TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON"

Väljavõte

1 TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn Töö nr 2188/14 Jaak Järvekülg Keskkonnaekspert Tartu 2015

2

3 SISUKORD SISUKORD SISSEJUHATUS KAVANDATAVA TEGEVUSE JA REAALSETE ALTERNATIIVIDE LÜHIKIRJELDUS MÕJUTATAVA KESKKONNA LÜHIKIRJELDUS KAVANDATAVA TEGEVUSE SEOS STRATEEGILISTE PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA TEAVE KAVANDATAVA TEGEVUSE JA ALTERNATIIVDEGA EELDATAVALT KAASNEVA OLULISE KESKKONNAMÕJU KOHTA HINDAMISMETOODIKA JA KSH ULATUSE KIRJELDUS UURINGUD KSH PROTSESS JA AJAKAVA AVALIKUSTAMINE KSH PROTSESSIS KSH OSAPOOLED SEISUKOHTADE KÜSIMINE KSH PROGRAMMI SISU OSAS KSH PROGRAMMI AVALKUSTAMINE ANDMEID KSH OTSUSTAJA, JÄRELEVALVAJA, ARENDAJA NING EKSPERTRÜHMA KOHTA LISAD LISA 1. DP JA KSH ALGATAMISOTSUS JA ALGATAMISEST TEAVITAMINE...25 LISA 2. DP ESKIIS ALGATAMISEL (SEISUGA )...27 LISA 3. KSH JUHTEKSPERDI VASTAVUS SEADUSES TOODUD SÄTETELE...29 LISA 4. SEISUKOHAD KSH PROGRAMMI SISU OSAS...31 LISA 5. KSH PROGRAMMI AVALIKUSTAMINE...32

4

5 5 1. SISSEJUHATUS Käesolevas keskkonnamõju strateegilises hindamises (edaspidi ka KSH) käsitletavaks strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Tallinnas Lennuki tn, Liivalaia tn, A. Lauteri tn ja Maakri tn vahelise kvartali detailplaneering (edaspidi ka DP), millega kavandatakse rajada kuni 33 korruse kõrgune eluruumidega ärihoone. Tegevus plaanitakse ellu viia Tallinnas kesklinnas, Lennuki tn, Liivalaia tn, A. Lauteri tn ja Maakri tn vahelise kvartali maa-alal (vt joonis 1). Joonis 1. Planeeritava maa-ala situatsiooniskeem. Maa-ameti kaardirakendus. Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoober 2014 korraldusega nr 1533-k algatati Lennuki tänava, Liivalaia tänava, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (vt algatamisotsus Lisas 1). Korralduses on välja toodud järgmised põhjused keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta: VERSIOON TÖÖ 1984/12

6 6 Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu Kõrghoonete paiknemine Tallinnas ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise kohaselt on kõrghooned linnakeskkonnas olulise keskkonnamõjuga objektid ning nende mõju ulatuse täpsemaks määramiseks on vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine igale kõrghoone ehitamiseks koostatavale detailplaneeringule, mis pärast teemaplaneeringu kehtestamist menetlusse võetakse. Detailplaneeringuga kavandatakse kuni 33-korruselise kõrghoone rajamist. Detailplaneeringus kavandatava kõrghoone rajamise tulemusena suureneb niigi tiheda liiklusega kesklinna piirkonnas liikluskoormus veelgi, sest planeeringualale kavandatakse üle 230 parkimiskoha. Liikluse kasvuga kaasnevad kõrged müratasemed ja õhusaaste, mis avaldavad negatiivset mõju nii planeeringualale, kontaktvööndile kui kogu linnakeskkonnale. Detailplaneeringuga on ette nähtud likvideerida oluliseks hinnatud ja heas seisukorras kõrghaljastust. Planeeritava hoonestuse kuni nelja maa-aluse korruse rajamisel võib avalduda negatiivne mõju põhjavee alanduslehtri tekkimisel, mis võib mõjutada kõrval asuvate hoonete püsivust ja kõrghaljastuse kasvutingimusi. Detailplaneeringus kavandatav tegevus võib avaldada negatiivset mõju kultuuriväärtustele, sest planeeringualal paikneb ehitismälestisi. Detailplaneeringu alale ulatuvad ka arheoloogiamälestiste (asulakohad II a tuh e Kr-16. saj ning saj) kaitsevööndid. Käesolevas dokumendis esitatakse KSH programm, vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) 36 esitatud nõuetele. TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

7 7 2. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA REAALSETE ALTERNATIIVIDE LÜHIKIRJELDUS Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita Lennuki tn 22, Maakri tn 29 ja Lennuki tn 24 krundid ning määrata moodustatud krundile ehitusõigus kuni 33 maapealse ja 4 maa-aluse korrusega elu- ja ärihoone ehitamiseks arvestades alale koostatud Muinsuskaitse eritingimusi (vt DP eskiisjoonis Lisas 2). Alternatiivsete arengustsenaariumitena ja lahendustena on KSH käigus vaatluse all vähemalt järgmised põhimõttelised variandid: Variant 1 - Arendaja poolt kavandatava tegevuse (eskiislahenduse) elluviimine, nagu kirjeldatud ülal ja Lisas 2 esitatud eskiisil. Variant 1 vastab teemaplaneeringule Kõrghoonete paiknemine Tallinnas ning muinsuskaitse eritingimustele. Variant 2 Vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettepanekule analüüsitakse lahendust, millega nähakse ette ülal kirjeldatud kõrghoone ning lisaks nähakse ette Liivalaia tn 39 ja 41 kinnistute hoonestamist A. Lauteri tn 7 elamu kõrguste hoonetega ning A. Lauteri tn 7 hoonele ühe korruse peale ehitamist sihtasutuse Eesti Muusikafond saali tarbeks (sellega väheneks planeeritava kõrghoone brutopinna maht, orienteeruvalt m 2 võrra). Antud lahendus ei vasta olemasolevate hoonete muutmise tõttu muinsuskaitse eritingimustele 1. Variant 3 - Vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettepanekule analüüsitakse lahendust, mille puhul kogu kvartal (va ehitismälestistega krundid) hoonestatakse A. Lauteri tänavale tüüpilise kõrgusega (5 korrust) hoonetega. Antud lahendus ei vasta samuti olemasolevate hoonete muutmise tõttu muinsuskaitse eritingimustele. 0-alternatiiv ehk detailplaneeringu rakendamisest loobumine ja planeeringualal olemasoleva olukorra säilimine. KSH ja DP käigus võivad, näiteks ettepanekute alusel, need alternatiivid täpsustuda. Käsitletavate alternatiivsete võimaluste valikul arvestatakse, et asjakohane on planeerida vaid reaalseid alternatiivseid võimalusi, st lahendusvariante, mis on teostatavad tulenevalt arendaja huvist tegevus ellu viia 2. 1 Vastuolu tõttu muinsuskaitse eritingimustega tõi ka Tallinna Kultuuriväärtuste Amet KSH programmile seisukohti andes välja, et ei poolda sellist arengustsenaariumi. Muinsuskaitseamet nõustus samuti Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esitatud seisukohaga. 2 Sellest tulenevalt võib oluliselt väiksema mahuga või erineva sisuga (ning seetõttu arendajale majanduslikult ebaotstarbekaid) alternatiivseid lahendusi pidada käesoleva detailplaneeringu kontekstis ebarealistlikuks. VERSIOON TÖÖ 1984/12

8 8 3. MÕJUTATAVA KESKKONNA LÜHIKIRJELDUS Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Liivalaia, A. Lauteri, Maakri ja Lennuki tänava vahelises kvartalis. Maa-ala suurus on ~0,98 ha. Kvartal asub tiheda hoonestuse ja liiklusega piirkonnas (krundi kagupiir külgneb Liivalaia tänavaga). Lähiümbruses (400 raadiuses) ei asu ühtegi looduskaitse alust ala või üksikobjekti. Planeeritava maa-ala asukoht Liivalaia, A. Lauteri, Maakri ja Lennuki tänava vaheline kvartal on muinsuskaitseliselt oluline. Kvartali hoonestus on äärmiselt erinev, ulatudes ajaliselt 19. sajandist aastateni ning mahuliselt väikesest ühekorruselisest agulielamust mitme trepikojaga elamuni. Kvartalis paikneb kaks riiklikult kaitstavat mälestist Lennuki tn 26 kinnistul 3-korruseline elamu ja Liivalaia tn 43 kinnistul 2-korruseline elamu. Osa planeeringualast jääb arheoloogiamälestiseks tunnistatud II at ekr 16. sajandist pärit asulakoha ja sajandist pärit asulakoha kaitsevööndisse. Linnaehituslik situatsioon Planeeritava ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne. Piirkonnas paikneb väga erinevate otsarvetega hooneid - nii elu-, äri-, kaubandus- ja majutushooneid kui ka sotsiaalobjekte. Hoonestuslaad on perimetraalne ning hooned pärinevad mitmest erinevast ajastust. Kontaktvööndi hoonete korruselisus on ebaühtlane. Kõrgemad hooned on kuni 26-korruselised, samas on madalama korruste arvuga väikeseid puitmaju. Teisel pool A. Lauteri tänavat asub Olümpia Hotell ja 5-korruseline kortermaja, teisel pool Maakri tänavat asub 4-korruseline äriruumidega korterelamu ning ärihoone. Planeeritud alast kirdes asub 20-korruseline äriruumidega korterelamu ning planeeritud alast idas paikneb Liivalaia tn 45 kinnistul asuv 14-korruselise Nordea panga hoone. Maakri kõrghoonete kvartali idee on osaliselt realiseeritud: välja on ehitatud Olümpia hotell, Maakri tn 36 elamu ja Liivalaia tn 45 krundil asuv Nordea panga 14-korruseline ärihoone. Kõrghooned ei moodusta kontaktvööndis enam üksikuid dominante, vaid hakkavad juba moodustama kõrghoonete kvartalit. Kontaktvööndisse jäävate ja sellega külgnevate kvartalite hoonestustihedus on vahemikus 2,53 kuni 5,5. Piirkonnas on hästi korraldatud ühistransport - lähimad bussipeatused on A. Lauteri ja Liivalaia tänaval ning trammipeatus Tartu maanteel. Lähimad trollipeatused on Kaubamaja tänaval. Lennuki tn 26 krundi A. Lauteri poolses osas on rekreatsioonalana kasutatav haljasala. Avalikest haljasaladest lähimad on Lembitu park ja Politseiaed. TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

9 9 4. KAVANDATAVA TEGEVUSE SEOS STRATEEGILISTE PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA Maakasutuse osas vastab kavandatav tegevus Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 otsusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringule. Lisaks suunab Tallinna linna kõrghoonestuse arengut strateegilisel tasandil kõige konkreetsemalt Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneering Kõrghoonete paiknemine Tallinnas, mille eesmärk oli üldplaneeringut täiendada ja täpsustada. Kuna tegemist on üldplaneeringut täpsustava teemaplaneeringuga, siis sellest lähtuvalt ei ole otstarbekas detailsemalt analüüsida kavandatava tegevuse vastavust Tallinna üldplaneeringule või mõnele muule üldisemale dokumendile, vaid keskendutakse teemaplaneeringus Kõrghoonete paiknemine Tallinnas sätestatud põhimõtete vastavuse võrdlemisele. Vastavalt teemaplaneeringule Kõrghoonete paiknemine Tallinnas on planeeringu põhieesmärk määrata kindlaks Tallinnas kõrghoonete paiknemise võimalikud asukohad ning nende püstitamise keelualad, arvestades vajadust võtta sihipärase kontrolli alla nii Tallinna linnaruumiline areng üldiselt kui ka UNESCO maailmapärandi nimekirja arvatud vanalinna silueti vaadeldavus ja kõrguslik dominantsus. Kõrghoonete teemaplaneeringu teine põhieesmärk on kesklinna ja linnakeskuste tihendamisega püüda pidurdada valglinnastumist. Seetõttu on vaja suurendada Tallinna kesklinna ja selle lähinaabruse maakasutuse intensiivsust, soodustada kesklinnast jalutustee kaugusel oleval alal elamuehitust ja elanike arvu suurenemist. Sellega aidatakse kaasa kesklinna autoliikluse vähenemisele ja suurendatakse linnasüdame atraktiivsust. Hoonestuskõrgust ja -tihedust on vaja reguleerida ka inimsõbraliku elukeskkonna tagamise eesmärgil. Kõrghoonete püstitamisest tulenevate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ning keskkonnamõjude hindamise alusel tuleb luua tingimused säästvaks ja tasakaalustatud linna ruumiliseks arenguks. Teemaplaneeringu tulemusel määrati Tallinnas ära 11 perspektiivset kõrghoonete piirkonda, mille hulgas ka Maakri kõrghoonete piirkond (asukoht piiritletud A. Lauteri, Rävala puiesteega, A. Laikmaa, Gonsiori, Pronksi ja Liivalaia tänavaga), mille sisse jääb ka hinnatav detailplaneeringu ala. Kavandatav tegevus on eeltoodud põhimõtetega kooskõlas, kuna asub perspektiivse kõrghoonete piirkonnana määratletud piirkonnas, mille määramine oli teemaplaneeringu üks põhieesmärke. Samuti vastab kavandatav tegevus teemaplaneeringu teisele põhieesmärgile, milleks on valglinnastumise pidurdamine läbi kesklinna ja linnakeskuste tihendamise, kuna plaanitava kuni 33 korruse kõrgune eluruumidega ärihoone suurendaks töö- ja elukohtade tihedust antud piirkonnas. VERSIOON TÖÖ 1984/12

10 10 5. TEAVE KAVANDATAVA TEGEVUSE JA ALTERNATIIVDEGA EELDATAVALT KAASNEVA OLULISE KESKKONNAMÕJU KOHTA Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2014 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldusele nr 1533-k hinnatakse KSH käigus alljärgnevaid mõjusid: Mõju kõrghaljastusele, avalikule välisruumile ja inimesele, liiklusele ning piirkonna kultuurilistele väärtustele. Mõju välisõhu seisundile (müra ja õhusaaste) ning uue hoonestuse rajamisega kaasnev müra ja õhusaaste olukorra muutumine. Alusandmete kogumiseks viiakse läbi liiklusuuring ning müra- ja õhusaaaste modelleerimine. Vastavalt Terviseametil seisukohale analüüsitakse KSH käigus ka planeeringuala ümbritsevate hoonete tehnoseadete müra mõju kavandatavale hoonetele ja selle elanikele. Hüdrogeoloogilise eksperthinnanguga selgitatakse põhjavee alanduslehtri sügavus ja ulatus ning selle mõju naaberhoonete püsivusele ja kõrghaljastusele. Vastavalt Tallinna Keskkonnaameti seisukohale analüüsitakse seejuures ka mõju põhjaveeressurssidele ja põhjavee kvaliteedile ning hinnatakse põhjavee taseme muutuse mõju kõrghaljastusele. Mõju kultuuriväärtustele - planeeringualal paikneb ehitismälestisi ning detailplaneeringu alale ulatuvad ka arheoloogiamälestiste (asulakohad II a tuh e Kr-16. saj ning saj) kaitsevööndid. KSH käigus käsitletavate mõjude osas on nõuded määratletud ka Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tekstis. Vastavalt KeHJS 40 lõige (4): Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne peab sisaldama: 6) hinnangut eeldatavalt olulise vahetu, kaudse, kumulatiivse, sünergilise, lühi- ja pikaajalise, positiivse ja negatiivse mõju kohta keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, kliimamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele, hinnangut jäätmetekke võimaluste kohta ning mõju prognoosimise meetodite kirjeldust. Sellest tulenevalt käsitletakse käesoleva KSH käigus lisaks ülal loetletud algatamisotsuses välja toodud aspektidele järgmisi KeHJS 40 (4) 6) loetletud aspekte: Mõju inimese tervisele - vastavalt Terviseameti ja Tallinna Keskkonnaameti seisukohtadele analüüsitakse seejuures võimalikku radooni mõju ning TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

11 11 vajadusel pakutakse välja leevendavaid meetmeid. KSH programmi etapis on valminud Finestum Ehitusekspertiisid OÜ poolt koostatud radoonitasemete uuring, mille tulemustega antud teema käsitlemisel arvestatakse. Mõju inimese sotsiaalsetele vajadustele ja varale. Mõju taimedele vastavalt algatamisotsusele analüüsitakse KSH aruandes mõju kõrghaljastusele (sh puude kasvutingimustele). Kavandatava tegevus asub tiheda asustusega linnakeskkonnas. Läheduses ei asu kaitsealuseid taimi ega väärtuslikke kasvukohti, mistõttu nende aspektide detailsem käsitlemine KSH aruande faasis ei ole otstarbekas. Mõju seoses rohevõrgustiku ja roheühendustega, seosed nõutava haljastuse osakaaluga kinnistutel. Mõju loomadele - tulenevalt kavandava tegevuse asukohast (tiheda asustusega linnakeskkonnas) ei ole alust eeldada olulist mõju loomastikule, kuid KSH aruandes käsitletakse mõju lindudele, mis võib avalduda eelkõige võimalike kokkupõrgete näol kõrghoonega; Mõju maastikele mõju maastikele käsitletakse KSH-s selles osas, mis puudutab nö linnamaastikku (sh visuaalne mõju) ja algatamisotsuses mainitud linnaruumi. Vastavalt Tallinna Keskkonnaameti seisukohale analüüsitakse sh mõju jalakäijate liikumisvõimalustele detailplaneeringuga hõlmatud alal koos kontaktvööndiga ning mõju kergliiklejatele mõeldud välisruumile. Mõjud seoses võimalike tuulekoridoride tekkimisega ning insolatsiooniga (DP raames teostatakse insolatsiooni uuring, et tagada vastavus nõuetele). Jäätmeteke KSH käigus käsitletakse ka jäätmetekkega seotud teemasid. Vastavalt Tallinna Keskkonnaameti seisukohale analüüsitakse seejuures ka olmejäätmete liigiti kogumise võimalusi kõrghoones, arvestades ehitise polüfunktsionaalsust. Kuna kõigi KeHJS 40 lõige (4) 6) loetletud aspektide käsitlemine ei ole antud KSH puhul asjakohane, on alljärgnevalt esitatud põhjendused, miks võib juba programmi etapis hinnata, et vastavad mõjud pole olulised ning mille põhjalikum käsitlemine pole KSH-s vajalik: Mõju Natura aladele kavandatava tegevus asub tiheda asustusega linnakeskkonnas, ala läheduses ei asu Natura 2000 võrgustiku alasid ning mõju Natura 2000 võrgustiku aladele puudub. KSH aruande faasis vastavat mõju detailsemalt ei käsitleta. Mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja populatsioonidele - seotud eelnimetatud taimestiku ja loomastiku punktidega ja DP ala asukoha tõttu eeldatavalt olulist mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja populatsioonidele laiemalt ei avaldu. KSH aruande faasis mõju detailsemalt ei käsitleta. Mõju pinnasele - tundlikke pinnavorme detailplaneeringualal ei esine, tegemist on tehisliku pinnasega ja oluline keskkonnamõju puudub. KSH aruande faasis mõju detailsemalt ei käsitleta. VERSIOON TÖÖ 1984/12

12 12 Mõju kliimamuutusele kavandatav tegevus on kooskõlas teemaplaneeringuga Kõrghoonete paiknemine Tallinnas, mille üheks peamiseks soovituseks on pidurdada valglinnastumist läbi Tallinna kesklinna ja selle lähinaabruse maakasutuse intensiivistamise. Sellel on positiivne mõju ka kliimamuutuse seisukohast, kuna potentsiaalselt väheneb transpordi vajadus ning seeläbi kasvuhoonegaaside emissioon. Globaalses mõistes on tegemist väheolulise muutusega ja seetõttu KSH aruandes mõju detailsemalt ei käsitleta. Mõju lokaalsetele keskkonnatingimustele on käsitletud teiste mõjude raames. 6. HINDAMISMETOODIKA JA KSH ULATUSE KIRJELDUS Tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 2 (2) on keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk: arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel; tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse; edendada säästvat arengut. Käesoleval keskkonnamõju strateegilisel hindamisel kasutatakse traditsioonilist KSH protsessi. KSH protsess jaguneb kahte faasi: KSH programmi koostamine. KSH programm (käesolev dokument) on lähtekava, kuidas planeeritakse keskkonnamõju strateegiline hindamine läbi viia, sh esitatakse eeldatavad mõjuvaldkonnad, kaardistatakse osapooled ja huvitatud isikud ning pannakse paika protsessi läbiviimise ajakava. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ja aruande koostamine. KSH aruanne on kogu protsessi kokkuvõttev lõppdokument. KSH protsess on avalik ning avalikkust kaasav. Mõlemale KSH käigus valmivale dokumendile lisatakse avalike arutelude protokollid ja avalikustamise käigus kirjalikult esitatud küsimused, ettepanekud ja vastuväited ning vastused nendele. Üldiselt on KSH-de (strateegilise hindamise) puhul sobivaimaks ja sisuliselt õigeimaks metoodikaks vastavusanalüüs. Vastavusanalüüsi käigus hinnatakse strateegilises dokumendis käsitletud alternatiivsete arengustsenaariumite vastavust antud strateegilise dokumendi puhul asjakohastele strateegilistele keskkonnaeesmärkidele. Vastavusanalüüs peab andma vastuse, kas erinevad arengustsenaariumid aitavad liikuda strateegiliste eesmärkide suunas, või pigem töötavad eesmärkidele vastu. Kuna aga antud juhul on strateegilise planeerimisdokumendiga (detailplaneeringuga) kaasnevad mõjud eelkõige lokaalse (mitte strateegilise) TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

13 13 iseloomuga, siis täismahus vastavusanalüüsi läbi ei viida, küll aga käsitletakse strateegilise planeerimisdokumendi seost muude asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega (tulenevalt DP iseloomust peamiselt teemaplaneeringuga Kõrghoonete paiknemine Tallinnas ). Käesoleva KSH puhul on sobivamaks analüüsimeetodiks enam keskkonnamõju hindamisele (KMH-le) iseloomulikud meetodid, eelkõige välismõjude analüüs. Käesolevas KSH programmi dokumendis on läbi viidud sõelumine, kus määratletud eeldatavalt olulised keskkonnamõjud (ja mõjud, mille olulisust ei saa käesolevas etapis välistada), mida välismõjude analüüsis käsitletakse. Mõjude prognoosimisel, kirjeldamisel ja hindamisel kasutatakse KMH üldlevinud metoodikaid ning konkreetsete keskkonnategurite puhul valitakse sobivad spetsiifilised hindamismeetodid lähtuvalt mõju iseloomust ja ala spetsiifikast. Eeldatavalt kasutatakse primaarandmete vahetut analüüsi, sekundaarandmete analüüsi, kaardikihtide võrdlemise meetodit, eksperthinnangut ning mainitud meetodite omavahel kombineerimist. KSH protsessis avalike arutelude läbi viimisel kasutatakse modereeritud diskussiooni meetodit. Võttes arvesse Tallinna Linnavalitsuse KSH algatamisotsust, peatükis 2 kirjeldatud detailplaneeringuga kavandatava tegevuse kirjeldust ning peatükis 3 kirjeldatud keskkonda, määratletakse keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus alljärgnevalt: Detailplaneeringu ala kui piirkond, kus kavandatava maakasutuse muutuse mõju otseselt avaldub. Detailplaneeringu kontaktvöönd, millele planeeringuga kavandatava tegevuse mõju avaldab. Arvestatakse ka teiste lähipiirkonnas kavandatavate arendustega ning võimalike koosmõjude avaldumisega ümbritsevale linnaruumile 3. Planeeritava maa-ala situatsiooniskeem on välja toodud peatükis 1 (joonis 1). Erinevate KSH-s käsitletavate keskkonnamõjude osas on ruumiline ulatus, kus avalduv mõju võib olla oluline, erinev. Seetõttu täpsustatakse keskkonnamõju ulatust täiendavalt mõjude hindamise käigus. Kõrghoone rajamine ja hilisem kasutamine Tallinna linnas ei too eeldatavasti kaasa (riigi)piiriülest mõju ning antud teema detailsema käsitluse vajadus KSH aruandes puudub. 3 Vastav analüüs on käesoleva KSH käigus võimalik selles mahus, mil määral teave teiste arenduste kohta eksisteerib ja on kättesaadav. Käesoleva KSH käigus ei saa lahendada ega suunata tegevusi, mis käesoleva DP käsitlusalast väljuvad. VERSIOON TÖÖ 1984/12

14 14 UURINGUD Liiklusmõjude kindlaks tegemiseks viiakse protsessi käigus läbi liiklusuuring 4, mille tulemusi on võimalik kasutada ka müra ja õhusaaste hindamisel ja vajadusel modelleerimisel (juhul kui on eeldada piisavalt suurt müra- ja õhusaaste teket, et selle leviku modelleerimiseks on vajadus). Detailplaneeringu algatamise korralduses on välja toodud järgmine nõue: Planeeringuala paikneb osaliselt arheoloogiamälestise kaitsevööndis. Eeluuringud tuleb tellida Muinsuskaitseameti tegevusluba omavalt firmalt. Selle uuringu vajadusele viitas ka Keskkonnaamet oma seisukoha kirjas. Arheoloogilised eeluuringud viiakse läbi ehitusprojekti staadiumis, enne ehitustööde alustamist. Enne mullatöödega alustamist arheoloogiamälestiste kaitsevööndi alal tuleb need kooskõlastada Kultuuriväärtuste Ametiga. Sellekohane nõue seatakse KSH aruandes. Kavas on läbi viia hüdrogeoloogiline uuring, mis aitab täpsemalt hinnata mõjusid põhjaveele. DP raames teostatakse insolatsiooni uuring, et tagada insolatsiooni vastavus nõuetele. Eelnevalt on läbi viidud dendroloogiline hinnang, mille tulemustega KSH käigus arvestatakse. KSH programmi etapis on valminud Finestum Ehitusekspertiisid OÜ poolt koostatud radoonitasemete uuring, mille tulemused ja järeldused sisalduvad KSH aruandes. Ülal mainitule lisaks täiendavate välitööde ja valdkondlike eriuuringute vajadust KSH programmi etapis ette ei nähta. 4 Liikluskorralduse lahendamine pole otseselt KSH käsitlusvaldkond. Eraldi koostatav liiklusuuring annab vajadusel soovitused liikluskorralduse osas sisendina DP-sse. Parkimiskohad lahendatakse vastavalt vajadusele samuti DP raames. Küll aga antakse ka KSH-s soovitused liikluskorralduse ja transpordi liikide osas lähtuvalt säästva arengu põhimõtetest. TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

15 15 7. KSH PROTSESS JA AJAKAVA Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ning detailplaneeringu koostamise ajakava on esitatud alljärgnevas tabelis. Tabel 1. DP ja KSH eeldatav ajakava KSH etapp DP etapp Aeg KSH algatamine DP algatamine DP eskiisi avalik arutelu KSH programmi eelnõu Tehniliste tingimuste Jaanuar 2015 koostamine taotlemine Seisukohtade küsimine KSH programmi sisu osas ning programmi täiendamine vastavalt saadud seisukohtadele KSH programmi avalik arutelu ja selle eelnev avalik väljapanek (vähemalt 14 päeva) KSH programmi heakskiitmine Keskkonnaameti poolt KSH aruande koostamine, KSH aruande eelnõu lisatakse kooskõlastatavale DP-le KSH aruande avalik arutelu ja sellele eelnev avalik väljapanek (vähemalt 21 päeva) KSH aruande heakskiitmine Keskkonnaameti poolt Veebruar 2015 DP lahenduse koostamine Märts 2015 Aprill 2015 DP kooskõlastamine Mai-August2015 DP vastu võtmine, Detsember 2015 avalik väljapanek ning Jaanuar-Veebruar 2016 sellele järgnev avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu Vajadusel DP järelevalve Märts 2016 Harju maavanema juures DP kehtestamine Juuli 2016 DP kehtestamisest teavitamine Tallinna Linnavalitsuse poolt vastavalt KeHJS 44 Täpset KSH ja DP protsessi ajalist kulgemist on KSH programmi koostamise ajal raske fikseerida, seetõttu tuleb esitatud ajagraafikut lugeda soovitavaks visiooniks. Strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja muudes avalikku menetlust puudutavates seadustes (Haldusmenetluse seadus) sätestatud nõuetele. VERSIOON TÖÖ 1984/12

16 16 8. AVALIKUSTAMINE KSH PROTSESSIS 8.1. KSH OSAPOOLED Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu, on esialgsetel andmetel (KSH programmi koostamise ajal) esitatud alljärgnevas tabelis. Tabel 2. KSH osapooled Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitamine Tallinn Linnavalitsus Kohaliku arengu edendaja ja Kirjaga teavitatakse linnaasutusi. tasakaalustatud avalike huvide kaitsja. DP ja KSH algataja, menetleja ning DP kehtestaja. Keskkonnaamet KSH järelevalvaja huvi ja Teavitatakse Keskkonnaameti Harjufunktsioon on tagada KSH Järva-Rapla regiooni ja küsitakse protsessi seadusejärgsus ja seisukohta KSH programmi sisu osas. üldiste keskkonna-alaste huvide tasakaalustatud arvestamine. Harju Maavalitsus Avalike huvide kaitsja Teavitatakse Harju Maavalitsust. maakonna tasandil (ja vajadusel DP järelevalvaja) Arendaja Kiriku Varahaldus OÜ Detailplaneeringu koostaja K-Projekt Planeeringuala naabermaaomanikud Piirkonna elanikud Laiem avalikkus Huvi arendada kinnistut. Huvi koostada kõiki osapooli rahuldav detailplaneering On huvitatud maa väärtuslikust kasutamisest. On huvitatud maksimaalselt kõrge kvaliteediga elukeskkonnast. Muud võimalikud mõjud ja huvid. Valitsusvälised Keskkonnaalaste või muude organisatsioonid ja organisatsiooni suunitlusest kodanike-ühendused tulenevate väärtuste arvestamise tagamine Muinsuskaitseamet On huvitatud kultuurimälestiste säilimisest ja hea seisukorrast, teostab riiklikku mälestiste üle. järelevalvet Kirjaga eraldi ei teavitata (kuna on vahetult kaasatud tööprotsessi ja protsessiga kursis). Kirjaga eraldi ei teavitata (kuna on vahetult kaasatud tööprotsessi ja protsessiga kursis). Teavitatakse planeeringuala naabermaaomanikke. Kirjaga ei teavitata (teavitatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja Tallinna kodulehel Kirjaga ei teavitata (teavitatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja Tallinna kodulehel Teavitatakse Eesti Keskkonnaühenduste Koda. Teavitatakse Muinsuskaitseametit ja küsitakse seisukohta KSH programmi sisu osas. TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

17 17 Siseministeerium Siseministeeriumi tegevus Teavitatakse Siseministeeriumit. hõlmab muuhulgas kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamist ja koordineerimist. Põhja päästekeskus On huvitatud tuleohutuse- Teavitatakse Põhja päästekeskust. ning muudest riskiaspektidest. Kaitseministeerium On vastutav riigikaitse Teavitatakse Kaitseministeeriumit. korraldamise eest Eesti Vabariigis. Lennuamet On huvitatud seoses Teavitatakse Lennuametit ja võimalike mõjutustega küsitakse seisukohta KSH programmi lennuliiklusele. sisu osas. Terviseamet Terviseameti huvi on kaitsta Teavitatakse Terviseametit ja ja hoida Eesti elanike tervist küsitakse seisukohta KSH programmi ja toetada tervisliku sisu osas. elukeskkonna kujundamist. Tallinna On huvitatud Teavitatakse Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kultuurimälestiste säilimisest Kultuuriväärtuste Ametit ja küsitakse ja hea seisukorrast Tallinna seisukohta KSH programmi sisu osas. linnas. Tallinna Linnaplaneerimise Amet Kesklinna Valitsus Kohaliku (ruumilise)arengu Teavitatakse Tallinna edendaja ja tasakaalustatud Linnaplaneerimise Ametit ja avalike huvide kaitsja. küsitakse seisukohta KSH programmi sisu osas. Kohaliku arengu edendaja ja Teavitatakse Kesklinna Valitsust ja tasakaalustatud avalike küsitakse seisukohta KSH programmi huvide kaitsja. sisu osas SEISUKOHTADE KÜSIMINE KSH PROGRAMMI SISU OSAS Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 36 lg 3 küsiti käesoleva KSH programmi puhul seisukohti programmi sisu osas Keskkonnaameti Harju-Rapla-Järva regioonilt, Muinsuskaitseametilt, Terviseametilt, Lennuametilt, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametilt, Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt ja Kesklinna Valitsuselt. Vastuskirjad saadud seisukohtadega on lisatud KSH programmi Lisas 4 5. Laekunud seisukohtadele vastavalt täiendati programmi (täpsustused on tekstis jooksvalt välja toodud peatükkides 2, 5, 6 ja 9 ning kokku võetud tabelis 3). 5 Lisaks Lisas 4 toodud vastustele vastas Lennuamet, et KSH programmi eelnõule ettepanekuid pole, kiri oli ametkondlikuks kasutamiseks, mistõttu siin seda ei lisata. VERSIOON TÖÖ 1984/12

18 18 Tabel 3. KSH programmi sisu osas laekunud seisukohad ning nendega arvestamine. Seisukoha esitaja Seisukoht Seisukohaga arvestamine Keskkonnaamet Detailplaneeringu algatamise korralduses on välja toodud, et (tsiteerime): Planeeringuala paikneb osaliselt arheoloogiamälestise kaitsevööndis. Eeluuringud tuleb tellida Muinsuskaitseameti tegevusluba omavalt firmalt. KSH programmis ei kajastu ülaltoodud uuringu vajadus. Palume KSH programmi täiendada. Seisukohaga arvestati ning programmi täiendati järgnevalt: Arheoloogilised eeluuringud viiakse läbi ehitusprojekti staadiumis, enne ehitustööde alustamist. Enne mullatöödega alustamist arheoloogiamälestiste kaitsevööndi alal tuleb need kooskõlastada Kultuuriväärtuste Ametiga. Sellekohane nõue seatakse KSH aruandes. (vt peatükk 6) Tallinna Keskkonnaamet Tallinna Keskkonnaamet KSH programmi punktist 9 ei selgu, kes hindab mõjusid arheoloogiamälestistele. Palume KSH programmi täiendada. KSH aruandes hinnata kavandatava tegevuse mõju põhjaveeressurssidele ja põhjavee kvaliteedile (üksnes alanduslehtri tekkimisega seonduva mõju hindamine pole piisav). Samuti analüüsida põhjavee taseme muutuse mõju kõrghaljastusele. Linnaruumilise mõju valdkonnas analüüsida aruandes jalakäijate liikumist detailplaneeringuga hõlmatud alal koos kontaktvööndiga ning kergliiklejatele mõeldud välisruumi piisavust detailplaneeringu elluviimisel. Seisukohaga arvestati ning ekspertide loetelu täiendati järgnevalt: Pille Metspalu sotsiaalsed mõjud, mõju linnaruumile, kultuuriväärtustele ja arheoloogiamälestistele. Vajadusel konsulteeritakse Katrin Uiboga (Uibo Arhitektuuribüroo OÜ, litsentsi nr E 833/2014). (vt peatükk 9) Seisukohaga arvestati ning programmi täiendati järgnevalt: Hüdrogeoloogilise eksperthinnanguga selgitatakse põhjavee alanduslehtri sügavus ja ulatus ning selle mõju naaberhoonete püsivusele ja kõrghaljastusele. Vastavalt Tallinna Keskkonnaameti seisukohale analüüsitakse seejuures ka mõju põhjaveeressurssidele ja põhjavee kvaliteedile ning hinnatakse põhjavee taseme muutuse mõju kõrghaljastusele. (vt peatükk 5) Seisukohaga arvestati ning KSH programmi täiendati järgnevalt: Mõju maastikele mõju maastikele käsitletakse KSH-s selles osas, mis puudutab nö linnamaastikku (sh visuaalne mõju) ja algatamisotsuses mainitud linnaruumi. Vastavalt Tallinna Keskkonnaameti seisukohale analüüsitakse sh mõju jalakäijate liikumisvõimalustele detailplaneeringuga hõlmatud alal koos kontaktvööndiga ning mõju kergliiklejatele mõeldud välisruumile. (vt peatükk 5) TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

19 19 Seisukoha esitaja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet Seisukoht Jäätmetekke peatüki all analüüsida aruandes olmejäätmete liigiti kogumise võimalusi kõrghoones, arvestades ehitise polüfunktsionaalsust. Eesti Geoloogiakeskuse radoonikaardi põhjal esineb planeeringualal kõrgeid radoonisisaldusi pinnases. Käsitleda KSH aruandes võimalikku radooni mõju ja kas on vajalik võtta kasutusele leevendavaid meetmeid. Vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettepanekule analüüsida lahendust, mis tagaks edaspidise hoonestusõiguse ka olemasolevatele hoonetele, sh Lauteri tn 7c hoonele ühe korruse peale ehitamise võimaluse. Nagu ka programmis märgitud, ei vasta antud lahendus olemasolevate hoonete muutmise tõttu muinsuskaitse eritingimustele ning seetõttu sellist arengustsenaariumi me ei poolda. Seisukohaga arvestamine Seisukohaga arvestati ning KSH programmi täiendati järgnevalt: Jäätmeteke KSH käigus käsitletakse ka jäätmetekkega seotud teemasid. Vastavalt Tallinna Keskkonnaameti seisukohale analüüsitakse seejuures ka olmejäätmete liigiti kogumise võimalusi kõrghoones, arvestades ehitise polüfunktsionaalsust. (vt peatükk 5) Seisukohaga arvestati ning KSH programmi täiendati järgnevalt: Mõju inimese tervisele - Vastavalt Terviseameti ja Tallinna Keskkonnaameti seisukohtadele analüüsitakse seejuures võimalikku radooni mõju ning vajadusel pakutakse välja leevendavaid meetmeid. KSH programmi etapis on valminud Finestum Ehitusekspertiisid OÜ poolt koostatud radoonitasemete uuring, mille tulemustega antud teema käsitlemisel arvestatakse. (vt peatükk 5) Seisukohaga arvestati ning programmi peatükkis 2 kirjeldatud alternatiivi 2 kohta lisati alljärgnev märkus: Vastuolu tõttu muinsuskaitse eritingimustega tõi ka Tallinna Kultuuriväärtuste Amet KSH programmile seisukohti andes välja, et ei poolda sellist arengustsenaariumi. Muinsuskaitseamet nõustus samuti Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esitatud seisukohaga. (vt peatükk 2) VERSIOON TÖÖ 1984/12

20 20 Seisukoha esitaja Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Linnaplaneerimise Amet Terviseamet Seisukoht Eelnõus toodud alternatiivsete arengustsenaariumite 1. variandile lisaks palume kaaluda arendaja kavandatava tegevuse elluviimist vastavalt lahendusettepanekule, Liivalaia tn 39 ja 41 kinnistute hoonestamist A. Lauteri tn 7 elamu kõrguste hoonetega ning A. Lauteri tn 7 hoonele ühe korruse peale ehitamist sihtasutuse Eesti Muusikafond saali tarbeks. Eelnõus toodud alternatiivsete arengustsenaariumite 1. variandile lisaks palume kaaluda kogu kvartali (va ehitismälestistega krundid) hoonestamist A. Lauteri tänavale tüüpilise kõrgusega hoonetega. Hinnata KSH aruandes ümbritsevate tehnoseadmete müra mõju perspektiivsele hoonele ja elanikele ning vastavust sotsiaalministri määrusele nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamustes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodi. Seisukohaga arvestamine Seisukohaga arvestati ning KSH programmi peatükis 2 täpsustati vastavat alternatiivi: Variant 2 Vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettepanekule analüüsitakse lahendust, millega nähakse ette ülal kirjeldatud kõrghoone ning lisaks nähakse ette Liivalaia tn 39 ja 41 kinnistute hoonestamist A. Lauteri tn 7 elamu kõrguste hoonetega ning A. Lauteri tn 7 hoonele ühe korruse peale ehitamist sihtasutuse Eesti Muusikafond saali tarbeks (sellega väheneks planeeritava kõrghoone brutopinna maht, orienteeruvalt m 2 võrra). Antud lahendus ei vasta olemasolevate hoonete muutmise tõttu muinsuskaitse eritingimustele 6. (vt peatükk 2) Seisukohaga arvestati ning KSH programmi peatükki 2 lisati uus alternatiiv: Variant 3 - Vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettepanekule analüüsitakse lahendust, mille puhul kogu kvartal (va ehitismälestistega krundid) hoonestatakse A. Lauteri tänavale tüüpilise kõrgusega (5 korrust) hoonetega. Antud lahendus ei vasta samuti olemasolevate hoonete muutmise tõttu muinsuskaitse eritingimustele. (vt peatükk 2) Seisukohaga arvestati ning KSH programmi täiendati alljärgnevalt: Vastavalt Terviseametil seisukohale analüüsitakse KSH käigus ka planeeringuala ümbritsevate hoonete tehnoseadete müra mõju kavandatavale hoonetele ja selle elanikele. (vt peatükk 5) 6 Vastuolu tõttu muinsuskaitse eritingimustega tõi ka Tallinna Kultuuriväärtuste Amet KSH programmile seisukohti andes välja, et ei poolda sellist arengustsenaariumi. Muinsuskaitseamet nõustus samuti Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esitatud seisukohaga. TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

21 21 Seisukoha esitaja Terviseamet Seisukoht Hinnata radooniohtlikkust pinnases Seisukohaga arvestamine Seisukohaga arvestati ning KSH programmi täiendati alljärgnevalt: Mõju inimese tervisele - Vastavalt Terviseameti ja Tallinna Keskkonnaameti seisukohtadele analüüsitakse seejuures võimalikku radooni mõju ning vajadusel pakutakse välja leevendavaid meetmeid. KSH programmi etapis on valminud Finestum Ehitusekspertiisid OÜ poolt koostatud radoonitasemete uuring, mille tulemustega antud teema käsitlemisel arvestatakse. (vt peatükk 5) 8.3. KSH PROGRAMMI AVALKUSTAMINE Peatükk lisatakse peale KSH programmi avalikustamist. VERSIOON TÖÖ 1984/12

22 22 9. ANDMEID KSH OTSUSTAJA, JÄRELEVALVAJA, ARENDAJA NING EKSPERTRÜHMA KOHTA Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn). Detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, Tallinn). Keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, Tallinn), kes korraldab koostöös linnaosa valitsusega keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Keskkonnaametile. Kavandatava tegevuse puhul on arendajaks Kiriku Varahaldus OÜ (aadress Tatari 25, 10116, Tallinn). Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri 6a, Tallinn). KSH programmi on koostanud ja KSH teostavaks eksperdiks on: Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, Tartu, KSH töörühm koosseisus: Jaak Järvekülg - KSH vastutav ekspert (KMH litsents KMH0127) Martin Ruul KSH projektijuht, keskkonnaspetsialist Veiko Kärbla müra ekspert; müra ja õhusaaste modelleerimine Robert Tomasson õhusaaste ekspert Pille Metspalu sotsiaalsed mõjud, mõju linnaruumile, kultuuriväärtustele ja arheoloogiamälestistele. Vajadusel konsulteeritakse Katrin Uiboga (Uibo Arhitektuuribüroo OÜ, litsentsi nr E 833/2014). Kaile Peet loomastiku ja linnustiku ekspert Tõnn Tuvikene keskkonnaspetsialist veega seotud teemad (vajadusel) Ülle Jõgar - keskkonnaspetsialist - taimestik (vajadusel) KSH juhtekspert Jaak Järvekülg omab sellekohast õigust kuna: on omandanud kõrghariduse keskkonnatehnoloogias Tartu Ülikoolis (spetsialiseerumisega ökotehnoloogiale ja keskkonnakorraldusele); omab üle 9 aasta töökogemust projektijuhina ja keskkonnaeksperdina transpordiprojektides; Haridus sisaldas strateegilise planeerimise alaseid aineid seaduses nõutud mahus, eksamid sooritatud positiivsete tulemustega; tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega seonduvaid õigusakte. Eksperdi vastavust seaduses toodud sätetele tõendavad paberid on esitatud KSH programmi Lisas 3. Jaak Järvekülg, keskkonnaekspert TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

23 23 LISAD VERSIOON TÖÖ 1984/12

24

25 25 LISA 1. DP JA KSH ALGATAMISOTSUS JA ALGATAMISEST TEAVITAMINE VERSIOON TÖÖ 1984/12

26

27 27 LISA 2. DP ESKIIS ALGATAMISEL (SEISUGA ) VERSIOON TÖÖ 1984/12

28

29 29 LISA 3. KSH JUHTEKSPERDI VASTAVUS SEADUSES TOODUD SÄTETELE VERSIOON TÖÖ 1984/12

30

31 31 LISA 4. SEISUKOHAD KSH PROGRAMMI SISU OSAS VERSIOON TÖÖ 1984/12

32 32 LISA 5. KSH PROGRAMMI AVALIKUSTAMINE Lisatakse peale KSH programmi avalikustamist TÖÖ NR 2188/14 VERSIOON

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - KSH_programm.doc

Microsoft Word - KSH_programm.doc Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Programm Töö teostaja:

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc

Microsoft Word - Tabivere_UP_KSH_programm_heakskiitmisotsusega.doc Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM (12.03.2014) Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc

Microsoft Word - lisa-2_programm+.doc Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse kavandatavat tegevust, määratakse

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul

Töö number Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti , Haapsalu Telefon: ; e-post: Registrikood: Konsul Töö number 2019-0047 Tellija Haapsalu Linnavalitsus Posti 34 90504, Haapsalu Telefon: 4725300; e-post: hlv@haapsalulv.ee Registrikood: 75012802 Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Anu Lepp Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor anu.lepp@muinsuskaitseamet.ee Muinsuskaitseameti põhiülesanded: Pärandi kaitsmine järelevalve kui ohu ennetamine tegevuste kooskõlastamine Arendustegevus

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - Pa?rnu YP KSH

Microsoft Word - Pa?rnu YP KSH This image cannot currently be displayed. Pärnu üldplaneeringu KSH aruanne 1 Pärnu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Tellija Keskkonnaministeerium

Tellija Keskkonnaministeerium Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@online.ee Tellija: Tallinna Farmaatsiatehase AS Töö nr: 9050 Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx

Microsoft Word - Tapa valla UP KSH valjatootamise kavatsus ELLE docx Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 2018 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 4 2.1 Üldplaneering ja selle

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE RAE KÜLA JALG- JA JALGRATTATEEDE PÕHIPROJEKTI KESKKONNAMÕJU EELHINNANG 2017 Nimetus Versioon Esitamiseks tellijale Töö nr 17/PA/31 Aeg 31.10.2017 Tellija Maanteeamet Rae Vallavalitsus Projekteerija Teedeprojekt

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem