Food and catering services

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Food and catering services"

Väljavõte

1 Toit ja toitlustusteenused Keskkonnahoidlike riigihangete tooteleht 1. Rakendusala Käesolev tooteleht sisaldab soovitusi toidu ja toitlustusteenuste ostmiseks. Tehnilised kirjeldused on kavandatud selliste toodete jaoks, nagu puu- ja köögivili; vesiviljelustooted, meresaadused, liha- ja piimatooted ning mittealkohoolsed joogid; samuti vastavate toitlustusteenuste osutamise jaoks. Toidu puhul hõlmavad põhikriteeriumid mahepõllumajandusliku tootmise meetodeid ja pakendijäätmeid. Täiendavad kriteeriumid hõlmavad ka muid aspekte, nagu integreeritud tootmisstandardite 1 kohaselt toodetud toidu hange ja loomade heaolu. Toitlustusteenuste puhul keskenduvad põhikriteeriumid mahepõllumajanduslikule toidule ning jäätmete vähendamisele ja sorteerimisele. Täiendavad kriteeriumid hõlmavad lisaks keskkonnaalaseid valikukriteeriume, pabertoodete ja puhastusvahendite kasutamist, köögitarbeid, toitumist jne. 2. Peamised keskkonnamõjud 1 Integrated crop management systems in the EU, muudetud lõpparuanne Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadile, Agra CEAS Consulting, mai

2 Mõju Eutrofeerumine 2, hapestumine 3 ja mürgisus inimtervisele ja keskkonnale (taimed ja loomad) vees, õhus ja toidus leiduvate väetise- ja pestitsiidijääkide tagajärjel Teatavate pestitsiidide ja väetiste väära käsitsemise ja kasutamise negatiivne mõju põllumajandustootjate töötervishoiule Mullaerosioon, metsade hävitamine ja bioloogilise mitmekesisuse kadu ebaõige põllumajandustegevuse, liiga intensiivse loomakasvatuse ning intensiivse kalapüügi ja vesiviljeluse tagajärjel Loomade julm kohtlemine loomade heaolu arvestamata jätmise tõttu Suur energia- ja veetarbimine toidu tootmisel ja töötlemisel Pakendijäätmed Keskkonnahoidlike riigihangete lähenemisviis Mahepõllumajandusliku toidu hange Integreeritud tootmissüsteemide abil toodetud toidu hange Säästvalt toodetud või püütud vesiviljelustoodete ja meresaaduste hange Kõrgete loomade heaolu standardite kohaselt toodetud loomsete saaduste hange Hooajatoodete hange Toodete hange lahtiselt või pakituna suure ringlussevõetud materjali sisaldusega pakenditesse Korduvalt kasutatavate söögiriistade, savija klaasnõude ning laudlinade kasutamine Keskkonnahoidlike pabertoodete kasutamine Jäätmete sorteerimine ja töötajate koolitamine 2 3 Eutrofeerumine on veekogude (järved, estuaarid või aeglase vooluga ojad) ülemäärane toitainetega rikastumine, mis põhjustab taimede (vetikad, umbrohi jne) vohamist. Kui need jõudsasti kasvanud taimed surevad ja lagunevad, siis lahustunud hapniku hulk vees väheneb, mis võib põhjustada veeorganismide (nt kalade) surma. Toitained võivad olla pärit paljudest antropogeensetest (inimtekkelistest) allikatest, nagu põldudel kasutatavad väetised, mullaerosioon, lämmastiku sadenemine atmosfäärist, reoveepuhastusjaamade väljalasked ja puhastamata asulareovesi. Hapestumine on ülemäärase väävel- ja lämmastikhappe kogunemine pinnasesse, vette ja õhku happe sadenemise tagajärjel. Sadeneb atropogeenne (inimtekkeline), peamiselt vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja ammoniaagiheide, mis on pärit näiteks loomasõnniku ja muude mullaparandusainete kasutamisest põllumajanduses, ning tööstusheitmed. Happe sadenemisel on negatiivne mõju veele, metsadele ja pinnasele. See põhjustab defoliatsiooni ja puude nõrgenemist, võib muuta pinnase ja vee ph-taset, kaasates raskmetalle ja muid ohtlikke aineid, mis on pinnasele ja veeorganismidele mürgised, ning kahjustada ka ehitisi ja mälestusmärke. 2

3 Puhastusvahendite ja muude kemikaalide rohke tarbimine, millel võib olla negatiivne mõju köögipersonali töötervishoiule ja reovee kaudu keskkonnale Köögiseadmete rohke vee- ja energiatarbimine Toitlustusteenuste osutamiseks kasutatavate transpordivahendite tekitatud CO 2 ja teiste saasteainete heide Ohtlike kemikaalide kasutamise minimeerimine ning keskkonnahoidlike puhastus- ja nõudepesuvahendite kasutamine Veesäästlike ja energiatõhusate köögiseadmete hange Transpordimarsruutide ja transpordi energiatõhususe parandamine ning toitlustusteenuste osutamiseks kasutatavate sõidukite heitgaasi vähendamine 3. Toit keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid 3.1. Toit keskkonnahoidlike riigihangete põhikriteeriumid Hankelepingu ese Vähemalt osaliselt mahepõllumajandusliku toidu (või teatava toiduainete rühma) ostmine Tehniline kirjeldus 1. [X] % [kas kindlaksmääratud tooterühm, nagu piimatooted, lihatooted, köögivili, või konkreetsete toodete loetelu (nt kartul, tomat, veiseliha, munad)] peab olema mahepõllumajanduslikult toodetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 834/2007. Vastavuse kontroll: ühenduse või liikmesriigi mahemärki kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid Lisapunkte antakse järgmise eest: 1. Mahepõllumajanduslik toit: mahepõllumajanduslike toodete täiendav osa ületab kirjelduses nimetatud miinimumnõuet. Vastavuse kontroll: nagu kirjeldatud eespool. 2. Pakendid: nende toodete protsent, mida: tarnitakse teiseses ja/või veopakendis, mis sisaldab üle 45 % ringlussevõetud materjale. tarnitakse pakendis, mis on valmistatud taastuvatest toorainetest. ei tarnita üksikportsjonitena (tarbijapakendis). Vastavuse kontroll: tarnija peab esitama allkirjastatud kinnituse, kus on märgitud, millist neist kriteeriumidest ta suudab täita. Hankija kontrollib vastavust lepingu kehtivusaja jooksul ja rikkumiste korral kohaldatakse asjakohaseid karistusi. 3

4 3.2. Toit keskkonnahoidlike riigihangete täiendavad kriteeriumid Hankelepingu ese Sellise toidu (või teatava toiduainete rühma) ostmine, millest teatav protsent on toodetud mahepõllumajanduslikult ja integreeritud tootmise käigus ning mille pakendite hulka on vähendatud miinimumini Tehniline kirjeldus Tooted peavad vastama põhikriteeriumide all esitatud tehnilisele kirjeldusele. Lisaks: 2. [X] % ülejäänud, mittemahepõllumajanduslikult toodetud [kas kindlaksmääratud tooterühm, nagu piimatooted, lihatooted, köögivili, või konkreetsete toodete loetelu (nt kartul, tomat, veiseliha, munad)] peab olema toodetud kooskõlas integreeritud tootmise või samaväärsete süsteemide kriteeriumidega. Vastavuse kontroll: piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise märki kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. Kui tooted ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama asjakohased tõendid (nagu tootmisel kasutatavate kemikaalide loetelu, loomade heaolu tingimused põllumajandusettevõtetes jne) kõigile piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise standardite nõuetele vastavuse kohta. Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid 4

5 Lisapunkte antakse toodete eest, mis vastavad kahele põhikriteeriumide all loetletud pakkumuse edukuse määramise kriteeriumile. Lisapunkte antakse ka nende toodete eest, mis vastavad järgmistele täiendavatele pakkumuse edukuse määramise kriteeriumidele: 2. Integreeritud tootmine: integreeritud tootmisest pärit toodete täiendav osa ületab tehnilises kirjelduses nimetatud miinimumnõuet. Vastavuse kontroll: piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise märki kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. Kui tooted ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama asjakohased tõendid (nagu tootmisel kasutatavate kemikaalide loetelu, loomade heaolu tingimused põllumajandusettevõtetes jne) kõigile piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise standardite nõuetele vastavuse kohta. 3. Vesiviljelustooted ja meresaadused: vesiviljelustooted ja meresaadused, mis on püütud või toodetud vastava säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märgi saamiseks kindlaks määratud säästlikke tavasid ja meetodeid rakendades. Vastavuse kontroll: säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märki kandvaid vesiviljelustooteid ja meresaaduseid peetakse nõuetele vastavaks. Aktsepteeritakse ka mis tahes muid asjakohaseid tõendeid, mis näitavad selgelt vastavust asjakohase säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märgi säästva kalapüügi või vesiviljeluse kriteeriumidele. 4. Loomade heaolu standardid: siseriiklikele suunistele vastavate kõrgete loomade heaolu standardite alusel toodetud loomsed saadused. Vastavuse kontroll: tooteid, mille kohta on olemas asjakohased tõendid (nt tunnustatud asutuse tõend) nende vastavuse kohta vabatahtlikele siseriiklikele standarditele, mis on rangemad kui õigusaktides sätestatud kohustuslikud standardid, peetakse nõuetele vastavaks. Teine võimalus on, et pakkuja esitab muud asjakohased tõendid heaolustandarditele vastavuse kohta. 5. Pakendid: nende toodete protsent, mida: tarnitakse teiseses ja/või veopakendis, mis sisaldab üle 45 % ringlussevõetud materjale. tarnitakse pakendis, mis on valmistatud taastuvatest toorainetest. ei tarnita üksikportsjonitena (tarbijapakendis). Vastavuse kontroll: tarnija peab esitama allkirjastatud kinnituse, kus on märgitud, millist neist kriteeriumidest ta suudab täita. Hankija kontrollib vastavust lepingu kehtivusaja jooksul ja rikkumiste korral kohaldatakse asjakohaseid karistusi Selgitavad märkused Integreeritud tootmise kriteeriumid: kuna integreeritud tootmise kriteeriumid ei ole rahvusvahelised, tuleb igas riigis teada, millistele toodetele on see sertifikaat antud, ja viidata asjakohastele standarditele. Vesiviljelustooted ja meresaadused: kuna vesiviljelustoodete ja meresaaduste jaoks on olemas palju erisuguseid säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märke, on see kriteerium määratletud suhteliselt vabalt. Teine võimalus on kasutada konkreetse märgi kriteeriume (teave esitatud taustaaruandes), kui aktsepteeritakse ka muid vastavuse tõendamise viise. 5

6 Heaolustandardid: mõne ELi riigi valitsus on loonud loomade heaolu parandamiseks vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid. Kui sellised süsteemid on kehtestatud, on need hankijatele kasulikuks kontrollivahendiks. Mahepõllumajandusliku toidu protsent: hankija peab täpsustama, kuidas protsent arvutatakse, kas mahu, kaalu või kulutatud eurode alusel. Pakendid: 20. detsembri aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta artiklis 3 on sätestatud: Pakendite hulka kuuluvad üksnes järgmised: a) müügipakend või esmane pakend, mis on ette nähtud müügikohas lõppkasutajale või tarbijale müüdava kaubaüksuse pakendamiseks; b) rühmapakend või teisene pakend, mis on ette nähtud teatud hulga kaubaüksuste rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas see müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid riiulite täitmiseks müügikohas; selle eemaldamine tootelt ei põhjusta toote omaduste muutumist; c) veopakend või kolmandane pakend, mis on ette nähtud hulga kaubaüksuste või rühmapakendite käitlemise ja veo hõlbustamiseks, et vältida nende füüsilist käitlemist ja veokahjustusi. Veopakenditeks ei loeta maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinereid. Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja - dokumentides märkima mitu lisapunkti iga edukust määrava kriteeriumi täitmise eest antakse. Keskkonnaalased pakkumuse edukust määravad kriteeriumid peaksid andma kokku vähemalt % võimalikust punktide arvust. Kui pakkumuse edukuse määramise kriteerium on sõnastatud kui tehnilises kirjelduses esitatud miinimumnõuetest paremad tulemused, antakse punkte proportsionaalselt tulemuste paremusega. 4. Toitlustusteenused keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid 4.1. Toitlustusteenused keskkonnahoidlike riigihangete põhikriteeriumid Hankelepingu ese Toitlustusteenuste leping osaliselt mahepõllumajandusliku toidu pakkumiseks keskkonnahoidlikul viisil Tehniline kirjeldus 6

7 Toit 1. [X] % teenuse osutamisel kasutatavatest [kas kindlaksmääratud tooterühm, nagu piimatooted, lihatooted, köögivili, või konkreetsete toodete loetelu (nt kartul, tomat, veiseliha, munad)] peab olema mahepõllumajanduslikult toodetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 834/2007. Vastavuse kontroll: tarnijaid, kes esitavad restoranide I tüübi ökomärgise sertifikaadi, peetakse kriteeriumidele vastavaks, kui nad täpsustavad, kui suur protsent asjakohase lepingu täitmisel kasutatavast toidust on mahepõllumajanduslik toit. Teise võimalusena peavad tarnijad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad oma pakkumuses märgitud kohustusi täita. Ühenduse või liikmesriigi mahemärki kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. 2. [Kui töövõtja täpsustab menüüd] Teenuse osutamisel kasutatavad peamised puu- ja köögiviljad ning meresaadused peavad võimaluse korral olema valitud vastavalt aastaajale. Soovituslikud suunised on esitatud X lisas toodud hooajakalendris [koostab hankija]. Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid Lisapunkte antakse järgmise eest: 1. Mahepõllumajanduslik toit: täiendav mahepõllumajanduslike toodete osa ületab kirjelduses nimetatud miinimumnõuet. Vastavuse kontroll: tarnijaid, kes esitavad restoranide I tüübi ökomärgise sertifikaadi, peetakse kriteeriumidele vastavaks, kui nad täpsustavad, kui suur protsent asjakohase lepingu täitmisel kasutatavast toidust on mahepõllumajanduslik toit. Teise võimalusena peavad tarnijad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad oma pakkumuses märgitud kohustusi täita. Ühenduse või liikmesriigi mahemärki kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks. 2. Pakendid: nende toodete protsent, mida: tarnitakse teiseses ja/või veopakendis, mis sisaldab üle 45 % ringlussevõetud materjale. tarnitakse pakendis, mis on valmistatud taastuvatest toorainetest. ei tarnita üksikportsjonitena (tarbijapakendis). Vastavuse kontroll: tarnijaid, kes esitavad restoranide I tüübi ökomärgise sertifikaadi, peetakse kriteeriumidele vastavaks, kui nende sertifikaat hõlmab eespool nimetatud nõudeid. Teise võimalusena peab tarnija esitama allkirjastatud kinnituse, kus on märgitud, millist neist kriteeriumidest ta suudab täita. Hankija kontrollib vastavust lepingu kehtivusaja jooksul ja rikkumiste korral kohaldatakse asjakohaseid karistusi. Lepingu täitmise klauslid 1. Jäätmeteke Jäätmetekke vähendamiseks tuleb toitu ja jooke serveerida korduvalt kasutatavaid söögiriistu, klaas- ja savinõusid ning laudlinu või taastuvatest toorainetest valmistatud söögiriistu, savinõusid või muid toitlustamisvahendeid kasutades. Teenuse osutamisel tekkivad jäätmed sorteeritakse eraldi avaliku halduse sorteerimissüsteemi kohaselt, mis hõlmab järgmist liiki jäätmeid [täpsustada jäätmeliigid, mida tuleb kohalike halduseeskirjade kohaselt eraldi sorteerida]. 7

8 2. Transport Teenuse osutamisel kasutatavad sõidukid peavad vastama vähemalt EURO 4 või EURO IV normide heitgaase käsitlevatele nõuetele. Tarnijad peavad esitama teenuse osutamisel kasutatavate sõidukite loetelu ja nende sõidukite tehnilised lehed, kus on märgitud asjakohased heitgaasitasemed Toitlustusteenused keskkonnahoidlike riigihangete täiendavad kriteeriumid Hankelepingu ese Toitlustusteenuste leping osaliselt mahepõllumajandusliku ja integreeritult toodetud toidu pakkumiseks keskkonnahoidlikul viisil Valikukriteeriumid Töövõtja peab tõendama, et on tehniliselt ja ametialaselt pädev täitma lepingu keskkonnaaspekte, kasutades: toitlustusteenuste keskkonnajuhtimise süsteemi (nt EMAS, ISO või samaväärne [märkida mõni muu liikmesriigi või piirkonna ametlik süsteem]) või toitlustusettevõtete keskkonnapoliitikat ning tööjuhendi ja -korda teenuse keskkonnahoidlikuks osutamiseks või varasemat kogemust keskkonnajuhtimismeetmete kohaldamisel sarnaste lepingute raames või. Tehniline kirjeldus Toitlustusteenused peavad vastama kahele põhikriteeriumide all loetletud tehnilise kirjelduse nõudele. Peale selle peavad toitlustusteenused vastama ka järgmisele tehnilisele nõudele: 8

9 Toit 3. [X] % teenuse osutamisel kasutatavatest ülejäänud, mittemahepõllumajanduslikult toodetud [kas kindlaksmääratud tooterühm, nagu piimatooted, lihatooted, köögivili, või konkreetsete toodete loetelu (nt kartul, tomat, veiseliha, munad)] peab olema toodetud kooskõlas integreeritud tootmise või samaväärse süsteemi kriteeriumidega. Vastavuse kontroll: tarnijad peavad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad seda kohustust täita. Piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise märki kandvaid tooteid peetakse sellele kriteeriumile vastavaks. Kui tooted ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama asjakohased tõendid (nt tootmisel kasutatavate kemikaalide loetelu, loomade heaolu tingimused põllumajandusettevõtetes jne) kõigile piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise standardite nõuetele vastavuse kohta. 4. Pabertooted Pabertooted, nagu majapidamispaber või pabersalvrätid, mida teenuse osutamisel kasutatakse, peavad olema valmistatud ringlussevõetud või säästva majandamise teel saadud värskest kiudainest. Vastavuse kontroll: ELi või liikmesriigi ökomärgist kandvaid tooteid peetakse nõuetele vastavaks, kuid vastuvõetavad on ka muud asjakohased tõendid, nagu tootja tehniline toimik või katsearuanne. Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid 9

10 Lisapunkte antakse toitlustusteenuste eest, mis vastavad kahele loetletud pakkumuse edukuse määramise põhikriteeriumile. Lisapunkte antakse ka nende toitlustusteenuste eest, mis vastavad lisaks järgmistele pakkumuse edukuse määramise kriteeriumidele: 3. Integreeritud tootmine: integreeritud tootmisest pärit toodete täiendav osa ületab tehnilises kirjelduses nimetatud miinimumnõuet. Vastavuse kontroll: tarnijad peavad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad seda kohustust täita. Piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise märki kandvaid tooteid peetakse sellele kriteeriumile vastavaks. Kui tooted ei ole sertifitseeritud, peab pakkuja esitama asjakohased tõendid (nt tootmisel kasutatavate kemikaalide loetelu, loomade heaolu tingimused põllumajandusettevõtetes jne) kõigile piirkonna/liikmesriigi integreeritud tootmise standardite nõuetele vastavuse kohta. 4. Vesiviljelustooted ja meresaadused: nende teenuse osutamisel kasutatavate vesiviljelustoodete ja meresaaduste osa (ostetud vesiviljelustoodete ja meresaaduste koguhulgast), mis on püütud või toodetud vastava säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märgi andmiseks kindlaksmääratud säästlikke tavasid ja meetodeid rakendades. Vastavuse kontroll: tarnijad peavad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad pakkumuses märgitud kohustust täita. Säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märki kandvaid vesiviljelustooteid ja meresaaduseid peetakse nõuetele vastavaks. Vastuvõetavad on ka mis tahes muud asjakohased tõendid, mis näitavad selgelt vastavust asjakohase säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märgi säästva kalapüügi või vesiviljeluse kriteeriumidele. 5. Loomade heaolu standardid: siseriiklikele suunistele vastavate kõrgete loomade heaolu standardite alusel toodetud ja teenuse osutamisel kasutatavate loomsete saaduste osa. Vastavuse kontroll: tarnijad peavad kirjeldama, kuidas nad kavatsevad pakkumuses märgitud kohustust täita. Tooteid, mille kohta on olemas asjakohased tõendid (nt tunnustatud asutuse tõend) nende vastavuse kohta vabatahtlikele siseriiklikele standarditele, mis on rangemad kui õigusaktides sätestatud kohustuslikud standardid, peetakse nõuetele vastavaks. Teise võimalusena peab pakkuja esitama muud asjakohased tõendid heaolustandarditele vastavuse kohta. 6. Seadmed: täita tuleb järgmised kriteeriumid: - teenuse osutamisel kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud ei sisalda osoonikihti kahandavaid aineid (klorofluorosüsivesinikke) ega fluorosüsivesinikke. - kasutatavad seadmed vastavad ühele või mitmele järgmistest energiatõhususe standarditest: Energy Star, ELi energiamärgis (A-klass) või [muu liikmesriigi standard] või nendega samaväärne. - kasutatavad seadmed on ELi märgise (A-klass) või samaväärsete standardite kohaselt veesäästlikud. Vastavuse kontroll: tarnijad peavad esitama teenuse osutamisel kasutatavate seadmete loetelu ning märkima, millistel neist on asjakohased energiatõhususmärgised, või esitama asjakohased tõendid kriteeriumide täitmise kohta. 7. Puhastusvahendid: teenuse osutamisel kasutatavad puhastusvahendid peavad vastama järgmistele kriteeriumidele: (lisada põhikriteeriumid puhastustoodete ja -teenuste tootelehelt). Vastavuse kontroll: (lisada põhikriteeriumide kontrollipõhimõtted puhastustoodete ja - teenuste tootelehelt). 10

11 Lepingu täitmise klauslid Töövõtja esitab pakkumuse kahe põhikriteeriumide all loetletud lepingu täitmise klausli kohaselt. Peale selle esitab töövõtja pakkumuse ka järgmiste lepinguklauslite kohaselt: 3. Töötajate koolitamine Toitlustustöötajaid tuleb koolitada jäätmete vähendamise, jäätmehoolduse ja jäätmete sorteerimise ning tootekirjelduste (toodete päritolu, keskkonnamõju ja sotsiaalne kvaliteet) alal. Töövõtja esitab pärast tema pakkumuse edukaks osutumist koolituskava ja lepingu lõppemisel esitatakse hankijale tõend nii uute kui ka alaliste töötajate läbitud koolituskursuste kohta. 4. Teenuse korraldus [Kui valikukriteeriume ei ole lisatud] Töövõtja kohustub tagama, et teenuse osutamisel kasutatav toit on võimalust mööda toodetud keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil. Seetõttu struktureerib ja dokumenteerib töövõtja esimese kuue kuu jooksul lepingu kehtivusaja vältel vähemalt järgmiste valdkondade keskkonnaga seotud menetlused: - osutatava teenuse kõige olulisemate keskkonnaaspektide hindamine; - toidu valimine, käitlemine ja säilitamine; - jäätmete vähendamine ja sorteerimine; - energia- ja veetarbimise vähendamine toidu valmistamisel ja transportimisel; - koolitamine Selgitavad märkused Mahepõllumajandusliku toidu protsent: hankija peab täpsustama, kuidas protsenti arvutatakse, kas mahu, kaalu või kulutatud eurode alusel. Integreeritud tootmise kriteeriumid: kuna integreeritud tootmise kriteeriumid ei ole rahvusvahelised, tuleb igas riigis teada, millistele toodetele on see sertifikaat antud, ja viidata asjakohastele standarditele. Hooajatooted: hooajatooted on tooted, mida kasvatatakse hanke korraldamise piirkonnas avamaal. Iga hankija peab hankedokumentide lisas esitama ise koostatud või juba olemasoleva piirkonna hooajatoidu kalendri, kus on märgitud, millistel kuudel selles piirkonnas peamisi toidusaadusi (peamiselt köögi- ja puuvili, aga ka meresaadused) kasvatatakse avamaal/püütakse. Saadused ei pea siiski tegelikkuses pärinema sellest piirkonnast. Vesiviljelustooted ja meresaadused: kuna vesiviljelustoodete ja meresaaduste jaoks on olemas palju erisuguseid säästva kalapüügi ja vesiviljeluse märke, on see kriteerium määratletud suhteliselt vabalt. Teine võimalus on kasutada konkreetse märgi kriteeriume (teave esitatud taustaaruandes), kui aktsepteeritakse ka muid vastavuse tõendamise viise. Heaolustandardid: mõne ELi riigi valitsus on loonud loomade heaolu parandamiseks vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid. Kui sellised süsteemid on kehtestatud, on need hankijatele kasulikuks kontrollivahendiks. 11

12 Pakendid: 20. detsembri aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta artiklis 3 on sätestatud: Pakendite hulka kuuluvad üksnes järgmised: a) müügipakend või esmane pakend, mis on ette nähtud müügikohas lõppkasutajale või tarbijale müüdava kaubaüksuse pakendamiseks; b) rühmapakend või teisene pakend, mis on ette nähtud teatud hulga kaubaüksuste rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas see müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid riiulite täitmiseks müügikohas; selle eemaldamine tootelt ei põhjusta toote omaduste muutumist; c) veopakend või kolmandane pakend, mis on ette nähtud hulga kaubaüksuste või rühmapakendite käitlemise ja veo hõlbustamiseks, et vältida nende füüsilist käitlemist ja veokahjustusi. Veopakenditeks ei loeta maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinereid. Pakkumuse edukuse määramise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja - dokumentides märkima, mitu lisapunkti iga edukust määrava kriteeriumi täitmise eest antakse. Keskkonnaalased pakkumuse edukust määravad kriteeriumid peaksid andma kokku vähemalt % võimalikust punktide arvust. Kui pakkumuse edukuse määramise kriteerium on sõnastatud kui tehnilises kirjelduses esitatud miinimumnõuetest paremad tulemused, antakse punkte proportsionaalselt tulemuste paremusega. 12

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

suojeluvihko_EST.indd

suojeluvihko_EST.indd LÄÄNEMERE KAITSE Mida saan teha mina? BALTIC SEA COMMUNICATION NETWORK OF FINLAND Läänemere olukord on kehv Ulatuslikud sinivetikate õitsengud, adru vohamine kallastel ning limaga kattunud kalavõrgud on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik!

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

THE GREEN KEY

THE GREEN KEY ROHELINE VÕTI KESKKONNAMÄRGIS KONVERENTSIKESKUSTELE KRITEERIUMID 2016 2020 1 Sissejuhatus Missioon Roheline Võti on rahvusvahelise organisatsiooni FEE (Foundation for Environmental Education) programm.

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO

MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FO MAPAX toiduainete kvaliteetseks säilitamiseks. MAPAX pakendamine pikendab toiduainete säilivusaega looduslikul moel. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 Toiduainete säilitamine MAPAX pakendamisega.

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) prakti

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) prakti EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2017 COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) praktilise kohaldamise läbivaatamise kohta ET ET 1 Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmised tarbija õigustest ja kohustustest. Arendada õpilaste

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem