Nokia 6630

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Nokia 6630"

Väljavõte

1

2 VASTAVUSKINNITUS. NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-1 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/ 5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http: // declaration_of_conformity/. Copyright Nokia. Kõik õigused reserveeritud. Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud. Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) (4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Stac, LZS, 1996, Stac, Inc., Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No , , , , and Other patents pending. Hi/fn, LZS, , Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No , , , , and Other patents pending. Part of the software in this product is Copyright ANT Ltd All rights reserved. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMINE MISTAHES VIISIL, MIS VASTAB MPEG-4 VISUAL STANDARDILE ON KEELATUD, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SELLE KASUTAMINE ON OTSESELT SEOTUD (A) ANDMETE VÕI INFORMATSIOONIGA (i) MIS ON TASUTA LOODUD TARBIJA POOLT JA TASUTA OMANDATUD TARBIJALT, KES SEEGA EI TEGUTSE ÄRIÜHINGUS NING (ii) KASUTAMISEKS AINULT ISIKLIKUL OTSTARBEL NING (B) MUUL OTSTARBEL SPETSIAALSELT SELLEKS PUHUKS VÄLJASTATUD MPEG LA,L.L.C LITSENTSI ALUSEL. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta. Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist. Selle dokumendi sisu on ära toodud muutmata kujul. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata. Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

3 Ekspordijärelevalve Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud. FCC (Föderaalse Sidekomisjoni) / INDUSTRY CANADA (Kanada Tööstusmäärustiku) MÄRKUS Seade võib tekitada tele- ja raadiosidehäireid (nt seadme kasutamisel vastuvõtja vahetus läheduses). Kui häirete tekkimist ei ole võimalik vältida, võib FCC või Industry Canada nõuda telefoni kasutamise lõpetamist. Abi saamiseks pöörduge lähimasse teenindusfirmasse. Käesolev seade vastab FCC määrustiku 15. osale. Seadme kasutamine on lubatud vaid tingimusel, et see ei põhjusta kahjulikke häireid. 3. VÄLJAANNE ET

4 Sisukord OHU VÄLTIMISEKS...8 Telefoni isikupärastamine...11 Profiilid helide seadmine Autonoomne profiil Teemad ekraani välimus Teie telefon...14 Tähtsamad tähised Kell Kella seaded Maailmakell Helitugevuse seadmine ja sisemine valjuhääldi Failihaldur mälu haldamine Mälumahu vaatamine Mälu on vähe mäluruumi vabastamine Mälukaardi vahendid Mälukaardi vormindamine Helistamine...20 Tavakõne Videokõne Telefoninumbri kiirvalimine Konverentskõne algatamine (võrguteenus) Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine Videokõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine. 23 Koputus (võrguteenus) Valikud kõne ajal Logi Viimased kõned Kõne kestvus Pakettside Kõigi sideseansside logi vaatamine Kontaktid (telefoniraamat)...27 Nimede ja telefoninumbrite salvestamine Põhinumbrite ja -aadresside kasutamine Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt seadmesse ja vastupidi SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused Kontaktile helina lisamine Häälvalimine Tunnussõna lisamine telefoninumbrile Tunnussõnaga helistamine Gruppide koostamine Liikmete kustutamine grupist

5 Kaamera ja Galerii Kaamera...31 Pildistamine...31 Sarivõtte pildistamine...32 Autoportree viitpäästik...33 Kaameraseadete häälestamine...33 Videote salvestamine...33 Videosalvesti häälestamine...34 Galerii...35 Fotode vaatamine...35 Meedia Videoredaktor...37 Video, heli ja sulandamise redigeerimine...37 Filmilooja...38 Seaded...39 Pildihaldur...40 Salvesti...40 RealPlayer...40 Video- ja helilõikude esitamine...41 Sisu striimimine reaalajas...41 RealPlayeri seadete vastuvõtmine...41 Sõnumid Teksti kirjutamine...44 Tavaline tekstisisestus...44 Sõnastikupõhine tekstisisestus Sõnastik...45 Teksti kopeerimine lõikelauale...47 Sõnumite kirjutamine ja saatmine...47 MMS- ja e-posti-seadete vastuvõtmine...49 Saabunud vastuvõetud sõnumid...49 Multimeediumsõnumite vastuvõtmine...49 Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine...50 Veebipõhise teenuseteate vastuvõtmine...51 Minu kaustad...51 Postkast...51 Postkasti avamine...51 E-kirjade allalaadimine...52 E-kirja kustutamine...53 Postkastiga ühenduse katkestamine...53 Saatmiseks saatmist ootavad sõnumid...54 SIM-kaardi sõnumite vaatamine...54 Sõnumiseaded...55 Tekstsõnumite seaded...55 Multimeediumsõnumi seaded...56 E-posti seaded...57 Veebipõhiste teenuseteadete seaded...59 Kärjeteadete seaded (võrguteenus)...59 Muu seaded...60 Kalender ja ülesanded Kalender kalendrikirjete koostamine...61 Kalendri ülevaated

6 Kalendri helisignaali seadmine Kalendriseaded Ülesanded - toimingute loend Veeb...64 Pääs veebi Brauseriseadete vastuvõtmine Seadete sisestamine käsitsi Järjehoidjate aken Järjehoidja lisamine käsitsi Järjehoidja saatmine Ühenduse loomine Ühenduse turvalisus Sirvimine Salvestatud lehtede vaatamine Objektide allalaadimine ja ostmine Ühenduse lõpetamine Vahemälu tühjendamine Veebiseaded Organiseerija...71 Kalkulaator Protsendi arvutamine Märkmed Ava otsetee salvestamine Otsetee kustutamine Teisendaja mõõtühikute teisendamine Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine Rahakott Rahakotikoodi koostamine Kaardiandmete salvestamine Isiklike märkmete salvestamine Rahakotiprofiili koostamine Pileti andmete vaatamine Rahakoti seaded Rahakoti ja rahakotikoodi nullimine IM - Kiirsõnumid (vestlus)...77 Kiirsõnumiseadete vastuvõtmine Ühenduse loomine vestlusserveriga Vestlusseadete muutmine Vestlusgruppide ja kasutajate otsing Ühinemine vestlusgrupiga ja grupist lahkumine Vestlemine Vestluse salvestamine Vestluste vaatamine ja alustamine Vestluskontaktid Vestlusgrupi administreerimine Vestlusgrupi admistreerimine Uue vestlusgrupi koostamine Liikmete lisamine gruppi ja eemaldamine grupist Vestlusserveri seaded

7 Ühenduvus Bluetooth-ühendus...84 Bluetoothi seaded...85 Andmeedastus Bluetoothi vahendusel...85 Seadmete sidumine...86 Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel...87 Bluetoothi väljalülitamine...87 PC-ühendused Bluetoothi või USB vahendusel...87 CD kasutamine...87 Telefoni kasutamine modemina...88 Ühendushaldur...88 Andmesideühenduse andmete vaatamine...88 Sünkroonimine - kaugsünkroonimine...89 Uue sünkroonimisprofiili koostamine...89 Andmete sünkroonimine...90 Vahendid Seaded...91 Telefoni seaded...91 Kõne seaded...92 Ühenduse seaded...93 Kellaaeg ja kuupäev...97 Turvameetmed...97 Suunamine Kõnepiirang (võrguteenus) Võrk Lisatarviku seaded Häälkäsklused Häälkäskluse lisamine rakendusele Rakendushaldur Rakenduste ja tarkvara installimine Rakenduste ja tarkvara eemaldamine Rakenduste seaded Kasutusvõtmed autoriõigustega kaitstud failide haldus Edastus sisu ülekanne teisest telefonist Seadmehaldur - teenusepakkuja konfiguratsioon Serveriprofiili seaded Akuteave Täis- ja tühjakslaadimine HOOLDUS JA KORRASHOID TÄIENDAV OHUTUSALANE TEAVE Register

8 OHU VÄLTIMISEKS Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist. TELEFONI OHUTU SISSELÜLITAMINE Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage. OHUTU LIIKLEMINE Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele. HÄIRED Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös. HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja. LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiiltelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides. TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal. LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. KASUTAGE MÕISTLIKULT Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjuseta puudutada. PROFESSIONAALNE TEENINDUS Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. LISASEADMED JA AKUD Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu. NIISKUSKINDLUS Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv. VARUKOOPIAD Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid. 8

9 TEISTE TELEFONIDEGA ÜHENDAMINE Mobiilsidevahendi ühendamisel teise telefoniga tutvuge selle telefoni kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu. HÄDAABI VÄLJAKUTSE Kontrollige, et telefoni helistamisfunktsioon oleks sisse lülitatud. Ekraani puhastamiseks ja ootere¾iimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud. TEAVE SEADME KOHTA Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsideseade on mõeldud kasutamiseks võrgudes EGSM 900/1800/1900 ja UMTS Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt. Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi. Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab telefon olema sisse lülitatud. Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi. Võrguteenused Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või tuleb enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakkujalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid. Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt. Käesolev mobiilsideseade on 3GPP GSM versiooni 99 terminal, mis toetab GPRS-teenust ning ka versiooni 97 GPRS-võrke. Siiski võib tekkida ühilduvusprobleeme seadme kasutamisel mõnes versiooni 97 GPRS-võrkudes. Lisateavet saate teenusepakkujalt. Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, nagu näiteks MMS, veebisirvimine, e-post ja sisu allalaadimine brauseris või MMS-sõnumis vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid. 9

10 Lisaseadmed, akud ja laadijad Enne laadija ühendamist telefoniga, kontrollige akulaadija mudelinumbrit. Seade on mõeldud kasutamiseks toiteallikatega ACP-12 ja LCH-12 Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord. Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest. Telefon ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need väikelaste käeulatusest eemal. 10

11 Telefoni isikupärastamine Märkus. Teenusepakkujad ja võrguoperaatorid võivad teatud juhtudel paluda menüüfunktsioonide järjekorra muutmist telefonis või uute tähiste lisamist menüüsse. Nende funktsioonide kohta, mis erinevad juhendis kirjeldatuist, saate teavet teenusepakkujalt, võrguoperaatorilt või Nokia klienditeenindusest. Ootere¾iimi tautspildi ning pimenduspildi valimise kohta vaadake " Teemad ekraani välimus " lk 13. Helinate isikupärastamiseks vaadake Profiilid helide seadmine lk 12. Valikuklahvide otsetee muutmiseks valige Vahendid Seaded Telefon Ootere¾iim Vasak valiku klahv või Parem valiku klahv. Sirvimisklahvi otseteede kohta vaadake Ootere¾iim lk 92. Ootere¾iimi ekraanil kuvatava kella välimuse muutmiseks valige Kell Valikud Seaded. Leidke Kella esitusviis ja valige Analoog või Digitaalne. Kella äratussignaali muutmiseks valige Kell Valikud Seaded. Leidke Äratuse helisignaal ja leidke sobiv valik. Kalendri meeldetuletussignaali muutmiseks valige Kalender Valikud Seaded. Tervitusteksti asendamiseks pildi või animatsiooniga valige Vahendid Seaded Telefon Üldine Tervitustekst ja logo. Sissehelistajatele erinevate helinate valimiseks leidke Kontaktid. Vt lk 27. Telefoninumbrite määramiseks kiirvalimisklahvidele vajutage ootere¾iimis numbriklahvi (klahv on reserveeritud kõneposti jaoks) ja siis klahvi. Valige kontakt. Kiirvalimise (kiirvalimisnumbrile saab helistada klahvi all hoides) väljalülitamiseks (seade Välja lülitatud) valige Vahendid Seaded Kõne Kiirvalimine. Põhimenüü ümberkorraldamiseks valige põhimenüüst Valikud Teisalda, Teisalda kausta või Uus kaust. Harva kasutatavad rakendused võite paigutada kaustadesse ning rakendused, mida tihti kasutate, tuua kaustadest põhimenüüsse. Joonis 1 Uue taustpildi, valikuklahvi muudetud otsetee, UMTS-operaatorvõrgu ja aktiveeritud Bluetoothiga ootere¾iimi ekraan. Telefoni isikupärastamine 11

12 Telefoni isikupärastamine Näpunäide. Helina valimisel avab funktsioon Helinate lingid järjehoidjate loendi. Helina allalaadimiseks valige järjehoidja ja looge veebilehega ühendus. Näpunäide. Kalendri ja kella helisignaalide valimiseks vaadake Telefoni isikupärastamine lk 11. Profiilid helide seadmine Telefonihelina, sõnumisignaali ja teiste helisignaalide kohandamiseks vastavalt ümbrusele ja olukorrale ning valitud helistajagrupile vajutage ja valige Profiilid. Aktiivne profiili kuvatakse ootere¾iimis ekraani ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse ekraanile ainult kuupäev. Profiili vahetamiseks vajutage ootere¾iimis. Leidke profiil, mille soovite aktiveerida, ja vajutage OK. Profiili seadete muutmiseks valige Profiilid. Leidke profiil ja valige Valikud Muuda seadeid. Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage valikute avamiseks. Mälukaardile salvestatud helinaid tähistab. Valiku tegemiseks sirvige ja kuulake helinate loendis kuvatud helindeid. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi. Uue profiili koostamiseks valige Valikud Koosta uus. Autonoomne profiil Autonoomne profiil võimaldab telefoni kasutamist mobiilsidevõrguta. Kui aktiveerite autonoomse profiili, katkeb telefonil side mobiilivõrguga, mida näitab ka signaalitugevuse tähis. Telefon ei saada ega võta vastu raadiosignaale. Kui üritate saata sõnumit, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse hiljem. Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada (välja arvatud kindlatele hädaabinumbritele) ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks vahetage profiil. Kui seade on lukus, sisestage lukukood; seejärel saate vahetada profiili ja helistada. Hoiatus! Autonoomse re¾iimi kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse lülitage. 12

13 Autonoomse profiili väljalülitamiseks leidke mõni teine profiil ja valige Valikud Aktiveeri. Vajutage Jah. Telefon taastab võrguühenduse (kui signaalitugevus on piisav). Kui enne autoonoomse profiili sisselülitamist oli seadmes aktiveeritud Bluetoothi funktsioon, lülitub see välja. Autonoomse profiili kasutamise lõpetamisel lülitub Bluetooth automaatselt taas sisse. Vaadake "Bluetooth-ühendus" lk 89. Teemad ekraani välimus Ekraanikuva muutmiseks, näiteks ekraani taustpildi, värvipaleti ja ikoonide valimiseks vajutage ja valige Vahendid Teemad. Valitud teemat tähistab. Teemade funktsioonis saab valitud teemat kohandada, kasutades kombineeritult teiste teemade elemente ning valides galeriist pilte. Mälukaardile salvestatud teemasid tähistab. Mälukaardil olevad teemad pole kättesaadavad, kui mälukaart pole telefoni sisestatud. Kui soovite mälukaardile salvestatud teemasid kasutada ilma mälukaardita, salvestage teemad kõigepealt telefoni mällu. Teema aktiveerimiseks leidke teema ja valige Valikud Aktiveeri. Teema eelvaatamiseks leidke teema ja valige Valikud Eelvaade. Teema kujundamiseks leidke vastav teema ja valige Valikud Muuda ning muutke alltoodud seadeid: Taustapilt ootere¾iimi ekraani taustal kuvatav pilt. Värvipalett ekraani värvistik. Pimenduspilt pimenduspildi tüüp: kuupäev ja kellaaeg või teie koostatud tekst. Vaadake ka pimenduspildi ooteaja seadeid lk 92. Taust funkts. 'Ava' rakenduse Ava taustpilt. Valitud teema algseadete taastamiseks valige teema kohandamisfunktsioonis Valikud Taasta algne teema. Valikud Teemade funktsiooni põhiaknas: Eelvaade/ Teemade allalaad., Aktiveeri, Muuda, Kopeeri m.kaardile, Kopeeri tel.mällu, Abi ja Välja. Telefoni isikupärastamine 13

14 Teie telefon Teie telefon Tähtsamad tähised telefoni kasutatakse GSM-võrgus. (võrguteenus) telefoni kasutatakse UMTS-võrgus. Vt Võrk lk saabunud sõnumite kaustas on vähemalt üks uus sõnum. kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid. Vt lk 54. ja vastamata kõne. Vt Viimased kõned lk 24. kuvatakse, kui funktsiooni Helina tüüp seadeks on valitud Hääletu ja funktsioonide Sõnumi signaal, Vestluse märguanne ja E-kirja signaal seadeks on valitud Välja lülitatud. Vt Profiilid helide seadmine lk 12. telefoni klahvistik on lukus. Vt Lühijuhend, klahvilukk. äratus on sisse lülitatud. Vt Kell lk 15. kasutusel on teine kõneliin. Vaadake "Kasutatav liin" lk 93. kõik kõned on suunatud teisele numbrile. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini suunamist ning teise liini suunamist. telefoniga on ühendatud peakomplekt. telefoniga on ühendatud vaegkuuljate lisaseade. ühendus Bluetooth-peakomplektiga on katkenud. andmesidekõne on aktiivne. GPRS- või EDGE-pakettsideühendus on kasutatav. GPRS- või EDGE-pakettsideühendus on aktiivne. pakettsideühendus on ootel. Neid tähiseid kuvatakse signaalitugevuse tähise asemel (ootere¾iimi ekraani vasakus ülaservas). Vt Pakettsideühendused GSM- ja UMTS-võrkudes lk 94. UMTS-pakettsideühendus on kasutatav. UMTS-pakettsideühendus on aktiivne. UMTS-pakettsideühendus on ootel. Bluetooth on aktiivne. Bluetooth saadab andmeid. Vt Bluetooth-ühendus lk 84. USB-ühendus on aktiivne. 14

15 Kell Vajutage ja valige Kell. Uue äratuse seadmiseks valige Valikud Äratuse aeg. Sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage OK. Kui äratus on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile. Äratussignaali väljalülitamiseks vajutage Stopp. Kui vajutate äratussignaali ajal suvalist klahvi või valite Hiljem, kordab seade äratussignaali viie minuti pärast uuesti. Äratust saab edasi lükata viis korda. Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui vajutate Stopp, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks vajutage Ei, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks Jah. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge vajutage Jah. Äratuse tühistamiseks valige Kell Valikud Tühista äratus. Kella valikud: Äratuse aeg, Uus äratuse aeg, Tühista äratus, Seaded, Abi ja Välja. Teie telefon Kella seaded Kella seadete muutmiseks valige kella menüüs Valikud Seaded. Ootere¾iimi ekraanile kuvatava kella valimiseks valige Kella esitusviis Analoog või Digitaalne. Kui soovite, et võrk korrigeeriks kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt (võrguteenus), liikuge allapoole ja valige Autom. aja uuendus. Selleks, et Autom. aja uuendus rakenduks, teeb telefon korduskäivituse. Äratussignaali muutmiseks liikuge allapoole ja valige Äratuse helisignaal. Suveaja seadete muutmiseks liikuge allapoole ja valige Suveaeg. Ühe tunni lisamiseks funktsioonis Minu kodulinn määratud kellaajale, valige Sisse lülitatud. Vaadake Minu kodulinn lk 16. Kui suveaeg on aktiveeritud, kuvatakse kella põhiaknas tähis. 15

16 Teie telefon Maailmakell Avage Kell ja vajutage maailmakella akna avamiseks. Maailmakella aknas saab vaadata erinevate linnade kellaaegu. Linna lisamiseks loendisse valige Valikud Lisa linn. Sisestage linna esimesed tähed. Otsiväli avaneb automaatselt ning sinna kuvatakse linnade nimed. Valige linn. Loendisse saab lisada 15 linna. Asukohalinna määramiseks leidke see linn ja valige Valikud Minu kodulinn. Linn kuvatakse Kella menüü põhiaknasse ning kellaaeg muutub vastavalt valitud linna kellaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile. Joonis 2 Navigeerimisribal näidatakse kasutusel olevat valjuhääldit: Kõnetoru või Valjuhääl. Helitugevuse seadmine ja sisemine valjuhääldi Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage poolelioleva kõne või heli kuulamise ajal vastavalt või. Sisemine valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust eemalt, näiteks enda lähedale lauale asetatud telefoniga ilma telefoni kõrva äärde tõstmata. Helirakendused kasutavad valjuhääldit vaikimisi. Valjuhääldi asukoha kindlakstegemiseks vaadake lühijuhendi peatükki Klahvid ja osad. Valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal vajutage. NB! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke telefoni kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli. Valjuhääldi väljalülitamiseks telefonikõne või helifaili kuulamise ajal vajutage. 16

17 Failihaldur mälu haldamine Telefoni rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Mällu salvestatakse näiteks kontaktid, fotod, helinad, kalendrikirjed, ülesanded, dokumendid ja allalaaditud rakendused. Kasutatava mälu maht sõltub sellest, kui palju andmeid on salvestatud telefoni mällu. Täiendavat mälumahtu pakub mälukaart. Mälukaardid on korduvkirjutatavad, st mälukaardilt saab kustutada andmeid, et siis uusi salvestada. Failide ja kaustade sirvimiseks telefoni mälus või mälukaardil (kui see on kasutusel) vajutage ja valige Organis. Failihaldur. Avaneb telefonimälu aken ( ). Mälukaardi akna avamiseks vajutage ( ). Faili teisaldamiseks või kopeerimiseks teise kausta vajutage korraga ja, et märkida see fail, seejärel valige Valikud Teisalda kausta või Kopeeri kausta. Faili otsimiseks valige Valikud Leia, valige mälu ja sisestage otsitava faili nimi. Mälumahu vaatamine Selleks, et vaadata telefoni salvestatud andmegruppe ning nende mäluhõivet, valige Valikud Mälukasutus. Telefoni vaba mälumahu vaatamiseks liikuge allapoole, valikule Vaba mälu. Mälukaardi vaba mälu vaatamiseks (kui kaart on kasutusel) vajutage mälukaardi akna avamiseks ja valige Valikud Mälukasutus. Vt joonist 3 lk 18. Failihalduri tähised: kaust, alamkaustaga kaust. Teie telefon Mälu on vähe mäluruumi vabastamine Kui telefoni- või kaardimälu hakkab nappima, annab telefon sellest märku. Telefonimälu vabastamiseks kandke andmed failihalduris mälukaardile. Märkige ülekantavad failid ja valige Teisalda kausta, valige mälukaart ja vastav kaust. Andmete kustutamiseks kasutage failihaldurit või avage vastav rakendus. Kustutada saab järgmisi andmeid: saabunud sõnumite, mustandite ja saadetud sõnumite kausta sõnumid Näpunäide. Telefoni erinevate mälude vaatamiseks võite kasutada programmi Nokia PC Suite rakendust Nokia Phone Browser. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-d. 17

18 Teie telefon allalaaditud ja telefoni mällu salvestatud e-kirjad salvestatud veebilehed salvestatud fotod, videod ja helifailid kontaktandmed kalendrikirjed allalaaditud rakendused, vt ka Rakendushaldur lk kõik muud andmed, mida te enam ei vaja. Joonis 3 Mälukaardi mälukasutus. Mälukaardi funktsioonid: Varunda tel. mälu, Taasta kaardilt, Vorminda mälukaart, Mälukaardi nimi, Mälukasutus, Abi ja Välja. Mälukaardi vahendid Märkus. Käesolev seade kasutab väikesemõõdulist kahepingelist (1,.8/3V) multimeediumkaarti (MultiMediaCard MMC). Koostalitlusvõime tagamiseks kasutage seadmes vaid kahepingelisi MMC-kaarte. MMC-kaartide ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt. Vajutage ja valige Organis. Mälu. Mälukaart on lisamälu andmete salvestamiseks. Vt lühijuhend, Mälukaardi paigaldamine. Samuti saab mälukaarti kasutada telefoni salvestatud andmete varundamiseks. Kui kaardipesa luuk on avatud, ei saa mälukaarti kasutada. Hoidke mälukaardid eemal väikelaste käeulatusest. Kui toiming on pooleli, ärge mälukaardipesa luuki avage. Luugi avamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning kaardile salvestatud andmed. Kasutage seadmes vaid ühilduvaid multimeediumkaarte (MMC). Muud kaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed. Telefoni andmete varundamiseks mälukaardile valige Valikud Varunda tel. mälu. Andmete taastamiseks mälukaardilt telefoni valige Valikud Taasta kaardilt. 18

19 Mälukaardi vormindamine Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmete taastamine ei ole võimalik. Mõned mälukaardid on ostes vormindatud, mõned mitte. Võtke ühendust kaardi müüjaga ja tehke kindlaks, kas kaarti on vaja enne kasutamist vormindada. Mälukaardi vormindamiseks valige Valikud Vorminda mälukaart. Kinnitamiseks valige Jah. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardile nimi ja vajutage OK. Näpunäide. Mälukaardi nime muutmiseks avage mälukaardi menüü ja valige Valikud Mälukaardi nimi. Teie telefon 19

20 Helistamine Näpunäide. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kõne ajal või. Näpunäide. Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vajutage ja valige Vahendid Kõnepost ja valige Valikud Muuda numbrit. Sisestage number (mille saite võrguoperaatorilt) ja vajutage OK. Helistamine Tavakõne 1 Sisestage ootere¾iimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage. Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi (plussmärk asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber. 2 Numbrile helistamiseks vajutage. 3 Kõne lõpetamiseks vajutage (ka siis, kui kõnet ei ühendatud). Vajutus klahvile lõpetab alati telefonikõne; ka siis, kui mõni teine rakendus on aktiivne. Helistamine rakendusest Kontaktid vajutage ja valige Kontaktid. Leidke vajalik nimi või sisestage otsiväljale nime esimesed tähed. Avaneb leitud kontaktide loend. Helistamiseks vajutage. Valige kõne tüüp Tavakõne. Helistamine kõneposti (võrguteenus) kõneposti helistamiseks hoidke ootere¾iimis all klahvi. Vt ka Suunamine lk 100. Helistamine viimativalitud numbrile vajutage ootere¾iimis, et avada loend, milles kuvatakse 20 viimast telefoninumbrit, millele helistasite või üritasite helistada. Leidke vajalik number ja vajutage helistamiseks. Videokõne Videokõne puhul kuvatakse reaalaja-videot teist endast ja inimesest, kellega vestlete. Vt joonist 4. Kõne teisele osapoolele näidatakse teie telefoni kaameraga filmitud videokujutist. 20

21 Näpunäide. Kui kasutade Nokia videokõne-lisaseadet PT-8, kuvatakse videokõne ajal telefoni ekraanile teie enda kujutis ja teise osapoole kujutis. Videokõne tegemiseks peab telefonis olema USIM-kaart ning telefon peab kasutama UMTS-võrku. Videokõne tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnega saab helistada teisele ühilduvale telefonile või ISDN-kliendile. Videokõnet ei saa teha, kui teil on pooleli teine tava-, video- või andmekõne. 1 Videokõne algatamiseks sisestage ootere¾iimis telefoninumber või avage Kontaktid ja valige kontakt. Seejärel valige Valikud Helista Videokõne. 2 Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Ekraanile kuvatakse teade Ootan pilti. Kui videokõne algatamine ebaõnnestus, näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või telefon ei võimalda videokõnet, pakub telefon tavakõne algatamist või sõnumi saatmist. 3 Videokõne on aktiivne, kui kaks videokujutist on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videokujutise saatmise keelata ( ); sel juhul võib telefon kuvada stoppkaadrit või ei pruugi üldse mingit pilti kuvada. Kostab heli. Valige Luba/Blokeeri: Saadan video, Saadan heli või Saadan heli ja video, kui soovite valida video näitamise või siis ainult heli kuulamise. Enda kujutise suumimiseks valige Suurenda või Vähenda; või vajutage ja. Ekraani ülaserva kuvatakse suumitähis. 4 Videokõne lõpetamiseks vajutage. Märkus. Ka siis, kui olete keelanud video saatmise kõne ajal, kehtib sellele kõnele siiski videokõne tariif. Hindade kohta küsige teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Telefoninumbri kiirvalimine Telefoninumbri määramiseks kiirvalimisklahvidele ( - ) vajutage ja valige Vahendid Kiirvalimine. Klahv on reserveeritud kõnepostinumbrile. Helistamiseks vajutage ootere¾iimis vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi. Joonis 4 Videokõne. Tähised: videokõne vastuvõtja on oma seadmes keelanud videokujutise saatmise. teie olete keelanud videokujutise saatmise oma telefonis. Helistamine 21

22 Helistamine Näpunäide. Selleks, et numbrit kiirvalida, milleks tuleb vastavat numbriklahvi all hoida, vajutage ja valige Vahendid Seaded Kõne ja valige funktsiooni Kiirvalimine seadeks Sisse lülitatud. Konverentskõne algatamine (võrguteenus) 1 Helistage esimesele osalejale. 2 Järgmisele osalejale helistamiseks valige Valikud Uus kõne. Esimene kõne läheb automaatselt ootele. 3 Kui uus kõne on ühendatud, lülitage esimene osaleja konverentskõnesse. Valige Valikud Konverents. Uute osalejate ühendamiseks korrake punkti 2 ja valige siis Valikud Konverents Lisa konverentsi. Telefoniga saab pidada konverentskõnet, milles osaleb lisaks teile veel kuus inimest. Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatselt, valige Valikud Konverents Eravestlus. Valige osaleja ja vajutage Erakõne. Konverentskõne läheb ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata. Kui olete erakõneluse lõpetanud, valige konverentskõnele tagasilülitumiseks Valikud Lisa konverentsi. Ühe osaleja vabastamiseks konverentskõnest valige Valikud Konverents Vabasta osaleja, seejärel leidke osaleja ja vajutage Vabasta. 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage. Näpunäide. Kui telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutada peakomplekti nuppu. Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine Kõne vastuvõtmiseks vajutage. Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks vajutage Vaigista. Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage keeldumiseks. Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui aktiveeritud on Suunamine Kui kinni, suunatakse ka kõne, millest keeldusite. Vt Suunamine lk 100. Kui te keeldute sissetulevast kõnest, võite saata helistajale tekstsõnumi, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Valige Valikud Saada tekstsõnum. Enne saatmist saab muuta sõnumi teksti. Vt ka Keeldu SMS-iga lk

23 Videokõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine Videokõne saabumisel kuvatakse ekraanile tähis. 1 Videokõne vastuvõtmiseks vajutage. Kuvatakse küsimus Võimaldad videopildi saatmise helistajale? Kui valite Jah, kuvatakse helistajale teie telefoni kaamera poolt filmitud kujutist. Kui valite Ei, siis video saatmist ei aktiveerita ning helistajale kuvatakse stoppkaader või ei kuvata mitte midagi. Kostab heli. Vaadake " Vahendid, Videokõne foto" lk Videokõne lõpetamiseks vajutage. Koputus (võrguteenus) Kui olete aktiveerinud koputuse funktsioonis Vahendid Seaded Kõne seaded Koputus, saate kõne vastu võtta ka siis, kui teil on teine kõne pooleli (vt ka lk 92 ). Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage. Esimene kõne pannakse ootele. Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage Vaheta. Sissetuleva või ootel oleva kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ja enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest valige Valikud Ühenda. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage. Mõlema kõne lõpetamiseks valige Valikud Lõpeta kõik kõned. Valikud kõne ajal Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage kõne ajal Valikud: Mikrofon välja või Mikr.-jah, Vasta, Keeldu, Vaheta, Ootele või Aktiveeri ootel kõne, Aktiveeri kõnetoru, Aktiv. valjuhääldi või Aktiv. vabakäes. (kui ühilduv Bluetooth-peakomplekt on ühendatud), Lõpeta aktiivne või Lõpeta kõik kõned, Uus kõne, Konverents ja Ühenda. Valige: Asenda aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega. Näpunäide. Telefoni helisignaalide kohandamiseks erinevate olukordade jaoks, näiteks telefoni kõikide helisignaalide väljalülitamiseks vaadake Profiilid helide seadmine lk 12. Helistamine 23

24 Helistamine Näpunäide. Kontaktkirje väljadele Telefoninumber ja DTMF võib sisestada DTMFtoonsignaalide jada. Saada MMS (ainult UMTS-võrgus) kujutise või video saatmiseks multimeediumsõnumis teisele kõne osapoolele. Enne saatmist saab redigeerida sõnumit ja valida adressaati. Faili saatmiseks ühilduvale seadmele vajutage (võrguteenus). Saada DTMF DTMF-toonsignaalide, näiteks parooli saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see kontaktidest. Ootesümboli (w) või pausisümboli (p) sisestamiseks vajutage korduvalt. Saatmiseks vajutage OK. Näpunäide. Kui ekraanil on teade vastamata kõne kohta, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks Näita. Tagasihelistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage. Logi Viimased kõned Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage ning valige Logi Viimased kõned. Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas. Viimaste kõnede kustutamine viimaste telefoninumbrite kustutamiseks valige viimaste kõnede põhiaknas Valikud Kustuta viimased. Kui soovite kustutada kindla registri, avage kustutatav register ja valige Valikud Kustuta loetelu. Ühe kõne kustutamiseks avage vastav register, leidke see number ja vajutage. Kõne kestvus Sissetulnud ja helsitatud kõnede ligilähedase kestuse vaatamiseks vajutage ning valige Logi Kestvus. Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaegade maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne. Kõneaja loendurite nullimine valige Valikud Loendurite nullimine. Seade küsib lukukoodi, vt Turvameetmed, Telefon ja SIM-kaart lk

25 Pakettside Pakettside vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahu vaatamiseks vajutage ja valige Logi Pakettside. Pakettsideühenduse maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahtude järgi. Kõigi sideseansside logi vaatamine Kõigi telefonis registreeritud tava- ja videokõnede, tekstsõnumite ja andmesideseansside jälgimiseks vajutage, valige Logi ja vajutage üldlogi avamiseks. Vt joonist 5. Iga registreeritud kirje juures kuvatakse saatja või saaja nimi ja telefoninumber ning teenusepakkuja või pöörduspunkti nimi. Üldlogi saab filtreerida nii, et seade näitaks ainult ühte tüüpi andmeid, samuti saab logi andmete põhjal koostada uusi kontaktkirjeid. Alamseansid, näiteks mitmele adressaadile lähetatud tekstsõnumid ja pakettandmesideseansid ja pakettsideühendused registreeritakse üheainsa sissekandena. Sideühendusi postkastiga, multimeediumsõnumikeskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettsideühendustena. Märkus. Sõnumite saatmisel võib telefon kuvada ekraanile teate "Saadetud". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud telefonis salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujalt. Logi filtreerimiseks valige Valikud Filter. Leidke filter ja vajutage Vali. Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite saateraportite taastamatuks kustutamiseks valige Valikud Kustuta logi. Kinnitamiseks vajutage Jah. Selleks, et määrata Logi talletusaeg, avage Valikud Seaded Logi talletusaeg. Logi sissekandeid hoitakse telefoni mälus teatud arv päevi, seejärel kustutab telefon need mäluruumi vabastamiseks automaatselt. Kui valisite Logi ei talletata, kustutab telefon alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede loendi ja sõnumite saateraportid. Tähised: sissetulnud, väljunud, nurjunud sideseansid. Näpunäide. Saadetud sõnumite loendi vaatamiseks vajutage ning valige Sõnumid Saadetud. Helistamine 25

26 Helistamine Pakkettsideloendur ja ühendustaimer: Et vaadata ülekantud andmemahtu kilobaitides ning kindla pakettsideühenduse kestust, leidke sisenenud või väljunud sideühenduste hulgast sissekanne, mida tähistab Pak. ning valige Valikud Vaata täpsustusi. Joonis 5 Sideseansside üldlogi. 26

27 Kontaktid (telefoniraamat) Vajutage ja valige Kontaktid. Kaustas Kontaktid saab salvestada iga kontaktkirje juurde erineva telefonihelina, tunnussõna ja pisipildi. Samas on võimalik kontaktkirjeid rühmitada ning saata tekstsõnumeid ja e-kirju korraga mitmele adressaadile. Vastuvõetud kontaktandmed (visiitkaardi) võite salvestada kontaktide kausta. Vt Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine lk 50. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel. Nimede ja telefoninumbrite salvestamine 1 Valige Valikud Uus kontaktkirje. 2 Täitke vajalikud väljad ja vajutage Valmis. Kontaktkirje andmete muutmiseks kontaktides leidke vastav kirje ja valige Valikud Muuda. Kontaktkirje kustutamiseks kontaktide seast kirje ja vajutage. Mitme kirje kustutamiseks vajutage kirjete märkimiseks ja ning vajutage kustutamiseks. Kontaktkirjele pisipildi lisamiseks avage kirje ja valige Valikud Muuda. Seejärel valige Valikud Lisa pisipilt. Kui see inimene teile helistab, näitab telefon pisipilti. Põhinumbrite ja -aadresside kasutamine Kontaktkirjele saab määrata põhinumbri või -aadressi. Kui kontaktil on mitu numbrit või aadressi, hõlbustab see helistamist ja sõnumite saatmist sellele kontaktile. 1 Valige kontaktidest vajalik kontakt ja vajutage. Valikud Kontaktide kaustas: Ava, Helista, Uus sõnum, Uus kontaktkirje, Ava vestlus, Muuda, Kustuta, Tee duplikaat, Lisa gruppi (kuvatakse, kui olete grupi koostanud), Kuuluvus gruppi (kuvatakse, kui olete grupi koostanud), Vali/Tühista valik, Kopeeri, SIM-kontaktid, Ava veebiaadress, Saada, Kontaktide info, Seaded, Abi ja Välja. Kontaktkirje muutmise valikud: Lisa pisipilt / Eemalda pisipilt, Lisa andmeid, Kustuta andmed, Muuda märgend, Abi ja Välja. Kontaktid (telefoniraamat) 27

28 Kontaktid (telefoniraamat) Näpunäide. Kontaktkaarte saab lisada ja muuta rakenduses Nokia Contacts Editor, mis asub programmis Nokia PC Suite. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-d. Näpunäide. Kontaktandmete saatmiseks valige kontaktkirje, mille soovite saata. Valige Valikud Saada Lühisõnumi abil, Multimeedia abilvõi Bluetooth'i abil. Vt peatükki Sõnumid ja Andmeedastus Bluetoothi vahendusel lk Valige Valikud Põhinumbrid. 3 Valige vaikeseade, millele soovite lisada põhinumbri või -aadressi, ja vajutage Määra. 4 Valige põhinumber või -aadress ja vajutage Vali. Vaikenumber või aadress joonitakse alla. Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt seadmesse ja vastupidi Nimede ja telefoninumbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt telefoni vajutage ja valige Kontaktid Valikud SIM-kontaktid SIM-kaardi kirjed. Valige kopeeritavad nimed ning seejärel Valikud Kop. Kontaktidesse. Telefoni-, faksi- või peilerinumbri kopeerimiseks kontaktidest SIM-kaardile, valige Kontaktid ja avage vastav kirje. Leidke number ja valige Valikud Kopeeri SIM-le. SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused Märkus. SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või mõnelt teiselt teenuseosutajalt. SIM-kaardile salvestatud nimede ja numbrite vaatamiseks vajutage ja valige Kontaktid Valikud SIM-kontaktid SIM-kirjed. SIM-kirjete kaustas saab lisada ja muuta telefoninumbreid ning kopeerida neid kontaktidest, samuti saab numbritele helistada. Kontaktile helina lisamine Kui mõni inimene või grupi liige teile helistab, kasutab telefon teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on edastanud helistaja telefoninumbri ning telefon on selle ära tundnud). 1 Kontaktkirje avamiseks vajutage, grupi valimiseks avage grupiloend. 28

29 2 Valige Valikud Helin. Avaneb helinatoonide loend. 3 Valige helin, mille soovite määrata üksikule kontaktile või valitud grupile. Helinavaliku eemaldamiseks valige helinate loendist Helin vaikimisi. Häälvalimine Teil on võimalik helistada kontaktkirje juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna. Häälvalimise juures pidage silmas järgmist: tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega. lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel. tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta. liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige erinevate numbrite puhul sarnaseid tunnussõnu. Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele. Tunnussõna lisamine telefoninumbrile Iga kontaktkirje juurde saab salvestada ainult ühe tunnussõna. Tunnussõnu võib aga kokku salvestada kuni Avage kontaktidest kirje, millele soovite lisada tunnussõna. 2 Leidke number, millele soovite tunnussõnaga helistada, ja valige Valikud Lisa tunnussõna. 3 Tunnussõna salvestamiseks vajutage Alusta. Pärast tooni öelge selge häälega tunnussõna, mis salvestatakse. Oodake, kuni telefon mängib tunnussõna ette ja siis salvestab selle. Kontaktkirje tunnussõnaga telefoninumbrit tähistab numbri kõrval olev. Näpunäide. Kiirvalimine on lihtsam ja kiirem moodus telefoninumbrite valimiseks. Te saate määrata kaheksa kiirvalimisnumbrit. Vt Telefoninumbri kiirvalimine lk 21. Näpunäide. Programm Nokia PC Suite võimaldab kontaktide sünkroonimist ühilduva PC-arvutiga. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-d. Näide. Tunnussõnaks võib olla inimese nimi (näiteks "Jaani mobiil"). Kontaktid (telefoniraamat) 29

30 Kontaktid (telefoniraamat) Näpunäide. Kõigi salvestatud tunnussõnade vaatamiseks valige kontaktide loendist Valikud Kontaktide info Tunnussõnad. Näpunäide. Tunnussõna kuulamiseks, muutmiseks või kustutamiseks avage kontaktkirje, leidke tunnussõnaga telefoninumber (mille tähis on ). Valige Valikud Tunnussõna. Seejärel valige Mängi ette, Muuda või Kustuta. Grupiloendi valikud: Ava, Uus grupp, Kustuta, Muuda nime, Helin, Kontaktide info, Seaded, Abi ja Välja. Tunnussõnaga helistamine Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu sõna salvestamisel. Tunnussõnaga helistamisel on telefon valjuhääldire¾iimis. Hoidke telefoni endast parajal kaugusel ja öelge selge häälega tunnussõna. Hoidke all klahvi. Kostab toon ja seadme ekraanile ilmub Räägi nüüd. Telefon mängib tunnussõna ette, näitab nime ja telefoninumbrit ning valib tunnussõnaga seotud telefoninumbri. Gruppide koostamine 1 Grupiloendi avamiseks vajutage kontaktide kaustas. 2 Valige Valikud Uus grupp. 3 Sisestage grupi nimi või kasutage vaikenime Grupp ja vajutage OK. 4 Avage grupp ja valige Valikud Lisa liikmeid. 5 Leidke kontakt ja vajutage selle valimiseks. Mitme liikme lisamiseks valige sama moodi kõik soovitud liikmed. 6 Kontakti lisamiseks gruppi vajutage OK. Grupi ümbernimetamiseks valige Valikud Muuda nime. Sisestage uus nimi ja vajutage OK. Liikmete kustutamine grupist 1 Avage grupiloendist vastav grupp. 2 Leidke kontakt ja vajutage Valikud Eemalda grupist. 3 Kontakti kustutamiseks grupist vajutage Jah. Näpunäide. Selleks, et vaadata kontakti grupikuuluvust, leidke kontakt ja valige Valikud Kuuluvus gruppi. 30

31 Kaamera ja Galerii Kaamera Funktsioon Kaamera võimaldab sündmuste jäädvustamist n.ö. käigult. Fotod ja videod salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii. Kaameraga tehtud fotod on JPEGvormingus ning videolõigud 3GPP-vormingus (faililaiendiga 3gp). Fotosid ja videoid saab saata multimeediumsõnumeis ja e-kirja manusena või Bluetooth-ühendusega. Nokia 6630 toetab 1280x960 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune. Pildistamine 1 Vajutage ootere¾iimis. Kaamera avaneb ja kuvab kaadrisoleva kujutise. Vt joonist. Re¾iimide Foto ja Video vahetamiseks vajutage või. 1. Vastav tähis näitab foto salvestuskohta: telefonimälu ( ) või mälukaart ( ). 2. Näitab telefoni mällu või mälukaardile salvestatavate fotode ligikaudset arvu, mis sõltub valitud pildikvaliteedi seadest. Vaadake "Foto kvaliteet" lk Suumitähis näitab suumitaset. Suurendamiseks vajutage, vähendamiseks. 4. Öövõtte tähis. 5. Sarivottere¾iimi tähis. Vt lk Viitpäästiku tähis näitab pildistamiseni jäävat aega. Vt lk 33. Otsevalik. Kaamera avamiseks vajutage ootere¾iimis. Näpunäide. Fotosid saab lisada ka kontaktkaartidele. Vt Nimede ja telefoninumbrite salvestamine lk 27. Valikud enne pildistamist: Kaader, Uus, Kasuta hämarvõtet / Lõpeta hämarvõte, Sarivõte / Tavare¾iim, Viitpäästik, Ava Galerii, Reguleeri, Seaded, Abi ja Välja. Kaamera ja Galerii 31

32 Kaamera ja Galerii Otsevalikud. Öövõtte sisse- ja väljalülitamiseks vajutage. Sarivottere¾iimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage. Ereduse seadmiseks vajutage. Kontrastsuse seadmiseks vajutage. Joonis 6 Sarivõttega tehtud kaadrid. 2 Pildistamiseks vajutage. Ärge liigutage telefoni enne, kui Kaamera on alustanud foto salvestamist. Foto salvestatakse automaatselt Galerii kausta Fotod. Vt Galerii lk 35. Kui olete suuminud pildistatud kaadrit või muutnud selle eredust või kontrastsust, võtab foto salvestamine kauem aega. Suumimise kohta vaadake " Pildistamine " lk 31 ning ereduse ja kontrastuse seadmise kohta vaadake lk 32. Pildistamisel järgige alltoodud nõuandeid. Liikumise vältimiseks on soovitatav hoida telefoni kahe käega. Kui pildistate või filmite hämaras, kasutage ööre¾iimi. Ööre¾iimis on säritusaeg pikem ja kaamerat tuleb kauem liikumatult hoida. Ereduse ja kontrastsuse seadmiseks enne pildistamist valige Valikud Reguleeri Eredus või Kontrastsus. Suumitud foto eraldusvõime on väiksem kui suumimata fotol, kuid foto suurus jääb samaks. Muutus foto kvaliteedis on täheldatav näiteks PC-arvuti ekraanil kuvatuna. Kui te minuti jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub Kaamera energiasäästure¾iimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage. Pildistamisjärgsed valikud Kui te ei soovi fotot säilitada, vajutage. Kadreerimisfunktsiooni taasavamiseks ja uue foto tegemiseks vajutage. Foto saatmiseks Multimeedia abil, E-posti abil või Bluetooth'i abil vajutage. Täiendav teave peatükis Sõnumid lk 43 ja Bluetooth-ühendus lk 84. Foto seadmiseks ootere¾iimi ekraani taustaks valige Valikud Pane taustapildiks. Sarivõtte pildistamine Et kaamera pildistaks kuus kaadrit järjest, valige Valikud Sarivõte. Pärast pildistamist salvestatakse fotod automaatselt Galeriisse ning kuvatakse loendis. Vt joonist 6. 32

33 Autoportree viitpäästik Selleks, et ka ise pildile jõuda, kasutage viitpäästikut. Valige viitpäästiku viivitusaeg: Valikud Viitpäästik 10 sekundit, 20 sekundit, või 30 sekundit. Vajutage Aktiveeri. Taimeri käivitumisel kuvatakse ekraanile vilkuv viitpäästiku tähis ( ) ja kostab helisignaal. Kaamera teeb foto pärast määratud viivitusaja möödumist. Kaameraseadete häälestamine 1 Valige Valikud Seaded Foto. 2 Leidke seade, mida soovite muuta: Foto kvaliteet Väga hea, Tavaline ja Rahuldav. Mida kvaliteetsem on pilt, seda suurem on selle mälutarve. Suumitud foto eraldusvõime on väiksem kui suumimata fotol, kuid foto suurus jääb samaks. Muutus foto kvaliteedis on täheldatav näiteks PC-arvuti ekraanil kuvatuna. Foto printimisel valige pildikvaliteet Väga hea või Tavaline. Näita kaadrit kui soovite fotot pärast pildistamist vaadata, valige Jah; kui soovite kohe järgmist kaadrit pildistada, vajutage Ei. Foto eraldusvõime valige fotode eraldusvõime. Vaikimisi valitav nimi valige fotode salvestamise vaikenimi. Kuupäeva saab asendada suvalise tekstiga (nt Puhkus_2004 ). Kasutatav mälu valige fotode talletuskoht. Videote salvestamine 1 Vajutage ootere¾iimis Kaamera. 2 Re¾iimide Foto ja Video vahetamiseks vajutage või. Avage aken Video. Vastav tähis näitab video salvestuskohta: telefonimälu ( ) või mälukaart ( ). 3 Filmimise käivitamiseks vajutage. Ekraanile kuvatakse filmimistähis. Mõisteseletus. Eraldusvõime on pildi teravuse näitaja. Eraldusvõime näitab foto pikslite arvu. Mida suurem on pikslite arv, seda detailsem on foto ning seda mahukam on vastav pildifail. Kaamera ja Galerii 33

34 Kaamera ja Galerii Valikud enne video filmimist: Salvesta, Uus, Kasuta hämarvõtet / Lõpeta hämarvõte, Ilma helita / Heliga, Ava Galerii, Reguleeri, Seaded, Abi ja Välja. 1. Filmimisele kulunud aeg / allesjäänud aeg (vastavalt valitud videopikkusele). 2. Suumitähis näitab suumitaset. Objekti suurendamiseks vajutage enne filmimist või filmimise ajal klahvi. Vähendamiseks vajutage. 3. Väljalülitatud mikrofoni tähis. 4. Öövõtte tähis. Filmimise peatamiseks vajutage. Ekraanil hakkab vilkuma pausitähis. Filmimise jätkamiseks vajutage uuesti. Otsevalikud. Hämarvõtte sisse- ja väljalülitamiseks vajutage. Ereduse seadmiseks vajutage. Kontrastsuse seadmiseks vajutage. Filmimine lõpeb automaatselt, kui protsess on peatatud ning ühtegi klahvi pole minuti jooksul vajutatud. 4 Filmimise lõpetamiseks vajutage Stopp. Videolõik salvestatakse automaatselt Galerii kausta Videoklipid. Vt Galerii lk 35. Pärast videolõigu filmimist Äsjafilmitud videolõigu kohe vaatamiseks valige Valikud Esita. Kui te ei soovi videot säilitada, vajutage. Kadreerimisfunktsiooni taasavamiseks ja uue video filmimiseks vajutage. Video saatmiseks Multimeedia abil, E-posti abil või Bluetooth'i abil vajutage. Täiendav teave peatükis Sõnumid lk 43 ja Bluetooth-ühendus lk 84. Videosalvesti häälestamine Valige Valikud Seaded Video ja valige seade, mida soovite muuta: Pikkus kui valite Maksimaalne, määratakse ühe videolõigu pikkuseks üks tund. Selleks, et filmida 300 kb suurusi videolõike kestusega ligikaudu 30 sekundit, mida saab hõlpsalt multimeediumsõnumis teisele ühilduvale seadmele saata, valige Lühike. Mõni võrk võib siiski toetada ainult 100 kb suurusi multimeediumsõnumeid. Video eraldusvõime, Video vaikenimi ja Kasutatav mälu. 34

35 Galerii Vajutage ja valige Galerii. Rakenduses Galerii saab talletada ja hallata fotosid, helilõike, lugude loendeid, videolõike, striimingulinke ja.ram-faile. Valige Fotod, Videoklipid, Lood, Heliklipid, Lingid või Kõik failid ja vajutage avamiseks. Te saate sirvida, avada ja luua kaustu, märkida elemente ning kopeerida või teisaldada neid teistesse kaustadesse. Heli- ja videolõigud, ram-failid ja striiming-lingid avatakse ja esitatakse rakenduses RealPlayer. Vt RealPlayer lk 40. Faili või kausta avamiseks vajutage. Pildid avanevad pildivaaturis. Vt Fotode vaatamine lk 35. Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks mälukaardile või telefonimällu valige vastav fail ja valige Valikud Organiseeri Kopeeri mälukaardile / Vii mälukaardile või Kopeeri telef. mällu / Teisalda telef. mällu. Mälukaardile salvestatud faile tähistab. Failide allalaadimiseks Galerii peakaustadesse valige Pildi allalaadim., Video allalaad., Pala allalaad. või Heli allalaad. Avaneb brauser valige selle saidi järjehoidja, millelt soovite objekti alla laadida. Faili otsimiseks valige Valikud Leia. Alustage otsistringi, näiteks otsitava faili nime või loomiskuupäeva sisestamist. Kuvatakse otsiparameetritele vastavad failid. Fotode vaatamine Kaamera rakendusega tehtud fotod salvestatakse Galeriisse. Fotosid saab võtta vastu ka multimeediumsõnumeis, e-posti manuses või Bluetooth-ühendusega. Vastuvõetud foto vaatamiseks Galeriis tuleb foto telefoni mällu või mälukaardile salvestada. Pildivaaturi avamiseks avage Galeriis kaust Fotod, valige foto ja vajutage vaatamiseks. Näpunäide. Muusikafailide ülekandmiseks arvutist MMC-kaardile võib kasutada Nokia PC Suite'i rakendust Nokia Audio Manager. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i. Näpunäide. Et jätta rakendus avatuks ja kuulata muusikat taustal, vajutage ootere¾iimi pöördumiseks kaks korda. Rakenduse taasavamiseks vajutage ja valige Galerii. Näpunäide. Piltide ülekandmiseks ühilduvasse PC-arvutisse kasutage programmi Nokia PC Suite rakendust Nokia Phone Browser. Uurige müügikomplekti kuuluvat CD-d. Kaamera ja Galerii 35

36 Kaamera ja Galerii Valikud foto vaatamise ajal: Saada, Pane taustapildiks, Pööra, Suurenda / Vähenda, Täisekraan, Kustuta, Muuda nime, Vaata infot, Lisa funkt.i 'Ava', Abi ja Välja. Foto suumimiseks valige Valikud Suurenda (või vajutage ) või Vähenda (või vajutage ). Ekraani ülemisel real näidatakse suurenduse/vähenduse suhet. Fotot ei ole võimalik suurendatult või vähendatult salvestada. Põhiakna taasavamiseks hoidke all klahvi. Foto vaatamiseks täisekraanil valige Valikud Täisekraan (või vajutage ). Fotot kuvatakse ilma ümbrisraamita. Fookuse muutmiseks kujutise suumimise ajal kasutage sirvimisklahvi. Foto pööramiseks valige Valikud Pööra (või vajutage vastupäeva pööramiseks ning päripäeva pööramiseks ). 36

37 Meedia Videoredaktor Isikupärase videolõigu loomiseks vajutage ja valige Meedia Videored.. Videote kombineerimise ja lõikamise ning helilõikude, sulandumiste ja efektide lisamise teel saab koostada isikupäraseid videolõike. Sulandamine on visuaalne efekt, mis lisatakse video algusesse või lõppu ning ka videolõikude vahele. Meedia Video, heli ja sulandamise redigeerimine 1 Märkige ja valige videolõik (või mitu lõiku). 2 Valige Valikud Muuda. Video redigeerimisaknasse saab valida videoid ning neid seal redigeerida lõikamise ja efektid lisamise teel. Samuti saab lisada helilõike ning muuta nende kestust. Video muutmiseks valige üks alltoodud valikutest: Eelvaatlus muudetud videolõigu vaatamiseks. Lõika video- või helilõigu lõikamiseks vastavas lõikamisaknas. Lisa: Videoklipp valitud videolõigu lisamiseks. Põhimenüü aknas kuvatakse videolõigu pisipilt. Pisipildil kujutatakse videolõigu esimest värvilist kuva. Samas näidatakse ka valitud videlõigu nime ja pikkust. Heliklipp valitud helilõigu lisamiseks. Põhimenüü aknas näidatakse valitud helilõigu nime ja pikkust. Uus heliklipp valitud kohale salvestatakse uus helilõik. Joonis 7 Video redigeerimisaken, kus sulandamise seadeks on valitud Hääbu mustaks. 37

38 Meedia Näpunäide. Videolõigu hetktõmmise võtmiseks valige esituse, eelvaatluse ja lõikamise akendes Valikud Salvesta ekraanipilt. Näpunäide. Aknas Seaded saab häälestada järgmised seaded: Video vaikenimi, Vaikeekraanipilt ning Kasutusel olev mälu. Muuda videoklippi: Teisalda videolõigu teisaldamiseks valitud asukohta. Lisa värviefekt värviefekti lisamiseks videole. Aegluubis videolõigu aeglustamiseks. Vaigista heli / Lülita heli sisse videolõigu heli sisse- ja väljalülitamiseks. Eemalda videolõigu eemaldamiseks videost. Duplikaat valitud video- või helilõigu kopeerimiseks. Muuda heliklippi: Teisalda helilõigu teisaldamiseks valitud asukohta. Määra kestus helilõigu pikkuse muutmiseks. Eemalda helilõigu eemaldamiseks videost. Duplikaat valitud video- või helilõigu kopeerimiseks. Vali sulandumine sulandamisvalikuid on kolm: video alguses, video lõpus ja lõikude vahel. Algussulandamist saab valida, kui video esimene üleminek on aktiivne. 3 Video salvestamiseks valige Salvesta. Valiku Kasutusel olev mälu saab määrata funktsioonis Seaded. Vaikeseade on telefonimälu. Video saatmiseks valige Saada: Multimeedia abil, E-posti abil või Bluetooth'i abil. Võtke ühendust teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, kui suuri multimeediumsõnumeid on võimalik saata. Kui video on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, kuvatakse ekraanile tähis. Näpunäide. Kui videolõik on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, võite selle Bluetoothiga saata. Andmeedastus Bluetoothi vahendusel lk 85. Bluetoothi või kaardilugeja (sisene/väline) abil saab videoid saata ka Bluetooth-liidesega varustatud arvutisse. Filmilooja Muveede loomiseks vajutage ja valige Meedia Film. muveed on lühikesed, redigeeritud videolõigud, mis võivad sisaldada videot, muusikat ja teksti. Kiirmuvee luuakse filmilooja poolt automaatselt pärast muvee stiili valimist. Filmilooja kasutab vaikimisi 38

39 valitud muusikat ning valitud stiili kohast teksti. Igal stiilil on erinev kirjalaad, värvipalett, muusika ja kiirus. Oma muveeloomiseks saate valida soovikohased video- ja muusikalõigud, fotod ja stiili ning samuti ava- ja lõputekstid. muveesid saab saata MMS-sõnumeis. Avage Film ja vajutage või, et vahetada aknaid ja. Aknast põhiaknasse pöördumiseks vajutage Valmis. Aken sisaldab videolõikude loendit ning lõikudele rakenduvad valikud Esita, Saada, Muuda nime jakustuta. Kiirmuvee koostamiseks valige Kiirmuvee ja vajutage. Valige stiilide loendist muvee stiil ja vajutage. Koostatud muvee salvestatakse filmilooja muveede loendisse. Pärast salvestamist esitab telefon muvee automaatselt. Isikupärase muvee loomiseks valige Oma muvee. Valige funktsioonidest Video, Pilt, Stiil ja Muusika muveesse lisatavad lõigud. Funktsioonis Sõnum saab muveele lisada ava- ja lõputekstid. Valige Koosta muvee.: Multimeediasõnum muvee pikkust optimeeritakse MMS-sõnumis saatmiseks. Muusika kestusega muvee kestus vastab valitud muusikalõigu kestusele. Määra ise muvee pikkuse määramiseks. Valige Valikud Salvesta. Isikupärastatud muvee vaatamiseks enne selle salvestamist aknasse muvee eelvaatlus valige Valikud Esita. Uue muvee loomiseks, kasutades sama stiili, valige Valikud Muuda. Ava- ja lõputekstide lisamiseks muveele aknas Koosta muvee valige Sõnum. Sisestage ava- ja lõputekst ning valige Valmis. Seaded Alltoodud seadete muutmiseks valige Seaded: Kasutatav mälu valige muveede talletuskoht. Eraldusvõime valige muveede eraldusvõime. muvee vaikenimi valige muveede vaikenimi. Näpunäide. Uute stiilide allalaadimiseks valige funktsiooni Filmilooja põhiaknas Stiililingid. Valikud muveeloendi valikute menüüs: Esita, Saada, Muuda nime, Kustuta, Abija Välja. Meedia 39

40 Meedia Pildihaldur Piltide visuaalsirvimiseks vajutage ja valige Meedia Pildihaldur Vt joonist 8. 1 Mälu valimiseks vajutage. Telefoni mälu või Mälukaart. Pildihaldur näitab ka valitud kaustas olevate kaustade ja piltide arvu. 2 Piltide visuaalsirvimiseks avage vastav kaust. Piltide ja kaustade sirvimiseks vajutage ja. Pildi vaatamiseks vajutage. Piltide valimiseks pildiesitlusse vajutage korraga ja. Valitud pildi kõrvale ilmub märge. Valige Valikud Pildivaatur. Esitluse järgmise või eelmise pildi vaatamiseks vajutage või. Joonis 8 Pildihalduris kuvatud pildid. Valikud RealPlayeri funktsioonis, kui lõik on valitud: Esita, Esita täisekraanil/jätka, Jätka täisekraanil; Stopp, Lülita heli välja/lülita heli sisse, Klipi andmed, Saada, Seaded, Abi ja Välja. Salvesti Telefonivestluse ja häälmärkme salvestamiseks vajutage ja valige Meedia Salvesti. Kui salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piiksu. RealPlayer Vajutage ja valige Meedia RealPlayer. RealPlayer võimaldab video- ja helilõikude ning lugude loendisse lisatud muusikapalade kuulamist-vaatamist ning meediumifailide striimimist reaalajas. Striiminglingi saab aktiveerida veebilehelt; linke saab salvestada telefonimällu ja mälukaardile. RealPlayer toetab faile laiendiga aac, awb, m4a, mid, mp3 ja wav. RealPlayer ei pruugi toetada kasutatavate failivormingute teisendeid. RealPlayer üritab näiteks avada kõiki mp4-faile, kuid mõni mp4-fail võib sisaldada komponente, mis ei ühildu standardiga 3GPP ning sel juhul ei saa telefon seda avada. 40

41 Video- ja helilõikude esitamine 1 Telefonimällu või mälukaardile salvestatud meediumifaili esitamiseks valige Valikud Ava ja valige: Viimased klipid kuue RealPlayeris viimativalitud faili taasesitamiseks, Salvestatud klipp Galeriise salvestatud faili taasesitamiseks. Vt Galerii lk 35. Mälukaardi heliklipid mälukaardile salvestatud faili taasesitamiseks. 2 Leidke fail ja vajutage selle esitamiseks. Näpunäide. Videolõigu vaatamiseks täisekraanil vajutage. Tavaekraanile pöördumiseks vajutage uuesti. Sisu striimimine reaalajas Sisu striimimiseks tuleb eelnevalt häälestada vaikimisi valitav pöörduspunkt. Vt Andmesideühendused ja pöörduspunktid lk 93. Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt. Märkus. RealPlayeris saab avada ainult rtsp:// URL-aadresse. Sellele vaatamata tunneb RealPlayer ära ram-faili http-lingi. Sisu striimimiseks reaalajas valige Galeriise salvestatud, veebilehel asuv või tekst- või multimeediumsõnumis saabunud striiminglink. Enne kui striimimine käivitub, loob telefon ühenduse sisusaidiga ja hakkab sisu alla laadima. RealPlayeri seadete vastuvõtmine Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud RealPlayeri seaded tekstsõnumis. Vt Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine lk 50. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Tähised: kordus, juhujärjestus, korduv juhujärjestus, valjuhääldi on välja lülitatud Näpunäide. Et jätta rakendus avatuks ja kuulata muusikat taustal, vajutage ootere¾iimi pöördumiseks kaks korda. Rakenduse taasavamiseks vajutage ja valige RealPlayer. Meedia 41

42 Meedia Faili taasesitamise ajal kasutatavad otsevalikud: Kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi. Meediumifaili tagasikerimiseks hoidke all klahvi. Heli väljalülitamiseks hoidke all klahvi, kuni kuvatakse tähis. Heli sisselülitamiseks hoidke all klahvi, kuni kuvatakse tähis. Mõisteseletus. Proksi on vahelüli meediumiserveri ja kasutaja vahel. Teenusepakkujad kasutavad proksit turvalisuse tõhustamiseks ning juurdepääsu kiirendamiseks heli- ja videolõike sisaldavatele veebilehtedele. RealPlayeri seadete muutmine Valige Valikud Seaded: Video RealPlayer esitab videolõigu pärast taasesitust uuesti. Audio seaded valige, kas lugude loendeid ja loendis olevaid lugusid esitatakse juhujärjestuses või mitte. Ühenduse seaded valige, kas telefon kasutab proksiserverit või mitte, muutke vaikimisi valitavat pöörduspunkti ning määrake ühenduse ooteaeg ja kasutatavad pordid. Seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Proksi seaded: Kasuta proksit proksiserveri kasutamiseks valige Jah. Proksi serveri aadr. sisestage proksiserveri IP-aadress. Proksi pordi number sisestage proksiserveri pordi number. Võrguseaded: Vaikimisi pöördusp. leidke Interneti-ühenduse loomisel kasutatav pöörduspunkt ja vajutage. Ühenduse aeg määrake, kui pika aja pärast katkestab RealPlayer võrguühenduse, kui meediaklipi esitamine võrgulingi kaudu on peatatud; valige Vabalt valitav ja vajutage. Sisestage aeg ja vajutage OK. Ühendumise ajalõpp vajutage või, et määrata maksimaalne aeg, mis võib jääda võrgulingi valimise ja meediumiserveriga ühenduse loomise vahele, seejärel vajutage OK. Serveri ajalõpp vajutage või ja määrake meediumiserveri maksimaalne vastusaeg, mille möödumisel katkestatakse ühendus, seejärel vajutage OK. Madalaim UDP port sisestage serveri portidest kõige väiksem pordinumber. Kõige väiksem väärtus on Kõrgeim UDP port sisestage serveri portide numbritest kõige suurem. Kõige suurem väärtus on Võrgusageduste muutmiseks valige Valikud Täiendseaded. 42

43 Sõnumid Vajutage ja valige Sõnumid. Sõnumite menüüs saab koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja hallata tekstsõnumeid, multimeediumsõnumeid, e-kirju ja erilisi, andmeid sisaldavaid sõnumeid. Lisaks sellele saab sõnumeid ja andmeid vastu võtta Bluetoothiga. Samuti on võimalik võtta vastu veebipõhiseid teenuseteateid, kärjeteateid ning saata võrku päringuid teenuste sisselülitamiseks. Märkus. Need funktsioonid on kasutatavad võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Neid sõnumeid saavad vastu võtta ja näidata ainult seadmed, millel on ühilduv multimeediumsõnumi või e-posti funktsioon. Mõni võrguoperaator võib saata adressaadi seadmele multimeediumsõnumi veebilingi. Sõnumifunktsiooni avamisel on ekraanil Uus sõnum ning kaustade loend: Saabunud siin on kõik teile saadetud sõnumid. Kaust ei sisalda e-kirju ega võrguteateid. E-kirjad salvestatakse kausta Postkast. Minu kaustad sõnumite paigutamiseks kaustadesse. Postkast funktsioonis Postkast saab luua ühenduse serveris asuva postkastiga ning laadida telefoni uued e-kirjad või vaadata eelnevalt saabunud e-kirju vallasre¾iimis. Vt E-posti seaded lk 57. Mustandid siia on salvestatud saatmata mustandsõnumid. Saadetud siia on salvestatud 15 viimast saadetud sõnumit, välja arvatud Bluetoothiga saadetud sõnumid. Talletatavate sõnumite arvu muutmiseks vt Muu seaded lk 60. Saatmiseks siin hoitakse saatmist ootavaid sõnumeid. Valikud sõnumifunktsiooni põhiaknas: Ava, Kirjuta sõnum, Loo ühendus (kuvatakse, kui postkasti seaded on määratud) / Katkesta ühendus (kuvatakse, kui postkastiga on loodud ühendus), SIM-kaardi sõnumid, Kärjeteated, Teenuse juhtimine, Seaded, Abi ja Välja. Näpunäide. Sõnumite haldamiseks võite menüüsse Minu kaustad ise kaustu lisada. Näpunäide. Kui vaikekaustad on avatud, saab ühelt kaustalt teisele lülituda klahviga või. Sõnumid 43

44 Sõnumid Valikud kärjeteate funktsioonis: Ava, Telli / Tühista tellimus, Märgista / Eemalda märgistus, Teema, Seaded, Abi ja Välja. Raportid teil on võimalik paluda, et võrk saadaks teie tekstsõnumi või multimeediumsõnumi edastusraporti (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata saateraporteid e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta. Teenuse signaalimiskäskluste (USSD-käskluste), näiteks teenuste aktiveerimiskäskluste sisestamiseks ja saatmiseks valige Sõnumid Valikud Teenuse juhtimine. Kärjeteated on võrguteenus, mis võimaldab võtta vastu operaatorvõrgu teateid, näiteks ilma- ja liiklusteated. Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Valige sõnumite menüü põhiaknas Valikud Kärjeteated. Põhiaknas kuvatakse teema olekut, teemanumbrit, nime ning kas teema on lipukesega ( ) järgnevaks märgitud. UMTS-võrgus ei ole kärjeteadete vastuvõtt võimalik. Käimasolev pakettandmesideseanss võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada. Tähised: ja näitavad, kas kasutusel on suur- või väiketähed. tähendab, et sõnumi esimene sõna kirjutatakse suurtähega, kõik teised tähed on väiketähed. tähistab numbrire¾iimi. Teksti kirjutamine Tavaline tekstisisestus Kui kasutusel on tavaline tekstisisestus, kuvatakse ekraani paremasse ülaserva tähis. Vajutage korduvalt numbriklahvi ( - ), kuni vajalik täht kuvatakse ekraanile. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha. Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi. Tähe- ja numbrire¾iimi vahetamiseks hoidke all klahvi. Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või vajutage, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage täht. Ühe märgi kustutamiseks vajutage. Mitme märgi kustutamiseks hoidke all klahvi. Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiate klahvi alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt klahvi. Erimärgi loendi avamiseks vajutage klahvi. Loendi sirvimiseks vajutage, märgi valimiseks vajutage Vali. 44

45 Tühiku sisestamiseks vajutage. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda. Erinevate tähere¾iimide Abc, abc ja ABC sisselülitamiseks vajutage. Sõnastikupõhine tekstisisestus Sõnastik Kõik tähed saab sisestada ühe klahvivajutusega. Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefonisisesel sõnastikul, millesse saab ka ise uusi sõnu lisada. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendab uus sõna vanima sõna. 1 Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage ja valige Kasuta sõnastikku. Nüüd kasutavad kõik telefoni redaktorid sõnastikupõhist tekstisisestust. Kui kasutusel on sõnastikupõhine sisestus, kuvatakse ekraani paremasse ülaserva tähis. 2 Sõna kirjutamiseks vajutage klahve -. Tähtede sisestamisel vajutage igat klahvi ainult üks kord. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna Nokia, vajutage N tähe saamiseks, o tähe saamiseks, k tähe saamiseks, i tähe saamiseks ja a tähe saamiseks. Vt joonist 9. Pärast iga klahvivajutust muutub pakutav sõna ekraanil. 3 Kui lõpetasite sõna sisestamise ja ekraanil on õige sõna, kinnitage see sõna vajutades või lisage klahviga tühik. Et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sõnu, vajutage korduvalt. Teine võimalus: vajutage ja valige Sõnastik Vasted. Kui sõna järel on?, puudub sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage Kirjuta, sisestage sõna tavalisel sisestusmeetodil (maksimaalselt 32 tähte) ja vajutage OK. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega. 4 Alustage järgmise sõna kirjutamist. Näpunäide. Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi. Joonis 9 Telefon püüab juba sisestamise ajal leida sobivaimat vastet; lõpptulemust kontrollige alles pärast viimase tähe sisestamist. Sõnumid 45

46 Sõnumid Näpunäide. Sõnastikupõhine sisestus üritab ära arvata, millist kirjavahemärki kasutada (.,?! ). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltuvad sõnastiku keelest. Nõuandeid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks Ühe märgi kustutamiseks vajutage. Mitme märgi kustutamiseks hoidke all klahvi. Erinevate tähere¾iimide Abc, abc ja ABC sisselülitamiseks vajutage. Kui vajutate kaks korda kiiresti klahvi, lülitub sõnastikupõhine re¾iim välja. Numbri sisestamiseks tähere¾iimis hoidke all vastavat numbriklahvi. Tähe- ja numbrire¾iimi vahetamiseks hoidke all klahvi. Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiate klahvi alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage ja siis korduvalt. Erimärgide loendi avamiseks hoidke all klahvi. Vajutage korduvalt klahvi, et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sõnu. Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage, valige Sõnastik ja vajutage : Vasted, et vaadata alternatiivseid sõnavasteid. Sisesta sõna, et lisada sõna (maksimaalselt 32 tähte) sõnastikku, kasutades tavalist tekstisisestust. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega. Muuda sõna sõna redigeerimiseks tavalises sisestusre¾iimis. See valik on kasutatav, kui sõna on aktiveeritud (allajoonitud). Näpunäide. Kui vajutate, kuvatakse ekraanile järgmised valikud (sõltuvalt redigeerimisre¾iimist): Sõnastik (sõnastikupõhine sisestus), Tähere¾iim (tavaline tekstisisestus), Numbrire¾iim, Lõika (kui tekst on markeeritud), Kopeeri (kui tekst on markeeritud), Kleebi (kui tekst on eelnevalt lõigatud või kopeeritud), Lisa number, Lisa sümbol ja Sisestuskeel: (muudab sisestuskeelt kõikides redaktorites). Liitsõnade kirjutamine Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see klahviga. Kirjutage teine osa liitsõnast. Liitsõna kinnitamiseks vajutage lisandub tühik. Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine Selleks, et lõpetada sõnastikupõhise re¾iimi kasutamine kõikides redaktorites, vajutage ja valige Sõnastik Välja lülitatud. 46

47 Teksti kopeerimine lõikelauale 1 Tähtede ja sõnade märkimiseks hoidke all klahvi. Vajutage samal ajal või. Valitud tekstiosa markeeritakse. 2 Teksti kopeerimiseks puhvermällu, jätkates klahvi hoidmist, vajutage Kopeeri. 3 Teksti sisestamiseks dokumenti hoidke all klahvi ja vajutage Kleebi. Teine variant: vajutage üks kord ja valige Kleebi. Tekstiridade märkimiseks hoidke all klahvi. Vajutage samal ajal klahvi või. Valitud tekstiosa kustutamiseks vajutage. Sõnumid Sõnumite kirjutamine ja saatmine Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada. Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud. Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist tuleb salvestada õiged ühendusseaded. Vt MMS- ja e-posti-seadete vastuvõtmine lk 49 ja E-posti seaded lk Valige Uus sõnum. Avanevad sõnumivalikud. Lühisõnum - tekstsõnumi saatmiseks. Multimeediasõnum multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks. E-kiri e-kirja saatmiseks. Kui te ei ole e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. 2 Adressaatide või gruppide valimiseks menüüst Kontaktid või adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi sisestamiseks vajutage. Eraldage aadressid semikooloniga (;), mille sisestamiseks vajutage. Numbri või aadressi sisestamiseks võib kasutada ka lõikamist ja kopeerimist. 3 Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage. Näpunäide. Sõnumi kirjutamist võib alustada igast rakendusest, millel on valik Saada. Valige sõnumisse lisatav fail (foto või tekst) ja siis Valikud Saada. Näpunäide. Leidke kontakt ja vajutage selle valimiseks. Korraga saab valida mitu nime. 47

48 Sõnumid Sõnumiredaktori funktsioonid: Saada, Lisa adressaat, Lisa, Manused (e-kiri), Eelvaatlus (MMS), Objektid (MMS), Eemalda (MMS), Kustuta, Kontrolli kontakte, Sõnumi info, Saatevõimalused, Abi ja Välja. Joonis 10 Multimeediumsõnumi koostamine. 4 Kirjutage sõnum. Märkus. Selle seadmega on võimalik saata tavalisest 160 märgist pikemaid tekstsõnumeid. Kui sõnum on pikem kui 160 märki, edastatakse see kahe või enama lühisõnumina ning sellise sõnumi saatmine võib olla kallim. Seade loendab navigeerimisribal sõnumis kasutatud märkide arvu 160-st allapoole. Näiteks 10 (2) tähendab, et saate sisestada veel 10 märki, et sõnum edastataks veel kahe sõnumina. Mõned sümbolid võivad vajada rohkem ruumi. Objekti lisamiseks multimeediumsõnumisse valige Valikud Lisa objekt Foto, Heliklipp või Videoklipp. Pärast heli lisamist kuvatakse navigeerimisribal tähis. Näpunäide. Kui saadate multimeediumsõnumit e-posti aadressile või seadmele, mis võimaldab suurte piltide vastuvõtmist, valige suurem pildiformaat. Kui te ei tea, kas vastuvõttev seade ja võrk toetavad suuremaid faile, on soovitatav kasutada väiksemat pildiformaati ning helilõike, mille pikkus ei ületa 15 sekundit. Seade muutmiseks valige sõnumite menüü põhiaknast Valikud Seaded Multimeediasõnum Foto suurus. Kui valisite Lisa uus Heliklipp, avaneb salvesti, mis võimaldab uue helilõigu salvestamist. Vajutage Vali telefon salvestab uue helilõigu ja lisab sõnumile lõigu koopia. Selleks, et vaadata, kuidas multimeediumsõnum välja näeb, valige Valikud Eelvaatlus. Manuse lisamiseks e-kirjale valige Valikud Lisa Foto, Heliklipp, Videoklipp, Märge või Mall. E-kirja manust tähistab navigeerimisribal tähis. 5 Sõnumi saatmiseks vajutage Valikud Saada või vajutage. Märkus. Enne saatmist paigutatakse e-kiri kausta Saatmiseks. Kui saatmine ebaõnnestus, jääb kiri kausta Saatmiseks märkega Ebaõnnestus. Näpunäide. Samuti saab sõnumite menüüs koostada esitlusi ning saata neid multimeediumsõmumeis. Valige multimeediumsõnumi redaktoriaknas Valikud Koosta esitlus (kuvatakse juhul, kui funktsiooni MMSi loomisre¾iim seadeks on valitud Hoiatustegavõi Vaba). Vt Multimeediumsõnumi seaded lk

49 MMS- ja e-posti-seadete vastuvõtmine Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded tekstsõnumis. Vt Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine lk 50. Andmesideteenuste tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid. MMS-seadete sisestamine käsitsi: 1 Avage Vahendid Seaded Ühendus Pöörduspunkt ning sisestage multimeediumsõnumi pöörduspunkti seaded. Vt Ühenduse seaded lk Valige Sõnumid Valikud Seaded Multimeediasõnum. Avage Eelistatud pöördusp. ning valige eelisühenduse jaoks salvestatud pöörduspunkt. Vt ka Multimeediumsõnumi seaded lk 56. Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist sooritage alltoodud toimingud. Konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt Ühenduse seaded lk 93. Määrake e-posti seaded. Vt E-posti seaded lk 57. Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja juhiseid. Saabunud vastuvõetud sõnumid Kui teile saabub sõnum, kuvatakse ootere¾iimi ekraanile ja teade 1 uus sõnum. Sõnumi avamiseks vajutage Näita. Sõnumi avamiseks saabunud sõnumite kaustas leidke see sõnum ja vajutage. Multimeediumsõnumite vastuvõtmine NB! Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust. Näpunäide. Kui soovite saata manusena mõnda muud faili, mis ei ole helilõik ega märge, avage vastav rakendus ja valige Saada E-posti abil, kui see valik on olemas. Sõnumid 49

50 Sõnumid Saabunud sõnumite tähised: lugemata sõnum saabunud sõnumite kaustas, lugemata tekstsõnum, lugemata multimeediumsõnum, Bluetoothiga vastuvõetud andmed. Näpunäide. Kui teile saadeti vcard-fail, mille juurde oli lisatud pilt, salvestatakse pilt menüüsse Kontaktid. Multimeediumsõnumi ( ) avamisel võib telefon näidata pilti, sõnumiteksti ja edastada valjuhääldist heli (kui sõnumis on heli, kuvatakse ekraanile tähis ). Heli kuulamiseks klõpsake tähisel olevat noolt. Kui soovite vaadata sõnumile lisatud objekte, avage sõnum ja valige Valikud Objektid. Multimeediumsõnumi objektfaili saab salvestada telefoni mällu või saata näiteks Bluetoothiga teisele ühilduvale seadmele. Telefon võib vastu võtta ka multimeediumesitlusi. Esitluste vaatamiseks valige Valikud Näita esitlust. Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud. Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine Telefon võtab vastu andmeid sisaldavaid tekstsõnumeid ( ), mida nimetatakse ka OTA-sõnumeiks. Konfig.sõnum telefon võib vastu võtta teenusepakkuja, võrguoperaatori või asutuse infoosakonna saadetud konfiguratsioonisõnumi, mis võib sisaldada tekstsõnumikeskuse numbrit, kõneposti numbrit, Interneti-pöörduspunkti seadeid, pöörduspunkti logiskripti seadeid või e-posti seadeid. Seadete salvestamiseks valige Valikud Salvesta kõik. Visiitkaart kontaktandmete salvestamiseks valige Valikud Salvesta visiitkaart. Visiitkaardile lisatud sertifikaate ja helifaile ei salvestata. Helina toon helina salvestamiseks valige Valikud Salvesta. Võrgu logo selleks, et ootere¾iimis näidataks operaatorvõrgu nimetuse asemel logo, valige Valikud Salvesta. Kalendrikirje kutse salvestamiseks valige Valikud Salv. kalendrisse. Veebisõnum järjehoidja salvestamiseks veebijärjehoidjate loendisse valige Valikud Lisa järjehoidja. Kui sõnum sisaldab nii pöörduspunkti seadeid kui järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks Valikud Salvesta kõik. 50

51 Tuli e-kiri näitab uute e-kirjade arvu teie serveripostkastis. Pikem märguanne võib sisaldada täiendavat teavet. Veebipõhise teenuseteate vastuvõtmine Veebipõhised teenuseteated ( ) on lühiteated (näiteks uudiste juhtkirjad), mis võivad sisaldada tekstsõnumit või linki. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakkujalt. Minu kaustad Näpunäide. Multimeediumsõnumite vaikimisi valitava pöörduspunkti muutmiseks valige Sõnumid Valikud Seaded Multimeediasõnum Eelistatud pöördusp.. Sõnumid Funktsioonis Minu kaustad on võimalik paigutada sõnumeid kaustadesse, luua juurde uusi kaustu ning olemasolevaid ümber nimetada ja kustutada. Postkast Kui valite Postkast, kuid pole e-posti kontot loonud, palub telefon seda teha. Vt E-posti seaded lk 57. Kui salvestate uue postkasti, kuvatakse sõnumite menüü põhiaknas sõna Postkast asemel uue postkasti nimi. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus). Postkasti avamine Kui avate postkasti, võite valida, kas vaatate vastuvõetud e-kirju ja kirjade päiseid vallasre¾iimis või loote ühenduse e-posti serveriga. Kui liigute oma postkastile ja vajutate, küsib telefon Võtan ühenduse postkastiga? Selleks, et postkastiga ühendust võtta ja uute e-kirjade päised või kirjad alla laadida, valige Jah. Kui vaatate kirju sidusre¾iimis, on telefon pakettandmesideseansi kaudu serveri postkastiga püsiühenduses. Vaadake ka Tähtsamad tähised lk 14 ja Ühenduse seaded lk 93. Näpunäide. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada mallide kausta salvestatud tekste. Joonis 11 Erinevate olekutähistega postkast. 51

52 Sõnumid E-kirjade tähised: uus e-kiri (vallasvõi sidusre¾iimis), kirja sisu ei ole alla laaditud. uus e-kiri, kirja sisu on telefoni laaditud. loetud e-kiri. loetud e-kirjade päis; kirja sisu on telefonist kustutatud. Selleks, et vaadata eelnevalt allalaaditud e-kirju vallasre¾iimis, valige Ei. E-kirju vallasre¾iimis vaadates ei ole telefon serveri postkastiga sideühenduses. E-kirjade allalaadimine Kui olete vallasre¾iimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks Valikud Loo ühendus. NB! E-kiri võib sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust. 1 Kui ühendus postkastiga on loodud, valige Valikud E-posti ülekanne: Uued kõik uued e-kirjad laaditakse telefoni. Valitud telefoni kantakse ainult märgitud e-kirjad. Kõik kõik kirjad laaditakse postkastist telefoni. Kirjade allalaadimise katkestamiseks vajutage Tühista. 2 Kui olete e-kirjad üle kandnud, võite jätkata nende vaatamist sidusre¾iimis. Teine võimalus: valige ühenduse katkestamiseks ja kirjade vaatamiseks vallasre¾iimis Valikud Katkesta ühendus. 3 E-kirja avamiseks vajutage. Kui e-kiri ei ole alla laaditud (nool osutab väljapoole) ning telefon on vallasre¾iimis, küsib seade luba kirja allalaadimiseks. E-kirja manuse vaatamiseks avage kiri, millel on manuse tähis ja valige Valikud Manused. Telefoni laadimata manuste tähised on tuhmid; valige Valikud Kanna üle. Manusekuvas saab manuseid alla laadida, avada, salvestada või kustutada. Manuseid saab saata ka Bluetoothiga. Näpunäide. Kui postkast kasutab protokolli IMAP4, saate valida allalaaditavate kirjade arvu ning määrata, kas kirjad laaditakse alla koos manustega või ilma. Protokolli POP3 puhul on valikud ainult e-kirjade päised, osalised kirjad (kb) või kirjad ja manused. 52

53 E-kirja kustutamine E-kirja kustutamiseks telefonist nii, et see jääks samas serveri postkasti alles, valige Valikud Kustuta. Kui kuvatakse Kustutan sõnumi:, valige Ainult telefonist. Märkus. Telefon näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. Vaatamata sellele, et kustutasite kirja sisu, säilib selle päis telefonis. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad kõigepealt serveri postkastist kustutada ning siis telefonilt serveri postkastiga uuesti ühendus luua, et uuendada postkasti olek. E-kirja kustutamiseks nii telefonist kui serveri postkastist valige Valikud Kustutan sõnumi: Tel-st ja serverist. Märkus. Kui olete vallasre¾iimis kustutatakse e-kiri kõigepealt telefonist. Kui te järgmine kord serveri postkastiga ühenduse loote, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. Kui kasutate protokolli POP3, kustutatakse valitud e-kirjad pärast postkastiga ühenduse katkestamist. Kui soovite tühistada kirja kustutamise nii telefonis kui serveris, leidke kustutamiseks valitud kiri, mis muidu järgmisel ühendusel kustutatakse ( ), ja valige Valikud Ennista. Postkastiga ühenduse katkestamine Pakettsideühenduse lõpetamiseks postkastiga valige sidusre¾iimis Valikud Katkesta ühendus. Vt ka Tähtsamad tähised lk 14. E-kirjade vaatamine vallasre¾iimis Kui avate kausta Postkast ning soovite vaadata oma e-kirju vallasre¾iimis, vastake küsimusele Võtan ühenduse postkastiga? Ei. Te saate lugeda allalaaditud e-kirjade päiseid või e-kirju või mõlemaid. Samas saate kirjutada uue e-kirja, vastata saabunud kirjadele või neid edasi saata, võttes järgmine kord postkastiga ühenduse. Näpunäide. E-kirja kopeerimiseks serveri postkastist kausta Minu kaustad valige Valikud Kopeeri kausta. Valige loendist kaust ja vajutage OK. Näpunäide. Võite jätta telefoni postkastiga ühendusse ning uued e-kirjad (vaikimisi Ainult päised) laaditakse postkastist automaatselt telefoni (ainult juhul, kui server toetab funktsiooni IMAP IDLE). Et jätta sõnumirakendus taustale avatuks vajutage kaks korda. Ühenduse säilitamine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuste maht kasvab. Sõnumid 53

54 Sõnumid Saatmiseks saatmist ootavad sõnumid Kaust Saatmiseks on saatmise ootel olevate sõnumite ajutine hoiukoht. Sõnumite olek kaustas "Saatmiseks": Saadan, Ootel /Saatmise ootel Saadan uuesti kell (kellaaeg) telefon üritab sõnumit teatud aja pärast uuesti edastada. Kui soovite kohe saata, vajutage Saada. Edasilükatud saate valida, et sõnumit kaustas "Saatmiseks" ei saadeta kohe, vaid pannakse ootele. Leidke sõnum ja valige Valikud Katkesta saatmine. Ebaõnnestus telefon on kasutanud kõiki võimalusi sõnumi edastamiseks, kuid tagajärjetult. Saatmine ebaõnnestus. Kui üritasite saata tekstsõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi saatmisseadeid. Näide. Sõnumid paigutatakse kausta "Saatmiseks" näiteks siis, kui telefon on väljaspool võrgu levipiirkonda. Te saate valida, et sõnumid saadetaks ära, kui te järgmine kord serveriga ühenduse loote. SIM-kaardi sõnumite vaatamine SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda telefoni kausta kopeerida. 1 Valige sõnumite menüü põhiaknas Valikud SIM-kaardi sõnumid. 2 Valige Valikud Vali/Tühista valik Vali või Vali kõik. 3 Valige Valikud Kopeeri. Avaneb kaustade loend. 4 Valige kaust ja vajutage kopeerimise käivitamiseks OK. Sõnumite vaatamiseks avage vastav kaust. 54

55 Sõnumiseaded Tekstsõnumite seaded Valige Sõnumid Valikud Seaded Lühisõnum. Sõnumikeskused loetleb kõik seadistatud tekstsõnumikeskused. Kasutatav keskus valige tekstsõnumeid edastav sõnumikeskus. Saateraport (võrguteenus) võrk saadab tekstsõnumi saateraporti. Kui valite Ei, kuvatakse logis ainult sõnumeid, mille olek on Saadetud. Vt Logi lk 24. Sõnumi kehtivus kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest. Võrk peab seda funktsiooni toetama. Maksimaalne aeg on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood. Sõnumi vorming seda seadet võib muuta vaid siis, kui olete veendunud, et võrk saab lühisõnumeid teistesse vormingutesse teisendada. Võtke ühendust võrguoperaatoriga. Eelistatud ühendus võrgu toetuse korral saab tekstsõnumi edastada tavalise GSM-võrgu või pakettandmeside vahendusel. Vt Ühenduse seaded lk 93. Vastuse edast. sama (võrguteenus) valige Jah, et vastussõnum edastataks sama sõnumikeskusenumbri kaudu. Uue sõnumikeskuse salvestamine 1 Valige Sõnumikeskused Valikud Uus sõnumikeskus. 2 Vajutage, sisestage sõnumikeskuse nimi ja vajutage OK. 3 Vajutage ja ning sisestage sõnumikeskuse number. Numbri annab võrguoperaator. 4 Vajutage OK. 5 Uute seadete kasutamiseks avage uuesti seadete aken. Leidke Kasutatav keskus ja valige uus sõnumikeskus. Valikud tekstsõnumikeskuse seadete määramisel: Muuda, Uus sõnumikeskus, Kustuta, Abi ja Välja. Sõnumid 55

56 Sõnumid Näpunäide. Teenusepakkuja võib saata teile multimeediumi- ja e-posti seaded OTA-sõnumiga. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt. Vaadake ka " Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine " lk 50. Multimeediumsõnumi seaded Valige Sõnumid Valikud Seaded Multimeediasõnum. Foto suurus määrake multimeediumsõnumiga edastatava foto suurus. Valikud on: Algupärane(kuvatakse, kui funktsiooni MMSi loomisre¾iim seadeks on valitud Hoiatustega või Vaba), Väike ja Suur. Valik Algupäranesuurendab multimeediumsõnumi mahtu. MMSi loomisre¾iim kui valite Hoiatustega, annab telefon hoiatusteate, kui üritate saata sõnumit, mida vastuvõtja seade ei pruugi toetada. Kui valite Piiratud, välistab telefon selliste sõnumite saatmise. Eelistatud pöördusp. (Tuleb määratleda) valige, millist pöörduspunkti kasutatakse eelisedastusena ühenduse saamiseks multimeediumsõnumikeskusega. Vastuvõtt koduvõrg. valige MMS-sõnumite vastuvõtmise seade koduvõrgus: Automaatne, Lükka edasi või Vastuvõttu ei ole. Kui valisite Lükka edasi, salvestatakse sõnum multimeediumsõnumikeskuses. Sõnumi hilisemaks allalaadimiseks valige Automaatne. Vastuvõtt rändlusel valige MMS-sõnumite vastuvõtt väljaspool koduvõrku. Kui viibite väljaspool koduvõrgu levipiirkonda, võib multimeediumsõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla kallim. Kui funktsiooni Vastuvõtt rändlusel seadeks on valitud Automaatne, võib telefon luua automaatselt pakettsidekõne ning sõnumi alla laadida. Kui te ei soovi vastu võtta multimeediumsõnumeid väljaspool koduvõrku, valige funktsiooni Vastuvõtt rändlusel seadeks Vastuvõttu ei ole. Anonüümsed lubatud valige Ei, kui soovite keelduda sõnumeist, mille saatja on anonüümne. Reklaami vastuvõtt valige, kas telefon võtab vastu multimeediumsõnumina saadetud reklaami või mitte. Saateraport (võrguteenus) valige Jah, kui soovite, et logis näidataks saadetud sõnumite olekut. Märkus. Teatud juhtudel ei edastata saateraporteid e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta. 56

57 Keeldu raportist valige Jah, kui te ei soovi, et telefon teavitaks teid multimeediumsõnumi kättetoimetamisest. Sõnumi kehtivus kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum multimeediumsõnumikeskuses. Võrk peab seda funktsiooni toetama. Maksimaalne aeg on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood. Sõnumid E-posti seaded Valige Sõnumid Valikud Seaded E-post. Teine võimalus: valige Postkasti põhiaknast Valikud E-posti seaded ja valige: Kasutatav postkast valige e-kirju edastav postkast. Postkastid avaneb häälestatud postkastide loend. Kui ühtegi postkasti pole häälestatud, palub telefon seda teha. Valige postkast, mille seadeid soovite muuta: Postkasti seaded Postkasti nimi pange postkastile nimi. Pöörduspunkt (Tuleb määratleda) valige postkasti Interneti-pöörduspunkt. Vt Ühenduse seaded lk 93. Minu e-posti aadress (Tuleb määratleda) sisestage teenusepakkujalt saadud e-posti aadress. Sellele aadressile saabuvad ka teie kirjade vastused. Väljuva posti server (Tuleb määratleda) sisestage e-kirju edastava serveri IP-aadress või nimi. Mõningatel juhtudel on selleks võimalik kasutada üksnes teenusepakkuja meiliserverit. Lisateavet saate teenusepakkujalt või võrguoperaatorilt. Saada sõnum valige, millal e-kiri telefonist ära saadetakse: Kohe telefon loob ühenduse postkastiga vahetult pärast seda, kui valisite Kirjade saatmine. Järgm. ühendusel e-kiri saadetakse, kui telefonil on ühendus postkastiga. Kasutajanimi sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajanimi. Parool: sisestage parool. Kui jätate selle välja tühjaks, küsitakse serveri postkastiga ühenduse loomisel parooli. 57

58 Sõnumid Sisset. posti server (Tuleb määratleda) sisestage e-kirju vastuvõtva serveri IP-aadress või nimi. Postkasti tüüp: saate määrata postkasti teenusepakkuja soovitatud e-posti protokolli. Valikud on: POP3 ja IMAP4. Seda seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta. Kui kasutate protokolli POP3, ei uuendata e-kirju sidusre¾iimis automaatselt. Selleks, et vaadata kõige uuemaid e-kirju, tuleb ühendus katkestada ning siis postkastiga uuesti ühendus luua. Turvalisus (pordid) kasutatakse POP3-, IMAP4- ja SMTP-protokollide puhul ühenduse turvalisuse tagamiseks. APOP turvaline login (kui Postkasti tüüp on IMAP4, valikut ei kuvata) kasutatakse protokolli POP3 puhul e-posti serveris asuva postkastiga ühenduse loomisel edastatavate paroolide krüpteerimiseks. Kasutajaseaded Allalaetavad e-kirjad (ei kuvata, kui e-posti protokoll on POP3) määrake postkasti laaditavate uute e-kirjade arv. Lae alla valige e-kirja allalaadivatad komponendid: Ainult päised, Osaliselt (kb) või Kirjad & manused (ei kuvata, kui e-posti protokoll on IMAP4). Lae manused (ei ole kasutatav, kui e-posti protokoll on POP3) valige, kas e-kirjad laaditakse alla koos manustega või ilma. Tellitud kaustad (ei ole kasutatav, kui e-posti protokoll on POP3) võimaldab kasutada serveripostkasti muid kaustu ning nende sisu alla laadida. Saada endale koopia valige Jah, et e-kirja koopia salvestataks serveripostkasti ning saadetaks funktsioonis Minu e-posti aadress määratud aadressile. Koos allkirjaga kui soovite lisada e-kirjale allkirja, valige Jah. Minu nimi sisestage siia enda nimi. Kui adressaadi telefon seda funktsiooni toetab, kuvatakse e-posti aadressi asemel teie nime. 58

59 Autom. ülekanne Päise ülekanne kui see seade on sisse lülitatud, saate valida, millal ja kui tihti kirju postkastist alla laaditakse. Selle funktsiooni aktiveerimine võib suurendada teie telefoniarveid, kuna andmesideühenduste arv kasvab. Veebipõhiste teenuseteadete seaded Valige Sõnumid Valikud Seaded Teenuse teade. Valige, kas telefon võtab teenuseteateid vastu või mitte. Lae alla kui soovite, et telefon aktiveeriks teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks sideühenduse ja laadiks lehe alla, valige Automaatne. Kärjeteadete seaded (võrguteenus) Võrguteadete teemade ja neile vastavate koodide asjus võtke ühendust teenusepakkujaga, seejärel valige seadete muutmiseks Sõnumid Valikud Seaded Kärjeteated. Keel - Kõik telefon võtab vastu kärjeteateid kõigis keeltes, millele on toetus. Valitud saate valida, mis keeles kärjeteateid vastu võetakse. Kui te ei leia vajalikku keelt, valige Muu. Teematuvastus kui Teematuvastus on Sisse lülitatud, otsib telefon automaatselt uusi teemakoode ning salvestab uued teemad teemaloendisse. Kui te ei soovi uute teemade koode automaatselt salvestada, valige Välja lülitatud. Sõnumid 59

60 Sõnumid Näpunäide. Kui valitud on Mälukaart, aktiveerige enne mälukaardi luugi avamist või mälukaardi eemaldamist vallasre¾iimi profiil. Kui mälukaardile puudub juurdepääs, salvestatakse sõnumid telefonimällu. Muu seaded Avage Sõnumid ja valige Valikud Seaded Muu. Salv. saadet. sõnum valige, kas telefon salvestab iga saadetud tekstsõnumi, multimeediumsõnumi ja e-kirja koopia kausta "Saadetud". Sõnumite talletusarv määrake saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arv. Vaikimisi salvestatakse 20 sõnumit. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum. Kasutatav mälu valige, kumba mällu sõnumid salvestatakse: Telefoni mälu või Mälukaart. Uued e-kirja teated valige, kas telefon annab teate või helisignaaliga märku uue e-kirja saabumisest teie postkasti. 60

61 Kalender ja ülesanded Kalender kalendrikirjete koostamine 1 Vajutage ja valige Kalender. 2 Valige Valikud Uus kanne. Koosolek, et telefon tuletaks meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat koosolekut. Meeldetuletus, et salvestada kindlale päevale üldisemat laadi meeldetuletus. Tähtpäev, et telefon tuletaks meelde sünni- ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal. 3 Täitke väljad. Väljadel liikumiseks vajutage. Alarm valige Sisse lülitatud ja vajutage, et täita väljad Alarmi kellaaeg ja Alarmi kuupäev. Helisignaali tähiseks päeva ülevaates on. Kalendri helisignaali lõpetamine vajutagevaigista. Ekraanil kuvatakse meeldetuletust. Kalendri helisignaali lõpetamiseks vajutage Stopp. Helisignaali edasilükkamiseks vajutage Hiljem. Kordus vajutage, et kalendrikanne korduks ( kuvatakse päeva ülevaates). Korda kuni saate määrata korduva kirje lõppkuupäeva. Sünkroniseerimine - Isiklik - pärast sünkroonimist on see kirje nähtav ainult teile, teised võrgukalendri vaatajad kirjet ei näe. Avalik kalendrikirjet näevad kõik, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata. Puudub kalendri sünkroonimisel ei kopeerita seda kirjet arvutisse. 4 Kirje salvestamiseks vajutage Valmis. Näpunäide. Kalendrikirjeid saab saata ühilduvale mobiiltelefonile. Vt peatükki Sõnumid ja Andmeedastus Bluetoothi vahendusel lk 85. Otsevalik: vajutage ükskõik millises kalendri ülevaates klahvi ( - ). Avaneb koosoleku kirje ja teie sisestatud tähed ilmuvad väljale Teema. Näpunäide. Kordumisele määratud kirje muutmisel või kustutamisel valige, kuidas muudatus toimima hakkab: Kõik juhud ka kordused kustutatakse / Ainult see kanne kustutatakse ainult valitud kirje. Näiteks sel nädal jääb teie iganädalane trenn ära. Olete valinud, et trenni meeldetuletus kalendris korduks iga nädal. Valige Ainult see kanne ja telefon annab järgmine nädal jälle trenni meeldetuletuse. Kalender ja ülesanded 61

62 Kalender ja ülesanded Näpunäide. Selleks, et valida ülevaade, mida kuvatakse menüü avamisel, ning määrata nädala alguspäev, valige Valikud Seaded. Kalendri ülevaated Näpunäide. Kalendrikirje saatmiseks valige Valikud Saada Lühisõnumi abil/ Multimeedia abil/ Bluetooth'i abil. Kuu ülevaates on kannetega kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga kirje alumises paremas nurgas. Meeldetuletusi ja tähtpäevi kuvatakse nädala ülevaates kõige ülemisel real (enne 8.00). Tähised päeva ja nädala ülevaates: Meeldetuletus ja Tähtpäev. Koosolek ei oma eraldi tähist. Kindla kuupäeva avamiseks valige Valikud Mine kuupäevale. Sisestage kuupäev ja vajutage OK. Tänase päeva avamiseks vajutage. 62

63 Kalendri helisignaali seadmine Kohtumise meeldetuletusele saab seada helisignaali. Valik pole kasutatav märkmete ja tähtpäevade puhul. 1 Avage märge, millele soovite seada helisignaali, ja valige Alarm Sisse lülitatud. 2 Määrake Alarmi kellaaeg ja Alarmi kuupäev. 3 Liikuge alla valikule Kordus ja vajutage, et valida signaali kordumissagedus. 4 Vajutage Valmis. Helisignaali eemaldamiseks avage helisignaaliga kirje ja valige Alarm Välja lülitatud. Kalendriseaded Selleks, et häälestada funktsioone Kalendri signaal, Esitus vaikimisi, Nädal algab ja Nädala esitusviis, valige Valikud Seaded. Näpunäide. Programmiga Nokia PC Suite saab kanda kalendrikirjeid ja ülesandeid teistesse Nokia mobiiltelefonidesse ning sünkroonida ühilduva PC-arvutiga. Vaadake müügikomplekti lisatud CD-d. Kalender ja ülesanded Ülesanded - toimingute loend Vajutage ja valige Organis. Ülesanded, et sisestada uus ülesanne või hallata ülesannete loendit. Ülesande lisamiseks vajutage suvalist klahvi avaneb väli Teema. Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale Tähtaeg ja sisestage kuupäev. Ülesande tähtsuse määramiseks leidke Prioriteet ja vajutage selle valimiseks. Prioriteeditähised on (Kõrge) ja (Madal). Prioriteet Keskmine ei oma eraldi tähist. Sooritatud ülesande märkimiseks leidke see loendist ja valige Valikud Märgi tehtud. Ülesande taastamiseks leidke see loendist ja valige Valikud Märgi tegemata. 63

64 Veeb Veeb Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on suunatud just mobiilseadmete kasutajaile. Nende veebilehtede kasutamiseks vajutage ja valige Veeb. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) või HTML (Hypertext Markup Language). Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks. Pääs veebi Salvestage seaded, mis on vajalikud juurdepääsuks konkreetsele veebilehele. Vaadake lõike Brauseriseadete vastuvõtmine ja Seadete sisestamine käsitsi. Looge veebiühendus. Vt Ühenduse loomine lk. 66. Alustage veebilehtede sirvimist. Vt Sirvimine lk. 67. Katkestage veebiühendus. Vt Ühenduse lõpetamine lk. 69. Näpunäide. Vajalikud seaded võivad saadaval olla ka näiteks võrguoperaatori või teenusepakkuja veebilehel. Brauseriseadete vastuvõtmine Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile veebiteenuse seaded spetsiaalses tekstsõnumis. Vt Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine lk. 50. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. 64

65 Seadete sisestamine käsitsi Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid. 1 Avage Vahendid Seaded Ühendus Pöörduspunkt ning sisestage pöörduspunkti seaded. Vt Ühenduse seaded lk Valige Veeb Valikud Järjehoid. haldur Lisa järjehoidja. Sisestage järjehoidja nimi ja aktiivse pöörduspunkti jaoks valitud veebilehe aadress. Järjehoidjate aken Mõisteseletus. Järjehoidja sisaldab Interneti-aadressi (kohustuslik), järjehoidja nimetust, pöörduspunkti ning kui veebileht seda nõuab siis ka kasutajanime ja parooli. Märkus. Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel. Vaike-pöörduspunkti jaoks valitud avaleht. Kui kasutate veebi sirvimiseks mõnda teist vaike-pöörduspunkti, on ka avaleht teine. Automaatne järjehoidjate kaust sisaldab veebi sirvimisel automaatselt kogutud järjehoidjaid ( ). Selle kausta järjehoidjad on reastatud domeeninimede järgi. Järjehoidja, mis näitab enda nimetust või Interneti-aadressi. Järjehoidjate akna valikud: Ava, Lae alla, Tagasi leheküljele, Järjehoid. haldur, Vali/ Tühista valik, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Saada, Leia järjehoidja, Info, Seaded, Abi ja Välja. Veeb Järjehoidja lisamine käsitsi 1 Valige järjehoidjate loendist Valikud Järjehoid. haldur Lisa järjehoidja. 2 Alustage väljade täitmist. Ainult URL-välja täitmine on kohustuslik. Kui teist pöörduspunkti ei valita, määratakse järjehoidjale pöörduspunkt vaikimisi. Erisümbolite, näiteks /,., : sisestamiseks vajutage. Sümbolite kustutamiseks vajutage. Otsevalik. Ühenduse loomiseks hoidke ootere¾iimis all klahvi. 65

66 Veeb 3 Järjehoidja salvestamiseks valige Valikud Salvesta. Järjehoidja saatmine Leidke järjehoidja ja valige Valikud Saada Lühisõnumi abil. Saatmiseks vajutage. Korraga saab saata mitu järjehoidjat. Näpunäide. Järjehoidja saatmiseks leidke see ja valige Valikud Saada Lühisõnumi abil. Brausimisvalikud (sõltuvalt konkreetsest veebilehest): Ava, Kinnitamine, Eemalda fail, Ava vaaturis, Ava rahakott, Teenuse valikud, Järjehoidjad, Salv. järjehoidja, Vaata fotosid, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Näita fotosid, Saada järjehoidja, Leia, Info, Seaded, Abi ja Välja. Ühenduse loomine Kui kõik vajalikud ühendusseaded on salvestatud, saate asuda veebilehti sirvima. 1 Valige järjehoidja või sisestage URLi väljale ( ) aadress. Aadressi sisestamisel kuvatakse URLi välja kohal alternatiivseid järjehoidjaid. Sobiva järjehoidja valimiseks vajutage. 2 Lehe allalaadimiseks vajutage. Ühenduse turvalisus Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis, on andmeedastus seadme ja Internetimarsruuteri või seadme ja serveri vahel krüptitud. Turvatähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja. Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri ja kasutaja autentimisandmete vaatamiseks valige Valikud Info Turvalisus. Teatud teenused, näiteks pangateenused, võivad nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Sellised ühendused nõuavad turvasertifikaate. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Vt ka Sertif. haldus lk

67 Sirvimine Veebilehe lingid ona allajoonitud ja sinist värvi; lingid, mida juba vaatasite, on lillad. Lingina töötavaid pilte ümbritseb sinine raam. Lingi avamiseks, märkeruudu märgistamiseks ja elemendi valimiseks vajutage. Eelmise lehe avamiseks veebilehtede sirvimisel vajutage Tagasi. Kui valik Tagasi puudub, valige Valikud Navigeerimisvalikud Ajalugu ja vaadake seansil külastatud lehtede kronoloogilist loendit. Seansi lõppedes tühjendatakse loend. Viimase lehe ülekandmiseks serverist valige Valikud Navigeerimisvalikud Lae uuesti. Järjehoidja salvestamiseks valige Valikud Salv. järjehoidja. Lehe salvestamiseks sirvimisel valige Valikud Lisavalikud Salvesta lehekülg. Lehti saab salvestada nii telefoni mällu kui mälukaardile ning sirvida vallasre¾iimis. Lehe vaatamiseks hiljem vajutage järjehoidjate loendis, et avada aken Salvestatud leheküljed. Uue URL-aadressi sisestamiseks valige Valikud Navigeerimisvalikud Mine aadressile. Avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige Valikud Teenuse valikud. Te saate laadida alla mitmesuguseid objekte, näiteks helinaid, fotosid, operaatorilogosid, teemasid ja videolõike. Allalaaditud objekti haldab vastav rakendus telefonis; näiteks allalaaditud foto salvestatakse menüüsse Galerii. Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud. NB! Installige vaid sellist tarkvara, mis pärineb ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist. Uue veebipõhise teenuseteate allalaadimiseks ja selle vaatamiseks valige Valikud Lisavalikud Loe teenuse teateid. (kasutatav uute teatesõnumite olemasolul). Vt ka Veebipõhise teenuseteate vastuvõtmine lk 51. Näpunäide. Järjehoidjate loendi avamiseks hoidke sirvimisel all klahvi. Brauseriakna taasavamiseks valige Valikud Tagasi leheküljele. Otsevalik. Lehe lõppu liikumiseks vajutage ning lehe algusesse liikumiseks. Veeb 67

68 Veeb Valikud salvestatud lehtede aknas: Ava, Tagasi leheküljele, Lae uuesti, Salvestatud lehed, Vali/ Tühista valik, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Info, Seaded, Abi ja Välja. Näpunäide. Brauser kogub järjehoidjaid veebi sirvimisel automaatselt. Järjehoidjad salvestuvad automaatsete järjehoidjate kausta ( ) ning reastatakse automaatselt domeeninimede järgi. Vt ka Veebiseaded lk 69. Salvestatud lehtede vaatamine Kui külastate sageli lehti, mille sisu muutub harva, võite lehe salvestada ja vaadata seda edaspidi vallasre¾iimis. Salvestatud lehtede aknas saab ise veebilehtede salvestamiseks uusi kaustu juurde teha. Salvestatud lehtede akna avamiseks vajutage järjehoidjate aknas. Salvestatud lehe ( ) avamiseks salvestatud lehtede aknast vajutage. Lehe salvestamiseks sirvimisel valige Valikud Lisavalikud Salvesta lehekülg. Ühenduse loomiseks veebiteenusega ja lehe viimase versiooni allalaadimiseks valige Valikud Lae uuesti. Kui leht on uuesti allalaaditud, jääb telefon sidusre¾iimi. Objektide allalaadimine ja ostmine Te saate laadida alla mitmesuguseid objekte, näiteks helinaid, fotosid, operaatorilogosid, teemasid ja videolõike. Need objektid võivad olla saadaval vabavarana, kuid võivad ka tasulised olla. Allalaaditud objekti haldab vastav rakendus telefonis; näiteks allalaaditud foto salvestatakse menüüsse Galerii. Tähelepanu. Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist. 1 Objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage. Kui objekt on vabavara, vajutage Kinnitamine. Allalaaditud sisu avaneb automaatselt vastavas rakenduses. Allalaadimise katkestamiseks vajutage Tühista. 2 Leidke ostmisega seonduv valik, näiteks Buy. 3 Lugege kogu teave hoolikalt läbi. Kui veebisisu toetab rahakotifunktsiooni, saate ostmisel kasutada rahakotti salvestatud andmeid. 4 Valige Ava rahakott. Telefon küsib rahakotikoodi. Vt Rahakotikoodi koostamine lk Valige rahakotist kaardikategooria. 68

69 6 Valige Täida. Valitud andmed laaditakse rahakotist veebilehele. Kui rahakott ei sisalda kõiki ostuks vajalikke andmeid, palutakse puuduvad andmed käsitsi sisestada. Märkus. Autoriõiguste kaitse võib takistada mõningate piltide, helinate ja muude objektide kopeerimist, modifitseerimist, ülekandmist ja edasisaatmist. Veeb Ühenduse lõpetamine Sirvimise lõpetamiseks ja ootere¾iimi pöördumiseks valige Valikud Lisavalikud Katkesta ühendus, või hoidke all klahvi. Vahemälu tühjendamine Teenuste kasutamisel salvestab telefon teavet vahemällu. Märkus. Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist teavet. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Teenuste kasutamisel salvestab telefon teavet vahemällu. Vahemälu tühjendamiseks valige Valikud Navigeerimisvalikud Kustuta vahemälu. Veebiseaded Valige Valikud Seaded: Vaikimisi pöördusp. ning kui soovite muuta vaikimisi valitavat pöörduspunkti, vajutage, et avada olemasolevate pöörduspunktide loend. Vt Ühenduse seaded lk 93. Näita fotosid, et valida, kas veebi sirvimisel kuvatakse pilte või mitte. Kui valisite Ei, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige sirvimise ajal Valikud Näita fotosid. Tähe suurus, et valida tähtede suurus. 69

70 Veeb Mõisteseletus. Präänikud võimaldavad sisutarnijail tuvastada veebisisu kasutajaid ja nende eelistusi. Algsed koodid, et valida vastavalt keelele teine kodeering, juhul kui teksti sümboleid ei kuvata korrektselt. Aut. järjehoidjad ning valige järjehoidjate automaatsalvestuse lõpetamiseks Välja lülitatud. Kui soovite järjehoidjate automaatsalvetust jätkata, kuid järjehoidjate aknas kaust varjata, valige Varja kaust. Ekraani suurus, et valida, mida sirvimisel kuvatakse. Valige Vaid valikuklahvid või Täisekraan. Otsinguleht määrake veebileht, mis avaneb, kui valite järjehoidjate loendist või sirvimise ajal Navigeerimisvalikud Ava otsinguleht. Helitugevus, kui soovite, et brauser mängiks veebilehtedele manustatud helisid, määrake helitugevus. Esitus, kui soovite, et leheküljendust kuvataks re¾iimis Tavavaade võimalikult täpselt, valige Kvaliteetne. Kui te ei soovi laadida alla väliseid kaskaadlaadistikke, valige Kiire. Präänikud, et keelata või lubada präänikute vastuvõtmist ja saatmist. Java-/ECMA-skript, et lülitada skriptide kasutamise sisse või välja. Turvahoiatused, et varjata või kuvada turvahoiatusi. DTMF saatmine, et valida, kas telefon teavitab teid DTMF-toonsignaalide saatmisest kõne ajal. Vt "DTMF-toonsignaalid" lk 24. Rahakott - Sisse lülitatud, et rahakott avaneks ühilduva veebilehe avamisel automaatselt. Vt Rahakott lk

71 Organiseerija Kalkulaator Selleks, et liita, lahutada, korrutada ja jagada ning leida ruutjuurt ja protsenti, vajutage ja valige Organis. Arvuti. Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks. Arvu salvestamiseks mällu (tähis M) valige Valikud Mälu Salvesta. Arvu väljatoomiseks mälust valige Valikud Mälu Otsi. Arvu kustutamiseks mälust valige Valikud Mälu Tühjenda. Organiseerija Protsendi arvutamine 1 Sisestage arv, millest soovite protsenti arvutada. 2 Valige,, või. 3 Sisestage protsent. 4 Valige. Märkmed Vajutage ja valige Organis. Märkmed. Märkmeid saab saata teistele ühilduvatele seadmetele ning samuti saab Märkmetesse salvestada vastuvõetud lihttekstfaile (TXT-vorming). 71

72 Organiseerija Algsed otsevalikud: avaneb Kalender, avaneb kaust Saabunud ning avaneb kaust Märkmed. Ava otsetee salvestamine Selleks, et salvestada otseteid ehk linke oma piltidele, märkmetele, järjehoidjatele vms, vajutage ja valige Organis. Ava. Otseteid saab lisada vastavast rakendusest, näiteks menüüst Galerii. Kõik rakendused ei pruugi seda võimalust toetada. 1 Valige rakendusest element, millele soovite salvestada otsetee. 2 Valige Lisa funkt.i 'Ava'. Kui näiteks paigutate otseteega seotud elemendi teise kausta, uuendatakse automaatselt selle elemendi otsetee funktsioonis Ava. Otsetee tähise vasakus nurgas kuvatud identifikaatori muutmiseks valige Valikud Otsetee ikoon. Teisendusfunktsiooni valikud: Vali ühik / Muuda valuutat, Teisenduse tüüp, Valuutakursid, Abi ja Välja. Otsetee kustutamine Valige otsetee ja vajutage. Algseid otseteid Märkmed, Kalender ja kaust Saabunud ei saa kustutada. Kui kustutada rakendus või dokument, millele on salvestatud funktsioonis Ava otsetee, muutub selle elemendi otsetee aknas Ava tuhmiks. Otsetee saab kustutada, kui üritada järgmine kord elementi otsetee kaudu avada. Teisendaja mõõtühikute teisendamine Teisendatavad mõõtühikud on näiteks Pikkusühikud, kus saab teisendada näiteks jarde (Jard) meetriteks (Meeter). Selleks vajutage ja valige Organis. Teisendaja. Pidage meeles, et Teisendaja täpsus on piiratud ning ümardusvigade tekkimine pole välistatud. 1 Leidke väli Tüüp ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks. Leidke vajalik ühik ja vajutage OK. 2 Liikuge esimesele väljale Ühik ja vajutage. Valige ühik, mida soovite teisendada ja vajutage OK. Leidke teine väli Ühik ja valige ühik, milleks soovite teisendada. 72

73 3 Leidke esimene väli (Kogus) ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele väljale (Kogus). Koma sisestamiseks vajutage ning, et sisestada +, - (temperatuuri puhul) ning E (eksponent). Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine Enne valuutakursside vahe arvutamist tuleb määrata põhivaluuta ning salvestada vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid. 1 Valige Teisendaja Valikud Valuutakursid. Avaneb valuutade loend esimesel kohal on ühik, mille valisite põhivaluutaks. 2 Põhivaluuta muutmiseks leidke vajalik valuuta ja valige Valikud Pane põhivaluutaks. Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse. 3 Vahetuskursside salvestamine. Leidke valuuta, sisestage uus vahetuskurss, st mitu ühikut vastab ühele põhivaluuta ühikule. Valuutasid saab teisendada, kui kõik vajalikud vahetuskursid on sisestatud. Rahakott Vajutage ja valige Organis. Rahakott. Rahakotti saab salvestada salajasi andmeid, näiteks krediit- ja deebetkaartide numbreid, aadresse, kasutajanimesid ja paroole. Rahakotti salvestatud andmeid saab kasutada veebilehtedel olevate blankettide automaatseks täitmiseks, näiteks krediitkaardi andmete sisestamiseks. Rahakotti salvestatud andmeid kaitseb teie määratud rahakotikood. Rahakott sulgub automaatselt viie minuti pärast. Rahakotile juurdepääsemiseks tuleb sisestada rahakotikood. Soovi korral võite rahakoti sulgumise ooteaega muuta. Vt Rahakoti seaded lk 76. Näpunäide. Teisendussuuna muutmiseks sisestage väärtus teisele väljale (Kogus). Tulemus ilmub esimesele väljale (Kogus). Näpunäide.Valuuta nimetuse muutmiseks avage aken Valuutakursid, leidke sealt vajalik valuuta ja valige Valikud Teine valuuta. Organiseerija 73

74 Organiseerija Valikud rahakoti põhiaknas: Ava, Seaded, Abi ja Välja. Rahakotikoodi koostamine Rahakoti avamisel küsib telefon alati rahakotikoodi. Sisestage endaloodud kood ja vajutage OK. Rahakoti esmakordsel avamisel tuleb koostada rahakotikood: 1 Sisestage kood (4-10 tärki) ja vajutage OK. 2 Telefon palub koodi kinnitada. Sisestage sama kood ja vajutage OK. Ärge avalikustage oma rahakotikoodi. Kui kolm korda järjest sisestatakse vale rahakotikood, blokeerub rahakott viieks minutiks. Järgmiste valede koodide sisestamine pikendab blokeeringu kestust. Kui te unustate oma rahakotikoodi, tuleb kood nullida ning kogu rahakotti salvestatud teave läheb kaduma. Rahakoti ja rahakotikoodi nullimine lk 76. Kaardiandmete salvestamine 1 Valige rahakoti põhimenüüst valik Kaardid ja vajutage. 2 Valige loendist kaarditüüp ja vajutage. Maksekaardid krediit- ja deebetkaardid. Kliendikaardid liikme- ja kliendikaardid. Pääsukaardid Internetiteenuste kasutajanimed ja paroolid. Aadresskaardid põhilised kontaktandmed (kodu või töö). Andmekaardid Internetiteenuste personaalsed eelistused. 3 Valige Valikud Uus kaart. Avaneb tühi blankett. 4 Täitke väljad ja vajutage Valmis. Kaardi väljastaja või teenusepakkuja võib kaardiandmed saata ka otse teie telefoni (kui see teenus on kasutusel). Telefon teatab kaardi tüübi. Salvestage kaart või lükake see tagasi. Salvestatud kaarti saab vaadata ja ümbernimetada, kuid kaardi andmeid ei saa muuta. Kaardi andmevälju saab avada, muuta ja kustutada. Muudatused salvestatakse väljumisel. 74

75 Isiklike märkmete salvestamine Isiklikud märkmed on mõeldud kõikvõimalike salajaste andmete, näiteks pangakonto numbri salvestamiseks. Isiklikele märkmete pääseb juurde brauserist. Märkmeid saab edastada ka sõnumis. 1 Valige rahakoti põhimenüüst valik Isikl. märkmed ja vajutage. 2 Valige Valikud Uus kaart. Avaneb märkme blankett. 3 Märkme sisestamiseks vajutage -. Sümbolite kustutamiseks vajutage. 4 Salvestamiseks vajutage Valmis. Rahakotiprofiili koostamine Kui andmed on salvestatud, saab nende baasil koostada rahakotiprofiile. Rahakotiprofiile kasutatakse erinevate rahakotikaartide andmete laadimiseks veebilehele. Näiteks blankettide täitmiseks veebilehel. 1 Valige rahakoti põhimenüüst valik Rahak. profiilid ja vajutage. 2 Valige Valikud Uus profiil. Avaneb uus rahakotiprofiil. 3 Täitke väljad või valige loendist sobiv valik. Profiili nimetus sisestage profiilile nimi. Maksekaart, Kliendikaart, Pääsukaart, Saateaadress, Arveldusaadress vaikimisi on see sama mis Saateaadress. Kui soovite kasutada muud aadressi, valige aadresskaartide grupist. Andmekaart, E-kviitungi aadress valige aadresskaartide grupist sihtaadress. E-kviitungi vastuvõtt ja RFID saatmine valige Sisse lülitatud või Välja lülitatud. Määrab, kas koos rahakotiprofiiliga edastatakse ka teie identifitseerimisandmed. 4 Vajutage Valmis. Näide. Maksekaardi andmete automaatsel üleslaadimisel pole vaja sisestada kaardinumbrit ega kaardi kehtivusaega (sõltub veebilehe sisust). Nõnda samuti võite autentimist nõudvate mobiilteenuste puhul kasutada kasutajanime ja parooli automaatset üleslaadimist pääsukaardilt. Organiseerija 75

76 Organiseerija Pileti andmete vaatamine Telefon saab võtta vastu teateid Interneti teel ostetud piletite kohta. Vastuvõetud teated salvestatakse rahakotti. Teadete vaatamiseks: 1 Valige rahakoti põhimenüüst valik Piletid ja vajutage. 2 Valige Valikud Vaata. Teate andmeväljadel olevaid andmeid ei saa muuta. Rahakoti seaded Valige rahakoti põhimenüüst Valikud Seaded: Rahakoti kood muutke rahakotikoodi. Telefon palub sisestada praeguse koodi, koostada uue koodi ja siis kontrollida uut koodi. RFID määrake telefoni ID-kood, tüüp ja saatmisvalikud. Autom. sulgemine automaatse ooteaja muutmine (1-60 minutit). Kui ooteaeg möödub, tuleb rahakotile juurdepääsemiseks sisestada rahakotikood. Rahakoti ja rahakotikoodi nullimine Selle toiminguga kustutatakse kogu rahakoti sisu. Rahakoti sisu ja rahakotikoodi nullimiseks: 1 Sisestage ootere¾iimis *# #. 2 Sisestage telefoni lukukood ja vajutage OK. Vt Turvameetmed lk 97. Rahakoti taasavamisel tuleb sisestada uus rahakotikood. Rahakotikoodi koostamine lk

77 IM - Kiirsõnumid (vestlus) Vajutage ja valige Vahendid Vestlus. Kiirside on võrguteenus, mis võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning ühineda temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse vestlusserverisse. Märkus. Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuse kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks. Kiirsõnumiseadete vastuvõtmine Konkreetse teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Kiirsõnumi-teenusepakkuja või võrguoperaator võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses tekstsõnumis, nn smart-sõnumis. Vt Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine lk 50. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt Vestlusserveri seaded lk 83. Ühenduse loomine vestlusserveriga 1 Ühenduse loomiseks määratud vestlusserveriga avage Vestlus. Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete salvestamise kohta vt Vestlusserveri seaded, 83. Kui ühendus on loodud: Valikud kiirsõnumite põhiaknas: Ava, Logi sisse/ Logi välja, Seaded, Abi, Välja. Näpunäide. Selleks, et telefon logiks teid vestlusteenuse käivitamisel automaatselt sisse kasutajatunnust küsimata, valige Valikud Seaded Serveri seaded Vestlusse logimisviis Automaatne. IM - Kiirsõnumid (vestlus) 77

78 IM - Kiirsõnumid (vestlus) Vestlusloendi valikud: Ava, Kustuta, Lisa vestluskontakt, Uus vestlus, Autom. vastus sisse, Blokeerimisvalikud, Lõpeta vestlus, Logi sisse, Seaded, Abi, Välja. 2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks. Vestlusserveri kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja. Vallasre¾iimi säilitamiseks võite valida Tühista; hilisemaks sisselogimiseks valige Valikud Logi sisse. Vallasre¾iimis ei ole sõnumite saatmine ega vastuvõtmine võimalik. 3 Väljalogimiseks valige Valikud Logi välja. Vestlusseadete muutmine Valige Valikud Seaded Vestluse seaded: Kasuta tavanime (kuvatakse juhul, kui server toetab vestlusgruppe) varjunime sisestamiseks (kuni10 sõmbolit) valige Jah. Vestleja kohalolek, et näidata teistele, et olete sidusre¾iimis, valige Sisse lülitatud. Sõnumid lubatud, et lubada kõikide sõnumite vastuvõtmine, valige Kõik. Kutsed lubatud, et võtta vastu ainult teie vestluskontaktide vestluskutseid, valige Ainult vestl.kont.. Vestluskutse saadab vestluskontakt, et kutsuda teid ühinema oma vestlusgrupiga. Sõnumi sirvimiskiirus, et valida uute sõnumite kuvamiskiirus. Järjesta kontaktid, et sortida vestluskontakte Tähestiku järgi või Oleku järgi. Kättesaadav. uuend., et valida, kuidas uuendatakse kontakti olekuteavet, st teavet selle kohta, kas kontakt on sidus- või vallasre¾iimis, valige Automaatne või Käsitsi. Vestlusgruppide ja kasutajate otsing Gruppide otsimiseks aknas Vestlusgrupid valige Valikud Otsi. Gruppe saab otsida gruppe järgmiste tunnuste põhjal: Grupi nimi, Teema ja Liikmed (kasutajatunnused). 78

79 Kasutajate otsimiseks aknas Vestl. kont-d valige Valikud Otsi. Kasutajaid saab otsida järgmiste tunnuste alusel: Kasutaja nimi, Kasutaja ID, Telefoninumber ja E- posti aadress. Ühinemine vestlusgrupiga ja grupist lahkumine Salvestatud vestlusgrupiga ühinemiseks leidke see grupp ja vajutage. Selleks, et liituda grupiga, mida loendis ei ole, kuid mille tunnus on teile teada, valige Valikud Liitu uue grupiga. Sisestage grupitunnus ja vajutage. Grupist lahkumiseks valige Valikud Lahku vestl.gr-st. Vestlemine Kui liitusite vestlusgrupiga, saate vaadata grupiliikmete vahel vahetatud sõnumeid ning ka ise sõnumeid saata. Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi tekst ja vajutage. Privaatsõnumi saatmiseks valige Valikud Saada erasõnum, valige adressaat, sisestage sõnum ja vajutage. Privaatsõnumile vastamiseks valige sõnum ja siis Valikud Vasta. Selleks, et kutsuda sidusre¾iimis olevaid vestluskontakte vestlusgrupiga liituma, valige Valikud Saada kutse, valige kontaktid, keda soovite kutsuda, ja vajutage. Selleks, et blokeerida sõnumite vastuvõtt teatud vestlejalt, valige Valikud Blokeerimisvalikud ja valige: Lisa blokeeritutele, et blokeerida valitud vestleja sõnumid. Lisa tunnus käsitsi, et sisestada vestleja kasutajatunnus. Sisestage tunnus ja vajutage. Vt. blok. nimekirja, et vaadata vestlejaid, kelle sõnumid on blokeeritud. Tühista, et valida vestleja, kelle soovite eemaldada blokeeritute loendist. Vajutage. Vestluse valikud: Saada, Saada erasõnum, Vasta, Saada edasi, Lisa emotikon, Saada kutse, Lahku vestl.grupist, Lisa keelatutele, Grupp, Salvesta vestlus/ Lõpeta salvestus, Abi ja Välja. IM - Kiirsõnumid (vestlus) 79

80 IM - Kiirsõnumid (vestlus) Valikud salvestatud vestluste aknas: Ava, Kustuta, Saada, Vali/Tühista valik, Logi sisse/ Logi välja, Seaded, Abi, Välja. Valikud vestluse vaatamisel: Saada, Lisa vestluskontakt, Lisa emotikon, Saada edasi, Salvesta vestlus / Lõpeta salvestus, Blokeerimisvalikud, Lõpeta vestlus, Abi, Välja Mõisteseletus. Igale inimesele antakse teenuse kasutajaks registreerimisel isiklik kasutajatunnus. Vestluse salvestamine Selleks, et salvestada vestluse käigus või vestlusgrupis vahetatud sõnumid faili kujul, valige Valikud Salvesta vestlus, sisestage vestlusfaili nimi ja vajutage. Salvestuse lõpetamiseks valige Valikud Lõpeta salvestus. Vestlusfailid salvestatakse automaatselt menüüsse Salv. vestlused. Salvestatud vestluste vaatamiseks menüü põhiaknast valige Salv. vestlused, valige vestlus ja vajutage. Vestluste vaatamine ja alustamine Selleks, et vaadata pooleliolevaid individuaalseid vestlusi, avage Vestlused. Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage. Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage. Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata vajutage Tagasi. Vestluse sulgemiseks valige Valikud Lõpeta vestlus. Pooleliolevad vestlused sulguvad automaatselt vestlusmenüüst väljumisel. Uue vestluse alustamiseks valige Valikud Uus vestlus: Vali adressaat, et vaadata sidusre¾iimis olevaid vestluskontakte. Leidke kontakt, kellega soovite vestelda, ja vajutage. Sisesta kasuttun., et sisestada selle inimese kasutajatunnus, kellega soovite vestleda; seejärel vajutage. Vestleja salvestamiseks vestluskontaktidesse leidke see vestleja ja valige Valikud Lisa vestluskontakt. Kui soovite, et vastuvõetud sõnumeile saadetaks automaatvastus, valige Valikud Autom. vastus sisse. Sisestage tekst ja vajutage Valmis. Sõnumite vastuvõtmist see ei mõjuta. 80

81 Vestluskontaktid Vestluskontaktide loendi allalaadimiseks serverist või uute vestluskontaktide lisamiseks loendisse avage Vestl. kont-d. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt alla viimatikasutatud vestluskontaktide loend. Uue kontakti salvestamiseks valige Valikud Uus vestluskontakt Sisesta käsitsi. Täitke väljad Hüüdnimi ja Kasutajatunnus ning vajutage Valmis. Kontakti teisaldamiseks serveris olevast loendist allalaaditud loendisse valige Valikud Uus vestluskontakt Teisalda mujalt. Kontaktloendi vahetamiseks valige Valikud Vaheta loend. Valige Valikud: Ava vestlus, et alustada või jätkata vestlust selle vestluskontaktiga. Jälgimine sisse, et telefon annaks märku, kui vestluskontakt muudab enda olekut (läheb sidusre¾iimist vallasre¾iimi või vastupidi). Kuulub gruppidesse, et vaadata gruppe, millega kontakt on liitunud. Uuenda staatust, et uuendada kontakti olekuteavet, st et kontrollida, kas kontakt on sidus- või vallasre¾iimis. Kontakti olekuteavet tähistab nime kõrval kuvatav olekutähis. See valik ei ole kasutatav, kui funktsiooni Kättesaadav. uuend. seadeks funktsioonis Vestluse seaded on Automaatne. Vestlusgrupi administreerimine Selleks, et vaadata salvestatud vestlusgruppe või gruppe, millega olete hetkel liitunud, avage aken Vestlusgrupid. Leidke grupp ja valige Valikud Grupp: Salvesta, et salvestada grupp, millega olete hetkel liitunud, kui see grupp on eelnevalt salvestamata. Vaata osalejaid, et vaadata grupiga liitunud vestlejaid. Valikud vestluskontaktide aknas: Ava vestlus, Ava, Vaheta loend, Uuenda staatust, Kuulub gruppidesse, Uus vestluskontakt, Teisalda mujale, Muuda, Kustuta, Jälgimine sisse, Blokeerimisvalikud, Logi sisse / Logi välja, Seaded, Abi ja Välja. Valikud vestlusgruppide aknas: Avatud, Liitu uue grupiga, Uus vestlusgrupp, Lahku vestl.gr-st, Grupp, Otsi, Logi sisse/ Logi välja, Seaded, Abi ja Välja. IM - Kiirsõnumid (vestlus) 81

82 IM - Kiirsõnumid (vestlus) Andmed grupitunnuse, -teema, -liikmete, -haldurite ja blokeeritud liikmete vaatamiseks (kahte viimast valikut kuvatakse vaid juhul, kui olete ise gupihaldur) ning erasõnumite saatmise võimalikkuse kontrollimiseks. Seaded, et vaadata ja muuta vestlusgrupi seadeid. Vt Uue vestlusgrupi koostamine lk 82. Vestlusgrupi admistreerimine Uue vestlusgrupi koostamine Valige Vestlusgrupid Valikud Uus vestlusgrupp. Sisestage grupi seaded. Vestlusgrupi seadeid saab muuta isik, kellel on grupi haldamisõigus. Isikule, kes loob uue grupi, antakse automaatselt selle grupi haldamisõigus. Grupi nimi, Grupi teema, Tervitustekst, et lisada tekst, mida kuvatakse grupiga liitujaile, Grupi suurus, et määrata grupi liikmete maksimaalarv, Otsing lubatud, Õiguste muutmine määrake vestlusgrupi liikmed, kellel on õigus gruppi hallata, kutsuda teisi grupiga liituma ning muuta grupi seadeid. Grupi liikmed, vt Liikmete lisamine gruppi ja eemaldamine grupist lk. 82. Keelatute loend, et määrata isikud, kellel on keelatud grupiga liituda. Isikl. sõnum. lubatud, et võimaldada üksnes valitud liikmete vaheline sõnumivahetus. Grupi kasutajatunnus, mis luuakse automaatselt ning mida ei saa muuta. 82 Liikmete lisamine gruppi ja eemaldamine grupist Liikme lisamiseks gruppi valige Vestlusgrupid, leidke grupp ja valige Valikud Grupp Seaded Grupi liikmed Ainult valitud või Kõik. Liikme eemaldamiseks grupist leidke see liige ja valige Valikud Kustuta. Kõigi liikmete eemaldamiseks valige Valikud Kustuta kõik.

83 Vestlusserveri seaded Valige Valikud Seaded Serveri seaded. Võrguoperaator või vestlusteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstsõnumis. Kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja teile teenuse registreerimisel. Kui te oma kasutajatunnust või parooli ei tea, võtke ühendust teenusepakkujaga. Vestlusserveri vahetamiseks valige Vaikeserver. Serveri lisamiseks vestlusserverite loendisse valige Serverid Valikud Uus server. Sisestage järgmised seaded: Serveri nimi ja sisestage vestlusserveri nimi. Kasutatav pöördusp. ja valige serveri jaoks pöörduspunkt. Veebiaadress ja sisestage vestlusserveri URL-aadress. Kasutajatunnus ja sisestage enda kasutajatunnus. Parool ja sisestage parool. IM - Kiirsõnumid (vestlus) 83

84 Ühenduvus Ühenduvus Bluetooth-ühendus Bluetoothi vahendusel saab saata fotosid, videolõike, muusikat ja helilõike ning luua traadita sideühendus Bluetoothi toetavate ning ühilduvate seadmete, näiteks telefoni ja arvuti vahel. Kuna Bluetooth-seadmetes luuakse sideühendus raadiolainete abil, ei ole oluline, et teine Bluetooth-seade oleks nägemisulatuses. Küll aga on tingimuseks, et seadmed ei asetseks teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Sideühendust võib halvendada ühendatud seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete tekitatud häired. Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1 ning toetab järgmisi profiile: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile ja Basic Imaging Profile. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade teie telefoniga ühildub, pöörduge seadme tootja poole. Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole. Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Vajutage ja valige Side Bluetooth. Telefon palub sisestada telefoni Bluetoothi nime. 84

85 Bluetoothi seaded Bluetooth - Sisse lülitatud/välja lülitatud Minu telefoni leitavus - Kõigile leitav: teie seade on teiste Bluetooth-seadmete jaoks leitav; või valige Varjatud: teie telefon on teistele seadmetele varjatud. Minu telefoni nimi, et määrata telefoni Bluetoothi nimi. Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ning funktsiooni Minu telefoni leitavus seadeks on valitud Kõigile leitav, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie telefoni ja seda nime. Andmeedastus Bluetoothi vahendusel Seadmel saab korraga olla ainult üks aktiivne Bluetooth-ühendus. 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks foto saatmiseks teisele ühilduvale seadmele avage rakendus Galerii. 2 Leidke objekt, mida soovite saata, näiteks foto, ja valige Valikud Saada Bluetooth'i abil. Telefon hakkab otsima tööpiirkonnas olevaid seadmeid. Tööpiirkonnas olevad Bluetooth-seadmed kuvatakse üksteise järel ekraanile. Ekraanil kuvatakse seadme tähis, Bluetoothi nimi, seadme tüüp või lühinimi. Näpunäide. Kui telefon on ka enne Bluetooth-seadmeid otsinud, näidatakse kõigepealt eelmisel otsingul leitud seadmeid. Uue otsingu käivitamiseks valige Otsi veel. Telefoni väljalülitamisel kustutatakse see loend. Otsingu katkestamiseks vajutage Stopp. Seadmete loend kinnistatakse ning te võite luua sideühenduse mõne seadmega sellest loendist. 3 Leidke seade, millega soovite ühendust luua, ja vajutage Vali. 4 Sidumine (kui teine seade seda nõuab) Mõisteseletus. Sidumine tähendab autentimist. Bluetooth-seadmete valdajad lepivad kokku pääsukoodi ning kasutavad oma seadmete sidumiseks ühte ja sama pääsukoodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Bluetooth-seadmete tähised: arvuti telefon audio/video peakomplekt muu Näpunäide. Seadmete otsingul võivad mõned Bluetoothseadmed näidata ainult seadme Bluetoothi aadressi (seadme aadressi). Kui soovite teada oma telefoni spetsiifilist Bluetooth aadressi, sisestage ootere¾iimis kood *#2820#. Ühenduvus 85

86 Ühenduvus Näpunäide. Teksti saatmiseks Bluetoothiga (mitte tekstsõnumis), avage Märkmed, kirjutage tekst ja valige Valikud Saada Bluetooth'i abil. Näpunäide. Seadme lühinime määramiseks leidke seotud seadmete loendist vajalik seade ja valige seotud seamete loendist Valikud Anna nimetus. Selle nime järgi tunnete seadme kohe ära näiteks siis, kui toimub seadmete otsing või kui seade soovib ühendust luua. Kui teine seade nõuab enne andmeedastust seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ning seade küsib pääsukoodi. Mõelge välja pääsukood (1-16 numbrit) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord. Pärast sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loendisse. Kui sideühendus on loodud, ilmub ekraanile teade Saadan andmeid. Bluetoothi vahendusel saadetud sõnumeid ei salvestata sõnumite menüü kausta Mustandid. Bluetooth-ühenduse oleku kontrollimine Kui ootere¾iimi ekraanil on, siis on Bluetooth aktiveeritud. Kui tähis vilgub, püüab telefon teise seadmega ühendust saada. Kui tähis põleb pidevalt, on ühendus loodud. Seadmete sidumine Seotud seadmeid on lihtsam ära tunda, kuna leitud seadmete loendis kuvatakse need tähisega. Seotud seadmete ( ) loendi avamiseks vajutage Bluetoothi menüü põhiaknas. Telefoni sidumiseks valige Valikud Uus seotud seade. Telefon alustab seadmete otsingut. Leidke seade ja vajutage Vali. Vahetage pääsukoode, vt punkt 4 (sidumine) lk 85. Sidumise tühistamiseks leidke seade ja valige Valikud Kustuta. Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige Valikud Kustuta kõik. Näpunäide. Kui mängukeskus on ühenduses seadmega, mille sidumise te tühistasite, ei ole seadmed enam seotud, kuid ühendus jääb aktiivseks. Selleks, et määrata, kas seade on tunnustatud või mitte, leidke seade ja valige Valikud: Tunnustatuks sideühenduse loomine telefoni ja seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda valikut teile 86

87 kuuluvate seadmete puhul (näiteks teie ühilduv Bluetooth-peakomplekt või -arvuti) või siis nende seadmete puhul, millede omanikke te täiel määral usaldate. Seotud seadmete loendis on tunnustatud seadme kõrval tähis. Mittetunnustatuks seadme sideühenduse ettepanek tuleb alati kinnitada. Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel Kui teile saadeti Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab toon ja telefon küsib, kas soovite Bluetooth-sõnumi vastu võtta. Kui vastate jaatavalt, ilmub ekraanile ning saabunud objekt salvestatakse sõnumite menüü saabunud sõnumite kausta. Bluetooth-sõnumeid tähistab. Vt Saabunud vastuvõetud sõnumid lk 49. Ühenduvus Bluetoothi väljalülitamine Bluetoothi väljalülitamiseks valige Bluetooth Välja lülitatud. PC-ühendused Bluetoothi või USB vahendusel Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Programmiga Nokia PC Suite saab näiteks sünkroonida telefoni ja ühilduva PC-arvuti kontakte, kalendrikirjeid ja ülesandeid. Lisateavet programmi Nokia PC Suite installimise kohta (ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 2000 ja Windows XP) leiate juhendist User s Guide for Nokia PC Suite ning CD-ilt juhendi Nokia PC Suite help sektsioonist Install. CD kasutamine Kui CD on ühilduva PC-arvuti CD-lugejasse asetatud, peaks see automaatselt käivituma. Kui CD-lugeja ei käivitu, toimige nii: avage Windows Explorer, paremklõpsake CD-seadet, kuhu sisestasite CD, ja valige "AutoPlay". 87

88 Ühenduvus Telefoni kasutamine modemina Telefoni saab kasutada modemina e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Bluetoothi või kaabelühenduse vehendusel Interneti-ühenduse saamiseks ühilduvalt PC-arvutilt. Põhjalikud installimisjuhised leiate CD-lt juhendist User s Guide for Nokia PC Suite sektsioonist Modem options. Valikud Ühendushalduri põhiaknas ühe või mitme ühenduse korral: Andmed, Katkesta, Katkesta kõik, Abi ja Välja. Ühendushaldur Kui kasutate telefoni GSM- või UMTS-võrgus, võib telefonis olla mitu üheaegset andmesideühendust. Andmesideühenduste oleku, saadetud ja vastuvõetud andmemahtude vaatamiseks ning ühenduste lõpetamiseks vajutage ja valige Side Ühen.hald.. Ühendushalduri avamisel kuvatakse: avatud andmeühendused: andmekõned ( ) ja pakettsideühendused ( ) iga ühenduse olek üles- ja allalaaditud andmemaht eraldi iga ühenduse jaoks (ainult pakettsideühendused) iga ühenduse kestus (ainult andmesideühendused). Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaegade maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne. Sideühenduse lõpetamiseks leidke ühendus ja valige Valikud Katkesta. Kõigi avatud ühenduste lõpetamiseks valige Valikud Katkesta kõik. Andmesideühenduse andmete vaatamine Sideühenduse andmete vaatamiseks leidke ühendus ja valige Valikud Andmed. Nimi kasutusel oleva Interneti-pöörduspunkti nimi või kui kasutate sissehelistamisühendust, siis modemiühenduse nimi. Kandja andmesideühenduse tüüp: Andmekõne, Kiire GSM või Pakettside. 88

89 Olek sideühenduse hetkeolek: Ühendan, Ühnd. (ootel), Ühend. (akt.), Ootel, Katkestan või Katkestatud. Vastuv. vastuvõetud andmemaht baitides. Saadet. saadetud andmemaht baitides. Kestus ühenduses oldud aeg. Kiirus andmete saatmise ja vastuvõtmise kiirus [06] kb/s (kilobaiti sekundis). Nimi pöörduspunkti nimi, või Sissehel. sissehelistamisnumber. Jagatud (kui ühendust pole jagatud, siis seda valikut ei kuvata) sama ühendust kasutavate rakenduste arv. Ühenduvus Sünkroonimine - kaugsünkroonimine Vajutage ja valige Side Sünkron.. Sünkroonimisfunktsioon võimaldab sünkroonida kalendri- ja kontaktkirjeid erinevate kalendri- ja aadressiraamatu programmidega ühilduvas arvutis või Internetis. Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML tehnoloogiat. SyncML ühilduvuse kohta annab teavet vastava kalendri- või aadressiraamatu programmi tarnija. Sünkroonimisseaded saab võtta vastu spetsiaalse tekstsõnumi vahendusel. Vt Logode, helinate, visiitkaartide, kalendrikirjete ja seadete vastuvõtmine lk 50. Uue sünkroonimisprofiili koostamine 1 Kui ühtegi profiili pole salvestatud, pakub telefon uue profiili koostamist. Valige Jah. Uue profiili lisamiseks olemasolevatele valige Valikud Uus sünkr. profiil. Valige, kas telefon kasutab algseadeid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid n-ö "põhjana" uue profiili koostamisel. 2 Määrake järgmised andmed: Sünkr. profiili nimi sisestage profiili nimetus. Andmekandja valige ühenduse tüüp: Veeb või Bluetooth. Pöörduspunkt valige andmeedastuse pöörduspunkt. Valikud kaugsünkroonimise põhiaknas: Sünkroniseeri, Uus sünkr. profiil, Muuda sünkr. prof., Kustuta, Vaata logi, Vaikimisi, Abi ja Välja. 89

90 Ühenduvus Kaugserveri aadress aadressi saate teenusepakkujalt või süsteemiadministraatorilt. Port pordinumbri saate teenusepakkujalt või süsteemiadministraatorilt. Kasutajanimi sünkroonimisserveri kasutajatunnus. Kasutajatunnuse saate teenusepakkujalt või süsteemiadministraatorilt. Parool sisestage parool. Parooli saate teenusepakkujalt või süsteemiadministraatorilt. Sünkr.kutsed lubatud serveri algatatud sünkroonimiste lubamiseks valige Jah. Autoriseeritud kui soovite, et telefon küsiks serveri algatatud sünkroonimiseks teie kinnitust, valige Ei. Võrgu autentimine (kuvatakse ainult juhul, kui Andmekandja seadeks on valitud Veeb) kasutajanime ja parooli sisestamiseks valige Jah. Kasutajanime ja parooli sisestusväljade kuvamiseks vajutage. Alltoodud valikute valimiseks vajutage. Kontaktid, Kalender või Märkmed. Valitud andmebaasi sünkroonimiseks valige Jah. Kaug-andmebaas valige sünkroonimistüüp Tavaline (kahepoolne sünkroonimine), Ainult serveriga või Ainult telefoniga. Sisestage kalendri, aadressiraamatu või märkmete tee kaugserveris. 3 Seadete salvestamiseks ja põhiaknasse pöördumiseks vajutage Tagasi. Andmete sünkroonimine Sünkroonimise põhiaknas kuvatakse sünkroonimisprofiile ja sünkroonitavaid andmegruppe. 1 Valige sünkroonimisprofiil ja siis Valikud Sünkroniseeri. Ekraani alumisel real kuvatakse sünkroonimisolekut. Sünkroonimise katkestamiseks vajutage Tühista. 2 Kui sünkroonimine on lõpetatud, antakse sellest märku. Kui sünkroonimine lõppes, vajutage Valikud Vaata logi, et avada logifail, mis näitab sünkroonimisolekut (Valmis või Mittetäielik) ning vaadata lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvale jäetud (ei sünkronitud) kalendri- või kontaktkirjete arvu telefonis või serveris. 90

91 Vahendid Seaded Seadete muutmiseks vajutage ja valige Vahendid Seaded. Leidke seadegrupp ja vajutage avamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage. Vahendid Telefoni seaded Üldine Telefoni keel ekraanitekstide keele muutmisel muutub ka kuupäeva ja kellaaja vorming ning numbrite eraldajad (nt arvutustes). Automaatne valib keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel. Ekraanitekstide keele muutmisele järgneb seadme korduskäivitus. Kui muudate funktsioonide Telefoni keel või Sisestuskeel seadet, avaldab see mõju telefoni kõikidele funktsioonidele; seade jääb kehtima niikauaks, kuni te selle ära muudate. Sisestuskeel keele muutmine muudab teksti kirjutamiseks kasutatavaid sümboleid ja erisümboleid ning sõnastikupõhise re¾iimi sõnastikku. Sõnastik sõnastikupõhise tekstisisestuse seade Sisse lülitatud või Välja lülitatud) valimine kõigi redaktorite jaoks. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli. Tervitustekst ja logo telefoni sisselülitamisel kuvatakse hetkeks ekraanile tervitustekst või logo. Valige Vaikimisi, et kasutada vaikekujundit; Tekst, et kirjutada tervitustekst (kuni 50 tähte); või Foto, et valida kaustast Galerii foto või pilt. Telefoni algseaded võite taastada funktsioonide algseaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt Turvameetmed, Telefon ja SIM-kaart lk 97. Pärast seadete nullimist võib telefon aeglasemalt käivituda. Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta. Joonis 12 Ekraani heleduse seadmine. 91

Nokia 8800 Arte kasutusjuhend väljaanne, ET

Nokia 8800 Arte kasutusjuhend väljaanne, ET Nokia 8800 Arte kasutusjuhend 9205315 2. väljaanne, ET 0434 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-233 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne Nokia E70 kasutusjuhend 9242117 3. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-10 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

Nokia E50 kasutusjuhend väljaanne

Nokia E50 kasutusjuhend väljaanne Nokia E50 kasutusjuhend 9248801 1. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-170 / RM-171 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Nokia 6230i kasutusjuhend väljaanne

Nokia 6230i kasutusjuhend väljaanne Nokia 6230i kasutusjuhend 9236598 3. väljaanne KINNITUS NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RM-72 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend väljaanne ET

Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend väljaanne ET Nokia 5610 XpressMusic kasutusjuhend 9204012 1. väljaanne ET 0434 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-242 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Nokia 3600 slide kasutusjuhend väljaanne

Nokia 3600 slide kasutusjuhend väljaanne Nokia 3600 slide kasutusjuhend 9209181 1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-352 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend väljaanne

Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend väljaanne Nokia 7210 Supernova kasutusjuhend 9209687 1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-436 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Nokia 6085 kasutusjuhend väljaanne

Nokia 6085 kasutusjuhend väljaanne Nokia 6085 kasutusjuhend 9252161 1. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-198 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Nokia 3220 User Guide in Estonian

Nokia 3220 User Guide in Estonian Nokia 3220 kasutusjuhend 9231110 3. väljaanne VASTAVUSKINNITUS NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode RH-37 vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Koopia

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-356 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend väljaanne

Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend väljaanne Nokia 9500 Communicator kasutusjuhend 9230570 4. väljaanne KINNITUS "Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RA-2 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Nokia 2310 kasutusjuhend väljaanne

Nokia 2310 kasutusjuhend väljaanne Nokia 2310 kasutusjuhend 9248593 2. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-189 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne

Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne Nokia X3-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne 2 Sisukord Sisukord Ohutus 4 Alustusjuhend 6 Seadme klahvid ja muud osad 6 SIM-kaardi ja aku paigaldamine 8 Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine 9 Aku laadimine

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne

Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne Nokia N82 kasutusjuhend 5. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-313 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne

Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne Nokia 5228 kasutusjuhend 6.0. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-625 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevate

VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevate VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-247 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne 2 Sisukord Sisukord Ohutus 5 Alustusjuhend 6 Seadme klahvid ja muud osad 6 Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine 10 Klahvide ja ekraani

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

GT-I8260 Kasutusjuhend

GT-I8260 Kasutusjuhend GT-I8260 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

Nokia N85

Nokia N85 Nokia N85 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud. VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-333 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Nokia 101 kasutusjuhend 1.1. väljaanneet

Nokia 101 kasutusjuhend 1.1. väljaanneet Nokia 0 kasutusjuhend.. väljaanneet Seadme klahvid ja muud osad 8 3 7 4 6 5 kuular Ekraan 3 Lõpetamis-/toiteklahv 4 Klahvistik 5 mikrofon 6 Juhtnupp 7 Helistamisklahv 8 kuklahvid 3 9 0 9 laadija ühenduspesa

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Üldteave Alustamine 7 Pakendi sisu 8 Seadme osad 10 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine 15 Mälukaardi kasutamine 17 Seadme

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Palun lugege enne jätkamist Ohutusnõuded Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada. Kuigi tegu on vastupidava mobiiltelefoniga,

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Nokia 1616/1800 kasutusjuhend 4.0. väljaanneet

Nokia 1616/1800 kasutusjuhend 4.0. väljaanneet Nokia 66/800 kasutusjuhend 4.0. väljaanneet 8 Seadme klahvid ja muud osad 7 Välju 3 6 4 5 Kuular Ekraan 3 Lõpetamis-/toiteklahv 4 Klahvistik 5 Navi -nupp (juhtnupp) 6 Helistamisklahv 7 kuklahvid 8 Mikrofon

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

Nokia 7 Plus Kasutusjuhend Väljaanne et-ee

Nokia 7 Plus Kasutusjuhend Väljaanne et-ee Nokia 7 Plus Kasutusjuhend Väljaanne 2018-07-06 et-ee Kasutusjuhendi teave Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse

Rohkem

Telefon Cat B100 Kasutusjuhend

Telefon Cat B100 Kasutusjuhend Telefon Cat B100 Kasutusjuhend Palun lugege enne jätkamist Ohutusnõuded Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada. Kuigi tegu on vastupidava mobiiltelefoniga,

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

SE435 estonian.cdr

SE435 estonian.cdr SE 435 Laadige telefonitoru(sid) 24 tundi enne kasutuselevõttu. Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 4 Oluline informatsioon 4 Ohutusnõuded

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

SM-V700 Kasutusjuhend

SM-V700 Kasutusjuhend SM-V700 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Te võite käesolevat seadet kasutada teatud Samsung Android nutitelefonide või tahvelarvutite kaasseadmena. Käesolev kasutusjuhend on loodud selliste

Rohkem