: 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel: 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab 8/30

9 KHS 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid Tegevuspädevus: 1. osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades ning on suuteline neid vajaduse korral juhtima; 2. on võimeline osaliselt juhendama kaastöötajaid. Õppekava moodulite õpiväljundid sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine: 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus: 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu: 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika: 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. Liiklusõpetus: 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel: 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine: 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja 9/30

10 KHS 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid Infotehnoloogiline pädevus: 1. teab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte; 2. oskab kriitiliselt hinnata saadaoleva teabe usaldusväärsust; 3. oskab kasutada peamisi arvutirakendusi ning interneti võimalusi nii isiklikel kui tööalastel eesmärkidel; 4. oskab rakendada abivahendeid teabe loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks ning kasutada internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid. Õppekava moodulite õpiväljundid tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus: 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu: 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika: 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. Liiklusõpetus: 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel: 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine: 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi 10/30

11 KHS 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus: 1. mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks; 2. algatab, arendab ja rakendab ideid; 3. omab esmaseid teadmisi ettevõtlusest; 4. koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani; 5. leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks ja tööturul rakendumiseks; 6. seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega. Õppekava moodulite õpiväljundid looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus: 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu: 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika: 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. Liiklusõpetus: 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske Erialane võõrkeel: 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. Sõiduki ehitus ja käsitsemine: 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Sõitjateveo korraldus: 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. 11/30

12 KHS 22. Neljanda taseme kutseõppe õpiväljundid Õppekava moodulite õpiväljundid veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Pagasi- ja saadetiste vedu: 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil Praktika: 1) Juhib bussi ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt ning rakendab õigeid juhtimisvõtteid. 2) Jälgib liiklust, näeb ja ennetab ohte, orienteerub erinevates liiklusolukordades ja ning teeb optimaalseid otsuseid riskide vältimiseks. 3) Valdab kaitslikku sõiduviisi ja ohutuid sõiduvõtteid tagades sõidu turvalisuse nii endale, sõitjatele kui teistele liiklejatele. 4) Suhtub teistesse liiklejatesse ja sõitjatesse lugupidavalt. 5) Töötab juhendamisel reisijateveo ettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid. 6) Arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostööoskust. 7) Analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt. 8) Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis. 12/30

13 Kehtna Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Bussijuht MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 1 Liiklusõpetus 4 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud bussijuhi D-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks ja vastava kategooria mootorsõiduki kvalifikatsiooni taotlemiseks Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid 1) Täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid 2) Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutseb liiklusõnnetuste korral Liikluskindlustuseadusega ette nähtud korras 3) Arvestab ja ennetab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke liikluskäitumise riske 1. Lahendab liiklustestid ja selgitab liiklusõigusaktides sätestatut 2. Kirjeldab kehtivat liikluskindlustussüsteemi, selgitab käitumist liiklusõnnetuste korral 3. Selgitab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid võimalikke riske liikluskäitumisele 1. liiklusreeglid ja teised liiklusalased nõuded 2. kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutsemine liiklusõnnetuste korral 3. isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevad võimalikud riskid liikluskäitumisele ja nendega arvestamine Loeng Iseseisev töö Praktiline töö Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid Hindamisülesanne nr. 1: Teab ja täidab liiklusreegleid ja teisi liiklusalaseid nõudeid Õpilane sooritab liiklustestid ja lahendab praktilised ülesanded liiklusreeglid ja teised liiklusalased nõuded Hindamisülesanne nr. 2: Tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja oskab liiklusõnnetuste korral adekvaatselt tegutseda Õpilane sooritab kirjaliku testi kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja tegutsemine liiklusõnnetuste korral Hindamisülesanne nr. 3: Teab isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist Mitteeristav hindamine Lävend: Sooritanud kõik hindamisülesanded lävendi tasemel Sooritanud mitteeristava eksami Esitanud õpimapi 13/30

14 tulenevaid võimalikke riske liikluskäitumisele ja arvestab nendega Õpilane sooritab kirjaliku testi ja osalev rühmaarutelus isiksuse omadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevad võimalikud riskid liikluskäitumisele ja nendega arvestamine Iseseisvad tööd Iseseisvalt õpetaja poolt määratletud hindamisülesannetes antud ülesannete lahendamine Praktilised tööd Hindamisülesannetes antud praktiliste ülesannete lahendamine Praktika Praktika eraldi moodulina Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb mitteeristava hindamisena eksami vormis. Eksami eelduseks on kõigi teemade läbimine lävendi tasemel. mitteeristav hindamine Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid (tunnis esitatavad materjalid ja e-materjalid) Õpilase poolt koostatud konspekt Mootorsõidukite kasutusjuhendid, seadmete, tööriistade kasutusjuhendid Ohutusjuhendid 14/30

15 Kehtna Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Bussijuht MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 2 Erialane võõrkeel 3 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab võõrkeelse baassõnavara, mis on vajalik erialases töös ja kliendisuhtlemisel Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid 1) Selgitab võõrkeeles tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme. 2) Teenindab välimaalastest kliente võõrkeeles. 3) Suhtleb võõrkeeles telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti. 4) Loeb ja täidab võõrkeeles tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente. - Kasutab võõrkeelt tehnilisi ja logistilisi probleemide lahendamisel - Kirjeldab klienditeenindust võõrkeeles - Viib läbi telefonitsivestluse ja täpsustab sõidumarsruuti võõrkeeles - Selgitab tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente 1. tekkinud tehniliste ja logistiliste probleemide selgitamine 2. välimaalastest klientide teenindamine 3. telefonitsi suhtlemine ja sõidumarsruudi täpsustamine 4. tööalaste juhendite, eeskirjade ja dokumentide lugemine ja täitmine Loeng Iseseisev töö Praktiline töö Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid Hindamisülesanne nr. 1: Selgitab tekkinud tehnilisi ja logistilisi probleeme Õpilane lahendab praktilise ülesande tekkinud tehniliste ja logistilisi probleemide selgitamine Hindamisülesanne nr.2: Teenindab välimaalastest kliente Õpilane lahendab praktilise ülesande välimaalastest klientide teenindamine Hindamisülesanne nr.3: Suhtleb telefonitsi ja täpsustab sõidumarsruuti Õpilane lahendab praktilise ülesande telefonitsi suhtlemine ja sõidumarsruudi täpsustamine Hindamisülesanne nr. 4: Loeb ja täidab tööalaseid juhendeid, eeskirju ja dokumente Õpilane lahendab Mitteeristav hindamine Lävend: Sooritanud kõik hindamisülesanded lävendi tasemel 15/30

16 praktilise ülesande tööalaste juhendite, eeskirjade ja dokumentide lugemine ja täitmine Iseseisvad tööd Iseseisvalt õpetaja poolt määratud hindamisülesannetes toodu ülesannete lahendamine Praktilised tööd Hindamisülesannetes toodud praktiliste ülesannete lahendamine Praktika Praktika eraldi moodulina Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Mooduli kokkuvõttev hinne on mitteeristav. Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb mooduli alateemade hinnetest mitteeristav hindamine Õpetaja poolt antud materjalid Hoolduse ja remondi juhendmaterjalid (võõrkeelsed) 16/30

17 Kehtna Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Bussijuht MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 3 Sõiduki ehitus ja käsitsemine 3 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õppija teab liikurmasinate ehitust ja põhimõtteid ja oskab bussi ohutult ja keskkonda säästvalt juhtida erinevas liiklusolukordades. Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid 1) Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda 2) Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid 3) Eristab sõiduki põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning kõrvaldamise viise 4) Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab kasutades ohutuid töövõtteid 5) Kasutab bussi looduskeskkonda säästvalt ja kooskõlas keskkonnaohutuse nõuetega Iseloomustab bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda Selgitab bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid ning kasutab neid oma töös Kirjeldab bussi põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning teab nende kõrvaldamise viise Kõrvaldab bussi juures lihtsamaid rikkeid, kasutab ohutuid töövõtteid Kirjeldab keskkonnakaitsega seonduvaid nõudeid ja bussi kasutamisel looduskeskkonda säästvaid meetmeid bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavad nõuded ning tehnoülevaatuse läbiviimise kord bussi üldehitus, lisaseadmed ja tööpõhimõtted bussi põhiagregaatides ja süsteemides esinevad rikked, nende ohtlikkuse aste ja käitumine nende ilmnemisel ning nende kõrvaldamise viisid bussi juures tehtavad lihtsamaid remonditööd, ohutud töövõtted keskkonnakaitsega seonduvad nõuded ja bussi kasutamisel looduskeskkonda säästvad meetmed Loeng Iseseisev töö Praktiline töö Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid Hindamisülesanne nr. 1: Tunneb bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavaid nõudeid ning tehnoülevaatuse läbiviimise korda Õpilane sooritab kirjaliku testi ja lahendab praktilised ülesanded bussi ehitusele ja tehnoseisundile esitatavad nõuded ning tehnoülevaatuse Mitteeristav hindamine Lävend: Sooritanud kõik hindamisülesanded lävendi tasemel 17/30

18 läbiviimise kord Hindamisülesanne nr. 2: Tunneb bussi üldehitust, lisaseadmeid ja tööpõhimõtteid ning kasutab neid oma töös Õpilane sooritab kirjaliku testi ja lahendab praktilised ülesanded bussi üldehitus, lisaseadmed ja tööpõhimõtted Hindamisülesanne nr.3: Eristab bussi põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikkeid, tunneb nende ohtlikkuse astet ja käitumist nende ilmnemisel ning teab nende kõrvaldamise viise Õpilane sooritab kirjaliku testi ja lahendab praktilised ülesanded bussi põhiagregaatides ja süsteemides esinevaid rikked, nende ohtlikkuse aste ja käitumine nende ilmnemisel ning nende kõrvaldamise viisid Hindamisülesanne nr.4: Teeb bussi juures lihtsamaid remonditöid ja valdab ohutuid töövõtteid Õpilane sooritab kirjaliku testi ja lahendab praktilised ülesanded bussi lihtsamad rikked, ohutud töövõtted Hindamisülesanne nr. 5: Tunneb keskkonnakaitsega seonduvaid nõudeid ja rakendab bussi kasutamisel looduskeskkonda säästvaid meetmeid Õpilane sooritab kirjaliku testi ja lahendab praktilised ülesanded Kirjeldab keskkonnakaitsega seonduvaid nõudeid ja bussi kasutamisel looduskeskkonda säästvaid meetmeid Iseseisvad tööd Iseseisvalt õpetaja poolt määratud hindamisülesannetes toodud ülesannete lahendamine Praktilised tööd Hindamisülesannetes antud praktiliste ülesannete lahendamine Praktika Praktika eraldi moodulina Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Mooduli kokkuvõttev hinne on mitteeristav. Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb mooduli alateemade hinnetest mitteeristav hindamine Õpetaja poolt antud materjalid Bussi kasutus- ja hooldusjuhendid 18/30

19 Kehtna Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Bussijuht MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 4 Sõitjateveo korraldus 6 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õppija teab reisijateveo korraldust, õigusakte ja dokumentatsiooni, head klienditeeninduse tava ning oskab kasutada analoog- ja digitaalset sõidumeerikut Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid 1) Järgib bussijuhi kutse-eetikat ja häid töötavasid. 2) Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. 3) Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. 4) Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. 5) Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. 6) Järgib hea klienditeeninduse tava. Selgitab bussijuhi kutse-eetikat ja bussijuhi kutseoskusnõudeid Kirjeldab sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte Kirjeldab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. Selgitab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust Kasutab ülesannete täitmisel analoog- ja digitaalset sõidumeerikut Kirjeldab hea klienditeeninduse tava. bussijuhi kutse-eetika ja head töötavad. sõitjateveo korraldust reguleerivad õigusaktid. sõitjateveo tegemiseks vajalikud dokumendid, k.a. veomarsruudid, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigused, kohustused ning vastutus. analoog- ja digitaalne sõidumeerik. hea klienditeeninduse tava. Loeng Iseseisev töö Praktiline töö Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid Hindamisülesanne nr. 1: Järgib bussijuhi kutseeetikat ja häid töötavasid. Õpilane lahendab kirjaliku testi bussijuhi kutse-eetika ja head töötavad. Hindamisülesanne nr. 2: Järgib sõitjateveo korraldust reguleerivaid õigusakte. Õpilane lahendab kirjaliku testi sõitjateveo korraldust reguleerivad õigusaktid. Mitteeristav hindamine Lävend: Sooritanud kõik hindamisülesanded lävendi tasemel 19/30

20 Hindamisülesanne nr. 3: Koostab sõitjateveo tegemiseks vajalikke dokumente, k.a. veomarsruute, arvestades bussijuhi töö-, sõiduja puhkeaja norme. Õpilane lahendab kirjaliku testi ja lahendab praktilised ülesanded sõitjateveo tegemiseks vajalikud dokumendid, k.a. veomarsruudid, arvestades bussijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja norme. Hindamisülesanne nr. 5: Teab vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigusi, kohustusi ning vastutust. Õpilane lahendab kirjaliku testi vedaja, bussijuhi ja sõitjate õigused, kohustused ning vastutus. Hindamisülesanne nr. 6: Kasutab analoog- ja digitaalset sõidumeerikut. Õpilane lahendab kirjaliku testi ja lahendab praktilised ülesanded analoog- ja digitaalne sõidumeerik. Hindamisülesanne nr. 7: Järgib hea klienditeeninduse tava. Õpilane lahendab kirjaliku testi ja lahendab praktilised ülesanded hea klienditeeninduse tava. Iseseisvad tööd Iseseisvalt õpetaja poolt määratud hindamisülesannetes toodud ülesannete lahendamine Praktilised tööd Hindamisülesannetes toodud praktiliste ülesannete lahendamine Praktika Praktika eraldi moodulina Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Mooduli kokkuvõttev hinne on mitteeristav. Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb mooduli alateemade hinnetest mitteeristav hindamine Õpetaja poolt antud materjalid Busside kasutamise ja hooldamise juhendmaterjalid Reisijateveo korraldust puudutav seadusandlus 20/30

21 Kehtna Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Bussijuht MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 5 Pagasi- ja saadetiste vedu 3 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja oskab korraldada pagasi- ja saadetiste vedu Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid 1) Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid 2) Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt 3) Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Kirjeldab pagasi- ja saadetiste veo nõudeid Teostab pagasi laadimise ja kinnitamise nõuetekohaselt Koostab pagasi- ja saadetisteveo dokumendid pagasi- ja saadetiste veo nõudeid pagasi nõuetekohane laadimine ja kinnitamine pagasi- ja saadetisteveo dokumendid Loeng Iseseisev töö Praktiline töö Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid Hindamisülesanne nr. 1: Järgib pagasi- ja saadetiste veo nõudeid Õpilane sooritab kirjaliku testi pagasi- ja saadetiste veo nõudeid Hindamisülesanne nr. 2: Laeb ja kinnitab pagasi nõuetekohaselt Õpilane lahendab praktilised ülesanded pagasi nõuetekohane laadimine ja kinnitamine Hindamisülesanne nr. 3: Täidab pagasi- ja saadetiste veo dokumente Õpilane lahendab praktilised ülesanded pagasi- ja saadetisteveo dokumendid Mitteeristav hindamine Lävend: Sooritanud kõik hindamisülesanded lävendi tasemel Iseseisvad tööd Iseseisvalt õpetaja poolt määratud hindamisülesannetes toodud ülesannete lahendamine Praktilised tööd 21/30

22 Hindamisülesannetes toodud praktiliste ülesannete lahendamine Praktika Praktika eraldi mooduline Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Mooduli kokkuvõttev hinne on mitteeristav. Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb mooduli alateemade hinnetest mitteeristav hindamine Õpetaja poolt antud materjalid Bussi kasutamise ja hooldamise juhendmaterjalid Pagasi. ja saadetisteveo korralduse dokumenatsioon ning õigusaktid 22/30

23 Kehtna Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Bussijuht MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 6 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe põhimõtetest. Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid 1) Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri planeerimise protsessis 2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 3) Teab transpordi infrastruktuuri, logistika ja ökonoomika põhialuseid 4) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 5) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 6) Käitub partnerite ja klientidega vastastikust lugupidavat suhtlemist toetaval viisil analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta. koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, sh võõrkeelse, motivatsioonikirja, sooviavalduse), lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääri plaani kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest. selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta isiksuse analüüsimine ja oma tugevateja nõrkade külgede kirjeldamine kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõuded seoses tööturul rakendamise võimalustega informatsioon tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta. elektroonilisi kandideerimisdokumentide (CV, sh võõrkeelse, motivatsioonikirja, sooviavalduse), lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast tööintervjuu lühi- ja pikaajalise karjääri plaan majanduslikud vajadused, lähtudes ressursside piiratusest nõudluse ja pakkumise ning turutasakaal turumajanduses elektrooniline oma leibkonna ühe kuu eelarve Eestis kehtivaid otsesed ja kaudsed maksud elektrooniline näidistuludeklaratsioon peamised pangateenused ja nendega kaasnevad võimalused ning kohustused riigiportaali eesti.ee transpordi infrastruktuur, logistika ja ökonoomika põhialused ettevõtluskeskkond Eestis õpitavas valdkonnas võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana, lähtudes ettevõtluskeskkonnast vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted ettevõtte majandustegevus ja seda mõjutav ettevõtluskeskkond kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele ettevõtte äriidee õpitava valdkonna näitel ja elektrooniline äriplaani tööandja ja töötajate peamised õigused ning kohustused ohutu töökeskkonna tagamisel Loeng Iseseisev töö Praktiline töö 23/30

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EHIS-es 130218 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE Kinnitatud dir 01.06.2018. a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes 202097 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 Õppekava maht (EKAP) 150 MAASTIKUEHITAJA

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õppekava kood EHISes 130 877 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz singing) Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 209483 GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtluse spetsialist Music Management Specialist Cпециалист

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 2 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Direktori 27.10.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/65 Narva Kutseõppekeskus

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt 19.02.2018 protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori 19.02.2018 käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkir

Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkir Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkiri nr 1-3/99, 14.10.2014 Kooskõlastatud: Kooli nõukogu

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts LISA 2 KINNITATUD direktori 07.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori 05.06.2018.a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kutseõppe õppekava Abiaednik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - kergete_roivaste_ratsep, õppekava,rakenduskava 21.11

Microsoft Word - kergete_roivaste_ratsep, õppekava,rakenduskava 21.11 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Kergete rõivaste rätsep MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm põhiharidusega õppija Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus

Rohkem

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar KINNITATUD Direktori 02.05.2019.a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega õppija või vähemalt 22-aastane põhihariduseta

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne k

Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne k Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri 30.01.2018 nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe Mooduli number Mooduli nimetus Mooduli

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/45 Õppe

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/45 Õppe Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori 25.10.2016 käskkirjaga nr 1-1/45 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHISes EKR

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem