Meetodid mulla-ja veemikrobioloogias

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Meetodid mulla-ja veemikrobioloogias"

Väljavõte

1 Loeng 12 1 Meetodid mulla-ja veemikrobioloogias 1.Bakterite arvukuse määramine 1.1. Elusrakkude arvukus Väljakülvide meetod tardsöötmele ( plate count, CFU ) Seda nimetatakse ka Kochi meetodiks ja eelduseks on, et igast tardsöötmele külvatud elusrakust areneb üks koloonia. Seetõttu nimetatakse ka neid elusrakke kolooniaid moodustavateks ühikuteks (colony-forming units). Esmalt tehakse detsimaalsete lahjenduste rida uuritavast veest või mullast steriilitud kraanivette või füsioloogilisse lahusesse. Seejärel tehakse lahjendustest pindkülv spaatliga toiteagarile ja asetatakse need sobiva temperatuuri juurde kasvama. Tekkinud kolooniad loendatakse teatud aja mõõdudes. Hinnatakse, et 1-5% bakterite tegelikust arvust kasvab välja agarplaatidel Piirlahjenduste meetod ( most probable number, MPN) Meetod põhineb uuritavast materjalist lahjenduste tegemisel ja lahjenduste reast väljakülvidel vedelsöötmetega katseklaasidesse. Eeldusel, et väljakülvatavas materjalis on mikroobid ühtlaselt jaotunud ning kasvuks väljakülvis piisab ühe mikroobiraku sattumisest söötmesse, koostatakse positiivsete katseklaaside arvust sõltuvalt tingnäitaja, mille järgi otsitakse McCrady tabelist arv, mis näitab uuritavate mikroobide tõenäost hulka 1 ml-s selles lahjenduses, kus viimati registreeriti maksimaalne kasv Bakterite arvukuse otsene määramine valgusmikroskoobis (direct microscopic count). Uuritav veeproov või mullasuspensioon filtreeritakse läbi membraanfiltri. Filtrile jäävad rakud värvitakse spetsiaalsete värvidega ja värvunud rakud loendatakse sõltuvalt värvi tüübist kas valgus- või epifluoresentsmikroskoobis. Vt. allpool ka meetodit FISH. 2. Biomassi otsene määramine: fumigatsioon-ekstraktsioon (FE) ja FAME (Fatty Acid Methyl Ester Analysis). FE :muld inkubeeritakse kloroformi aurudes. Mullast ekstraheeritakse lahustunud rakusisaldised KCl või K2SO4 lahusega. Lahusest määratakse C, N, S või P kontsentratsioon. FAME: mikroobide membraanide koostises olevad lipiidid ekstraheeritakse mullast või veest, muudetakse estriteks ja kogus määratakse kõrgsurvevedelikkromatograafil. 3. Biomassi kaudne määramine: substraadi poolt indutseeritud hingamine (SIR). Mullaproovile lisatakse C-allikas (glükoos, org. happed, aminohapped) ja seejärel mõõdetakse eraldunud CO2 kogust. Maksimaalne algne hingamisintensiivsus on proportsionaalne mulla mikroobide biomassiga. 4. Seente biomassi määramine toimub ergosterooli järgi, kasutades HPLC (kõrgsurvevedelikkromatograaf) või spektrofotomeetrit (282 nm). 5. Mikroobide aktiivsuse määramine: mõõdetakse erinevate ensüümide aktiivsusi. N- ringe: nitrogenaas (atsetüleeni redutseerimine etüleeniks C 2 H 2 C 2 H 4, 15 N 2 -sidumine), N- mineralisatsioon, nitrifikatsioon, denitrifikatsioon (atsetüleeni inhibitsiooni meetod- N 2 O- reduktaas inhibeeritakse), proteaas, ureaas. C-ringe: tsellulaas, ksülanaas, kitinaas, lipaas, β-glükosidaas. Fosforiringe: fosfataas, fosfodiesteraas, fosfomonoesteraas. Väävliringe: arüülsulfataas. Rakusisene metabolism: katalaas, dehüdrogenaas. 6. Mikroobide kasvukiiruse (produktsiooni) määramine. Põhineb [ 3 H]tümidiini koguse määramisel, mis seotakse DNA sünteesi käigus mullast või veest Mikroobikoosluse struktuuri määramine 1. PLFA : mikroobikoosluse struktuur määratakse fosfolipiidide struktuuri alusel. Fosfolipiide leidub üksnes mikroobide membraanides. Fosfolipiidid ekstraheeritakse mullast, muudetakse rasvhapete metüülestriteks ja identifitseeritakse gaaskromatograaf-massspektromeetril või kõrgsurve-vedelikkromatograafil. Tulemust interpreteeritakse mitmemõõtmelise analüüsi abil.

2 Loeng Koosluse metaboolne profiil. Selle meetodi puhul kasutatakse C-allikate komplekti koos redoksvärviga. Levinum on Biolog ( mikroplaatide kasutamine. Tulemust interpreteeritakse mitmemõõtmelise analüüsi abil. 3. FISH (fluorescence in situ hybridization). Kasutatakse fluorestseeruva märgisega oligonukleotiide, mis seonduvad rrna le. Märgisega rakud loendatakse epifluoresentsmikroskoobi abil. 4. Molekulaarsed meetodid mikroobikoosluse struktuuri uurimisel. Mikroobikoosluste uurimisel rakendatavad molekulaarsed meetodid võib laias laastus jagada kaheks: osaliseks ja täielikuks koosluse DNA analüüsiks (partial and whole community DNA analysis). Osalise analüüsi puhul keskendutakse vaid osale genoomist, markergeenidele, mis amplifitseeritakse PCR-i meetodi abil. Täieliku koosluse analüüsi puhul püütakse uurida kogu informatsiooni, mida eraldatud DNA sisaldab. Koosluse DNA täielikul analüüsil kasutatakse näiteks kogu genoomse DNA risthübridisatsiooni (total genomic cross-dna hybridization), mille puhul eraldatakse ja puhastatakse koosluse DNA ning ühe koosluse DNA hübridiseeritakse teise koosluse DNAga. Selle meetodiga saab uurida, kui suur on erinevate koosluste sarnasus. Koosluse enda mitmekesisust saab uurida meetodiga, mille puhul DNA denatureeritakse ja homoloogsetel üheahelalistel DNA lõikudel lastakse peale seda renatureeruda (thermal denaturation and reassociation of whole extracted DNA). Vastavalt renatureerunud ahelate arvule ajas saab määrata koosluse mitmekesisust. Koosluse DNA osalise analüüsi puhul uuritakse PCR-i abil kordistatud markerjärjestusi. Markeriteks on enamasti ribosomaalse operoni geenid, kuid kasutust on leidnud ka ribosomaalsete geenide vaheline intergeenne piirkond ja mitte-ribosomaalsed järjestused, näiteks rep-järjestused või juhuslikult genereeritud polümorfsed markerid. Analüüsiks kasutatakse kas PCR-i fragmendi kloneerimist, millele järgneb restriktsioonja/või sekveneerimisanalüüs või geneetilist tüpeerimist (genetic fingerprinting). Kloneerimismeetodiga on võimalik määrata koosluse liigilist koosseisu ning olemasolevate järjestuste andmebaasi abil saab uusi tüvesid seostada juba identifitseeritutega. Meetodi peamiseks puuduseks on töö suur maht, kuna koosluse mitmekesisuse tõepäraseks kirjeldamiseks tuleb läbi uurida suur hulk kloone. Geneetilise tüpeerimise puhul paljundatakse markerjärjestused PCR-i meetodi abil ja fragmendid eraldatakse amoa geeni kasutamine molekulaarse markerina agaroos- või polüakrüülamiidgeelil vastavalt nende erinevustele pikkuses või primaarjärjestuses. Tulemuseks on kompleksne triibumuster, nn. koosluse "sõrmejälg", mis iseloomustab kas kogu kooslust või osa sellest, olenevalt valitud praimeritest. Geneetilise tüpeerimise meetodid on lihtsalt teostatavad ja kiired ning sobivad väga hästi erinevate bakterikoosluste omavaheliseks võrdlemiseks. Välja on töötatud mitmeid meetodeid, mis põhinevad sellel printsiibil. amoa geen kodeerib ammoniaagi monooksügenaasi α- alaühikut. AmoA esineb kõigil autotroofsetel AOB-l. AmoA geeni analüüsiks konstrueeritud praimeritepaar on võimeline amplifitseerima ammoniaagi monooksügenaasi α alaühiku 491 nt pikkust fragmenti. Kahjuks on sellel meetodil ka omad puudused: nimelt ei ole heterotroofsed AOB-d märklauaks amoa praimeritele, seetõttu amoa-l põhinevad lähenemised alahindavad nitrifitseerijate funktsionaalset mitmekesisust. Teiseks puuduseks on asjaolu, et Proteobakterite γ-klassi kuuluvate metanotroofide metaani monooksügenaasi (mmo) geen ja amoa geen γ-klassi AOB on palju lähemalt seotud kui γ- klassi amoa ja β-klassi amoa geenid. Sellest järelduvalt pole võimalik molekulaarse märklauana kasutada γ-klassi amoa-d koos β-klassi amoa-ga ilma, et samaaegselt poleks märklauaks ka mmo geen metaani oksüdeerijatel Kolmandaks võib amoa geenikoopiate arv varieeruda (tavaliselt genoomis 2-3 tükki), mis muudab hindamise keeruliseks. Jaanis Juhansoni lõputöö 2003

3 Loeng 12 3 DGGE põhimõte Denatureeriva gradiendi geel-elektroforeesiga on võimalik eraldada ühepikkusi, kuid erineva primaarjärjestusega DNA fragmente. Kaheahelalised DNA fragmendid elektroforeesitakse läbi polüakrüülamiidgeeli, mis sisaldab denaturantide lineaarset gradienti. Denaturantidena kasutakse kas segu uureast ja formamiidist või temperatuuri, viimasel juhul nimetatakse meetodit temperatuuri gradiendi geelelektroforeesiks (TGGE). Fragmentide eraldamine põhineb nende erinevatel sulamistemperatuuridel. Kaheahelalise DNA fragmendi sulamine denaturandi kontsentratsiooni või temperatuuri tõustes toimub spetsiifilise mustri põhjal. Teatud pikkusega osad DNA fragmendist, mida nimetatakse sulamisdomäänideks, sulavad kooperatiivselt sulamistemperatuuri Tm juures. Sulamisdomäänid võivad olla 25 kuni mitmesaja aluspaari pikkused. Kahe kõrvutiasetseva domääni Tm-id võivad erineda mitme kraadi võrra ja olla üsna teravalt piiritletavad DNA fragmentide eraldamise aluseks DGGE abil on põhimõte, et primaarjärjestus mõjutab domääni Tm-i ja DNA fragmendi konformatsioon mõjutab tema liikumist geeli maatriksis. DNA molekul elektroforeesitakse läbi polüakrüülamiidgeeli, mis sisaldab DNA denaturantide lineaarset gradienti. DNA molekul siseneb geeli kaheahelalisena ja liigub edasi vastavalt oma molekulmassile. Kui fragment jõuab geelis positsioonile, kus denaturandi kontsentratsiooni ja puhvri temperatuuri koosmõju moodustavad madalaima sulamisdomääni Tm-i, domään hargneb ja fragment takerdub oma hargnenud osaga geeli maatriksisse ning tema liikumine aeglustub. Kui denaturantide gradient on õigesti valitud, aeglustuvad teineteisest kas või ainult ühe aluspaari võrra erinevad fragmendid geelis erinevatel positsioonidel ja eralduvad teineteisest foreesi lõpuks. Liis Kärme lõputöö 2001 Mulla ja vee mikroobikoosluste võrdlemiseks kasutatakse erinevaid geneetilise tüpiseerimise meetodeid. Kõige rohkem kasutatakse 16S rdna analüüsil põhinevaid meetodeid (DGGE- denatureeriva gradiendiga geeli elektroforees, TGGE- temperatuuri gradiendi geeli elektroforees, RFLP- restriktsiooni fragmendi pikkuse polümorfism, ARDRA- amplifitseeritud ribosomaalse DNA restriktsiooni analüüs). Temperatuuri gradiendi geeli elektroforeesil eraldatakse ühepikkused, kuid erineva järjestusega DNA fragmendid. Meetodi lühikirjeldus: DNA eraldatakse mulla ja veeproovidest, 16S rdna lõigu amplifitseerimiseks kasutatakse spetsiaalseid GC-klambriga praimereid. Amplifitseeritud geenifragmendid eraldatakse geelil temperatuuri või denaturandi gradiendi elektroforeesi aparaadis. Saadud geeli mustreid võrreldakse omavahel, samuti võib geelist eraldatud 16S rdna fragmendid sekveneerida. Markergeenidena võidakse DGGE/TGGE meetodi puhul kasutada ka funktsioanllseid geene, näiteks fenooli hüdrokülaas, ammoniaagi monooksügenaas. DGGE/TGGE (denaturing and thermal gradient gel electrophoresis), ARDRA (amplified ribosomal DNA restriction analysis) ja T-RFLP (terminal restriction fragment length polymorphism) analüüs. Koosluse DNA ekstraheeritakse ja 16 S rrna geenid amplifitseeritakse PCR abil (kasutades kas universaalseid, domääni- või rühmaspetsiifilisi praimereid. DGGE/TGGE puhul toimub erineva DNA järjestusega PCR produktide lahutamine denatureeriva või temperatuuri gradiendi geelis. T-RFLP puhul kasutatakse fluoresentsmärgisega praimereid. Peale PCR kasutatakse 2-4 restriktsiooni ensüümi, fragmendid eraldatakse ABI automaatse sekveneerija abil. Meetod vähemalt 5 korda tundlikum kui DGGE/TGGE (detekteeritavate ribotüüpide arv on 5 korda suurem).

4 Loeng 12 4 ARDRA põhineb PCR produktide restriktsioonianalüüsi fragmentide polümorfismil ja on suurema eraldusvõimega kui T-RFLP, sest kasutatakse kõiki restriktsiooni fragmente. Meetod sobib kasutamiseks nii mikroobikoosluste kui ka üksikute tüvede võrdlemiseks. Lisainfo: Järjest rohkem kasutatakse mikroobikoosluste uurimisel funktsionaalseid geene. Näiteks on uuritud järgmiste geenide mitmekesisust keskkonnaproovides: nirs ja nirk nitriti reduktaas, dsrab - sulfiti reduktaas; amoa ammoniaagi monooksügenaas; mcr metüülkoensüüm M reduktaas. Peamiselt leiavad funktsionaalsed geenid rakendust DGGE ja RFLP analüüsil. Stabiilsete isotoopide kasutamine mikroobikoosluse uurimisel (stable-isotope probing SIP). Seda meetodit kasutatakse aktiivsete bakteripopulatsioonide kindlaks tegemiseks. Keskkonnaproovile lisatakse C 13 isotoobiga märgistatud substraati, aktiivselt seda substraati metaboliseerivad bakterid lülitavad selle isotoobi oma DNA ja RNA. Koosluse DNA/RNA eraldatakse proovist ja DNA/RNA fraktsioneeritakse vastavalt C 13 ja C 12 isotoobi sisalduse järgi ning edasi kasutatakse molekulaarseid meetodeid (DGGE, reaalaja PCR; kloneerimine). RISA: Mikroobikoosluse struktuuri analüüsiks kasutatakse ribosomaalse operoni intergeense vaheala analüüsi. Ribosoomi suurt ja väikest alaühikut kodeerivate geenide vahelise piirkonna (vaheala) amplifitseerimiseks kasutatakse spetsiaalseid praimereid. Amplifitseeritud produktid lahutatakse geelis. Saadud geeli mustreid võrreldakse omavahel, samuti võib geelist eraldatud DNA fragmendid sekveneerida. RAPD (random amplified polymorphic DNA). Selle meetodi puhul kasutatakse lühikesi juhuslikke praimereid (ca 10 bp), mis seonduvad genoomse DNA erinevatele kohtadele. Tekkinud PCR produktid on erineva pikkusega ja need eraldatakse geelil. Meetod võimaldab võrrelda erinevaid mikroobikooslusi, kuid ei anna informatsiooni koosluste struktuuri (liigilise koosseisu) kohta. G+C analüüs:guaniini ja tsütosiini (G+C) sisalduse analüüs on väiksema lahutusvõimega kui eelpool loetletud meetodid. Meetod põhineb asjaolul, et prokarüootide DNA G+C suhe varieerub vahemikus 24-76% ja kindlate taksonoomilite rühmade G+C suhe varieerub vahemikus 3-5%. Suure (60-75%) G+C suhtega organismid on enamasti obligaatsed aeroobid oksüdatiivse metabolismiga, väikese G+C suhtega organismid on fermentatiivse metabolismiga. DNA eraldatakse mullast, töödeldakse spetsiaalse värviga, mis seondub A-T rikastele DNA piirkondadele, ning tsentrifuugitakse ScCl gradiendis. Sellele järgneb fraktsioneerimine ja analüüs spektrofotomeetril. G+C suhtel põhinevale DNA fraktsioneerimisele võib järgneda eraldatud DNA fraktsioonide sekveneerimine. Mikroobikoosluse mitmekesisuse hindamine reassotsiatsiooni kineetika põhjal. DNA eraldatakse mullast, denatureeritakse üheahelaliseks DNA-ks ja määratakse selle reassotsiatsiooni kiirus. Mida rohkem on erinevaid DNA ahelaid, seda aeglasem on reassotsiatsiooni kiirus. PCR reaalajas (real-time PCR) See meetod töötati välja 1996 ja põhineb DNA fragmentide amplifiktsiooni jälgimisel reaalajas kasutades fluorestsentsmärgiseid. Analüüsi tulemusena saadakse amplifikatsioonikõverad, mille põhjal on võimalik hinnata algset DNA (matriits, template) kogust (absoluutne ja suhteline kvantitatiivne analüüs). Kvantitatiivset reaalaja PCR kasutatakse mikroobiökoloogias mikroobitüvede ja funktsionaalsete geenide detekteerimiseks, samuti PCR optimeerimiseks. Kuna aparatuur on kallis, siis peamised selle meetodi kasutusvaldkonnad on seni olnud meditsiiniline ja toiduainete mikrobioloogia. Meetodi üheks puuduseks on see, et mingi mikroobide funktsionaalse rühma DNA kogus keskkonnas ei pruugi peegeldada seda, kui suur osa sellest rühmast tegelikult on aktiivne.

5 Loeng 12 5 Probleemid molekulaarsete meetodite kasutamisel: DNA-l Reaalaja PCR on äärmiselt tundlik meetod põhinevad meetodid sõltuvad DNA nukleiinhapete määramiseks ja eraldamise kvaliteedist. Erinevad kvantifitseerimiseks. Meetod põhineb iga bakterid lüüsuvad erinevalt, seega on amplifikatsioonitsükli ekstensioonifaasi lõpus võimalik et osa bakterirakke ei lüüsu toimuval fluorestsentssignaali mõõtmisel. üldse. Praimerite järjestused, mida Signaali saamiseks kasutatakse kasutatakse, on koostatud reaktsioonisegus fluorestseeruva märgisega publitseeritud järjestuste põhjal, mis ei komponente, millisteks võivad olla pruugi adekvaatselt kajastada praimerid, oligonukleotiidiproovid või ainult mittekultiveeritavate bakterite kaheahelisele DNA-le (ehk PCR produktile) järjestusi. Polümeraasi ahelreaktsiooni seonduv värvaine. Protsessis tekkiv signaal käigus võivad tekkida kimeersed on otseselt seotud proovi hübridisatsiooniga produktid. või märgistatud komponendi ja amplikoni interaktsiooniga. Produkti koguse kasvades Mikrokiipide kasutamine vee-ja saadakse ka järjest tugevam mullamikrobioloogias fluorestsentssignaal ja produkti kogunemise Põhiliselt on kiipe kasutatud ajaline dünaamika on kirjeldatav sigmoidse kujuga kõvera abil. Amplifikatsiooniprodukti geeniekspressiooni uurimiseks. on võimalik kvantifitseerida kõvera Mikroobiökoloogias on kasutusel eksponentsiaalse faasi algul, kui produkti järgmised kiibi variandid: tekkest saadud signaal ületab nn. Funktsionaalsete geenide kiibid mürataseme signaali 10 kordselt. Hilisem (FGA functional gene array), mida fluorestsentssignaali analüüs võimaldab rakendatakse funktsionaalsete geenide lihtsalt näidata ka mittespetsiifiliste mitmekesisuse uurimisekskeskkonnas. amplifikatsiooniproduktide võimalikku Näiteks lämmastikuringega seotud tekkimist. geenide (ammoniaagi Jaanis Juhansoni magistritöö, 2005 monooksügenaas amoa, nitriti reduktaas nirs, nitk, metaani monooksügenaas pmoa) uurimiseks. Koosluse genoomsed kiibid (CGA community genome array), mille abil uuritakse mikroobikoosluse liigilist koosseisu. Fülogeneetilised oligonukleotiidide kiibid (POA phylogenetic oligonucleotide array), mis põhinevad 16S rdna põhjal konstrueeritud oligonukleotiididel. Sellised kiibid võimaldavad eristada baktereid erinevatel taksonoomilistel tasemetel. Probleemid kiipide kasutamisel: keskkonna uuringutes on uuritav materjal (DNA) väga mitmekesine, sisaldab ühendeid mis häirivad DNA hübridisatsiooni kiibil, ning eraldatava DNA kogus on väike. Metagenoomika Metagenoomikat defineeritakse kui keskkonnaproovist pärinevate mikroobigenoomide (kollektiivset) funktsionaalset ja geenijärjestustel põhinevat analüüsi. Analüüsi neli põhietappi on järgmised: 1) geneetilise materjali isoleerimine 2) geneetilise materjali manipuleerimine 3) raamatukogu koostamine 4) geneetilise materjali analüüsimine (metagenoomi) raamatukogus Keskmised järjestuste pikkused on kas <15kb või suuremad kui 40 kb Vt lisa:

Sisukord

Sisukord TARTU ÜLIKOOL BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT BIOINFORMAATIKA ÕPPETOOL Priit Palta Hübridiseerimisproovide disaini metoodika geeni koopiaarvu määramiseks Bakalaureusetöö

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation [ hübridiseerimisoligod ja PCR praimerid ] Proov (hübridiseerimisoligod) homogeenne, standardselt märgitult lahuses Target otsitavad nukleiinhappe järjestused, heterogeenne, märkimata tahkel kandjal Hübridiseerimistehnika

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Bakalaureusetöö Viiruslaadsete osakeste puhastamine ja detekteerimine Maksim Runin Juh

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Bakalaureusetöö Viiruslaadsete osakeste puhastamine ja detekteerimine Maksim Runin Juh Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Bakalaureusetöö Viiruslaadsete osakeste puhastamine ja detekteerimine Maksim Runin Juhendaja: Prof.Ago Rinken Kaasjuhendaja: M.Sc. Oliver

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

geneetika layout.indd

geneetika layout.indd XXX. EVOLUTSIOONIGENEETIKA 1. EVOLUTSIOONITEOORIA Charles Darwin sündis üle 200 aasta tagasi (12.02.1809). Ta ei olnud teadlane klassikalises tähenduses, pigem oli ta loodusuurija (naturalist). Juba 22-aastaselt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tandeemsete korduste leidmise programme Triinu Kõressaar 10.11.2004 Kordusjärjestused (1): -Hajuskordusjärjestused SINE LINE LTR transposoonid pseudogeenid segmentide duplikatsioonid Kordusjärjestused

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

EE - EP B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiini

EE - EP B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiini EE - EP1931697 B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE 5 10 15 20 25 Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiinid, mis vahendavad erinevaid bioloogilisi toimeid, muu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut NIKOTIINISÕLTUVUSE MÄÄRAMISE EPIDEMIOLOOGILISED JA GENEETILISED VÕIMALUSED: EESTI ARSTIDE SU

TARTU ÜLIKOOL Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut NIKOTIINISÕLTUVUSE MÄÄRAMISE EPIDEMIOLOOGILISED JA GENEETILISED VÕIMALUSED: EESTI ARSTIDE SU TARTU ÜLIKOOL Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut NIKOTIINISÕLTUVUSE MÄÄRAMISE EPIDEMIOLOOGILISED JA GENEETILISED VÕIMALUSED: EESTI ARSTIDE SUITSETAMISUURING 2014 Carmen-Kristiina Parik Magistritöö

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT GENEETIKA ÕPPETOOL Kadi Rõuk Plasmiidi pg20 replikatsiooni inits

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT GENEETIKA ÕPPETOOL Kadi Rõuk Plasmiidi pg20 replikatsiooni inits TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT GENEETIKA ÕPPETOOL Kadi Rõuk Plasmiidi pg20 replikatsiooni initsiatsioon tüves Pseudomonas fluorescens PC20 Bakalaureusetöö

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

kadrimagistritöö4-word.doc

kadrimagistritöö4-word.doc TARTU ÜLIKOOL Bioloogia-geograafiateaduskond Mikrobioloogia ja viroloogia õppetool Kadri Janikson Episomaalsete DNA viiruste replikatsiooni- ja segregatsioonifunktsiooni uurimine Magistritöö Juhendaja:

Rohkem

AINE NIMETUS

AINE NIMETUS BIOLOOGIA 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;

Rohkem

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM Bioloogia ainekava. III. kursus Pärilikkus ja IV. kursus Evolutsioon ja ökoloogia. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne Projekti Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud lõpparuanne. Jõgeval, 29. November 2017 a. Projektijuht: Andres Mäe Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut Projektijuhi kontaktandmed: 671 1560,

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Bioloogia - gümnaasium

Bioloogia - gümnaasium Gümnaasium BIOLOOGIA Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 2)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Termofiilsed ja termotolerantsed mikroobid toiduainetetööstuses Thermophilic and thermoduric microbes in food industry DSc. Priit Elias BioCC juhtivteadur 2019 Toiduainetesse sattumisel on termofiilsete

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Sünteetiline bioloogia kui võimalus Eesti majanduse ja teaduse ühendamiseks

Sünteetiline bioloogia kui võimalus Eesti majanduse ja teaduse ühendamiseks Sünteetiline bioloogia: the next big thing Mart Loog Tehnoloogiainstituut Sünteetiline bioloogia Sünteetiline bioloogia on uus eluteaduse suund, mis kasutab insenertehnilisi printsiipe, et süstemaatiliselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - A.Tikerberi.ppt

Microsoft PowerPoint - A.Tikerberi.ppt Lokaalanesteetikute süsteemne toksilisus Artur Tikkerberi ITKH LA toimemehhanism ph 7,1 Rakk Ainult ioniseeritud LA mõjub ioonkanalile Ainult mitteioniseeritud LA läbib raku membraani ph 7,4 Lubatud LA-te

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Loote kasvupeetuse diagnostika Tiina Angerjas AS ITK Naistekliinik Mis on kasvupeetus (KP)? Loode ei saa saavutada oma geneetiliselt determineeritud potentsiaalset kaalu KP esineb kuni 10% populatsioonist

Rohkem

Bioloogia ainekava 1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid bioloogias Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1

Bioloogia ainekava 1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid bioloogias Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1 Bioloogia ainekava 1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid bioloogias Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust,

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 3D mänguarenduse kursus (MTAT.03.283) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 Teemad Tee leidmine ja navigatsioon Andmete protseduuriline genereerimine Projektijuhtimine Tee leidmine Navigatsiooni võrgustik (navigation

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ARSTITEADUSKOND MIKROBIOLOOGIA INSTITUUT Magda Karakai Stafülokokkide metitsilliin-resistentsus enneaeg

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ARSTITEADUSKOND MIKROBIOLOOGIA INSTITUUT Magda Karakai Stafülokokkide metitsilliin-resistentsus enneaeg TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ARSTITEADUSKOND MIKROBIOLOOGIA INSTITUUT Magda Karakai Stafülokokkide metitsilliin-resistentsus enneaegsete ja ajaliste vastsündinute emade rinnapiimas Bakalaureusetöö

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft Word B6EF-5B12-08BFA8.doc

Microsoft Word B6EF-5B12-08BFA8.doc TARTU ÜLIKOOL BIOLOOGIA- GEOGRAAFIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT BIOTEHNOLOOGIA ÕPPETOOL Ave Merisalu Detoksifikatsioonisüsteemi geenide variatsioonid ja mehepoolne viljatus Magistritöö

Rohkem

geneetika layout.indd

geneetika layout.indd XVI. VIIRUSEGENEETIKA 1. VIIRUSTE GENEETILINE ORGANISATSIOON 1.1. Viirus: rohkem kui molekul ja vähem kui elusrakk 1.1.1. Viiruste defi nitsioon Viirused ei ole elusorganismid. Nad on obligatoorsed rakusisesed

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft PowerPoint - radiobiol2.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - radiobiol2.ppt [Compatibility Mode] Ioniseeriva kiirguse bioloogiline toime Inimene on pidevalt eksponeeritud kiirgusele Aine ja kiirguse vastasmõju faasid. Kiirguse molekulaarne toime ja kromosoomide aberratsioonid Kiirguse otsene toime

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft Word - sisekaas-poorde-eesti.doc

Microsoft Word - sisekaas-poorde-eesti.doc Eesti teaduse tippkeskused oma 5. veebruari 2003. a koosolekul Tartus otsustasid tegutseda ühiselt ja anda välja ühenduse teadussuundi kirjeldava kogumiku EESTI TEADUSE TIPPKESKUSED. 2004 Kogumik on koostatud

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Loodusõpetuse ainekava 5

Loodusõpetuse ainekava 5 Loodusõpetuse ainekava 5.klassile Õppeaine kirjeldus Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, mis kujundab baasteadmised ja -oskused teiste loodusteadusainete (bioloogia, füüsika, loodusgeograafia, keemia)

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT RAKUBIOLOOGIA ÕPPETOOL MAIA-LIISA ANTON HISTOONI H4 N-TERMINAALS

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT RAKUBIOLOOGIA ÕPPETOOL MAIA-LIISA ANTON HISTOONI H4 N-TERMINAALS TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT RAKUBIOLOOGIA ÕPPETOOL MAIA-LIISA ANTON HISTOONI H4 N-TERMINAALSETE MUTATSIOONIDE MÕJU TRANSKRIPTSIOONIST SÕLTUVALE

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biogaasi tootmise ressurss Saaremaa loomafarmide ja toiduainetööstuse biolagunevate jäätmete baasil Peep Pitk, Tallinna Tehnikaülikool peep,pitk@ttu,ee + 372 55604106 Kes ja kust? TTÜ Keemiainstituudi

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT GENEETIKA ÕPPETOOL Maria Gromkova Pseudomonas syringae DC3000 le

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT GENEETIKA ÕPPETOOL Maria Gromkova Pseudomonas syringae DC3000 le TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT GENEETIKA ÕPPETOOL Maria Gromkova Pseudomonas syringae DC3000 levaansukraasi Lsc3 transfruktosüülimisreaktsiooniks

Rohkem

CE¤

CE¤ HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) Kood GM333 2. redaktsioon HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) on otsese in situ fluorestsentshübridiseerimisega (FISH) analüüs, mis on mõeldud HER2 geeni amplifikatsiooni

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem