LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl"

Väljavõte

1 LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab: 1) lasteaia ja kooli arengu põhisuunad ning valdkonnad; 2) tegevuskava kolmeks aastaks; 3) arengukava uuendamise korra. (3) Arengukava täiendab haridusasutuse õppekava ja üldtööplaan. (4) Arengukava lähtub kooli põhimäärusest ja Keila valla arengukavast. (5) Arengukava tugineb olemasolevatele ja taotletavatele ressurssidele, on ühtlasi aluseks lasteasutuse eelarvete koostamisel. 2 ÜLDANDMED JA HETKESEIS (1) Asutuse omandivorm 1) Lasteasutuse nimi on: Lehola Kool. 2) Lasteasutuse aadress: Orisküla tee 20, Lehola küla, Keila vald, Harjumaa. 3) Registrinumber: ) e-post: 1. Karjaküla filiaal, Keila tee 7, Keila vald, Harjumaa. 5) Lasteasutuse veebilehekülje aadress: (2) Lehola Kool on Keila valla haldusalas tegutsev haridusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud koolitusloa nr 2112HM alusel. (2)Asutuse asukoht, teeninduspiirkond. 1) Lehola Kool asub Harjumaa lääne osas Keila vallas Lehola külas ja Karjaküla alevikus. 2) Lehola maja Lasteasutusel on kasutada saal 86 m², söökla, 3-e lasteaiarühma ruumid, 4 klassiruumi, kuhu mahub õppima kuni 17 last. Igal õpetajal on oma koduklass. Lisaks neile ruumidele on olemas arvutiklass, õpetajate tuba, direktori kabinet, lasteaia õppealajuhataja kabinet, majandusjuhataja kabinet, õpilaste garderoob, õpetajate garderoob,

2 suuskade hoidmise ruum, õues kasutatavatele mänguasjadele hoidmise ruum, personali WC, tütarlaste WC ja dušikoht, poiste WC ja dušikoht, söögisaal ja köögikompleks. Majas asub Lehola Raamatukogu. Maja on algselt ehitatud lasteaiaks ning sellest tingitud ka osade ruumide mittevastavus koolitegevuseks. Koolil puudub nõuetele vastav spordisaal. Olemasolevat saali kasutavad õpilased ja lasteaialapsed. Lasteasutuse õueala võimaldab läbi viia kehalise kasvatuse tunde esmasel tasemel (puudub korralik kaugushüppekast, jooksurada). Õpilaste kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues (õuealal, mõisapargis ja Lehola ümbruses), kui ilm ei võimalda, siis saalis. 3.klassi ujumisõpetuse algkursus toimub Laulasmaa SPA keskuses. Lasteaia lastele on olemas: 3 liivakasti, kiigekohad, mänguväljak liurenni, torni, ronimisvõrgu- ja seinaga, ronimisredelid. Lasteaia laste õueala renoveeriti 2012 a. Lasteaia liikumistunnid toimuvad saalis ja õuealal. Spordiringi tunnid toimuvad saalis või õuealal. Remonti vajavad klassiruumid ja õpilaste tualettruumid koos garderoobi ja koridoridega. Osaliselt on uuendatud klassiruumide mööbel (õpilaste lauad-toolid, õpetajate lauad-toolid). Praegune hoone fassaad ei taga soojapidavust (renoveeritud osaliselt), mistõttu maja otstes paiknevate rühma- ja klassiruumide õhutemperatuur on kõikuv. Talvisel ajal on nimetatud ruumid jahedamad ning õppetöö on häiritud. Hetkel on koolil väike arvutipark. Õpilaste kasutuses on 4 lauaarvutit. Kooliõpetajate kasutuses 2 lauaarvutit, neist klassides 1. Koolil on neli statsionaarset projektorit, neist 1 saalis ja 3 klassides, 3 interaktiivset tahvlit ja 1 dataprojektor. Lasteaiaõpetajate kasutuses on 4 lauaarvutit. Lasteasutusel on: 1 teler, 1 muusikakeskus, 1 videomagnetofon, 1 süntesaator, 8 CD kassettmagnetofoni, võimendi, kõlarid (2), mikrofonid, kaablid. Väljaehitamist vajab üldine internetikaabeldus Lehola majas. Lastevanemate ja lasteaiaõpetajate initsiatiivil on kahes rühmaruumis teler ning DVD- või videomängija. 3) Karjaküla filiaal. Filiaal valmis 2008 aastal. Majas on 66,8m² mängu- ja magamistuba ning 24,8m² söögi- ja õpituba. Lisaks tualettruum, garderoob, eeskoda välijalanõude hoiuks. Õueala suuruseks on 3236 m² sh majaalune pind 197,4m². Lasteaia lastele on olemas liumägi, liivakast, kiigekohad, mänguväljak liurenni, torni, ronimisvõrgu- ja seinaga, varjualune õuesõppe tundide läbiviimiseks. Õues kasutatavatele mänguasjadele hoiukast, töövahenditele aiamaja. (3) Lehola Kooli teeninduspiirkonnaks on Keila valla alevikud ning külad. (3) Asutuse eelarve moodustab: 1) Keila Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvelised ressursid;

3 2) lastevanematelt laekuvad summad (lasteaia toitlustamine, lasteaialaste osalustasu); 3) riigi eelarvest eraldatavad summad (kooliõpetajate palgad, õpetajate koolitus, õppevahendid sh kooliõpikud ja töövihikud, kooliõpilaste toitlustamine); 4) projektide rahastused. 3 HETKEOLUKORRA KIRJELDUS (1) Rühmade ja klasside komplekteerimine. 1) Lasteaiarühmade komplekteerimisel on aluseks võetud Keila Vallavalitsuse määrus nr 1 Keila valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord. Lapsi vormistab Lehola lasteaeda Keila valla haridusnõunik koostöös direktori ja õppealajuhatajaga lapsevanema või eestkostja vormikohase avalduse alusel. Laps kinnitatakse nimekirja Lehola Kooli direktori käskkirjaga. Laste rühmadesse jaotamine toimub direktori ja õppealajuhataja ettepanekul. 2) 2014/2015 õppeaastal töötab 4 lasteaiarühma ja 3 liitklassikomplekti. 3) Lasteaias käib seisuga a 71 last: 4) Orava rühm: 2-4 aastased lapsed, lapsi rühmas 16 (ma 18). 5) Lepatriinu rühm: 4-5 aastased lapsed, liitrühm, lapsi rühmas 19 (ma 20). 6) Pääsukese rühm: 5-6 ja 6-7 aastased lapsed, liitrühm, lapsi rühmas 19 (ma 20). 7) Mesimummu rühm (Karjaküla): 2-7 aastased lapsed, liitrühm, lapsi rühmas 17 (ma 20) (2) Teeninduspiirkonnast lasteaia järjekorras oleva lapsed seisuga ) Aastate lõikes: Aasta Laste arv 2013 (vanemate soovil pikendus) (s.h.6 last soovisid pikendust 2015 a-ni ) 2014/2015 õppeaastal seisuga õpib koolis 35 õpilast Klass Õpilaste arv ) Õpilaste arvude prognoos:

4 Ped.kõrg. Muu kõrg. Ped.k.eri Kesk.eri Üld keskk > Neist pens. Nooremped. Pedagoog Vanemped. Ped.metood. Ped.kandid. Klass Õppeaasta 2015/2016 prognoos 2016/2017 prognoos 2017/2018 prognoos 2018/2019 prognoos 2019/2020 prognoos Kokku ) Aluseks on võetud praegu lasteaias käivate laste arv ja järjekorras olevad lapsed, kellele Lehola Kool on lähim valla kool. Selle järgi võib öelda, et klasside täituvus järgneva viie aasta jooksu suureneb. Täpset õpilaste arvu ei ole võimalik prognoosida, kuna laste kooli panek sõltub logistikast (lapsevanema töökoht ja elukoht). 5) Prognoosi arvestades jääb tulevikus puudu kooli klassiruumidest. (2)Hetkeseis personali osas 1) Lasteasutuse kaadri moodustavad lasteaia, kooli, lasteaiaõpetajate abid ning halduspersonal. Tugiteenuseid osutavad eripedagoog ja pikapäevarühma õpetaja. 2) Pedagoogiline personal seisuga a Ametinimetus P e d ar v Sugu Haridus Vanus Ametijärgud M N Direktor Lasteaia õppealajuhataja Kooli Lasteaia Eripedagoog Pikapäeva õp

5 3) Õpetajate professionaalset taset aitab hoida aktiivne osalemine täiendkoolitustel. 4) Lisaks pedagoogilisele personalile töötab lasteasutuses 5 lasteaiaõpetaja abi (neist neli koormusega 1,0, üks koormusega 0,5), majandusjuhataja, kokk, köögitööline, remondimees, 2 majahoidjat (á koormustega 0,5) ja koristaja. (3) Õpitulemused 1) Õpitulemuste aluseks on võetud kolmandate ja kuuendate klasside riiklikud tasemetööd, mis näitavad riikliku õppekava omandamist I ja II kooliastme lõpuks ning kooli üldine õppeedukus õppeaasta lõpul. 2) Õpitulemused kolme õppeaasta jooksul: õppeedukus protsentides 2011/ % 62% 2012/ ,9% 48,48% 2013/ ,67% 54,16% 3) Edukus: hinnete 3, 4 ja 5 osakaal protsentides 4) Kvaliteet: hinnete 4 ja 5 osakaal protsentides kvaliteet protsentides 5) Lehola Kooli l jätkavad õpinguid Laulasmaa Koolis, Vasalemma Põhikoolis või Keila Koolis. Õppima on asutud ka Tallinna gümnaasiumitesse. (4)Huvitegevus 2014/2015 õppeaastal 1) kooliõpilastele: muusika-, inglise keele, kunsti-, liiklus- ja arvutiring. 2) lasteaialastele: 1) Leholas: lauluring (FIE Reet Ploompuu), kunstiring, tantsuring (FIE Agnes Mägismaa), jalgpall (HJK); 2) Karjaküla filiaalis: laulu- ja tantsuring, tantsuring (FIE Agnes Mägismaa) eesti keele ring teist keelt kõnelevatele lastele (Anu Tammik). (5)Traditsioonid: 1) Õppeaasta avaaktus, tarkusepäev 2) Sügise sünnipäeva tähistamine 3) Spordipäevad sügisel ja kevadel 4) Õpetajatepäev 5) Playbo 6) Lasteaialaste kontserdid Karjaküla Sotsiaalkeskuses /Karjaküla filiaali rühm 7) Rahvakalendri tähtpäevad: mardi- ja kadrikarneval, vastlapäev 8) Isade- ja emadepäeva tähistamine 9) Advendiaja tähistamine

6 10) Jõulunäidend lastevanematele 11) Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine 12) Emakeelepäeva tähistamine 13) Teatrifestival kevadel 14) Kontsert lastevanematele (vähemalt 1 aastas) 15) Pidulikud lõpuaktused koolis ja lasteaias 16) Lasteasutuse traditsiooniline Solistide konkurss (Lehola Laululaps ja Lehola Laulja) (4) Traditsioonilised Keila valla haridusasutuste üritused: 1) Krossijooks sügisel/ koolid (Laulasmaal) 2) Emakeelepäevale pühendatud etlejate konkurss Klooga Koolis 3) Lasteaialaste Keila Valla Laululapse konkurss Lehola Koolis 4) Lasteaialaste rahvatantsupäev Laulasmaa Koolis 5) Lasteaialaste Spordipäev Klooga Lasteaias. 6) Kevadised teatrifestivalid Klooga Noortekeskuses ja Laulasmaa lasteaias kooliõpilastele ja lasteaialastele 7) Lastekaitsepäeva tähistamine. (6)Hetkeseis ja arengueeldused 1) Koolieelse lasteasutuse ja kooli hindamiskriteeriumid tulenevad dokumendist Lehola Kooli sisehindamise kord (direktori kk nr 40, ) 2) Hetkeseis ja arengueeldused Hetkeseisu määramiseks on koolis kasutatud SWOT analüüsi, mis viidi läbi personali hulgas a. oktoobris-novembris. TUGEVUSED Väike kool loob turvalise õpikeskkonna (märkame koolikiusamist); Huvialaringide tegevus; Lastel on võimalusi esineda ja arendada oma tantsu-, laulu- ja näitlemisoskusi; Kool ja lasteaed ühes majas, tunnevad lapsi juba enne I klassi astumist; Lastesõbralikud õuealad; kvalifitseeritud, entusiastlikud ja pühendunud personal; koolituste võimalus, tahe osaleda koolitustel; õpetajate professionaalsus töös liitklassidega: 7 vanemõpetajat; hea varustatus õppekasvatustööks vajalike vahenditega; traditsioonide olemasolu; valla toetus meie tegevusele; NÕRKUSED Üks võimla lasteaialastele ja õpilastele; Spordiväljaku puudumine; Kooli ruumides toimiva ventilatsiooni puudumine; Arvutite puudus klassides; Osaliselt passiivsed lapsevanemad; Remondi vajadus (põrandad, klassiruumid, abiruumid), töötingimuste parandamise vajadus; Ei kuulu ühtegi projekti; Kolleegidevaheline koostöö, meie tunne; lasteaiaõpetaja abide motiveerimine; vähene aktiivsus ja huvi väljaspool rühma toimuva vastu; erivajadustega laste õpetamine;

7 koostöö valla haridusasutustega; tihe koostöö Lehola raamatukoguga; VÕIMALUSED Kogukonna kaasatus, koostöö kohalike ettevõtetega; E-lasteaia ja e-kooli liitumine; Erinevate projektide kirjutamine; Asutuse ühised tegemised; Sisekoolitused- oskuste ja meeskonnatöö parandamiseks; Olla kursis kõige innovaatilisega, mis puudutab lasteaeda (koolitused, kirjandus) ja seda kasutada); Õppida kolleegidelt (õppetegevuste vaatlus); Osaleda aktiivselt valla haridusasutuste ühistegemistel ja konkurssidel Sihipärane ja mõtestatud planeerimine ja planeeritu seotus arengukavaga; Aktiviseerida lapsevanemaid; Maja renoveerimise lõpetamine, keldrikorruse väljaehitus huvialategevusteks, sportimisvõimalusteks OHUD Kaasaegse keskkonna puudumine (Lehola maja) mõjutab kooli mainet ja laste ning töötajate tingimusi; Arvutite puudumise tõttu on töö häiritud klassides; Muukeelsete laste kasvav osakaal Karjaküla filiaali rühmas; katkistest peredest laste osakaalu suurenemine; Tööga hõivatud lapsevanemad, vähene toetus oma lastele; Omavahelised nõrgad suhted on takistuseks meeskonnatööle, motiveeritusele ja lasteaia arendustegevusele; (7) Eelneva perioodi tugevused ja nõrkused sisehindamise tulemuste alusel. Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Tugevused: asutusel on 2013 aastast lasteaia õppealajuhataja 1,0 ametikohaga. Sõnastatud on asutuse põhiväärtused. Parendamisvaldkonnad: juhtimise süsteemsemaks muutmine Tugevused: Kvalifitseeritud pedagoogiline kaader. Personalil on koolitusvõimalused. Stabiilne pedagoogiline kaader. Parendamisvaldkonnad: Stabiilne halduspersonali olemasolu. Halduspersonali motivatsiooni tõstmine. Meeskonnatöö aktiviseerimine Tugevused: Hea koostöö KOV-ga. Hea koostöö Lehola külaraamatukoguga. Hea koostöö valla haridusasutustega. Hea asutuse sisene koostöö kooli ja lasteaia vahel. Lapsevanemad on rahul asutuse tööga. Parendamisvaldkonnad: Hoolekogu töö aktiviseerimine. Suurem lastevanemate kaasatus õppe- kasvatustöösse. Koostöö lähiümbruse asutustega.

8 Ressursside juhtimine Õppe-ja kasvatusprotsess Tugevused: Hea varustatus õppevahenditega. Õppekäikude rahastus eelarvest. Lehola maja õueala täiustamine projektide toel (katusealused, atraktsioonid). Karjaküla filiaali õuesõppe katusealune (KIK-i projekt). Parendamisvaldkonnad: Internetiühendus. Arvutite ja printeritega varustatus. Lehola hoone renoveerimine (küttesüsteem, soojustus, elektrisüsteem, sanitaarremont). Spordiväljaku rajamine. Nõudepesuruumide renoveerimine (nõudepesumasinate ostmine). e-kooli ja e-lasteaia sisseviimine. Tugevused: Erinevad projektid, mis rikastasid õppeprotsessi. Uuendatud õppekavad Koolis uue hindamissüsteemi rakendamine. Lasteaia õppekasvatusprotsessi toetavate dokumentide uuendamine. Aktiivne osalemine huvialaringides. Parendamisvaldkonnad: Õppekasvatustöö planeerimine lähtuvalt õppekasvatustöö suundadest. Õppe-kasvatusprotsessi mitmekesistamine. Rahuloluküsitlused lastele. 4 MISSIOON (1) Lapse ealisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades: 1) Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav; 2) Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 3) Anda lastele hea koolieelne ettevalmistus soodustamaks edasiste õpingute edukust. 4) Anda õpilastele hea algharidus koolitee jätkamiseks uues koolis peale 6.klassi lõpetamist. 5 VISIOON (1) Meie töö lasteasutuses on tulemuslik siis, kui lapsed saavad olla siin rahul, õnnelikud ja rõõmsad. 6 PÕHIVÄÄRTUSED (1) Sallivus-väärtustame iga inimest. (2) Koostöö- oleme üksteisele toeks, tunnustavad, usaldavad. (3) Turvalisus-meil on turvaline ja kodune keskkond. (4) Loovus-oleme mängulised ja lapsesõbralikud.

9 (5) Julgus- me julgeme küsida ja oma mõtteid väljendada. Arengukava elluviimine toimub läbi järgnevate valdkondade arendamise: 1) Eestvedamine ja juhtimine: 1.1. arengukava 1.2. aasta tegevuskava 1.3.üldtööplaan 1.4.sisehindamine 2) Personali juhtimine: 2.1. personali arendus 2.2. personali tunnustamine 2.3. koostöö 2.4. informatsiooni liikumine 3) Koostöö huvigruppidega: 3.1. koostöö kavandamine 3.2. huvigruppide kaasamine 3.3.koostöö hindamine 4) Ressursside juhtimine: 4.1. eelarve 4.2. õpikeskkonna kujundamine 4.3. turvalisus 4.4. ruumid ja maa-ala 4.5. õpivõimaluste mitmekesistamine 5) Õppe- ja kasvatustöö: 5.1. kooli ja lasteaia õppekava 5.2. õpetajate töökavad 5.3. õpetamine, kasvatamine, õppimine 5.4. õpilaste/ laste hariduslike/ arenguliste erivajaduste väljaselgitamine 5.5. õpilaste/laste toetamine 5.6. koolikohustuse täitmine 6) Haridustulemuse saavutamine 6.1. õpijõudlus 6.2. sotsialiseerumine 7 ARENGUVALDKONDADE EESMÄRGID

10 (1) Eestvedamine ja juhtimine 1) Arendustegevus toetub sisehindamissüsteemile. 2) Töötajad ja huvigrupid on informeeritud ja kaasatud asutuse arendustegevusse. (2) Personali juhtimine 1) Lehola Koolil on olemas asutuse tööks vajalik personal. 2) Personal on motiveeritud ja kvalifitseeritud. (3) Koostöö huvigruppidega 1) Koostöö huvigruppidega jätkub. 2) Lapsevanemad on huvitatud ja aktiivsemalt kaasatud. (4) Ressursside juhtimine 1) Töötajatele on loodud paremad töötingimused. 2) On loodud soodsamad võimalused õppe-ja kasvatustöö läbiviimiseks ja parendamiseks. (5) Õppekasvatusprotsess 1) Õppetegevused võimaldavad lastele aktiivset osalemist. 2) Õppetegevused lasteaias on mängulised. 3) Õppetegevus koolis on mitmekülgne, kasutatakse aktiivõppe meetoteid. 8 TEGEVUSKAVA Eestvedamine ja juhtimine Eesmärk: töötajad osalevad asutuse arendustöös Prioriteetsed tulemus tegevused Arengukava 3 aastat ettenägev tegevuskava tegevuskava edasiarendamine Eesmärgistatud Seosed strateegiliste juhtimine dokumentide vahel sisehindamine, arengukava, tegevuskava vastutaja direktor direktor, õppealajuhataja

11 Töötajate innustamine, aktiviseerimine ja eestvedamine Üldtunnustatud eetilistest normidest kinnipidamine Dokumentatsiooni uuendamine Töökeskkonnaalas te ohutusjuhendite vastavus seadusele Sisehindamissüs - teemi uuendamine Üldtööplaani ja sisehindamise plaani koostamine ja kinnitamine Turvalise keskkonna tagamine koolis ja lasteaias Kooli/lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüs Huvigruppide rahulolu uurimine Õppeasutuse tegevuste tutvustamine Koostöösooviga kooli arengule orienteeritud, avatud meeskond direktor Rahulik mikrokliima, toimiv direktor meeskonnatöö Uuendatud ja korrastatud direktor asutuse dokumentatsioon Töötajate teadlikkus direktor ohtudest ja nende ennetamine Täiustatud asutuse sisehindamise kord direktor, Kinnitatud üldtööplaan direktor Pidevalt uuenev direktor riskianalüüs ja sellest tulenev tegevuskava Aasta tööd kokkuvõttev direktor, aruanne õppealajuhataja Arenguvestluste direktor kokkuvõtted Õppeasutuse tuntus direktor,

12 üldsusele Personalijuhtimine Eesmärk: töötajad on kompetentsed, teadlikud oma tööülesannetest ja motiveeritud töötama ühise eesmärgi nimel. Prioriteetsed tegevused tulemus vastutaja Ametijuhendite ülevaatamine Ametijuhendid on kooskõlas töötajate direktor, tööülesannetega Personal on Õpetajad on motiveeritud, direktor kaasatud otsustusprotsessi desse tulemusele orienteeritud, lasteasutuse arengust huvitatud Personali Personal on koolitatud ja direktor koolitamine pädev. Koolitusel saadud teadmised leiavad rakendamist Koolituste Motiveeritud personal direktor tulemuslikkuse hindamine Personali Motiveeritud personal direktor tunnustamine ja motiveerimine Arenguvestlused Aruanded direktor Koostöö huvigruppidega Eesmärgid: koostöö on planeeritud ja pidev.

13 Huvigrupid on kaasatud arendustegevusse ning asutuse arengu toetamise. Prioriteetsed tegevused tulemus vastutaja Huvigruppide Huvigrupid on määratletud direktor määratlemine Koostöö Koostöö süstemaatiline direktor kavandamine planeerimine lapsevanemate, valla teiste lasteaedade ja asutustega, kodulehekülg Huvigruppide informeerimine Keila valla leht, asutuse kodulehekülg, rühma direktor, kodulehekülg, infosetendid rühmades Perede kaasamine ühistegevustesse Pered on informeeritud ja kaasatud direktor, Koolitamine Teadlikumad vanemad direktor, õppealajuhataja Perede kaasamine hindamistege - vusse Rahuloluküsitluste läbiviimine direktor, õppealajuhataja Ressursside juhtimine Eesmärgid: eelarve juhtimine lähtub arengukavast ja võimaldab luua soodsamad tingimused õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks ja parendamiseks. Prioriteetsed tegevused tulemus vastutaja Terviseameti ja päästeameti Aruanded direktor, majandusjuhat. nõuete täitmise kontroll Nelja arvuti Töökindlad arvutid direktor

14 uuendamine Kolme arvuti ostmine klassidesse, printerid rühmadesse Arvutite tarkvara uuendamine e-kool ja e- lasteaed Orava rühma garderoobimööbli uuendamine Orava rühma põrandate remont Klassi põrandate uuendamine Kooli riietehoiu sanitaarremont ja sisustamine Maja renoveerimine II etapp (Lehola) Kooli küttesüsteemi uuendamine (Lehola) Kooli elektrisüsteemi uuendamine (Lehola) Keldri väljaehitamine Kaasajastatud töökeskkond direktor Uuema tarkvara kasutamine direktor Kaasaegne töökeskkond direktor Kaasajastatud maja direktor, majandusjuhat.

15 Interaktiivse tahvli ostmine Interneti kaabeldus Lehola majas Ventilatsiooni väljaehitus Lehola majja Lepatriinu rühma mänguruumi seina remont Lasteriiete kuivatuskapid kolme rühma Kooliümbruse uuendamine (aed, sprdiväljak), Lehola Õueala täiendamine atraktsioonidega (Karjaküla filiaal), õuesõppeklassi täiendamine Mesimummu rühmaruumi lae korrastamine Mesimummu rühma uute voodite ostmine Karjaküla filiaali maja trepi korrastamine Erinevaid tegevusi direktor, võimaldav ümbrus majandusjuhat. Tervislik mängu- ja direktor töökeskkond Laste ohutus direktor Ohutu sissepääs majandusjuhat.

16 Lehola maja parkla lõpetamine Säästlikkus materjalide, elektri ja vee kasutamises Kooli õppekirjanduse täiendamine vastavalt uue õppekava ainekavadele Turvaline ja esteetiline keskkond Säästlik majandamine majandusjuhat. Lastele ja õpetajatele on direktor vajalik õppekirjandus kättesaadav Õppe-ja kasvatusprotsess Eesmärk: 1.õppe-kasvatustöö arendustegevus, 2. õppekavad on vastavuses uuendustega, 3. laste/ õpilaste individuaalsusega arvestamine, nende igakülgse arengu toetamine, 4. õppemeetodid on lapsest/õpilasest lähtuvad, 5. laste/õpilaste õpioskuste, enesekohaste oskuste, sotsiaalsete oskuste arendamine. Prioriteetsed tegevused Hariduslike erivajadustega laste töökorralduse parendamine Ajakohastatud õppematerjalide kaudu õpimotivatsiooni tulemus vastutaja Toimivad tugisüsteemid, on direktor, loodud ja vajadusel rakendatakse IAK, IÕK (individuaalset arengukava,- õppekava) Lahenduste, tegevuste kava direktor,

17 parandamine Õpilaste õpioskuste arendamine, töökavade lähtumine klassi laste eripärast Kooli õppekava arendamine Lasteaia õppekava arendamine Lasteaia õppetöö planeerimisel lähtutakse lasteaia tegevussuundadest ja püstitatud eesmärkidest Rühma keskkond toetab prioriteetseid tegevussuundi Õuesõppe rakendamine Väärtuskasvatus läbi projekti Kiusamisest vaba lasteaed Töökava Täiustatud ja kooli vajadustele vastav õppekava Õppekava on uuendatud, õppealajuhataja, kajastab loodusõppe suunda ja projektis Kiusamisest vaba lasteaed tegevuses osalemist, paremini toimivad nädalakavad Rühmade nädalaplaanid ja tegevuskavad on kooskõlas asutuse eesmärkide ja tegevussuundadega Igas rühmas on loodusõpet toetav tegevuskeskus Igal aastaajal planeeritakse õppetegevusi õues. Lastele õpetatakse õppealajuhataja, üldtunnustatud käitumisreegleid läbi projekti tegevuse. Paranevad laste sotsiaalse suhtlemise oskused

18 Eetliste väärtuste kujundamine Sotsiaalsete suhtlemisoskuste kujundamine Osalemine erinevates projektides Kodukoha ja selle looduse väärtustamine Looduse suunaga aktiivõpe Õppe- ja kasvatustööd toetava huvitegevuse tagamine Regionaalsete võimaluste kasutamine Lapse arengu jälgimine ja hindamine Lapsevanema teavitamine lapse arengust Koolivalmiduse hindamine Laste rahulolu hindamine Kombekas, hästi käituv laps Kaaslasi aktsepteeriv laps Mitmekesine arendav direktor, tegevus Õppekäigud Keila vallas Lapsed õpivad loodusega vahetus kontaktis ja aktiivses tegevuses olles Mitmekülgne õppe- ja direktor kasvatustöö õppekäigud Lapse arengu hindamine on regulaarne Arenguvestlus toimub vähemalt 1 kord aastas, koostöö lapsevanemaga on pidev Valmib koolivalmiduse kaart Rahuloluküsitluse tulemusel õppealajuhataja selgub lapse rahulolu

19 Tagasisideküsitlused Kutse-eetika normidest lähtumine õppe-ja kasvatustegevuses lasteaiaga Õpilaste hinnangud kooli tegevustele, mikrokliimale Õpetajad lähtuvad oma töös kutse-eetika normidest direktor direktor, õppealajuhataja, 9 ARENGUKAVA TÄIENDAMINE JA UUENDAMINE (1) Kooli arengukava täiendamine Arengukava täitmist analüüsitakse iga õppeaasta viimasel õppenõukogus ja hoolekogu koosolekul. Õppenõukogus ja hoolekogu koosolekul kavandatakse arengukavasse tehtavad muudatused. Kooli arengukava on aluseks eelarve koostamisel ja koolielu strateegilisel planeerimisel. (2) Arengukava uuendamise kord Arengukava uuendatakse ja täiendatakse koostöös kooli hoolekogu, õppenõukogu ja pedagoogilise nõukoguga. Täpsustatud üldandmed ja tegevuskava järgnevaks kolmeks eelarveaastaks esitatakse vallavalitsusele. Arengukava kinnitab vallavalitsus.

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord HÄÄDEMEESTE LASTEAIA KODUKORD 1.Üldinfo 1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on avalikustatud e-lasteaias ja on igas rühmas olemas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem