Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM"

Väljavõte

1 Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR: TELLIJA: PROJEKTEERIJA: Projekt363 OÜ EEP002990, TEL002390, FPR Projektijuht: Arhitekt: Kontrollis: Reimo Ilp Ruth Egipti Karina Mamontova (vastutav spetsialist) TALLINN

2 PROJEKTI KOOSSEIS SELETUSKIRJA SISUKORD 1. ÜLDINFO SISSEJUHATUS Detailplaneeringu koostamise alused Planeeringu koostamise eesmärk Olemasolevad geodeetilised alusplaanid OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS Planeeritava ala olemasolev olukord Teed ja juurdepääsud Ühistransport Looduskeskkond Tehnovõrgud PLANEERIMISETTEPANEK Linnaehituslik situatsioon planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed Kontaktvööndis esinevad algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud Planeeritava ala planeerimispõhimõtted Planeeritava ala kruntideks jaotamine Hoonestusala piiritlemine Ehitusõigus Arhitektuurinõuded ja nõuded ehitusprojektile Liikluskorraldus ja parkimise põhimõtted Keskkonnakaitse, haljastus ja heakord Tehnovõrgud Tuleohutus Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Osaliselt või täielikult kehtetuks muutuvad planeeringud planeeritaval maa-alal Kitsendused ja servituudid Muinsuskaitselised piirangud / 17 Projekt363 OÜ

3 4.16. Planeeringuga kavandatu elluviimine KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL JOONISED Jrk Joonise number Joonise nimi Mõõtkava 1 DP - 1 Situatsiooniskeem X X M 1:500 M 1:1000 M 1:5000 M 1:10000 Sobivas mõõtkavas 2 DP - 2 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalne ja linnaehituslik analüüs X LISAD 3 DP - 3 Tugiplaan X 4 DP - 4 Põhijoonis X 5 DP - 5 Illustratsioon X MENETLUSDOKUMENDID Saue Vallavalitsuse korraldus nr 787 Laagri alevik Kirsimäe tn 11 ja Suur-Kirsimäe kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, 17. oktoober 2017.a.; Teadaanne detailplaneeringu algatamise kohta ajalehes Koduvald : Saue vallaleht, nr. 11, 1. november 2017; VÄLJAVÕTE ÜLDPLANEERINGUST 3 / 17 Projekt363 OÜ

4 1. Üldinfo Planeeringu nimetus: Planeeringu tellija: Huvitatud isik: Laagri alevik Kirsimäe tn 11 ja 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering Asukoht: Harjumaa, Saue vald, Laagri Kinnistu andmed: Kirsimäe tn 11, 72701:001:1227, 2462 m 2, Maatulundusmaa 100% Kirsimäe tn 13, 72601:001:0229, 2118 m², Elamumaa 100% Planeeringu koostaja: Dip. arhitekt: Projektijuht: Projekt363 OÜ Kalmistu tee 26, Tallinn, Ruth Egipti Reimo Ilp tel.: , 4 / 17 Projekt363 OÜ

5 2. Sissejuhatus 2.1. Detailplaneeringu koostamise alused Planeerimisseadus; Saue valla üldplaneering; Ehitusseadustik; Saue Vallavalitsuse korraldus nr 787 Laagri alevik Kirsimäe tn 11 ja Suur-Kirsimäe kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, 17. oktoober 2017.a.; Laagri alevik Kirsimäe kinnistu ja lähiala detailplaneering nr 395, kehtestatud 12. mai 2015; Uus-Kirsimäe detailplaneering nr 112, kehtestatud 09. veebruar 2016; Laagri alevik Suur-Kirsimäe detailplaneering nr 573, 15. August 2017; Väike-Kirsimäe kinnistu detailplaneering; Siseministeeriumi poolt välja antud Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013; Jäätmehoolduseeskiri; Siseministri a. vastu võetud määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ; Eesti Vabariigi Standard EVS 809-1:2002, Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine ; Kontaktvööndis eelnevalt algatatud ja kinnitatud detailplaneeringud; muud kehtivad õigusaktid ja projekteerimisnormid Planeeringu koostamise eesmärk Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks Olemasolevad geodeetilised alusplaanid RADIAAN OÜ (Kanali tee 6, Tallinn 10112, Reg nr , EEG000321) poolt koostatud maa-ala plaan tehnovõrkudega Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Kirsimäe tn 11, Töö nr 240G17, / 17 Projekt363 OÜ

6 3. Olemasoleva olukorra iseloomustus 3.1. Planeeritava ala olemasolev olukord Planeeritav ala asub Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus. Planeeritava ala pindala on umbes 0,4 ha. Planeeringuala hõlmab Kirsimäe tn 11 (72701:001:1227, 2462 m 2, Maatulundusmaa 100%) kinnistut ja Kirsimäe tn 13 (72601:001:0229, suurusega 2118 m², Elamumaa 100%) kinnistut. Planeeritav ala piirneb põhjast Kirsimäe tn 9 (katastritunnus 72701:001:1226, Elamumaa 100%) kinnistuga, läänest ja lõunast Kirsimäe tänav L1 (katastritunnus 72701:001:1228, Transpordimaa 100%) kinnistuga ning idas ülejäänud Suur-Kirsimäe kinnistu planeeringualaga, mis otseselt planeeringu koosseisu ei lähe. Ülevaade planeeringualal ja lähiümbruses asuvatest hoonetest ja rajatistest tugineb ehitisregistri andmetele ( maa-ameti andmetele ja välisvaatlustel kogutud informatsioonile, vt allpool olev tabel Maakasutuse loetelu. Maakasutuse loetelu Kinnistu reg nr Krundi aadress Maakasutuse senine sihtotstarve Krundi pind Katastriüksus Hoone (ehitisregistri kood) Ehitisealune pind m Kirsimäe tn Kirsimäe tn 13 Maatulundusmaa (M) 100% Elamumaa (EE) 100% 2462 m :001: m :001: Teed ja juurdepääsud Planeeritav ala piirneb Kirsimäe tänav L1 lõiguga, mis omakorda saab alguse Seljaku tänavalt Ühistransport Lähimad ühistranspordipeatused asuvad Pärnu maanteel. Peatus Laagri asub kinnistust läänes linnulennult umbes 580 m kaugusel (mööda teed umbes 900 m kaugusel) ning Peatus Viljaku asub planeeritavast alast loodes umbes 560 m kaugusel (mööda teed umbes 800 m kaugusel) Looduskeskkond Kõrghaljastus puudub Tehnovõrgud Planeeritaval alal olemasolevaid tehnovõrke pole. Lähimad tehnovõrgud paiknevad Kirsimäe tänaval. 6 / 17 Projekt363 OÜ

7 4. Planeerimisettepanek 4.1. Linnaehituslik situatsioon planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed Planeeritav ala asub Harjumaal, Saue vallas, Laagri alevikus. Planeeritav kinnistu piirneb Kirsimäe tänava, selle äärde jäävate elamumaakruntide ja teiste maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega. Lähialasse planeeritavast alast kaugemale läände ja edelasse jääb ka äri- ja tootmismaade piirkond. Alast loodesse ja läände umbes 500 m kaugusele jääb Pärnu maantee. Selle ääres paiknevad ka lähimad transpordipeatused Kontaktvööndis esinevad algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud Kõik naabruses algatatud, menetletavad või kehtestatud detailplaneeringud on näidatud Joonisel DP-2 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalne ja ehituslik analüüs. Algatatud detailplaneeringud kontaktvööndis Saku vallas Kirsimäe III, Kirsimäe IV, Kirsimäe V, Käspre III, Jaagupi VI, Tõnu-Mihkli VI detailplaneering, a. nr 62. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute maa sihtotstarbe muutmine, elamukruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine. Väike-Kirsimäe detailplaneering, a. nr 39. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Väike- Kirsimäe maaüksuse (katastritunnus 71801:001:0023, maatulundusmaa 100%, pindala 0,67 ha) kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine. Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 detailplaneering, a. nr 860. Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 maaüksuste ehitusõiguste määramine üksik- ja/ või kaksikelamu ning abihoonete ehitamiseks. Karksi detailplaneering, a. nr 32. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Karksi maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0038; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 1,60 ha; kinnistusregistri registriosa nr: , kinnistu nimi: Käspre III) hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ridaelamu ehitamiseks. Saue vallas Pärnu mnt 495 detailplaneering, a. nr 720. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone rajamiseks. 7 / 17 Projekt363 OÜ

8 Kehtestatud detailplaneeringud kontaktvööndis Saku vallas Piirimaa, Linamaa, Käspre IV, Valdmaa ja Ees-Jaagupi detailplaneering, a. nr 849. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasema detailplaneeringu pealesõitude, tulepüsivusklasside ja õlipüüdurite tehniliste lahenduste korrigeerimine. Pille ja Mäe-Tooma detailplaneering, a. nr 42. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, elamukruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine. Jaagu I-08 detailplaneering, a. nr 104. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. Lätte detailplaneering, a. nr 74. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. Kokasauna mü detailplaneering, a. nr 50. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine äri-, tootmis- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks ning ehitusõiguse määramine. Valdmäe tn 5 detailplaneering, a. nr 84. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse muutmine. Lätte detailplaneering, a. nr 920. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jaotamine (ärimaa krunt ja transpordimaa krunt) ning ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu järgi võib antud kinnistul olla üks ärihoone ja üks abihoone. Moodustatava ärimaa krundi maksimaalne ehitusalune pindala on 260 m2. Põhihoone suurim kõrgus maapinnast võib olla kuni 9 m. Uus-Kirsimäe detailplaneering, a. nr 112. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ning üksikelamute ehitamiseks. Planeeringu järgi moodustatakse Uus-Kirsimäe maaüksusele kokku neli elamumaa krunti. Ühele krundile, mille maksimaalne ehitusalune pindala on 600 m2, võib rajada ühe kuni nelja boksiga ridaelamu ja kuni kaks abihoonet. Kolmele krundile võib rajada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet maksimaalne ehitusaluse pindalaga kuni 300 m2. Põhihooned võivad olla maksimaalse kõrgusega 9 m ning abihooned 5 m. Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tn L1 detailplaneering, a. nr 289. Detailplaneeringu eesmärgiks on nimetatud kinnistutele äri- ja tootmismaa kruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Saku valla üldplaneeringu (kehtestatud Saku Vallavolikogu a otsusega nr 22) kohaselt asuvad Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tn L1 kinnistud tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga. Saue vallas Laagri alevikus Pärnu mnt 497 kinnistu ja lähiala detailplaneering, a. nr 485. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta olemasolev elamumaa sihtotstarve ärimaaks. 8 / 17 Projekt363 OÜ

9 Laagri alevikus Meelespea tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering, a. nr 542. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus kuni 3 maapealse korrusega (9 korteriga) korterelamu rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 10,2 m, ehitusaluse pinnaga kuni 249,0 m². Laagri alevikus Kirsimäe kinnistu ja lähiala detailplaneering, a. nr 395. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni viie üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Seljaku tn 6a detailplaneering, a. nr 326. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone rajamiseks. Nõlvaku tn 10 detailplaneering, a. nr 785. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe kuni kolme maapealse korrusega ning kuni kaheteistkümne korteriga korterelamu, kuni ühe maapealse korrusega abihoone, spordiväljaku ja autoparklate rajamiseks. Suur-Kirsimäe detailplaneering, a. nr 573. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kahele krundile (suurustega ca 1880 m²) kavandatakse üksikelamute rajamist, neljale krundile (suurustega ca 2000 m²) kahe korteriga elamute rajamist, üks sotsiaalmaa 50% (üldkasutatav maa) ja transpordimaa 50% krunt planeeritakse Seljaku tänava äärde, mis jääb enamjaolt haljasalaks (suurusega 1275 m²) ning kuhu rajab vald kergliiklustee Planeeritava ala planeerimispõhimõtted Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Väljavõte Saue valla üldplaneeringust: 9 / 17 Projekt363 OÜ

10 Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Kirsimäe tn 11 kinnistu kaheks üksikelamukrundiks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Kirsimäe tn 11 kinnistu suurus on m², mille jagamise tulemusena ei ole võimalik moodustada kahte alates m² suurust üksikelamukrunti. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest tiheasustusalal uute üksikelamute kruntide suuruseks peab olema m². Ligipääs kruntidele on kavandatud Kirsimäe tänav L1 kinnistult, olemasolevalt tänavalt. Planeeringulahendust vaadata detailplaneeringu põhijooniselt (joonis DP-4) Planeeritava ala kruntideks jaotamine Planeeringualale on kavandatud kaks krunti, mis moodustatakse olemasolevatest Kirsimäe tn 11 ja Kirsimäe tn 13 kinnistutest. Planeeringueelsest ning planeeringujärgsest maakasutusest ning kruntide suurusest annab ülevaate allolev tabel. Maakasutuse koondtabel. Pos. nr. Aadress Krundi Krundi Moodustatakse Liidetavate- planeeritud planeeritud kinnistutest või lahu- sihtotstarve (katastriüksuse liik) suurus m 2 riigimaast tatavate osade suurused m 2 1 E 100 % 1500 Kirsimäe tn M 100% Osade senine sihtotstarve (katastriüksuse liik) 2 E 100 % 1500 Kirsimäe tn M 100% Kirsimäe tn EE 100% Kokku: Planeeringu koosseisu on kaasatud Kirsimäe tn 13 (suurusega m²) elamukrunt, millest krunditakse Kirsimäe tn 11 kinnistu koosseisu ca 538 m² maatükk ning mille liitmise tulemusel tekkivate elamukruntide suurused on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustega. Kirsimäe tn 13 kinnistu suuruseks peale kruntimist jääb m². Kirsimäe tn 13 kinnistule on määratud kehtestatud detailplaneeringu alusel (Laagri alevik Suur-Kirsimäe kinnistu detailplaneering) ehitusõigus ühe kahe korteriga elamu rajamiseks. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest - Saue valla üldplaneeringu kohaselt võivad kahe korteriga elamute kruntide suurused olla üldjuhul m². Kirsimäe tn 13 kinnistu suuruseks jääb peale kruntimist m², mis on vastuolus üldplaneeringu põhimõtetega. * Kirsimäe tn 13 kinnistule jääb ehitusõigus kuni ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks Hoonestusala piiritlemine Kruntidele on näidatud lubatud hoonestusala, mis on 4 m naaberkruntidest ja 5 m teepoolsest küljest. Hooneid saab rajada vaid näidatud hoonestusala sisse. Maksimaalne hoonealune pind on 25% krundi pinnast. 10 / 17 Projekt363 OÜ

11 4.6. Ehitusõigus Krundi pos 1 suurus on 1500 m 2 ja sihtotstarve 100 % elamumaa (EP üksikelamu maa). Ehitada on lubatud 1 kuni kahekorruseline üksikelamu ning kuni 3 ühekorruselist abihoonet. Maksimaalne ehitisealune pind on 375 m 2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus on 9 m maapinnast ja abihoonete maksimaalne kõrgus on 5 m maapinnast. Krundi pos 2 suurus on 1500 m 2 ja sihtotstarve 100 % elamumaa (EP üksikelamu maa). Ehitada on lubatud 1 kuni kahekorruseline üksikelamu ning kuni 3 ühekorruselist abihoonet. Maksimaalne ehitusalune pind on 375 m 2. Üksikelamu maksimaalne kõrgus on 9 m maapinnast ja abihoonete maksimaalne kõrgus on 5 m maapinnast Arhitektuurinõuded ja nõuded ehitusprojektile Hoonete välisviimistlus määrata konkreetsete ehitusprojektidega. Hoonestusviis lahtine; Katusekalle kõigil hoonetel 0-45, kasutada piiratud arv katusekaldeid ja katuse värvitoone, vältida väikeseid katusekallete erinevusi; Viimistlusmaterjalidele piiranguid ei seata, kuid välisviimistluses ei tohiks domineerida ümarpalk ja/või ristotisega freespalk; Piirete kõrgus maksimaalselt 1,5 m tänava pinnast ning piirde kaugus vähemalt 2 m teekatte servast; Hoone max. 0,00 abs: Krundil pos , Krundil pos , Uue elamu projekteerimisel peab hoonetüübi valik olema kooskõlas vahetus naabruses olevate hoonetega. Tagada tuleb hoonete ja piirdeaedade arhitektuurne ja esteetiline sobivus konkreetsesse asukohta. Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lähtuda heast ehitustavast ja üldtunnustatud ehitusreeglitest, Ehitusseadustikust ning Saue valla õigusaktidest. Hoonete ehitamine on lubatud vastavalt määratud ehitusõigusele ja tingimustele. Krundil on sihtotstarbe teenindamiseks lubatud teede, parklate ja tehnovõrkude rajamine. Planeeringuga määratletud ehitiste maksimaalne lubatud kõrgus on katuse harja kõrgus hoonega külgnevast maapinnast. Ehitusprojektidega tuleb lahendada parkimine ja krundi haljastamine. Parkimisnormatiiviga arvestamine on soovituslik Liikluskorraldus ja parkimise põhimõtted Tänavavõrkude ja liikluskorralduse planeerimisel on soovituslik arvestada EVS 843:2016 toodud nõuete ja rakendusjuhistega. Planeeringualale on peamiseks juurdepääsuks Seljaku tänavalt alguse saav Kirsimäe tänav. Ligipääs kruntidele saabki alguse Kirsimäe tänav L1 lõigult. Parkimine lahendatakse krundisiseselt eelprojekti mahus. Parkimisnormatiividega arvestamine on soovituslik. Normatiivi järgi on parkimiskohtade arv kruntidele järgmine: Krunt pos 1: 3 11 / 17 Projekt363 OÜ

12 Krunt pos 2: 3 Teed, platsid ja parkimiskohad tuleb rajada kruntidele nii, et sadevesi ei voolaks oma krundilt eemale ning imbuks pinnasesse omal krundil Keskkonnakaitse, haljastus ja heakord Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on: Krundi korrashoid; kinnise konteineri paigaldamine krundile olmejäätmete kogumiseks ja väljaveolepingute sõlmimine. Jäätmete käitlemine toimub vastavalt Saue valla jäätmehoolduseeskirjale; üksikelamu kruntidel sade ja pinnaveed imbuvad pinnasesse. Antud detailplaneeringuga ei kahjustata ümbritsevat keskkonda. Uute kruntide moodustamine ei too kaasa olulist keskkonnamõju, seetõttu ei seata detailplaneeringuga täiendavaid keskkonnaalaseid nõudeid Haljastus Olemasolevat kõrghaljastust alal ei esine. Kruntide täpne haljastamine kavandada ehitusprojektide käigus. Minimaalne haljastusprotsent krundil on 30 %. Planeeritava haljastuse liigilisus peaks sobituma ümbritseva keskkonnaga Jäätmekäitlus Jäätmekäitlusel lähtuda kehtivast Jäätmeseadusest ning Saue valla Jäätmehoolduseeskirjast. Prügikonteineri ala ja/või jäätmemaja on planeeritud kinnistule, kõvakattega alusele. Olmejäätmete kogumise ja sorteerimise kohad on ette nähtud krundi piires. Konteinerid paigaldatakse vastavalt jäätmeliikidele, prügiautodele ligipääsetavasse kohta (vt Joonis DP-4 Põhijoonis). Eraldi kogutakse segaolmejäätmeid, paberit, pappi ja biolagunevaid (komposteeritavaid) jäätmeid. Eraldi on soovitav koguda ka teisi jäätmeliike (s.h. pakendeid). Jäätmekäsitlusel lähtuda Keskkonnateenistuse ettekirjutustest ja jäätmehoolduseeskirjast. Jäätmete utiliseerimiseks sõlmida krundivaldajal leping vastavat litsentsi omava ettevõttega Tehnovõrgud Liitumised on ette nähtud olemasolevatest tehnovõrkudest Kirsimäe tänaval. Tehnovõrkude projekteerimiseks taotleda uued tehnilised tingimused ja liitumistingimused trassivaldajatelt. Täpsem tehnovõrkude lahendus antakse projekteerimise käigus. Tehnovõrkude tööprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist tehniliste tingimuste väljastajatega Veevarustus Veevarustusega liitumine toimub olemasolevatest maakraanidest planeeritavate kruntide piiridel (Vt. Põhijoonis). Tulevane kinnistu omanik taotleb AS-lt Kovek VK tehnilised- ja liitumistingimused elamu ehitusprojekti koostamiseks. 12 / 17 Projekt363 OÜ

13 Tuletõrjeveevarustus Välise kustutusvee normvooluhulk I kasutusviisiga hoonetes on 10 l/s 3 tunni jooksul. Tuletõrje veevarustus on võimalik vooluhulgaga 10 l/s olemasolevatest Seljaku tänava ja Kirsimäe tänava ning Suur- Kirsimäe detailplaneeringuga varem planeeritud hüdrantidest (vt. Põhijoonis). Eelnevalt planeeritud hüdrantide asukoht ei ületa 100 m hoonest. Tuletõrje veevõtukoht on vastavuses EVS 812-6:2012+A1:2013 nõuetega Olmeveekanalisatsioon Kanalisatsioonivõrguga liitumine toimub olemasolevatest kaevudest planeeritavate kruntide piiridel (Vt. Põhijoonis). Tulevane kinnistu omanik taotleb AS-lt Kovek VK tehnilised- ja liitumistingimused elamu ehitusprojekti koostamiseks Sadeveekanalisatsioon Sadevesi immutatakse omal krundil naaberkruntide niiskusrežiimi rikkumata Sidevarustus Sidevarustusega liitumine toimub olemasolevatest sidetrassidest (Vt. Põhijoonis) Elektrivarustus Kirsimäe tn 11 loodenurgas asub olemasolev liitumiskilp. Pos nr 2 krundile planeeritakse uus liitumiskilp ja liitumine olemasoleva elektrivarustusega Küte Soovitatavalt lahendada detailplaneeringu alal hoonete soojavarustus lokaalse gaasiküttega või maasoojuspumpadega. Lubatud on rajada ka õhksoojuspumbad tingimusel, et elamutel soojuspumpade paigaldamisel tuleb arvestada, et tekkiv müra ei sega naabreid. Ehitusprojektides esitada soojuspumpade baasil kavandatavate küttesüsteemide müratasemete andmed. Võtta tarvitusele meetmed Rahvatervise seaduse 8 lõike 2 punkti 17 alusel kehtestatud Sotsiaaalministri aasta määruses nr 42 esitatud müra normtaseme tagamiseks. Projektide seletuskirjades kirjeldada ning vajadusel näidata joonistel kavandatavad leevendusmeetmed. Konkreetne lahendus hoonete soojaga varustamiseks antakse järgmistes projekteerimise etappides Tuleohutus Ehitistevaheliste kujade määramisel arvestada Eesti Vabariigi Standardiga (EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ja selle täiendus EVS 812-7:2008/AC:2011) ning Siseministri a. vastu võetud määrusega nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. Määrusest tulenevalt peab hoonete vahele tule leviku takistamiseks jääma vähemalt 8 m kuja. Hoonestusalad on määratud nii, et hoonete vahele jääks minimaalselt 8 m. Uushoonestuse minimaalseks tulepüsivusklassiks on määratud TP-3. Täpsem tulepüsivusklass anda järgnevas projektieerimisstaadiumis. Tuletõrje veevõtukoht vastab EVS 812-6:2012+A1:2013 nõuetele. Suur-Kirsimäe detailplaneeringuga on ala lähedusse kavandatud kaks hüdranti. Lisaks on olemasolevad hüdrandid Seljaku tänaval. Välise kustutusvee normvooluhulk I kasutusviisiga hoonetes on 10 l/s 3 tunni 13 / 17 Projekt363 OÜ

14 jooksul, mis tagatakse ühisveevärgi kaudu. Eelnevalt planeeritud hüdrantide asukoht ei ületa 100 m hoonest Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste aluseks on Eesti Vabariigi Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine. Soovituslikud meetmed kuritegevuse ennetamiseks ehk turvalise linnaruumi kujundamiseks on: Tänavate ja platside välisvalgustuse tagamine, see annab nähtavuse ja turvatunde; Ala korrashoid tervikuna; Hoonete projekteerimisel tuleks jälgida, et kasutataks turvalisemaid aknaid ja uksi jm. Krundi omanikul on soovitav hoone ja rajatiste projekteerimisel ning hilisemal ekspluateerimisel arvestada eelpool tooduga Osaliselt või täielikult kehtetuks muutuvad planeeringud planeeritaval maa-alal Varem on antud alal kehtestatud Kirsimäe kinnistu ja lähiala detailplaneering (kehtestatud 12. mai 2015 korraldusega nr 395) ja Suur-Kirsimäe detailplaneering (kehtestatud 15. august 2017 korraldusega nr 573). Kirsimäe detailplaneeringuga moodustati Kirsimäe kinnistust kaheksa uut krunti, millest üks on ka Kirsimäe tn 11. Selle kinnistu sihtotstarbeks jäi maatulundusmaa. Antud planeering jagab kinnistu kaheks erinevaks krundiks ning muudab sihtotstarbe elamumaaks (on kooskõlas üldplaneeringuga). Kahe krundi moodustamiseks jääb aga pindala väheseks ning selle tõttu on kaasatud ka Suur-Kirsimäe kinnistu, millest kavandatakse võtta puuduv osa. Suur-Kirsimäe detailplaneeringuga jagati Suur-Kirsimäe kinnistu üheksaks krundiks, millest üks 50% üldkasutatava maa ja 50% transpordimaa sihtotstarbega, kaks transpordimaakrunti ning kuus elamumaakrunti (nendest neli paariselamu krundid). Käesolev planeering hõlmab Suur-Kirsimäe detailplaneeringuga kavandatud Kirsimäe tn 13 krunti pos nr 7: 2118 m 2 suurune paariselamumaa. Sellest planeeritud krundist võetakse ära 538 m 2 suurune osa, et tekiks kaks 1500 m 2 suurust elamumaakrunti, mis on üldplaneeringu minimaalne krundi suurus. Eelnevalt kavandatud paariselamukrundi suuruseks jääb seejärel 1580 m 2. Kirsimäe tn 13 kinnistule jääb ehitusõigus kuni ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks Kitsendused ja servituudid Kirsimäe tn 11 kinnistule ulatub Kirsimäe tn 8 kinnistul paikneva puurkaevu sanitaarkaitseala, kuid see on Uus-Kirsimäe detailplaneeringuga kavandatud likvideerida Muinsuskaitselised piirangud Planeeritaval alal puuduvad riikliku kaitse all olevad mälestised Planeeringuga kavandatu elluviimine Detailplaneeringu elluviimine toimub vastavalt Saue Vallavalitsuse ja arendaja vahel 20. märtsil aastal sõlmitud halduslepingu nr /91/2014 detailplaneeringu korraldamise ja osalise üleandmise kohta ja eelkokkuleppe detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevate kohustuste üleandmise kohta, 14 / 17 Projekt363 OÜ

15 lisakokkuleppe nr 1 ja Saue valla ja arendaja vahel 9. oktoobril aastal sõlmitud lisakokkuleppe sõlmimise eelkokkuleppe alusel ning 6. veebruaril aastal sõlmitud lisakokkuleppe nr 1 alusel. 15 / 17 Projekt363 OÜ

16 Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL Jrk. nr. Kooskõlastatav organisatsioon Kooskõlastuse nr / kuupäev Kooskõlastuse täielik ärakiri Originaali asukoht Märkus 1. Elektrilevi OÜ Enn Truuts NR /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimused lisatud projektile. Allkirjastatud digitaalselt Originaalkaust. Digitaalne kooskõlastus 2. Adven Eesti AS NR Kooskõlastuse väljastas: Enn Truuts Elektrilevi OÜ /allkirjastatud digitaalselt/ Lugeda kooskõlastatuks Adven Eesti AS poolt gaasitorustike osas detailplaneering Kirsimäe tn 11 ja Suur-Kirsimäe kinnistud Harju maakonas, Saue vallas, Laagri alevik; töö nr: kuupäevaga Projekt363 OÜ. Originaalkaust. Digitaalne kooskõlastus 3. Lugupidamisega, Aleksander Aan Gaasivõrgu juht AS Kovek /allkirjastatud digitaalselt/ AS Kovek kooskõlastab märkusega: Originaalkaust. Digitaalne kooskõlastus DP täiendatud vastavalt.

17 Kirsimäe tn 11 ja Suur-Kirsimäe kinnistute ja lähiala detailplaneering Töö Tulevane kinnistu omanik taotleb AS-lt Kovek VK tehnilised- ja liitumistingimused elamu ehitusprojekti koostamiseks. Kooskõlastuse väljastas: Juhatuse liige Aare Sõer 4. Päästeamet /allkirjastatud digitaalselt/ Koostanud: Ruth Egipti Kooskõlastus märkusega: I kasutusviisi puhul välise kustutusvee normvooluhulk on 10 l/s 3 tunni jooksul. Tagatakse ühisveevärgi kaudu. Hüdrandi asukoht ei tohi ületada 100 m hoonest. Kooskõlastuse väljastas: Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Aleksandra Pristavko Originaalkaust. Digitaalne kooskõlastus Märkustes toodud laused on lisatud seletuskirjale lk. 12, 13 2 / 17 Projekt363 OÜ

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem