Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH"

Väljavõte

1 Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 90 EKAP Õppekeel(ed): vene JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 Õppekava õpiväljundid: Õppekava läbimisel õpilane 1) viib läbi veoprotsessidega seotud toiminguid, lahendab töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel; 2) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt; 3) omandab oskuse suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele; 4) järgib oma töös veoohutuse nõudeid; 5) töötleb informatsiooni tüüpsituatsioonides iseseisvalt, ebaharilikes või keerukates situatsioonides võib ta vajada juhendamist; 6) oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri; Õppekava rakendamine: statsionaarne ja/või mittestatsionaarne õpe. Sihtrühmaks on keskhariduse omandanud isikud. Nõuded õpingute alustamiseks: Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. Vastuvõtutingimused ja kord määratakse kindlaks kooli vastuvõtukomisjoni töökorra ja vastuvõtueeskirjadega. Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud 4 taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: Veokorraldaja tase 4 Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: puuduvad Osakvalifikatsioonid: puuduvad Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid (75 EKAP) Nimetus Maht Õpiväljundid Klienditeenindus 6 EKAP mõistab kliendikeskse teeninduse ja infovoo juhtimise aluseid ning klienditeeninduse standardi põhimõtteid teab klienditeeninduse taseme mõõtmise kriteeriumeid ja nende rakenduspõhimõtteid tunneb ja rakendab klientide nõustamise, kaebuste, reklamatsioonide ja konfliktsituatsioonide lahendamise põhimõtteid saab aru kvaliteedi mõistest ja teab erinevaid kvaliteedijuhtimise põhimõtteid rakendab omandatud teadmisi, oskusi ja infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel, kasutades erialast terminoloogiat, ka inglise keeles osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt X Logistika alused 8 EKAP omab ülevaadet õpitavast erialast, eriala õppekava ülesehitusest, õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast tunneb ülevaatlikult logistika ajalugu ja rolli ning arengutrende nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil on teadlik logistika valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest ja nende 1/55

2 tööpõhimõtetest määratleb logistilised funktsioonid ja seostab erinevad logistikaprotsessid tarneahelas teab pakendite liigituspõhimõtteid ja rakendab nendevahelisi seosed efektiivsest ruumikasutusest lähtuvalt teab logistikaprotsessidega seotud riske ja nende ennetamise võimalusi rakendab omandatud teadmisi, oskusi ja infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel, kasutades erialast terminoloogiat, ka inglise keeles osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt Transpordilogistika juhtimine 12 EKAP teab transpordilogistika toimimise põhimõtteid, arengut, mõju keskkonnale ja valdkonda reguleerivat seadusandlust kirjeldab veoprotsesside põhimõtteid ja seoseid tarneahelas selgitab veoviiside valikuga seotud lähtekohti ning transporditeenustega kaasnevat dokumentatsiooni määrab olulised kriteeriumid, mis mõjutavad veoteenuste tariife tunneb veolepingute ja arvete koostamise aluseid rakendab omandatud teadmisi, oskusi ja infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel, kasutades erialast terminoloogiat, ka inglise keeles osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt Veo- ja ekspedeerimisteenuste ostmine ja müümine 13 EKAP teab veo- ja ekspedeerimisteenuste ostu- ja müügiprotsessi etappe määrab olulised parameetrid, mis mõjutavad osutatavate teenuste hinda teab veo- ja ekspedeerimisteenuste osutamisel kvaliteedi mõõdikute põhimõtteid mõistab sisseostuteenuste vajadust ning määrab kriteeriumid nende rakendamiseks määrab veoprotsessidega kaasnevaid riske ja nende ennetamise võimalusi tunneb ohtlike ja eriotstarbeliste saadetiste käsitsemise eeskirja rakendab omandatud teadmisi, oskusi ja infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel, kasutades erialast terminoloogiat, ka võõrkeeles osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt Praktika 30 EKAP tunneb ettevõtte töökorraldust, vastava töökohaga seotud juhendeid ja töökeskkonda mõistab töötervishoiu ja töö- ja keskkonnaohutuse tähtsust täidab korrektselt praktikajuhendaja poolt antud tööülesandeid, väärtustab koostööd ja ausust ning on valmis kompromissideks viib läbi erinevaid logistiliste teenustega seotud protseduure rakendab kliendikeskse teeninduse üldpõhimõtteid vastavalt tööülesandele, kasutades selleks erinevaid suhtlemise meetodeid analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil Valikõpingute moodulid (15 EKAP) Nimetus Erialane eesti keel Erialane inglise keel Majandus ja ettevõtlus Tollindus Valikõpingute valimise võimalused: Valikõpingute maht on 15 EKAP, õpilasel on kohustus valida järgmiste moodulite hulgast: Erialane Inglise keel 5EKAP; Erialane Eesti keel 5EKAP; Maht 5 EKAP 5 EKAP 5 EKAP 5 EKAP 2/55

3 Tollindus 5EKAP; Majandus ja ettevõtlus 5EKAP Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikuid arvestades kooli võimalusi ja õpilase soove Õppekava kontaktisik: Marika Arman majanduserialade juht Telefon, Märkused: Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad: (koos moodulite rakenduskavadega) 3/55

4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan Veokorraldaja Õppekava moodulite nimetused ja mahud(ekap) Maht kokku 1. õppeaasta Põhiõpingute moodulid Klienditeenindus 6 6 Logistika alused 8 8 Transpordilogistika juhtimine Veo- ja ekspedeerimisteenuste ostmine ja müümine Praktika Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 6 Valikõpingute moodulid Erialane eesti keel 5 5 Erialane inglise keel 5 5 Majandus ja ettevõtlus 5 Tollindus 5 5 4/55

5 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Lisa 2 Veokorraldaja Seosed kutsestandardi Veokorraldaja, tase 4 kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel. Eriala õppekava moodulid Kompetentsi nimetus kutsestandardis Klienditeenindus Logistika alused Transpordilogistika juhtimine Veo- ja ekspedeerimisteenuste ostmine ja müümine Praktika Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused B.2.1 Transpordilogistika juhtimine 1) tellib vajalikud veod, järgides kaubasaadetistele ja veovahenditele kehtestatud nõudeid; 2) tellib vajalikud veovahendid, järgides reisijateveole kehtestatud nõudeid; 3) koostab veodokumendid, lähtudes veolepingust ja korraldab veoprotsessis osalejate koostööd ning haldab tagasisidet; X tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi 5/55

6 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Veokorraldaja MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm keskharidusega õppija statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 1 Klienditeenindus 6 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk läbitud mooduli Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused osa Suhtlemise alused õpetusega taotletakse, et õpilane omandab oskuse suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele nii vene, eesti kui võõrkeeles. Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 32 t 54 t 16 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine mõistab kliendikeskse teeninduse ja infovoo juhtimise aluseid ning klienditeeninduse standardi põhimõtteid teoreetiline töö: 4 iseseisev töö: 2 kokku: 6 rakendab kliendikeskse teeninduse üldpõhimõtteid vastavalt tööülesandele, kasutades selleks erinevaid suhtlemise meetodeid rakendab kliendikeskse infovoo juhtimise põhimõtteid lähtuvalt ülesandest defineerib kvaliteedi mõiste ja nimetab enim levinud kvaliteedistandardeid MIS ON KLIENDITEENINDUS Klienditeenindus kui logistika oluline protsess, (info liikumine, infovoo juhtimine) - Klienditeeninduse mõiste. - Klienditeeninduse elemendid. - Klienditeeninduse faktorid. - Kontrollitavad ja mittekontrollitavad tegurid klienditeeninduses. - Teenindustaseme näiturid. Mitteeristav Kirjalik töö: "Klienditeeninduse tase ja mõõtmise kriteeriumid ja rakenduspõhimõtted, kvaliteet" Uurimustöö Lävend rakendab kliendikeskse teeninduse üldpõhimõtteid vastavalt tööülesandele, kasutades selleks erinevaid suhtlemise meetodeid rakendab kliendikeskse infovoo juhtimise põhimõtteid lähtuvalt ülesandest defineerib kvaliteedi mõiste ja nimetab enim levinud kvaliteedistandardeid Kirjalik töö: "Klienditeeninduse tase ja mõõtmise kriteeriumid ja rakenduspõhimõtted, kvaliteet" 6/55

7 Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine teab klienditeeninduse taseme mõõtmise kriteeriumeid ja nende rakenduspõhimõtteid teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 2 iseseisev töö: 6 kokku: 14 segmenteerib etteantud kriteeriumite alusel kliendid ja määrab klienditeeninduse taseme - defineerib kvaliteedi mõiste ja nimetab enim levinud kvaliteedistandardeid KLIENDITEENINDUSE MÕÕDIKUD JA KVALITEET. - Kontrollitavad ja mittekontrollitavad tegurid klienditeeninduses - Teenindustaseme näiturid - Halva klienditeeninduse tagajärjed - Kvaliteedistandardi olemus. - Teeninduseeskiri. - Teenuse kvaliteedi hindamine Mitteeristav Kirjaliktöö: "Teenindustaseme tegevusnäitaja arvutamine" Arutlus Lävend Lahendab ülesande algandmete alusel ja põhjendab lahenduskäiku Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Probleemsituatsiooni lahendamine Rollimäng paaristööna - "Erineva kliente teenindus" Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine Lävend: Lahendab etteantud teenindusalase situatsioonülesande Lahendab klienditeeninduses tekkinud konfliktid lähtudes kliendiõigusi reguleerivast seadusandlusest Kirjaliktöö: "Teenindustaseme tegevusnäitaja arvutamine" Praktilised tööd Rollimäng paaristööna - "Erineva kliente teenindus" Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine tunneb ja rakendab klientide nõustamise, kaebuste, reklamatsioonide ja konfliktsituatsioonide lahendamise põhimõtteid teoreetiline töö: 8 praktiline töö: 6 iseseisev töö: 18 kokku: 32 käsitleb reklamatsioone ja kõrvalekaldeid, lahendab konfliktsituatsioone vastavalt juhendile ja põhjendab lahenduse käiku TELLIMUSTE VASTUVÕTMINE JA TÖÖTLEMINE. - Tellimuste vastuvõtt ja registreerimine. - Toodete kontroll. - Väljastustellimuste - Komplekteerimine. - Saadetiste väljastamise registreerimine. - Tagastuste registreerimine. - Logistikatoimingud jaekaubanduses. REKLAMATSIOONID JA NENDE KÄSITLEMINE. - Kaebus saadud kauba kvaliteedi, sortimendi, hinna kohta. - Kaebus osutatud teenuste kvaliteedi kohta. - Reklamatsioonide käsitlemine. Mitteeristav 7/55

8 Kirjalik töö - kaebuse põhjal kliendile kirjaliku vastuse koostamine Probleemsituatsiooni lahendamine Lävend Käsitleb reklamatsioone ja koostab kirjaliku vastuse Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Praktiline töö: "Kaubasaate dokumentidele info kandmine, reklamatsioonivormi täitmine" Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine Lävend: Kogub ja analüüsib klientide tagasisidet ning edastab ettepanekud eesti ja inglise keeles vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale Kirjalik töö - kaebuse põhjal kliendile kirjaliku vastuse koostamine Praktilised tööd Praktiline töö: "Kaubasaate dokumentidele info kandmine, reklamatsioonivormi täitmine" Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine saab aru kvaliteedi mõistest ja teab erinevaid kvaliteedijuhtimise põhimõtteid teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 2 iseseisev töö: 8 kokku: 14 defineerib kvaliteedi mõiste ja nimetab enamlevinud kvaliteedistandardeid KVALITEEDISTANDARDID JA NENDE KEHTESTAMINE. - Kvaliteedistandardi olemus. - Teeninduseeskiri. - Kvaliteedijuhtimine. Mitteeristav Kirjalik töö: "Logistika klienditeeninduse kvaliteedi taseme arvutamine" Analüüs Lävend ülesanded ning ülesannete lahenduse põhjal klienditeeninduse taseme analüüs Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Situatsiooniülesannete lahendamine Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine 8/55

9 Lävend: Lahendab ülesande algandmete alusel ja põhjendab lahenduskäiku Kirjalik töö: "Logistika klienditeeninduse kvaliteedi taseme arvutamine" Praktilised tööd Situatsiooniülesannete lahendamine Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine rakendab omandatud teadmisi, oskusi ja infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel, kasutades erialast terminoloogiat, ka inglise keeles teoreetiline töö: 8 praktiline töö: 4 iseseisev töö: 16 kokku: 28 kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid ARVUTIÕPETUS, ASJAAJAMINE JA VÕÕRKEELE KASUTAMINE - Arvuti kasutamine - Informatsioon ja kommunikatsioon - Dokumendihaldus ja asjaajamine - Suhtlemine kliendiga inglise keeles Mitteeristav Praktiline ülesanded: Kaubasaate dokumentidele info kandmine, reklamatsioonivormi täitmine Praktiline töö Lävend Täidab kaubasaatedokumendi ja reklamatsiooni vormi kasutades korrektselt eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid IKT vahendeid. Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Probleemsituatsiooni lahendamine Situatsioonülesannete lahendamine Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine Lävend: Kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid Situatsioonülesannete lahendamine Praktilised tööd Praktiline ülesanded: Kaubasaate dokumentidele info kandmine, reklamatsioonivormi täitmine Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine 9/55

10 osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 2 iseseisev töö: 4 kokku: 8 annab hinnangu oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis Eneseanalüüs - Koostada eneseanalüüs suhtlemisoskuse ja teeninduse valdkonnas, hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi situatsioonides, kui on vaja teenindaja kliente. Mitteeristav Meeskonnatöö: "Teenindusalane situatsioonülesanne" Rühmatöö Juhtumi analüüs Lävend Lahendab meeskonnatööna situatsioonülesande kliendikeskse teeninduse põhimõtteid järgides, andes hinnangu oma tegevusele õppeprotsessis Praktilised tööd Meeskonnatöö: "Teenindusalane situatsioonülesanne" Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Kogub teema Klienditeenindus logistikas kohta artikleid (vähemalt viis), teeb nende sisust kokkuvõtte ja esitleb. Õpimappi koostatakse läbi õppeaasta ja sisaldab süstematiseeritud artikleid ja nende kohta tehtud kokkuvõtteid. mitteeristav hindamine Õppematerjalid Ain Tulvi. Logistika õpik kutsekoolidele, INNOVE, 2013 Veebipõhine logistikasõnastik Ain Kiisler. Logistika ja tarneahela juhtimine. TTÜ kirjastus 2011 Ain Tulvi. Laondus ja veokorraldus töövihik. Infotrükk OÜ 2007 Ain Tulvi. Laonduse ja veokorralduse ülesannete kogu. Infotrükk OÜ 2007 McKay, M., Davis, M., Fanning, P. Suhtlemisoskused Niiberg, T Suhtlemise kuldreeglid: Tunnusta, naerata ja kehtesta Pegasus 2011 Soone, I Kliendilojaalsuse kuldraamat: kuidas võita ja hoida kliente, Äripäev /55

11 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Veokorraldaja MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm keskharidusega õppija statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 2 Logistika alused 8 Marina Kolodjažnaja Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk puuduvad õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet logistika valdkonnast ja seostab õpitava erialaga Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 48 t 60 t 28 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine omab ülevaadet õpitavast erialast, eriala õppekava ülesehitusest, õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast teoreetiline töö: 6 iseseisev töö: 2 kokku: 8 iseloomustab õpitava eriala kutset ja selle eripära, tunneb vastava kutsestandardi põhisätteid iseloomustab õpitava eriala õppekava ülesehitust, tunneb õppe- ja praktikakorraldusega seonduvaid õigusi, kohustusi ja võimalusi LOGISTIKA KUI SÜSTEEM Logistika mõiste määratlemine. Materjalivoo ja logistikaoperatsiooni mõiste. Logistika arenguetapid. Logistika 6 reeglit. Loeng, rühmatöö Eristav testi sooritamine moodle keskkonnas: "Logistika olemus ja eesmärk" Test Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 testis esitatud põhimõisted õigesti vastatud testi sooritamine moodle keskkonnas: "Logistika olemus ja eesmärk" testis esitatud põhimõistetele lisaks esitatud mõistetest on 2/3 õigesti vastatud testis esitatud kõik mõisted on kõik õigesti vastatud Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 11/55

12 tunneb ülevaatlikult logistika ajalugu ja rolli ning arengutrende nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil teoreetiline töö: 2 iseseisev töö: 2 kokku: 4 külastab ja võrdleb lähtuvalt tööülesandest vähemalt 2 Eestis tegutsevat logistika valdkonna ettevõtet selgitab logistika sisu, tähtsust ja riske lähtuvalt valdkonna peamistest suundumustest Eestis ja maailmas LOGISTIKA ÜHINGUD European Logistics Association. Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing. MAJANDUSGEOGRAAFIA EL riigid ja muud majandussuunad Loeng, rühmatöö, õppekäik, diskussioon, situatsiooni lahendamine Eristav arutlus: Logistika arendamine Eestis ja EL Arutlus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 selgitab logistika sisu, tähtsust ja riske lähtuvalt valdkonna peamistest suundumustest Eestis ja maailmas selgitab ja kaalub logistika sisu, tähtsust ja riske lähtuvalt valdkonna peamistest suundumustest Eestis ja maailmas selgitab, kaalub ja argumenteerib logistika sisu, tähtsust ja riske lähtuvalt valdkonna peamistest suundumustest Eestis ja maailmas Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Õpimapp/portfoolio raport õppekäigu kohta Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine Lävend: külastab ja võrdleb lähtuvalt tööülesandest vähemalt 2 Eestis tegutsevat logistika valdkonna ettevõtet, koostab selle kohta nõuetekohase raporti ja lisab õpimappi arutluse ettevalmistamine Logistika arendamine Eestis ja EL raport õppekäigu kohta Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine on teadlik logistika valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest ja nende tööpõhimõtetest teoreetiline töö: 2 iseseisev töö: 2 kokku: 4 visualiseerib ja selgitab logistika arengut ning trende ajas Logistika valdkonna ettevõtted ja õppija arengusuunad. Loeng, rühmatöö, situatsiooniülesannete lahendamine Eristav rühmatöö - Logistika valdkonna ettevõtete võrdlemine Rühmatöö Arutlus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 visualiseerib ja selgitab logistika arengut ning trende ajas visualiseerib, selgitab ja võrdleb logistika arengut ning trende ajas visualiseerib, selgitab ja analüüsib logistika arengut ning trende ajas 12/55

13 Logistika valdkonna ettevõtete võrdlemine Praktilised tööd situatsiooniülesannete lahendamine - rühmatöö Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine määratleb logistilised funktsioonid ja seostab erinevad logistikaprotsessid tarneahelas teoreetiline töö: 20 praktiline töö: 10 iseseisev töö: 30 kokku: 60 defineerib logistika eesmärgid ja kasutab logistika termineid ning mõisteid väärtust lisava tarneahela visualiseerimiseks eristab logistilisi funktsioone ja kirjeldab neis olevaid tegevusi arvestab etteantud parameetrite alusel logistiliste protsesside ajalist ja rahalist mõõdet, lähtudes kvaliteedist LOGISTIKA FUNKTSIOONID Logistika funktsioonid TARNEAHEL Tarneketi korraldus, tarnestrateegiad ja kaubavarude käsitlemise põhimõtted. HANKE- JA JAOTUSLOGISTIKA Varustamise allikad ja hankijate valik. Otsuselangetamine hankija valikul. Potentsiaalsete varustusallikate hindamine. Varustamise välised allikad. Suhted hankijatega. Eetika hankijatega suhtlemisel. Konkursikaubastud. Tenderi etapid. Tenderi dokumentatsioon. Tenderi tingimused. LAONDUSE ALUSED Ladude vajadus ja otstarve Ladude tüübid Ladude planeerimine Lao tehnoloogiad Lao ruumide ja pindade jaotus loeng, diskussioon, situatsiooni lahendamine, rühmatöö, iseseisev töö Eristav kompleksülesanne - küsimustik Logistika funktsioonid" + situatsiooni lahendamine "Laoruumide arvestus" + praktiline töö "Kaupade vastuvõtt" Test Arutlus Probleemsituatsiooni lahendamine Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 defineerib logistika eesmärgid ja kasutab logistika termineid ning mõisteid väärtust lisava tarneahela visualiseerimiseks eristab logistilisi funktsioone ja kirjeldab neis olevaid tegevusi arvestab etteantud parameetrite alusel logistiliste protsesside ajalist ja rahalist mõõdet, lähtudes kvaliteedist defineerib ja selgitab logistika eesmärgid, kasutab ja hindab logistika termineid ning mõisteid väärtust lisava tarneahela visualiseerimiseks eristab ning selgitab logistilisi funktsioone ja kirjeldab neis olevaid tegevusi arvestab ja võrdleb etteantud parameetrite alusel logistiliste protsesside ajalist ja rahalist mõõdet, lähtudes kvaliteedist defineerib ja selgitab logistika eesmärgid, kasutab ja analüüsib logistika termineid ning mõisteid väärtust lisava tarneahela visualiseerimiseks eristab ning selgitab logistilisi funktsioone ja kirjeldab ja võrdleb neis olevaid tegevusi arvestab, võrdleb ning analüüsib etteantud parameetrite alusel logistiliste protsesside ajalist ja rahalist mõõdet, lähtudes kvaliteedist test - "Logistika funktsioonid" test - "Ladude tüübid ja tegevus laos" test - "Hanke ja jaotuslogistika" ülesanded: - Laoruumide arvestus - "Treileri täiteastme arvutamine" Praktilised tööd Kaupade vastuvõtt ja hoiukohtade paigutamine 13/55

14 Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab pakendite liigituspõhimõtteid ja rakendab nendevahelisi seosed efektiivsest ruumikasutusest lähtuvalt teoreetiline töö: 8 praktiline töö: 4 iseseisev töö: 6 kokku: 18 eristab pakendeid nende klassifikatsioonist ja valmistamise materjalidest lähtuvalt komplekteerib saadetise ja transpordi ühiku, lähtuvalt tööülesandest PAKENDID JA PAKKIMINE Varustamise allikad ja hankijate valik. Otsuse langetamine hankija valikul. Pakendite klassifikatsioon. Pakkematerjalide iseloomustus ja kasutamisvõimalused. Pakendamise abivahendid. Pakendite kavandamise logistika põhimõtted. Kaubaalused ja konteinerid Kaubaaluste ja konteinerite kasutamise ajalugu Loeng, rühmatöö, situatsiooni lahendamine Eristav situatsiooniülesannete lahendamine - "Kaupade pakendamise, laadimise, kinnitamise seadusandlus" Arutlus Referaat Probleemsituatsiooni lahendamine Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 eristab pakendeid nende klassifikatsioonist ja valmistamise materjalidest lähtuvalt komplekteerib saadetise ja transpordi ühiku, lähtuvalt tööülesandest eristab ja selgitab pakendeid nende klassifikatsioonist ja valmistamise materjalidest lähtuvalt komplekteerib ja kontrollib saadetise ja transpordi ühiku, lähtuvalt tööülesandest eristab, selgitab ja võrdleb ning valib pakendeid nende klassifikatsioonist ja valmistamise materjalidest lähtuvalt komplekteerib, kontrollib ja järjestab saadetise ja transpordi ühiku, lähtuvalt tööülesandest iseseisvalt õpimapi vormistamine vastavalt kooli kirjalike tööde juhendile (sisaldab süstematiseeritud materjale ja hindamis ülesandeid) Praktilised tööd situatsiooniülesannete lahendamine - "Kaupade pakendamise, laadimise, kinnitamise seadusandlus" Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine teab logistikaprotsessidega seotud riske ja nende ennetamise võimalusi teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 4 iseseisev töö: 6 kokku: 16 tegeleb saadetiste/kaupade tagastamise põhjuste väljaselgitamise ning vajadusel toodete asendamisega, lähtudes tööülesandest kirjeldab pakendite ja pakkematerjalide nõuetekohast käitlemist ning säästlikku kasutamist, järgides jäätmeseadus peab arvestust väljastatavate ja vastuvõetavate pakendite ja pakkematerjalide üle vastavalt saatedokumentidele; selgitab pakendiringluse põhimõtteid, tuginedes pakendiseadusele RISKID LOGISTIKAS Läbimisaeg ja info kulgemine. Riskide olemus, riskide juhtimine ja riskiotsused. Ettevõtete äritegevusest tulenevad riskid, riskide haldamine ettevõttes. Hädaolukorrad ja õnnetused ladudes Eristav 14/55

15 Rühmatöö: "Riskid logistikas ja nende minimiseerimine" Rühmatöö Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 kirjeldab riskid, mis toimuvad logistika ettevõttes Praktilised tööd Rühmatöö: "Riskid logistikas ja nende minimiseerimine" selgitab logistika ettevõttete riskid ja kirjeldab nende minimiseerimise tingimused analüüsib logistika riskid ja nende likvideerimise printsiibid Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine rakendab omandatud teadmisi, oskusi ja infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel, kasutades erialast terminoloogiat, ka inglise keeles teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 4 iseseisev töö: 6 kokku: 14 selgitab infovoo juhtimise olulisust ja sellest tulenevat lisaväärtuse teket tarneahelas kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel kaasaegset infotehnoloogilist riist- ja tarkvara kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat, samuti ingliskeeles TARNEAHEL Tarneahel Ettevõtte konkurentsivõime ja lisaväärtuse loomine Kvaliteet Protsessid logistika ja nende juhtimine Tarkvara. Operatsioonisüsteem. Rakendusprogrammid ning erinevate rakendus-programmide seostamine Eristav Probleemsituatsiooni lahendamine "Tarneahela koostamine" vastavalt lähteandmetele Probleemsituatsiooni lahendamine Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 koostab tarneahela ühe toote põhjal juhendamisel tarneahela kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel kaasaegsetinfotehnoloogilist riist- ja tarkvara õppimapi koostamine Praktilised tööd koostab tarneahela ühe toote põhjal iseseisvalt kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel kaasaegset infotehnoloogilistriist- ja tarkvara, korrektselt eriala terminoloogiat vene ja eesti keeles koostab tarneahela mõnede toodete põhjal iseseisvalt kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel kaasaegsetinfotehnoloogilist riist- ja tarkvara, korrektselt eriala terminoloogiat vene, eesti ja inglise keeles Probleemsituatsiooni lahendamine "Tarneahela koostamine" vastavalt lähteandmetele Õpiväljund 8 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt annab hinnangu oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat, samuti kõik teemad Eristav 15/55

16 praktiline töö: 6 iseseisev töö: 6 kokku: 12 inglise keeles kompleksülesanne: "Varude liigitamine, kaubaaluste komplekterimine, markeerimine ja pakkimine, riskide analüüs ja logistika kulude arvestamine" Arutlus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 annab hinnangu oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat, samuti ingliskeeles logistika terminoloogiasõnastiku koostamine eesti ja inglise keeles Praktilised tööd annab hinnangu ja kritiseerib oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat, samuti ingliskeeles annab hinnangu, kritiseerib ja analüüsib oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis kasutab ja rakendab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat, samuti ingliskeeles kompleksülesanne: "Varude liigitamine, kaubaaluste komplekterimine, markeerimine ja pakkimine, riskide analüüs ja logistika kulude arvestamine" Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine Lävend: Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Moodul loetakse arvestatuks kui õpilane on esitanud: - essee Logistika arendamine Eestis ja EL analüüs "Eesti logistika firmade võrdlemine" - referaat Pakendijäätmete käitlemine sooritanud lävendi tasemel testid: 1. Logistika olemus ja eesmärk 2. Logistika funktsioonid 3. Pakendid ja taara 4. Ladude tüübid ja tegevus laos 5. Pakendile esitatavad nõuded 6. Riskid logistikas 7. Tarneahel 8. Hanke ja jaotuslogistika Praktilised ülesanded 16/55

17 lahendanud ülesanded lävendi tasemel: 1. Logistika ülesannete lahendamine ( Laoruumide arvestus, 2. Kaupade pakendamise, laadimise, kinnitamise seadusandlus 3. Treileri täiteastme arvutamine 4. Tööks vajalik veokite arv 5. õpimapi vormistamine vastavalt kooli kirjalike tööde juhendile (sisaldab süstematiseeritud materjale ja hindamis ülesandeid) Mooduli hindamine eristav hindamine Õppematerjalid 1. Ain Tulvi, Logistika õpik kutsekoolidele, Jüri Suursoo, Transpordisüsteemide logistika ja ekspedeerimine 3. Ekspedeerija käsiraamat 4. Laomajanduse ja veokorralduse töövihik 5. Mitmesugused jaotusmaterjalid (õpetaja poolt koostatud) 17/55

18 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Veokorraldaja MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm keskharidusega õppija statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 3 Transpordilogistika juhtimine 12 Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk puuduvad õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet transpordilogistika olemusest ja süsteemsusest ning rakendab omandatud teadmisi erinevates veoprotsessides Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 56 t 100 t 52 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab transpordilogistika toimimise põhimõtteid, arengut, mõju keskkonnale ja valdkonda reguleerivat seadusandlust teoreetiline töö: 8 praktiline töö: 8 iseseisev töö: 20 kokku: 36 kirjeldab erinevate veoviiside kasutamisvõimalusi ja arengut valib tööülesandest lähtuvalt veovahendi, järgides kaubasaadetistele, veovahenditele ja reisijateveole kehtestatud nõudeid TRANSPORDILOGISTIKA KUI SÜSTEEM Logistika mõiste määratlemine. Logistilised süsteemid ja eesmärgid. Erinevad infosüsteemid. Logistika funktsioonid. European Logistics Association. Tolli põhimõisted. Veoste omadused. Kaubaveo tehnoloogia arengu põhisuunad. Maanteeveod - VÕS-i veoleping ja CMR konventsioon. Mereveod kaubandusliku meresõidu seaduse lastiveo leping, Haag-Visby reeglid, Hamburgi reeglid. Raudteevedu SMGS kokkulepe ja CIM kokkulepe. Lennuvedu Varssavi konventsioon koos Haagi ja Montreali lisaprotokolliga. 3. VÕS-i kaubaveoleping 4. Autokaubaveo üldtingimused loeng, rühmatöö, vestlus, test Eristav ülesanded Moodles, rühmatöö teema jargi Esitlustest Moodles, küsimustik Esitlus Rühmatöö Test Arutlus Uurimustöö Analüüs Probleemsituatsiooni lahendamine Hindeline arvestus 18/55

19 Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 kirjeldab erinevate veoviiside kasutamisvõimalusi ja arengut valib tööülesandest lähtuvalt veovahendi, järgides kaubasaadetistele, veovahenditele ja reisijateveole kehtestatud nõudeid kirjeldab ja põhjendab veovahendite valikuid ja vedaja vastutust erinevate veoviiside kasutamisvõimalusi ja arengut, valib tööülesandest lähtuvalt veovahendi, järgides kaubasaadetistele, veovahenditele ja reisijateveole kehtestatud nõudeid ja kaubavedude seadusandlust kirjeldab erinevate veoviiside kasutamisvõimalusi ja arengut, pakub välja alternatiivseid võimalusi veovahendite valikuks, kirjeldab ja põhjendab vedaja vastutust ning toob välja põhilised erinevused CMR konventsiooni ja VÕS-i kaubaveolepingu vahel ülesannete lahendamine Moodles, rühmatöö teema järgi ja ettevalmitus küsimustele Esitlus Praktilised tööd Sõlmimine vastavalt tellimusele veolepingu, koostamine veoselehe ja väljastamine arve. Veolepingu sõlmimine vastavalt tellimusele, veoselehe koostamine ja arve väljastamine, vastavalt nõuetele. Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine kirjeldab veoprotsesside põhimõtteid ja seoseid tarneahelas teoreetiline töö: 12 praktiline töö: 8 iseseisev töö: 16 kokku: 36 annab ülevaate mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaega reguleerivast seadusandlusest selgitab lähtuvalt sihtkohast saadetisega seotud tollikorralduse ja tehnilisi detaile TARNEAHEL. Tarneketi korraldus, tarnestrateegiad ja kaubavarude käsitlemise põhimõtted. Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing VEOVIISIDE JA VEOVAHENDITE VALIK. Veoste liigitus. Pikamõõtmelised veosed. Kerge- ja raskekaalulised veosed. Taara- ja tükikaubaveosed. Mahukad veosed. Veoste veorahvusvaheline liigitus. Veoste veo etapid, korraldamine, iseloomustus. Transportaablus. Veoste konsolidatsioon. Veoste ümberlaadimise operatsioonid. Vedaja mõiste. Vedaja teenused. Vedaja valik. Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon. Veo eri liikide võrdlev iseloomustus. Veoliigi valik. Analüüs Aruanne Esitlus Probleemi lahendamine Struktureeritud kirjalik töö Eristav Rühmatöö Test Arutlus Õpimapp/portfoolio Arvestustöö Probleemsituatsiooni lahendamine Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 annab ülevaate mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaega reguleerivast seadusandlusest selgitab lähtuvalt sihtkohast saadetisega seotud tollikorralduse ja annab ülevaate mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaega reguleerivast seadusandlusest selgitab ja kirjeldab lähtuvalt sihtkohast saadetisega seotud annab ülevaate ja rakendab mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaega reguleerivast seadusandlusest selgitab, kirjeldab ja hindab lähtuvalt sihtkohast saadetisega seotud 19/55

20 tehnilisi detaile tollikorralduse ja tehnilisi detaile tollikorralduse ja tehnilisi detaile ülesanne Moodles - test Moodles ja küsimustik, rühmatöö Praktilised tööd Kaupade pakendamise, laadimise, kinnitamise seadusandlus Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine selgitab veoviiside valikuga seotud lähtekohti ning transporditeenustega kaasnevat dokumentatsiooni teoreetiline töö: 10 praktiline töö: 8 iseseisev töö: 14 kokku: 32 koostab sõiduteekonna ja ajagraafiku, arvestades veoprotsessi eeltingimusi selgitab transpordipakendite tagastamise, ringluse ning säästliku kasutamise põhimõtteid VEODOKUMENTATSIOON. Siseriiklike vedude saateleht ja manifest, CMR saateleht, konossemendid, mereveokiri, eksportkauba ja importkauba saatedokumendid mereveol, SMGS saateleht, CIM saateleht, Air Waybill (HAWB, MAWB) OHTLIKE KAUPADE VEOL NÕUTAVAD DOKUMENDID. Saatelehed, ohutusjuhendid, koolitustunnistus, veovahendi vastavusdokumendid loeng, rühmatöö, vestlus, test ja ülesanneid Eristav ülesanneid ja täitmine CMR (должны уметь заполнить ЦМР и находить ошибки в заполнении документа). Rühmatöö Test Õpimapp/portfoolio Suuline esitus Ülesanne/harjutus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 koostab sõiduteekonna ja ajagraafiku, arvestades veoprotsessi eeltingimusi selgitab transpordipakendite tagastamise, ringluse ning säästliku kasutamise põhimõtteid koostab ja järvestab sõiduteekonna ja ajagraafiku, arvestades veoprotsessi eeltingimusi selgitab ja kirjeldab transpordipakendite tagastamise, ringluse ning säästliku kasutamise põhimõtteid koostab, järvestab ning planeerib sõiduteekonna ja ajagraafiku, arvestades veoprotsessi eeltingimusi selgitab, kirjeldab ja vastandab transpordipakendite tagastamise, ringluse ning säästliku kasutamise põhimõtteid ülesanne Moodles: test, küsimustik, rühmatöö (uus teemaga tutvumine, küsimustik kostamine, analüüs ja hindamine töö, taitmine dokumentatsioonid) ja ülesanneid. Vormistamine erinevate eriotstarbeliste vedude dokumente ettenähtud nõuete kohaselt. Praktilised tööd rühmatöö - (uus teemaga tutvumine, küsimustik kostamine, analüüs ja hindamine töö. Taitmine dokumentatsioonid) ja ülesanneid Täitmine CMR (должны уметь заполнить ЦМР и находить ошибки в заполнении документа). Vormistamine erinevate eriotstarbeliste vedude dokumente. Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine 20/55

21 määrab olulised kriteeriumid, mis mõjutavad veoteenuste tariife teoreetiline töö: 8 praktiline töö: 8 iseseisev töö: 14 kokku: 30 planeerib veolepingust lähtuvalt veovahendi täiteaste (täis- ja osakoorem) selgitab saadetiste ja veovahendite liikumise jälgimise ja probleemide ennetamise võimalusi kontrollib kulusid (sisseostetud teenuste kulud) ja koostab arve, lähtudes veolepingust ja tööülesandest VEOHINNA ARVUTAMINE. Veose vastuvõtt vedamiseks. Veose väljaandmine. Veo omahind. Veohind. Tööjõukulud, remondi- ja hoolduskulud, kütusekulud. Kasum. Hinnakujundus. loeng, rühmatöö, vestlus,test ja ülesanneid Eristav Veolepingute sõlmimine. Algdokumentide ja arvete koostamine, arveldused, raamatupidamise seos maksundusega. Rühmatöö Test Arutlus Arvestustöö Ülesanne/harjutus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 planeerib veolepingust lähtuvalt veovahendi täiteaste (täis- ja osakoorem) selgitab saadetiste ja veovahendite liikumise jälgimise ja probleemide ennetamise võimalusi kontrollib kulusid (sisseostetud teenuste kulud) ja koostab arve, lähtudes veolepingust ja tööülesandest planeerib ja järjestab veolepingust lähtuvalt veovahendi täiteaste (täis- ja osakoorem) selgitab ja eristab saadetiste ja veovahendite liikumise jälgimise ja probleemide ennetamise võimalusi kontrollib ja üldistab kulusid (sisseostetud teenuste kulud) ning koostab arve, lähtudes veolepingust ja tööülesandest planeerib, järjestab ning lahendab veolepingust lähtuvalt veovahendi täiteaste (täis- ja osakoorem) selgitab, eristab ja klassifitseerib saadetiste ja veovahendite liikumise jälgimise ja probleemide ennetamise võimalusi kontrollib, üldistab ja uurib kulusid (sisseostetud teenuste kulud) ning koostab arve, lähtudes veolepingust ja tööülesandest Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Test iseseisev töö moodles Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine Lävend: ülesanded Moodles on lahendatud vastavalt esitatud hindamiskriteeriumitele ülesanne Moodles - test Moodles ja küsimustik, rühmatöö - (uus teemaga tutvumine, küsimustik kostamine, analüüs ja hindamine töö. Taitmine dokumentatsioonid) Praktilised tööd Veolepingute sõlmimine. Algdokumentide ja arvete koostamine, arveldused, raamatupidamise seos maksundusega. Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine tunneb veolepingute ja arvete koostamise aluseid teoreetiline töö: 10 koostab ja arhiveerib veodokumendid, lähtudes veolepingust ja korraldab veoprotsessis osalejate koostööd ning haldab tagasisidet VEOLEPINGU SÕLMIMINE. Veolepingute sõlmimine maanteevedudel, merevedudel liinija trampvedude korral, raudteevedudel ja lennuvedudel. RAAMATUPIDAMISE ALUSED loeng, rühmatöö, vestlus,test ja ülesanneid Eristav 21/55

22 praktiline töö: 12 iseseisev töö: 20 kokku: 42 Veolepingute sõlmimine. Algdokumentide ja arvete koostamine ja arveldused Raamatupidamise seos maksundusega. Ettevõtte majanduslikud vahendid, nende allikad,kontod ettevõttes. Majandustehingute dokumenteerimine, algdokumentide ja arvete koostamine, arveldused, raamatupidamise seos maksundusega. Aruandlus raamatupidamises Rühmatöö Test Arutlus Õpimapp/portfoolio Probleemsituatsiooni lahendamine Hindeline arvestus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 koostab ja arhiveerib veodokumendid, lähtudes veolepingust ja korraldab veoprotsessis osalejate koostööd ning haldab tagasisidet koostab ja arhiveerib veodokumendid, lähtudes veolepingust, korraldab ja planeerib veoprotsessis osalejate koostööd ning haldab tagasisidet koostab, arhiveerib ja järjestab veodokumendid, lähtudes veolepingust, korraldab ja planeerib veoprotsessis osalejate koostööd ning haldab ja analüüsib tagasisidet ülesanne Moodles - test Moodles ja küsimustik, rühmatöö - (uus teemaga tutvumine, küsimustik kostamine, analüüs ja hindamine töö. Taitmine dokumentatsioonid) Kalkuleerimine. Invetur Praktilised tööd Veolepingute sõlmimine. Algdokumentide ja arvete koostamine, arveldused, raamatupidamise seos maksundusega. Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine rakendab omandatud teadmisi, oskusi ja infotehnoloogilisi vahendeid situatsioonülesannete lahendamisel, kasutades erialast terminoloogiat, ka inglise keeles teoreetiline töö: 8 praktiline töö: 4 iseseisev töö: 12 kokku: 24 töötleb erinevaid tellimusi vastavalt tööülesandele, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid järgib tööülesannete täitmisel tööohutuse nõudeid ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid korraldab kaupade laadimist vastavalt tööülesandele, kasutades sobivaid meetodeid selgitab kaupade laadimise ja kinnitamise, koorma koostamise, pakendamise põhinõudeid TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID. Töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend. Tööohutuse ja tervishoiu tagamise meetmed. Töökeskkonna ohutegurid ja ohutusjuhendid. Tervisekontroll. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused. TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED Lepingulised suhted Töö- ja puhkeaeg Töövaidlused ARVUTIÕPETUS - Teksti- ja tabeltöötlus ERIALANE VÕÕRKEEL - Veodokumentide vormistamine loeng, rühmatöö, vestlus,test ja ülesanneid Eristav Tellimuse ja kaupade liikumise organiseerimine Ülesanne/harjutus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 töötleb erinevaid tellimusi vastavalt tööülesandele, kasutades töötleb ja rakendab erinevaid tellimusi vastavalt tööülesandele, töötleb ja rakendab erinevaid tellimusi vastavalt tööülesandele, 22/55

23 infotehnoloogilisi vahendeid järgib tööülesannete täitmisel tööohutuse nõudeid ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid korraldab kaupade laadimist vastavalt tööülesandele, kasutades sobivaid meetodeid selgitab kaupade laadimise ja kinnitamise, koorma koostamise, pakendamise põhinõudeid kasutades infotehnoloogilisi vahendeid järgib ja valib tööülesannete täitmisel tööohutuse nõudeid ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid korraldab ja valib kaupade laadimist vastavalt tööülesandele, kasutades sobivaid meetodeid selgitab ja kirjeldab kaupade laadimise ja kinnitamise, koorma koostamise, pakendamise põhinõudeid kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid allikaid järgib ja hindab tööülesannete täitmisel tööohutuse nõudeid ja kasutab ja võrdleb ergonoomilisi töövõtteid korraldab ja grupperib kaupade laadimist vastavalt tööülesandele, kasutades sobivaid meetodeid selgitab, kirjeldab ja hindab kaupade laadimise ja kinnitamise, koorma koostamise, pakendamise põhinõudeid 1. Ettevalmistada kontrolltööks ja presentatsiooniks. 2. Koostamine etteantud küsimuste abil ametijuhendit. Praktilised tööd 1. Koostamine üldist füüsikalisi, keemilisi,bioloogilisi,psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks. 2. Koostamine tööaja tööajanormi. Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine osaleb meeskonnatöös ja väljendab ennast nii suuliselt kui kirjalikult arusaadavalt ja keeleliselt korrektselt praktiline töö: 4 iseseisev töö: 4 kokku: 8 aruanne praktilinetöö eksami küsimused annab hinnangu oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis kõik teemad rühmatöö Eristav Arvestustöö Eksam Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 annab hinnangu oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis annab hinnangu ja selgitab oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis annab hinnangu, analüüsib ja kritiseerib oma tegevusele ja arengule õppeprotsessis Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid ülesannete lahendamine, testide lahendamine, rühmatöö, referaat, kirjalik töö, analüüs, etendus, intervjuu, õppekäik, õpimapp mitteeristav hindamine 1. VÕS-i kaubaveoleping 2. Pakendiseadus 3. Autokaubaveo üldtingimused 4. Veoste laadimise ja kinnitamise eeskiri 5. LS 5 Juhi töö- ja puhkeaeg 6. EL Parlamendi ja Nõukogu määrus nr.561/2006 juhi sõdu- ja puhkeajast 7. Ain Tulvi, Logistika õpik kutsekoolidele, Tõnis Hintsov, Kaubavedu, /55

24 9. Jüri Suursoo, Transpordisüsteemide logistika ja ekspedeerimine 10. Ekspedeerija käsiraamat 11. Laomajanduse ja veokorralduse töövihik 12. Mitmesugused jaotusmaterjalid (õpetaja poolt koostatud) 24/55

25 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Veokorraldaja MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm keskharidusega õppija statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 4 Veo- ja ekspedeerimisteenuste ostmine ja müümine 13 Irina Burtseva, Igor Mezelainen Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk on läbitud moodul Logistika alused ja Klienditeenindus õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab omandatud teadmisi veo- ja ekspedeerimisteenuste ostmisel ja müümisel, mõõdab ostu- ja müügiteenuste kvaliteeti ja hindab võimalikke riske, tagades parima klienditeeninduse taseme Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktiline töö 64 t 110 t 52 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab veo- ja ekspedeerimisteenuste ostu- ja müügiprotsessi etappe teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 6 iseseisev töö: 14 kokku: 26 selgitab välja klientide vajadused ja pakub sobiva teenuse, lähtudes tööülesandest kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid PÕHIVEDU JA OTUSVEDU. - Veo- ja ekspedeerimisteeninduse kujunemine. - Veooperatsoonide vahendamine. - Vahenduse liigid ja vormid. Ekspedeerimisoperatsioonide liigitus. - Veonduse ja ekspideerimise õiguslikud alused ning spetsiifika. loeng, rühmatöö, vestlus, test Eristav rühmatöö teema jargi esitlustest Moodles Suuline esitlus - küsimustik Rühmatöö Suuline esitus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 kirjeldab erinevate veoviiside kasutamisvõimalusi ja arengut valib tööülesandest lähtuvalt veovahendi, järgides kaubasaadetistele, veovahenditele ja reisijateveole kehtestatud nõudeid kirjeldab ja põhjendab veovahendite valikuid ja vedaja vastutust erinevate veoviiside kasutamisvõimalusi ja arengut, valib tööülesandest lähtuvalt veovahendi, järgides kaubasaadetistele, veovahenditele ja reisijateveole kehtestatud nõudeid ja kaubavedude seadusandlust kirjeldab erinevate veoviiside kasutamisvõimalusi ja arengut, pakub välja alternatiivseid võimalusi veovahendite valikuks, kirjeldab ja põhjendab vedaja vastutust ning toob välja põhilised erinevused CMR konventsiooni ja VÕS-i kaubaveolepingu vahel valib tööülesandest lähtuvalt veovahendi, järgides kaubasaadetistele, veovahenditele ja reisijateveole kehtestatud nõudeid ja kaubavedude seadusandlust 25/55

26 Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Test Ülesanne/harjutus Analüüs Probleemsituatsiooni lahendamine iseseisev töö moodles: test, ülesanded Praktiline töö praktilinetöö: На основании видов и форм посредничества сформировать транспортноэкспедитрские услуги Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine Lävend: ülesanded Moodles on lahendatud vastavalt esitatud hindamiskriteeriumitele Eristav hindamine Hinne 3: Esitlus on koostatud ja vormistatud praktilineülesaindeid - допускают несколько ошибок Hinne 4: Esitlus on koostatud ja vormistatud praktilineülesaindeid - допускают мелкие ошибки Hinne 5: Esitlus on koostatud ja vormistatud praktilineülesaindeid - без ошибок ülesanne Moodles - test Moodles ja küsimustik, rühmatöö - (uus teemaga tutvumine, küsimustik kostamine, analüüs ja hindamine töö. Praktilised tööd Ekspedeerimisoperatsioonide liigitus ja kujunemine veo- ja ekspedeerimisteeninduse Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine määrab olulised parameetrid, mis mõjutavad osutatavate teenuste hinda teoreetiline töö: 8 praktiline töö: 6 iseseisev töö: 12 kokku: 26 koostab teenuste ostmise päringuid ja valib pakkumiste seast sobivaima tarnija lähtuvalt tööülesandest teeb kindlaks parameetrid, mis mõjutavad teenuste osutamise hindu koostab teenuste pakkumisi lähtuvalt leitud tariifidest ja teab nende kujundamise põhimõtteid kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid ERINEVAD TRANSPORDISÜSTEEMID - Veose vastuvõtt vedamiseks. - Veose väljaandmine. - Veo omahind. - Veoste omadused. - Transpordivahendite tunnusjooned (kaubaruumi maht ja kandevõime). - Spetsialiseerituse tase transpordivahenditel. - Veo- ja ekspideerimislepingute tingimused ning regulatsioonid. Eristav ülesanded Moodles, rühmatöö teema jargi Esitlustest Moodles, küsimustik Esitlus Rühmatöö Õpimapp/portfoolio Probleemsituatsiooni lahendamine Hindeline arvestus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 26/55

27 koostab teenuste ostmise päringuid ja valib pakkumiste seast sobivaima tarnija lähtuvalt tööülesandest, teeb kindlaks parameetrid, mis mõjutavad teenuste osutamise hindu, koostab teenuste pakkumisi lähtuvalt leitud tariifidest ja teab nende kujundamise põhimõtteid koostab ja selgitab teenuste ostmise päringuid ja valib pakkumiste seast sobivaima tarnija lähtuvalt tööülesandest, teeb kindlaks ja eristab parameetrid, mis mõjutavad teenuste osutamise hindu, koostab teenuste pakkumisi lähtuvalt leitud tariifidest ja teab nende kujundamise põhimõtteid õpematerjalide kasutamiseks koostab, selgitab ning võrdleb teenuste ostmise päringuid ja valib pakkumiste seast sobivaima tarnija lähtuvalt tööülesandest, teeb kindlaks ja hindab parameetrid, mis mõjutavad teenuste osutamise hindu, koostab teenuste pakkumisi lähtuvalt leitud tariifidest ja teab nende kujundamise põhimõtteid iseseisvalt Hindamisülesanded Hindamisülesanded ja hindmismeetodid Test iseseisev töö moodles Hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine Lävend: ülesanded Moodles on lahendatud vastavalt esitatud hindamiskriteeriumitele ülesannete lahendamine Moodles, rühmatöö teema järgi ja ettevalmitus küsimustele Esitlus Praktilised tööd veose vastuvõtt vedamiseks ja väljaandmine - algdokumentide ja arvete koostamine Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab veo- ja ekspedeerimisteenuste osutamisel kvaliteedi mõõdikute põhimõtteid teoreetiline töö: 10 praktiline töö: 8 iseseisev töö: 20 kokku: 38 võrdleb veoteenuste kvaliteeditaset, lähtudes tööülesandest ja pakub välja parendamise võimalusi kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid VEOTEENUSTE OST JA MÜÜK - Veoviiside ja veovahendite valik. - Maantee-, mere-, raudtee- ja õhutranspordi kaubavedude infrastruktuur. - Kombineeritud veod. - Kuller- ja postiveod. - Veovahendid ja veosüsteemid. - EL transpordiregulatsioonid. loeng, rühmatöö, vestlus, test ja ülesanneid Eristav veovahendite valik; Kombineeritud veod - dokumendi kostamine; veoteenused -Maantee-, mere-, raudtee- ja õhutranspordi Rühmatöö Test Arvestustöö Hindeline arvestus Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 võrdleb veoteenuste kvaliteeditaset, lähtudes tööülesandest ja pakub välja parendamise võimalusi, kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid võrdleb ja selgitab veoteenuste kvaliteeditaset, lähtudes tööülesandest ja pakub välja parendamise võimalusi, kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid võrdleb, analüüsib ja valib veoteenuste kvaliteeditaset, lähtudes tööülesandest ning pakub välja parendamise võimalusi, kasutab tööülesannete täitmisel ja vormistamisel korrektset eesti ja võõrkeelt ning kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid 27/55

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskhariduse baasil Õppevorm X statsionaarne (koolipõhine) statsionaarne

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tavapärase komplekteerimismeetodi peamised puudused Loetakse komplekteerimislehelt noppekoha aadress Loetakse komplekteeritav kogus Tehakse komplekteerimislehele märge noppe kohta Registreeritakse infosüsteemis

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz singing) Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õppekava kood EHISes 130 877 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtl Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 209483 GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Muusika ja esituskunstid Muusikaettevõtluse spetsialist Music Management Specialist Cпециалист

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt 19.02.2018 protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori 19.02.2018 käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

MOODUL nr

MOODUL nr Kool: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Õppeasutuse kood: 70006369 Aadress: Pargi 1, PÄRNU 800100 Telefon/Faks: 442 7888 Faks: 442 7889 e-post: parnumaa@hariduskeskus.ee Õppekava rühm: Õppekava: Kutseõppe liik:

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem