MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: E-riigi Akadeemia Sihtasutus registrikood:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: E-riigi Akadeemia Sihtasutus registrikood:"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 97 tänava/talu nimi, Tõnismägi 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 1122 telefon: , faks: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 6 Bilanss 6 Tulemiaruanne 7 Rahavoogude aruanne 8 Netovara muutuste aruanne 9 Raamatupidamise aastaaruande lisad 1 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 1 Lisa 2 Raha 12 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 12 Lisa 4 Nõuded ostjate vastu 13 Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 13 Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud 13 Lisa 7 Muud nõuded 14 Lisa 8 Materiaalne põhivara 14 Lisa 9 Kapitalirent 15 Lisa 1 Võlad ja ettemaksed 15 Lisa 11 Võlad tarnijatele 16 Lisa 12 Võlad töövõtjatele 16 Lisa 13 Muud võlad 16 Lisa 14 Annetused ja toetused 16 Lisa 15 Tulu ettevõtlusest 17 Lisa 16 Muud tulud 17 Lisa 17 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 17 Lisa 18 Tööjõukulud 18 Lisa 19 Seotud osapooled 18 Lisa 2 Tulude jaotus 18 Lisa 21 Etteamaksuga projektide ülevaade 2 2

3 Tegevusaruanne Käesolev tegevusaruanne hõlmab 12 kuulist perioodi 1.jaanuarist 212 kuni 31.detsembrini 212. E-Riigi Akadeemias töötas aasta alguses 1 töötajat ja aasta lõpus 12 töötajat. Lisaks sellele kaasati projektide ja koolituste elluviimisel koosseisuvälised eksperte ja koolitajaid. Tööjõukulud aastal 212 olid EUR. Üldinfo E - Riigi Akadeemia Sihtasutus (ega) on mittetulunduslik infoühiskonna arendus- ja analüüsikeskus, mis loodi 22. aastal Eesti Vabariigi Valitsuse, ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) vastastikuse mõistmise memorandumi alusel. E- Riigi Akadeemia eesmärkideks on: - koolituste, uuringute ja koostöövõrgustike kaudu tagada infoühiskonna jätkusuutlik areng; - kujuneda IKT-valdkonna analüüsi- ja kompetentsikeskuseks Euroopas. Peamised projektid Arengukoostöö projekt "Moldova valitsuse võimekuse tõstmine e-valitsemise ja e-reformide valdkonnas" Rahastaja: Välisministeerium Projekti partneriks oli Moldova Riigikantselei raames tegutsev eriigi Keskus (egovernment Center). Projekti tegevused olid igati tulemuslikud. Arvestades asjaolu, et partnerorganisatsioon oli projekti käivitamisel alles mõned kuud vana, vajasid nad konsultatsiooni kaugelt enam kui projekti taotluses püstitatud küsimuste lahendamisel. Seega kujunesid projekti ekspertide missioonid ja online suhtlus laiemateks e-valitsuse juurutamise aruteludeks Moldova partneritega kui pelgalt projekti tegevuste aruteluks. Ka peale projekti tegevuste lõppu on Eesti eksperdid olnud pidevalt kontaktis Moldova partneriga ning andnud täiendavat informatsiooni erinevates e-valitsemist puudutavates küsimustes. Projekti tulemusena on oluliselt tõusnud Moldova valitsuse ametnike teadlikkus moodsa ja läbipaistva valitsemistava suhtes. Projekti tulemusi tutvustati ka 211. aastal oktoobris Tallinnas visiidil viibinud Moldova peaministrile hr. Vlad Filatile. Hr. Vlad Filat külastas ka projekti seminari 211. a kevadel Chisinaus. Arengukoostöö projekt Digitaalse informatisooni turvalisuse tõhustamine Moldovas: valitsusasutuste võimekuse kasvatamine turvalisemate teenuste osutamiseks koostöös USAID CE-1 Emerging Donors Challenge Fund iga" Rahastaja: Välisministeerium, USAID Projekti eesmärgiks on Moldova valitsusasutuste võimekuse kasvatamine digitaalse informatsiooni turvalisuse tõhustamisel, turvalisemate online teenuste osutamine ja turvaintsidentide vältimine tulevikus. Projekt toetab ka valitsuse andmekogude koosvõimelahenduse (x-tee) hankimise ja rakendamise protsessi. Projekti koostööpartneriks on Moldova evalitsuse Keskus (Moldova Valitsusese üksus). Arengukoostöö projekt "Palestiina Omavalitsuse digitaalse turvalisuse võimekuse suurendamine" Rahastaja: Välisministeerium Projekti eesmärgiks on tõsta Palestiina Omavalitsuse võimekust digitaalse turvalisuse valdkonnas ning toetada valitsuse andmebaaside ristkasutuse platvormi juurutamist. Projekti raames viidi edukalt läbi kolmeosaline digitaalse turvalisuse koolitus Palestiina valitsusametnikele ja spetsialistidele ning konsulteeriti Palestiina Omavalitsust digitaalse turvalisuse organisatsioonilistes küsimustes. Samuti konsulteeriti valitsuse andmebaaside ristkasutuse platvormi tehnilist juurutamist. Projekti koostööpartneriks on Palestiina Omavalitsuse Telekommunikatsiooni ja Infotehnoloogia Ministeerium. Koostöö on olnud edukas ning aina süvenev. Transactional e-governance Development in Armenia Rahastaja: Euroopa Komisjon Transactional e-governance Development in Armenia on e-teenuste arendamise projekt Armeenias, mida rahastab Euroopa Komisjon (EuropeAid/ /L/SER/AM) ja mille eesmärgiks on Armeenia valitsuse toetamine oma kodanikele paremate e-teenuste pakkumiseks. Projekt algas 212. aasta augustis ning kestab kaks aastat. E-Armeenia projekti põhikomponendid on ühtse e-posti loomine kõigile Armeenia elanikele, mille kaudu riik nendega suhelda saaks, digitaalse rahvastikuregistri elektroonilise süsteemi loomine, statistikaameti elektroonilise suhtluse keskkonna loomine, e-politsei veebipõhiste teenuste loomine ning armeenia valitsusele e-valitsuse-alase nõuannete pakkumine. Development of a Monitoring Methodology for e-governance in Azerbaijan Rahastaja: OSCE e-teenuste hindamise metoodika väljatöötamine Aserbaidžaanis oli esimene projekt, mille raames loodi metoodikat e-teenuste hindamiseks. Uudne oli seose väljatoomine e-teenuste taseme ja korruptsiooni taseme vahel. Projekti esimeses faasis hinnati ja koostati ülevaade e-azerbaijani positsioonist teiste maailma riikide seas, muuhulgas võrreldi erinevates rahvusvahelistes uuringutes Azerbaijanile antud reitinguid. Azerbaijani tehnilise infrastruktuuri reiting maailmas on kõrge. Projekti teises faasis koostati ettepanek, kuidas kasutada küpsusmudelit e-teenuste taseme hindamisel. Pakutud metoodika sobib küpsusastmel olevate e-teenuste hindamiseks - Azerbaijani e-teenused vastavad küpsusmudeli astmele. Väljatöötatud metoodika võimaldab ka hinnata, kuidas e-teenuste arendamine vähendab 3

4 korruptsiooniriski. Arengukoostöö projekt Avatud valitsemise ning kaasamise edendamine koostöös UNDP-ga Moldovas ja Kosovos Rahastaja: Välisministeerium Projekti eesmärgiks on toetada avatud valitsemise, avatud õigusloome ning kaasamise edendamist uute tehnoloogiate kaasabil Moldovas ja Kosovos. Projekti käigus analüüsitakse riikide õigusloomeprotsessi, kaasamisolukorda ja praktikaid ning koostatakse soovitused vajalike muudatuste sisseviimiseks. Projekti raames lokaliseeritakse vabavaraline kaasamisplatvorm TID+, mida rakendatakse mõlemas riigis, viiakse läbi seminarid avatud valitsemisest ja kaasamisest nii avaliku sektori kui kodanikuühenduste esindajatele. Projekti tulemusena suureneb kasusaajate teadlikkus avatud valitsemisest, avatud õigusloomest ning kaasamisest, samuti võimekus planeerida ning läbi viia kaasamisprojekte. Arengukoostöö projekt e-valitsuse alase strateegia kujundamine ja selle rakendamine Ivano-Frankivski oblastis. Kohaliku omavalitsuse demokraatia arendamisele, läbipaistvuse ja parema juhtimise tagamisele suunatud IKT käsiraamatu koostamine. Rahastaja: Välisministeerium ja SIDA (Rootsi). Projekti eesmärgiks on kaasa aidata e-valitsemise planeerimisele ning rakendamisele Ukrainas Iwano-Frankivski oblastis. Antud valdkonnas on nii Eestil kui ka Rootsil olemas väärtuslik kogemus ja teadmised, mida saab kasutada Iwano-Frankivski oblastis evalitsuse-alaste tegevuste planeerimisel ning konkreetsete projektide käivitamisel. Hindame, et selle kaudu on võimalik kaasa aidata kogu elanikkonna paremale teenindamisele ning valitsuse effektiivsuse, läbipaistvuse ning avatuse tagamisele, seeläbi osutades laialdast mõju kohalikule arengule. Eesmärgiks on samuti Iwano-Frankivski oblasti võimukandjate ning IT juhtide teadlikkuse tõstmine e-valitsemisest. Arengukoostöö projekt e-valitsemise ja internetipõhiste rakenduste teemalised koolitused Valgevene kodanikuühiskonna liikmetele Rahastaja: Välisministeerium Projekti eesmärgiks oli tõsta Valgevene tsiviilühiskonna liikmete teadmist e-valitsemisest, IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) kasutusvõimalustest ning küberturvalisusest. Kõik koolitused koostati tailor-made meetodil, ehk peale näidiskavaga tutvumist saatsid võimalikud osalejad oma taotlused USAID esindustesse sihtriigis (Internews, Pact) ning peale sobivate kandidaatide väljavalimist taotlusvoorude läbiviijate poolt ning lõplikku kinnitamist/täiendamist e-riigi Akadeemia-poolsete hindajate poolt, kohendati kava vastavalt juba konkreetsetele osalejatele, et suurendada koolituste kasutegurit. Arengukoostöö projekt Avatud valitsemise ja e-valitsemise edendamine Tuneesias". Rahastaja: Välisministeerium viidi läbi koolitus e-valitsemine ja Avatud Infoühiskond 14-le Tuneesia riigiametnikule toimus Eesti ekspertide visiit Tuneesiasse. Visiidile eelnes varemalt kaardistatud jätkuprojektide valdkondade analüüs. Töötati välja kolme eri valdkonna küsimustikud (e-valitsemise raamistik ning infosüsteemid, avatud valitsemine ja e-kaasamine, elektroonne maa-administreerimine ning infosüsteemid), mis saadeti Tuneesia vastavatele ametiasutustele täitmiseks. Vastused analüüsiti enne toimunud visiiti. Riigi otsustusprotsessides osalemise ja kaasamise võimaluste laiendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) poolt pakutavate võimaluste abil Rahastaja: Riigi Infosüsteemi Amet, EL Struktuurifondide programmi Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine raames. Projekti raames toimunud tööd olid jaotatud kahte tegevussuunda: Esimeseks tegevussuunaks oli e-demokraatia (e-kaasamise) olukorra analüüs ja poliitikasoovituste koostamine. Selle raames toimus Riigikogu 211. a. valimiste online kampaania analüüs ning Eesti valitsusasutuste e-kaasamispraktikate analüüs. Analüüsi tulemusena valmisid poliitikasoovitused e-demokraatia poliitika täiustamiseks riigis. Teiseks tegevussuunaks oli e-kaasamise ja e-osaluse võimaluste tutvustamine nii riigi kui ka kohalikul tasandil ning laiemale avalikkusele. Valmis ametnikele suunatud juhis eelnõude infosüsteemi EIS kasutamiseks e-kaasamise platvormina ja platvormi võimalusi avalikkusele tutvustav video. e-demokraatia-alaste tööde leping andis võimaluse tegeleda süstemaatiliselt IKT võimaluste teadvustamisega avalikus sektoris ja ühiskonnas tervikuna. Projekti tulemused leidsid kajastust 17. mail 212 toimunud infoühiskonna/e-demokraatia konverentsil Demokraatia muutuste keerises, kus vaagiti tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi demokraatia innovatsiooniks nii kodanike, poliitikute kui ka ametnike vaatekohast lähtuvalt. Kahjuks jäi seal vastuseta projekti elluviimise käigus üles kerkinud põhiküsimus kes poliitilisel tasandil vastutab demokraatia süsteemse ja jätkusuutliku arendamise eest. Loodetavasti saame sellele vastuse kasvanud kodanikuaktiivsuse abiga. ecitizen II: Euroopa linnad ja regioonid kodanikukeskse e-valitsemise suunas Rahastaja: Tartu Linnavalitsus (EL Interreg IVC) e-riigi Akadeemia ja Tartu linn tegid koostööd Euroopa Liidu Interreg IVC projekti ecitizen II raames. e-riigi Akadeemia oli kuni 212. aasta lõpuni Tartu linna nõustajaks rahvusvahelises projektis ecitizen II: Euroopa linnad ja regioonid kodanikukeskse e-valitsemise suunas. Projekt algas 21. aastal ja selle laiemaks eesmärgiks oli Euroopa parimate kohaliku tasandi e-osaluspraktikate kogumine ja vahendamine. Projekti partnerite ring oli lai siia kuulus nii linnavalitsusi kui omavalitsuste regionaalseid ühendusi 1-st riigist (Soome, Eesti, Hispaania, Itaalia, Holland, Iirimaa, Tšehhi, Taani, Ungari, Kreeka). e-riigi Akadeemia rolliks selles projektis oli e-demokraatia-alase ekspertteenuse pakkumine kogu projekti vältel, projekti peamise konkreetse tulemi veebipõhise käsiraamatu koostamine ning rea rahvusvaheliste seminaride ettevalmistamises osalemine. Valminud praktilisi e-kaasamise nõuandeid ja kõigi partnerriikide e-osaluse näiteid sisaldava online-käsiraamatuga saab tutvuda aadressil Avatud Valitsemise Partnerluse võrgustiku tegevuse koordineerimine Rahastaja: Avatud Eesti Fond Projekti eesmärgiks oli tagada 211. aasta sügisel moodustunud vabaühenduste avatud valitsemise partnerluse (AVP) võrgustiku tegevuse 4

5 jätkumine, et toetada avatud valitsemise põhimõtete järgimist praktilises riigivalitsemises. Võrgustik saavutas valmisoleku olla valitsusasutustele sisuliseks ja nõudlikuks partneriks AVP tegevuskava elluviimisel. Informatsiooni jagamiseks nii rahvusvahelise kui siseriikliku AVP protsessi kohta on avatud veebileht mis pakub ühtlasi arutelukeskkonda avatud valitsemise teemadel. E-Riigi Akadeemia jätkab AVP võrgustiku tegevuse koordineerimist ka 213. aastal - Avatud Eesti Fondi toetusel aastal tegi e-riigi Akadeemia algust osalemisega mestimisprojektides. Esimeseks kogemuseks on siin ühisprojekt Montenegros, kus e-riigi Akadeemia on nn nooremaks partneriks (junior partner). Oleme projekti kaudu saanud hinnalisi kogemusi sedalaadsetes projektides osalemiseks. Kahjuks tuleb tõdeda ka, et Eesti maksuseadused panevad meid mestimisprojektides konkureerimisel teiste EL maadega võrreldes ebavõrdsesse olukorda. Sellest on teavitatud ka Välisministeeriumi ja ühisel jõul loodetakse olukorda parandada. e-riigi Akadeemia on taotlenud ja tänaseks kantud mestimispartnerite nimekirja, mis annab meile võimaluse iseseisvalt osaleda mestimisprojektide konkurssidel ning teha ettepanekuid ühistegevusteks teiste EL maadega. Siinjuures on Soome avaldanud huvi ja valmisolekut meiega koos e-riigi mestimisprojektide hangetes osalemiseks. Tänaseks oleme saanud piisavalt kogemusi ka selleks, et juhtpartnerina (leading partner) esineda mestimisprojektides. Viimane võimaldaks vältida mitmeid seni tekkinud probleeme. Montenegro mestimisprojektis Strengthening Administrative Capacities in Information Society on koostöö Itaalia OV arvutuskeskuse CSI, the Department for Digitalization and Innovation, Formez PA (Itaalia), e-riigi Akadeemia, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel. Koolitused ja visiidid Eestis Samara (Venemaa) koolitus teemal e-valitsus ja IKT Poliitika (3 osalejat) India, Eesti e-valitsus ja IKT Poliitika (27 osalejat) Hiina, Eesti ID-kaardi õppereis lahendused ja tootmine (5 osalejat) Tuneesia, e-valitsus ja avatud infoühiskond" (17 osalejat) Palestiina, IKT hariduses ja e-õppes (11 osalejat) Bahrain, Eesti e-valitsuse õppekülastus (4 osalejat) Krasnador (Venemaa), Eesti e-valitsus (4 osalejat) Albaania, IKT kasutamine hariduses Eestis (5 osalejat) Valgevene, e-valitsus ja IKT lahendused meedia esindajatele ( 1 osalejat) , e-valitsus ja IKT lahendused Valgevene kodanikuühiskonna esindajatele (1 osalejat) , IKT hariduses (1 osalejat) , e-valitsus ja noorteorganisatsioonid (1 osalejat) 212. aastal toimus e-riigi Akadeemia tegevuste oluline laienemine. Lisandunud tegevused ei kajastu veel täies mahus 212 aasta eelarves kuid projektide osas toimus olulisi muutusi. Rohkem tähelepanu osutati küberturbe-alase nõustamise ja koolituse väljakujundamisele (projektid Palestiinas ja Moldovas, koolitused Bahraini küberturbe eest vastutajatele jms). Teiseks oluliseks suunaks oli e-riigi arhitektuuri -ja e-teenuste-alane nõustamine, mis Palestiina projektide osas jõudis praktiliste väljunditeni. Nimetatud teemaline eeltöö oli tehtud juba alates 21. aastast. Rakendus suuremahuline e-riigi arendusprojekt Armeenias (EL rahastus e-riigi Akadeemia on siin kosortsiumi juhiks) ja Ukrainas Iwano-Frankivski oblastis (Välisministeeriumi ja Rootsi SIDA finantseerimisel) aastal on e-riigi Akadeemia aidanud kaasa Tallinna Tehnikaülikooli e-riigi teemalise magistriõppe ettevalmistamisega. Nimetatud teema on otseselt seotud Vabariigi Presidendi initsiatiiviga GISI (Global Information Society Initiative) mille väljakuulutamine on planeeritud 213. aasta maisse. Traditsiooniliselt võeti vastu välisriikide delegatsioone ning sisutati ja korraldati koolitusvisiite. 5

6 Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevara Raha ,2 Nõuded ja ettemaksed ,4,7 Kokku käibevara Põhivara Nõuded ja ettemaksed Materiaalne põhivara ,8 Kokku põhivara Kokku varad Kohustused ja netovara Kohustused Lühiajalised kohustused Laenukohustused Võlad ja ettemaksed ,5,1,11,12,13 Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused ,21 Kokku lühiajalised kohustused Pikaajalised kohustused Laenukohustused Kokku pikaajalised kohustused Kokku kohustused Netovara Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustused ja netovara

7 Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused Tulu ettevõtlusest ,15 Muud tulud ,16 Kokku tulud Kulud Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud ,18 Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud ,18 Põhivara kulum ja väärtuse langus Kokku kulud Põhitegevuse tulem Finantstulud ja -kulud Aruandeaasta tulem

8 Rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Kokku korrigeerimised Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Laekunud intressid Makstud intressid Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed Muud laekumised finantseerimistegevusest Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Valuutakursside muutuste mõju Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses Akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem

10 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused e-riigi Akadeemia raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse prinsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärnevates arvestupõhimõtetes. Käesolev majandusaasta aruanne on esitatud Eesti kroonides. Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Aastaaruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud tulude ja kulude aruandes. Nõuded ja ettemaksed Nõuded ostjate vastu Nõudena ostjate vastu kajastatakse e-riigi Akadeemia SA tavapärse tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata välisvaluutas fikseeritud nõuded võetakse arvele operatsioonipäeva kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga. Välisvaluutas fikseeritud nõue hinnatakse raamatupidamise aastaaaruande koostamisel bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga. Ostjatelt laekumata nõudesummad hinnatakse individuaalselt, s.o. iga arve või lepingu alusel toimuva laekumise tõenäosust käsitletakse eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse raamatupidamise seaduse kohaselt. Muud nõuded Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- või pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetumaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalkud allahindlused), mistõttu lühajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad esialgselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Materiaalne ja immateriaalne põhivara Põhivara Materiaalne põhivara võetake algselt arvele tema soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärutse langusest tulenevad allahindlused. Põhivarad amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes nende kasulikust tööeast järgmiselt: Kontorimööbel 1 aastat, ehk 1% aastas Muu inventar ja IT seadmed 3 aastat, ehk 33,3% aastas Bilansis on põhivarade grupid kajastatud vastavalt raamatupidamise seaduses etteantud bilansivormile ja sellest tulenevalt toome 1

11 alljärgnevalt ära sihtasutuse varade jaotuvuse bilansis: - Materiaalne põhivara kirjel on kajastatud kontoritehnika ja mööbel Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. korgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmakumusest, on materiaale põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Põhivara arvelevõtmise alampiir 32 Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga Rendid Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Sihtasutus kui rentnik: Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Annetused ja toetused e-riigi Akadeemia tegevust finantseeritakse suures ulatuses just sihtfinantseerimise põhimõtte kohaselt. Tulemiaruande annetused ja toetused kirjel kajastatakse sihtfotstarbelisi toetusi näiteks Eesti Vabariigi Välisministeeriumi arengukoostööprojekte või Avatud Eesti Fondi stipendiume ning muude organisatsioonide sihtotstarbelisi toetusi. Saadud rahad võetakse bilanssi kohustusena (ettemaksuna) üles ja tuludesse kantakse samas summas, mis on sama projekti kulud aruandeperioodil või lähtuvalt projekti elluviimise mahust. Finatseeritud tegevuse lõppedes on e-riigi Akadeemial kohustus rahasajale esitada saadud sihtotstarbelise toetuse kasutamise aruanne. Kasutamata jäänud sihtfinantseeringu summa reeglina tagastatakse. Juhul kui sihtfinantseeringu raames teostatavad kulutused leiavad aset projekti abikõlblikkuse perioodil ning vastavad abikõlblikkuse reeglitele kuid nende kulude katteks ei ole rahastajalt veel rahalisi vahendeid laekunud, kajastatakse need projekti kuludena antud peroodil ning tõstetakse tulusse sama summa ulatuses, lähtudes tulude ja kulude vastavuse prinsiibist. Sama summa ulatuses kajastatakse summa ka nõuete kontol kuniks leiab aset laekumine rahastajalt. Muud tulud real kajastatakse muu projektipõhine finantseering mille raames on rahastajad finantseerinud kindla eemärgiga projekti või -koolitust. Saadud rahad võetakse bilanssi kohustusena (ettemaksuna) üles ja tuludesse kantakse samas summas, mis on sama projekti kulud aruandeperioodil või lähtuvalt projekti elluviimise mahust. Valdavalt on siin tegu lühiajaliste projektide ja koolitustega. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinatnseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinatnseerinmist ei kajastata tuluna enne kui eksisteerib piisav kinldus, et e-riigi Akadeemia SA vastab sihtfinatseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Tulud 11

12 Tulu ettevõtlusest kirjel kajastatakse majandustegevusest saadavat tulu. Siin kajastatakse ka riigihankel osalemise raames edukaks osutunud projektid. Samuti kajastuvad siin lühiaajalised konsultatsioonitööd jms põhikirjalist tegevust toetavad teenused. Puhkusetasu reserv Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse tulude ja kulude aruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. Bilansipäevale järgnevad sündmused Olulisi sündmusi millel oleks mõju majandusaasta aruandes kajastatavale informatsioonile bilansipäeva ja aastaaruande kinnitamise vahelisel perioodil aset leidnud ei ole. Lisa 2 Raha Sularaha kassas Arvelduskontod Kokku raha Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Muud nõuded Kokku nõuded ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Muud nõuded Kokku nõuded ja ettemaksed Nõuded ja ettemaksed Real Muud nõuded 212 kajastuvad nõuded rahastajatele 932 eurot, ettemaks konsortsiumiparnteritele, mille kohta ootame nende kuluarveid, summas 128 eurot, tagasitaodeldavad lennupiletite ning muude lähetuskulude summad ning ettemaksud töötajatele kokku 3233 eurot ning reisikindlustuste ettemaks 832 eurot. 12

13 Lisa 4 Nõuded ostjate vastu Lisa nr Ostjatelt laekumata arved Kokku nõuded ostjate vastu Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Maksuvõlg Maksuvõlg Käibemaks Üksikisiku tulumaks Erisoodustuse tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Intress 3 69 Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed 242 Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud 242 Real Pikaajalised nõuded ja ettemaksed on kajastatud pangagarantii tagatiseks deposiiti tõstetud summad. Pangagarantii oli tarvilik projekti "Transactional e-governance Development in Armenia" raames Euroopa Komisjoni poolt tehtud projekti ettemaksele. Tagatise summa 3 EUR intressimäär,47% Tagatise summa 212 EUR intressimäär,36% Pangagarantii tähtaeg on kuid garantiileping võidakse lõpetada ka varem, hetkel, mil Euroopa Komisjon aktsepteerib vahearuande ning vabastab ettemaksu tarbeks sõlmitud pangagarantii lepingu. 13

14 Lisa 7 Muud nõuded Jaotus järelejäänud tähtaja järgi 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Nõuded ja ettemaksed: deposiit Kokku muud nõuded Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Kokku muud nõuded kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Lisa 8 Materiaalne põhivara Kokku Arvutid ja arvutisüsteemid Masinad ja seadmed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

15 Lisa 9 Kapitalirent Aruandekohustuslane kui rentnik Jaotus järelejäänud tähtaja järgi 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Kapitalirent Elion Ettevõtted AS Kapitalirendikohustused kokku Jaotus järelejäänud tähtaja järgi 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Kapitalirent Elion Ettevõtted AS Kapitalirendikohustused kokku Renditud varade bilansiline jääkmaksumus Masinad ja seadmed Kokku Lisa 1 Võlad ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Saadud ettemaksed Kokku võlad ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad Muud võlad Saadud ettemaksed Kokku võlad ja ettemaksed

16 Lisa 11 Võlad tarnijatele Lisa nr Võlad tarnijatele Kokku võlad tarnijatele Lisa 12 Võlad töövõtjatele Lisa nr Puhkusereserv Töötasud Muud võlad töövõtjatele Kokku võlad töövõtjatele Lisa 13 Muud võlad Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Kokku muud võlad Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Kokku muud võlad Muude võlgade all on kajastatud 212.a. arveldused aruandvate isikutega, summas 3682 eurot ning pangagarantii ajatatud teenustasud summas eurot, mis on kuludesse kantud aastal 212 kuid mille tasumise tähtajad on alljärgnevad: 5152,58 eurot ,58 eurot ,58 eurot Lisa 14 Annetused ja toetused Lisa nr Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks ,21 Projektide sihtfinantseerimine ,21 Kokku annetused ja toetused sh eraldis riigieelarvest ,21 Muu sihtfinantseering ,21 16

17 Rahalised ja mitterahalised annetused Lisa nr Rahaline annetus Kokku annetused ja toetused Lisa 15 Tulu ettevõtlusest Lisa nr Tulu majandustegevusest Kokku tulu ettevõtlusest Lisa 16 Muud tulud Lisa nr Muu projektipõhine finantseering Muud Kokku muud tulud Lisa 17 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Lisa nr Transpordikulud Mitmesugused bürookulud Lähetuskulud Tööjõukulud Amortisatsioonikulu 1 15 Viisatasud Koolitatavate majutuskulud Muud projektide/koolituste läbiviimise kulud Muud Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Transpordikulu antud lisas kätkeb endas nii Eestisse saabunud delegatsioonide sõidu- ja kohapealse transpordi kulusid kui ka lähetuste raames tehtud transpordikulusid. 17

18 Lisa 18 Tööjõukulud Lisa nr Palgakulu Sotsiaalmaksud Kokku tööjõukulud Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 8 Lisa 19 Seotud osapooled Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused Arvestatud tasu Lisa 2 Tulude jaotus TULUDE JAOTUS ANNETUSED JA TOETUSED (Sihtotstarbelised finantseeringud) Eesti Vabariigi Arengukoostöö projektide sihtfinantseering Eesti Vabariigi poolne tegevuskulude sihtfinantseering Avatud Eesti Fondi stipendium Muu sihtfinantseering ANNETUSED JA TOETUSED (Sihtotstarbelised finantseeringud) kokku MUUD TULUD Muu projektipõhine toetus Eesti Vabariigi riigiasutused UNDP finantseering 2 8 Muu rahvusvaheline organisatsioon Kokku muu projektipõhine toetus

19 Muud tulud MUUD TULUD kokku TULU ETTEVÕTLUSEST TULUD KOKKU

20 Lisa Ette aksuga projektide ülevaade Vaadeldavas lisas o välja toodud projektid, illel oli bila sis kajastatud ette aks kas seisuga.. või... Projektidele, illel oli ette aksu jääk seisuga.. lisa duvad vastavalt projekti lepi gutele tellijate poolt.a. arua deperioodi jooksul e-riigi Akadee ia SA-le üleka tud projekti laeku ised. Projekti ette aksest o aha arvestatud projekti valminud etappide kulude summa ning selle summa ulatuses on saadud finantseerimised kantud majandusaasta tuludesse ja jääk o äidatud seisuga.. real Ette aks.. Bila sis real "sihtotstarbelised tasud, a etused, toetused". Projekti lõppe isel ka takse järelejää ud su a tuludesse või tagastatakse vastavalt lepi gule projekti rahastajale. Lühe d Ettemaks Laekunud 212 Ettemaks ja laekumised 212 kokku Tulusse kantud 212 Rahastajale tagastatud 212 Ettemaks Valgevene koolitus Albaania koolitus Palestii a digivõi ekus Moldova DigiSec Balkani avatud valitsemine Twinning Montenegro e-armeenia Ukraina IF (SIDA) Ukraina IF (VM) GISI Initsiatiiv Muud projektid AEF Keko Moldova e-reform Sambia koolitus Raamat e-riik vene k Vahekokkuvõte: US Alumni Kokku: Vaadeldavas lisas o välja toodud projektid, illel oli bila sis kajastatud ette aks kas seisuga.. või... Projektidele, illel oli ette aksu jääk seisuga.. lisa duvad vastavalt projekti lepi gutele tellijate poolt.a. arua deperioodi jooksul e-riigi Akadee ia SA-le üleka tud projekti laeku ised. Projekti ette aksest o aha arvestatud projekti valminud etappide kulude summa ning selle summa ulatuses on saadud finantseerimised kantud majandusaasta tuludesse ja jääk o äidatud seisuga.. real Ette aks.. Bila sis real "sihtotstarbelised tasud, a etused, toetused". Projekti lõppe isel ka takse järelejää ud su a tuludesse või tagastatakse vastavalt lepi gule projekti rahastajale. Lühe d Ettemaks Laekunud 211 Ettemaks ja laekumised 211 kokku Tulusse kantud 211 Rahastajale tagastatud 211 Ettemaks Tadžiki koolitus I AEF Keko Palestiina X-Tee Palestiina IKT Palestiina IKT Unesco AEF Valijakompass Tadžiki koolitus II KÜSK e-riigikogula e Moldova e-reform Valgevene koolitus Sambia koolitus Raamat e-riik vene k Palestii a digivõi ekus Muud projektid Vahekokkuvõte: ( Lisa 12) US Alumni ( Lisa 8) Kokku:

21 Aruande digitaalallkirjad Aruande lõpetamise kuupäev on: (registrikood: 97) majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud: Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg ARVO OTT Juhatuse liige HANNES ASTOK Juhatuse liige

22 SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE nõukogule Oleme auditeerinud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga , tulemiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 6 kuni 2. Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist. Vandeaudiitori kohustus Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele. Arvamus Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt finantsseisundit seisuga ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. /digitaalselt allkirjastatud/ Eva Veinberg Vandeaudiitori number 193 Grant Thornton Rimess Oü Audiitorettevõtja tegevusloa number 3 Ahtri 6a, Tallinn

23 Audiitorite digitaalallkirjad (registrikood: 97) majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud: Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg EVA VEINBERG Vandeaudiitor

24 Sidevahendid Liik Sisu Telefon Telefon Faks E-posti aadress E-posti aadress Veebilehe aadress

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80137003 tänava/talu nimi, Lai tn 30 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

Tegevusaruanne 2013

Tegevusaruanne 2013 E-Riigi Akadeemia Sihtasutus Tõnismägi 2, 10122 Tallinn TEGEVUSARUANNE 2013 2013 Periood 01.01.2013-31.12.2013 Arvo Ott Sisukord Üldinfo... 2 Peamised projektid... 3 Valgevene... 3 Moldova... 4 Ukraina...

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80102393 tänava/talu nimi, Mardi 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90010410 tänava/talu nimi, Telliskivi 60a (A3 hoone) maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80039364 tänava/talu nimi, Ilmarise tn 25-14 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Eesti Kvaliteediüh

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Eesti Kvaliteediüh MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2009 aruandeaasta lõpp: 31.12.2009 ärinimi või sihtasutuse nimi: registrikood: 80071540 tänava/talu nimi, Gonsiori 27 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn:

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa vallasisene linn vald: Tapa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012432 tänava nimi/number: Kooli tn 5 linn: Haapsalu linn vald: Haapsalu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10120395 tänava/talu nimi, Vingi tn 13 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem