Töö nr:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Töö nr:"

Väljavõte

1 Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika Tallinn Tel: Kontaktisik: Maarja Zingel Tel: Arhitektuuriline kontseptsioon: Arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks OÜ Tallinn 2015

2 I Sisukord I Sisukord... 2 II Menetlusdokumendid... 3 III Seletuskiri Koostamise alused ja lähtedokumendid Koostamiseks tehtud uuringud Detailplaneeringu koostamise ülesanne Linnaehituslik situatsioon ja analüüs, olemasoleva olukorra kirjeldus Kehtiva üldplaneeringu muutmise vajadus Planeeringulahenduse kirjeldus Krundi ehitusõigus ja kasutustingimused Olulisemad arhitektuurinõuded hoonetele Nõuded ehitusprojekti koostamiseks Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Tehnovõrkude ja rajatiste paigutus Keskkonnakaitse abinõud Kuritegevuse ennetamine Servituutide vajadus IV Lisad V Joonised

3 II Menetlusdokumendid 1. Detailplaneeringu algatamise taoltus E-Piim esindaja Uno Saks Detailplaneeringu algatamiseelne koostöö nr 7-1/13-3 LV kirja kuupäev ja nr 3. Detailplaneeringu algatamise otsus nr 170 Linnavolikogu otsuse kuupäev ja nr 4. Detailplaneeringu algatamise otsus nr 323 LV korralduse kuupäev ja nr 5. Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja rahastamise lepingu sõlmimine nr 358 LV korralduse kuupäev ja nr 6. Ametlik teadaanne detailplaneeringu algatamise kohta 7. Kirjalikud teated detailplaneeringu koostamise algatamise ja eskiislahenduse avaliku arutelu toimumise kohta 8. Ametlik teadaanne detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu toimumise kohta 9. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu protokoll 10. Detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd kajastav kirjavahetus, protokollid 11. Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus 12. Ametlik teadaanne detailplaneeringu vastuvõtmise kohta 13. Tähtkiri avaliku väljapaneku toimumise kohta 14. Ametlik teadaanne detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise kohta 15. Ametlik teadaanne detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise kohta 16. Ettepanekud ja vastuväited koos vastustega 17. Detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll 18. Ametlik teadaanne detailplaneeringu avaliku arutelu tulemustest 19. Detailplaneeringukohaste teede, rajatiste ja tehnovõrkude väljaehitamise leping 20. Volikogu otsus/lv korraldus detailplaneeringu kehtestamise kohta 21. Ametlik teadaanne detailplaneeringu kehtestamisest 22. Tähtkiri teatega detailplaneeringu kehtestamisest Kuupäev, ajalehe nimi Kirja kuupäev ja nr Ajalehe nimi, kuupäev nr 7-5/2013/2-1 Kuupäev, protokolli nr Maa-ameti kiri nr /14431 Dokumendi nimetus LV korralduse kuupäev ja nr Kuupäev, ajalehe nimi Kirja kuupäev ja nr Kuupäev, ajalehe nimi Kuupäev, ajalehe nimi Kirja kuupäev ja nr Kuupäev, protokolli nr Kuupäev, ajalehe nimi Kuupäev ja nr Volikogu otsuse/ LV korralduse, kuupäev ja nr Kuupäev, ajalehe nimi, Kirja kuupäev ja nr 3

4 III Seletuskiri 1. Koostamise alused ja lähtedokumendid Koostamise alused: Põltsamaa linna ehitusmäärus (27. nov.2007 Linnavolikogu määrus nr 59); Põltsamaa Linnavolikogu otsus nr 170 detailplaneeringu algatamise kohta; Põltsamaa Linnavalitsuse korraldus nr 323 detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine; Detailplaneeringu algatamise taotlus Lähtedokumendid: Planeeringu koostamisel on lähtutud järgmistest dokumentidest: Põltsamaa linna üldplaneering (Entec AS, 1998), mis on kehtestatud Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998.a. määrusega nr 41 (RTL 1998, 319/320, 1319). Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimise ja Arhitektuuri Osa 1: Linnaplaneerimine jt. kehtivad õigusaktid ning normid. 2. Koostamiseks tehtud uuringud Topo-geodeetilise mõõdistamise koostas 2006 aasta septembris OÜ Brom Maamõõtmine (Töö nr G-335) ning topo-geodeetilist plaani on täiendatud OÜ GEO S.T. poolt, töö nr 21M058, ning juurde mõõdistatud Jõgeva mnt 1 ning Välja tn 7 kinnistud OÜ GEO S.T. poolt, töö nr 21M3026, Kaugküttetorustiku paiknemise aluseks on Ricabell OÜ koostatud AS Fortum Termest kaugküttetorustiku trasside uuring, töö nr ATJ-1174-Kesklinn (november 2011). 3. Detailplaneeringu koostamise ülesanne Detailplaneeringu koostamise ülesanne on: - Välja tn 4 ja 7 kinnistute liitmine - jätkuvalt riigi omandis olevast maast ajutise krundi moodustamine eesmärgiga liita see Välja tn 4 kinnistuga - jätkuvalt riigi omandis olevast maast üldkasutava maa sihtotstarbelise krundi moodustamine - Välja tn 7 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning hoonestusala määramine tootmishoone laiendamiseks - Jõgeva mnt 1 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning hoonestusala määramine ärihoone (kauplus) ehitamiseks 4

5 Detailplaneeringuga määratakse kinnistute ehitusõigus, hoonete arv ning korruselisus. Samuti liikluskorraldus ja parkimise põhimõtted, varustatus tehnovõrkudega ning olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele, haljastuse ja heakorra põhimõtted Linnaehituslik situatsioon ja analüüs, olemasoleva olukorra kirjeldus Planeeritava ala asub Põltsamaa kesklinnas. Ala suuruseks on 3,44 ha. Planeeritav ala hõlmab Välja tn 4, Välja tn 7, Kungla tn 2 ning Jõgeva mnt 1 kinnistud ning nende lähiala. Välja tn 4, Välja tn 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistud kuuluvad Aktsiaseltsile E-Piim Tootmine, kes on Põltsamaa linna üks suurimatest tööstusettevõtetest. Kungla tn 2 kinnistu kuulub linnale. E-Piim paikneb oma ajaloolisel territooriumil. Planeeritava Välja tn 4 kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks on tootmishoone maa (90%) ja ärimaa (10%); Välja tn 7 ja Jõgeva mnt 1 kinnistute sihtotstarve on elamumaa (100%). Kungla tn 2 kinnistu sihtotstarve on transpordimaa (100%). Planeeritav ala piirneb valdavalt elamumaa sihtotstarbeliste kruntidega ning ärimaaga ala lõunapiiril (Põltsamaa Bussijaam). Planeeritaval alal paiknev pargi maa on jätkuvalt riigi omandis. Juurdepääs alale on tagatud Jõgeva mnt-lt ning Tartu mnt Bussijaama platsi kaudu. Planeeritava ala kinnistud on hoonestatud: - Välja tn 4 tootmis- ja ärihoonetega - Jõgeva mnt 1 ja Välja tn 7 elamutega. Välja tn 4 kinnistul paiknevad AS E-Piim Tootmine tootmishooned ja rajatised. Kinnistu perimeeter on haljastatud, kus kasvavad puud ning põõsagrupid. Jätkuvalt riigi omandis olev maa on park. Alal paikneb 155 m sügavune puurkaev (PRK ). Kinnistud on varustatud insenertehniliste võrkudega. Planeeritaval alal ja lähipiirkonnas on järgmised kehtestatud detailplaneeringud: Põltsamaa Linnavolikogu otsusega nr 146 kehtestatud Välja tn 4 ja lähialade detailplaneering Põltsamaa Linnavolikogu otsusega nr 136 kehtestatud Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelise ala detailplaneering Põltsamaa Linnavolikogu määrusega nr 41 (RTL 1998, 319/320, 1319) kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneering 5

6 4. Kehtiva üldplaneeringu muutmise vajadus Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek linna kehtiva üldplaneeringu osaliseks muutmiseks. Põltsamaa linna üldplaneering muutmine on vajalik planeeringu positsioon nr 1 osas, millele on üldplaneeringuga määratud elamumaa juhtotstarve ning pos nr 2 ajutiste kruntide pos nr 2a ja pos nr 2b osas on üldplaneeringu vastavad juhtotstarbed üldmaa ning elamumaa. Vt. skeem Üldplaneeringu muutmise ettepanek. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek: - pos nr 1 osas muuta väikeelamute ala (EV) juhtotstarbeline krunt äri-, ettevõtluse- ja teeninduse maaks (B); - ajutiste krundi pos nr 2a osas muuta parkide ja haljasalade maa juhtotstarbeline krunt äri-, ettevõtluse- ja teeninduse ning tootmishoonete maaks (B+T); - ajutise krundi pos nr 2b osas muuta väikeelamute ala (EV) juhtotstarbega krunt äri-, ettevõtluse- ja teeninduse ning tootmishoonete maaks (B+T). Üldplaneeringu muutmise vajadus tuleneb AS-i E-Piim Tootmise laiendamise ning parima logistilise lahenduse võimaldamiseks tänapäevastes konkurentsitingimustes ettevõtte jätkusuutlikul arendamisel. Üldplaneeringus ei ole antud võimalust tootmise laiendamiseks, mistõttu on ülimalt oluline selle võimaldamine. Piirinaabrite kinnistute (Jõgeva mnt 1 ning Välja tn 7) omanikuks on AS E-Piim Tootmine. Planeering näeb ette Jõgeva mnt 1 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmise ning ehitusõiguse andmise esinduskaupluse rajamiseks, mis logistiliselt paikneb linna peatänava ääres ning seob ala ühtseks tervikuks. Välja tn 7 alale on võimalik perspektiivis laieneda, samas säilib puhver olemasolevate elamutega. Planeeringu lahendus ei ole vastuolus piirkonna väljakujunenud linnaehitusliku miljööga kuna E- Piim Toomine on üks piirkonna miljöö ning ajaloolise järjepidevuse kandjateks, samuti ei kaasne planeeringu ellu rakendumisel avalikule sektorile põhjendamatuid kulutusi ega olulist keskkonnamõju. Kehtiva planeeringu muutmine on tingitud muuhulgas ka pikaajalisi ruumilisi ning majanduslikke vajadusi silmas pidades, luues kompaktse kaasaegse tootmise linnas arvestades parimaid logistilisi ning tehnoloogilisi suundumusi. 5. Planeeringulahenduse kirjeldus Põltsamaa linna kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud tootmishoonete ja parkide, haljasalade maa ning Välja tn 7 ja Jõgeva mnt 1 osas elamumaa. Planeeringulahenduse puhul on osaliselt tegu üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuga, üldplaneeringu muudatus puudutab Välja tn 7 ja Jõgeva mnt 1 maakasutuse juhtotstarbe muutmist. Planeeritava ala suurus on 3,44 ha. Planeeritavas alas paiknevad: - Välja tn 4 kinnistu suurusega m², katastri tunnus 61701:004:0170 6

7 - Välja tn 7 kinnistu suurusega 1389 m 2, katastri tunnus 61701:004: Jõgeva mnt 1 kinnistu suurusega 1741 m 2, katastri tunnus 61701:004: Kungla tn 2 kinnistu suurusega 1535 m 2, katastri tunnus 61701:004: Jätkuvalt riigi omandis olev maa Planeeringuga nähakse ette 4 krundi moodustamine: - Välja tn 4 kinnistuga liidetakse Välja tn 7 ning jätkuvalt riigi omandis olevast maast osa (516 m 2 ) tagamaks tootmiskrundil parem transpordi liikumine ning loogiline krundi piir - Jõgeva mnt 1 kinnistu piire ei muudeta, muudetakse maa sihtotstarve senise elamumaa asemel ärimaaks ning ehitusõigus määratakse ärihoone (kaupluse) ehitamiseks - Kungla tn 2 kinnistu piire ja sihtotstarvet ei muudeta, säilib olemasolev transpordimaa krunt - Jätkuvalt riigi omandis olevast maast moodustatakse üldkasutatava maa krunt (pos nr 3). Planeeringuga ei muudeta juurdepääse Jõgeva mnt-lt ning jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt Välja tn 4 kinnistu lõunapiiril (Bussijaama platsilt). Planeeringulahendus näeb ette olemasolevate tootmishoonete osalise lammutamise, rekonstrueerimise ning täiendavad ehitusmahud. Ala saab korrastatud ning tootmishoonete paiknemine ning mahud viiakse vastavusse täienenud tootmistegevuste vajadustega. Kungla tn 2 kinnistul asub 31 autokohaga avalik parkla, mida kasutavad ka AS E-Piim Tootmine töötajad ning külastajad. Vastavalt Põltsamaa linna üldplaneeringule on tööstushoonete sanitaarkaitsetsoon elamute ja ühiskondlike hooneteni reeglina 50 m (alus SN ) Krundi ehitusõigus ja kasutustingimused Kruntide suurused ja aadressid: Pos nr m², Jõgeva mnt 1 Pos nr m², Välja tn 4 Pos nr m² Pos nr m², Kungla tn 2 Positsioon nr 2 moodustatakse Välja tn 4 liitmisel Välja tn 7 kinnistuga (ajutine krunt pos nr 2b) ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga (ajutine krunt pos nr 2a). Ajutiste kruntide suurused: pos nr 2a 516 m² pos nr 2b m² pos nr 2c m² 7

8 pos. nr pos nr / krundi aadress või aadressi ettepanek krundi planeeritud suurus m² ehitus alune pind (m²) suurim hoonete arv krundil suurim korruselisus maa sihtotstarve ja osakaalu % (DP liikide kaupa) maa sihtotstarve ja osakaalu % (kü liikide kaupa) suletud brutopind kü sihtotstarvete kaupa m² (m.p./m.a.) krundi täisehituse protsent Ehitusõiguse tabel: 1 2 2a pos nr 1 / Jõgeva mnt 1 pos nr 2 / Välja tn BT100 Ä100 Ä600 23% b ajutised krundid c TH90 BT10 T90 Ä10 T Ä pos nr 3/ HM100 Üm pos nr 4/ Kungla tn 2* KOKKU LT100 L T Ä % 5.2. Olulisemad arhitektuurinõuded hoonetele - Korruselisus: kuni 2 korrust - Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus: positsioonil nr 1 kuni 8 meetrit (abs kõrgus kuni 68,00) ning positsioonil nr 2 kuni 16 meetrit (abs 75,00 meetrit) - Katusekalle: 0-15 kraadi - Välisviimistlus positsioonil nr 1: värvilt valge viimistlusega -fassaadiplaat, valge viimistlusega komposiitpaneelid; toonitud või muul viisil viimistletud laudis, puitplaat -vineer, OSB plaat, ristkihtplaat; klaasfassaadid ja avatäited kirgas klaas, peegeldustegur < 25%; metallkonstruktsioonid - valge värv või roostevaba viimistlus. Kirkad värvid on lubatud kuni 10% fassaadi pinnast tähistuste või muude eriliste kujunduselementidena. - Välisviimistlus positsioonil nr 2: kõikide viimistluste läikivusaste - matt või poolmatt; välisviimistluses on lubatud kasutada: valge viimistlusega fassaadiplaate või komposiitpaneele, toonitud või viimistletud puitplaate (vineer, OSB plaat, ristkihtplaat), läbipaistvatest materjalidest: laineline või kambriline kirgas plastplaat, kirgas klaas. Metallkonstruktsioonid - valge värv või roostevaba viimistlus. Kirkad värvid on lubatud kuni 10% fassaadi pinnast tähistuste või muude eriliste kujunduselementidena. - Lubatud on piirdeaedade rajamine krundi piirile. 8

9 5.3. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks - Ehitusprojekti koosseisus esitada haljastusprojekt. Haljastusprojekti koostamisel tuleb võtta arvesse Eesti standard EVS 843:2003 kus puutüve minimaalne nõutav kaugus hoone välisseinast on 5 meetrit; sõidutee servast, parkimiskohtadest ja tehnovõrkudest 2 meetrit ning kõnnitee servast 1 meeter. - Nõuded liinirajatiste projekteerimiseks: tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast ning töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Info tööloa saamiseks telefoninumbril Andrus Nurmik. 6. Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud Jõgeva mnt-lt ning Tartu mnt Bussijaama platsi kaudu ja Välja ning Kungla tänavatelt. Juurdepääsu teed on kõvakattelised. Parkimine on tagatud AS E-piim Tootmine töötajate ning külaliste autodele planeeritaval alal olemasoleval parkimisalal, millele on varem kehtestatud detailplaneeringuga moodustatud eraldi transpordimaa krunt (Kungla tn 2, pos 4). Parklas on ette nähtud 31 autokohta sh. üks koht invasõidukile. Parkla on avalikuks kasutamiseks. Planeeringus on arvestatud olemasoleva jalgteede võrguga ning varem kehtestatud detailplaneeringus perspektiivsete jalgteedega. 7. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted Planeeringuga säilitatakse võimalikult palju olemasolevast väärtuslikust kõrghaljastusest. Pos nr 1 välisruumi kujunduseks koostada koos ehitusprojektiga haljastusprojekt, kus hinnata olemasolev haljastus ning selle säilitamise/noorendamise võimalused ning kujundada ruum ärihoonele vastavaks. Pos nr 2 välisruumi kujundus sõltub oluliselt tootmishooneid teenindava transpordi ligipääsu vajadustest. Soovitatav on krundi piirile rajada mitmerindeline kas pöetud või vabakujuline eluspiire, liigiline koosseis täpsustada haljastusprojektiga. Pos nr 3 pargi väärtuslik kõrghaljastus säilitatakse. Alale koostada haljastusprojekt, milles hinnata olemasolevat haljastust ja uusistutuse vajadust ning kõnniteede rajamist. Pos nr 4 parklaalal väärtuslik kõrghaljastus puudub. Parkla väljaehitamisel on soovitav võimalusel krundi piirile rajada pöetud või vabakujuline eluspiire. Kuna tootmismaa piirneb elamumaadega, siis suures osas moodustab haljaspind puhvertsooni, vähendades seeläbi tootmisest tulenevaid mõjutusi piirkonnas. 8. Tehnovõrkude ja rajatiste paigutus Planeeritavatel kinnistutel on olemas varustatus tehnovõrkudega. Olemaolevate trasside likvideerimise ümbertõstmise vajadus täpsustub ehitusprojekti staadiumis. 9

10 Veevarustus Planeeritakse vastavalt võrguvaldaja Põltsamaa Varahalduse OÜ tehnilistele tingimustele. Jõgeva mnt 1 kinnistu (pos 1) veetorustikuga liitumiseks kasutatakse olemasolevat liitumispunkti Jõgeva mnt ääres kinnistu piiri lähedal. Planeeringuga ühendatavad Välja tn 4 ja 7 (pos 2) saavad vee Välja tn 4 asuvast olemasolevast puurkaevust. Planeeringuga on lisaks kavandatud üks uus hüdrant Kungla ja Välja tänava ristmikule. Kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon Planeeritakse vastavalt võrguvaldaja Põltsamaa Varahalduse OÜ tehnilistele tingimustele. Jõgeva mnt 1 kinnistu (pos 1) kanalisatsioonitorustikuga liitumiseks kasutatakse olemasolevat liitumispunkti Jõgeva mnt ääres kinnistu piiri lähedal. Pos 2 sademevesi ja reovesi suunatakse Välja tn 4 lõunapiiril, Tartu mnt 14 ja 16 kinnistute vahel asuvatesse olemasolevatesse sademevee- ja kanalisatsioonitorustikesse. Alal paikneb reovee eelpuhasti. Kungla tn 2 parkla (pos 4) ühendatakse (üle Kungla tänava) Välja tn 4 asuva olemasoleva sademeveekanalisatsiooniga. Sadevete puhastamiseks tuleb kasutada õlipüüdureid. Sademevee naaber-kinnistutele juhtimine ei ole lubatud. Kruntidel hoonete ehitusprojektide staadiumis töötatakse välja lahendused sadevete pinnasesse immutamiseks ning liigvete ärajuhtimiseks, välistades vete kogunemise ning valgumise naaberkruntidele. Elektrivarustus Planeeritakse vastavalt: Elektrilevi OÜ Tartu regioon tehnilised tingimused detailplaneeringuks Nr Välja tn 4 kinnistu (pos 2) saab toite kinnistul asuvast Võitööstuse alajaamast. Antud alajaama omanik on AS E-Piim Tootmine. Planeeringus Välja tn 4 kinnistuga liidetav Välja tn 7 on kavandatud liita Välja tn 4 elektrivõrku ning Vello alajaamast Välja tn 7 kinnistule tulev olemasolev elektriõhuliin likvideertakse. Jõgeva mnt 1 (pos 1) ühendatakse olemasolevasse liitumiskilpi 3x25A, mis asub Jõgeva mnt poolsel krundipiiril ning saab toite Vello alajaamast maakaabliga. Planeeritavat ala läbivatele elektriliinidele on ette nähtud servituudi seadmise vajadus, vt. seletuskiri p. 11. Sidevarustus Planeeritakse vastavalt Elion Ettevõtted AS tehnilistele tingimustele: telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr Jõgeva mnt 1 kinnistu (pos 1) liitumispunkt on planeeritud Jõgeva maanteel asuvast sidemaakaablist. Välja tn 4 (pos 2) kinnistul on olemasolev sideühendus. 10

11 Vastavalt tehnilistele tingimustele ehitada hoonete sisevõrk PON-tehnoloogial optiliste kaablitega. Ametiruumides näha ette koht PON seadme paigaldamiseks, vajalik elektritoide. Ruumisiseselt ehitada jaotusvõrk cat5/cat6-kaablitega. Soojusvarustus Välja tn 4 (Pos 2) on ühendatud samal kinnistul asuva olemasoleva kaugküttetorustiku ja katlamajaga. Jõgeva mnt 1 kinnistul (pos 1) lahendatakse soojavarustus lokaalselt ning liitumist kaugküttetorustikuga ette ei nähta. Välisvalgustus Olemasolev välisvalgustus on Jõgeva mnt ääres. Kungla tn 2 (Pos 4) asuvas parklas ja positsioonil 3 asuval haljasalal tuleb välisvalgustuse vajadus ja paiknemine lahendada projektiga. Tuleohutuse tagamine Planeeritav Välja tn 4 krunt (pos nr 2) on varustatud normidele vastava tuletõrjesüsteemiga, planeeritava ala läheduses (Pärna tee ja Jõgeva mnt ristumisel) paikneb olemasolev hüdrant, mille orienteeruv kaugus planeeritavast kinnistust on 117m. Planeeringuga on lisaks kavandatud üks uus hüdrant Kungla ja Välja tänava ristmikule. Olemasolevate ja planeeritavate hoonete minimaalsem tuleohutuse klass on TP2. Seoses planeeritavate hoonete paiknemise täpsustumisega lubatud hoonestusalas ehitusprojekti staadiumis, täpsustatakse tulemüüri vajadus ka ehitusprojekti staadiumis. Ehitusprojekt kooskõlastada päästeametiga. Hooned tuleb rajada arvestades nõutud tuleohutuskujasid ja majandus- ja taristuministri määrust nr 54 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded" ning vastavalt Eesti Standardile EVS 812-6:2012+A1:2013 Tuletõrje veevarustus. 9. Keskkonnakaitse abinõud Planeeringuga ei näha ette objekte, millede ehitus tooks kaasa keskkonnamõju hindamise vajaduse. Planeeringuga nähakse ette osaliselt olemasoleva kõrg- ja madalhaljastuse likvideerimine. Samas nähakse ette ka täiendavate istutuste vajadus. Puude likvideerimiseks taotleda raieluba. Säilivale kõrghaljastusele tuleb tagada kasvutingimused ning näha ette puude hooldus. Planeeritaval alal tekkivad jäätmed tuleb koguda kokku sorteeritult ja paigutada selleks ettenähtud kogumiskonteineritesse. Jäätmekonteinerid on paigutatud jäätmeautole hõlpsalt ligipääsetavasse kohta. Jäätmete vedu ja edasine käitlemine peab olema korraldatud selleks tegevuseks luba omava ettevõtte poolt. Välja tn 4 kinnistul tuleb kütusehoidla mahutipargi likvideerimisel välja selgitada jääkreostuse olemasolu ning selle esinemisel see likvideerida. Planeeritaval alal paikneb olemasolev 155 m sügavune puurkaev. 11

12 10. Kuritegevuse ennetamine Kuritegevuse ennetamine: Eesti Standardi soovitustele tuginedes on kuritegevuse ennetamiseks vajalikud tänavate, parkide jm keskkonna turvaliseks muutmine ja valgustamine. Autodega seotud riskide vähendamiseks on parklas vajalik ette näha ala valgustamine. Piirdeaedade rajamine on samuti lubatud. Aluseks on Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: linnaplaneerimine 11. Servituutide vajadus Maakasutust kitsendavad tingimused pos nr 2: - puurkaevu veehaarde sanitaarkaitseala R=30m. Tehnovõrkudest tulevad kitsendused: - Planeeringuga määratakse tehnovõrkude servituudivajadusega alaks elektri KP kaablid servituudi vajadus 1 m mõlemale poole kaablit (pos 2 ja 3) Elektrilevi OÜ kasuks. - Planeeringuga määratakse tehnovõrkude servituudivajadusega alaks elektri MP maakaablite servituudi vajadus 1 m mõlemale poole maakaablit (pos 1, 2 ja 3) ning liitumiskilp Jõgeva mnt 1 kinnistu piiril (pos 1) Elektrilevi OÜ kasuks. - Planeeringuga määratakse tehnovõrkude servituudivajadusega alaks elektri MP õhukaablite servituudi vajadus 2 m mõlemale poole õhukaablit (pos 2 ja 3) Elektrilevi OÜ kasuks. - Planeeringuga määratakse tehnovõrkude servituudivajadusega alaks sidemaakaabli servituudi vajadus 2 m mõlemale poole (pos 3) kaablit Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks. - Planeeringuga määratakse tehnovõrkude servituudivajadusega alaks kaugküttetorustiku servituudi vajadus 2 m mõlemale poole äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast (pos 2 ja 3) Adven Eesti AS kasuks. 12

13 IV Lisad 1. Kinnistusraamatu väljavõtted 2. Elektrilevi OÜ Tartu regiooni tehnilised tingimused 3. Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi tehnilised tingimused 4. Põltsamaa Varahalduse OÜ tehnilised tingimused 5. E-Piim planeeringu eskiislahenduse tutvustuse skeemid (eraldi kaustana) 13

14 V Joonised Joonis 1. Asukohaskeem Joonis 2. Tugiplaan Joonis 3. Põhijoonis Joonis 4. Tehnovõrkude koondplaan Joonis 5. Üldplaneeringu muutmise ettepanek 14

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500 Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:50000 Planeering Seletuskiri 1. Sissejuhatus... 4 2. Kontaktvööndi analüüs, funktsionaalsed seosed.... 4 2.1 Põhjendused üldplaneeringu muutmisettepanekuks...

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem