Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27"

Väljavõte

1 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu) lähteseisukohad kinnitatakse linnavalitsuse korralduse või linnavolikogu planeeringu koostamise algatamise otsusega. 1.2 Planeeringu lähteseisukohtadega määratakse planeeritava ala ja lähipiirkonna piirid ning vajadusel esitatakse käesolevas juhendis toodud nõudeid täpsustavad ja täiendavad tingimused planeeringu sisu ja koosseisu kohta ning määratakse planeeringu eskiislahenduse koostamise vajadus. 2. Planeeringu eskiislahendus 2.1 Planeeringu eskiislahendus (juhul, kui see on lähteseisukohtadega nõutud) esitatakse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale ühes eksemplaris järgmises mahus: eskiislahenduse tiitelleht; eskiislahenduse seletuskiri (põhiliste tehnovõrkude asukoha kirjelduseta); planeeritava maa-ala lähipiirkonna linnaehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs; eskiislahendust illustreeriv kaart, mis sisaldab: krundijaotust, hoonestusala, krundi ehitusõigust (krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed, hoonete suurim lubatud arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus); põhimõttelist liikluslahenduse skeemi ning parkimise lahendust; põhimõttelist haljastuse lahendust planeeringu lähteseisukohad; mahuline illustratsioon või makett (juhul, kui see on lähteseisukohtadega nõutud); planeeringu põhilahenduse.pdf fail. 2.2 Planeeringu eskiislahendus esitada mahus, mis võimaldab hinnata kavandatava ruumimuudatuse sobivust ja mõju linnaruumis. 3. Nõuded detailplaneeringu koostamisele ja vormistamisele 3.1 Planeering vormistatakse planeeringu kaustana j a planeeringu lisade kaustana. 3.2 Planeering esitatakse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale avalikule väljapanekule suunamiseks paberkandjal kahes eksemplaris. Lisaks tuleb esitada planeeringu põhikaart ja tehnovõrkude kaart.pdf failina ja kõik planeeringu materjalid digitaalselt (kaardid.dgn- või.dwg failina). Juhul, kui linnavalitsusel on esitatud planeeringu kohta märkusi või täiendusi, tagastatakse planeering vastavasisulise kirjaga planeeringu koostajale. Pärast avaliku väljapaneku lõppu säilitatakse üks planeeringu kaust linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas.

2 3.3 Planeering esitatakse kehtestamiseks linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale neljas eksemplaris (planeeringu lisade kaust kahes eksemplaris) arhiivimaterjalide hoiustamise nõuete kohaselt vormistatult, sh planeeringu põhikaart ja tehnovõrkude kaart.pdf failina ja kõik planeeringu materjalid digitaalselt (kaardid.dgn- või.dwg failina). Planeeringu kaustad tuleb köita klammerdatud köites, kaardid ei tohi olla kiletaskutes Planeeringu kaust sisaldab lisaks avalikule väljapanekule ja avalikule arutelule suunamiseks esitatule nende olemasolul järgmisi täiendusi: seletuskiri. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud korrektuurid. Muudest planeeringu edasise menetlemise käigus sõlmitud kokkulepetest tulenevad võimalikud tingimused; kaardid. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel korrigeeritud kaardid. Märkus: juhul, kui planeering on koostatud lihtsustatud korras, hangitakse planeeringuala naabruses asuvate kruntide omanike kooskõlastused planeeringu põhikaardile. Kooskõlastusel tuleb näidata planeeringu kooskõlastanud isiku nimi; nimetatud isikule kuuluva krundi aadress, kooskõlastuse andmise kuupäev ning seletus, et isik on nõus planeeringus esitatuga Eksemplaride jaotus: kaks originaalkooskõlastustega planeeringu kausta eksemplari ja planeeringu lisade kaustad linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivi; üks koopiaeksemplar planeeringu kaustast Maa-ameti Tartu katastribüroole; üks koopiaeksemplar planeeringu kaustast Tartu Maavalitsusele. Linnavalitsusele esitatavad eksemplarid ei sisalda tellija eksemplari. 3.4 Planeeringu kaust: tiitelleht. Tiitellehele kanda: detailplaneeringu nimi vastavalt detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusele; töö number; planeerija ja tellija või asjast huvitatud isiku nimi (juriidilisest isikust planeerija ja tellija või asjast huvitatud isiku nimi vastavalt äriregistri kandele); planeerija ja tellija või asjast huvitatud isiku postiaadress, telefon ja e-posti aadress; sisukord. Sisukorras tuleb anda seletuskirja ja kõikide kausta koosseisus olevate muude materjalide ning kaartide nimetus koos viitega lehekülje numbrile; seletuskiri. Planeeringu seletuskiri tuleb koostada võimalikult lühike ja konkreetne. Planeeringuga esitatavad nõuded anda soovitavalt tabeli kujul. Ei ole lubatud esitada dubleerivaid andmeid (seletuskirjasiseselt, kaartidel ja seletuskirjas olev info omavahel). Seletuskirja ülesehitus on järgmine (allajoonitud tekst peab olema peatüki pealkiri): Planeeringu koostamise alused ja eesmärk ning planeeritava ala kruntide omanikud planeeringu algatamisel. Seletuskirjas anda eelnimetatu Olemasoleva olukorra iseloomustus. Kirjeldada kaardil Olemasolev olukord esitatut ning anda viide kaardile, kus olemasolev olukord on kajastatud Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed. Esitada planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsete ja linnaehituslike seoste analüüsile tuginev kavandatava lahenduse linnaehituslike ettepanekute tekstiline põhjendus. Anda ülevaade korterelamute ja elamupiirkondade planeerimisel piirkonda teenindavate sotsiaalobjektidest ja puhke- ning virgestusaladest. Puhke- ja virgestusalade asukohtade määramisel tuleb muuhulgas aluseks võtta Tartu linna üldplaneeringuga kehtestatud rohelise võrgustiku toimimist tagavaid tingimusi. Vajadusel näha planeeritaval maa-alal ette piirkonda teenindavad sotsiaalasutused ja äriettevõtted. Kirjeldada olemasolevat ja planeeritud liiklusskeemi, sh juurdepääse planeeritavale alale, sõiduteid, jalakäijate liikumissuundasid. ^

3 i Juhul, kui detailplaneering sisaldab järgnevaid ettepanekuid, tuleb detailplaneeringus eraldi välja tuua: - kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepaneku puhul ettepaneku sisu ja muutmise vajaduse põhjendused; - samale maa-alale varem kehtestatud detailplaneeringute täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamise ettepaneku puhul kehtivate detailplaneeringute andmed Planeeritava ala kruntideks jaotamine. Juhul, kui planeeringuga nähakse ette uute kruntide moodustamine ja/või olemasolevate krundipiiride muutmine, anda seletuskirjas krundistruktuuri moodustamise või muutmise põhimõtete kirjeldus. Seletuskirjas mitte anda maakasutuse koondtabelit, vaid esitada see kaardil "Planeeritud maakasutus ja kitsendused". Seletuskirjas anda viide kaartidele (Planeeringu põhikaart, Planeeritud maakasutus ja kitsendused), kus krundijaotus on kajastatud Krundi ehitusõigus. Seletuskirjas anda krundi ehitusõiguse (krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed, hoonete suurim lubatud arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus) määramise linnaehituslik põhjendus ning viide kaardile (Planeeringu põhikaart), kus krundi ehitusõigus on kajastatud Krundi hoonestusala piiritlemine. Seletuskirjas anda krundi hoonestusala piiritlemise linnaehituslik põhjendus ning viide kaardile (Planeeringu põhikaart), kus krundi hoonestusala on kajastatud. Ehitise suurim lubatud ehitusaluseks pinnaks pärast Tartu linna ehitusmääruse jõustumist loetakse ehitise horisontaalprojektsiooni pinda, mille hulka arvatakse ka ehitise väljaulatuvad osad ning sammastel olev ehitise osa Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus tuleb anda vastavalt Tartu linna üldplaneeringule, Eesti Standardile EVS 843:2003 ja tööle Eksperthinnang Eesti Standardi EVS 843:2003 linnatänavad parkimise osa Tartu linnale sobivuse kohta. Parkimine lahendada krundil. Juhul, kui see ei ole võimalik, lahendada parkimine planeeritava maa-ala kontaktvööndis asuvates olemasolevates parklates. Sellisel juhul peab lahenduse realiseeritavus olema tõestatud ja kindlustatud. Anda parkimiskohtade arvutus. Parkimiskohtade arvutamisel tuleb kasutada normi, mis on näidatud kolme- ja enamatoalistele korteritele. Parkimisnõuete täpsustamisel arvestada, et üldreeglina ei tohi korterelamute planeerimisel olemasolevate ja kavandatavate parkimisalade ja krundisiseste juurdepääsuteede pindala olla suurem, kui krundi haljastatav osa. Vajadusel tuleb anda nõuded puuetega inimeste liikumise tagamiseks. Seletuskirjas kirjeldada lühidalt kaardil antud liiklus- ja parkimislahendust ning anda viide kaardile (Planeeringu põhikaart), kus tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus on kajastatud. Vajadusel nähakse lähteseisukohtades ette täiendavad nõuded liikluskorralduse kavandamiseks (võimalikud välja ehitamise etapid, ristmike rekonstrueerimine jms) Haljastuse ja heakorra põhimõtted. Planeeringuala haljastuse kontseptsiooni väljatöötamisel tuleb muuhulgas arvestada Tartu linna üldplaneeringuga kehtestatud rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimustega. Seletuskirjas anda krundi kõrghaljastuse ja heakorrastamise kontseptsiooni ning vertikaalplaneerimise üldpõhimõtete lühikirjeldus, säilitatavate puude kasvutingimuste tagamise nõuded ning nõuded istutatava kõrghaljastuse parameetrite kohta. Juhul, kui planeeringu lähtetingimustega ei ole antud teisiti, siis tuleb seletuskirjas sätestada nõue, kus istutatavate puude liik, arv ja asukohad, võimaliku madalhaljastuse lahendus, hekkide kõrgus, muud parameetrid (liik/liigid, istutusskeem, istikute arv jms) antakse ehitusprojekti mahus vastavalt kehtivale Tartu linna ehitusmäärusele ja EVS standardile 811:2002 "Hoone projekt" (nimetatu ei kehti avalikus tänava maa-alale kavandatava kõrghaljastuse kohta- tänava maa-alal tuleb anda üksikute puude asukohad). Juhul, kui planeeringu lähteseiskohtadega on nõutud dendroloogilise hindamise läbiviimine, tuleb see teostada ja tulemused esitada planeeringu lisade kaustas. Seletuskirjas anda viide kaardile (Planeeringu põhikaart), kus haljastuse ja heakorra põhimõtted on kajastatud Ehitistevahelised kujad. Seletuskirjas anda ülevaade ja viide, millistele normatiivdokumentidele on kujade määramisel tuginetud. Seletuskirjas anda viide kaardile (Planeeringu põhikaart), kus ehitistevahelised kujad on kajastatud.

4 Tehnovõrkude ja-rajatiste asukohad. Seletuskirjas nimetada tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tingimused, mille alusel ehitiste tehnovarustuse tagamiseks on tehnovõrkude ja rajatiste asukohad määratud. Vajadusel tuua välja võimalikud tehnovõrkudega varustamise variandid. Seletuskirjas tuleb anda hoonete tehno võrkudega varustamise arvestuslikud põhinäitajad juhul, kui lähteseisukohtadega on seda nõutud. Juhul, kui tehnovõrgu eelvool või ühenduskoht jääb väljapoole planeeringuala, tuleb see tehnovõrkude või kontaktvööndi kaardil näidata ning seletuskirjas esitada rajatava/rekonstrueeritava võrgu pikkus. Juhul, kui tehnovõrgud läbivad krunte, tuleb seletuskirjas anda viide, kus asuvad krundivaldajate nõusolekud selle kohta. Ühiskanalisatsioon tuleb lahendada lahkvoolsena. Alates 11 kohaga parklast tuleb ala sademevesi koguda ja puhastada krundil õli-liiva püüduris. Vastavalt üldplaneeringule sätestada seletuskirjas kaugkütte kasutamise kohustus või selle mittekasutamise tingimused. Välisvalgustuse põhimõtted tuleb lahendada ainult tänava maa-alal juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega ei ole sätestatud teisti. Samuti tuleb seletuskirjas anda vertikaalplaneerimise üldpõhimõtete kirjeldus (sademete-, drenaaživee ärajuhtimine eelvooluni, mis välistab naaberkruntidele valguva vee hulga suurenemise). Esitada tehnovõrkude koondtabel (planeeringu algatamise eelsete ja planeeringuga kavandatavate tehnovõrkude pikkus meetrites). Seletuskirjas anda viide kaardile (Tehnovõrgud), kus tehnovõrkude ja rajatiste asukohad on kajastatud Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega on seda nõutud, tuleb seletuskirjas esitada planeeritava maa-ala keskkonnaseisundi ülevaade. Ülevaates tuleb nende olemasolul kirjeldada planeeritava maa-ala ja lähiümbruse saasteallikaid (lokaalkatlamajad, kütusemahutid, tanklad, tööstusettevõtted, parklad, puhastusseadmed, tänava- ja raudteeliiklus jm) ja nende võimalikku mõju, looduskeskkonda (kaitstavad looduse üksikobjektid, haljastus, põhjavesi, pinnavesi, veekogud, vääriselupaigad jm) ja loodusressursside kasutamist, tehnovõrkude ja -rajatiste seisukorda ning piirkonna üldist heakorda. Hinnata tuleb kavandatava tegevusega (planeeringu rakendamisega) võimalikku kaasnevat keskkonnamõju (vee, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus või lõhn) ning mõju inimeste tervisele, sh. olemasolevate hoonete isolatsioonitingimuste muutumist planeeringuga kavandatavast ehitustegevusest tulenevalt. Vajaduse korral määrata täiendavad nõuded negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks ja/või ennetamiseks ning detailplaneeringu või ehitusprojekti mahus teostatavate uuringute koostamise vajadus. Seletuskirjas tuleb kõikide planeeringute puhul anda ülevaade planeeritaval maa-alal tekkivatest jäätmetest ja määrata tekkivate jäätmete käitlemise põhimõtted. Vajadusel lahendada taaskasutavate jäätmete kogumine liikide kaupa, soovitatavalt hoonete mahus või jäätmemajades, juhindudes jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Üksikelamute maa-alal näha ette maa-alad ühiskasutusega kogumismahutite paigaldamiseks. Majandustegevusest tekkivaid jäätmeid käsitleda olmejäätmetest eraldi Vajaduse korral ettepanekud kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega on tehtud ettepanekuid kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, ettepanekud maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks või see ilmneb planeeringu koostamise käigus, tuleb seletuskirjas see nimetada ning anda vastavad põhjendused. Seletuskirjas anda viide kaardile (Planeeringu põhikaart), kus kaitsealune maa-ala või objektid on kajastatud Vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine. Juhul, kui planeeritav ala asub miljööväärtuslikul alal, tuleb planeering lahendada vastavalt Tartu linna ehitusmääruse 39 esitatud nõuetele. Seletuskirjas tuleb anda ajalooline kirjeldus, kirjeldada määratavaid kaitse- ja kasutustingimusi ning anda viide <%y

5 (Põhikaart), millisel kaardil need kajastamist leiavad Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. Arhitektuur peab olema planeeritavasse linnaruumi sobiv, piirkonnale eripäraseid arhitektuurseid lahendusi tagav, kaasaegne, kõrgetasemeline ja ümbritsevat elukeskkonda väärtustav. Seletuskirjas anda põhjendus kaardil antud arhitektuurinõuete seadmisele ning viide, millisel kaardil (Põhikaart ) need antud on. Planeeringuga tuleb sätestada nõue, kus arhitektuurne projekt tuleb kooskõlastada linnaarhitektiga eskiisi staadiumis. Korterelamute planeerimisel määratakse planeeringu lähteseisukohtadega lubatud suurim korterite arv. Korterite arvu määramisel (nii uute korterelamute planeerimisel kui olemasolevate ümberehitamisel) lähtutakse põhimõttest, kus väljaspool milj öö väärtusliku hoonestusega alasid ja Tartu linna üldplaneeringuga määratud üldkeskust peab üldreeglina korteri kohta olema vähemalt 100 m 2 krundi pinda; vähemalt 70 m 2, kui parkimine on lahendatud hoone mahus või maa-alusena väljaspool hoonestusala ning milj ööväärtuslikel hoonestusaladel m 2 krundi pinda korteri kohta. Eelnimetatud pindala täpsustatakse planeeringualal olevate ja planeeritud ja/või selle naabruses asuvate ja planeeritud hoonete vastavate näitajate analüüsil. Linna üldkeskuses täpsustatakse lubatud korterite arv lähtudes konkreetse krundi asukoha ja selle lähipiirkonna eripärast Servituutide vajaduse määramine. Seletuskirjas nimetada ja vajadusel põhjendada servituutide määramise vajadust. Nimetada, kelle kasuks servituudi vajadus määratakse. Anda viide (Planeeritud maakasutus ja kitsendused), millisel kaardil servituutide vajadus kajastatud on. Kui lahenduses nähakse ette servituudialad väljaspool planeeringuala, siis tuleb seletuskirjas anda viide, kus on sellekohane krundiomaniku nõusolek Vajadusel riigikaitselise otstarbega maa- alade määramine. Juhul, kui planeeringuga käsitletakse olemasolevat või kavandatavat riigikaitsemaad, tuleb seletuskirjas täpsustada selle otstarbe alaliik ning võimalikud juurdepääsupiirangud alale Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused. Planeeringu lahenduse koostamisel pöörata tähelepanu kuritegevuse riskide minimeerimisele. Meetmed ja nõuded soovituslikus juhendis Eesti standard EVS 809-1: Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus (kui planeeringualal nimetatud esinevad). Seletuskirjas nimetada kitsendust põhjustav objekt (sh kaitsealused objektid), anda viide kasutamistingimusi kehtestavale seadusele, muudele õigusaktidele (kaitse-eeskirjad, põhimäärused) ja dokumentidele (kaitsekohustise teatis, kaitsekorralduskava) ning viide kaardile (Planeeritud maakasutus ja kitsendused), kus eelnimetatud objektid ja kitsenduse ulatus antud on Planeeringu elluviimise võimalused. Anda seletuskirjas vastavalt Tartu linna ehitusmääruse 18 nõutule. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega on seatud planeeringule lisaks täpsustavaid tingimusi, tuleb need planeeringu menetlemise käigus lahendada. 3.5 Kooskõlastuste ja planeeringuga nõusolekute kokkuvõte ning iseseisva kirjaga antud kooskõlastused 3.6 Kaardid ja planeeringut illustreerivad materjalid Detailplaneeringu (edaspidi planeering) koostamise aluskaardiks on aktuaalne (olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1 : 500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi nr, töö nr), mõõdistamise aeg ning linna peageodeedi kooskõlastus. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega nõutakse täiendavaid mõõdistusi (olemasolevate hoonete räästa ja harja kõrgus, üksikud puud, veekogu põhja mõõdistus vms.), tuleb need geodeetilisel alusplaanil kajastada Kaardid, Olemasolev olukord, Planeeringu põhikaart, Planeeritud maakasutus ja

6 kitsendused ning Tehnovõrkude planeering vormistada aktuaalsel geodeetilisel alusplaanil mõõtkavas 1:1000 või 1:500 (täpsustatakse lähteseisukohtadega). Kaardid Situatsiooniskeem, Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed ja detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis vormistatakse vabas mõõtkavas. Lähteseisukohtadega võib linnavalitsus nõuda planeeringu juurde täiendavate kaartide esitamist Kõikidele kaartidele tuleb peale kanda planeeritava maa-ala piir, planeerija kirjanurk ja originaalallkiri ning tingmärkide seletused Situatsiooniskeem. Situatsiooniskeem vormistada formaadis A4. Situatsiooniskeemile kanda tänavanimed ja orienteerumist lihtsustavate objektide nimetused selgestiloetavas kirjas Olemasolev olukord. Kaardile kanda kinnistute ja kruntide piirid ning aadressid; kinnistute numbrid maa osas, mida ei ole tagastatud, erastatud, antud munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse; kinnistusraamatusse kantud maa kasutamise sihtotstarbed; õiguslikul alusel püstitatud hooned; seadusjärgsed kitsendused, sealhulgas riikliku kaitse all olevad geodeetilised märgid ja kinnistusraamatusse kantud servituutide asukohad ja ulatus ning kitsendust põhjustavad objektid; kaitsealuste üksikobjektide asukohad koos registrinumbriga ning nende kaitsevööndid; planeeritavale maa-alale jäävate tänavate nimed loetavas kirjas; reostatud alad, kui need on teada, olemasolevad ekspluatatsioonis olevad tehnovõrgud, olemasolevad puud (hinnanguga, kui see oli lähteseisukohtadega nõutud), olemasolevate hoonete kõrgused (kui see oli lähteseiskohtadega nõutud) ja muu Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed. Planeeritava maa-ala lähipiirkonna linnaehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüsil arvestada olemasolevat linnaruumi ning pakkuda lahendusi piirkonna arenguks, sisaldades olemasolevate ja kujundatavate linnaruumiliste dominantide kirjeldusi (ansambel, ehitusjooned, kaugvaated, teljeliselt paiknevad mahud, väljapaistva arhitektuuriga ehitised, kvartalite nurgalahendused, jms), andes kavandatava hoonestuse mahulise analüüsi koos linnaruumiliste vaadetega, lähtudes kontaktvööndi hoonestuse eripärast. Kaardile kanda planeeritava maa-ala kontaktvööndis paiknevate koostamisel olevate ja kehtestatud detailplaneeringute põhilahendused; lähiümbruse tänavavõrgustik koos juurdepääsudega planeeritavale maa-alale, liiklusskeem, kergliikluse põhilised liikumissuunad, ühistranspordipeatused; üldkasutatavad puhke- ja virgestusalad ning ülelinnaline rohe võrgustik; kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte analüüs; kitsendust põhjustavad objektid koos kaitsevööndi ulatusega, vajadusel ka tehnovõrkude (kõrgepinge õhuliini) kaitsevööndid ja muu planeeringuga kavandatav Planeeringu põhikaart. Kaardile kanda: olemasolev ja kavandatav krundijaotus (moodustatavad krundid anda positsiooni numbritega). Juhul kui planeeritavale maa-alale jäävas tänavalõigus ei ole võimalik moodustada terviklikku tänavakrunti, siis iseseisvat transpordimaa krunti ei kavandata; olemasolevad ja kavandatavad hoonestusalad seotuna mõõtketiga krundi piiridest või muudest looduses tuvastatavatest objektidest; kruntide ehitusõigus aknana valgel põhjal iga üksikkrundi kohta ning eraldi tabelina. Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed tuleb anda vastavalt Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari a määrusele nr 36 "Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine" ja Vabariigi Valitsuse 29. aprilli a määrusele nr 120 "Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste muutmine" ning lubatud ehitise kasutamise otstarve või otstarbed vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri a määrusele nr 10 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu". Hoonete suurima lubatud arvu määramisel krundil tuleb näidata uued ning olemasolul ja vajadusel säilivad, renoveeritavad, restaureeritavad, lammutatavad hooned; hooned mille puhul on lubatud juurde- ja pealeehitamine. Majapidamisabihoonete olemasolul ja/või kavandamisel näidata eraldi

7 suurim lubatud arv krundil. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala anda ruutmeetrites. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega on nõutud ka hoonete vähim lubatud pindala, tuleb see planeeringus anda. Hoonete suurim lubatud kõrgus anda suhtelise ja absoluutse kõrgusena meetrites. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega on nõutud määrata hoonete vähim kõrgus või katuse räästa ja harja vähim ja suurim kõrgus, tuleb see anda planeeringus tänava maa-ala piirid (punased jooned) ja vajadusel selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kõnnitee, eraldusriba) kavandatavad laiused kõrgusarvud ning tänava ristprofiil. Juhul, kui planeeringu lähteseisukohtadega on seda nõutud, tuleb anda liiklusrajatiste (sildade, estakaadide, viaduktide, tunnelite) põhiparameetrid; liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse, ühissõidukite liikluse ja kergliikluse sõidurajad, sõidusuunad ja nende eraldatus; parklate asukohad, suurus ja kuju, krundi planeeritavale kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimiskohtade arv; krundile pääsu asukohad jalakäijatele ja sõidukitele, lubatavad pöörded tänavalt või piiride osad, kust väljasõitude rajamine on keelatud (avaliku ruumi analüüs); vajadusel eramaal asuvad tänavad või tänava maa-alad, mis peavad olema avalikult kasutatavad; planeeritav säilitatav ja likvideeritav kõrg- ja madalhaljastus. Kui planeeringu lähtetingimustega ei ole antud teisiti, siis määratleda istutamisel kõrgema kui 4 m kõrghaljastuse piirkonnad ning nende piirkondade minimaalne protsent krundi pindalast; piirete (sh hekkide) rajamise keeld, soovituslikkus või nõue ning nende võimalik materjal, kõrgus, tüüp; vaatesuunda varj ava kõrghalj astuse raj amise keeluala; olemasolevad ja kavandatavad maapinna kõrgusmärgid; olemasolevate või kaitse alla võetavate kaitsealuste üksikobjektide asukohad koos registrinumbriga ning nende kaitsevööndid; jäätmemajade asukohad; ehitiste olulisemad arhitektuurinõuded anda tabelina. Tabelis kajastada olemasolevate hoonete mahu, vormija kujunduse lubatavad muutused ja nende ulatus. Nõuded planeeritavatele hoonetele: - avatäited, muud hoone osad ja detailid; - lubatud korruselisus: ehitise maapealsete ja maa-aluste korruste arv. Maapealsete korruste hulka kuulub ka soklikorrus, kui selle lagi on ümbritsevast keskmisest maapinnast vähemalt kahe meetri kõrgusel, ja katusekorrus. Maapealsete korruste arv tähistatakse nullist suurema arvuga, maa-aluste korruste arv tähistatakse nullist väiksema arvuga; - katusetüübid, -kalded või katusekallete vahemik, vajadusel katuse harja suund, materjal; - lubatud suurim korterite arv; - välisviimistluse materjalid; - kohustuslik ehitusjoon; - piirete materjal, kõrgus, tüüp; - rõdude ehitamise nõue (juhul kui see on planeeringu lähteseisukohtadega nõutud); - ±0.00 sidumine; - kaitsealuste alade või objektidega või miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimustega seonduv Planeeritud maakasutus ja kitsendused. Kaardile kanda servituudi vajadust põhjustav objekt, servituudi vajaduse asukoht ja ulatus; seadusjärgsete kitsenduste puhul kitsendust põhjustav objekt (sh kaitsealused objektid) ja kitsenduse ulatus; maakasutuse koondtabel. Kui lahendus seda tingib tuleb servituudialad näidata ka väljaspool planeeringuala Tehnovõrkude planeering. Kaardile kanda olemasolev ja kavandatav krundijaotus; olemasolev ja kavandatav hoonestus ja haljastus; olemasolevate ja kavandatavate tehnovõrkude ja

8 -rajatiste asukohad. Magistraalsed tehnovõrgud kavandada reeglina tänava maa-alale, määrates vajadusel torustike asukohad tänava ristlõikes. Vajadusel anda planeeritavalt maa-alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooruni või ühenduskohani olemasoleva tehno võrguga. Anda tänavate välisvalgustuse põhimõtted, hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine. Näidata vertikaalplaneerimise põhimõtted ning vajadusel sademetevee ja drenaaži ärajuhtimine eelvooluni Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis. Esitada vabas mõõtkavas eraldi lehena kavandatava hoonestuse linnaehituslik mahuline analüüs koos linnaruumiliste vaadetega (tänavalaotis, lõiked, mis esitavad võrdluse kavandatava hoonestuse ehitusmahtu mõjutavate tähtsamate naaber- ja lähipiirkonna hoonete ehitusmahtudega ning arhitektuurinõuetega jms Planeeringu lisade kaust. Planeeringu lisade kaust peab avalikule väljapanekule esitamisel sisaldama järgmisi dokumente: tiitelleht; sisukord (kõikide planeeringu koosseisus olevate materjalide nimetus koos viitega lehekülje numbrile); ärakiri Tartu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) otsustest või Tartu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) korraldustest planeeringu koostamise algatamise ja lähtetingimuste kinnitamise kohta; koopia detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekust; ilmumise kuupäevaga varustatud koopia planeeringu koostamise algatamise teatest ajalehes "Postimees"; koopia detailplaneeringu koostamise lepingust; koopiad kirjadest kinnisasjaomanikele planeeringu algatamisest teatamise kohta (juhul, kui on vajadus); dokumendid, mis tõendavad Tartu linna ehitusmääruse (edaspidi ehitusmääruse) 10 sätestatud koostöö toimumist; muu planeeringuga kaasnev dokumentatsioon ja kirjavahetus; koopiad linnavalitsuse ja maavanema kirjavahetusest planeeringule täiendavate kooskõlastuste määramise kohta (juhul, kui antud planeeringule on täiendavate kooskõlastuste vajaduse määramine nõutav). Planeeringu lisade kausta materjalid kogutakse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna poolt. Kaustade lõplik vormistamine (tiitellehe, sisukorra koostamine, komplekteerimine, teise eksemplari koostamine) toimub planeeringu koostaja poolt. Märkus: juhul, kui planeeringu koostamise käigus korraldati planeeringu lähteseiskohtasid ja eskiislahendust tutvustav arutelu, tuleb kausta lisada linnavalitsuse korraldus eskiislahenduse heakskiitmise ja planeeringu arutelule suunamise kohta, samuti arutelu protokoll ja muud planeeringu lähteseisukohad ja eskiislahendust tutvustava aruteluga seotud dokumendid. 3.7 Planeeringu esitamisel selle kehtestamisele peab planeeringu lisade kaust sisaldama täiendavalt avalikule väljapanekule ja avalikule arutelule suunamiseks esitatud kaustas olevale järgmisi dokumente: ärakiri linnavolikogu otsusest või linnavalitsuse korraldusest planeeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise kohta; koopiad kirjadest kinnistute omanikele, kelle tahte vastaselt muudab detailplaneeringuga kavandatu krundi senist maakasutust või ehitusõigust või toob kaasa kinnisasja sundvõõrandamise vajaduse (nimetatud juhtumite olemasolul); ilmumise kuupäevaga varustatud koopia teatest planeeringu avaliku väljapaneku ajaja koha kohta ajalehes "Postimees"; koopiad planeeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud (sh elektronposti teel edastatud) ettepanekutest ja vastuväidetest; ärakiri linnavalitsuse otsusest seisukohavõtu kohta avaliku väljapaneku jooksul laekunud /%

9 ettepanekute ja vastuväidete osas ning avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu toimumise aegade kohta; ilmumise kuupäevaga varustatud koopia teatest avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu toimumise ajaja koha kohta ajalehes "Postimees "; koopiad planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid teinud isikutele edastatud kirjadest (sh elektronposti teel edastatud) linnavalitsuse seisukohtade ning avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu ajaja koha teatamise kohta; planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu protokoll; ärakiri linnavalitsuse otsusest lahendamata jäänud vastuväidete kohta; ilmumise kuupäevaga varustatud koopia teatest avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta ajalehes "Postimees"; koopiad linnavalitsuse ja maavanema kirjavahetusest järelevalve läbiviimise kohta; maavanema heakskiit planeeringule (juhul, kui planeeringule on nõutav järelevalve teostamine); väljavõte muudetud üldplaneeringust (koostab linnavalitsus); linnavolikogu otsus või linnavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamise kohta; ilmumise kuupäevaga varustatud koopia planeeringu kehtestamise teatest ajalehes "Postimees"; koopiad linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna poolt ehitusmääruse 14 lg 4 p. 3 nimetatud isikutele edastatud kirjadest; muud planeeringuga seonduvad materjalid. Märkus: Kursiivis antud materjalide lisamine kausta on nõutav, kui planeeringu menetlemisel on vajalik dokumentides kajastuvate protseduuride läbiviimine. Lihtsustatud korras planeeringute koostamisel lisatakse kausta vastava planeeringu menetlemise protseduure kajastavad dokumendid. Planeeringu lisade kausta materjalid kogutakse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna poolt. Kausta lõplik vormistamine (tiitellehe, sisukorra koostamine, kausta komplekteerimine ja teise eksemplari koostamine) toimub planeeringu koostaja poolt pärast kõikide planeeringu lähtetingimustes nimetatud ja käesolevas juhendis nõutud dokumentide laekumist. /% 4. Nõuded planeeringute digitaalseks teostamiseks, esitamiseks ja säilitamiseks 4.1 Üldsätted Käesolev kord määrab kindlaks digitaalselt teostatavate detailplaneeringute teostamise, andmete esitamise nõuded ja säilitamise tingimused Tartu linna haldusterritooriumil Planeerimistöid Tartu linna haldusterritooriumil võib teha ainult Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna geodeesiateenistuses registreeritud geoalustele. Geodeesiateenistuse poolt registreerimata geoalustele koostatud projektid ei kuulu kinnitamisele. 4.2 Tehnilised nõuded Andmevahetus Planeeringuteenistusele esitatavate detailplaneeringute seletuskiri peab olema formaadis doc või rtf Planeeringuteenistusele esitatavate planeeringujooniste failiformaadid peavad olema Bentley Microstation.dgn või AutoCad.dwg/dxf ja Adobe Acrobat.pdf Digitaaljooniste üleandmine andmete kontrollimiseks ja arhiveerimiseks toimub digitaalsel kujul samaaegselt paberikandjal esitatud tööga Digitaalselt teostatavate planeeringute andmete failiformaadi, digitaalfailide parameetrid ja

10 digitaalmõõdistuse andmete säilitamise kihtide ja värvide jaotuse määrab linnavalitsus kuni Eesti Vabariigi ühtse korra kehtestamiseni järgmiselt: Digitaalselt esitatavate detailplaneeringute kihtide(levelite) jaotus ja värvid (MicroStation, AutoCad) i l r KIHT KIHTIDE JAOTUS Planeeritava ala piir Krundi positsioon Seletavad ja osutavad tekstid Olemasolev/ säiluv/ renoveeritav ehitis Planeeritud ehitusala, hoonestusala Likvideeritav objekt Ehitusjoon, kohustuslik ehitusjoon, ehituskeeluala Müravastased/tõkestavad meetmed Tulemüür Tänava / ristmiku abs. kõrgus Planeeritud maakasutus (tabel) Planeeritud kanalisatsioon pruun Planeeritud veetorustik sinine Planeeritud soojatorustik roosa Planeeritud sidekanalisatsioon roheline Planeeritud gaasitrass kollakaspruun Planeeritud drenaazitorustik pruun Planeeritud kõrgepinge kaabel punane Planeeritud madalpingekaabel punane Planeeritud sidekaabel roheline Planeeritud sadeveekanalisatsioon pruun Planeeritud välisvalgustus Planeeritud pumpla, alajaam Planeeritud tuletõrjehüdrant Planeeritud õlipüüdur Planeeritud sissepääs krundile Planeeritud tänavaala, sõidutee, teede äärekivid Planeeritud liiklussuunad, teekattemärgistus, sõidurajad Planeeritud välj asõidukeeluala Parkla / rajatav parkla, parkimiskohad Planeeritud jalakäijate liikumissuunad, jalakäijate tänav, orienteeruv jalgrada Planeeritud jalgratta liikumissuunad, jalgrattatee, -rada Planeeritud liinibussi peatus Planeeritud sild, jalakäigusild / jalakäigutunnel Planeeritav raudtee Planeeritud piirded / jäätmemajandus Planeeritav krundipiir (punane)

11 Säilitatav puu, haljastus Planeeritav puu Planeeritav halj astusmusterviirutus Veekogu kalda ulatus / ehituskeeluvöönd Olemasolev kaitstav looduse üksikobjekt, looduskaitseala piir Olemasolev kinnismälestis või muinsuskaitseala (koos registrinumbriga) ja nende kaitsevööndid, miljööväärtusega hoonestusala piir, miljööväärtuslik hoone. Planeeritav kinnismälestis, või muinsuskaitseala ja nende kaitsevööndite piirid, miljööväärtusega hoonestusala, miljööväärtuslik hoone. Mõõtjooned Planeeritud kaitsevöönd/tsoon Planeeritud teeservituut /muu reaalservituut Planeeritud liiniservituut Puurkaevu kaitsevöönd Planeeringuj oonise üldvormistus Olemaoleva olukorra kaardi kirjanurk Põhikaardi kirjanurk Planeeritud maakasutuse kaardi kirjanurk Tehnovõrkude kaardi kirjanurk arvutikasutaja abiinfo, abijooned 4.3 Nõuded planeeringu digitaalse kaardi failidele Fail peab olema kahemõõtmeline L-Est 97 koordinaatsüsteemis. Linnaplaneerijatel on õigus vajadusel juurde nõuda 3-mõõtmelist joonist olukorra paremaks visualiseerimiseks Planeeritud objektid peavad olema üheselt identifitseeritavad vastavalt tabelis esitatud nõuetele elementide kihi ja nime järgi Sidusaid objekte kujutav geomeetria peab olema ka digitaalses esituses sidus (hoone peab olema kinnine kontuur, planeeritud trass peab kaevust kaevuni olema sidus) Kinnisasja piir peab olema pruuni ja planeeritava krundi piir punast värvi DGN faili töökeskkonna alguspunkt ehk Global Origin= ,48 ; , Autocad r i dwg/dxf fail peab olema konverteeritav MicroStation DGN failiks nii, et konverteerimise käigus säilivad kõik elementide joone ja stiilitüübid vastavalt käesoleva korra lisades toodud nõuetele ja L-Est 97 koordinaatsüsteem. Vajadusel tuleb lisada kasutatud ressursifailid Kui kasutatakse geoalust faili osana, mitte referentsfailina, siis peavad

12 planeeringuandmetega levelid olema eristatavad nime / numbriga geoaluse levelitest Soovitav on kasutada levelite nimetamisel selgitavaid nimesid (tabel 5.2.2), mitte numbreid. 4.4 Lõppsätted Digitaalselt teostatav detailplaneering lõppeb graafiliste dokumentide ja aruande üleandmisega linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonda nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul Vigade ilmnemisel esitab tuvastatud valeandmete esitaja omavahendite arvelt uued andmed nii paber- kui ka magnetkandjal linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale Käesolev kord kehtib kuni Eesti Vabariigi poolt vastava korra kehtestamiseni. Helle Uusorg Õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem