Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu teg

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu teg"

Väljavõte

1 Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu tegevuse Tippjuhtide arendamine käskkirja seletuskiri

2 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Toetuse eesmärk ja oodatav tulemus Meetme tegevuse seosed ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja meetme eesmärgiga ning siseriiklike arengukavadega Oodatav tulemus 5 2. Eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevused Tippjuhtide juhtumis- ja koostöövõimekuse arendamine Tippjuhtide järelkasvu tagamine Tippjuhtide värbamise ja valiku ning hindamise ja arendamise uuendamine Tegevuse sihtgrupp Tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele Tegevuste kooskõla valikukriteeriumitega Eelarve Kulude abikõlblikkus Toetuse maksmise tingimused ja kord Elluviija kohustused Tegevuste tulemuslikkuse seire ja hindamine Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine Finantskorrektsioon i mõju tegevuse eelarvele 19 2

3 Sissejuhatus Toetuse andmise tingimuste käskkirja (edaspidi käskkiri) eesmärgiks on sätestada toetuse andmise tingimused meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu tegevusele Tippjuhtide arendamine. Käskkiri koosneb järgmistest peatükkidest: 1. Toetuse eesmärk ja oodatav tulemus 2. Eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevused 3. Tegevuse sihtgrupp 4. Tegevuse elluviija 5. Tegevuse mõju läbivatele teemadele 6. Tegevuse eelarve 7. Kulude abikõlblikkus 8. Toetuse maksmise tingimused ja kord 9. Elluviija kohustused 10. Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine 11. Tegevuste elluviimise seire 12. Finantskorrektsioon Mahukaim neist on teine peatükk, mis määratleb, milliseid tegevusi eesmärkide saavutamiseks toetatakse. Käesolev seletuskiri avab peatükkide sisu ja põhjendab toetuse vajadust. Tegevuste planeerimisel analüüsiti erinevaid strateegiadokumente, perioodi tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise kogemusi ning toimunud arendustegevuste kokkuvõtteid ja koolitajate ettepanekuid. Kavandatud tegevused arutati läbi Riigikantselei strateegiabüroo, Euroopa Liidu sekretariaadi ning julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo esindajatega ja Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna esindajatega. Samuti võeti arvesse ministeeriumides tegevuste tutvustamiseks läbiviidud kohtumistel tehtud ettepanekuid. Tegevuse elluviijaks on Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus. Tippjuhtide kompetentsikeskuse ülesandeks on avaliku teenistuse seaduse 18 lõikes 4 nimetatud ametnike (avaliku teenistuse tippjuhtide) värbamise, valiku, hindamise ja arendamise korraldamine, sealhulgas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni töö korraldamine. Tegevuste kavandamise ja elluviimise eest vastutab tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja, keda abistab toetatavatest vahenditest osaliselt tasustatav konsultant. Vajadusel kasutatakse hankespetsialisti abi. 3

4 Tegevuste planeerimisel ja elluviimisel koostööd teiste sama prioriteetse suuna meetme tegevuste sisustajatega ning lähtutakse valdkondliku komisjoni prioriteetidest. Tegevusi kavandatakse läbi viia perioodil detsember 2023.a. Eelnõu ja selle seletuskirja koostasid Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn (e-post: telefon ) ja tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik Merle Nurmoja (e-post: telefon ). 1. Tegevuse eesmärk ja oodatav tulemus 1.1 Meetme tegevuse eesmärgi seosed ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja meetme eesmärgiga ning siseriiklike arengukavadega Käesoleva käskkirjaga toetatakse struktuurifondide rakenduskava prioriteetse suuna nr 12 Haldusvõimekus meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu eesmärgi Suurenenud on inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne suutlikkus elluviimiseks tegevust Tippjuhtide arendamine. Meetme eesmärgiks on suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust. Toetatava tegevuse eesmärk, kompetentsed ja pühendunud avaliku teenistuse tippjuhid, kes aitavad kaasa valitsuse eesmärkide saavutamisele, panustab otseselt meetme eesmärkide saavutamisse. Koosmõjus meetme Haldusvõimekus teiste tegevustega ja meetmega Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine aitab tegevus kaasa kogu prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisele. Kavandatud tegevused lähtuvad aasta OECD riigivalitsemise raporti Ühtsema riigivalitsemise suunas soovitustest, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist , Eesti Euroopa Liidu poliitikast , Eesti Infoühiskonna arengukavast 2020 ning Riigikantselei arengukavast Ühtlasi panustavad käskkirja tegevused Eesti säästva arengu riikliku strateegia Säästev Eesti 21, uuendatud konkurentsivõime kava Eesti 2020, Riigikaitse arengukava ning Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava eesmärkide saavutamisse. Eesti riigivalitsemist põhjalikult analüüsinud OECD 2011.a. raporti Ühtsema valitsemise suunas hinnangul on Eestil vaja maksimaalselt ära kasutada oma piiratud inim- ja finantsressursse, tulemaks paremini toime Eesti ees seisvate väljakutsetega. OECD raporti hinnangul suudab Eesti oma pikaajalisi ja valdkonnaüleseid probleeme lahendada paremini, kui täiustatakse riigivalitsemise paindlikkust ja liigutakse ühtsema valitsemise suunas. Ministeeriumidevahelise koostöö, innovatsioonivõimekuse ning kaasava poliitikakujundamise olulisust rõhutavad ühel või teisel moel ka sellised strateegiadokumendid nagu Uuendatud konkurentsivõime kava Eesti 2020, Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 4

5 21 ning Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia Teadmistepõhine Eesti. Pingestunud julgeolekuolukord ja eesseisev Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine aastal lisavad täiendavaid väljakutseid, mis eeldavad kompetentseid tippjuhte ning nendevahelist head koostööd ja koordineeritud tegutsemist. 1.2 Oodatav tulemus Ühtsema valitsemise suunas liikumine eeldab tegelemist nii formaalse kui ka mitteformaalse poolega - strateegiate, struktuuride ja protsesside kujundamise kõrval tuleb edendada mitteametlikku koordineerimist, koostööd ja eestvedamist. Haldusvõimekuse arendamise ja OECD riigivalitsemise raporti soovituste rakendamise tegevuskavas on välja toodud seitse olulist sammu, mis on vajalikud raporti soovituste elluviimiseks. Nendeks on: 1) paindlikum valitsemiskorraldus 2) valdkonnaüleste programmide rahastamine ja tegevuspõhine eelarve 3) poliitikakujundamise võimekuse arendamine 4) temaatiliste rakkerühmade ja horisontaalsete võrgustike kasutamine 5) õiguskeskkonna ja õigusloome kvaliteedi arendamine olulistes valdkondades 6) riigi personalpoliitika kohandamine demograafiliste trendidega 7) personali haldussuutlikkuse arendamine. Soovitud eesmärkideni on võimalik jõuda vaid asjatundlike avalike teenistujate abil, võtmetähtsusega on siinkohal tippjuhtide kompetentsus ja pühendumus. Tippjuhid on need, kes saavad kujundada ühtset ja tugevat väärtuste baasi, muuta organisatsioonikultuuri, edendada koostööd ja viia ellu valitsuse eesmärke. Sisulisele ja aktiivsele koostööle orienteeritud, asjatundlik, pühendunud ja uuendusmeelne tippametnikkond on seatud eesmärgiks ka käesoleva toetuse andmisel. 2. Eesmärgi saavutamiseks kavandatud tegevused Tegevuste kavandamisel on aluseks võetud ülalnimetatud strateegidokumentide analüüs, perioodi kogemus tippjuhtide värbamisel, valikul, hindamisel ja arendamisel ning nn. tippjuhi elukaare lähenemine, mis kirjeldab ära võimalikud probleemid alates ametikoha täitmise vajadusest kuni tippjuhi lahkumiseni ametikohalt. Tippjuhi elukaar algab värbamisest ning potentsiaalsete kandidaatide ligitõmbamisest avalikel konkurssidel osalemiseks. Ametisse nimetatud tippjuht vajab tuge võimalikult kiireks sisseelamiseks ametikohal ning edaspidi regulaarset tagasisidet ja võimalust saada kõrgel tasemel arendustegevusi oma kompetentside arendamiseks. Ühtse valitsemise poole liikumiseks on oluline toetada tippjuhtide suhtevõrgustumist ning koostööd; tippjuhtide pühendumust aitab hoida karjäärivõimaluste olemasolu ning rotatsioonivõimaluste loomine 5

6 avalikus teenistuses. Samuti on oluline hoida kontakte nende tippjuhtidega, kes on avalikust teenistusest välja liikunud või muul põhjusel teenistusest lahkunud ning tagada süsteemse talendijuhtimise abil tippjuhtidele väärikas järelkasv. Eesmärkide saavutamiseks keskendutakse kolmele alategevusele. 2.1 Tippjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekuse arendamine Esimese alategevuse alla koondatakse kõik tegevused, mis toetavad ametis olevate tippjuhtide kompetentside arendamist, ühtsete väärtuste ja koostöö kujunemist valitsemisalade ja tasandite vahel ning ühtsete eesmärkide saavutamist. Täpsem sisendinfo arenguvajaduste määratlemiseks tuleneb tippjuhi kompetentside hindamise tulemustest või tippjuhtide valikukomisjoni soovitustest, arendustegevused peavad olema kooskõlastatud tippjuhi juhiga ning fikseeritud tippjuhi arengumapis. Arengumapp on tippjuhi ja tema juhi poolt allkirjastatud dokument, millega on kokku lepitud tippjuhi arendustegevused järgmiseks arenguaastaks. Arenguaastana peetakse silmas perioodi arengumapi allkirjastamisest tippjuhi juhi poolt kuni järgmisel tööaastal toimuva arenguvestluseni ja arengumapi uuendamiseni. Toetuse tulemusena soovitakse saavutada olukord, kus tippjuhtide hindamine ja arendamine toimub süsteemselt ja eesmärgipäraselt ning arendustegevused toetavad tippjuhtide kompetentsuse ja pühendumuse kasvu ning koostööd. Kuivõrd tippjuhtide arv avalikus teenistuses püsib stabiilsena (praegu 96 ametikohta) ning ei iseloomusta tegevuse väljundit piisavalt, on väljundnäitajaks, millega alaeesmärgi saavutamist mõõdetakse, seatud osaluskordade arv arendustegevustes. Osaluskorraks loetakse ühe inimese osalust ühes arendustegevuses, v.a. mitmest moodulist koosnevate programmide puhul, kus osaluskorraks loetakse ühes moodulis osalemist. Toetusperioodi sihttasemeks on seatud 2100 osaluskorda, mis tähendab keskmiselt 3,1 osaluskorda tippjuhi kohta aastas. Sellist arendustegevustes osalemise mahtu võib tippjuhi puhul pidada optimaalseks. Lisaks osaluskordadele jälgitakse ka arendustundide mahtu aastas. Arendustunniks loetakse ühte astronoomilist tundi arendustegevuses; arendustundideks loetakse ka kohvipausid, lõuna- ja õhtusöögid, kuivõrd nende jooksul toimub osalejate aktiivne suhtlus ja sageli ka diskussioon või vestlus külalisega. Pakutavad arendustegevused võib tinglikult jaotada kaheks: 1) tippjuhtide juhtimisvõimekust arendavad tegevused (nii individuaalsed- kui grupiviisilised arendustegevused) ning 2) koostööd ja ühtseid väärtusi suurendavad ning ühtse valitsemise poole liikumist toetavad tegevused. Tippjuhtide juhtimisvõimekust arendavad tegevused. Tippjuhtide juhtimisvõimekuse arendamiseks on kavas pakkuda erinevaid individuaalseid arendustegevusi nagu coaching, mentorlus, töö konsultandiga, töövarjutus, stažeerimine ja võõrkeeleõpe. 6

7 Töötamine coachi ehk juhtimistreeneriga või mentoriga võimaldab tippjuhil saada vajalikku juhtimistuge, analüüsida ja arutada läbi tekkinud probleemid, elada kiiremini sisse uuel ametikohal või arendada hindamisel nõrgemaks osutunud kompetentse. Sobiv juhtimistreener, konsultant või mentor leitakse iga tippjuhi jaoks personaalselt, arvestades just selle tippjuhi arenguvajadusi ja tegutsemiskonteksti. Juhtimistreenerite leidmiseks on läbi viidud hange, mille tulemusena on sõlmitud raamlepingud enam kui kahekümne Eesti parema juhtimistreeneriga. Erijuhtudel on juhtimistreeneritena kasutatud ja on edaspidi kavas kasutada teiste riikide tippametnikke. Mentoritena tegutsevad reeglina Eesti staažikaimad tippjuhid. Mentorite ja juhtimistreenerite tugi on rohkesti kasutust leidnud eelkõige inimeste juhtimise ja protsesside juhtimise kompetentside arendamisel. Tänu sellele on tippjuhid senisest enam teadvustanud võimalusi, mida pakuvad mentorlus ja coaching kaasaegse organisatsiooni juhtimisel ning avaldanud soovi end selles valdkonnas täiendada. Programmi raames kavatsetakse toetada tippjuhtide mentorluse või coaching u alast väljaõpet eesmärgiga arendada inimeste juhtimise alast kompetentsi avalikus teenistuses ning pakkuda seeläbi tuge ka kesktaseme juhtidele. Konsultandid, kelle ülesandeks on konsulteerida tippjuhte erinevate valdkondade või teemade osas, leitakse iga kaasuse puhul eraldi otsinguga. Ühe arenguaasta jooksul toetatakse ühe tippjuhi töötamist maksimaalselt ühe juhtimistreeneri ja ühe konsultandiga. Töövarjutamine on hõlbus viis, kuidas õppida kolleegide kogemustest ning jagada parimaid praktikaid. Lõppenud perioodil oli töövarjutamine kasutusel peamiselt erinevate arenguprogrammide raames, algaval toetusperioodil on kavas töövarjutamise osa suurendada ning pakkuda võimalust varjutada ka erasektori tippjuhte ja teiste riikide tippametnikke. Esimene sellelaadne kogemus leidis aset ka aastal, kui vastastikku olid töövarjudeks avaliku teenistuse ja Swedbank i tippjuhid. Stažeerimise all peetakse silmas teise riigi avaliku või erasektori asutuse külastamist, eesmärgiga õppida külastatava asutuse kogemustest. Tegevuse raames toetatakse stažeerimisprogrammi ettevalmistamist, transpordikulusid ning ühe nädala majutuskulusid (kuni seitsme päeva ulatuses). Asutused, kus stažeerimine aset leiab, leitakse tippjuhi ja tippjuhtide kompetentsikeskuse koostöös. Juhuks, kui tippjuhil on vajadus süsteemsete teadmiste järele sellise kompetentsi raames, mille arendamise järele teistel sihtrühma liikmetel vajadus puudub, on reserveeritud võimalus toetada tippjuhi tasemeõpet kõrgkoolis maksimaalselt viie ainepunkti ulatuses. Reeglina võib selliseks kompetentsiks olla õigusteadlikkus või finantsjuhtimine; seni on vajadust sellise arengutoe järgi ette tulnud väga harva. Võõrkeeleõppe raames toetatakse tippjuhtide keeleõpet nelja Euroopas enim levinud võõrkeele inglise, prantsuse, saksa ja vene keele osas. Kavas on jätkata lõppenud toetusperioodil väga edukaks osutunud võõrkeeleõppe süsteemi ja toetada nii individuaalset 7

8 keeleõpet Eestis kui ka keelekeskkonnas toimuvat intensiivõpet. Käesoleval perioodil toetame Eestis toimuvat individuaalset keeleõpet kuni 80 akadeemilise tunni ulatuses ning keelekeskkonnas toimuvat intensiivõpet ühe õppenädala ulatuses aastas. Keelekeskkonnas toimuva õppe puhul toetatakse ainult koolituse ja vajaliku testimise maksumusega seotud kulusid. Keelekeskkonnas toimuvat õpet võimaldatakse tippjuhile, kelle vastava võõrkeele oskuse tase on vähemalt B1 Euroopa Keelemapi järgi. Arvestades Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujakohustust aastal, langeb kõige intensiivsem keeleõppeperiood ilmselt vahetult eesistumisele eelnevatele aastatele. Aastateks 2016 ja 2017 vaadatakse toetatavad keeleõppemahud üle ja muudetakse vastavalt vajadusele. Täiendavalt arendatakse tippjuhtide võõrkeeleoskusi ka võõrkeeles toimuvate koolituste kaudu. Võimaluste olemasolul toetatakse ka tippjuhtide individuaalset osalust väljaspool Eestit toimuvatel koolitustel ja konverentsidel. Individuaalseid arendustegevusi on tippjuhtidele pakutud alates aastast ning järk-järgult on kasvanud nende tippjuhtide osakaal, kes individuaalsetes arendustegevustes on osalenud. Aastatel osales individuaalsetes arendustegevustes ca kolmandik tippametnikkonnast ning tagasiside individuaalsele arengutoele on olnud väga hea. Individuaalsetes arendustegevustes osalemise kasvu võib prognoosida ka algavaks toetusperioodiks. Individuaalse arengutoe kõrval on tippjuhtide kompetentside ja juhtimisvõimekuse arendamisel oluline roll ka grupikoolitustel. Grupikoolitused töötatakse välja ja viiakse läbi siis, kui on selgunud, et sihtrühma hulgas on piisav arv tippjuhte, kes antud teemal koolitust vajavad. Möödunud perioodil töötati välja ja viidi edukalt läbi grupikoolitusi peamiselt kolmel teemal õigusteadlikkus, finantsjuhtimine ja avalik esinemine. Nende koolitustega on kavas jätkata ka uuel perioodil. Lisaks nimetatutele on kindlasti kavas suurendada koolituste ja treeningute arvu nende kolme kompetentsi koostöö, kommunikatsioon ja suhtevõrgustike loomine osas, mis toetavad enim eesistumise edukat läbiviimist aasta teises pooles toimuv Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine on tippjuhtide jaoks keeruline ja keskmisest pingelisem juhtimisülesanne, sest just neil on juhtroll suhtumise kujundamisel EL eesistumisse üldiselt, nemad peavad muutma eesistumise atraktiivseks oma töötajatele ning nemad on ka paljuski nö Eesti nägu tervele Euroopale. EL eesistumise ettevalmistamisel teeb tippjuhtide kompetentsikeskus tihedat koostööd Euroopa Liidu sekretariaadiga, eesmärgiga pakkuda kõigile parimat võimalikku ettevalmistust ning vältida arendustegevuste dubleerimist. Koostööd ja ühtseid väärtusi suurendavad ning ühtse valitsemise poole liikumist toetavad tegevused. Eesti avaliku sektori haldussuutlikkus ja paindlikum valitsemiskorraldus sõltuvad väga palju sellest, kuivõrd suudavad avaliku sektori tippjuhid teha omavahel koostööd, kuivõrd jagavad nad ühiseid väärtusi ning mõistavad seatud eesmärke ühtmoodi. Üheks oluliseks sihiks selle alategevuse raames ongi toetada ühtset valitsemist ühiste väärtuste ja eesmärkide teadvustamise ning koostöö edendamise kaudu. 8

9 2014. aastal läbi viidud Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide pühendumuse uuringu tulemus näitas, et tippjuhid on jätkuvalt väga pühendunud (pühendumuse indeks oli 2011.a. 78 ja 2014.a. 77), kuid avalikku teenistust ei tajuta piisavalt ühtsena ning eesmärkidest võidakse erinevalt aru saada (TNS Emor, 2011, 2014). Selgelt ja positiivselt eristus siinkohal kantslerite ametigrupp, kelle hinnangud avaliku teenistuse ühtsusele olid asekantslerite ja peadirektorite omadest kõrgemad. Põhjusteks, miks kantslerid tajuvad ühtseid eesmärke selgemini, on tõenäoliselt nii iganädalased töökoosolekud kui ka alates aastast toimunud regulaarsed töövisiidid, mille käigus just strateegilisi sihte ja teemasid arutatud on. Hoidmaks kantslerite pühendumust ja meeskonnatunnet jätkuvalt kõrgena, on kavas jätkata regulaarselt üks või kaks korda aastas toimuvate töövisiitidega. Tavapäraselt toimub igal kevadel töövisiit Brüsselisse; teiste visiitide sihtkohtadeks saavad kavandataval perioodil olema riigid, kelle EL eesistumiskogemustest õppida või kellega vahetada kogemusi julgeolekuteemadel. Jätkuvad ka 3-4 korda aastas toimuvad töötoad, kus võimalik õppida üksteise kogemustest ja jagada parimaid praktikaid. Senisest rohkem on kavas tähelepanu pöörata konkreetsete koostöömudelite õppimisele ja väljaarendamisele; töövormidena sobivad selleks seminarid, õppevisiidid ja stažeerimine. Töötoad ja seminarid on sobivalt paindlik töövorm, mis võimaldab kiirelt reageerida ka töö käigus üles kerkinud teemadele ja probleemidele. Tippjuhtide konverents on saanud seni väga hea tagasiside osaliseks kui suurepärane võimalus avaliku teenistuse üleste teemade teadvustamisel ja läbiarutamisel ning jätkub kindlasti ka algaval perioodil. Nii OECD poolt läbiviidud analüüsist kui ka tippjuhtide pühendumuse uuringutest järeldub, et tippjuhtide hulgas võiks olla rohkem eestvedajaid ja innovaatilisi liidreid. Suurendamaks innovaatiliste eestvedajate osakaalu tippametnike hulgas, on kavas aastatel läbi viia arenguprogramme erinevatel teemadel, mille tulemusena peaks kasvama osalejate innovatsiooni- ja juhtimisvõimekus, s.h. digijuhtimise võimekus Vastavalt programmide eesmärkidele on kavas osadesse neist osalejatena kaasata ka teiste riikide tippametnikke. Oluline teema, millega tegelemine aitab tuntavalt kaasa meetme eesmärkide saavutamisele, on tippjuhtide poliitikakujundamise võimekus. Poliitikate kujundamine on eelkõige asekantslerite ülesanne. Vaadates voolavust erinevate tippjuhtide ametigruppide lõikes näeme, et just asekantslerite grupis on voolavus kõige kõrgem ja staaž ametikohal kõige lühem, see tähendab, et poliitikakujundajate meeskond on väga ebaühtlaste teadmiste ja kogemustega grupp. Vajadus tegelda eraldi just asekantslerite grupiga tuleneb ka pühendumuse uuringu tulemustest, mille järgi on asekantslerite pühendumus langenud möödunud uuringuga võrreldes kaheksa palli võrra (TNS Emor, 2014). Arendamaks poliitikate kujundamise võimekust ja edendamaks koostööd asekantslerite vahel, on kavas välja töötada ja läbi viia poliitikate kujundamise teemaline arenguprogramm, kuhu oleksid kaasatud kõik asekantslerid. 9

10 Kolmas oluline teema, millega alustati juba aasta alguses, on strateegiline kommunikatsioon. Kommunikatsioon on kaasajal üks olulisemaid tippjuhi kompetentse; strateegilisel kommunikatsioonil on oluline osa poliitikate kujundamisel ja eesmärkide teadvustamisel aastal viidiläbi strateegilise kommunikatsiooni seminare, kus koolitajate ja ekspertidena astusid üles Suurbritannia valitsuse kommunikatsioonijuhid ja eksperdid ja mis said väga hea tagasiside. Kommunikatsioonikoolitusi on rohkem kavandatud eesistumise eelsesse perioodi. Edasiste karjäärperspektiivide olemasolu avalikus teenistuses oli aasta uuringu tulemuste kohaselt üks olulisemaid tegureid tippjuhtide pühendumuse ja motivatsiooni kujunemisel. Uue avaliku teenistuse seaduse vastuvõtmine aastal lõi võimalused tippjuhtide roteerumiseks ning esimesed roteerumised on lõppenud toetusperioodil ka toimunud. Selleks, et oleks võimalik rääkida süsteemse rotatsiooni toimimisest Eesti avaliku teenistuse tippametnikkonnas, tuleb algaval perioodil senisest enam tegelda tippjuhtide karjääri planeerimise ja rotatsioonivõimaluste teadvustamisega. 2.2 Tippjuhtide järelkasvu tagamine Teise alategevuse alla koondatakse tegevused, mis tagavad piisava kandidaatide arvu tippametikohtadele korraldatavatel avalikel konkurssidel, s.h. riigi kui tööandja maine parandamine, tippjuhtide järelkasvuprogrammid, tippjuhikandidaatide arvestuse pidamine jm. Toetuse tulemusena soovitakse saavutada olukord, kus tänu riigi kui tööandja maine kasvule ning süsteemsele tippjuhtide järelkasvu kasvatamisele on kandidaatide arv tippjuhi ametikohtadele korraldatavatel konkurssidel tõusnud perioodi lõpuks vähemalt seitsmele. Väljundnäitajaks, millega alaeesmärgi saavutamist mõõdetakse, on samuti osaluskordade arv arendustegevustes. Sihttasemeks on seatud 500 osaluskorda. Ka selle alategevuse juures on täiendavaks väljundnäitajaks arendustundide arv. Aastatel on keskmine kandidaatide arv tippjuhtide ametikohtadele korraldatud avalikel konkurssidel olnud 4,5 kandidaati ametikohale. See on oluliselt madalam kui eelnevatel aastatel (näiteks 2012.a. keskmine oli 11,5 kandidaati). Suur osa kandidaatidest on olnud avaliku teenistuse sisesed kandidaadid, mis iseenesest pole halb näitaja ja tõestab ka erinevate avaliku teenistuse siseste järelkasvuprogrammide tulemuslikkust, kuid kindlustamaks asjatundlike ja uuendusmeelsete juhtide nimetamist tippametikohtadele, on algava perioodi üheks oluliseks ülesandeks kandidaatide, s.h. väljastpoolt avalikku teenistust tulevate kandidaatide, arvu suurendamine avalikel konkurssidel. Analüüsides põhjuseid, miks inimesed ei soovi kandideerida tippametnike ametikohtadele, võib välja tuua nii erasektori palgatasemest tunduva madalama töötasu, avalike konkursside kehvavõitu maine kui ka riigi kui tööandja maine tervikuna ja aastal läbiviidud tippjuhtide pühendumuse uuringud näitasid, et tippjuhte motiveerib töötama võimalus teenida Eesti riiki, teha huvitavat tööd ja töötada heas meeskonnas. Kahjuks on need motivatsioonitegurid olnud seni konkursse 10

11 läbi viies ebapiisavalt kommunikeeritud aastal muudeti küll radikaalselt konkursikuulutuste stiili, kuid see on vaid üks osa erinevatest võimalikest tegevustest, millega riigi kui tööandja maine tõusule on võimalik kaasa aidata. Toetuseperioodil on kavas proaktiivsemalt tegelda riigi kui tööandja maine teemaga. See tähendab nii teadlikumat sisekui ka väliskommunikatsiooni ning eeldab avaliku teenistuse ülest koostööd. Teine oluline tegevuste grupp, kindlustamaks tippjuhtide järelkasvu, on süsteemne talendijuhtimine. Eelmistel perioodidel algatatud ja läbiviidud arenguprogrammid on osutunud väga tulemuslikeks ning ka uuel perioodil on see jätkuvalt oluliseks tegevussuunaks.tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton on praeguseks läbi viidud kolm korda; selle on lõpetanud ühtekokku 67 avaliku teenistuse keskastmejuhti või tippspetsialisti, kellest ca 70% on programmi lõppedes teinud läbi olulise karjäärimuutuse, sh seitse on saanud tippjuhiks. Newton programmi eesmärgid on läbi aastate jäänud samaks: a) süsteemselt arendada juhipotentsiaaliga avalike teenistujate juhtimisalaseid kompetentse ning valmistada seeläbi ette tulevasi potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele; b) motiveerida osalejaid siduma oma tulevikuplaane avaliku teenistusega ning tõsta nende valmisolekut võtta suuremat vastutust oma töövaldkonnas; c) kujundada ühtseid väärtusi ja arendada koostööoskusi. Algaval toetusperioodil on Newton programmi kavas läbi viia ühel korral, aastatel Arvestades EL Nõukogu eesistumisele eelnevat suurenenud töökoormust avalikus teenistuses, ei ole kavandatud uut algavat järelkasvuprogrammi aastasse aastal algava programmi väljatöötamisel arvestatakse kindlasti keskse koolituse raames toimuva keskastmejuhtide arenguprogrammiga. Oluline on rõhutada, et ehkki mõlemad programmid on mõeldud keskastmejuhtidele, on rõhuasetused selgelt erinevad - keskastmejuhtide programm KAJA on loodud eesmärgiga arendada keskastmejuhtide üldist juhtimisvõimekust ning Newton programm eesmärgiga kasvatada järelkasvu tippjuhtidele, tegeldes just selle osaga keskastmejuhtidest, kellel on kõrgem potentsiaal ning valmisolek astuda järgmine samm. Maksimaalseks osalejate arvuks Newton programmis on kavandatud 20 osalejat. Juhtimistalentide programmi eesmärgiks on tuua avalikku teenistusse juurde väga heade juhieeldustega noori, kellel on kandideerimise hetkel olemas või omandamisel tippjuhi ametiks vajalik haridustase (magistrikraad või lõppjärgus magistriõpingud). Programm töötati välja aastal. Pilootprogrammi valiti seitse noort inimest, kes alates septembrist aastal osalesid kahekümne kuu jooksul mahukas ja mitmekesises programmis. Eesmärgiks oli seatud, et viie aasta möödudes on 30% osalenutest nimetatud ametisse tippjuhi ametikohale. Osalenute käekäiku ja karjääri jälgitakse järgneva viia aasta jooksul. Analüüsides juhtimistalentide programmi ja kõikide osapoolte tagasisidet, võib kindlalt väita, et see programm on olnud edukas. Lisaks seitsme andeka noore toomisele avalikku teenistusse on programm aidanud kaasa avaliku teenistuse maine tõusule vähemalt sihtrühma vanusegrupis, initsieerinud kahte ministeeriumit alustama oma talendijuhtimise programmidega ning algatanud laiema arutelu talendijuhtimise ja järelkasvu kasvatamise teemadel avalikus teenistuses. Uue programmi loomisel tuleb võrreldes pilootprogrammiga paremini planeerida osalejate tööülesandeid ning roteerumisi erinevatesse ministeeriumidesse. 11

12 Samuti tuleb oluliselt rohkem ette valmistada programmis osalevaid tippjuhte ja neid keskastmejuhte, kes erinevates töölõikudes on osalejate vahetuteks juhtideks. Algaval toetusperioodil on kavas saadud kogemuste põhjal juhtimistalentide programmi edasi arendada ning alustada uue programmiga aasta teises pooles. Programmi täpne kestvus ja vastuvõetute arv sõltub ettevalmistuste käigus tehtud ettepanekutest ja otsustest ning ministeeriumide soovist programmis kaasa lüüa. Maksimaalne osalejate arv on viisteist. Lisaks kahele eelpool nimetatud järelkasvuprogrammile on kavas koostöös Rahandusministeeriumiga analüüsida selle sihtrühma arenguvajadusi ja võimalusi, mis täna on arendamise mõttes jäänud justkui kahe sihtrühma vahele. Need on ametite ja inspektsioonide peadirektorite asetäitjad, kes ei kuulu tippjuhtide sihtrühma, kui ei taju end ka keskastmejuhtidena aastal viidi läbi kolmeosaline arenguprogramm sellele sihtrühmale ning kuigi programm läks hästi, siis loodetud tulemust, suuremat kandidaatide arvu avalikel konkurssidel, see kaasa ei toonud. Sõltuvalt analüüsi tulemusest toetatakse nimetatud sihtrühmale sobivate ja vajalike arendustegevuste väljatöötamist ja läbiviimist aastal on talendijuhtimise teema raames täiendavalt kavas tegelda ka ametnikega, kes osalesid Eesti EL Nõukogu eesistumisel ning võiksid tulevikus olla motiveeritud jätkama tippjuhi ametikohal. Tulenevalt avaliku teenistuse seadusest ning VV määrusest nr 100 Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord on tippjuhtide kompetentsikeskusel kohustus pidada tippjuhikandidaatide arvestust. Tippjuhikandidaatide arvestuse pidamise eesmärgiks on tippjuhtide värbamise toetamine, tagades tippjuhikandidaatide olemasolu. Isikud arvab tippjuhikandidaatide arvestusse tippjuhtide valikukomisjon; tippjuhtide kompetentsikeskusel on õigus korraldada avalikke konkursse kandidaatide leidmiseks tippjuhikandidaatide arvestusse ning seal olevate kandidaatide arendamist. Tippjuhikandidaatide arvestuses saab olla maksimaalselt 50 isikut. Toetusperioodil on kavas pakkuda arvestuses olevatele kandidaatidele arendustegevusi vastavalt valikukomisjoni poolt viidatud arenguvajadustele ning üksnes selliste kompetentside arendamiseks, mis takistaksid nende nimetamist tippjuhi ametikohale. 2.3 Tippjuhtide värbamise ja valiku ning hindamise ja arendamise uuendamine Kolmanda alategevuse raames viiakse läbi uuendusprojekte ja tugitegevusi, mis toetavad eelnevate alategevuste läbiviimist, s.h. töömeetodite ja vahendite uuendamine, koostööpartnerite leidmine, kirjanduse soetamine jms. Toetuse tulemusena soovitakse saavutada olukord, kus Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide värbamisel, valikul, hindamisel ja arendamisel kasutatavad lahendused on kaasaegsed ja 12

13 innovaatilised ning tippjuhte toetavad arendajate ja koolitajatena tunnustatud eksperdid nii Eestist kui kogu maailmast. Väljundnäitajaks, millega alaeesmärgi saavutamist mõõdetakse, on läbiviidud uuendusprojektide arv. Sihttasemeks on seatud seitsme uuendusprojekti läbiviimine toetusperioodi jooksul. Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise aluseks on Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel. Kompetentsimudel valmis aastal ning selles on kirjeldatud tippjuhi tööks vajalikud kompetentsid. Kompetentsimudel kui üks inimeste strateegilise juhtimise töövahend võimaldab organisatsioonil sõnastada oma ootused ja nõudmised töötajatele. Kuivõrd ajas muutuvad tegevuskeskkond ja organisatsiooni prioriteedid, tuleb regulaarselt üle vaadata ja kaasajastada ka kompetentsimudelid. Analüüsi ja kaasajastamist vajab peale viieaastast kasutusperioodi ka Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel. Selle tööga on kavas alustada aasta kevadel, peale aasta hindamisperioodi lõppu. Kompetentsimudeli uuendamisse kaasatakse nii tippjuhtide sihtrühma liikmeid kui ka akadeemikuid ja eksperte. Kompetentsimudeli uuendamine toimib paljuski ka avaliku teenistuse ülese koostööprojektina, mille käigus arutatakse läbi riigi ees seisvad väljakutsed ning riigi ootused ja nõudmised tippjuhtidele. Tippjuhtide kompetentside hindamine on kõige tulemuslikum siis, kui see on seotud töötulemuste hindamisega. Paraku on seni kujunenud erinevate ministeeriumite praktikad tulemuslikkuse ja kompetentside hindamise sidumisel üsna erinevaks ja mõneti juhuslikuks. Seetõttu on paralleelselt kompetentsimudeli uuendamisega on kavas välja töötada tippjuhtide tulemuslikkuse hindamise põhimõtted. Tippjuhtide kompetentside hindamine ja arendustegevuste planeerimine toimub elektroonses keskkonnas, e-kompetentsikeskus. E-kompetentsikeskus on loodud aastal ning seda on pidevalt töö käigus parandatud ja täiendatud. Praeguseks on selge, et e-kompetentsikeskus töövahendina on tehnoloogiliselt vananenud ega toeta nõutaval viisil tegevuse eesmärki. Uus elektroonne keskkond peab toetama nii tippjuhtide värbamist ja valikut, hindamist ja arendamist kui toimima ka kliendihalduse tööriistana tippjuhtide kompetentsikeskuse jaoks. Samuti peab seda e lahendust olema võimalik kasutada soovijatel teistest ministeeriumidest või nende allasutustest. Uue keskkonna loomisel konsulteeritakse nii Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnaga kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonnaga, loomaks töövahendit, mis võiks toimida universaalse hindamis- ja arenguvestluste keskkonnana kogu avaliku teenistuse jaoks. Uue keskkonna loomine hakkab kindlasti toimima avaliku teenistuse ülese koostööprojektina, kuivõrd selle käigus tuleb kõigi ministeeriumide esindajatega läbi arutada ja kokku leppida hindamiste ja arenguvestluste läbiviimise põhimõtted, viisid ja tehnoloogiline tugi. Lõppenud toetusperioodil viidi läbi uue e-kompetentsikeskuse värbamise ja valikumooduli vajaduse analüüs, millele toetudes saab alustada töid uue keskkonna arendamiseks

14 aasta alguses on kavas alustada värbamise ja valikumooduli arendusega. Kohe peale kompetentsimudeli uuendamiston plaanis alustada uue hindamise ja arendamise keskkonna loomisega. Tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise planeerimine toetub ka regulaarselt läbiviidavatele uuringutele. Iga kahe aasta tagant on kavas läbi viia tippjuhtide pühendumuse uuring, mis annab võimaluse saada vajalikku informatsiooni tippjuhtide pühendumuse ja motivatsiooni kohta. Tippjuhtide asjatundlikkuse hindamine on kavas läbi viia iga-aastase kompetentside hindamise raames, kaasates hindamisse poliitikuid ja koostööpartnereid väljastpoolt avalikku sektorit. Regulaarselt on kavas läbi viia ka uuringut rahulolu kohta avalike konkurssidega. Viimane taoline, kus uuriti nii kantslerite, personalijuhtide kui ka kandidaatide rahulolu konkurssidega, toimus aastal. Uuringutest saadav informatsioon on sisendiks tööprotsesside parandamisse. Aastatel on oluliselt edasi arendatud tippjuhtide valikuprotsessi välja töötatud ja kasutusele võetud on õiguse ja finantsalased valikuülesanded, erinevates valikuprotsessi etappides on kasutusele võetud erinevad intervjuude tüübid jne. Vaatamata sellele, et valikuprotsessi toimimist võib täna hinnata väga heaks, vajab see pidevat analüüsi ja vajadusel uuendamist. Algaval toetusperioodil tuleb kindlasti uuendada valikuülesandeid ja tegelda valikul osalevate ametnike vastavate kompetentside arendamisega. Valikul osalevate ametnikena peetakse siin eelkõige silmas tippjuhtide valikukomisjoni liikmeid ja personalijuhte. Suurendamaks kandidaatide arvu avalikel konkurssidel, tuleb senisest tunduvalt rohkem tegelda värbamisega. See tegevus hõlmab potentsiaalsete kandidaatide kaardistamist, kontaktide loomist ning aktiivsete kutsete esitamist kandideerimiseks avalikel konkurssidel; paljuski haakub see tegevus riigi kui tööandja maine parandamisega, millest on juttu teise alategevuse all. Üheks toetatavaks tegevuseks on ülevaadete koostamine olulistes valdkondades ilmuvast kirjandusest. Hõlbustamaks tippjuhi kursisolekut tema tööks vajalikes valdkondades (näiteks majandus, juhtimine, vms.) ilmuvate allikatega, on kavas tellida regulaarseid ülevaateid ilmuvast uudiskirjandusest; ülevaated on kättesaadavad tervele tippjuhtide sihtrühmale. Toetatavaks on ka tippjuhtide kompetentsikeskusele tööks vajaliku kirjanduse hankimine. Samuti toetatakse tegevuse eesmärkide saavutamiseks vajalike metoodiliste materjalide koostamist ja väljatöötamist; näiteks on kavas välja töötada uue tippjuhi sisselamispakett. Sisseelamispaketi all peetakse silmas linkide ja artiklite kogumit, mis on soovitav läbi töötada ametisse asumisel ning kohtumisi koordineerivate funktsioonide juhtidega (näiteks: uus kantsler kohtub strateegiadirektori ja Euroopa Liidu asjade direktoriga). Arvestades tippjuhtide töö rahvusvahelist iseloomu ja Eesti koolitusturu väiksust, on väga oluline, et tippjuhtide kompetentsikeskusel oleksid head koostöösuhted ja kontaktid teiste riikide kolleegide ja koolitusasutustega. Senine kogemus on veenvalt näidanud, et 14

15 kõrgetasemeliste arendustegevuste pakkumiseks tippjuhtidele tuleb teha süsteemset ja järjekindlat tööd koostööpartnerite leidmiseks, motiveerimiseks ja hoidmiseks. Toetatavateks tegevusteks saavad siinkohal olla Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise kogemust tutvustavate artiklite kirjutamine, konverentsiettekannete tegemine, konverentsidel ja koostööfoorumitel osalemine ja koostööpartnerite külastamine. Selleks, et olla tippjuhtide sihtrühmale vääriline partner, kes mõistab nende probleeme ja suudab välja pakkuda sobivat arengutuge, on vajalik tippjuhtide kompetentsikeskuse töötajate arendamine ja koolitamine. Tippjuhtide kompetentsipõhise värbamise, valiku, hindamise ja arendamisega alustati Eestis aastal ning tegevust on seni rahastatud ESF vahenditest. Käesoleva toetusperioodi lõpuks on eesmärgiks seatud toimiva väljumisstrateegia väljatöötamine ja rakendamine st Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse tegevus on jätkusuutlik ning välja on töötatud lahendused tegevuste rahastamiseks peale ESF toetusperioodi lõppu. Kogu tegevuse tulemusnäitajaks on rakenduskavas seatud keskvalitsusest ja mittetulundussektorist koolituse läbinute osakaal, kelle asjatundlikkus on suurenenud. Tulemusnäitaja puhul kasutatakse mõõtühikuna arendustegevuste läbinute osakaalu. Tulemusnäitaja arvutamise käik on järgmine: arendustegevuse läbinute osaluskordade arv x 100/arendustegevuse planeeritud osaluskordade arv. Sihttasemeks on toetusperioodi lõpuks seatud 91%. 3. Tegevuse sihtgrupp Tegevuse peamiseks sihtgrupiks on Vabariigi Valitsuse määruses nr 100 Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord avaliku teenistuse tippjuhtidena määratletud isikud. Lisaks määruses nimetatud isikutele kuuluvad sihtrühma riigisekretär, peaprokurör, tippjuhtide järelkasvuprogrammidesse vastu võetud ja tippjuhikandidaatide arvestusse arvatud isikud ning tippjuhtide programmi elluviimise eest vastutavad ametnikud ja töötajad. Erinevate arendustegevuste korral võib lähtuvalt konkreetse tegevuse eesmärgist kaasata sihtgruppi ka Vabariigi Valitsuse või Riigikogu liikmeid, muude valitsusasutuste või hallatavate asutuste, riigi sihtasutuste või avalik-õiguslike juriidiliste isikute juhte, põhiseaduslike institutsioonide, omavalitsuste või mittetulundusühingute esindusorganisatsioonide esindajaid ning riigi poolt asutatud sihtasutuste juhte. Sihtgruppi võib kaasata ka arenguprogrammide loomisel või uuendusprojektides osalevaid koostööpartnerite esindajaid, samuti koolituste või konverentside korraldamisega seotud isikuid. Sihtgrupi laiendamine peab olema põhjendatud ning seotud vastava tegevuse eesmärgiga. Iga üksiktegevuse elluviimisel piiritletakse vastava tegevuse sihtrühm käskkirjas toodud loetelust lähtuvalt. 15

16 4. Tegevuse eeldatav mõju läbivatele teemadele Tegevus panustab järgmistesse läbivatesse teemadesse: Riigivalitsemine kõik tegevused on suunatud riigi võimekuse tõstmisele inimressursi arendamise ja koolitamise kaudu. Tippjuhtide kompetentsuse ja juhtimisvõimekuse kasv ning koostöö edendamine avalikus teenistuses aitab kaasa juhtimiskvaliteedi tõusule riigisektoris ning ühtsema valitsemise poole liikumisele. Infoühiskond tegevuse raames loodav e-kompetentsikeskus loob kaasaegse elektroonse keskkonna, mis võimaldab tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise tegevusi teha kiiresti, mugavalt ja optimaalsete tööjõu ning materjalikuludega. E-kompetentsikeskuse loomisel lähtutakse ka lahendustest, mis võimaldavad kaasata võimalikult laia kasutajate ringi. Kuivõrd e-kompetentsikeskuse kasutajate hulka kuuluvad kõikide ministeeriumide ametnikud, eeldab selle loomine ametnike hindamise ja arendamise põhimõtete ühtlustamist ning edendab seeläbi ka avaliku teenistuse ülest koostööd. Regionaalareng avaliku teenistuse tippjuhid mõjutavad oma otsuste, asutuste arendamise ja avalike teenuste kujundamise kaudu kindlasti ka regionaalset arengut. Tippjuhtide kasvanud juhtimisvõimekus ja kompetentsus avaldab positiivset mõju ka regionaalsele arengule. Vastavalt arendustegevuste eesmärkidele võib tegevustesse kaasata ka kohalike omavalitsuste juhte. Keskkonnahoiu ja kliima ning võrdsete võimaluste läbivasse teemasse toetatav tegevus ei panusta. 16

17 5. Tegevuste kooskõla valikukriteeriumitega Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele Meetme Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu eesmärgiks on suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust. Tegevus Tippjuhtide arendamine suurendab sihtrühma kuuluvate inimeste ameti- ja erialast pädevust ning juhtimis- ja koostöövõimekust, tippjuhtide juhtimisvõimekuse kasv mõjutab positiivselt ka nende juhitavates organisatsioonides inimeste pädevust. Avaliku teenistuse tippjuhtide tegevusest sõltub otseselt kogu avaliku teenistuse institutsionaalne suutlikkus. Tegevuse sihtrühma kuulub 97 tippjuhti, ca 50 tippjuhtide järelkasvuprogrammidesse vastu võetud isikut ning kuni 50 tippjuhikandidaatide arvestusse arvatud isikut. Meetme väljundnäitajate saavutamisse panustab tegevus aasta lõpuks 900 osaluskorraga. Projekti põhjendatus Avaliku teenistuse tippjuhid on ametigrupp, kes väga oluliselt mõjutavad Eesti avaliku teenistuse institutsionaalset suutlikkust ja seeläbi kogu riigi käekäiku. Paraku on kandidaatide arv tippjuhtide ametikohtadele korraldatavatel konkurssidel ebapiisav ning kandidaatide kompetentside tase väga kõikuv. Seega on tippjuhtide kompetentsuse, juhtimis- ja koostöövõimekuse arendamine võimalus, mille kaudu toetada valitsuse strateegiliste eesmärkide saavutamist. Tegevuse raames keskendutakse nii tippjuhtide individuaalsete kompetentside ja juhtimisvõimekuse kui ka nende koostöövõimekuse arendamisele. Suurendamaks kandidaatide arvu avalikel konkurssidel, tegeldakse tippjuhtide järelkasvu kasvatamise, talendijuhtimise ja karjääri planeerimisega. Tegevuste mõjusust on tõestanud eelneva üheksa tegevusaasta kogemused. Kõikide tegevuste raames pööratakse erilist tähelepanu just innovaatiliste lahenduste leidmisele. Tegevuste ajakava kujuneb tippjuhtide hindamise ja arendamise protsessist tulenevalt. Projekti kuluefektiivsus Kavandatud lahendused on optimaalselt kuluefektiivne viis soovitud tulemuste saavutamiseks. Planeeritud eelarve on kokku pandud toetudes eelneva üheksa aasta kogemusele, arendustegevuste hindade ja sihtrühma arenguvajaduse prognoosile. Taotleja rahastab tegevusega kaasnevaid püsikulusid oma eelarvest. Toetuse taotleja/saaja (ja partnerite) suutlikkus projekti ellu viia Toetuse taotleja on Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus, kus töötab lisaks keskuse juhile kolm erialase ettevalmistuse ja suure töökogemusega sisunõunikku ning suure 17

18 administreerimiskogemusega konsultant. Tippjuhtide kompetentsikeskus on käivitanud aastal kogu avaliku teenistuse tippjuhtide valiku, hindamise ja arendamise süsteemi Eestis ning seda edukalt arendanud nii, et sellest kogemusest on tänaseks saanud üks eeskujusid Euroopas ja kaugemalgi. See võiks olla piisav eeldus projekti elluviimiseks. Õiguslikuks eelduseks on 2013.a. vastu võetud avaliku teenistuse seadus ja VV määrus nr 100 Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord. 6. Eelarve Kuuendas peatükis esitatakse toetatava tegevuse eelarve alategevuste lõikes. Tegevuste prognoositavad mahud ja maksumused on kujunenud perioodil läbi viidud arendustegevuste ja projektide kogemuste ning hindade alusel ning arvestades ÜKP rakenduskavas seatud väljundnäitajate saavutamisega. Arvesse on võetud ka hindade muutumist toetuse perioodil. 57,88% tegevuse eelarvest on ette nähtud esimeseks alategevuseks - tippjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekuse arendamiseks. 28,5% eelarvest on kavandatud teiseks alategevuseks, tippjuhtide järelkasvu tagamiseks, 11,4% kolmandaks alategevuseks, tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise süsteemi uuendamiseks ning 2,2% administeerimiseks.. Tagamaks tippjuhtide pühendumust arendustegevuste elluviimisele, tuleb mõnede individuaalsete arendustegevuste puhul tippjuhtidel endil katta osa kuludest (näiteks: keelekeskkonnas toimuva õppe korral tuleb osalejal kanda transpordi- ja majutuskulud). Tippjuhtide kompetentsikeskusele jäetakse ka õigus kohustada katkestajat või katkestaja asutust katma arendustegevusega kaasnenud kulusid. 7. Kulude abikõlblikkus Peatükis loetletakse tegevuste raames lubatud kulud. Kõik meetme tegevuste raames tehtavad kulud peavad olema seotud tegevuse eesmärkide saavutamisega ning kulude tegemisel tuleb silmas pidada nende kuluefektiivust. Abikõlblikud kulud on: a) uuringud, analüüsid ja küsitlused ning nende tulemuste avalikustamise kulud; b) personalikulud vastavalt ühendmääruse -le 3; c) konsultatsioon, coaching ja võõrkeeleõpe; d) koolituste, konverentside, seminaride, infopäevade ja koosolekute korraldamine; e) metoodikate, õppematerjalide, juhiste, publikatsioonide ja koolitus- ja arenguprogrammide väljatöötamine ning nende avalikustamine; 18

19 f) erialase kirjanduse ja informatsiooni hankimise kulud; g) temaatilistel konverentsidel, messidel, seminaridel ja koolitustel osalemise tasud; h) tasemeõppe kulud; i) lähetuse kulud; j) transport ja majutus; k) tõlke kulud; l) trükised; m) teavitamiskulud, sh veebidisain ja -majutus; n) tarkvara litsentsid või veebipõhiste tarkvaralahenduste teenustasud; o) infotehnoloogilised lahendused. 1) Abikõlblikud on järgmised kulud: a) uuringud, analüüsid ja küsitlused ning nende tulemuste avalikustamise kulud st uuringu, analüüsi või küsitluse läbiviimise teenuse tellimine ning nende tulemuse avalikustamisega seonduvad kulud. b) personalikulud vastavalt ühendmääruse 3 abikõlblikud on tegevuse elluviijate palgakulud või tegevusse elluviimist toetavate ekspertide eksperttasud. Tugipersonali kulusid (nt raamatupidamine, riigihangete spetsialisti tugi, juristi tugi) ning ametnike senise ametijuhendi- või töölepingujärgsete ülesannete täitmisega seonduvaid kulusid ei hüvitata. c) Konsultatsioon, coaching ja võõrkeeleõpe konsultatsiooniteenuse, juhtimistreeneri teenuse või tippjuhtide võõrkeeleõppe teenuse tellimine. d) koolituste, konverentside, seminaride, infopäevade ja koosolekute korraldamine s.h. koolitajate ja ekspertide tasu, ruumide rent ja tegevuse eesmärke toetavate kujunduslike lahenduste väljatöötamine; osalejate, koolitajate ja korraldajate transpordi ja majutuse kulud; osalejate, koolitajate ja korraldajate toitlustuskulud ( Eestis toimuva arendustegevuse puhul 30 eurot osaleja kohta päevas ning tippjuhtide aastakonverentsi ja väljaspool Eestit toimuva arendustegevuse puhul 50 eurot osaleja kohta päevas, s.h. kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena (v.a. erisoodustuselt tasutav maks). e) metoodikate, õppematerjalide, juhiste ja koolitusprogrammide väljatöötamine ning nende avalikustamine; f) osalemistasud temaatilistel konverentsidel, messidel, seminaridel ja koolitustel tegevuse eesmärkidega seotud osalemine konverentsidel, messidel, seminaridel ja koolitustel. g) lähetuse kulud sh transpordi, majutuse, päevarahade kulud. h) transport ja majutus põhjendatud juhtudel eksperdi, koolitaja, tegevuses osaleja transpordi ja majutuse kulud. i) tõlke kulud tegevuse tulemuste saavutamiseks vajalikud suulise või kirjaliku tõlke kulud. j) trükised tegevuste tulemuste saavutamiseks vajalike trükiste tellimine, sh kujundus ja küljendus. 19

20 k) teavitamisekulud, sh veebidisain ja majutus; l) tarkvara litsentsid või veebipõhised tarkvaralahenduste teenustasud; m) infotehnoloogilised lahendused väiksemamahulise tegevuse tulemuste saavutamiseks ja tõhusaks rakendamiseks vajalikud lahendused. 8. Toetuse maksmise tingimused ja kord Punktis viidatakse väljamaksete aluseks olevatele asjakohastele paragrahvidele struktuuritoetuste seaduses ja ühendmääruse. Toetuse maksmine tegelike kulude alusel tähendab, et kaup/teenus/töö on kätte saadud ja kulu on täies ulatuses makstud. Ettemakseid (sh sõlmitud lepingute raames ette nähtud ettemaksed) toetusest ei hüvitata. 9. Elluviija kohustused Peatükis viidatakse asjakohastele paragrahvidele struktuuritoetuste seaduses ning tuuakse eraldi välja täpsustamist või rõhutamist vajavad kohad. 10. Tegevuste tulemuslikkuse seire ja hindamine Sätestab seire ja hindamise korra. Korda täpsustavad rakendusasutuse protseduurireeglid. 11. Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine Sätestab tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmise korda. Korda täpsustavad rakendusasutuse protseduurireeglid. 12. Finantskorrektsiooni mõju tegevuse eelarvele Peatükis viidatakse asjakohastele paragrahvidele struktuuritoetuste seaduses. 20

Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaud

Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaud Prioriteetse suuna 12 Haldusvõimekus meetme 12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu tegevuse 12.1.3 Institutsionaalse ja organisatsioonide

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

TAT ÕKPAT (lisa)

TAT ÕKPAT (lisa) LISA KINNITATUD Haridus- ja teadusministri 17. juuli 2015. a. käskkirja nr 308 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine elluviimiseks

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Lisa "Toetuse andmise tingimused tegevusele ”Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“

Lisa Toetuse andmise tingimused tegevusele ”Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ LISA KINNITATUD haridus- ja teadusministri 17. juuli 2015. a. käskkirja nr 308 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine elluviimiseks

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates Teenistuskoha jaotus ametivõi töökohaks ja k

Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates Teenistuskoha jaotus ametivõi töökohaks ja k Lisa Maksu- ja Tolliameti teenistuskohtade koosseis ja teenistuskohtade teenistusgrupid alates 01.06.2019 Maksu- ja Tolliamet peadirektor 1 ATS 7 lg 3 p 1 Üldjuhtimine 7A Maksu- ja Tolliamet Järelevalve

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD 27. jaanuar 2015. a. I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus 1.2 Ametinimetus Kriisireguleerimise nõunik 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Peadirektor 1.5 Alluvad Peadirektori ühekordsete

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem