Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga)"

Väljavõte

1 Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis Marie Skłodowska-Curie kaasrahastamismeetmed (H2020 MGA MSCA COFUND ühe toetusesaajaga) Versioon veebruar 2017 Vastutuse välistamine Käesoleva dokumendi eesmärk on pakkuda abi programmi Horisont 2020 raames toetuse taotlemisel. Dokumendis osutatakse kõigile sätetele, mida on võimalik kohaldada nimetatud tüüpi toetuslepingu suhtes, ja see on koostatud üksnes teabe eesmärgil. Toetusleping on õiguslikult siduv, kui lepinguosalised on sellele iga meetmega seoses alla kirjutanud.

2 MUUDATUSTE ÜLEVAADE Versioon Avaldamise kuupäev Muudatused Algversioon 2.0 & Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 1. versiooniga on järgmised: Artikkel 21.2 Eelmakse summa tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa, et anda konsortsiumile võimalus saada eelmakse varasemal kuupäeval, nimelt kümme päeva enne meetme alguskuupäeva. Artikkel Teave ELi-poolse rahastamise kohta ELi embleemi kasutamise kohustus ja õigus, et tagada ELi-poolse rahastamise suurem nähtavus H2020 meetmega seotud mis tahes infrastruktuuri, kasutatud seadme ja teavitustegevuse puhul. Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 2,1. versiooniga on järgmised: Kolmandate isikute kaasamine meetmete ülesannete rakendamisse. Artikli 20 lõige 3. Perioodilised aruanded vahemaksete taotlused: toetusesaaja esitatud tehniline aruanne peab sisaldama ka teavitamistegevust. Artikli 34 lõige 1. Kohustus järgida eetika- ja teadusuuringute terviklikkuse põhimõtteid: et rõhutada teadusuuringute terviklikkuse standardeid, mida toetusesaaja peab järgima. Artikli 34 lõige 2. Eetikaküsimusi tekitav tegevus: et lihtsustada toetusesaaja eetikaalast aruandluskohustust enne eetikaküsimusi tekitava tegevuse alustamist. Artikli 36 lõige 1. Üldine kohustus tagada konfidentsiaalsus: et võimaldada komisjoni/ameti töötajatele, teistele ELi institutsioonidele ja asutustele laialdasemat juurdepääsu konfidentsiaalsele teabele. Artikli 50 lõige 3. Lepingu lõpetamine komisjoni/ameti poolt: komisjon/amet võib lõpetada lepingu, kui toetusesaaja ei taotlenud toetuslepingu muutmist, et lõpetada sellise programmi rakendava partnerorganisatsiooni osalemine, kes on samas olukorras nagu toetusesaaja, kelle puhul võib lepingu lõpetada. Näiteks on partnerorganisatsioon pankrotis. Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis. 2

3 Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 3.0. versiooniga on järgmistes artiklites: Artikli 19 lõige 1. Tulemuste esitamise kohustus Artikli 22 lõige 4. Kontrollid, hindamised, auditid ja juurdlused rahvusvaheliste organisatsioonide puhul Artikli 25 lõige 5. Teadlase kasutusõigused Artikli 52 lõige 1. Teabevahetuse vorm ja vahendid Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis. 3

4 EUROOPA KOMISJON TEADUSUURINGUTE RAKENDUSAMET (REA) Direktor RAAMPROGRAMMI HORISONT TOETUSLEPINGU NÄIDIS Marie Skłodowska-Curie meetmete Cofundi toetused 2 H2020 Marie Skłodowska-Curie COFUNDi ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis (MSCA-COFUND ühe toetusesaajaga) puhul Sissejuhatav märkus H2020 MSCA-COFUNDi ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis erineb ühe toetusesaajaga toetuslepingu üldisest näidisest järgmiselt: Artikkel 5.2 (kulude eriliik) Artikli 5 lõige 3 (mahaarvamiste tegemine kasumi mittetaotlemise reegli tõttu) Artikkel 6 (kulude spetsiifiline toetuskõlblikkus) Artikkel 8 (erivahendid meetme rakendamiseks) Artiklid 9 14, 16, 32, artikli 41 lõiked 4 ja 5 (eemaldatud, kuna ei kohaldata) Artikkel 15 (toetusesaaja erikohustused) Artikli 18 lõike 1 punkt 2 (vähendatud ühikukuludele) Artikkel 19 (konkreetsed tulemused) Artikli 20 lõige 4 (sertifikaat puudub) Artikli 20 lõige 6 (raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring) Artikli 27 lõige 3, artikli 28 lõige 2, artikli 29 lõiked 2 ja 4 ning artikli 38 lõike 1 punkt 2 (lisatud Marie Skłodowska-Curie meetmed ) Artikli 38 lõike 1 punkt 1 (suur meediakajastus) 2. ja 4. lisa (spetsiifiline) 3., 5. ja 6. lisa (ei kohaldata) Sinisega märgistatud joonealused märkused ei ole nähtavad tekstis, mille IT-süsteem loob allkirjastamiseks (sest need on üksnes sisemised juhised). Hall tekst viitab sellele, et H2020 toetuslepingu üldises näidises sisalduv tekst ei kehti käesoleva toetuslepingu puhul. Valikud [kaldkirjas ja nurksulgudes]: asjakohane valik tuleb teha IT-süsteemis. Mittevalitud variante kas ei näidata automaatselt või neid näidatakse kui ei kohaldata. Valitud variante näidatakse kaldkirjas ilma sulgudeta ja valiku pealkirjata (see võimaldab toetusesaajatel hõlpsasti märgata, et kohaldatakse konkreetset eeskirja). 1 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 aastateks (edaspidi raamprogrammi Horisont 2020 määrus nr 1291/2013 ) (ELT L 347, , lk 104). MSCA-COFUNDi toetustega rahastatakse piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi doktoriõppe- või stipendiumiprogramme teadlaste koolitamise, liikuvuse ja karjääri edendamise eesmärgil. 4

5 [Halli värvi ja nurksulgudes] väljad (isegi kui need on eelmises punktis nimetatud valiku osa): sisestage IT-süsteemis asjakohased andmed. IT-süsteem koostab teabelehe, mis kinnitab valitud variante ja sisestatud andmeid. TOETUSLEPING NUMBER [sisestage number] [sisestage akronüüm] Käesolev leping (edaspidi leping ) on sõlmitud järgmiste poolte vahel: ühelt poolt Teadusuuringute Rakendusamet (REA) (edaspidi amet ) vastavalt Euroopa Komisjoni (edaspidi komisjon ) antud volitustele, kes on volitanud käesolevat lepingut allkirjastama [[ametikoht, [peadirektoraat, direktoraat, üksus] [talitus]], [ees- ja perekonnanimi], 3 ning teiselt poolt toetusesaaja: [täielik ametlik nimetus (lühinimetus)], kes on asutatud aadressil [täielik ametlik aadress] [VALIK nende toetusesaajate jaoks, kellel on käibemaksukohustuslasena registreerimise number: käibemaksukohustuslasena registreerimise number [sisestage number]], keda käesoleva lepingu allkirjastamisel esindab [ametikoht, ees- ja perekonnanimi] Eespool nimetatud pooled on sõlminud lepingu allpool esitatud tingimustel. Allkirjastades lepingu, võtab toetusesaaja toetuse vastu ja nõustub seda rakendama enda vastutusel ja vastavalt lepingule, täites kõik lepingus sätestatud kohustused ja tingimused. Lepingu osad: Tingimused 1. lisa Meetme kirjeldus 2. lisa Meetme hinnanguline eelarve 3. lisa Ei kohaldata 2.a Lisateave hinnangulise eelarve kohta 3 Ametit esindav isik peab olema eelarvevahendite käsutaja (volitamise või edasivolitamise kaudu), kes määratakse vastavalt 22. veebruari aasta dokumendile nr Mise en place de la Charte des ordonnateurs. 5

6 4. lisa Raamatupidamisaruande standardvorm 5. lisa Ei kohaldata 6. lisa Ei kohaldata 6

7 SISUKORD TINGIMUSED 1. PEATÜKK ÜLDINE ARTIKKEL 1. LEPINGU ESE PEATÜKK MEEDE ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE ARTIKKEL 3. MEETME KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV ARTIKKEL 4. HINNANGULINE EELARVE JA EELARVEÜLEKANDED Hinnanguline eelarve Eelarveülekanded PEATÜKK TOETUS ARTIKKEL 5. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, HÜVITISMÄÄRAD JA KULULIIGID Maksimaalne toetussumma Toetuse vorm, hüvitismäärad ja kululiigid Lõplik toetussumma arvutamine Muudetud lõplik toetussumma arvutamine ARTIKKEL 6. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD KULUD Toetuskõlblike kulude üldtingimused Toetuskõlblike kulude eritingimused Toetuskõlbmatud kulud Toetuskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed PEATÜKK. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED JAGU MEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET NÕUETEKOHASELT Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS MEETMEGA SEOTUD KOLMANDAD ISIKUD ARTIKKEL 9. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE TOETUSESAAJATE POOLT, KEDA EI RAHASTA EL ARTIKKEL 10. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE ARTIKKEL 11. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE ARTIKKEL 12. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE ARTIKKEL 13. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT ARTIKKEL 14. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD KOLMANDATE ISIKUTE POOLT ARTIKKEL 15. RAHALINE TOETUS [DOKTORIÕPPE][STIPENDIUMI]PROGRAMMILE VÕI NIMETATUD PROGRAMMIDE RAKENDAMINE

8 15.1 Eeskirjad [doktoriõppe][stipendiumi]programmile rahalise toetuse andmiseks või nimetatud programmi rakendamiseks Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 16. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE RIIGIÜLESE VÕI VIRTUAALSE JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE JAGU. TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 17. ÜLDINE TEAVITAMISKOHUSTUS Üldine kohustus esitada taotluse alusel teavet Kohustus teavet ajakohastada ja teavitada lepingut mõjutada võivatest sündmustest ja asjaoludest Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 18. ANDMETE SÄILITAMINE TÄIENDAVAD DOKUMENDID Kohustus säilitada andmeid ja muid täiendavad dokumente Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 19. TULEMUSTE ESITAMINE Tulemuste esitamise kohustus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 20. ARUANDLUS MAKSETAOTLUSED Aruannete esitamise kohustus Aruandeperioodid Perioodilised aruanded vahemaksete taotlused Lõpparuanne lõppmakse taotlus Kulude kogusumma teave Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring Aruannetes kasutatav keel Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 21. MAKSED JA MAKSEKORD Tehtavad maksed Eelmakse summa tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa Vahemaksed summa arvutamine Lõppmakse summa arvutamine tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa vabastamine Teade tasumisele kuuluva summa kohta Maksete vääring Toetusesaajale tehtavad maksed Maksete pangakonto Makse ülekandekulud Makse kuupäev Nõuete mittetäitmise tagajärjed

9 ARTIKKEL 22. KONTROLLID, HINDAMISED, AUDITID JA JUURDLUSED TULEMUSTE PÕHJAL JÄRELDUSTE TEGEMINE Ameti ja komisjoni korraldatud kontrollid, hindamised ja auditid Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused Euroopa Kontrollikoja kontrollid ja auditid Kontrollide, hindamiste, auditite ja juurdluste käigus saadud tulemuste tagajärjed tulemuste põhjal järelduste tegemine Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 23. MEETME MÕJU HINDAMINE Õigus hinnata meetme mõju Nõuete mittetäitmise tagajärjed JAGU TAUSTTEABE JA TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ALAJAGU ÜLDINE ARTIKKEL 23 a. INTELLEKTUAALOMANDI HALDAMINE a.1 Kohustus võtta meetmeid, et rakendada komisjoni soovitust, milles käsitletakse intellektuaalomandi haldamist teadmussiirdealastes tegevustes a.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed ALAJAGU TAUSTTEABEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 24. TAUSTTEAVET KÄSITLEV KOKKULEPE Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 25. TAUSTTEABE KASUTUSÕIGUS Kasutusõiguse kasutamine kasutusõigusest loobumine all-litsentsimise keeld Teiste toetusesaajate kasutusõigused meetmest tulenevate ülesannete täitmiseks Teiste toetusesaajate kasutusõigused nende endi tulemuste kasutamiseks Seotud üksuste kasutusõigused Teadlase kasutusõigused Nõuete mittetäitmise tagajärjed ALAJAGU TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 26. TULEMUSTE OMANDIÕIGUS Omandiõiguse kuulumine tulemused loonud toetusesaajale Mitme toetusesaaja ühine omandiõigus Kolmandate isikute (sh töötajad) õigused Ameti omandiõigus tulemuste kaitsmiseks Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 27. TULEMUSTE KAITSMINE ELi-POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS Kohustus kaitsta tulemusi Ameti omandiõigus tulemuste kaitsmiseks Teave ELi-poolse rahastamise kohta

10 27.4 Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 28. TULEMUSTE KASUTAMINE Kohustus tulemusi kasutada Tulemused, mis võivad edendada Euroopa või rahvusvahelisi standardeid teave ELi-poolse rahastamise kohta Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 29. TULEMUSTE LEVITAMINE AVATUD JUURDEPÄÄS ELi- POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS Kohustus tulemusi levitada Avatud juurdepääs teadusväljaannetele Avatud juurdepääs uuringuandmetele Teave ELi poolse rahastamise kohta ELi embleemi kasutamise kohustus ja õigus Ameti vastutuse välistamine Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 30. TULEMUSTE EDASIANDMINE JA LITSENTSIDE ANDMINE Omandiõiguse üleandmine Litsentside andmine Ameti õigus üleandmine või litsentside andmine vaidlustada Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 31. TULEMUSTE KASUTUSÕIGUS Kasutusõiguse kasutamine kasutusõigusest loobumine all-litsentsimise keeld Teiste toetusesaajate kasutusõigused meetmest tulenevate ülesannete täitmiseks Teiste toetusesaajate kasutusõigused nende endi tulemuste kasutamiseks Seotud üksuste kasutusõigused ELi institutsioonide, asutuste, teenistuste ja ametite ning ELi liikmesriikide kasutusõigused Kolmandate isikute kasutusõigused Nõuete mittetäitmise tagajärjed JAGU MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 32. TEADLASTE TÖÖLEVÕTMINE JA TÖÖTINGIMUSED ARTIKKEL 33. SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS Soolise võrdõiguslikkuse taotlemise kohustus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 34. EETIKA JA TEADUSUURINGUTE TERVIKLIKKUS Kohustus järgida eetika- ja teadusuuringute terviklikkuse põhimõtteid Eetikaküsimusi tekitav tegevus Inimese embrüote või inimese embrüonaalsete tüvirakkudega seotud tegevus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 35. HUVIDE KONFLIKT Kohustus vältida huvide konflikti

11 35.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 36. KONFIDENTSIAALSUS Üldine kohustus tagada konfidentsiaalsus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 37. JULGEOLEKUALASED KOHUSTUSED Julgeolekualase soovitusega tulemused Salastatud teave Kahesuguse kasutusega kauba või ohtlike materjalide ja ainetega seotud tegevus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 38. MEETME REKLAAMIMINE ELi-POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS Toetusesaaja teavitamistegevus Ameti ja komisjoni teavitamistegevus Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 39. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE Ametipoolne ja komisjonipoolne isikuandmete töötlemine Toetusesaajapoolne isikuandmete töötlemine Nõuete mittetäitmise tagajärjed ARTIKKEL 40. AMETI VASTU OLEVATE MAKSENÕUETE ÜLEANDMINE PEATÜKK TOETUSESAAJA ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA SUHTED ÜHISMEETME PARTNERITEGA ARTIKKEL 41. TOETUSESAAJA ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA SUHTED ÜHISMEETME PARTNERITEGA Ülesanded ja vastutus ameti ees Ülesannete ja vastutuse omavaheline jaotus Toetusesaajate omavahelised kokkulepped konsortsiumileping Suhted teiste toetusesaajatega koostööleping Suhted ühismeetme partneritega kooskõlastuskokkulepe PEATÜKK KULUDE TAGASILÜKKAMINE TOETUSE VÄHENDAMINE TAGASINÕUDMINE SANKTSIOONID KAHJUD PEATAMINE LÕPETAMINE VÄÄRAMATU JÕUD JAGU KULUDE TAGASILÜKKAMINE TOETUSE VÄHENDAMINE SISSENÕUDMINE SANKTSIOONID ARTIKKEL 42. TOETUSKÕLBMATUTE KULUDE TAGASILÜKKAMINE Tingimused Tagasilükatavad toetuskõlbmatud kulud arvutamine menetlus Mõju ARTIKKEL 43. TOETUSE VÄHENDAMINE Tingimused Vähendatav summa arvutamine menetlus Mõju

12 ARTIKKEL 44. ALUSETULT MAKSTUD SUMMADE TAGASINÕUDMINE Sissenõutav summa arvutamine menetlus ARTIKKEL 45. HALDUSSANKTSIOONID JAGU. KAHJUHÜVITIS ARTIKKEL 46. KAHJUHÜVITIS Ameti vastutus Toetusesaaja vastutus JAGU PEATAMINE JA LÕPETAMINE ARTIKKEL 47. MAKSETÄHTAJA PEATAMINE Tingimused Menetlus ARTIKKEL 48. MAKSETE PEATAMINE Tingimused Menetlus ARTIKKEL 49. MEETME RAKENDAMISE PEATAMINE Meetme rakendamise peatamine toetusesaaja poolt Meetme rakendamise peatamine ameti poolt ARTIKKEL 50. LEPINGU LÕPETAMINE Lepingu lõpetamine toetusesaaja poolt Ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamine toetusesaajate poolt Lepingu lõpetamine ameti poolt JAGU VÄÄRAMATU JÕUD ARTIKKEL 51. VÄÄRAMATU JÕUD PEATÜKK LÕPPSÄTTED ARTIKKEL 52. POOLTEVAHELINE TEABEVAHETUS Teabevahetuse vorm ja vahendid Teabevahetuse kuupäev Teadete aadressid ARTIKKEL 53. LEPINGU TÕLGENDAMINE Tingimuste ülimuslikkus lisade suhtes Privileegid ja immuniteedid ARTIKKEL 54. PERIOODIDE, KUUPÄEVADE JA TÄHTAEGADE ARVUTAMINE ARTIKKEL 55. LEPINGU MUUTMINE Tingimused Menetlus ARTIKKEL 56. LEPINGUGA ÜHINEMINE ARTIKKEL 57. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE Kohaldatav õigus Vaidluste lahendamine

13 ARTIKKEL 58. LEPINGU JÕUSTUMINE

14 1. PEATÜKK ÜLDINE ARTIKKEL 1. LEPINGU ESE Käesolevas lepingus on sätestatud õigused, kohustused ja tingimused, mida kohaldatakse 2. peatükis sätestatud meetme rakendamiseks toetusesaajale antava toetuse suhtes. 2. PEATÜKK MEEDE ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE Toetus antakse 1. lisas kirjeldatud meetme [sisestage meetme nimetus] [sisestage akronüüm] (edaspidi meede ) jaoks. ARTIKKEL 3. MEETME KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV Erimeetme kestus on [sisestage arv] kuud alates [vaikimisi VALIK 1: lepingu jõustumise kuupäevale järgneva kuu esimesest päevast (vt artikkel 58)] [VALIK 2 juhul, kui see on meetme jaoks vajalik: [sisestage kuupäev] 4 (edaspidi meetme alguskuupäev ). ARTIKKEL 4. HINNANGULINE EELARVE JA EELARVEÜLEKANDED 4.1 Hinnanguline eelarve Meetme hinnanguline eelarve on esitatud 2. lisas. See sisaldab hinnangulisi toetuskõlblikke kulusid ja kululiike liigitatuna toetusesaaja ja eelarvekategooria kaupa (vt artiklid 5 ja 6). 4.2 Eelarveülekanded Ei kohaldata 3. PEATÜKK TOETUS ARTIKKEL 5. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, HÜVITISMÄÄRAD JA KULULIIGID 5.1 Maksimaalne toetussumma Maksimaalne toetussumma on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot. 4 See kuupäev peab olema kuu esimene päev ja hilisem lepingu jõustumise kuupäevast, kui eelarvevahendite käsutaja ei ole lubanud teisiti, juhul kui taotleja saab tõendada, et meetme rakendamist on vaja alustada enne toetuslepingu jõustumist või mõnel muul kui kuu esimesel päeval. Igal juhul ei tohiks alguskuupäev olla toetuse taotluse esitamise kuupäevast varasem (finantsmääruse artikkel 130). 14

15 5.2 Toetuse vorm, hüvitismäärad ja kululiigid Toetusega hüvitatakse 50 % meetme toetuskõlblikest kuludest (vt artikkel 6) (edaspidi toetuskõlblike kulude hüvitamise toetus ) (vt 2. lisa). Meetme hinnangulised toetuskõlblikud kulud on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot. Toetuskõlblikud kulud (vt artikkel 6) tuleb deklareerida järgmiste liikide all (edaspidi kululiigid ): (a) toetusesaaja rakendatavas programmis osalevate teadlaste kulude (elamistoetus) puhul: ühel ühikul põhineva(te) summa(de) alusel, mis on esitatud 2.a lisas (edaspidi ühikukulud ); (b) partnerorganisatsiooni rakendatavas programmis osalevate teadlaste kulude jaoks antava rahalise toetuse kulude puhul: ühel ühikul põhineva(te) summa(de) alusel, mis on esitatud 2.a lisas (edaspidi ühikukulud ); (c) halduskulude puhul: ühel ühikul põhineva(te) summa(de) alusel, mis on esitatud 2.a lisas (edaspidi ühikukulud ); 5.3 Lõplik toetussumma arvutamine Lõplik toetussumma sõltub sellest, millises ulatuses meedet tegelikult rakendatakse vastavalt lepingu tingimustele. Selle summa arvutab amet lõppmakse tegemisel (vt artikkel 21) järgmiste etappide kaupa: 1. etapp hüvitismäärade kohaldamine toetuskõlblikele kuludele; 2. etapp toetussumma piiramine maksimaalse toetussummaga 3. etapp mahaarvamiste tegemine märkimisväärsete vigade, eeskirjade eiramise, pettuse toimepaneku või kohustuste täitmata jätmise tõttu Esimene etapp hüvitismäärade kohaldamine toetuskõlblikele kuludele Hüvitismäära (vt artikli 5 lõige 2) kohaldatakse toetuskõlblikele kuludele (ühikukulud; vt artikkel 6), mille toetusesaaja on deklareerinud ja mille amet on heaks kiitnud (vt artikkel 21) Teine etapp toetussumma piiramine maksimaalse toetussummaga Kui 1. etapis saadud summa on artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast suurem, rakendatakse viimatinimetatud summat Kolmas etapp mahaarvamiste tegemine märkimisväärsete vigade, eeskirjade eiramise, pettuse toimepaneku või kohustuste täitmata jätmise tõttu vähendatud maksimaalne toetussumma arvutamine 15

16 Kui toetust vähendatakse (vt artikkel 43), arvutab amet vähendatud toetussumma, lahutades artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast mahaarvatava summa (mis arvutatakse proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramise, pettuse või kohustuste täitmata jätmise tõsidusega vastavalt artikli 43 lõikele 2). Lõplik toetussumma on järgmisest kahest summast väiksem: - 1. ja 2. etapi järel saadud summa või - 3. etapi järel saadud vähendatud toetussumma. 5.4 Muudetud lõplik toetussumma arvutamine Kui pärast lõppmakse tegemist (eelkõige pärast kontrolle, hindamisi, auditeid või juurdlusi; vt artikkel 22) amet lükkab kulud tagasi (vt artikkel 42) või vähendab toetust (vt artikkel 43), arvutab ta muudetud lõpliku toetussumma. Selle summa arvutab amet tuvastatud puuduste alusel järgmiselt: - kulude tagasilükkamise korral: kohaldades hüvitismäära muudetud toetuskõlblikele kuludele, mille amet heaks kiitis; - toetuse vähendamise korral: proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramise, pettuse või kohustuste täitmata jätmise tõsidusega (vt artikli 43 lõige 2). Kulude tagasilükkamise ja toetuse vähendamise korral on muudetud lõplik toetussumma eespool nimetatud kahest summast väiksem. ARTIKKEL 6. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD KULUD 6.1 Toetuskõlblike kulude üldtingimused Ühikukulud on toetuskõlblikud (edaspidi toetuskõlblikud kulud ), kui: (a) need arvutatakse järgmiselt: {ühel ühikul põhinevad summad, mis on esitatud 2. lisas, mis korrutatakse tegelike ühikute arvuga}; (b) tegelike ühikute arv peab vastama järgmistele tingimustele: - ühikuid tuleb tegelikult kasutada või toota artiklis 3 sätestatud perioodi jooksul; - ühikud peavad olema meetme rakendamiseks vajalikud või meetme abil toodetud ja 16

17 - ühikute arv peab olema tuvastav ja kontrollitav ning eelkõige peavad seda toetama andmed ja dokumendid (vt artikkel 18). 6.2 Toetuskõlblike kulude eritingimused Kulud on toetuskõlblikud, kui need vastavad üldtingimustele (vt eespool) ja allpool mõlema järgmise eelarvekategooria kohta sätestatud eritingimustele: A. Teadlaste kulud ( elamistoetus ) A.1 Toetusesaaja rakendatavas programmis osalevate teadlaste kulud on toetuskõlblikud, kui deklareeritud ühikuarv vastab tegelikule arvule kuudele, mille teadlased veetsid teaduskoolitustel, ning kui on täidetud artikli 15 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimused. A.2 Partnerorganisatsiooni rakendatavas programmis osalevate teadlaste kulude jaoks antava rahalise toetuse kulud on toetuskõlblikud, kui deklareeritud ühikuarv vastab tegelikule arvule kuudele, mille teadlased veetsid teaduskoolitustel, ning kui on täidetud artikli 15 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimused. B. Halduskulud on toetuskõlblikud, kui teadlaste kulud (elamistoetus; vt eespool) on toetuskõlblikud. 6.3 Toetuskõlbmatud kulud Toetuskõlbmatud kulud on: (a) kulud, mis ei vasta eespool (artikli 6 lõigetes 1 ja 2) sätestatud tingimustele; (b) muu ELi või Euratomi toetuse (sh toetused, mille annab liikmesriik ja mida rahastatakse ELi või Euratomi eelarvest, ja toetused, mille annab muu organ kui amet ELi või Euratomi eelarve täitmiseks) raames deklareeritud kulud. [(c) VALIK kulukategooriate jaoks, mis on tööprogrammist selgesõnalisel välja jäetud: [sisestage väljajäetud kulukategooria nimetus]]. 6.4 Toetuskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed Deklareeritud kulud, mis on toetuskõlbmatud, lükatakse tagasi (vt artikkel 42). Selle tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 4. PEATÜKK. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 1. JAGU MEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 17

18 ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET NÕUETEKOHASELT 7.1 Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt Toetusesaaja peab rakendama meedet vastavalt 1. lisas kirjeldatule ning kooskõlas lepingu sätetega ja kõigi kohaldatavates ELi, rahvusvahelistes ja riigi õigusaktides sätestatud õiguslike kohustustega. 7.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS MEETMEGA SEOTUD KOLMANDAD ISIKUD Toetusesaajal peavad olema asjakohased vahendid meetme rakendamiseks. Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võib toetusesaaja: - kutsuda partnerorganisatsioone üles rakendama teatavaid 1. lisas kirjeldatud meetme ülesandeid (st doktoriõppe- või stipendiumiprogrammide rakendamine, sealhulgas teadlaste töölevõtmine, või teadlase võõrustamine ja koolitamine lähetuste ajal). Sellisel juhul jääb toetusesaaja ameti ees ainuvastutajaks meetme rakendamise eest. ARTIKKEL 9. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE TOETUSESAAJATE POOLT, KEDA EI RAHASTA EL Ei kohaldata ARTIKKEL 10. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE Ei kohaldata ARTIKKEL 11. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE Ei kohaldata ARTIKKEL 12. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE Ei kohaldata ARTIKKEL 13. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT 18

19 Ei kohaldata ARTIKKEL 14. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD KOLMANDATE ISIKUTE POOLT Ei kohaldata ARTIKKEL 15. RAHALINE TOETUS [DOKTORIÕPPE][STIPENDIUMI]PROGRAMMILE VÕI NIMETATUD PROGRAMMIDE RAKENDAMINE 15.1 Eeskirjad [doktoriõppe][stipendiumi]programmile rahalise toetuse andmiseks või nimetatud programmi rakendamiseks Toetusesaaja peab tagama, et (tema või partnerorganisatsiooni rakendatav) [doktoriõppe][stipendiumi]programm vastab järgmistele tingimustele: (a) programmide liigid: [VALIK 1 doktoriõppeprogrammide korral: programm peab hõlmama töölevõetud teadlaste teaduskoolitusi, mis annavad doktorikraadi (edaspidi doktoriõppeprogramm );] [VALIK 2 stipendiumiprogrammide korral: programm peab hõlmama töölevõetud teadlaste stipendiume (edaspidi stipendiumiprogramm ). Selliste stipendiumide puhul, kus põhiosa teaduskoolitusest ei toimu ELi liikmesriigis ega assotsieerunud riigis, ei tohi ELi liikmesriiki või assotsieerunud riiki 5 tagasipöördumise faas moodustada rohkem kui 50% teaduskoolituse kogukestusest;] (b) programmi raames toetust saavate inimeste kategooriad: [VALIK 1 doktoriõppeprogrammide korral: doktoriõppeprogrammi raames tuleb toetada teadlasi, kes projektikonkursi tähtajal või töölevõtmise ajal : - on karjääri alustavad teadlased (st nende teadlasekarjääri esimesel neljal aastal ja kui neil ei ole doktorikraadi); - näitavad rahvusvahelist liikuvust, teostades teaduskoolitusi riigis (või Euroopa huve esindavate rahvusvaheliste organisatsioonide puhul nimetatud organisatsioonis), kus nad ei ole kolme aasta jooksul vahetult enne 5 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri aasta määruse (EL) nr 1290/2013 (millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 aastateks osalemis- ja levitamiseeskirjad) (ELT L 347, , lk 81) (edaspidi osalemiseeskirju käsitlev määrus nr 1290/2013 ) artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud määratlus: assotsieerunud riik kolmas riik, mis on liiduga sõlmitud rahvusvahelise lepingu osaline, nagu on määratud kindlaks raamprogrammi Horisont 2020 määruse nr 1291/2013 artiklis 7. Raamprogrammi Horisont 2020 määruse nr 1291/2013 artiklis 7 on sätestatud tingimused kolmandate riikide ühinemiseks programmiga Horisont

20 projektikonkursi tähtaega või töölevõtmist tegelenud oma põhitegevusega kauem kui 12 kuud, välja arvatud juhul: - kui 1. lisas on olemasolevate programmide jaoks teisiti kindlaks määratud või - kõnealune aeg oli osa Genfi konventsiooni kohasest pagulasseisundi taotlemise menetlusest 6 ; - on ELi liikmesriigi või assotsieerunud riigi 7 kodanikud või pikaajalised residendid, juhul kui teaduskoolitus toimub muus riigis kui ELi liikmesriigis või assotsieerunud riigis; - täidavad mis tahes muud 1. lisas sätestatud lisatingimust.] [VALIK 2 stipendiumiprogrammide korral: stipendiumiprogrammi raames tuleb toetada teadlasi, kes projektikonkursi tähtajal või töölevõtmise ajal : - on kogenud teadlased (st neil on doktorikraad või vähemalt nelja-aastane teadustöökogemus); - näitavad rahvusvahelist liikuvust, teostades teaduskoolitusi riigis (või Euroopa huve esindavate rahvusvaheliste organisatsioonide puhul nimetatud organisatsioonis), kus nad ei ole vahetult enne töölevõtmist [vaikimisi VALIK A: kolme aasta jooksul tegelenud oma põhitegevusega kauem kui 12 kuud][valik B meetmete puhul, mille tegevused sarnanevad MSCA-IFi ühiskonna- ja ettevõtluskomisjoni, karjäärijätkamise komisjoni ja reintegratsioonikomisjoni tegevustele: viie aasta jooksul tegelenud oma põhitegevusega kauem kui kolm aastat], välja arvatud juhul, kui: - kui 1. lisas on olemasolevate programmide jaoks teisiti kindlaks määratud või - kõnealune aeg oli osa Genfi konventsiooni kohasest pagulasseisundi taotlemise menetlusest 8 ; - on ELi liikmesriigi või assotsieerunud riigi kodanikud või pikaajalised residendid, juhul kui teaduskoolitus toimub muus riigis kui ELi liikmesriigis või assotsieerunud riigis; aasta pagulasseisundi konventsioon ja aasta protokoll. Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri aasta määruse (EL) nr 1290/2013 (millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 aastateks osalemis- ja levitamiseeskirjad) (ELT L 347, , lk 81) (edaspidi osalemiseeskirju käsitlev määrus nr 1290/2013 ) artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud määratlus: assotsieerunud riik kolmas riik, mis on liiduga sõlmitud rahvusvahelise lepingu osaline, nagu on määratud kindlaks raamprogrammi Horisont 2020 määruse nr 1291/2013 artiklis 7. Raamprogrammi Horisont 2020 määruse nr 1291/2013 artiklis 7 on sätestatud tingimused kolmandate riikide ühinemiseks programmiga Horisont aasta pagulasseisundi konventsioon ja aasta protokoll. 20

21 - täidavad mis tahes muud 1. lisas sätestatud lisatingimust. ] Teadlasi, kes on juba teaduskoolituse toimumiskohaks oleva üksuse poolt püsivalt tööle võetud, ei toetata. (c) teadlaste programmi valimise menetlus ja kriteeriumid: [VALIK 1 doktoriõppeprogrammide korral: Teadlased tuleb valida avatud, läbipaistva, tulemuspõhise, erapooletu ja õiglase valikumenetlusega, nagu on kirjeldatud 1. lisas. Vabadest kohtadest tuleb rahvusvaheliselt kuulutada ja need tuleb avaldada (sealhulgas ameti nõutud veebisaitidel).] [VALIK 2 stipendiumiprogrammide korral: Teadlased tuleb valida avatud, läbipaistva, tulemuspõhise, erapooletu ja õiglase valikumenetlusega, mis põhineb rahvusvahelisel eksperdihinnangul, nagu on kirjeldatud 1. lisas. Valikukomitee(de)l peab olema mitmekülgne pädevus, asjakohane sooline tasakaal ning nendes peab olema kandidaatide hindamiseks piisavalt pädevaid liikmeid teistest riikidest. Stipendiume antakse selliste korrapäraste projektikonkursside alusel, mis on rahvusvaheliselt välja kuulutatud ja avaldatud (sealhulgas ameti nõutud veebisaitidel) ning neil peavad olema kindlaksmääratud tähtajad või korrapärased lõppkuupäevad. Aastas ei tohi olla rohkem kui neli tähtaega või lõppkuupäeva.] (d) programmi raames teadlaste töölevõtmise tingimused: - teadlased tuleb tööle võtta töölepingu (või muu, samaväärsete hüvedega, sealhulgas sotsiaalkindlustusega otsese lepingu) alusel või kui ei ole siseriiklike õigusaktide alusel teisiti võimalik kindlasummalisestipendiumilepingu alusel, mis tagab neile minimaalse sotsiaalkindlustuse; - teadlased tuleb tööle võtta vähemalt kolmeks kuuks; - [VALIK 1 doktoriõppeprogrammide korral: töölepingu (või muu, samaväärsete hüvedega, sealhulgas sotsiaalkindlustusega otsese lepingu) alusel tööle võetud teadlaste puhul: kogu töötasu (palgad, sotsiaalkindlustusmaksed, maksud ja muud töötasus sisalduvad kulud) iga teadlase kohta kuus on vähemalt 2597 eurot. Kindlasummalise- stipendiumilepingu alusel töölevõetud teadlaste puhul: iga kindlasummalise stipendiumiga seotud kogukulud kuus on võrdsed summaga 1298,50 eurot või sellest suuremad;] - [VALIK 2 stipendiumiprogrammide korral: töölepingu (või muu, samaväärsete hüvedega, sealhulgas sotsiaalkindlustusega otsese lepingu) 21

22 alusel tööle võetud teadlaste puhul: kogu töötasu (palgad, sotsiaalkindlustusmaksed, maksud ja muud töötasus sisalduvad kulud) iga teadlase kohta kuus on vähemalt 3675 eurot. Kindlasummalise stipendiumilepingu alusel töölevõetud teadlaste puhul: iga kindlasummalise stipendiumiga seotud kogukulud kuus on võrdsed summaga 1837,50 eurot või sellest suuremad.] Lisaks peab toetusesaaja: - enda rakendatud programmide korral: - võtma meetmed, et rakendada komisjoni soovituses Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi kohta 9 sätestatud põhimõtteid ja tagama, et teadlased on nendest teadlikud; - tagama, et teadlastele on kõikides teaduskoolituse toimumise kohtades tagatud samad tööohutus- ja töötervishoiutingimused, nagu on sarnasel ametikohal töötavatel kohalikel teadlastel; - tagama, et teadlastel on vahendid teaduskoolituse läbiviimiseks (sealhulgas taristu, varustus ja tooted); - tagama, et teadlastele antakse riiklike ametiasutustega seotud menetlustes asjakohast abi; - tagama, et teadlased on tööle võetud täistööajaga, välja arvatud juhul, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud seoses isiklike või perekondlike põhjustega; - tagama, et teadlased töötavad üksnes teaduskoolituse valdkonnas; - tagama, et teaduskoolitused (sealhulgas koolitused, millel käsitletakse eetikaküsimusi, ja inimese embrüode ja inimembrüo tüvirakkude teadusuuringud) vastavad artiklis 34 sätestatud eetikapõhimõtetele; - tagama, et teadlased on teavitatud sellest, et nad on Marie Skłodowska-Curie stipendiaadid; - tagama, et teadlastele makstakse vastavalt nende lepingule (tööleping, muu otsene leping või kindlasummaline stipendiumileping); - tagama, et leping (tööleping, muu otsene leping või kindlasummaline stipendiumileping) vastab käesoleva lepingu sätetele ja selles on täpsustatud teaduskoolitustegevused; 9 Komisjoni 11. märtsi aasta soovitus 251/2005/EÜ Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi kohta (ELT L 75, , lk 67). 22

23 - tagama, et lepingus (tööleping, muu otsene leping või kindlasummaline stipendiumileping) on täpsustatud konfidentsiaalsuse nõude ja intellektuaalomandi õigustega seotud kord (eelkõige taustteabe kasutusõigus, tulemuste kasutamine, meetme reklaamimine) teaduskoolituse ajal ja pärast seda; - teavitama teadlasi nende kohustusest täita ja esitada teaduskoolituse lõpus hindamisküsimustik ja kaks aastat hiljem ameti antud järelhindamisküsimustik; [VALIKUD doktoriõppeprogrammide korral: - tagama töölevõetud teadlaste hulgas soolist tasakaalu (edendades meeste ja naiste vahelisi võrdseid juurdepääsuvõimalusi kogu töölevõtmise protsessi jooksul); - nimetama juhi kelle on piisavalt kogemust, et pakkuda teadlastele akadeemilist tuge ja karjäärikava.] - partnerorganisatsiooni rakendatavate programmide korral: - tagama, et partnerorganisatsioon täidab käesolevas artiklis sätestatud kohustusi, ja - tagama, et partnerorganisatsioon lubab ametil, komisjonil, Euroopa Kontrollikojal ja Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud õigusi Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida artikli 15 lõike 1 punktist 1 tulenevaid kohustusi, on teadlaste kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42). Kui toetusesaaja ei täida artikli 15 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. ARTIKKEL 16. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE RIIGIÜLESE VÕI VIRTUAALSE JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE Ei kohaldata 2. JAGU. TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ARTIKKEL 17. ÜLDINE TEAVITAMISKOHUSTUS 17.1 Üldine kohustus esitada taotluse alusel teavet 23

24 Toetusesaaja peab esitama nii meetme rakendamise ajal kui ka pärast seda kogu teabe, mida taotletakse kulude toetuskõlblikkuse, meetme nõuetekohase rakendamise ja lepingust tulenevate mis tahes muude kohustuste täitmise kontrollimiseks Kohustus teavet ajakohastada ja teavitada lepingut mõjutada võivatest sündmustest ja asjaoludest Toetusesaaja peab ajakohastama osalejate portaali toetusesaaja registris (elektroonilise teabevahetussüsteemi kaudu; vt artikkel 52) hoitavat teavet, eelkõige oma nime, aadressi, esindajate andmeid, õiguslikku vormi ja organisatsiooni liiki. Toetusesaaja peab viivitamata teavitama ametit alljärgnevast: (a) sündmused, mis võivad märkimisväärselt mõjutada meetme rakendamist või ELi finantshuve või põhjustada sellega seoses viivitusi, eelkõige: (i) (ii) tema õigusliku, rahalise, tehnilise, organisatsioonilise või omandiõiguse olukorra muutumine (või programmi rakendava partnerorganisatsiooni asjaomase olukorra muutumine); programmi rakendava partnerorganisatsiooni nime, aadressi, õigusliku vormi või organisatsooni liigi muutumine; (b) asjaolud, mis mõjutavad: (i) (ii) toetuse andmise otsust või lepingust tulenevate nõuete täitmist Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. ARTIKKEL 18. ANDMETE SÄILITAMINE TÄIENDAVAD DOKUMENDID 18.1 Kohustus säilitada andmeid ja muid täiendavad dokumente Toetusesaaja peab viie aasta jooksul pärast lõppmakse tegemist säilitama andmeid ja muid täiendavaid dokumente, mis tõendavad meetme nõuetekohast rakendamist ja toetuskõlblikena deklareeritud kulusid. Ta peab need tegema taotluse korral kättesaadavaks (vt artikkel 17) või esitama need kontrolli, hindamise, auditi või juurdluse ajal (vt artikkel 22). 24

25 Poolelioleva kontrolli, hindamise, auditi, juurdluse, kohtuvaidluse või muu eritoetuslepingust tulenevate nõuete menetlemise korral (sh tulemuste põhjal järelduste tegemine; vt artikkel 22) peab partner säilitama andmed ja muud täiendavad dokumendid nimetatud menetluste lõpuni. Toetusesaaja peab säilitama algdokumendid. Digitaalseid või digitaliseeritud dokumente käsitatakse algdokumentidena, kui need on kohaldatavate riigi õigusaktide kohaselt lubatud. Amet võib heaks kiita muud dokumendid peale algdokumendi, kui ta leiab, et need tagavad samaväärse kindlusastme Andmed ja muud täiendavad dokumendid teadusliku ja tehnilise rakendamise kohta Toetusesaaja peab säilitama andmeid ja muid täiendavaid dokumente meetme teadusliku ja tehnilise rakendamise kohta kooskõlas asjaomases valdkonnas tunnustatud nõuetega Deklareeritud kulusid toetavad andmed ja muud dokumendid Toetusesaaja peab säilitama andmed ja muud täiendavad dokumendid, et tõendada deklareeritud ühikuarvu ning töölevõetud teadlaste kogu töötasu või kindlasummalisi stipendiumikulusid Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on ebapiisavalt põhjendatud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42) ning toetust võidakse vähendada (vt artikkel 43). Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. ARTIKKEL 19. TULEMUSTE ESITAMINE 19.1 Tulemuste esitamise kohustus Toetusesaaja peab - esitama iga teadlase kohta teadlase deklaratsiooni 20 päeva jooksul alates teaduskoolituse algusest; - korraldama vahekoosoleku ametiga; - - esitama mis tahes muud 1. lisas kindlaksmääratud tulemused nimetatud lisas täpsustatud tähtpäevadel ja tingimustel Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib amet kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid. ARTIKKEL 20. ARUANDLUS MAKSETAOTLUSED 25

26 20.1 Aruannete esitamise kohustus Toetusesaaja peab esitama ametile (vt artikkel 52) käesolevas artiklis sätestatud tehnilised ja finantsaruanded. Nimetatud aruanded hõlmavad maksetaotlusi ja nende koostamisel tuleb kasutada vorme, mis on sisestatud elektroonilisse teabevahetussüsteemi (vt artikkel 52) Aruandeperioodid Meede on jagatud järgmiste aruandeperioodide vahel: - AP1: esimesest kuust kuuni [X] [- AP2: kuust [X+1] kuuni [Y] - AP3: kuust [Y+1] kuuni [Z] [sama teiste aruandeperioodide kohta] - APN: kuust [N+1]kuni [projekti kestuse viimase kuuni].] 20.3 Perioodilised aruanded vahemaksete taotlused Toetusesaaja peab esitama perioodilise aruande 60 päeva jooksul pärast iga aruandeperioodi lõppu. Perioodiline aruanne peab sisaldama järgmist: (a) perioodiline tehniline aruanne, mis sisaldab järgmist teavet: (i) (ii) toetusesaaja tehtud töö selgitus; meetme eesmärkide, sealhulgas 1. lisas esitatud vahe-eesmärkide ja tulemuste saavutamisel tehtud edusammude ülevaade. Aruandes tuleb selgitada ja põhjendada 1. lisa kohaselt eeldatavasti tehtava töö ja tegelikult tehtud töö erinevusi. Aruandes tuleb üksikasjalikult kirjeldada tulemuste kasutamist ja levitamist ning kui see on 1. lisa kohaselt nõutav ajakohastatud tulemuste kasutamise ja levitamise kava ; Aruandes tuleb näidata teavitamistegevust. (iii) (iv) kokkuvõte, mille amet avaldab; vastused küsimustikule, mis hõlmab meetme rakendamisega seotud teemasid ning majanduslikku ja sotsiaalset mõju, nimelt seoses Horisont 2020 peamiste tegevusnäitajatega ja Horisont 2020 seirenõuetega; (b) perioodiline finantsaruanne, mis sisaldab järgmist teavet: 26

27 (i) individuaalne raamatupidamisaruanne (vt 4. lisa) asjaomase aruandeperioodi kohta. Individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb üksikasjalikult välja tuua toetuskõlblikud kulud (vt artikkel 6) iga eelarvekategooria kohta (vt 2. lisa). Toetusesaaja peab deklareerima kõik toetuskõlblikud kulud, isegi kui need ületavad hinnangulises eelarves esitatud summasid (vt 2. lisa). Amet ei võta individuaalses raamatupidamisaruandes deklareerimata jäetud summasid arvesse. Kui aruandeperioodi kohta individuaalset raamatupidamisaruannet ei esitata, tuleb see esitada koos järgmise aruandeperioodi perioodilise finantsaruandega. Toetusesaaja peab tõendama, et: - esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; - deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (vt artikkel 6); - kulusid saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate dokumentidega (vt artikkel 18), mis esitatakse taotluse alusel (vt artikkel 17) või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse korral (vt artikkel 22); (ii) (iii) ei kohaldata; ei kohaldata; (iv) perioodiline kokkuvõtlik raamatupidamisaruanne, mille koostab automaatselt elektrooniline teabevahetussüsteem ning mis sisaldab v.a viimase aruandeperioodi puhul vahemakse taotlust Lõpparuanne lõppmakse taotlus Toetusesaaja peab lisaks viimase aruandeperioodi perioodilisele aruandele esitama lõpparuande 60 päeva jooksul pärast viimase aruandeperioodi lõppu. Lõpparuanne peab sisaldama järgmist: (a) lõplik tehniline aruanne koos avaldamiseks ettenähtud kokkuvõttega, mis sisaldab järgmist teavet: (i) (ii) (iii) tulemusi ning nende kasutamist ja levitamist käsitlev ülevaade; meetme järeldused ja meetme sotsiaalmajanduslik mõju; (b) lõplik finantsaruanne, mis sisaldab lõplikku kokkuvõtlikku 27

28 raamatupidamisaruannet, mille koostab automaatselt elektrooniline teabevahetussüsteem ning mis koondab kõigi aruandeperioodide individuaalsed raamatupidamisaruanded ja sisaldab lõppmakse taotlust Kulude kogusumma teave [VALIK 1 üle viie miljoni euro suuruste toetuste korral, mille aruandeperioodid on kokku üle 18 kuu 10 : Lisaks eespool sätestatud aruandlusnõuetele (artikli 20 lõiked 1 3) peab toetusesaaja teatama ametile iga aasta [31. detsembriks][30. novembriks] toetusesaajal meetme alguskuupäevast alates tekkinud kulude kogusumma. See teave on vajalik komisjoni raamatupidamise jaoks ja seda ei kasutata lõpliku toetussumma arvutamiseks.] [VALIK 2: ei kohaldata] 20.6 Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring Raamatupidamisaruanded tuleb koostada eurodes Aruannetes kasutatav keel Kõik aruanded (tehnilised ja finantsaruanded, sh raamatupidamisaruanded) tuleb esitada lepingus kasutatud keeles Nõuete mittetäitmise tagajärjed Kui esitatud aruanded ei ole käesoleva artikliga kooskõlas, võib amet maksetähtaja peatada (vt artikkel 47) ja kohaldada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. Kui toetusesaaja ei täida oma aruannete esitamise kohustust ja kui ta ei täida seda kohustust 30 päeva jooksul pärast kirjalikku meeldetuletust, võib amet lepingu lõpetada (vt artikkel 50) või kohaldada mis tahes muud 6. peatükis kirjeldatud meedet. ARTIKKEL 21. MAKSED JA MAKSEKORD 21.1 Tehtavad maksed Toetusesaaja teeb järgmised maksed: - ühe eelmakse; - ühe või mitu vahemakset vahemakse taotlus(t)e alusel (vt artikkel 20) ja - ühe lõppmakse taotluse alusel (vt artikkel 20). 10 Lisatakse juhul, kui selliste toetuste summa on üle 5 miljoni euro, mille puhul tehakse ettemakse ning mille vahemaksete ja lõppmaksete aruandeperiood on üle 18 kuu. 28

29 21.2 Eelmakse summa tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa [Vaikimisi VALIK 1: Eelmakse eesmärk on anda toetusesaajale käibevahendeid. See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks. Eelmakse summa on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)]. Amet teeb toetusesaajale eelmakse v.a artikli 48 kohaldamise korral 30 päeva jooksul alates kas lepingu jõustumiskuupäevast (vt artikkel 58) või kümme päeva enne meetme alguskuupäeva (vt artikkel 3) olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on hilisem. Amet peab eelmaksest kinni [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot, st 5% maksimaalsest toetussummast (vt artikli 5 lõige 1), ja kannab selle üle tagatisfondi.] [VALIK 2 juhul, kui JRC on toetusesaaja: Amet teeb [sisestage summa, sh tagatisfondi makstav 5% (sisestage summa sõnades)] euro suuruse eelmakse 30 päeva jooksul alates JRC võlateate esitamisest pärast lepingu sõlmimist. JRC nõustub, et [sisestage summa: 5% JRC jaoks ette nähtud toetussummast (sisestage summa sõnades)] euro suurune summa, mis vastab tema panusele tagatisfondi (vt artikli 21 lõige 2), on ameti poolt tema nimel tagatisfondi üle kantud.] 21.3 Vahemaksed summa arvutamine Vahemaksetega hüvitatakse meetme rakendamisel asjaomasel aruandeperioodil tekkinud toetuskõlblikud kulud. Amet maksab toetusesaajale vahemaksena tasumisele kuuluva summa 90 päeva jooksul perioodilise aruande kättesaamisest (vt artikli 20 lõige 3), välja arvatud artikli 47 või 48 kohaldamisel. Makse sõltub perioodilise aruande heakskiitmisest. Aruande heakskiitmine ei tähenda, et sellega tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. Amet arvutab vahemaksena tasumisele kuuluva summa järgmiste etappide kaupa: 1. etapp hüvitismäärade kohaldamine 2. etapp toetussumma piiramine 90%-ga maksimaalsest toetussummast Esimene etapp hüvitismäärade kohaldamine Hüvitismäära(sid) (vt artikli 5 lõige 2) kohaldatakse toetuskõlblikele kuludele (tegelikud kulud, ühikukulud, ja kindlamääralised kulud; vt artikkel 6), mille partner (vt artikkel 20) on deklareerinud ja mille amet on heaks kiitnud (vt eespool) asjaomase aruandeperioodi jaoks Teine etapp summa piiramine 90%-ga maksimaalsest toetussummast 29

30 Eelmakse ja vahemaksete kogusumma ei tohi olla suurem kui 90% artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast. Vahemakse maksimaalne summa arvutatakse järgmiselt: {90% maksimaalsest toetussummast (vt artikli 5 lõige 1), millest lahutatakse {ettemakse ja varasemad vahemaksed}} Lõppmakse summa arvutamine tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa vabastamine Lõppmaksega hüvitatakse järelejäänud osa toetuskõlblikest kuludest, mis toetusesaajal meetme rakendamisel tekkisid. Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast (vt artikli 5 lõige 3) suurem, toimub lõppmakse asemel tagasinõudmine (vt artikkel 44). Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast väiksem, teeb amet lõppmakse 90 päeva jooksul lõpparuande (vt artikli 20 lõige 4) kättesaamisest, välja arvatud artikli 47 või 48 kohaldamise korral. Makse sõltub lõpparuande heakskiitmisest. Aruande heakskiitmine ei tähenda, et sellega tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. Amet arvutab lõppmaksena tasumisele kuuluva summa, lahutades vastavalt artikli 5 lõikele 3 kindlaksmääratud lõplikust toetussummast juba tehtud ettemakse ja vahemaksete kogusumma: {lõplik toetussumma (vt artikli 5 lõige 3), millest lahutatakse {tehtud ettemakse ja vahemaksed}}. Lõppmakse tegemisel vabastatakse tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa (vt eespool) ja: - Kui jääk on positiivne: makstakse vabastatud summa täielikult toetusesaajale koos lõppmaksena tasumisele kuuluva summaga; - kui jääk on negatiivne (lõppmakse asemel toimub tagasinõudmine): arvatakse see vabastatud summast maha (vt artikli 44 lõike 1 punkt 2). Kui selle tulemusena saadud summa: - on positiivne, makstakse see toetusesaajale; - on negatiivne, nõutakse see sisse. 30

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtu

Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtu Programm Horisont 2020 Ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidis VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapp (SME instrument phase 1) (H2020 VKE-dele ettenähtud vahendi 1. etapi (SME instrument phase 1) ühe toetusesaajaga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid Kristin Kraav Eesti Teadusagentuur kristin.kraav@etag.ee H2020 konsultantide teenused Horisont 2020 informatsiooni edastamine Taotlejate nõustamine ja koolitus

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 473/24 ET Euroopa Liidu Teataja 16.12.2016 ARUANNE ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2016/C 473/04) SISUKORD Punkt Lk SISSEJUHATUS.........................................................

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem