VIII-p-n üleminek.ppt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VIII-p-n üleminek.ppt"

Väljavõte

1 - iire Tooiilt Kautatake õhilielt dioodide, traitoride ja teite ooljuhteadite, ku vajatake voolu kulgemit vaid ühe uua. atuige (oitiive ige - tüüi ooljuhi ool Päriidie ige (oitiive ige - tüüi ooljuhi ool Olgu meil -tüüi ja -tüüi ooljuhid. Fermi taemed ei materjalide auvad erievate kohtade. Mi juhtub, kui me eed ooljuhid omavahel kotakteerime? 1 Tooiilt Tooiilt - elektro + auk difuioo - + difuioo oolu uudumiel eab Fermi tae olema kogu üteemi ühel kõrguel. Suured kotetratiooi gradiedid uivad auke difudeeruma -tüüi ooljuhit - oolele ig elektroe -tüüi ooljuhit -oolele

2 Tooiilt Tooiilt E difuioo - - triiv difuioo - + difuioo Seetõttu jäävad laetud dooori- ja aktetori iooid iirde iirkoa komeeerimata- tekib egatiive ruumlaeg -tüü iirkoa ja oitiive ruumlaeg -tüü iirkoa. 5 + difuioo + triiv Ruumlaeg tekitab iemie elektrivälja E. Selle ruumlaegu elektrivälja mõjul triivivad augud -tüüt -oolele ja elektroid -tüüt -oolele. 6 Mõed lihtutued Laegukadjate voolu tihedu - iirde omadute kirjeldamiek o meil vaja teada iirde akut, elektroide ja aukude laegujaotut ig elektrivälja tugevut. Mudeli loomiek tuleb meil teha mõigad lihtutued: Siire o järk ig mõlemad ooled o ühtlaelt legeeritud, Liikuvate laegukadjate tihedu iirde ala o ull, Ülemiek ooljuhi eutraale ruumi ig iirdeala vahel o amuti järk. õtte aluek eed lihtutued vaatame üüd laegukadjate voolu komoete - iirde, kotaktotetiaali ig iirdeala akut. 7 Ilma välie elektriväljata eavad laegukadjate difuiooivoolud ja triivivoolud olema võrded. Sii aukude voolutihedu o: & kt µ % e e µ Aedame, ii aame: triiv E e Kautame Eiteii valemit ' 1 dei eµ % kt & e dx difuioo d dx µ 0 1 dei E e dx d 0 dx Elektrivälja tugevu avaldub kui E i taeme muutu 8

3 Laegukadjate voolu tihedu Aukude kotetratiooi aame avaldiet: Tema tuleti o ii d dx e µ ( Ei EF / kt i & dei kt % dx def dx Aedade elle üüd aukude voolutihedue võrradie aame def 0 dx Siit aame ka tõedue, et termilie taakaalu Fermi ivoo eab olema muutumatu kogu iirde ulatue Siemie ige (built-i voltage - ja - tüüi ooljuhtide erieva Fermi ivoo kõrgue tõttu tekib ede ooljuhtide kotakteerumiel. iemie ige. E g e E g e ( ( 9 10 Siemie ige (built-i voltage Teatavati Fermi ivoo aukoha või arvutada avalditet: & & ( E C EF kt l ( E % N C F E kt l % N e ärelikult: E g & + kt l % NCN E g & NCN kt l % Siemie ige (built-i voltage Laegukadjate omakotetratiooi aab arvutada teatavati ii: avaldame E g Lõuk aame: & E g i NC N ex % kt E & NCN kt l % i g kt & l e % i oakete jäävue eadu

4 Siemie ige (built-i voltage Kui ja o elektroide kotetratiooid - ja -tüüi ooljuhi, ii oakete jäävue eadue kohaelt: Seega iemie ige jaok aame avaldie: kt e kt e & l % & l % i 13 Siemie ige (built-i voltage äreldued: Mida tugevamii o legeeritud mõlemad ooljuhid, eda uurem tuleb iemie ige. Makimaale iemie ige o võrde keelutooi laiu E g /e kt & l e % & & NCN e Eg + kt l Eg kt l % NCN % 14 Siirde iirkod (deletio regio aatleme iirdeala lähemalt Meil o igetamata järk iire: Siirde iirkod (deletio regio Siirdeala akue arvutamiek tuleb meil lahedada Poioi võrrad, mi eob elektrotaatilit otetiaali ψ ig ruumlaegu ρ jaotumit: -tüü tüü d ψ de ρ e dx dx ε ε ( N N + A -W 0 W Nüüd olek meil vaja arvutada iirdeala koguaku W, Sii me eeldame, et dooorid ig aktetorid o täielikult ioieeritud,.t. N tähedab ioieeritud dooorite ig ka üldit dooorite kotetratiooi. W W + W

5 Siirde iirkod (deletio regio -tüü ool iiret (egatiive ruumlaeg võime võrradit lihtutada: d ψ en A kui W x 0 dx ε Samamoodi lihtutub võrrad -tüü ool (oitiive ruumlaeg: d ψ dx en ε kui 0 x W Ruumlaegu jaotu Üldie ruumlaegu eutraalue õude järgi eab olema: N W N W N + eutraale ala eutraale ala x -W - 0 W N A A iirde iirkod Elektrivälja jaotu Itegreeride Poioi võrradit aame elektrivälja tugevue õltuvue iirde -oa: E ( x ( x + W dψ en A kui W x 0 dx ε Nig amamoodi iirde -oa: E ( x en ( x W kui 0 ε x W Seega elektriväli muutub lieaarelt koordiaadit x Elektrivälja jaotu Elektrivälja jaotut võib ii kujutada iimoodi: E 0 -E max iirde iirkod Pidala Itegreeride elektrivälja tugevut üle kogu iirde iirkoa aame kogu otetiaali muutue ehk iemie ige. x

6 Elektrivälja jaotu Koha x0, ku kak iirkoda kotakteeruvad, o elektrivälja tugevu makimaale - E max E 0 x -E max - W W E max en AW en W ε ε Siemie ige aamiek tuleb itegreerida: E ( xdx en AW en + W 1 ε ε E W max Siirdeala aku W Komeeride eeltoodud võrradeid võime iirdeala akue avaldada fuktiooia liadite kotetratiooit ja iemiet iget: ε & N W e N % A A ( N + N ε & N + N W A e N AN % W A e N % A ε & N ( N + N Siirdeala aku 1 Üheoole järk iire Üheoole,.t. + - iirde uhul, ku N A >>N, muutub iirde -ala aku väga kitak ig kogu iirdeala akue määrab õhilielt ära õrgemii legeeritud -ala: W W ε en Termilie taakaal -W W e eutraale ala N + eutraale ala x -W 0 W - N A aatleme üüd, mi juhtub - iirdega, kui me rakedame välit iget. Sii ei aa me eam rääkida termiliet taakaalut. iirde iirkod 3 4 6

7 Mittetaakaalulie iire. älie elektriväli à liaduud laegukadjad Puudub termilie taakaal à Fermi-iraci jaotu EI KEHTI Tegeliku jaotue leidmiek toome ie Fermi kvaaitaemed Sii aame: Sii Δ ja Δ o elektroide ja aukude liaduud kotetratiooid Mida väikemad eed o, eda lähemal taakaaluliele Fermi ivoole kvaaitaemed o. EF EF 0 + Δ i ex kt EF EF 0 + Δ i ex kt E c E v e F E, E F F Mittetaakaalulie iire. Eelmite võrradite korruti aab: EF E i ex kt F Üldielt töötavad kõik iirded uhtelielt õrgal ijektiooil,.t. tigimute, ku mitteõhilite laegukadjate kotetratioo muutub kuid õhilite laegukadjate kotetratioo jääb eaaegu amak. Sii õhilite laegukadjate Fermi kvaaiivoo lageb kokku Fermi ivooga. 5 6 Päriige F + - atuige R - + I F I R -W W -W W e F e( - F e( + R e R Summaare elektrotaatilie otetiaal iirde ala väheeb F võrra Samaaegelt väheeb ka iirdeala aku W 7 Summaare elektrotaatilie otetiaal iirde ala uureeb R võrra Samaaegelt uureeb ka iirdeala aku W 8 7

8 Siirdeala aku välie ige korral älie ige o oitiive äriige uhul ig egatiive vatuige korral, eega W Seega ε ' N A + N % e & N AN W ( Üldielt võime eega kautada kõiki termilie taakaalu aadud - iirde valemeid ka igetatud iirde korral, kui aedame vaid avaldiega -, ku o iirdele rakedatud välie ige. ool igetatud iirde Triiv älie ige uuredab elektrivälja tugevut iirde iirkoa. Ometi jääb elektriväli iirde iirkoa üldjuhul alati uuremak kui laegukadjate kiirute küllatumiek vajalik elektriväli (E > 10 kcm -1 ja eetõttu ei muuda välie ige tõttu muutuud elektriväli olulielt aukude ja elektroide voolu triivi komoeti iirde. kõik laegukadjad, mi iirde iirkoda ieevad, tõmmatake ealt ka ära ig üldie triivivool ei muutu ool igetatud iirde ifuioo älie ige muudab tugevalt otetiaale eergia rofiili iirde ig eetõttu ka laegukadjate kotetratiooi gradieti... eetõttu välie ige mõjutab olulielt voolu difuiooi komoeti. ool igetatud iirde ifuioo Oletame, et iirdee ei ietata jut eriti alju laegukadjaid ig eetõttu õhilite laegukadjate kotetratioo ige tõttu ei muutu,.t. ( W Kui aukude tihedu termilie taakaalu avaldub Sii välie ige korral ( W ( W e e e kt e( kt 31 õtte üüd kahe eelmie võrradi uhte, aame ( W e kt e Aiult eed augud, milledel o küllaldaelt eergiat, et ületada otetiaalibarjäär - võivad jõuda -oolelt - oolele uuredame (äriige väheeb barjäär rohkem auke iirdee 3 8

9 Taakaal (ige uudub Päriige (-W Elektroide oa mi võivad jõuda -oolelt -oolele (-W e Aukude oa mi võivad jõuda -oolelt - oolele (W (W ifuiooi vool Triivi vool ifuiooi vool >> Triivi vool atuige ool igetatud iirde e aid vähee oa elektroe uudab barjääri ületada Pigetatud iirdee juurde tulud augud: δ W e kt ( ( e 1 Me teame, et juurdetulud mitteõhilite laegukadjate kotetratioo väheeb ekoetiaalelt õhimaterjali täu rekomatiooile ja ee kahaemie o määratud difuiooitee ikkuega. Seega aukude kotetratioo iirdealat väljaool o ii ( ( x W L e kt ( ( x W L Δ( x δe ( e 1 e aid vähee oa auke uudab barjääri ületada ifuiooi vool ~ 0 Samamoodi muidugi ka elektroidele ( Δ( x δ e x+w L e e kt ( ( 1e x+w L

10 ool igetatud iirde Kua me eeldame, et triivivoolu välie ige ei mõjuta, ii koguvoolu jaok eame arvetama vaid difuiooi voolu komoediga ( x e d ( Δ( x dx e L ( Δ( x -oolele juurdetulud aukude vool o võrdelie juurdetulud aukude kotetratiooiga koha x. -oolele jõudev koguvool o ii määratud vooluga ukti xw : e kt ( W e ( e 1 L 37 ioodi võrrad Kui me eeldame, et iirde ala ei toimu migit rekomatiooi, ii koguvool iirde moodutub aukude voolut ukti W ig eletroide voolut ukti W : ääkvoolu (aturatio curret tihedu ( W + ( W e e kt ( 1 e e + L L 38 Reaale dioodi võrrad Reaale dioodi võrrad Ideaale dioodi uhul eeldaime: Puudub rekomatioo ja geeratioo iirdeala. Siirdealae ieeb vähee arv laegukadjaid ( low-level ijectio äljaool iirdeala o ooljuhid eutraaled Reaale dioodi: Päriigel kavab rekomatioo iirdeala atuigel uureeb geeratioo iirdeala Tugevamatel äriigetel ei kehti eam vähee ijektiooi tigimu Tugevamatel äriigetel ei aa igoreerida ooljuhtide oomilit takitut. Siirdeala ei lõe järult

11 Reaale dioodi võrrad Reaale dioodi võrrad atuigel avalduvat geeratiooivoolu võib leida avaldiet: Päriigel atub iirdealae alju laegukadjaid, ii auke kui ka elektroe. W eiw egdx 0 τ ge Sii W i iirdeala aku, i o laegukadjate omakotetratioo, τ 0 o laegukadjate efektiive eluiga iirdeala, G- elektro-auguaaride geeratiooi kiiru iirdeala. 0 Sii reaale dioodi vatuvool kooeb kahet komoedit: + R S ge Rekomatiooi tõeäou o uurim eal, ku elektroide ja aukude kotetratiooide korruti o uurim 41 4 Reaale dioodi võrrad Reaale dioodi võrrad Päriigel toimuva rekomatiooi kiirue makimumväärtut võib leida: R rec max e i ex τ 0 kt Sii rekomatiooiga eotud vool avaldub: W e e e iw erdx ex r0 ex 0 τ 0 kt kt Koguvool Ideaale difuiooivool kaldega 1 Rekomatiooivool kaldega 1/ Kogu ärivoolu jaok aame: e e S ex 1 + r0 ex kt kt 43 q q q S ex 1 + r0 ex 0 ex kt kt ηkt η- ideaalufaktor 44 11

12 Reaale dioodi võrrad Reaale dioodi võrrad Si ja GaA - dioodide I kõverad Oomilie iirkod ifuiooivool-.t. ideaale iirkod Rekomatiooivoolu ülekaal R S ja R P mõju ideaale dioodi I- kõveratele Alaldamie e e kt ( 1 Päriige korral (>0 kavab vool ekoetiaalelt iget. atuige korral (<0 jõuab vool üliväikee jääkvoolu taemei eetõttu o - diood alaldava toimega. Siirde lälöök Piiavalt tugeva vatuige korral võib - iire hakata lä lakma. O võimalikku mehhaimi, mi eda võib õhjutada: Tuelefekt Laviilälöök

13 Tuelefekt Tugeva vatuige korral võib elektro tuelleeruda lä keelutooi valettooit juhtivutooi (Zeer i lälöök. <4E g E Tuelefekt o õhilie lälöögimehhaim Si ja GaA - iirete, ku lälöögi ige o väikem kui 4E g /e Laviilälöök Kui vatuige o uurem kui 6E g /e, ii hakkavad domieerima laviiroteid. Siirde iirkoa termilielt geereeritud E elektroid aavad elektriväljat uure kieetilie eergia. >6E g Kui ellie eergiaga elektro õrkub õhivõre aatomiga, ii geereerib ta uue elektro-augu aari. Need omakorda aavad elektriväljalt iiava eergia, et geereerida uui ja uui elektroetoimub laviilälöök iirde mahtuvu - iirde mahtuvu kooeb kahet komoedit: Siirde mahtuvu (vatuigel atuigel käitub - iire agu kodeaator. C C + C C j iirdeala akue muutuet tuleev mahtuvu, mi õltub eelkõige õhilite laegukadjate liikumiet (olulie vatuigetatud iirde C mitteõhilite laegukadjate liikumiet tuleeb difuioomahtuvu (olulie äriidi igetatud iirde 51 Sii - iirde mahtuvut võib arvutada laatkodeaatori valemi al, ku A- laatide (iirde idala, W- iirde aku äike vahelduvige alaliige tautal muudab laegujaotut ig - iirde akut W. dq Teatavati mahtuvu: C A d C j ε A W 5 13

14 Siirde mahtuvu (vatuigel - iirde aku avaldu: W Üheoole ( + või + või ka Schottky barjääri korral, ku N B liadite kotetratioo õrgemii legeeritud oolel Seega lihtama aümmeetrilie iirde uhul aame mahtuvuek: C ~ N B 1/ ε N + N ( A q NAN 1/ ε ( qn B ε A C A W C väheeb vatuiget ε qn B ( 1/ 1/ 53 C- meetod C- mõõtmii kautatake ageli laegukadjate kotetratiooi määramiek εa C A W 1 C A qn ε ε qn B ( 1/ ( B Kui õrgemii legeeritud ool o ühtlaelt legeeritud, ii 1/C v graafik äitab irget, mille kaldet aab arvutada N B ig lõikeuktit 1/C 0 aame [olt] 0 Kalle qn Bε A 1 0 Lõikeukt 1/C j [F ] 54 Heteroülemiekud Kahe erieva ooljuhi kotakt- heteroiire (P, N, N, P Ee kotakteerumit: elektroi afiiued Heteroülemiekud Pärat kotakteerumit: Siemie ige: q(φ S -Φ S1 CuISe CdS

15 Heteroülemiekud 3 õhilit heteroülemiekute tüüi: Heteroülemiekud Mõigate tähtamate ooljuhtide tooide aukohad: Heteroülemiekud Mõigate tähtamate III- ooljuhtide tooide aukohad (me: Heteroülemiekud -N ja -P heteroülemiekud:

16 Heteroülemiekud -N heteroülemiek: Heteroülemiekud Probleemid: ü Kak erievat ooljuhti- võrekotatide erievu tekitab hulgalielt eergiataemeid iirde ü Tegelik tooiilt ole ühelgi juhul äri täelt elge. ü Mik heteroülemiekud? ie - algu ääeb välja ja

Segamudelid2010.pdf

Segamudelid2010.pdf Peatükk 5 Dispersiooimaatriksi V hidamisest Üldistatud vähimruutude meetodit saame kasutada siis, kui teame vaatluste kovariatsiooimaatriksit V. Paraku eamasti pole uural sellist iformatsiooi. Seega tekib

Rohkem

Eesti koolinoorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil a. Lahendused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu

Eesti koolinoorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil a. Lahendused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu Eesti koolioorte XLIX täppisteaduste olümpiaadi lõppvoor MATEMAATIKAS Tartus, 7. märtsil 2002. a. Lahedused ja vastused IX klass 1. Vastus: 45. Olgu M tipust A lõigule KL tõmmatud ristlõigu aluspukt (vt.

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

PIDEVSIGNAALIDE TÖÖTLEMINE

PIDEVSIGNAALIDE TÖÖTLEMINE 5. Lõpliku siirdega filtrid (I) SIGNAALITÖÖTLUS II Loegumaterjal 5 (I/II) Toomas uube I filter omab lõpliku pikkusega diskreetset impulsskaja hi iltri väljudsigaal y o kovolutsioo impulsskajast ja diskreetsest

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - XI-päikesepatareid.ppt

Microsoft PowerPoint - XI-päikesepatareid.ppt Päikesepatareid ja nendega seotud füüsika. Päikesepatarei (solar cell) muudab päikesevalguse otse elektrienergiaks 1 Päike kui hiiglaslik pirn. 100W 3.8*10 26 W T=5800 C Miks mitte seda "pirni" kasutada?

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

prakt4.dvi

prakt4.dvi Dikreene maemaaika 0. prakikum Reimo Palm Prakikumiüleanded Tranpordivõrke, mille abil aadeake kaupu oomikohade uruamikohadee, aab kõige efekiivemal analüüida nii, e vaadeldake neid eaava liarukuuriga

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc

Microsoft Word - 1-1_toojuhend.doc 1.1. ELEKTROSTAATILISE VÄLJA UURIMINE 1. Tööülesanne Erineva kujuga elektroodide elektrostaatilise välja ekvipotentsiaalpindade leidmine elektrolüüdivanni meetodil. Potentsiaali jaotuse leidmine arvutil

Rohkem

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LEA LEPMANN TIIT LEPMANN KALLE VELSKER MATEMAATIKA 5. TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATE- MAATILISE STATISTIKA ELEMENTE 5.. KOMBINATOORIKA Põhikoolis oleme õppiud ja 0. klassis korraud, et südmuse A toimumise tõeäosuseks

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

prakt9.dvi

prakt9.dvi ikreene maemaaika 2012 9. prakikum Reimo Palm Prakikumiüleanded Järgmii üleandeid aub püüda lahendada kõigepeal ilma näidilahendui vaaamaa. 1. Olgu G idu graaf, mille makimaalne ipuae on 2. Tõeada, e G

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng6ver2.ppt

Microsoft PowerPoint - Loeng6ver2.ppt Admeaalüüs molekulaarbioloogias LOMR.10.007 6. loeg Regressiooaalüüs. Regressiooseose tugevus (korrelatsiooikordaja, determatsiooikordaja) Märt Möls martm@ut.ee Kas Argetiias elavad õelikud iimesed? eadmestik:

Rohkem

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei

Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad sei Eesti koolinoorte 66. füüsikaolümpiaad 06. aprill 2019. a. Vabariiklik voor. Gümnaasiumi ülesannete lahendused 1. (AUTOD) (6 p.) Kuna autod jäävad seisma samaaegselt, siis läheme ühe ühe autoga seotud

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

Füüsika

Füüsika Füüsika Elektrostaatika Elektriväli dielektrikus Dielektrikud ja elektrijuhid Aine koosneb aatomitest, aatomid aga negatiivselt ja positiivselt laetud osakestest. Positiivne tuum on ümbritsetud negatiivse

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc 7. PIDEVUE VÕRRAND, LIANDITE DIFUIOON 7.1. Põhivalemi tuletamine Pidevuse võrrand kirjeldab liikuva vedeliku- või gaasimassi jäävust ruumielementi sisseja väljavoolava massi erinevus väljendub ruumiühikus

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

ISS0050 Mõõtmine

ISS0050 Mõõtmine ISC0100 KÜBERELEKTROONIKA Kevad 2018 Viies loeng Martin Jaanus U02-308 (hetkel veel) martin.jaanus@ttu.ee 620 2110, 56 91 31 93 Õppetöö : http://isc.ttu.ee Õppematerjalid : http://isc.ttu.ee/martin Teemad

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

prakt8.dvi

prakt8.dvi Diskreetne matemaatika 2012 8. praktikum Reimo Palm Praktikumiülesanded 1. Kas järgmised graafid on tasandilised? a) b) Lahendus. a) Jah. Vahetades kahe parempoolse tipu asukohad, saame graafi joonistada

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng

Andmebaasid, MTAT Andmebaasikeeled 11.loeng Andmebaasid, MTAT.03.264 Andmebaasikeeled 11. loeng Anne Villems Eksamiaegade valimine Kas on vaja eksamiaega mai lõpus? I eksami aeg. valikud: 3., 4. või 5. juuni kell 10.00 II eksami aeg. 17. kell 12.00

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

elastsus_opetus_2005_14.dvi

elastsus_opetus_2005_14.dvi 7.4. Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. 298 7.4 Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. Rajatingimused: jäik kinnitus vaba toetus vaba serv w = 0, dw dr = 0; (7.43) w = 0,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

ISS0010_5osa_2018

ISS0010_5osa_2018 Süeemieooria ISS E 5 EP Juhiavu, jälgiavu, raendued hp://www.alab.ee/edu/i Eduard Pelenov eduard.pelenov@u.ee, TTÜ IT5b, el. 64 TTÜ rvuiüeemide iniuu ruae üeemide eu Juhiavu, jälgiavu Juharvui Süeem JUHITVUS!

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

3

3 . MNIUOI KINEMIK.. endivektoid ja nende teiendamine oboti kinemaatika uuib ajamitega tekitatud manipulaatoi liikumit avetamata eejuue akendatud jõudude mõju. Seejuue on liikumit ieloomutavatek uuutek manipulaatoi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Document

Document Lehekülg 1 / 22 Ohutukaart määrue (EÜ) nr 1907/2006, lia II järgi 1. JAGU: Aine/egu ning äriühingu/ettevõtja identifiteerimine 1.1 Tootetähi Eriti nakkuv ünteetiline määrdeaine aerooolpudeli 500 ml 1.2

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Minu nimi on... Õpin...... 2013 Anneli Areng, Kaja Pastarus Matemaatika

Rohkem

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 30. mai 2019 Nr 10 (491) Otepää tähistab Eesti lipu

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 30. mai 2019 Nr 10 (491) Otepää tähistab Eesti lipu Asutatud 1932 www.otepaa.ee/ot Otepää, Nõui, Puka ja Sagaste ümbruskoa häälekadja Neljapäev, 30. mai 2019 Nr 10 (491) Otepää tähistab Eesti lipu 135. süipäeva Värvime Otepää valla siimustvalgeks! 4. juuil

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et EESTI STANDARD EVS-EN 61439-2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2010 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 2: Jõuaparaadikoosted Low-voltage switchgear and

Rohkem

lcs05-l3.dvi

lcs05-l3.dvi LAUSELOOGIKA: LOOMULIK TULETUS Loomuliku tuletuse süsteemid on liik tõestussüsteeme nagu Hilberti süsteemidki. Neile on omane, et igal konnektiivil on oma sissetoomise (introduction) ja väljaviimise (elimination)

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

pkm_2010_ptk6_ko_ja_kontravariantsus.dvi

pkm_2010_ptk6_ko_ja_kontravariantsus.dvi Peatükk 6 Kovariantsus ja kontravariantsus ehk mis saab siis kui koordinaatideks pole Descartes i ristkoordinaadid 1 6.1. Sissejuhatus 6-2 6.1 Sissejuhatus Seni oleme kasutanud DRK, kuid üldjuhul ei pruugi

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem