C-163_90

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "C-163_90"

Väljavõte

1 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Réunioni Saint- Denis' Cour d'appel'i esitatud eelotsusetaotlus, millega soovitakse saada eelotsust nimetatud kohtus pooleli olevas menetluses järgmiste poolte vahel: Administration des douanes et droits indirects ja Léopold Legros, Louise Alidor, neiupõlvenimega Brun, Armand-Joseph Payet, Henri-Michel Techer, keda toetab La région Réunion, menetlusse astuja, Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu, eelkõige selle artiklite 9, 13 ja 95 tõlgendamise kohta, EUROOPA KOHUS, * Kohtumenetluse keel: prantsuse.

2 koosseisus: president O. Due, kodade esimehed R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse ja P. J. G. Kapteyn, kohtunikud G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg, J. L. Murray ja D. A. O. Edward, kohtujurist: F. G. Jacobs, kohtusekretär: ametnik D. Triantafyllou, arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid: Legros, Payet, Techer ja Brun, esindaja: Philippe Rivière Saint-Denis' (Réunion) Advokatuurist, Région Réunion, esindaja: Robert Schumani Ülikooli professor Pierre Soler-Couteaux Strasbourgi Advokatuurist, Prantsuse Vabariigi valitsus, esindaja Philippe Pouzoulet, keda abistas esindaja asetäitja Géraud de Bergues, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja komisjoni õigusnõunik Jörn Sack, kuulanud ära suuliseks menetluseks koostatud ettekande, kuulanud ära suulised märkused, mille esitasid 31. märtsi aasta istungil Région Réunioni esindaja Llorens Strasbourgi Advokatuurist, Prantsusmaa Valitsus, Euroopa Ühenduste Nõukogu esindaja M. Torrens ja komisjon, kuulanud 21. novembri aasta ja 20. mai aasta istungil ära kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise otsuse Põhjendused

3 juuni aasta otsuses, mis edastati Euroopa Kohtule 1. märtsil 1990, taotles cour d appel de Saint-Denis' (Réunion) (apellatsioonikohus) Euroopa Kohtult eelotsust EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel kolmes küsimuses nimetatud asutamislepingu, eelkõige selle artiklite 9, 13 ja 95 ning ühenduse ja Rootsi vahelise vabakaubanduslepingu artikli 6, tõlgendamise kohta. 2. Need küsimused esitati Administration des douanes et droits indirects' (Tolli ja Kaudse Maksustamise Amet) ja Léopold Legros', Armand-Joseph Payet', Henri-Michel Techeri ja Louise Alidori, neiupõlvenimega Brun (edaspidi kostjad ), vahelises menetluses seoses teatavate nende poolt Administration des douanes et droits indirects' ile makstud summade tagasinõudmisega. 3. Euroopa Kohtule esitatud dokumentidest selgub, et kostjad olid ostnud Prantsuse emamaal asuvast esindusest kolm Saksamaa Liitvabariigis toodetud mootorsõidukit ja ühe Rootsist pärit mootorsõiduki. Nende sõidukite toomisel Prantsusmaa tolliterritooriumile oli nende suhtes kohaldatud tollimaksu peatamist. Need transporditi transiidiregistreerimisnumbrit kandes Réunioni, Saksa mootorsõidukite puhul ühendusesisese transiidisüsteemi kohaselt ja Rootsi sõiduki puhul ühendusevälise transiidisüsteemi kohaselt. Tollimaksu peatamine kehtis kuni Réunioni jõudmiseni, kus täideti tolliformaalsused. Tollivormistuse käigus nõudis Tolli ja Kaudse Maksustamise Amet kõigilt kostjatelt Réunioni toodavate kaupade suhtes kohaldatava meremaksu (octroi de mer) tasumist 4. Ei vaidlustata, et Prantsusmaa ülemeredepartemangudes kogutakse meremaksu teatavate aasta määruste ja aasta seaduse alusel. Seda kohaldatakse põhimõtteliselt kõikide kaupade suhtes, välja arvatud teatud esmatarbekaubad, ja igasuguse päritoluga kaupade suhtes, kaasa arvatud Prantsuse emamaalt ja isegi teistest Prantsusmaa ülemeredepartemangudest pärit kaubad, nende toomisel kõnealusesse Prantsusmaa ülemeredepartemangu. Samas, kõnealuse Prantsusmaa ülemeredepartemangu tooted on meremaksust ja kõikidest samaväärse toimega riigimaksudest vabastatud. Maksu aluseks on kaupade tolliväärtus nende toomise ajal kõnealusesse Prantsusmaa ülemeredepartemangu. Meremaksuga maksustatavate toodete suhtes kohaldatakse nelja põhimäära; peale selle on piirkondadel õigus kehtestada samadel tingimustel täiendav maks, mille maksimaalne määr on 1%. Meremaksudest saadav tulu jääb autonoomsete piirkondade suhtes kohaldatavate õigusaktide kohaselt põhiliselt kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 5. Kostjad leidsid, et meremaksu kogumine teises liikmesriigis või Rootsi Kuningriigis toodetud kaupade importimisel Réunioni on ühenduse õigusega vastuolus, ja esitasid pädevatesse kohtutesse hagid tasutud summade tagasisaamiseks. Cour d' appel de Saint- Denis otsustas sellises olukorras menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule eelotsuse saamiseks järgmised küsimused:

4 1. Kas EMÜ asutamislepingu artikleid 3, 9 ja 13, või siis artikli 95 teist lõiku tuleb tõlgendada selliselt, et liikmesriigil või liikmesriigi kohalikul omavalitsusel on keelatud koguda kaupadelt käibemaksust erinevat väärtuselist maksu nende kaupade toomisel ainult selle riigi teatavasse piirkonda ja ühtmoodi nii välisriikidest kui ka sama riigi muudest piirkondadest, välja arvatud kaupadelt, mis pärinevad kõnealusest piirkonnast? 2. Täpsemalt: a) Kas EMÜ asutamislepingu artikleid 9 ja 13 tuleb tõlgendada selliselt, et maksu võib määratleda tollimaksuga samaväärse toimega maksuna, kui seda kogutakse välisriikidest või oma riigist pärit kaupade väärtuselt nende tarbimiseks ringlusse lubamisel, ilma et see oleks otseselt või kaudselt seotud riigipiiri ületamisega, või tähendavad need, et maksu kogumine eeldab muu hulgas de facto või de jure riigipiiri ületamist? b) EMÜ asutamislepingu artikli 95 teise lõigu kohaselt: - Kas toote või toodete klassi pärinemine teatavast piirkonnast on õiguspärane kriteerium teistsuguse maksumenetluse kehtestamiseks liikmesriigi poolt, kui see paratamatult välistab soodsamate sätete kohaldamist välistootjate suhtes, või peab see teistsugune menetlus põhinema ka asjaomase toote iseloomul või ainult sellel? - Kas võib väita, et Prantsusmaa ülemeredepartemangudest, eelkõige Réunionist pärit toodete suhtes kohaldatavate maksusoodustustega, mis tulenevad nende vabastamisest meremaksust, taotletakse asutamislepingu ja teiseste õigusaktide nõuetele vastavaid majanduspoliitilisi eesmärke? 3. Kas ühenduse ja Rootsi vahel kehtivat vabakaubanduslepingut võib tõlgendada selliselt, et sellega keelatakse liikmesriigil või liikmesriigi kohalikul omavalitsusel koguda Rootsist imporditud kaupadelt käibemaksust erinevat väärtuselist maksu nende tarbimiseks ringlusse lubamisel nende toomisel selle riigi teatavasse piirkonda, kogudes seda maksu ühtmoodi ühendusest, kuid mitte kõnealusest piirkonnast pärit kaupadelt? 6. Täpsemad andmed kohtuasja faktiliste asjaolude, menetluse käigu ning poolte väidete ja argumentide kohta on esitatud suuliseks menetluseks koostatud ettekandes ning edaspidi mainitakse või käsitletakse neid niivõrd, kui see on vajalik Euroopa Kohtu põhjenduste selgitamiseks. Prantsusmaa ülemeredepartemangude suhtes kohandatavad ühenduse õigusnormid 7. Kõigepealt tuleb tuletada meelde Prantsusmaa ülemeredepartemangude staatust ühenduse õiguse suhtes. Prantsusmaa põhiseaduse kohaselt moodustavad Prantsusmaa ülemeredepartemangud lahutamatu osa Prantsuse Vabariigist ning seda asjaolu ei vaidlustata. Selliselt on nad ka nõukogu 23. juuli aasta määruse (EMÜ) nr 2151/84 ühenduse tolliterritooriumi kohta (EÜT 1984, L 197, lk 1) artikli 1 kohaselt osaks ühenduse tolliterritooriumist. Samas allub EMÜ asutamislepingu kohaldamine Prantsusmaa

5 ülemeredepartemangude suhtes järgmistele asutamislepingu artikli 227 lõikes 2 kehtestatud erieeskirjadele: Alžeeria ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude suhtes kohaldatakse käesoleva asutamislepingu üldisi ja erisätteid, mis on seotud: kaupade vaba liikumisega, põllumajandusega, välja arvatud artikli 40 punkt 4, teenuste liberaliseerimisega, konkurentsieeskirjadega, artiklites 108, 109 ja 226 ette nähtud kaitsemeetmetega, institutsioonidega, alates käesoleva asutamislepingu jõustumisest. Käesoleva asutamislepingu muude sätete kohaldamise tingimused määratakse kindlaks kahe aasta jooksul alates käesoleva asutamislepingu jõustumisest nõukogu otsustega, mis on vastu võetud ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal. 8. Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt (vt otsust kohtuasjas 148/77: Hansen v Hauptzollamt Flensburg, EKL 1978, lk 1787) võib sellest artiklist järeldada, et asutamislepingu artikli 227 lõike 2 esimeses lõigus otseselt mainitud sätted olid Prantsusmaa ülemeredepartemangude suhtes kohaldatavad alates EMÜ asutamislepingu jõustumisest, kuid muude sätete suhtes jäeti selle artikliga kaks aastat aega, mille jooksul nõukogu võis määrata kindlaks eritingimused. Euroopa Kohus märkis siis, et artikli 227 lõike 2 esimeses lõigus loetlemata sätete kohta on hiljem olnud alati võimalik vastavalt nende territooriumide vajadustele erimeetmeid vastu võtta. 9. Nõukogu võttis talle selliselt antud volitusi kasutades vastu mitu õigusakti, sealhulgas 22. detsembri aasta otsuse 89/687/EMÜ, millega kehtestati Prantsusmaa ülemeredepartemangude kõrvalisele asukohale ja saarelisele asendile vastavate valikmeetmete programm (Poseidom) (EÜT 1989, L 399, lk 39). Nõukogu võttis samal kuupäeval selle programmi raames vastu ka otsuse 89/688/EMÜ meremaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes (EÜT 1989, L 399, lk 46). Viimases otsuses nähakse ette, et: Prantsusmaa ametiasutused võtavad hiljemalt 31. detsembriks 1992 vajalikke meetmeid Prantsusmaa ülemeredepartemangudes praegu kehtiva meremaksude korra kohaldamiseks [...] kõikide imporditud või neis piirkondades toodetud kaupade suhtes. Nimetatud otsuse artiklis 4 sätestatakse, et [...] Prantsuse Vabariigil on õigus säilitada praegune meremaksude kord mitte kauem kui 31. detsembrini Tuleb siiski märkida, et selle otsuse sätted jõustusid alles pärast käesoleva kohtuasjaga seotud sündmusi ja nende tagasiulatuva mõju puudumist ei vaidlustata. Kõnealusele meremaksule sarnaste maksude seaduslikkus

6 10. Siseriiklik kohus soovib kahe esimese küsimusega kindlaks määrata, kas ainult liikmesriigi territooriumi ühes piirkonnas kogutav kaupade tolliväärtusega proportsionaalne maks, mida kogutakse nende sellesse piirkonda toomisel ühtmoodi nii riigi territooriumi ülejäänud osast kui ka välisriikidest pärit kaupadelt, kuid millest on vabastatud selles piirkonnas omandatud tooted, on käsitatav tollimaksuga samaväärse toimega maksuna või riigimaksuna. 11. Euroopa Kohus on varem otsustanud, et teisest liikmesriigist imporditud tootelt kogutav maks ei ole käsitatav samaväärse toimega maksuna, vaid riigimaksuna asutamislepingu artikli 95 tähenduses, kui see on seotud riigimaksude üldise süsteemiga, mida kohaldatakse toodete kategooriate suhtes süstemaatiliselt, lähtudes objektiivsetest kriteeriumidest ja olenemata toodete päritolust (kohtuasi 90/79: komisjon v Prantsusmaa, EKL 1981, lk 283, punkt 14). Euroopa Kohus on ka otsustanud, et kui importimisel kehtestatakse rahaline kohustus, võib seda käsitada riigimaksuna vaid sel juhul, kui selle eesmärk on luua maksu kehtestanud riigi territooriumil maksustamise suhtes võrdne olukord igat liiki kauba suhtes olenemata nende päritolust (kohtuasi 27/67: Fink-Frucht v Hauptzollamt München, EKL 1986, lk 223). 12. Meremaksu kohaldatakse väheste eranditega kõikide Réunioni piirkonda toodavate kaupade suhtes nende toomise tõttu Prantsusmaa territooriumi sellesse ossa, kusjuures kõik Réunionist pärit tooted on meremaksust süstemaatiliselt vabastatud just nende pärinemise tõttu nimetatud piirkonnast ja mitte objektiivsete kriteeriumide tõttu, mida võiks kohaldada ka imporditavate toodete suhtes. Nende tegurite tõttu ei saa kõnealust maksu käsitada riigimaksuna. 13. Seega tuleb vaadelda küsimust, kas kõnealuse meremaksuga sarnanev maks on tollimaksuga samaväärse toimega maks. Euroopa Kohus on seoses sellega juba otsustanud, et igasugune rahaline kohustus, ükskõik kui väike ja ükskõik kuidas seda ka ei nimetataks ja kohaldataks, mis on kehtestatud ühepoolselt oma riigi või välisriikide kaupadele riigipiiri ületamise tõttu ja mis ei ole rangelt võttes tollimaks, on käsitatav asutamislepingu artiklite 9 ja 13 tähenduses samaväärse toimega maksuna, isegi kui see ei ole kehtestatud riigi huvides, kui see ei ole diskrimineeriva ega kaitsva mõjuga, või kui toode, mille suhtes maks on kehtestatud, ei konkureeri ühegi kodumaise tootega (vt näiteks otsust liidetud kohtuasjades 2/69 ja 3/69: Diamantarbeiders v Brachfeld, EKL1969, lk 211). 14. Prantsuse Vabariik väidab, et vaidlustatud maks ei ole käsitatav tollimaksuga samaväärse toimega maksuna. Ta märgib kõigepealt, et kui kaupu imporditakse ja lastakse tarbimiseks ringlusse Prantsuse emamaal, ei koguta neilt meremaksu. Prantsuse Vabariigi väitel ei koguta meremaksu mitte nende viimise tõttu üle riigipiiri, vaid viimise tõttu Réunioni piirkonda, seega riigisisese sündmuse tõttu. Teiseks juhib ta tähelepanu asjaolule, et meremaksu kohaldatakse samal viisil ka toodete suhtes, mis tuuakse Réunioni Prantsuse emamaalt.

7 15. Selle seisukohaga ei saa nõustuda. 16. Liikmesriikide vahel liikuvate kaupade suhtes tollimaksu kohaldamise keeld on põhjendatav asjaoluga, et igasugune kaupade suhtes kohaldatav rahaline kohustus, ükskõik kui väike, mis tuleneb riigipiiri ületamisest, takistab nende kaupade liikumist (vt otsust eelmainitud liidetud kohtuasjades 2/69 ja 3/69 Diamantarbeiders). Kaupade liikmesriigi piirkonda toomisel piirkonna piiril kogutav maks on käsitatav kaupade vaba liikumist takistava asjaoluna, mis on vähemalt sama tõsine, kui kaupade kogu liikmesriigi territooriumile toomisel riigipiiril kogutav maks. 17. Sellise piirkondliku maksu mõju ühenduse tolliterritooriumi ühtsusele ei muuda asjaolu, et seda kogutakse ka kõnealuse liikmesriigi territooriumi muudest osadest toodavatelt kaupadelt. 18. Seega tuleb siseriiklikule kohtule vastata, et liikmesriigi poolt teisest liikmesriigist imporditud kaupadelt kogutav tolliväärtusega proportsionaalne maks kaupade toomisel esimese liikmesriigi territooriumi ühte piirkonda on käsitatav impordimaksuga samaväärse toimega maksuna hoolimata sellest, et seda maksu kogutakse ka sama riigi teisest osast piirkonda toodavatelt kaupadelt. Ühenduse ja Rootsi vahel kehtiva vabakaubanduslepingu kohaldatavus (siseriikliku kohtu kolmas küsimus) 19. Kolmanda küsimusega soovib siseriiklik kohus sisuliselt teada saada, kas ühenduse ja Rootsi Kuningriigi vahelise lepinguga (nõukogu 19. detsembri aasta määrus (EMÜ) nr 2838/72 Euroopa Majandusühenduse ja Rootsi Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta, EÜT 1972, L 300, lk 96, edaspidi leping ) keelatakse koguda eespool kirjeldatud meremaksuga sarnanevat maksu Rootsist pärit kaupadelt. 20. Seoses sellega tuleb meenutada, et lepingut kohaldatakse teatavate ühendusest ja Rootsist pärit toodete, sealhulgas mootorsõidukite, suhtes. Artikliga 6 keelatakse kehtestada ühenduse ja Rootsi vahelises kaubanduses uusi tollimaksuga samaväärse toimega impordimakse ja nähakse ette olemasolevate samaväärse toimega maksude kaotamine alates 1. juulist Prantsuse Vabariik väidab, et isegi kui meremaksu käsitada tollimaksuga samaväärset toimet omava maksuna EMÜ asutamislepingu tähenduses, ei tähenda see, et see oleks käsitatav sellise maksuna lepingu artikli 6 tähenduses. Selle argumendi toetuseks viitab ta eelkõige otsusele kohtuasjas 270/80: Polydor jt v Harlequin Record Shops jt, EKL 1982, lk 329, milles Euroopa Kohus leidis, et ühenduse ja Portugali vahel kehtiva vabakaubanduslepingu artikli 14 lõike 2 ja artikli 23 sarnasus EMÜ asutamislepingu artiklitega 30 ja 36 ei ole piisav põhjendus lepingu suhtes Euroopa Kohtu kohtupraktika

8 ülevõtmiseks, milles määratakse ühenduse kontekstis kindlaks tööstus- ja kaubandusomandi õiguste kaitse ja kaupade vaba liikumise eeskirjade vaheline suhe. 22. Selle seisukohaga ei saa nõustuda. 23. Ühenduse ja mitteliikmesriigi vahel sõlmitud lepingu sätetel ei tarvitse tõesti olla sama tähendust kui identsetel EMÜ asutamislepingus sisalduvatelsätetel. Polydori kohtuasjas vastu võetud otsusest võib järeldada, et selleks, et määrata kindlaks, kas EMÜ asutamislepingus sisalduva sätte tõlgendamist võib laiendada käesolevas kohtuasjas viidatud lepingus sisalduvale identsele sättele, tuleb seda sätet analüüsida nii lepingu mõtet ja eesmärki kui ka konteksti arvesse võttes. 24. Lepingu preambuli kohaselt on see sõlmitud olemasolevate majandussuhete konsolideerimiseks ja laiendamiseks ühenduse ja Rootsi vahel ning, pidades nõuetekohaselt silmas õiglasi konkurentsitingimusi, nendevahelise kaubanduse harmoonilise arengu tagamiseks eesmärgiga anda oma panus Euroopa ülesehitamisse. Lepingupooled on otsustanud sel eesmärgil järk-järgult kõrvaldada takistused peaaegu kogu nende kaubavahetuselt kooskõlas üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) vabakaubanduspiirkondade asutamist käsitlevate sätetega. 25. GATT-i artikli XXIV lõike 8 punkti b kohaselt loetakse vabakaubanduspiirkonnaks kahest või enamast tolliterritooriumist koosnevat rühma, milles on tollimaksud ja muud piiravad kaubanduseeskirjad [...] kaotatud peaaegu kogu nende territooriumide vaheliselt kaubavahetuselt neilt territooriumidelt pärit kaupade suhtes. 26. Seega on kaubavahetuselt takistuste kõrvaldamise eesmärgi saavutamiseks esmajärguline tähtsus tollimaksude, samuti samaväärse toimega tollimaksude kaotamisel, mis on Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt rangelt võttes tollimaksudega tihedalt seotud (vt eelkõige otsuseid eespool mainitud kohtuasjas Diamantarbeiders ja kohtuasjas C-260/90: Leplat, EKL 1992, lk I-643). Seega väheneks lepingu efektiivsus tunduvalt, kui lepingu artiklis 6 sisalduvat terminit samaväärse toimega maks tõlgendada piiratuma ulatusega kui sama terminit EMÜ asutamislepingus. 27. Seega tuleb siseriikliku kohtu kolmandale küsimusele vastata, et määruse nr 2838/72 lisas sisalduva ühenduse ja Rootsi vahelise lepingu artiklit 6 tuleb tõlgendada selliselt, et sellega keelatakse liikmesriigil koguda Rootsist imporditud kaupadelt väärtuselist maksu nende sisenemisel selle liikmesriigi piirkonda hoolimata sellest, et sama maksu kogutakse ka kaupadelt, mida tuuakse sellesse piirkonda asjaomase liikmesriigi territooriumi mõnest teisest osast. Käesoleva otsuse ajaline mõju

9 28. Région Réunion ja Prantsuse Vabariik tegid oma kirjalikes ja suulistes märkustes ettepaneku, et kui Euroopa Kohus tunnistaks kõnealuste meremaksudega sarnaste maksude vastuolu EMÜ asutamislepingu ja ühenduse ja Rootsi vahel sõlmitud vabakaubanduslepingu asjakohaste sätetega, võiks ta piirata oma otsuse ajalist mõju. 29. Prantsuse Vabariik juhib oma taotluse kinnituseks eelkõige tähelepanu asjaolule, et ühenduse õiguse kohaldamist Prantsusmaa ülemeredepartemangudes on juba ammu ümbritsenud õiguskindlusetus, mis mõjutas ka meremakse. Ta juhib Euroopa Kohtu tähelepanu ka katastroofilistele finantstagajärgedele, mida tekitaks Prantsusmaa ülemeredepartemangude jaoks otsus, mille kohaselt seni ebaõigesti kogutud maksud tuleks tagastada. Prantsusmaa ülemeredepartemangude kohalikud omavalitsused peaksid rahuldama arvukaid tagasimaksunõudeid, mida nad kindlasti teha ei suudaks. Olukorda raskendaks asjaolu, et nende nõuete kehtivusaeg oleks Prantsuse tsiviilõiguse kohaselt 30 aastat. 30. Tuleb märkida, et Euroopa Kohus võib ainult erandjuhtudel otsustada ühenduse õiguskorrale omase õiguskindluse üldpõhimõtte kohaldamisel piirata asjaomaste isikute võimalust tugineda heas usus sõlmitud õigussuhete vaidlustamiseks selliselt tõlgendatud sätetele. Nagu Euroopa Kohus on järjekindlalt otsustanud, võib sellist piirangut lisada ainult taotletud tõlgendamisotsusesse. Selleks, et määrata kindlaks, kas otsuse ajalist mõju tuleks piirata või mitte, on vaja võtta arvesse, et kuigi iga kohtuotsuse praktilisi tagajärgi tuleb hoolikalt kaaluda, ei saa Euroopa Kohus vähendada õiguse objektiivsust ja seada ohtu selle tulevast kohaldamist kohtuotsuse võimalike varasemast tegevusest tulenevate tagajärgede tõttu (otsus kohtuasjas 24/86: Blaizot, EKL 1988, lk 379, punktid 28 ja 30). 31. Seoses käesoleva kohtuasjaga on meremaksu iseloom ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude eristaatus tekitanud ühenduse õiguses kõnealuse maksu seaduslikkuse suhtes ebakindla olukorra. See määramatus kajastub ka ühenduse institutsioonide toimimises meremaksude probleemi lahendamisel. 32. Esiteks ei jätkanud komisjon menetlust, mida oli alustatud Prantsusmaa kohustuste rikkumise kindlaksmääramiseks seoses meremaksuga. Seejärel tegi ta ettepaneku nõukogu otsuse 89/688 vastuvõtmiseks, mille eesmärk oli muu hulgas anda luba säilitada meremaks ajutiselt eelnimetatud programmi Poseidom raames. Ja lõpuks märgitakse nimetatud otsuse preambuli kolmandas ja neljandas põhjenduses, et meremaksuga toetatakse praegu kohalikku tootmist, mis peab tulema toime kõrvalisest asukohast ja saarelisest asendist tulenevate probleemidega ning et see on ka iseseisvalt toimetulemise ja kohaliku demokraatia tähtis vahend, mis on Prantsusmaa ülemeredepartemangude majandusliku ja sotsiaalse arengu oluliseks ressursiks.

10 33. Nende asjaolude tõttu oleksid Prantsuse Vabariik ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude kohalikud omavalitsused võinud mõistlikult leida, et kohaldatavad riigisisesed õigusaktid on ühenduse õigusega kooskõlas. 34. Seega, kaalukas vajadus tagada õiguskindlus välistab varasemate õiguslike suhete vaidlustamist, kui nende tagajärjed on ammendatud ja kui see võiks Prantsusmaa ülemeredepartemangude kohalike omavalitsuste rahastamise tagantjärele segi paisata. 35. Seega tuleb otsustada, et EMÜ asutamislepingu sätetele tollimaksuga samaväärse toimega impordimaksude kohta ega ühenduse ja Rootsi vahelise lepingu artiklile 6 tuginedes ei saa nõuda enne käesoleva otsuse kuupäeva tasutud meremaksuga sarnaste maksude tagasinõudmist, välja arvatud, kui hageja on esitanud hagi või hagiga samaväärse nõude enne seda kuupäeva. 36. See käesoleva otsuse ajalise mõju piirang ei ole kohaldatav nõuete suhtes, mis esitatakse pädevatele ametiasutustele maksude tagasisaamiseks, mis on tasutud pärast otsuse kuupäeva asjaomasesse Prantsusmaa ülemeredepartemangu enne seda kuupäeva imporditud kaupadelt. Kohtukulud 36. Kohtule märkusi esitanud Prantsuse Vabariigi, région Réunioni ja Euroopa Ühenduste Komisjoni kulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Esitatud põhjendustest lähtudes, EUROOPA KOHUS vastuseks Réunioni cour d'appel de Saint-Denis 21. veebruari aasta otsusega talle esitatud küsimustele otsustab: 1. Liikmesriigi poolt teisest liikmesriigist imporditud kaupadelt kogutav tolliväärtusega proportsionaalne maks kaupade toomisel esimese liikmesriigi territooriumi ühte piirkonda on käsitatav impordimaksuga samaväärse toimega maksuna hoolimata sellest, et seda maksu kogutakse ka sama riigi teisest osast piirkonda toodavatelt kaupadelt. 2. Nõukogu 19. detsembri aasta määruse (EMÜ) nr 2838/72 lisas sisalduva ühenduse ja Rootsi vahelise lepingu artiklit 6 tuleb tõlgendada selliselt, et sellega

11 keelatakse liikmesriigil koguda Rootsist imporditud kaupadelt tolliväärtusega proportsionaalset maksu nende sisenemisel selle liikmesriigi piirkonda hoolimata sellest, et sama maksu kogutakse ka kaupadelt, mida tuuakse sellesse piirkonda asjaomase liikmesriigi territooriumi mõnest teisest osast. 3. EMÜ asutamislepingu sätetele tollimaksuga samaväärse toimega impordimaksude kohta ega ühenduse ja Rootsi vahelise lepingu artiklile 6 tuginedes ei saa nõuda enne käesoleva otsuse kuupäeva tasutud meremaksuga sarnaste maksude tagasinõudmist, välja arvatud, kui hageja on esitanud hagi või hagiga samaväärse nõude enne seda kuupäeva. Due Joliet Schockweiler Grévisse Kapteyn Mancini Kakouris Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias Díez de Velasco Zuleeg Murray Edward Kuulutatud avalikul kohtuistungil 16. juulil 1992 Luxembourgis. Kohtusekretär President J.-G. Giraud O. Due

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C-18_93

C-18_93 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. mai 1994 * Kohustuslik lootsiteenus Diskrimineerivad tariifid Teenuste osutamise vabadus Konkurents Kohtuasjas C-18/93, [ ] mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

229-83

229-83 EUROOPA KOHTU OTSUS 10. jaanuar 1985 * Raamatute kindlaksmääratud hind 1. Konkurents Ühenduse eeskirjad Liikmesriikide kohustused (EMÜ asutamislepingu artikli 5 teine lõik ja artikli 85 lõige 1) 2. Konkurents

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)

JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) KOHTUOTSUS (Viies koda) 17. juuli 1997 (Tollimaksud halduskoostöömeetodid kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 kontrollimenetlused tollivormistusejärgne tollimaksude sissenõudmine tollivõlgade eest vastutav

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispaania) 16. aprilli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

NÄIDISKAASUSED

NÄIDISKAASUSED TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS LOENGUD Jaanika Erne 2 Tartu Ülikool ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS LOENGUD Jaanika Erne Tartu 2010 3 ÕIGUSKAITSEVAHENDID EUROOPAS 2009/2010 õa kevadsemester, Tartu

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

T

T ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda laiendatud koosseisus) 25. juuni 1998 Riigiabi Õhutransport Raskes finantsseisundis lennuettevõtja Kapitali suurendamise luba Liidetud kohtuasjades T-371/94 ja T-394/94,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02 KOHTUOTSUS 27.7.2005 LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02, Brasserie nationale SA (varem Brasseries Funck-Bricher

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem