LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LISA 3. PUT_SG_taotlemise juhend_2018.docm"

Väljavõte

1 LISA 3 KINNITATUD SA Eesti Teadusagentuur juhatuse 6. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/18/22 Personaalse uurimistoetuse stardigrandi taotlemise tingimused ja kord 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala 1.1. Käesoleva korraga kehtestatakse personaalse uurimistoetuse stardigrandi taotlemise, hindamise, määramise, eraldamise ja aruandluse tingimused ja kord Käesolevas korras reguleerimata küsimustes on Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (edaspidi teadusagentuur) juhatusel õigus langetada kaalutletud otsuseid, kaasates vajadusel eksperte. 2. Eesmärk 2.1. Personaalse uurimistoetuse stardigrandi (edaspidi ka grant) eesmärgiks on toetada esmase teadusliku uurimistöö kogemuse omandanud teadlaste iseseisva karjääri alustamist Eesti teadus- ja arendusasutuses, oma uurimisrühma loomist ning järelkasvu (sh doktorantide) edendamist Stardigrant on mõeldud iseseisva uurimisprojekti täitmiseks ning selle eesmärk ei ole teiste uurimistoetuste kaasrahastamine Teadusagentuuril on õigus grantide määramisel kehtestada igaks aastaks teadus- ja arendustegevuse valdkondlikud prioriteedid. 3. Stardiprojekt Stardiprojekt (edaspidi ka projekt) on teadusliku uurimistöö kirjeldus, milles on välja toodud selgelt piiritletud uurimisprobleem ja selle lahendamiseks kavandatud alus- või rakendusuuring. 4. Stardigrandi taotleja 4.1. Granti võib taotleda isik (edaspidi taotleja) Eesti teadus- ja arendusasutuse (edaspidi vastuvõttev asutus) nõusoleku alusel. Nõusolek peab sisaldama kinnitust, et vastuvõttev asutus sõlmib taotlejaga töölepingu projekti täitmiseks juhul, kui taotluse esitamise hetkel nende vahel tööleping puudub, ning et taotleja ja vastuvõttev asutus lepivad omavahel kokku granditaotluses näidatud isikute tasustamises. 1

2 4.2. Taotleja ei saa samaaegselt taotleda rohkem kui ühte personaalse uurimistoetuse granti, kuid võib olla märgitud põhitäitjana veel ühes stardi- või rühmagrandi taotluses Granti ei saa taotleda isik, kelle kahe eelmise järjestikuse taotlusvooru taotlused ei ületanud punkti alusel kehtestatud lävendeid; kes ei ole kolme grandi taotlemisele eelnenud aasta jooksul mõjuva põhjuseta tähtajaks esitanud teadusagentuuri rahastatud varasema(te) projekti(de) aruannet (aruandeid) või kelle aruannet (aruandeid) ei ole teadusagentuur heaks kiitnud Grandi taotleja peab olema selle projekti, millele granti taotletakse, juht. 5. Taotluse menetleja Grandi taotluste menetleja on teadusagentuur. 2. peatükk GRANDI TAOTLEMISE TINGIMUSED 6. Stardigrandi taotlemine 6.1. Taotleja esitab taotluse, mille vastuvõttev asutus on kinnitanud, teadusagentuurile Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi ETIS) kaudu Iga-aastase grantide taotlemise perioodi kehtestab ja kuulutab välja teadusagentuur Taotlus esitatakse inglise keeles, välja arvatud punktides ja nimetatud osad Taotluses näidatakse ära: taotleja ja põhitäitja(d). Üks isik võib olla samaaegselt märgitud põhitäitjana mitte rohkem kui kahes granditaotluses; projekti nimetus eesti ja inglise keeles; projekti lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles; taotletava grandi periood; projekti teaduslik taust; projekti põhieesmärgid, hüpoteesid, meetodid ja tööplaan, sh eeldatav ajakava aastate lõikes ning projektiks vajaliku taristu kättesaadavus projekti eesmärkide saavutamiseks. Juhul kui projekti on kaasatud põhitäitja(d), tema (nende) roll ja ülesannete jaotus; projekti eeldatavad tulemused, nende potentsiaalne rakendatavus, olulisus Eesti teadusele, ühiskonnale ja majandusele ning võimalikud jätkamissuunad; selgitus, kas uurimistöö tegemiseks on olemas või vajalik inim- või meditsiiniuuringute eetikakomitee või loomkatseprojekti loakomisjoni luba või juhul, kui uurimistööl on puutumus Nagoya protokolliga, kas on olemas või vajalik hoolsuskohustust puudutav 2

3 deklaratsioon; selgitus, kuidas hallatakse projekti käigus tekkivaid andmeid; kinnitus, et projekti kavandamisel ja elluviimisel järgitakse teaduseetika põhimõtteid ja head teadustava; järgitud hea teadustava põhimõtteid; taotletav granditüüp vastavalt punktis 9.3. nimetatud fikseeritud grandimahtudele ja selle põhjendus, sh otseste kulude jaotus; taotleja senine teadus- ja arendustegevus, sh tuues eraldi välja tema rolli taotluses märgitud (projekti seisukohast olulisemates) publikatsioonides; taotleja senine projekti seisukohast oluline rahvusvaheline ja Eesti-sisene koostöö, sh tuues eraldi välja tema rolli taotluses märgitud projektides Teadusagentuuril on õigus nõuda taotlejalt ja vastuvõtvalt asutuselt täiendavaid andmeid ja dokumente. 7. Stardiprojekti juht 7.1. Stardiprojekti juhiks võib olla taotleja: kellel on projekti kavandatava alguse aasta 1. jaanuariks taotluse menetlemise valdkonnas esmakordse doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omistamisest möödas vähemalt kaks aastat ja mitte rohkem kui seitse aastat. Kvalifikatsiooni omistamise kuupäevaks loetakse kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljaandmise kuupäeva. Hindamisnõukogu võib põhjendatud juhul nõuetele vastavaks lugeda taotleja, kellele on antud taotluse menetlemise valdkonnas esmakordne doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon rohkem kui seitse aastat enne projekti kavandatava alguse aasta 1. jaanuari. Kui taotleja on olnud pärast taotluse menetlemise valdkonnas esmakordse doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni saamist rasedus- ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel või kaitseväeteenistuses, pikeneb selle perioodi võrra piirtähtaeg täiskuudes ümardatuna suurema kuude arvuni; kes on pärast doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni saamist omandanud teadusliku uurimistöö kogemuse (nt järeldoktorantuuris, TA-asutuses teadustöötajana vms, soovitatavalt mitte samas riigis, kus omandati doktorikraad); kes töötab projekti täitmise ajal täistööajaga vastuvõtvas asutuses ja töö asukohaga Eestis ning kelle töötasu kaetakse täielikult või osaliselt antud projekti vahenditest. Hindamisnõukogu võib erandjuhul nõuetele vastavaks lugeda stardiprojekti juhi, kes töötab vastuvõtvas asutuses täistööajast vähem, kui ta töötab projekti eesmärkide saavutamise huvides täistööajast ülejääva koormusega samaaegselt teise tööandja juures, töö asukohaga Eestis (näiteks samaaegne töötamine arstina); kes ei ole varem olnud personaalse uurimistoetuse stardi- või otsinguprojekti juht ega 3

4 institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema juht Stardiprojekti juht ei saa grandi perioodil olla: teise personaalse uurimistoetuse järeldoktor ega stardi-, otsingu- või rühmaprojekti juht või põhitäitja; institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema juht või põhitäitja Stardiprojekti juhti ei saa pärast taotluse esitamist ega grandi perioodil vahetada. Stardiprojekti juhi töölepingu peatumise või lõppemise korral vastuvõtva asutusega ei lähe projektijuhi õigused ja kohustused üle teistele projekti täitjatele. 8. Stardiprojekti täitmises osalejad 8.1. Lisaks stardiprojekti juhile võivad projekti täitmises osaleda: projekti põhitäitja(d), kes töötab (töötavad) projekti täitmise ajal vastuvõtvas asutuses, kellel on projektis ettenähtud uurimisülesannete täitmiseks vajalik kvalifikatsioon ja kelle töötasu kaetakse täielikult või osaliselt antud projekti vahenditest; projekti täitja(d), sh üliõpilased, kellele makstakse tasu või kelle teadustöö stipendium (üliõpilaste puhul) kaetakse täielikult või osaliselt antud projekti vahenditest ning kelle töö on taotluses esitatud projektiga sisuliselt seotud Stardiprojekti põhitäitja ei saa grandi perioodil olla: sama uurimisprojekti täitja; teise personaalse uurimistoetuse järeldoktor ega stardi-, otsingu- või rühmaprojekti juht või põhitäitja; institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema juht või põhitäitja. 9. Stardigrandi maht 9.1. Stardigrant sisaldab projekti täitmisega seotud otseseid kulusid ja üldkulu, kusjuures otsesed kulud jagunevad personalikuludeks ja teadustöö kuludeks: Personalikulud on töötasud koos kõigi riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate hüvitistega ning üliõpilaste teadustöö stipendiumid; Teadustöö kulud on lähetuskulud, projekti täitmisega otseselt seotud põhivara (vastavalt vastuvõtva asutuse sätestatud määratlusele) soetamise kulud, sisseostetavad teadus- ja arendusteenused, projekti täitmisel saadud teadus- ja arendustegevuse tulemuste publitseerimise ja populariseerimisega ning intellektuaalomandi kaitsmisega seotud kulud ning muud teadustöö läbiviimiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt projekti eripärast; Üldkulu on vastuvõtva asutuse kulu, mis on seotud grandi asutuse poolse haldamisega ning projekti täitmises osalejatele kvaliteetse uurimiskeskkonna tagamisega. 4

5 9.2. Sõltuvalt stardiprojekti valdkondlikust eripärast, uurimismetoodika spetsiifikast (sh eksperimentaalsusest) ning projektis osalevate isikute arvust jagunevad grandid fikseeritud grandimahtudega granditüüpideks Teadusagentuur kehtestab personaalse uurimistoetuse taotluste eelarve koostamise juhendis igaks aastaks fikseeritud grandimahud ning võib kehtestada kululiikide maksimumsummad või - määrad Taotlejal on õigus taotleda fikseeritud grandimahust väiksemat grandisummat. 10. Stardigrandi periood Stardigrandi periood on kuni neli aastat. 3. peatükk TAOTLUSE HINDAMINE JA GRANDI MÄÄRAMINE 11. Taotluste hindamine Taotluste hindamist korraldab teadusagentuur Taotlusi hindab hindamisnõukogu, lähtudes haridus- ja teadusministri a määrusest nr 74 Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord ning teadusagentuuri kehtestatud stardigrandi taotluste hindamisjuhendist (edaspidi hindamisjuhend) Teadusagentuur võib hindamisjuhendis kehtestada taotluste hindamisel lävendid. Kui taotlus lävendit ei ületa, siis granti ei määrata Taotluste esmane hindamine toimub hindamisnõukogu valdkondlikes ekspertkomisjonides. Hindamisnõukogul on õigus otsustada, millises ekspertkomisjonis taotlust menetletakse Igale taotlusele annavad põhjendatud hinnanguid ja hindeid vähemalt kaks sõltumatut retsensenti. Retsensentidest vähemalt üks peab olema välisriigist Ekspertkomisjon võtab oma hinnangute ja hinnete kujundamisel aluseks retsensentide antud hinnangud ja hinded, kuid need ei ole ekspertkomisjonile siduvad Ekspertkomisjon esitab hinnangud ja hinded oma ekspertiisivaldkonda kuuluvate taotluste kohta hindamisnõukogule. Hindamisnõukogu võtab oma hinnangute ja hinnete kujundamisel aluseks ekspertkomisjoni antud hinnangud ja hinded, kuid need ei ole hindamisnõukogule siduvad Hindamisnõukogu igale taotlusele lõpphinnangu ja -hinde Hindamisnõukogu koostab lõpphinnangute ja hinnete alusel stardigrandi taotluste valdkondlikud paremusjärjestused. Hindamisnõukogu määratleb võrdsete tulemustega taotluste pingeritta seadmise kriteeriumid juhuks, kui lõpphinnangute ja hinnete alusel ei ole 5

6 võimalik taotluste paremusjärjestusi moodustada Hindamisnõukogu võib taotluse lõpphinnangus kirjeldada tingimused, mida stardiprojekti juht ja vastuvõttev asutus on kohustatud grandi saamisel täitma Teadusagentuur teeb taotlusele antud punktides ja nimetatud hinnangud ja hinded, sh hindamisnõukogu esialgse rahastamisettepaneku (edaspidi ettepanek) ning taotleja asukoha stardigrandi taotluste valdkondlikus paremusjärjestuses taotlejale ja vastuvõtvale asutusele kättesaadavaks Taotlejal ja vastuvõtval asutusel on õigus esitada kirjalikult ühisarvamus ja vastuväited ettepaneku kohta teadusagentuuri määratud tähtajaks (ärakuulamine). Ärakuulamise käigus hinnatakse eelkõige menetlusreeglite järgimist ning kontrollitakse võimalikke faktivigu. Retsensendi, ekspertkomisjoni või hindamisnõukogu teaduslikku hinnangut üle ei hinnata. Juhul, kui hindamisnõukogu on taotluse lõpphinnangus kirjeldanud tingimused, mida grandi saamiseks tuleb täita, peavad taotleja ja vastuvõttev asutus andma nõusoleku nende tingimuste täitmiseks Juhul, kui taotleja, kelle taotluse rahuldamiseks on hindamisnõukogu teinud teadusagentuuri juhatusele ettepaneku või kellele on teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga määratud stardigrant, loobub sellest, siis määratakse stardigrant sama valdkonna stardigrandi taotluste paremusjärjestuses järgmisele taotlejale. Põhjendatud juhul võib hindamisnõukogu teha ettepaneku grandi määramiseks sama valdkonna rühmagrandi taotluste paremusjärjestuses või teise valdkonna stardi- või rühmagrandi taotluste paremusjärjestuses järgmisele taotlejale Valeandmete, loomevarguse või petturluse ilmnemisel on teadusagentuuril õigus taotluse menetlemine lõpetada ja jätta taotlus läbi vaatamata. 12. Stardigrandi määramine Hindamisnõukogu esitab lõpphinnangut ja ärakuulamise tulemusi arvesse võttes ning taotleja asukohta valdkondlikus stardigrandi taotluste paremusjärjestuses arvestades teadusagentuuri juhatusele põhjendatud ja erapooletu ettepaneku: rahuldada taotlus; mitte rahuldada taotlust Teadusagentuuri juhatusel on õigus oma otsust põhjendades saata ettepanek hindamisnõukogule uuesti läbivaatamiseks Taotluse rahuldamise ja grandi määramise või taotluse mitterahuldamise otsuse teeb teadusagentuuri juhatus käskkirjaga, määrates taotluse rahuldamise korral selles ära grandi perioodi ja aastase mahu. 4. peatükk 6

7 GRANDI ERALDAMINE JA JÄTKAMINE 13. Stardigrandi eraldamine Grant eraldatakse vastuvõtvale asutusele teadusagentuuri, vastuvõtva asutuse ja stardiprojekti juhi vahel ETISes sõlmitava kolmepoolse üheaastase lepingu (edaspidi eraldisleping) alusel, milles on ära toodud osapoolte vastastikused õigused, kohustused ja vastutus Eraldisleping sõlmitakse hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul pärast punktis nimetatud otsuse tegemist. Mitmeaastase projekti korral sõlmitakse eraldisleping igal aastal uuesti hiljemalt ühe kuu jooksul punktis nimetatud otsuse tegemisest Vastuvõttev asutus sõlmib stardiprojekti juhiga ja põhitäitja(te)ga eraldislepingu sõlmimisest ühe kalendrikuu jooksul töölepingu projekti läbiviimiseks, juhul kui enne grandi eraldamist nende vahel tööleping puudub. 14. Grandi jätkamine ja grandi mahu muutmine Grandi jätkamiseks esitab stardiprojekti juht teadusagentuuri määratud tähtajaks ETISes järgmised vastuvõtva asutuse poolt kinnitatud andmed: muudatused põhitäitjate koosseisus; grandiga finantseeritud otseste kulude jaotus; grandi eraldamisele punkti või alusel seatud tingimuste täitmine Nelja-aastase stardiprojekti juht koostab projekti kolmandal aastal eesti või inglise keeles eelneva perioodi kohta vahearuande. Vahearuanne, mille vastuvõttev asutus on kinnitanud, esitatakse teadusagentuurile ETISe kaudu 31. märtsiks. Vahearuandes tuuakse ära: projekti teadustulemuste kokkuvõte; grandiga finantseeritud otseste kulude jaotus; andmed oluliste muudatuste kohta projektis, sealhulgas muudatused põhitäitjate koosseisus ja projekti jätkusuutlikkuse põhjendused; grandi eraldamisele punkti või alusel seatud tingimuste täitmine Hindamisnõukogu teeb punktis nimetatud andmete ja punktis nimetatud vahearuande põhjal teadusagentuuri juhatusele põhjendatud ettepaneku: jätkata granti senises mahus, juhul kui ei tuvastata olulisi muutusi projekti täitmise jätkusuutlikkuses või muude käesoleva korraga kehtestatud tingimuste täitmises; jätkata granti taotletud mahus, juhul kui stardiprojekti juht taotleb või on eelmisel aastal taotlenud granti talle eraldatud granditüübist väiksema granditüübi mahus; jätkata granti taotletust väiksemas mahus, juhul kui vajadus selleks tuleneb igaaastasest riigieelarvelisest eraldisest; mitte jätkata granti, juhul kui: 7

8 punktis või nimetatud tingimused ei ole täidetud; projekti täitmise jätkusuutlikkus on olulisel määral vähenenud või on ebapiisav; stardiprojekti juht vastuvõttev asutus pole tähtaegselt esitanud punktis nimetatud andmeid või punktis nimetatud vahearuannet; esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud Hindamisnõukogu võib punktis , või nimetatud ettepanekus kirjeldada tingimused, mida stardiprojekti juht ja vastuvõttev asutus on kohustatud grandi jätkamisel täitma. Sel juhul esitavad stardiprojekti juht ja vastuvõttev asutus nõusoleku ja tegevuskava tingimuste täitmiseks Punktis nimetatud juhul on stardiprojekti juhil ja vastuvõtval asutusel õigus esitada kirjalikult ühisarvamus ja vastuväited ettepaneku kohta teadusagentuuri määratud tähtajaks Grandi jätkamise või mittejätkamise otsuse teeb teadusagentuuri juhatus käskkirjaga, määrates grandi jätkamise otsuse korral selles ära grandi jätkamise perioodi ja mahu. 15. Vastuvõtva asutuse muutmine Stardiprojekti juhil on õigus taotleda vastuvõtva asutuse muutmist. Selleks esitab stardiprojekti juht teadusagentuurile taotluse koos uue vastuvõtva asutuse nõusolekuga ning kinnituse senise vastuvõtva asutuse teavitamise kohta Teadusagentuur hindab uue vastuvõtva asutuse uurimiskeskkonna ja taristu kvaliteeti ja piisavust projekti eesmärkide saavutamiseks ning juhul, kui projekti oli(d) kaasatud põhitäitja(d), projekti jätkusuutlikkust. Selle tulemusena: positiivse hinnangu korral sõlmib uue eraldislepingu stardiprojekti juhi ja uue vastuvõtva asutusega, mis peab ühe kuu jooksul sõlmima stardiprojekti juhiga töölepingu, ning lõpetab eraldislepingu stardiprojekti juhi ja senise vastuvõtva asutusega; negatiivse hinnangu korral uut eraldislepingut ei sõlmita Uus eraldisleping sõlmitakse hiljemalt kolme kuu jooksul. Kuni uue eraldislepingu sõlmimiseni peatab teadusagentuur grandi väljamaksed Pärast uue eraldislepingu lõpetamist on senine vastuvõttev asutus kohustatud kasutamata grandi koos proportsionaalse üldkuluga teadusagentuurile tagasi maksma hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul alates teadusagentuurilt vastava tagastusnõude saamise päevast ning stardiprojekti juht ja senine vastuvõttev asutus on kohustatud esitama vahearuande vastavalt punktile peatükk 8

9 PROJEKTI AJUTINE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 16. Stardiprojekti ajutine peatamine Projekti ajutist peatamist saab taotleda stardiprojekti juhi rasedus- ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkuse, kaitseväeteenistuse, raske haiguse või muu erakorralise asjaolu puhul, mille tõttu osutub projekti täitmine võimatuks või on olulisel määral raskendatud Projekti ajutise peatamise põhjendatud taotlus esitatakse enne peatamise perioodi algust kooskõlastatult vastuvõtva asutusega teadusagentuuri juhatusele Projekti ajutist peatamist võib stardiprojekti juht taotleda kokku kuni kolmeks aastaks. Projekti lõpptähtpäev lükkub peatatud aja võrra edasi Projekti ajutise peatamise perioodiks peatub eraldisleping. 17. Stardiprojekti lõppemine Projekt lõpeb grandiperioodi lõpptähtajal Kõik grandist rahastatavad tegevused peavad olema lõppenud projekti lõpptähtajaks Vastuvõttev asutus on kohustatud kandma pärast projekti lõppemist kasutamata jäänud grandiosa koos proportsionaalse üldkuluga teadusagentuuri arveldusarvele hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul alates teadusagentuurilt vastava tagastusnõude saamise päevast ning stardiprojekti juht ja vastuvõttev asutus on kohustatud esitama projekti lõpparuande vastavalt punktile Lõpparuande esitamine Projekti lõpparuande koostab stardiprojekti juht eesti või inglise keeles. Vahearuanne, mille vastuvõttev asutus on kinnitanud, esitatakse teadusagentuurile ETISe kaudu grandi lõppemisele järgneva aasta 31. märtsiks Projekti lõpparuandes näidatakse: tulemused (sh projekti põhitulemused ingliskeelse ja eestikeelse populaarteadusliku lühikokkuvõtte vormis, projekti täitmise tulemusel avaldatud ja grandile viitavate publikatsioonide terviktekstid ning tööstusomandid) vastavalt taotluses esitatud eesmärkidele. Publikatsioone, millel puudub viide eraldatud grandile vastavalt punktile 19.1., lõpparuandesse lisada ei tohi; saavutatud tulemuste potentsiaalne rakendatavus, olulisus Eesti teadusele, ühiskonnale ja majandusele ning kavandatud jätkamissuunad; grandi kasutamise aruanne, mis on kooskõlas vastuvõtva asutuse raamatupidamise 9

10 andmetega; grandi eraldamisele punkti või alusel seatud tingimuste täitmine; juhul, kui uurimistööl oli puutumus Nagoya protokolliga, hoolsuskohustust puudutav deklaratsioon; muu stardiprojekti juhi või vastuvõtva asutuse hinnangul oluline projektiga vahetult seotud informatsioon Juhul, kui stardiprojekti juht ei koosta lõpparuannet tähtajaks, koostab ja esitab lõpparuande teadusagentuurile vastuvõttev asutus Hindamisnõukogu annab lõpparuande põhjal projekti täitmisele hinnangu ning kiidab nõuetele vastava aruande heaks. Teadusagentuur teeb hindamisnõukogu hinnangu ETISe kaudu stardiprojekti juhile ja vastuvõtvale asutusele kättesaadavaks. 19. Stardiprojekti tulemuste avalikustamine Projekti tulemuste publitseerimisel märgitakse, millise grandi vahenditest on projekti täitmist finantseeritud Projekti tulemusena avaldatud ja grandile viitavate publikatsioonide terviktekstid teeb vastuvõttev asutus avalikkusele ETISe kaudu vabalt kättesaadavaks, kui publitseerimise, autoriõiguse või muu intellektuaalomandi kaitsmise tingimused ei sätesta teisiti Juhul, kui teaduskirjastus piirab publikatsioonidele juurdepääsu ajaliselt, teeb vastuvõttev asutus projekti täitmise tulemusena valminud publikatsioonide terviktekstid ETISe kaudu avalikkusele vabalt kättesaadavaks pärast piirangu lõppemist Projekti lõpparuande (v.a otseste kulude jaotus) teeb teadusagentuur ETISe kaudu avalikult kättesaadavaks. 6. peatükk GRANDI ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE JA TAGASINÕUDMINE 20. Grandi ennetähtaegne lõpetamine Teadusagentuuril on õigus tunnistada grandi määramise või jätkamise otsus kehtetuks ning lõpetada eraldisleping, kui: stardiprojekti juht või vastuvõttev asutus on esitanud vastava taotluse; stardiprojekti juht osutub projekti täitmise ajal punktis või 7.2. sätestatud nõuetele mittevastavaks ning ta ei ole taotlenud vastuvõtva asutuse muutmist vastavalt punktile või ei ole uus eraldisleping taotlejast või vastuvõtvast asutusest sõltuvatel asjaoludel sõlmitud hiljemalt punktis nimetatud tähtajaks; stardiprojekti juht ei ole võimeline või ei soovi projekti juhtida (stardiprojekti juhi surm, raske haigus, siirdumine teisele tööle, alaliselt elama asumine teise riiki või muud 10

11 olulised ja põhjendatud asjaolud); stardiprojekti juht, projekti täitmises osaleja(d) või vastuvõttev asutus on projekti täitmisega seoses olulisel määral rikkunud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses või käesolevas korras sätestatud nõudeid; projekti täitmiseks vajalik inim- või meditsiiniuuringute eetikakomitee või loomkatseprojekti loakomisjoni positiivne otsus ei ole esitatud hiljemalt inimuuringute või loomkatsete alguseks või on ilmnenud, et ei ole rakendatud Nagoya protokollist tulenevat hoolsuskohustust; stardiprojekti juht või vastuvõttev asutus on esitanud tahtlikult valeandmeid või stardiprojekti juhi projektiga seotud tegevuses on ilmnenud loomevargus või petturlus; esinevad muud olulised ja põhjendatud asjaolud Pärast grandi määramise või jätkamise otsuse kehtetuks tunnistamist ja eraldislepingu ennetähtaegset lõpetamist on vastuvõttev asutus kohustatud kasutamata grandi koos proportsionaalse üldkuluga teadusagentuurile tagasi maksma hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul alates teadusagentuurilt vastava tagastusnõude saamise päevast ning stardiprojekti juht ja vastuvõttev asutus on kohustatud esitama lõpparuande vastavalt punktile Kui grandi määramise või jätkamise otsus tunnistatakse kehtetuks tagasiulatuvalt, võib teadusagentuur vastuvõtvalt asutuselt eraldatud grandi tagasi nõuda. 21. Grandi tagasinõudmine Vastuvõttev asutus on kohustatud võimaldama teadusagentuuril või tema volitatud isikul viia läbi grandi kasutamise kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks viibida vastuvõtva asutuse ruumides ja territooriumil, samuti esitama kõik nõutud dokumendid Mittesihtotstarbeliselt kasutatud grandi võib teadusagentuur vastuvõtvalt asutuselt tagasi nõuda koos proportsionaalse üldkuluga. 11

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Hindamisnõukogu tegevuse aruanne

Hindamisnõukogu tegevuse aruanne Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevuse aruanne Aruanne hõlmab Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu tegevust aastatel 2012 2014. Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu kinnitas aruande

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid Kristin Kraav Eesti Teadusagentuur kristin.kraav@etag.ee H2020 konsultantide teenused Horisont 2020 informatsiooni edastamine Taotlejate nõustamine ja koolitus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri haridus- ja teadusministri 9. detsembri 2015. a käskkirja nr 471 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Dora Pluss

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Esitluse pealkiri

Esitluse pealkiri Teaduse rahastamisest ja ootustest süsteemile Indrek Reimand TeadusEST 8.12.2016 Tartu TA maht ja finantseerimisallikad Mln eurot % SKP-st Teadus- ja arendustegevuse kulutused 300 250 200 150 0,56% 100

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem